Goudsche Courant, dinsdag 14 januari 1896

du geultikie Qtlbreidiog kaa plaats bebhao Da wiokelDQ ÏDR u coÖperatiet worden ingnicht Nitmiind tal sicb i n particulier winkelier kuoneQ reatigen ïd het atad met eéo bettour In het beKiu zal bet echter moeiiyk lijn aaa 70 h 80 geziuoeu atleacoo peratief ta Tertehaffeu Toch tal bel wordea beproefd Rokele zakt o zal uea ia de eartie paar jaroa te Zaaudam moetea koopen indiea tea mioste niet veuters uit Amsterdatu of ZaaDdfttn komen WINTEmilSGBOENEN A van OS Ai Maroh Taillleu Klo Veg K 73 GOUDA msl r tam Iteurs van U JANUARI SzoaaLiND Cert Ned W S dito dito dito ü dito dito dito S lloNOAa Obl Goodl l 81 BSt ITAUB Inaohrüfing 18 S 81 i tlosTlss Obl io papier 18M 11 dito iu Kilvar INÖB FoBTVOAL Obhg met oonpon t dito ticket 3 glial ÜW BiDoool 18 4 dito ieooaa 1180 4 ditoliii llollis lStt 4 lllo bij Hope lSSU 80 4 dito in goud leou l88S i ilitu dito dito 1884 j Spanjb i iirpet aohuld 1881 4 TuaKin jepr Oon leen 19K0 ♦ Oec leetitng aerie ü tec leeuiug aerie C liloA B fizp T obl lï Mmioo Obl Huil Seb 18IIU Venkum Obl 4 oubop 1881 AMSTKKiaM Obligstiüu 18 5 8 RuTTiaiiiM Sled loim 18B4 1 Sm N Afr lUiiilelav ssiid AronJab Tah Mg rtiSCIileli DeiiMsstacliappij dito Arnli Ilypotheekb paudbr 4 Uult Mij der Vorateul salld aOr Hynolhwkb paudbr SVi Ssdorlandaohe bank Band Ned lisuilelmaa h ditii N W k P O Hyp b pandbr 6 Roti llypotheskb pandbr 3 Utr tlypothüokb dito S i UoatsK Ooal Hong bank sand ItuaL llypolhoukbauk paadlj 4V llZBlKi Kqiiil bynotli pandb S Maiw 1 11 Pr Liun oorl K Holl lJ Spojr MÜ aaiid Mij lol Kzpi V Bt 8p and Ned lud Snoorwogm aaud Sod Zuid Atrik 8pm aand 6 dito dito dito 18 dit i lTAUS 8poorwl 1887 B A Eobl S Zuiil IUl SfWoiü A H i bl 1 HotBN Waraoliau VVeoneo iid 4 ftoaL Hr Kuaa 8p Mij obl 4 Halliachs dito aand Kaato a dito and 6 fwaDK Dombr dito aaud 5 Kurak Ch Aiow 8p kap obl 4 dito dito olilig ♦ AazaiKi Üont l ac 8p Mij old Cliio k North VY P a d i litoilito Win Si Polor iibl 7 Doiner k Rio dr 8pm curl v s Uliiioia ienlrsl obl in goud 4 Uuie NaalivilleClert and Mmico N Bpw Mij leliip o Uiaa lUnau v 4 pet pref and N ïork OoUrio k Woat nnd dito Peuua Ohio obllg A Orolton Calif Io hvp in goud 8 81 Paul Minn Ii Manil obl 7 Lu Pan Hoofdhin oblig dito dito Lino Onl Ie hyp O 5 amOA Cao Soulh tiirl r aand VzK C Hallw khfav leh d c O Amatard Omiiibua Mij aand Roltoril Tramweg Maala and Nsu 8tsd Amaterdam aaud 8 SluH Roltordsni aand 8 HSMH Stad Antirorponl 87 S i Stall llruaael 1888 i l tloNO Thoia Begullr loaellach 4 OoaTïNR SlasUleouiog 1880 8 K K Üo t H f r 1880 3 Spa js 8t l Madrid 8 1888 Mail v r ftii Hvo Spobloert ïorkra 3V lOo a l OVls mj 83 MVl K7V 104 78 110 HO SH a 100 7 V 780 8S8 lOlV 83 loiy i08 141 a lOjf 100 141 V 71 17 UO a 4 11117 184 my i 78 10 101 10 1 l ♦ 1 101 f ia loiC 14 108 I 767 105 108 38 ♦ li 188 107 108 108 i KIS 117 UJ 188 88 li V alotkra SI De N OroniDgschfl Ct t meldt De zeer natoarl ke betaogsteUiag der Nederlanden in de zaken vaa Tran Ttial beeft AanlfidtDg gegereo tot aene 8 ecalatie waarvan aan oczer stadgeuooteD de dupe is gewordt n Uy bestelde bg eene Hoagacbe firma de door haar nitgegeveu nieuwe kaart vau TraoHraal oui zich te oriënteeren op het oorlogstoooeet Ook outviDg bg eoEe kaart die T lgens een opecbrift vau dit jaar 96 datferde Tot zijne groote TerbazÏDg chter Tond hg daarop uoch Krugersdorp uocb andere thana veelgenoemde oamen ea zelfi Johauneabarg kwam niet met drukletteri op de kaart voor de naam wax daarop met gewone itempelinkt afgedrukt ttelgke mijlen van de plaats waar Johanneaburg eigentyk ligt Ënv nu bleek by onderzoek dat hg te doen bad met eene oude kaart vonr een jaar of tien verschenen en toen uitgegeven ten bate van het Iloode Kruis en bet Trans Taalsebe Comité vfoordeo dia duidelijk te lezen zyo onder het op eplakte papiertje dat het jaartal 1896 draagt De arma heeft waarschgnlgk nog een voorraad oude kaarten tiggQQ die zij uu tracht aan den man t brsugeu Vs sy M V M i 13 3 H l 10 AOVURTENTIÊN x AJE ja Wliiterillenst 1895 1896 ROTTIKDA U 18 86 1 94 8 89 18 40 