Goudsche Courant, dinsdag 14 januari 1896

No 6863 Dinsdag 14 Januari J806a 34ste Jaargang mïmm mmm Nieuwè en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van n en Feestdagen De prys j er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlyke Nommers VuF CENTEN ADVERTËNTIEN worden geplaatst ran 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd Stollwerck sche Borstbonbons ge brioeerd na yoomchrift van den kon üniversiteits Prot Gehm Eofrad Dr MarleN Bonn hebben sedeil 50 Jaren ala verzachtend middel tegen hoesten heeechheid en aandoening der ademing organen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van wanne en koude lucht is t byzonder aanbevelenawardig een bonbon te g ruiken Verpakking Oeele pa es 25 cent Alom verkrljQbaar mm mmmi GEVUIAGD teg en vast salaris D SAMSOM iiii Haaiieiiiiner Staalwater 5LDTEMAm C M MMM kieleil ONS GEÜOECE Uoi lekade Gouda Dinsdag 14 Januari 1896 deB aTonds ten 8 are Prof Dr C h v RHIJl ONDERWERP m BOOS PALESTINA Da Lezing zal verduidelijkt worden door LICHTBEBLDES Bewgzen vm toegang ad SO cl gereMrTeerde plaats en ZS ct $ genone plaats te Terlirygen by de h h C T TONOËRLOO E Groeneudaal J h LAFEBER Bleekereltade 24 J Dl JONO Kattenaingel 83 D HOOOENDOURN Raam 224 en zoover de voorraad strekt des avonds aan d Zaal Hti Batuur v d ChrUtelijkt Volhhond OPENBARE YERK00PIN6 TB Nfeuwerkerk u d IJssel OP Wuensdag Il Januari 1896 dei Toormiddngs elf ure in het BtatioDokoffiehuis vaa den heer J OU DIJK aldaar ten oTerstaan van den te Haaitrechi resi deereiiden notaris J KOEMAN van onder n dak PAKHUIS en ERVEN wijk B No 163 en 164 en drie perceelen W EILAND tezamen groot d hectaren 3S aren 9t cenUareu alles sfcaaude en liggende aan s Urareuweg te Nituwerkerk a d IJasel Breeder by biljetten Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN Tooraoemd en a te bekomen ten kantore tan Notaris ij OttTUIJN DROOüLKKVKU te Oouda FINALE IITVEKKOÜP vau alle 77intBrartikelen ZIJDEN STOFFEN i kPLUOlIE PLUWEELEN A8TRAKANS MOFFEN BOA S KRAGEN f HVNDSCHüENEN BLOUHEN enz i Tegen MpotprUmeH t jr Zie de F I AlJIiE WISBRDN LiFFHANN k MARKT 131 1 0oads Saelperidruk van A HaiNKH M b Zoük LeodeapQBen kortom da bMie inwrurin tug mdeapij Bheioiieï gjs AnkerPain Expeller Ygt ismetllMMlIllMuatewaiitnitageii al Anlier Painlxpeller Tgg miMl tal slMda ia ieder uuigezin sTTeSa itoter PaiiiIxpellcr PnjB 50 out 76 oüit m f 1 25 do esdi Toorhiuideii ia da maaata Apotiieken en by F Ad Kichtar 4 Co Ie Hottaidwn Te Gouda A WOLFF Markt A 144b en DB LAAT en VAN sON apotheker Markt Opeiil are Verkooping te GOUDA up Maandag 27 Januari 1806 des roormiddaga ten negen ure ten Sterfhuize van den Heer C tan übu SLUIJ3 aan de Turfmarkt wyk H No 240 aldaar ten overstaaa van den te Haaatrecht reaideer enden Notaris van den geheelen door gezegden Heer tak uku SLÜIJS D elalen goed onderhouden IMSOEDEL bestaande uit Mahoniehouten en andere staande en draagbare Meubelen Lpdikanten Bedden en Beddigoed Spiegels Schilderyen Vloerkleeden en Karpetten Kristal Glas en Aardewerk Kachels Fornuis Kenkeu jflreedachap een Antieke PKNÜÜLE met CaNOELAB ES Antiek POUCELEIN gewerktGoud en Zilver enz Te zien ZATERDAG 25 JANUARI 1896 deu voormiddags van 9 tot 12 en des namid dags van 2 tot 4 uren FEANSCHE STOOMVEEVEEU IN Cheiuische Wasscherlj lis II OPPE IIFJMEU 19 Kruiëkade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepÖt voor GOUDA de Heer A VAN OS z apecialiteit voor het etoomen en verven van aUii Heerenen