Goudsche Courant, dinsdag 14 januari 1896

No 6864 Woensdag 15 Januari J896 34ste Jaarg rig m mm courant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Cotirant geschiedt d a g e 1 ij k met uitKondering van Zon en Feestdagen De prijs jier drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlijke Hommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vmii 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meei 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Waseï e Striikiniicliting OE VLIJT 0 a d eTxrater GEVRAAGD om onmiddelijk in dienst te treden tegen hooy loon EEN WASCHBAAS EN Twee Knechts Persoooiyk zich te vervoegen by den Directeur aldaar Een ware Schat voor de oDgelukkï e fllftchtoffers der ZeUbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau KLFBKWAItli G HoUandgcbe uitgave met 27 afb Prgs 2 galden Ieder die aan de verachrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die bet geeft redt jaariykR duizend van een Kekereu dood Te verkregen b het Verlags M azin te I ipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van bet bed ag ook in poBtzegals en in eiken boekhandel in Holland Wie zeker zijn wü de Eclite Eikel Cacao te ontvangen teBamen C ld en na vele projfnemingen in den el gekomen onde den naam des uitvinders Dr Michaelifl vervaardigd op de beste machines in het wereldberoemde éUbblissement van Gebr Stollwerck te Keulen aliche J r n2ie aelt $ eikel Cacao in vlerkanten biuaen Deze EikoI CKno is met melk gekookt eene aangenune gezonde drank Toor dagelijkach gebruik een k 2 theelepela Tan t poeder voor een kop Chooolato Ala geneeakracbtige drank bij geral Tan diarrbee slechts met water t gebruikea Verkrijgbaar by de voornaamato a 1 Apothekers enz A Ko ƒ Ko proeftn e f 1 0 0 0 9Ö a 0 35 OeneraalT t8genwoordiger toot Nederland Julius Mattenkltdt AmBterdan Kalveistrant 103 K I N A L E UITVEKKOOP van alle Wiiiterartikel6ii ZIJDEN STOFFEN PLUCUE FLUWEELEN ASTRAKANS MOFFEN BOA S KllAGEN BANDSCHOENEN BLOÜHEN enz Tegen SpoiprUmtu m Zie Ie BTAL4GE WISBRDN LIFFHANN HARKT 131 PEANSCHE STOOMYEEVEEIJ Gheuiische WisscheriJ H oppëÏiieimru 19 Kruishad0 Itotterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofódepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS 2 Specialiteit voor het stoomen en verven van allu Heeren en Dadimgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche ra an tel 8 veeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden naar de lüeawite en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Qoudt Snalpendruk vao Rkimuian k Zoon Ainersroorlschc Machinale STOOI BROOD EN BESGHDITFABRIEK SM EÏIIMIISCUI BMi TM AUmtSFOORT PrUiverlaglng van af MAANDAG 13 JANUAKI 1896 Qewoon Boggebrood van poike rogge joudet bijinengsel tot 1 Kg 5 et IV Kg 7V et 2 Kg 10 et 4 Kg 20 et 1 Voerbrood van zairere kwiiliteit grootendeels puike rogge tot Eg 6 et Zoet Boggebrood bgzonder goed van smaak 1 Kg 11 et Roggebrood met Krenten extra fijn en idem rozynen zonder pitten 1 Kg 12 et OngebiiUd Brood met Prima Tarwebloem vervaardigd Tan de beste tarwesoorten panvorm Vi Kg 5 et 1 Kg 10 et VI KG 15 et 2 Kg 20 et Munitiebrood brninbrood van de fijnste tarwesoorten ronde vorm GO Dg 51 et 120 Dg U et lange vorm 50 Dg 4 j et 75 Dg 7 et 1 Kg O et 2 Kg 18 et De bovengenoemde brooilgewtchten worden behalve kantbrood gegarandeerd Alle RraocD worden door onie el ien out atri naar de boaU m raodernate ijtl men inienehte graanrriiHniiiKipoalaenj waiacbonj drogrrij en boratehnnchtuig bralaaode uit il vtrathillende niachinea aan i llu vreemde b ataodderUn ontdaan Mrlbe andere in Iru rcKel gruoienderla mede rarbakkeu irnrden aama ile iniaere granen door middel van zea alrl atalrn Nalaen irrinaleo worden en dua jieei aMijptel au molrnatreueo in het meel komt soudal dank aij nnae uitKebreide en komplrele iDricbtingen una 1 brood hierdoor alleeu reeda bepaald eeel beier aoediauirr n geaooder dan ander broud ia wnarbg nog I komt dal WIJ aour nnza groodatolfen alleen bet beate goed genoeg achten