19 66 I 1 44 8 60 KOTTIIDl H e O D O 1 OBAMDS MAaABlKa DU Irintenips NO UVEAUT ÉS Wü verzoeken de Damaa dia ons ceillu treerd mode album voor bat Wln t ar M lio n noch niet ontvangen hebben dit ta willen aanvragen aan II JULES JU ÜZOTiff ririi Hetzelve wordt dan omgaand PMIa franco locfreznndeu BestellmKen van ar 25 franct vrU vaa alia koaten aan Imis met 5 varfaooglng lt i llliktitMr t Imriul 1 1 8 09 8 99 4 0 o BN HAAS Hm 6 6 17 90 7 48 8 80 9 98 9 461 0 1111 8819 161 88 9 44 9 68 S 48 4 16 Voorb 8 87 J 10 89 1 6 16 48 8 06 9 68 10 1610 64 19 06 19 46 9 17 8 14 8 96 4 18 4 48 10 16 10 97 m 6 6 6 7 7 44 8 9r9 9 9919 8911 46 I 8 17 4 16 4 47 8 87 8 68 8 81 10 16 7 10 10 99 SS4 8 06 6 17 7 18 8 48 18 97 8 60 4 48 8 99 6 86 t t Stopt U BleUwnk Krateweg e Nootdorp LeidaoheiKUm en Hokradorp 10 11 84 19 60 8 10 3 69 4 48 6 88 1M 8 09 9 07 10 98 11 81 4 18 6 88 9 98 10 81 4 94 9 88 10 44 19 07 1 99 8 49 4 87 6 99 7 09 8 98 8 41 9 49 AKSTIKOAII COUDA 8 9 10 10 49 9 98 hnda 7 99 9 94 10 14 19 99 9 88 Moppaa U Blniw ik Inimg ca HaMtep LnMM w W to dl nln de milicien xelf of zgn oa4eri minstens 50 frank per jaar aan directe belasting betalen en dus gerekedd kunoen worden tot de gegoeden te behooreo vervalt die ichadelooikBtelling E e imin wordt zg niigekeerd voor een plaaUvervanger teuzy deie voor ign broeder optreedt Zgn oordeel omtrent die schadeloosstellingen resumeert het blad in de volgende woorden Niet alleen de billgkheid tegenover de getroffene ouders eischt bedoelde seharfeloosstelling maar ook het belang van het leger vordert ze gebiedend Meermalen hebben wy uiteengezet hoe de kracht van het tefter vaor alles te zoeken ii niet in het aantal man flcbappei Ook niet in de nieuwsio bewapening msar bovenal in den goeden echt militairen vaderlandHÜevenden geest Die onmisbare goede geest is moeilgk i veronderstellen bg dezulken die gewelddadig uit den werkkring gerukt worden w lke hen io staat stelde met enkel bet eigen brood te verdienen maar ook hun arme onderste ondersteunen Lust en liefde in den dien t ïb aiecht te verwachten bg een loteliogt die als hg naar de kazerne moet een ouden vader of gebrekkige moeder soms met een aantal broertjes en zusjes hulpbehoevend achterlaat Welnu de schadelooBstelliog door den heer Truyen verlangd duet het middel aan de hand om de ulken althans enigermate omtrent het tot bonuer betrekkingen gemst te stallen en beu zooveel d onIgk met den dienst te verzo aeu Dtit zt l er van zelf toebgdragen om bèn ontvHnkelik te maken voor den goedm militairen geest die in het leger onmisbasr it Tevens meent de redactie er een zgdelingBchen weg ia te zien om te komen tot haar ideaal niejaand gedwongen soldaat Omtrent da eenroudiga leveqiwgze in Ihaia van President Kruger heeft men van tgd tot tyd al heetwat verteld Maar na vinden we iu een Duitich blad een mededeeling dienlles wat er van bekend is overtreft £ en dame kwam een bezoek brengen aan den President en mevr Krugpr De taatnte kwam haar tegemoet met de handen vol deeg en verontachuldigde zich met de opmerking dat ze juist bezig was met bakken Zj ging ei bter even zitten praatte ovtr koetjes en kalljea pu kwam uen met t gebrnikeiyk kopj koffiec voor den dag Nadat ze baar bezoekster had bediend liep ty met een kopje naar bniten om den scb ldwaobt voor de denr took een kleine verkwikking te geven Naar de N H Ct vornaemt hebben de rgkumiddelen ia bet afgeloopen jaar bgna 3 millioeu galden boven da raming opgebracht Wanneer toch de oi dera van miliciensschadeloos gesteld moetei worden voor betgemis van bun jongens dat kan bet er toekomen dat die dwangsoldaten by alot van rekening duurder althana weinig goedkooper wordea dan vrgwitligers dia toch stellig altyd devoorkeur verdieuen Wie uit vrg n wil dientis immers heler soldaat dan dia bet gedwongen doet Welnn dat zal de Regeering oowillekeorïg nopen aich kraabtig op de bevordering der vrge dieustnemiug loe te leggen meer op de vrgwilligers dan op de lotetintfen te rekenen zoadat en slotte de vrgwilligers iu bet leger de overhand hebben en de