Damesgarderoben alsook ali Kiiider oederan Speciale inrichting voor bet stoom n van pluche mantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of aeverfd worden onschadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 25 gedaald Te atoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week J F CUIJPERS Wnufcinde 37 Den Haag Slcminen Vcrhureo Repareeren Buitenlandsche PIA NO s uit de eerste fabrieken in ruime keuze Amerikaansche HARMONIUMS door directe importatie tegen 2 IC E R L A C E priiaen Inruilen van bespeelde Piiinu s Aguni vour Uuuda en Oms reli n KLEIWEG Z er Nette Gesteendrukte NAAmAKTJES worden GELEVERD door A BHINKMA en Zn Amersfoortsche llacliiiiale STOOM BROOD E i BESCHDITFABRIEK SM ï Ifflifif TB AMEHSt OOBT PrljKBerlaglny van af MAANDAG 13 JANUARI 1896 Qewoon Moyyebrood van pnike rogge zouder bymengsele tot 1 Kg et I IV Kg 71 et 2 Kg 10 et 4 Kg 20 et Poerbrood van zuivere kw liteit grootendeels puike rogge tot Kg 6 et Zoet Roggebrood byzonder goed van smaak 1 Kg 11 et Uoggebrood met Krenten ettra fijn en idem rozünen nmifer pitten 1 1 Kg 12 et OngebuUd Brood met Prima Tarwebloem vervaardigd van de beste tarweaoorten panvorm Vi 8 et 1 Kg 10 et l KG 15 et 2 Kg 20 et Munitlebrood bruinbrood van de fijnste tarwesoorten ronde vorm 60 Dg 51 ot 120 Dg 11 et lange vorm 50 Dg 4 et 75 Dg 7 ot 1 Kg 9 et 2 Kg 18 et I De bovengenoemde broodgeietchten worden behalve kantbrood gegarandeerd Alle Kraoea woidcn door onze eijiee u leDfti neer Je belle tu modernile m teenica iegenchte grienI reiDt iitgnpoctierg wm Mheru Jrotcenj eu buritBlinnehtiiig bistaaadeuit 21 v n billeede miBhiae ID I klle ireemde b iteeddetlvn udMibo wrlLe eed id lm reKel grooteadeeU ntede verbekken worden 1 n arae de zuivere yren o door middi 1 vao zee lel etaicu watira eiDal D rordee ra do geel iMupael aa muliuitteiteu lo bet meel komi xoodat dank aij onze uitgebrvidu er komiiUete lOricbtlngeD oni I brood hierdoor allein recda bepaald eel beier oeduiuer lu grzoiider dan ander brood ie waarby dok I I komt dat MIJ oor onze groud tolTeo alleen bet beate goed ginoeg achten I Dépóthoudei s gevraag d franco toezending flinke provisie WEHNIFG Co Markt A144 Gouda NagasIJn van Uanivs Moiiveautés Passt uicnteriên Kleermakers en Naaisters Fournituiten SPECItlMTBIT in Coritetten Handschoenen Garen Band Wol pn Sajet Hial © lIf lll l®F van aile VI ÏËIIAHTIRELE alsook alle Coupons en Restanten De eaorine collectie Zwarte en Gekleurde Wol en Sajel worden SPOTGOEDKOOP UIIVEItKOCHX Geen bedrog Geen rommel Komt zien en oordeelt zelf m Aanbevelend H € WERHIIC MARKT A 144 GOUDA MARKT A 144 f $ V p I voaral op het adre BOEK EN STEENDRUKWERE n groots verichetOenheUl Rouwkaarten en Eouwpost met Portefeuille Sluiting iff e II us J o ta s Kwita n ti é n Vetvrij Papier voor fcl H Winkeliers enz eni SPOEDIGE AFLEVEEING NETTE BEWEEKM A BRLMiMAIX Zl Socielelt Ü S GENOKUK 4c Abonnement VvoietelUiig Donderdag 16 Januari 1896 Koninklijke Vereeniglng Het Nederlandsch Tooneel DE ELEDTE LOBD Tooneelapel in 3 Bedryven gevolgd door Iia E olitie3s Kluéhtspel in 1 bedrgf Aanvang half 8 uur fH r Gewone bepaUugen en prgzen W F loting tal Woetnsdag 15 Januari weder om reii u r pla ta habkn BINNENLAND OOQDA 13 Januari 1896 Donderdag 16 Januari zal de 4de Abonns nieuts Voorstelling plaats hebben in de zaai Kuii8tmin der Sociëteit 0d8 GeüoageD Ditmaal treedt op de Koninkiyke Vurenuigiog Het Nederlandsch Tooneel 0 gaioerd wordt De Kleine Lord c fooneelspel