I Dépothouders g evraaifd franco toezending flinke provisie Ue l rljs van 300 000 Mark viel voor twee trekkingen der Hertogelijk Bninswpsclie Staats Loterij in mijne Collectie bu de laatste trekking kon ik weder talrjjke prgien aan mjjne spelers uitbetalen Bg deze aanhoudende prjswinningen noodig ik tiit tot deelneming aan de nu beginnende W0 LOTEtiU lOOOOO LOTEN verdeeld in O trekkingen SOOOO P BIJ ZEN CTentueel M 500 000 11 Prijzen i M la noo speo 300 000 2 12 000 200 000 22 10 000 100 000 2 8 000 70 000 3 0 000 60 000 66 9 5 000 f 50 1100 2 4 000 T 40 000 100 3 000 30 000 211 2 000 24 000 623 1 000 20 000 1048 500 etc l Prijs i 1 1 1 5 te za men 10 Mülioea 545 000 Uark in Qond Voor alle trekkingen kost een iCwart Lot Mark 33 half en heel naar evenredigheid Voor de Eerste Trekking op 9 en 10 JM il iHIM iSlttt verkoop ik tegen inzending van het bedrag in geld of poswissel aleehts origineel loten ACHTSTE KWART HALVE HEELE PI 1 65 f 3 25 f 6 50 f 13 Booril Collecie der BruQsviijksée SlaaU LiiUrij We II GRÖPP Duilscbiand Aan Zenuwlijtleis en Zeiiiivvzwakken Officieel plan en Trokkingslgsten gratis Prompte uitbetaling Th D lie iSo oplage er ohen Hi rin het bonk De Ze uuwEiekten en Beroerte Middelen ter voorko Beproetd en aanbevolen door de heeren Prof Ur Merlniérp Purü Prengruber naing en genezing Het doel an dit werkja IS keonis te verspreiden omtrent den aard der zonuwzwakte haro oorzaken ea l e olgen ondcrriclit to gevon eQ fteiiezin te vinden Het handelt over het bekend worden van de rhysiologisohe Uujardin Bau ontdekkmg lio op de eenvoudigst denkbare wijze op ons ze metZ Parijs nuwgeslel kan ijeworkt worden eit wel met eon succes datxoo Bouchot Vnrgs I wel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige JGeh liath Dr Schering ï tns pers aanleiding tot discussie geeeven heeft Oez Kath Dr Cyurkoweoh Het wordt Merkaive aan ieder die aan ziekelijkenky Weenen aenuwtoestandof Zoogenaamde zenuwaobtigheld OpperstafartsDr Jeolll Woenon lijdt welke zich kenmerkt door halutueele hOotdpijn ml üpperstafaris Dr SohieBl üssig gralno Congestie groote gevoeligheid opgewonChef arts Dr Darses Palijs j denbetd Slapeloosheid algemeene liohameliike Chef arts Forestior Aken onruBt en Onaangenaam gevoel verder aan zieken Disiricisarts Dr Qrossmaun die door Beroerte getrofien zijn en asn de gevolgen iuhlingon nitz daar van lyden zoomede aan verlammingen Spraak Diitrieuarts Dr Busbaoh Zirk verlies of moelelljk spreken 8ti if held in de geICrankarts Dr Stelugreber j wrlohten en voortdurende pUn in dezelve parOharenton tieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Cousul Ur r Asohenbaoh Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige Corfu Dr itied Corrazza Venetië Angeville Parijs Lavabre P rij Wille Taufkirchon CabiliCt Arcaohon Fortget Lonzao OuiUoaeau Bor deaui LabatUt Bordeaoi Bougavel i F rière 1 L Hlrsohtel Weeoen y Lleber Innsbriick Hammer Plauen Weiner Woenen AUSt Brooloo a Matngohleebner llrixD j hufp inriepen cu door de bekende hulpmiddeloii als onthoudings en koudwaterkuren Inwrijvingen eleotriseeren gal aniseeren damp modder of i zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te wrden on daartoe reden hebben wegens versohijnBeien van voortdurend angstgevoel beneveldheid van hoofdhoofdpijn met aanvallen van dui eligbeid flikkeren en donker wordon voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuiseu kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens aan allen die tot de hoVsDgenoemde cathegorieu van zenuWlijderS behooren zoomede aan bleek luchtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die voel geestelijken arbeid verrichten en die d reactie der geestetgke li igbeid voorkomon willen dringend aangeraden zieh in het herit van bovengenoemd boekje te stellen dat franco m kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam m cleban t Co Heiligewog u Hotterdam F K van SANTKN KOI FF Korte Hoofdsteo DtreChtiLOBRÏ i POETON Oudegraoht b d Oaardbrug F gj 6000 Hiuks mt de ftlUett