eonaoriptia tleobts aU uitzonderingsmaatregel hoeft te werken ter noodxakelgke aanvulling der gt lederen AlleB samenvattende hoopt het Huisgezin dau ook dat de beer Trnyeo het bg deze eerste ontwikkeling au zgn denkbeeld niet laten zal maar er bij de eerste ge legenheid flun beboorlgk voorstel van zal mak n ScbadelooBBtelling by dienstaemiog t Wegens herhaalde verleiding tot meineed verscheen dezer dagun voor het gerecbtvnd te Brunswgk een asnzientgk grondeigenaar Slachtlehen genaamd tevens heerebo r en handelaar iu landbouwmachines Ds beklaagde wonende in het dorp OroBz Dohlum had teogeTolge van eenige wederrechtelgke handelingen betreffende erfacbeiding enz versclievdene processen te Toeren wai rin opmerkelgkerwgze voor bet kantongerecht Schöppenstedt bgna ateads dezelfde getuigen verklaringen aflegden die gebral iri het voordeel van SachtUben waren Bg een voor twee jaar geroerde civiele procedure had Sachtleben weder twee getuigen ü décharge doen dageasrden die zgne verkluringeu onder eede zouden bevestigen Slechts een hunner echter daad zulks terwgl de andere Terklaurdo dat Sschtleben vgfmaal had getracht hem tot meineed te verleiden waarop ook de eerste getuige door du mand viel en verklaarde dat hg door omkooping verleid was tot het afleggen van een valsoheo eed De rechtbank veroordeelde Sachtleben tot 4 jaar tuchthuiiBtraf eo verlies van eere en bnrgerrechtao voor den tgd vau 5 jaren Do eigenaar van het Café Liégoi teAotwprf n die sgu dienstbcle vermoordde is aan Het denkbeeld door den heer Truyen bg de behandeling der oorlogsbegrooting in du Tweeda Kamer ter sprake gebracht om ücbadelnofl Itelliug toe te kennen aan ouders van jongelieden die door de loling tot deu krggsdieuat verplicht wordr n wordt door bet RuistfOTiin Kathuliek zoo billyk mogelgk tï aoarad Het Huisgezin is het met den heerTmyen een dat de milifcm re dienstpjicht de zwaarste is van alle laaten die op den Nederlandscbeu staatabarger drukken l eze Ust treft hem zoowel gMdelgk als peraoonhjk want loolang hg onder de wapenen blgft is by buiten ataal iets te verdienen De overige latten worden over alle ingezetenen cy het niet precies in de jaiste evenre digbeid naar gelang van de draagkracht v erdeeld Maar da last van den dienstplicht drukt op eenigen Van dia eenigeo door het blinde lot aangewezen wordt ten bate van allen de zwaarste aller lasten zelfs als de aord aan deu man komt het leven gevraagd en dat tonder de miuite vergoeding Het blad herinnert wat de beer Truyen in de Kamer ten gunste der scbadelooBatelling heeft gesproken daarby er op wgzsnde dat in België aan de ouders der militieplicbtigea een sehadeloDBstetling wordt uitbetaald van 10 franken per mnaud actieven dienst Alleen ii e Directe 8i üorwcgverbln llngen luet GUUÜA 10 64 11 01 11 08 11 16 U 94 8 86 10 17 06 40 8 40 8 47 8 84 8 01 9 10 8 67 6 08 8 18 8 94 8 80 7 88 7 88 7 8 7 48 7 8 8 8 10 S lt 8 88 8 88 10 86 8 10 7 47 19 88 9 40 8 98 7 96 Joude Moordrecht NiuuwurVerk OpoUe llotterdam 9 61 Uottetdan OipelU JiBïwetk ik 10 11 9 89 i U 7 48 8 07 8 18 Hoordrwht 9oad eÖODA DEN RltO r oi d 7 80 8 86 0 09 9 87 10 90 10 80 19 19 19 98 1 97 8 86 8 47 4 46 6 17 7 14 7 4 F 99 8 64 9 64 11 ÏOï M 7 49 8 47 11 09 19 40 4 67 9 01 10 08 Z Ze W 7 68 8 8 U IS 19 49 8 08 8 19 Voorb 8 07 9 08 H 97 1 01 6 90 8 96 Heg 8 19 9 18 9 Ï7 10 07 10 48 11 89 19 49 1 06 1 87 4 06 4 17 8 0 I D A U TKICHT Uoudl 6 98 6 87 7 66 8 0 8 91 Oude 6 80 6 84 WMTdea 8 69 7 08 8 19 VtrMht 8 18 r BM 8 41 t f Mur imatardam 9 06 10 19 lO T 19 48 1 90 11 14 1 87 11 99 9 46 9 87 10 61 11 48 1 90 8 08 T 11 D A M 19 10 1 18 1 1 11 10 88 8 49 e O u I k k M i 4 47 8 8 81 4 86 8 91 9 98 87 8 14 JkMitMdait est 10 01 10 87 11 06 Myt K KMtdorii LeidHhwd ea Ultinljk Knineg w Htkudorf gehondsi Na de misdaad te hebben gepleegd had Ghadiar haastig van linnen verwisetsld de kas en da dearen ear gesloten en was met de eerste boot naar bet Vlaamich Hoofd gevaren om xich te verdrinken Hg deed dit echter niet doch doolde den gehaeleu dag in den polder tniachen velden en weiden rond Qednrende