in 3 b dry cn daarin ta eden op de dames PauweU van Biene fan OllefpBt Chr Stoetz en Sopbii de Vries eii de hh Loois Bouwmeester Holtrop Verenet Wensma van Dommelen A van Znyten OU Jacq de Boer alsmede de jongeheer Stoete Dit wordt gevolgd door het kluchtapel in een bedrijf ïn Politiek Daarin treden op mej S de Vries alsmede de bh Holtrop van Dommelen Tourniaire en Wenama Wg maken atteut dat de loting uu weder om teven our zat plaats hebben en niet zooals de drie laatste malon om acht uur De Stot bevat de statuten der volgens de wat van 22 April 1855 erkende VerMoiging De Algemeene Nedertandsche Poht eboDd thans te Oouda vooiUan te Utrecht Door de antiraioletioDaire kiesTereeniging te Vloerden is tot eandidaat voor den gemrenteraad in plaats van mr P J Swaving geatoU cU haar 0 J Sii oo grasnhandelaar Naar de N H Ot nader Terneemt verleende d rechtbank te Rotterdam verletigius van de voorloopifre hechtenis tegen Willem van Bcrkel voor 30 dagen tegen CatbarioH Wilhelmiua Hoogiteden voor H dagen Dfl rechtbank te Rotterdam verc ordeatdi Ca V W 57 jaar saakwaarnemer envisscber te Qonda welke persoon in verzet was gekomen tegen het vonnis dezer rechtbsDk den 17 December jl bü verstek tegen hera gewezen en wiiarby hy wegens oplichfing ws veroordeeld tot een jaar gevangenis trbf ooals men zich zal herinneren wai aan beklaagde ten laste gelegd dat hg te Stolwyk of Gouda op onderscheidf ne tgdstippen in den loop van 1894 en 1895 met het oogmerk om zich wederrechteilgk te bevoordeelen J van Weeld Imogen too hebben tot de afgifte van verKbiManda geldelgke bedrsgeo door na eeril medegedeeld ta hebben dat hg ats gevolmachtigde vaa de familie Slaman te Gouda en Dordrecht wonende die reebthebbende was op een ar enis afkomstig van een Duitieben veldmaarxchalk Pan Wirtz irnnKAmd thans met FEVtLLETOIÏ 81 Wis geeft q het reoUt dsartoe Wasrvnor siet gg mij aao Komaan Bsven ird wees veratandifi en neom de zaken kalm op Je bent mijn gevaogene en hier baat geen t Keiistaod Rtvenabird gaf geen antwoord maar bleef zich krachtdadig verzettea doolï na een licht woretoling was hg msohteloos want EJjne handen waren gehooid Men kan aieti dwazers doen dan zich tegen eeo gerecbtadisnaar die zijn plicht doet te verzetten Berkte de man tobertsend aan op dan toon vao iemand die lo een vrieudenkring bet voor ea tegon vu een of ander rrooUjk vraagstuk behsDdelt Ik ontving de order reeds gisterensvoad en ali ik mij aan den letter had willen houden zou ik hier vannacht het heele hais reeds in rep en roer hebbenkannea settaa maar ik houd nist van misbaar en wilde de taak fktsoeniyk behaodeUn en daarom bft sloot ik om tot baden morgen te wachten Voortichtigheidsbalv tiet ik het hals desen nscht vsnvoren en ran aobtenu door twee man ba akan Hoe darft Lord Dane mg in bechtenia laten nemen Hij Imfl daartoe geen recht oor zoover ik weet is hq getn oracheidspersoon Da genektsdiaBaar gtintadita de rente ongeveer 13 mitliot u bedragentl belast was om die zaak ait te weri ttn vorder ralschelgk pu in i tr id met de waarbeiil aan hem op te geven dat hg in onderhauil ling was daarover met de rechtbank te Amsterdam daarna sn et deu ministère dan weder met de leden der le en 2ec Kamer voorts dat de stad Amsterdam h t beheer o er die gelden had dat er ueu itulc op perkament bestond blgkens hetwelk hft Land de helft in bebeer bad en die schuld erkende dat die erfenis aan Duitschland atbandig gemaakt was door de bedreiging dat die anders met het zwaard zoti gehaald worden dat de beer Crommelin makeUar in eifi eten te Ainster dHm broeder van den ofBeier van just itie aldaar de zaak voor 2 pet wilde afwerken c dnt de zaak door hem bekl m t de stad Amsterdam ueschikt zou worden voor 2 millioen terwgl hg bekl dairvoor 5Ö00U0aou ontvangen als belooning voor zijoe bemoeiingen dat hg bijna dsgelgks aan den burgemeester vnn Amxterdam schreef en dat dez alsook de KfilEer van Duitschland hem hun e medewnrking hadden beloofd en dat de officier van justitie te Amsterdam niet wilde hebtwn dat er Duitschfl advocaten in de zaak werkte daar die reeds 33 jarsn geleden in de zaak hadden gewerkt eindelijk dat hij m t November 1895 de som vaa 500 000 zonde ontvaogH en oor ten slotte onder belofte dat hij beklaagd de heirt van hetgeen hg er aan verdiende als vergoeding voor zgne medewerking aan J v Weeldp zoude afstaan van der e getdelgke voorschotten te vrag n onder meer voor reiskonten en zegel en regiatratiegelden Evenals bij da enr te behandeling werden gehoord dfl opgelichte stoiidoove landbouwer J van W f elde diens zoon en een kennis van ben uit wier verklaringen bet aan beklaagde ten laste gelegde volkomen bleek Ook no verklaarde Van Weelde dat hg door de roornpiegelingeo an beklaagde tot de afgifte van wal bonderden guldens aan dezen was bewogen Beklaagde erkende wet degelijk stukken betreffende eene erfenis de familie Slaman toekomende in zgn b iit te he ben gehad wa irmede Van Weidde bekend was maar deze reed 1 jaar geleden aan die familie met medeweten van Van Weelde te hebben gegeven omdat hg zag dat er aan die zaak Diets te doen was Hg kan das onmogelgk in de de jaren 1894 en 95 van Van Weelde geld hebben ontvangen Brutaalweg ontkende bij ooit eeoig geld vsn desen te hebben ontvangen Het O M zgne vordering toelichtende zeide dat uit deze nieuwe behandeling alleentgk dit Keen dat geef ik u gewonnen hij is ft ea loontrekkend overheidtperaoon maar hij is bier niettrmin heer en meester Mya goede man ik raad jeom Lord Dane lijne roo ten niet te betwisten Raveokbird begon tot licb zeWen te komen venta mij wel zaide hg Ik geloof dst gü Üent best niet waarP Ja mga naam is B nt Luister dan mijobeer Bent Ik ben ntet van zins om mij tegen wettig gAUg aan te kantsn alstond ik op dit oogenblik loo vr als een vogeltegsa u over toch lou ik u uit aigoo bewei ng volgen en mijne aanklairrra onder de oogen treden Maar het maakt mg wrevelig dat ik op dit oogeabltk niet kan uitgaan vrant gy moot wHen dat ik wilde gaan onderzoeken wat er met kapitein Dane gebeurd is om biJKondere mij alleen bekende redenen moet ik weten wat er van die zaïüt aan is en daarom had ik dit oponthoud wel met tiea pondwillen afkoopee De gerechtsdienaar kuchte nooit kon een gevangene ongelooriger kuchje gehoord hebben Het stond bij Bent zoo vast dat Kavsnsbird de aaovaller van kapitein Dane wai dat de mogelijicheid dat i mBDd er aan kon twijfelea salfi geen oogenblik bg hem opkwam Het spijt mij dat ik je in den ffB sta maar luister eens toe Bareosbird alles it goed en wtt enik vind het heet slim vac je bedacht dat je oo nieuwsgierig bent om hut fijne van de zaak te willen onderioeken maar bedenk toch beate vnend dat je met een ouden vos e doen bebt Ravensbird sag den gereebtsdieaaar doordrinfcnd asn hij zelf verblikte of verblooede niet licbt wai opgegaan dat nog duidelgker dsu bg de eerste beliaudetiog waa gebleken m it wat e u gHvaartgk persoon men hier te doen beeft De Qpgei gde straf van