dea volgenden nacht moet hg eindeiyk gepoogd hebben zich in é vesting van het fort te verdriokeii doch uit lakte niet zoodat bg eindelgk beslgkt en druipend oat bg de wacht der pontonnïers kazerna kwam aankloppeu om u ar een vroegeren wapenmakker t vragen Hg had gaarne gehad dat deze naar zgn buis zou gaan om aan zgn vroDw geld en kleeren Ie gaao vratreo De pontonniera echter hielden Gharlier io arrest en leverden hem orer aan de politie die zij op Btaanden voet verwittigd hadden Charlier heeft hekend bet meifje met een hrnodmes een snee in den hals te hebben gegeven doch ontkende dat bg het met voorbedachten rade had gt daan De rechtbank te Heerenveeo behandelde de zaak tegeu Egbert Bosacha te NgeoHleek Op deu nvood van 9 December waren in deherberg van Jubbega te Eesveen een 5 taljongelieden waaronder Hendrikje Otten diedoor den beklaagde in genoomile herberg alsbediende werkzaam s avonds ongeveer 10 nurnaar bare woning te Eeze zou worden gebracht Onderweg sloot zich bg hetpaar Willem Jaj er landbouwer uit £ eze aan die verUngde bghet paartje onder de parapl iie te lonpen dilwerd geweigerd en de beide jongelingen kregentwiat en werden handgemeeb zoodat beidenten slotte al vechtende in een diepe sloot terechtkwamen De andere personen lieten hen teen aan bnu lot over Op het geroebt kwam vrouw IJben eeneboerin te Éesvean uit hare woning gevolgddoor bare dochter Een der vechtenden dejheklaagde wiit door eigen krachten op den walte komen doeb om Willem Jager te redden begaf de 53 jsrige boerin zich te water Totaan den hals stond zg door haar dochter vjtatgeboudeo io da sloot so zoo gelnkie t haarJager er uit te halen dien zg nasr de herbergvan Smit welke diehtbg is bracht t Blgkt dat Ji er twee sneden in het gelaat heeft bekomen wlke hem door niemand anders dtn door Bosscha kannen toegebracht zyn Hiervoor staat dete nu terecht De OfBcier van Juotitie acht de feiten bewezen Hg vindt teen verzachtende omstandigheid dat de verwonde aanleiding hpeftgegeven Hg vraagt eene gevangenisstraf an 4 maanden i Hg kan niet nalaten bet gedrag te prmen vao de 53 jarige boerin die in de maknd December zich met levensgevaar te water begaf om een evenraensch te redden In de Deutsche Juriatenzeitong zegtj de Pruisitche oudminister Yon Herfurth gn meemng over Kie8dwBng Hij verdedigt daar het behoud van het beitnand kiesstelsel voor den Rgksdag rechtBtreekscbe verkiezing volgens algemeen gelgk ktemrecht met geheime stemming ah trots zgn gebreken nog het beste nu het eenmaal bestaat De verkiezing met trappen en de openbare stemming keurt hg aterk af evenzoo een kiesrecht volgens klassen zoosls in Pruisen heetaat Wel is bij voor meervoudig stemrechf maar bg acht dit vraagstuk no niet rgp voor oplossing Eindelgk zegt hg van den Kiesdwang het volgende 9 Evenalt e ke andere staatsrechteiyke bevoegdheid is ook in het kiesrecht de zedelgke plicht varrat om het recht uit te oefenen Dezen zedelgken plicht kan men ecbternietia eim wetteiyken veranderen zonder de grondgedactite van het kiesrecht in gevaar te brengen Immers het kiesrecht bevat voor den kiezer net enkel machiigiuft den persoon aan te WH on dia hem liet y BclilkRt voorkomt lid AangevaDgeo 1 14 7 11 Ï SO 8 19 4 09 19 90 6 49 9 60 4 60 4 67 6 04 6 11 6 90 11 60 10 19 10 99 10 88 10 48 10 49 18 40 Z Zegw ll 81 M 6 99 3o id 6 88 7 60 8 18 9 O 9 7 60 8 11 8 19 9 99 Utreehf Woarde OndewiUr 8o di 9 84 1 49 1 69 1 89 9 08 9 19 van deo Eüktdag te worden mur geeft hem ook het recht zich van een keas geheel te oothoodan Onder bepaalde omstandigheden bgvoorbeeld by beperkte keuze kan namelgk voor den kiezer zulk een outfaondiDg juist een sadelgke plicht zgn Io znlk e n geval zon de kiezerplicht niet gerechtvaardigd zijn en horendien ook onuitvoerbaar Immers mea kan door strafbedreiging niemand beletten bg geheime stemming zgn briefje niet in te vutten of hg openbare stemming op zich zelf of een geheel onbekenden peraoon te stemmen en dat ataat er meê gelgk alsof hg in het geheel nietmeêgestemd bad De jongste gekeurtenisBeo in Traodvaal hebbeu