een jaar acbtte het dan ook te licbt en vorderde thans ver oordeeling tot aan jaar en zes maanden ga vangeoiastraf Uitspraak 21 Jaooari a a Van oordeel dat Nederland weinig kan door mach ts ver toon ruaar veel door sympathie en tevens dut Transvaal thans geen stoffetgke bulp of verpleging noodig hoeft stelt de heer H Ngland tn Dordrecht voor aan da Transvaters uit naam van gehnel Nederland hal pMtret van Paul Krugfir geschilderd door en onzer artisten aan ta bieden Hjj vraagt daartoe bgdragan van 25 cents of meer 2üdie recht hebben om op da kiezerpliJAtflD gepUatnt te worden op grond dat ziJ lodger t kamirhewoner of in een andere gemeente lo de grondof personeele bi lastiog aange Iageii zgn of wel meebelaleu in de grondhetastiug voor onverdeelden eigendtm die op eua huders naam staat mtieten zich óor 15 Februari ter Qsmeeot e 3eoretaria ta dezer stede aanmelden Alle andere rechthebbenden worden op de tgsten gebracht zonder dat zij daarom behoeven te vragen De eorrespondent van bet Vaderland te Paramaribo meldt vernomen te hebbeo dat de gouveroeur Van A ch van Wgck ontslag beeft gevraagd eü in Mei a s zal repatrieeren Het hnidebigk dat namens officieren en oud officieren van het N I leger aan den ge ueraal Van der Hngden op zgn 70en gcboortndag zal voorden aangeboden bestaat uit een artistiek betrerkte eikenhoaten kaï l wnann aan de eene zgiie Itgt een fraai geborduurd kunsen met alte ridderordes en eereteekfoen die de generaal gedurende zgn diensttgd ontving en aan de andere egde een praclitalbum met versierde b aden waarop eeu opdracht n de na men der deelnemers Ter wafiüonuwing van prooeslustigen In efcu Ëlzasser gemeente voerden twee borger sen proce over een weg die tussoben hun bei ler landerijpn doorlinp Na langdorigfl rpeht g dtpg dat versobeidHo duizenden Marken kostte werd de weg den eenan toegekend docti den anderen bat recht van gebruik van den weg gegeven At sijt gij nog mik aeu oude voi en al bebtgU oek nog zooveel ondervinding ditmaal vergistgij u waot pj bebt den verkeerde voor Ik tiebdesr 100 ere voor bet eerst van Dubbsr gehoorddat kapitein Dane een oagelnk ii overkomen ikdacht niet anders dan dat hij gezond en wel was daar wil ik op zweren Komaan wacht je voor meinosd hot tou ja duur ts ataai kuaouu konen was het bitse antwoord Ik ben niet gewoon om bet mijoen gevangenen banger te maken dan tg het uit den aard der taak reedsliobheu maar ala sü alterlei praatjes houden overmoedig worden en met esdeu aebermen dan ben ik verpltebt er rapport van te doen I Volg mijn raad ec naat je mond toe tot dal je voor Lord Dane staat Het is wel mogelijk dat hij lUvensbird overtuigdo Kn als deze tijn mond niet letterlijk mst garen toenaaide toflh zweeg hy stil Lord Dano en si de bewoners van het kaïleel verkeerden in angstige tpaoaing bun toestand was vreesetijk door tw jfel en argwaan geslingerd renen er atlsrlei vdrmcMdens bij ben op en wisten ijj oauwetgks wat tg moesten rleaken en vreeien maar te midden van dia onsekerbeid kwaaeo tij toch langzamerhand tot twee vaste overtuigingen en wel deta ten eerste dat Ravensbird de dader was ten tweede dat bet onverklaarbare gedrae van Adelaide Ërrot dien Torigen avond in betrekking stond tot het ongetukkixe voorval Freule Adelaide ontkeude dit Lord Dane liet baar den volgenden morgen dadelijk bjj tieb komen en vroeg haar tonder omwegen of sg iets van de wontaliDg had gesiea en of dat de oonaak vaa haar Onlabg wilde na de eigaoaar van den ander het recht van medegebruik afkoopan Nu bUek by raadpleging van hat kadatur dat da weg nooit aan eau parfciealier bad behoord maar eigendoitt waa der gamaente Op Kerstdag word de gatnaante in een dorpskerk van ThurioKen plotseling varaobrikt door een van het org t komenden kraat Reizi era naar X op bet tweede ipoor Wat was bet gevsl e organist tevsns portier aan het apoorwegstatioB waa gedurende de rede vaa den predikant ingealafwn an ploUeling wakkar gemaakt om zijn dieuat te verrichten meende hg niet in da ki rk dooh aan hek ifcatÏPn te aga Door de rtohtbahtj ie Amsterdam ia lol 2 jaar gevangenisstraf viiroordeeld een colporteur ter aake van het ond r bedriagiyke voorweodsela zich doen af efeft van gelden door beWO ners van Sloten en t Iieuwer Amalel Beklaagde gaf vwir na a os dal bg voor protestantse he dan waer dat by voor katholieke zendeliuggenootsohappsD werkuam waa De kellner dis te Amaterdam heeft leraobtge taan onder besehtldlging van aehakiog ea medeplichtigheid aan diMfaial door aiJQ meisje ten nadeele barer ottders gepleegd ia vr gasproken van laarstgenoemd misdryf doch sehaldig verklaard aan het eerstgenoemde ap veroordeeld tol een jaari De rgkiontvanger I te Toten jbr T vao wian in vorige berichten werd melding gemaakt is Zaterdagoeb tend aan de wonden dit hg zich toebracht overledeo Naar aan Bet Centrum wordt medegedeeld zullen aan de Hembrog allereerst 70 k 80 woningen moeten worden gebouwd maar is er reeds een voorlonpig grondplan opgemaakt van een stadje vao 350 buizen Aan den bestaandeo wfg naar de Hembrug komt een rg woningen voor de mesHtgegoede dff werklieden de verdere straten zgn niet loodrecht daarop gelrok ken maar in schoone afwisseling van Igoen aan de eindpunten scherpe boakan tQq parkjes ontworpen Ook is sr grond vrggehoudeo voor een hoofdpirin scholen kerken en vergaderhois Onder de 350 perceelen komen ook winkelhuizen voor Het voorlonpig plan voor een stadje van 350 hnizen is zóó gedacht dat na 4 5 jaar op bet nitgestrekt terrein eog zeer gemakkelgk obrik was weost Bleek en bevende onder ssa vloed van traaen en betuigiageu bleef tü ontkennend antwoorden Usar wat z ook zaide Lord Daas geloofde baar niet Het wai omstreeks tien uur toen Bevensbird op bet kasteel werd ontboden Lord Dane ut ia syn tatie stoel in de groute vestibule De beer Apperly WQS ook tegonwDordig niet in xijne kwaliteit van advokaat want hel was geen offioieel ondersoek masr hg bsd niettemin pen en pspter voor zieb met hst voornemen om voor zich lelven eon en aader dat bem belangrijk voorkwam ud ts teekanan Al was Lord Dane ziekeljjk zgn geest had daardoor siet gelrdnn maar was beldsr en krachtig gebteveO H hait Miichel nog niet gezien maar ile man was opontboden en werd elk oogenblik verwacht Sqnire licstei zat nsast Lord Dsne Hij was niet in zjjns betrekking alt orerbaidtpersoon maar alteen all vriend aauwetigOjnichter Cotton was er ook Er viel niet meer Ie twyfelen aan het noodlottiae uiteinde van kapitein Dans zijn hoed en Uitehersjaswaiea dien mergea ungeipoeld Men was atgemaen van gsvoston dat de vat nietbij toeval fm geschied evenmin dat desalve bet gtfvolg was van een slag dien men bem in de worsteling soB hebben toegebracht maar dat hier mwrd mol voorbedaehten rade was gepleegd Kooit wat men algumenn stelliger overtuigd gewsast vaa de chuld van een aangsklaagds dan nu van die vsnRavensbird Op dat pnut bestond niei den minsten twijfel evenmin bg da politis sis bij Lord Daiie en zijns familie