bg de Ned Zuid Afr Vereenigiog het denkbeeld doen rgpen om een Taaifonds te stichten tot behoud en bevordering van het Hollandsen als volkstaal in de Boerenrepnblieken van Zaid Afrika c Het foods zal wel met de Vereaoiging in betrekking gebracht maar niet onder hare gewone middelen opgenomen worden Eene commissie hsstaaade uit de heeren W baron Köell Ds W H Gispen Prof C B Sproyt A D de Marez Oyens te Amsterdam Mr J P Moltzer te s Graveobage A S van Reesema te Rotterdam en minstens twee nog oader aan te wgzen heeren buiten Amsterdam en Mr Frank K van Lonoep te Amsterdam als secretaris later hij voorkomende vacaturen aan te vullen door de Nederl Zuid Afrik Vereenigiog zat bet fonds bebeeren naar een op te mnken reglement rekeaiog doende aan het bestuur dsr N Z A V alleen gehouden de gelden te besteden voor het boven omschreven doel niet gehouden het kapitaal te bewarso maar bet te gebruiken omdat in de eerste jaren ve l Doodig zal zgn Reeds hebben enkele vermogende landgenooten voor dit doel ruim twaalf duitend gulden bgeeogéhracht EflU broeder van den ez pre iident CasimirPener exkapitein der artillerie stierf ruim 1 millioeo fra schulden acbterlatend en het kHsteel van Vizille aln eenig bezit Het kasteel wrd voor 70 000 frs door de moeder van den kapitein gekocht Deze beeft bet na weer voor 500 000 frs verkocht en de schuldeischera die slecbta 5 pCt taa haa vorderingen had den gekregen dreigen thans met in beslagneming van het half millioen dat zeggen zg hun toekomt Een ongetooflgk feit dat tot heden slechts het monopolie der RoAsfsche steppen was heeit zich dezer dagen voorgedaan op den weg van LoEoya tUBschen Madrid en Buitrage in Spanje In bet hotst van den naebt werd eene diligence door een troep hongerige wolven aangevallen De verschrikte paarden sloegen op hol eo sleeptun iu dolle vaart de diligence mede die weldra ksntetde en omsloeg De t izigers werden allen miQ of meer door de glasscherven der ruiten gewond terwyi de postillon van den bok geslingerd en voor dood opgenomen werd Gelukkig schenen de Spaansche wolven nog niel 7 00 volleerd in hun bloedig vak te zgn als bun Russisohe collega n althans zg staakten de vervolging Zooder dat zou er wanrschgoiyk van de reiz igers niet veel terechtgekomen zgn Phüt tgrafeeren door de muren heen Prof Uöotgen te Würzbnrg heeft ontdekt dut dü stralen uit eene bijzondere lichtbron door stoffen dringen welke tot dasver voor volkomen ondoorscbgnend golden Dr Ë Cohen te Amsterdam heeft na Vrgdag in bet laboratorium aldaar proeven genomen welke tot eenzalfde reaoltaat hebben geleid als prof Rönigen verkreeg Wanneer men door een Incbtledige glazea zoogeu Ciookscbe buii een eleetrischen stroom voerfr Tertoonen zich zeer fraaie lichtversehyDselen Aan de eene pool verschgnen groene lichtkrausen aan de andere violette stralen Oclober TUd van tireenwiib 7 89 7 69 8 06 8 18 8 99 8 48 9 67 11 1310 04 10 11 9 08 6 81 10 18 9 10 0 17 6 97 6 84 6 41 9 47 8 69 4 90 10 97 U 30 8 06 9 43 9 68 9 68 4 40 eou D A 8JS 10 08 6 17 6 08 7 68 9 38Q 6 14 8 98 9 83 8 89 10 0 6 47 6 80 8 88 10 19 10 84 10 64 19 7 48 4 10 90 7 49 8 41 4 11 10 daartoHcheD ii wit lickt D ie itralen bebbao da eigeovcbapt die gabeel vreemd ia aaa wat irg tot duirer andet liobt Tentondea dat ty bqr door hout docb Diet door metaal been cbgoeD Om dit aao te tooneo nam de heer Gohea een gewooa abasiis met eeu gevoelige plaat daarin Hg aebroefde een dikke bonten plank daartegen en bond daarop io het midden veen rgkadanlder Hjj braebt na de botengenoemqe lichtbron op korten afatand Tan den rgkedaalder en bield alles in dezen toestand ongeaeer 20 minuten lang Waa de ontdekking aan den beer Röntgen joist dan moest dua bet broomiilaer der in het chassis opgeslotea gevoelige plaat ontle worden babaive op de plek ouder bet muotstnk Inderdaad was dit het geval nadat alles weder losgemaakt was verkreeg men bg ontwikkeling eeb swart negatief met een witte achgf in bet midden De stralen waren door de houten p ank en door het chassis beengedrongen Op dere wgs ia bet den heer Röntgen te Wfirzbarg getokt gewichten te pbotoKraree ren die aich in gesloten doos bevonden en bet geraamte bgr van de hand af te beelden doordien de merkwaardige atralen door het vleesch hfeogingeo maar door de beenderen werden tegengehouden Afgebeeld werd dus juist wat men anders niet te zien krggt Met de voorbereidende werkzaambeden voor het lichten van bet acbip genaamd Toevalbeide dat met een ladibg ateenkolen op den 25 December des vofigen jaar in de Waal tegenover ZaltBommel is gezonken werd heden een afioTang gemaakt Do voorzitter van dan Alg Ned Diamautwerkersbond Henri Polak heeft besloten een cursus voor sprekers op te richten om aldns te trachten in het gebrek aan woorvüerders iu deu Bond tegemoet te komen Het w kblad van dun Nederl Dianiantbewerkersbond meldt dat Ceoga olge van de t ebeurtenisaeo der laatste dagen in Zuid Afrika de dianiant industrie gedachte nadeelen beeft geleden op dit oogenblik moet wel de helft der diamantbewerkers zonder werk zijn en de overige hebben verre van volop werk In het Alcazar te Brussel zat in eenabai noirea de heer Yrancken zoon van een bekend advocaat te Antwerpen met twee dames in een baignoire daarnaast de heer VanderTelde lid der Kamer met twee dames Hat schgnt dat Vrnocken door zgn boudiog de dames in de andere baignoire belette op bet tooneel te zien Daarop volgde een woovdenwissaiing tossohen YanderveUle en Vranken en toen deze met deo arm op de n rai d der loge ging leunen stootte de afgevaardigde hem er af V rauckeo antwoordde met een klinkenden klap De twee heeren begonhen daurop te vechten en de vooratelling werd gedurende een kwartier onderbroken Na de Tertoooiog zond Vandervelde twee getuigen aan Vranckon De loodsenvereenifting Recht door zee te Helder beeft als blgk ran waardraring san de loodsleerlingen C Noordberg P Molenaar S Tan Leeuwen W C Rjipma A Visser en i van Loo een eöre diploma toegekend naar aanleiding vsn de door hen met levensgevaar volbrachte redding van een Beigi chen matroos te IJmnideD De uitreiking der diploma s had in eene feastelgke vergaderiog dar ver eniging op plechtige wijze plaats Bg Caaetas op de spoorweglgii naar Sarragosaa zgn Vrgdag twee personeutreinan tegen elkaar gebotst Twee meuscbeii werden gedood en tien gewond PusterUeo en Teie raphle Britscb Bechuanalaud behoort thans tot de Kaapkolonie en maakt dus deel uit van de Algemeene postvereeniging zoodat in t verkeer met Bechnanaland ook de porten der Vereaniging van toepasaing zgn Benoemd 16 Jan 1896 Tot brievengaarder te Willemsoord B J Eoenders lot brievengaarder te St Annaland P J Koene Verplaatst 16 Jan 1896 De Burnnmerair der posterijen D J H de Wijs van Oostarbeek naar Utrecht de vroawelgka klerk der postergen en telegtaphia 2de klasse M Brinck van het hoofdtelsgraafkantoor naar het bgkantoor p het Haarlemmerplein te Amaterdam da klerk der postergen en telegraphic 2de klaue C C L Schermer van het bgkantoor op hal Haarlemmerplein naar dat in ds Potgietaratraat te Amsterdain Oaerledtn 27 Dec 1895 De briavengaarder te Almkerk P Kazander Yerlanging van verlof wegens ziekte Aan dea commin dar posiergan 3de klaaaa jhr T H B Boaeb tot 31 Maart 1896 aan den commies der postergen 4de klasse G M Unsmann tot 30 Juni 1896 Bulteniaodscb Overztcbt Ongeveer yftig personen die deelnamen aan de beweging aan den Rand bevinden zich te Pretoria thans in de eevangenis beschuldigd van opstand en van hoogverraad In een proclamatie tot de bewoners van deo Rand zegt president Kroger dat duizeodt n zgn misleid en bedrogen zelfs verscbil lende leiders Een kleio aantal plannen smedende mannen iu en buiten de Transvaal hebbeu liatig de onschuldige bewnoeis van Jobannesburg opgestookt onder bet voorwendsel voor politieke recbien te strgdeu Ik sidder ze t de president als ik denk aan het bloedbad dat oo aijn veroorzaakt bad niet de genadige Voorzienigheid u en mg gespaard Burgers ik doe thans met vol vertrouwen eeu beroep op u om de regeering te steunen en met baar samen te werken ten einde de republiek tot eeu land te maken waar alle nationaliteiten broederlgk aeveus elkaader kunucn leven Reed s ydóv maanden heb ik er over gedacht welke verbeteringen m de constitutie weuschelgk zonden zgn maar onwaardige opbitsingen in het bgzonder van dagbladéu hielden mg terug President Kruger zegt verder dat bet zgn bedoeling was den Voltkraad voor te stellen te Jobanaeibnrg eeu gemeenteraad io te stellen Hg vraagt aan do bevolking of bü dit na zou durven du n na al hetgeen is voorgevallen en benluit dat dit alleen kan geschieden indien de bewoners van Johannesburg het moselyk maken aan de regeering voor den Volksraad ie verschgnen met een vergeten eo vergeven De prnctamatie heeft een diepen indruk door het gebeele Isnd gemaakt De crisis wordt beschouwd als voorbg te zgn Uit het telegrnm vsn president Kroger aan koningin Victoria gedateerd 9 Januari blgkt dnidelpk dat Jameson en de andere gevangeueu nog niet zgn uitgeleverd zooals den 7e oit Kaapstad werd gemeld KrH er stelt io zgn telegram twee hoofdvoorwaarden waarop de uitlevering zal geschieden de gevangenen moeten door de Eugelscbe regeering gestraft orden en eerst muet de ro t in Jobanuest Urg hersteld zgn dan zal hg zgn definitieve beslissing doen kennen Uit deze laatste woorden m iak men te Londen op dat de uitlevering der gevangenen aan nog andere voorwaarden zal wot deii onderworpen volgons epn beriobt van de Standard and Digger s News van Jobanueiborg zoude uitlevenug van Jameson afhaukelijk zgn van de afschaffing der Londebsche conventie Uet departement vao koloniëo beweert daarvan niets te weten masr toch vindt het bericht algemeen gtiloof omdat bet genoemde blad in zekere mate beschoewo wordt als het orgaan van Kruger Deze qaaestie werd Vrijdag ta Londen druk besproken Men vreest dat de crisis welks juist geweken scheen daarmede weer een ernstige phase U ingetreden Waot ali het waar is dnt Kroger de afschaffing der conventie van 1884 eiielit dan kan men aldus liet een Londensche diplomaat zich uit veilig aannemen dat hg zeker is van den steun vau Du tschland en dat zon vele tot dn ver ooverklaarbsre zaken verklaren o a de ge dochte krggRloPtUMtingea van Engeland c Da algemeene indruk is dan ook dat de Engel che regeering voor verdere verwikkeüngen vreest Volgens de Time C werken er thans in de dokken van PortAmouth 8000 man een aantal zoo groot als nooit tè voren De otlmirsliteit heeft nog g ien orders uitgegeven betreffende de bestemming van het vliegend eskader men verwach dat het eskader met verzegelde orders zal uitzeileji Voorts vinden wg in de Times He tele grammen welke tosschpo deo heer Hofmi yr president van den Afrikaander Bond en minister € h4mberlaia zgn gewisseld De heer Hofmeyr spreekt van een zorgTuldig voorbereide samenswflring tegen een bevrieodeo Staat en hoopt dat de Engelsche regei riog ernstig zal overwegen of het geen tjjd wordt een radicale verandering te brengen in bet bestuur van het gebied onder beheer van de Britiche KiiidAfrika Maatschappg nu dat bestuur getoond heeft een bron van gevaar te zgn oor den openbaren vrede in Zuid Mrika Hg vertronwt dat een onderzoek zal iiigeiteld worden door onpartijdige personen daarvoor expiesselgk naar Zuid Afrika w irden g zondeo naar de ontwikkeling vao héi complot en naar de omstandigheden die t mogelgk maakten dat dr Jamesou bijaayllet einde van zgn marsch hsd bereikt alvor s de proclamatie van den High CommiisioMT waarin die expeditie werd veroordeeld ia Transvaal werd bekend gemaakt Tee slot belooft de heer Hofmeyr zgu medewerking om herstel ran wettige grieven voor de niilaoderi te verkrogeo en een zachtmoedige bejegening Tan de mialoide mannen die het ilacbtoffer zgn geworden van de plannen vaa eerxachtige financier Het antwoord van minister Chamberlain luidt Dank voor de aangeboden medewerking die ik gaarne aanvaard En zal een volledig onderzoek worden ingesteld naar de omstandigheden van deo jongslen strooptocht op Trausvaalseh gebied en maatr len zulten genomen worden om het ontwerpen en uitvoeren van dergeiyke pogingen voortaan onmogolgk te maken Mgn streven is px thans hoofaakehjk op gericht te voorkomen dat de g pannen verhouding tnasehen de Engalecheu en de Hollanders toeneemt zooals het gevolg een kunnen zgn van gewelddadige maatregelen tegen Johannesburg of tegen de gevangenen Het Vlaamscb maakt als beitoorstaal in Bel iÜ ontegenzeggelgk vorderingen Een nieuw bewijs is het voorstel hg den Gentschen gemeenterMd ingediend strekkende om het Vlaamsch tot officieels taal van Gent te verklaren wat het IU Antwerpen al is Kenschetsend was ook te dieoaausien deopenïnktsrede van de nieuwe burgfmeesters vao Gent en Brugge allebei Waleu zij verontschulaigden zitih dat ly geen Vlaamsch spraken en dachten dat spoedig te doen De bekende wetsvoorstellen van Goremans en De Vrieodt door de Kamercommissie ad hoc samengesmolten en aangenomen sollen termnedelgk in de Kamers eveneens worden goedgekeurd en dno zal het Vlaamsch de tweede officieelle taal an België zgn Maar van een beschaafde spr ektaal in België die het de Vlamingen uit verschillende streken mogelgk maakt elkander te verstaan zgn we nog ver verwgdfrd In Italiaansch Afrika is Dinsdag da strgd hervat taxscben generaal Baratieri en de A es De voorhoede Ton net leger van den ayLiera Negus heeft Mekalleu aangegrepen d ch ia teruggeslagen door de bezetting die onder bevel stond van majoor Galliano Het schgnt dat het plan van den Negus is alle troepen bg Makallen samen te brengen en dau den aanval te herhalen DaaAganzia Stefaoia mal t dat koning Mauelik daar zelf reeds is aangekomen Het gevecht dat om de stad plaats had was zeer hevig De Abeaajrniëra waren gewapend met snel our kanonoen doch schoten ta hoog Koodat do verliezeu der Ualiauen gering bleven De nacht maakte een einde aan het gevecht dat den gehealan dag gsdOurd had Het blgkt uit deze berichten dat deltalianen niet zeer goed op de hoogte waren van Meneliks beweningen Nog voor enkele dagen werd gemeld dat da Negns zieh vele dagmarachen achter dg troepen van Kas Makonneo bevond Plotseling verneemt generaal Baratieri dat de Negus op korl n afstand van Makallen iB aangekomen £ n hoewel de forten om Makallen goed aangelegd goed bewapend PD goed van leeftocht en amraonitie zgn voorzien vreest men toch dat Makallen verloren is En daarbg komt nu nog bet optreden Van mahdiatisehe troepen in Gedaref dat aan dan weg ligt die naar bet hart der kolonie voert an dat door da troepen ran geoarasl Baratieri moet worJSli bezet Van twee zgd o tegelgk aangevallen zal de Italinansehe legermacht in Krythraaaaen harden dobber hebben Ta Madrid zgn weer gunstiger berichten ontvangen over den toestand op bat eiland Cuba Maarschalk Martinez Campos seint dat generaal Navarro er in ia geslaagd de voornsamate benden der Cubanen dia in de provincie Pinar del Rio waren dnorgedrongan niteen te drgven Daarentegen wordt uit NewYork gemeld dat de Cuhanen onder aanvoering van Maximo Gomez en Maceo in het westen der kolonie nog steeds vorde ringen maken De tgdingeo van weerskanten blüvan derhalve nog at eda tegeiialrgdig Mtl r ekerheid is nu echter bekend dat maarschalk Martinez Campos door de tegeering zal worden gehandhaafd en het opperbevel over de i pa aosoha traapen zal behouden Uehoudena Cnba en Krjtbraea verdient ook Venezuela nog de aandacht Da Amerikaanache bladen houden eol dat de revolutionaire beweging in dez repnbliek zich uitbreidt Daarentegen verklaurda d heer Guzman Blanco de voormalige preaident van Venezoela die no ta Pargs woont dat hg niet voornemens is zich weer milt de polit iek in te laten aTrouweosa zeide de ex pt esidant in Venezuela zgn alle partijen het ar over eens dat da regeering verplicht ia krachtig tegen Kngalands eischen optetredito Wat betreft den loop dien dit geschil Torder zal nemen komt het achter niet zoozeer aan op hetgeen de Venezoelsaoscb e regeering zal doao dan wal op de bonding welke president Cleseland en Lord Salisbury zal lo aannemen Tot dosTer achjint de openba ra meening in de Vareenigda Htaten gonatig te bigven voor de handhaving van het stand pont aanvankelijk door president Clevalan d laganoveciËogeland ingenoijuan