mats 8en r der eerite buiteDUndwhe fabnekea over CenoiDaoe loogeDaunde Leger Faarden Dekens inoeteQ itfftn dstt Bpotpr i v d fl 2 75 fier Rtuïc worden nitrerkooht D t iWkt ORtliJtbare dekans zfja zo warai alt mi pet oa 140 XIM cm groot dw bet fehoele paard bedekkend met wol opgenaaid en 3 breeda itreepen Toorta eem kleine partl witte wollene Slaap Dekess ffroot 140X190 cm wegem eer kleine J aleobta door Taklm bemerkbare foatoti in het weefsel aaogeboden ad fl 3 56 perftok Eoat n ftoden het dubbels ar DoldalUk MbreT bwtetllssea wordM WO luw dft TMnaad itrekt lefui tsMwatait an M hednc af onder remboun psnpt alt B HnrwltB Maasti talit Oroots staat 81 J F CUIJPERS We steinde 37 Den Haag lAl O S LSteminitii Verhuren Beparéeren Bnitenlandacbe PIANO nit de eerste fabrieken in roime keuze Amerikaanscbe H A B M ON l ü M S door directe importatie tegen ZKEH L ACIE prijzen Inruilen van bespeelde Piiino s Agent voor Gouda en Omstreken KLEIWEG 12 lijders aan Dauw ot drooge vocbtige Scbubbendaowworm en bet met deze kwaal gepaurd gaande zoo ondrageIflk listige Jeuken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onderwaarborg genezen zelfs b j hen die door niemand genezen konden worden door f Ê0r Uebra FlecMentod Onschadelijk Gebruik VltwendlD Prijs zes gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling per postwiasel ook postzegels waarop toezending volgt vry van port en inkomende rechten Verkrijgbaar b i de St Marien Vrogerie J3onii r Dnitsebland DnaaWnSKELiC KOMNkl lJI J SlHtlMVI l VI KlJ 1 Cnr wis iii N vss 111 i i Agentuur bij de Firma Wed BOSMAMteQonda Zeer Uette Gesteendrukte mumBTJES worden GELEVERD door BRI KMA en Zit Sociëteit o s gi oege 4r Abonnemeiit VooretelUog Donderdag 16 Januari 1896 Koninklijke Fereeniging Het Nederlandsch Tooneel DE ELEIITE LOSS Tooneelapel in 3 BedrgveD gevolgd door Irs X olitlelc Klnchtspel in 1 bedrgf Aanvang half 8 uur H p Gewone bepalingen en prgcen De loting zal Woensdag 15 Januari weder om iwven uur plaata hebben PIKKEKLAIsID GOÜÜA 14 Januari 1Ö96 Heden aacbt ii op de apoorbaao totiiebea de 4de Kade en het vtatiou het lyk geroDden Tan den heer C G C ambtenaar H de Staats ipoorwegeo alhier Men vermondt dit hg een wandeling beeft gemaakt en an de 4de Kade de ipoorbaan heeft eloopen naar het itatioo en zoo door dea operatrein is gedoud Zondag hebben eenige oudeogende jongens e o nietswaardig koperstnk oïtgegeren voor een kwartje en daarop 23 centen teruggekregen Deze jongeoR zgn opg apoorü en er is een traherrolging tegen ben ingesteld OistereniTond heeft een lO jarige jongen T D R een anderen jongen ran gelykeu leefigd net een mee op drie plaatsen in den rug gestoken hetwelk een beTtg bluedferlioi ten gefolge bad Dr de Voogt Terbond den gekwetst die daarop per rytoig naar zijn woning ia gebracht Zoadag had by het uitgasD der kerk te Alfen een treurig ongetnk plaats Oe echtgeüoote van Bonselaar TOor een passeerend rytiiig uitwykende kwam met hare kleedereo in jiaiii kiag met een tweede rytuig dat onmiddellijk Tolgde Zy Ttel durdoor op bet boofd en overlaed des nachts tengevolge ran den val De Ëerite Kamer die giatereoavond hare werkzaamheden hervatte zal beden en volgende dagen de staatsbegrootins ia de Idee lingen onderzoeken eo lal indien de utand dar werkaaambaden dit toelaat in het laatst dezer week in openbare zitting byeeDkomen ti r behandeling van t wetSTOorsteUHartugh en l ootwerp betreffende de strafbladen Bg het hoofdbestuur van de Vereenigicg van den H Viocentiun ik PhdIo in N derland bestaat bet plan een R K lclioten g sticht op te riebten en wel ais jubilenrngave hg haar vijttig jarig bestaan Februari a s In eene circulaire dour het beitnur verspreid lyn dete plannen nader uiteengezet Deze cironlaire is door de geestelyken in bet aartsbisdom Utrecht in alle kerken vaa dtn kansel voorgelezen up verzoek van Z D il dan AariMbisïchop die in een naschrift t ene warme aanbeveling geeft voor de zaak door bet hoofdbestoar op toMw gezet terwijl de ealleete voor dit doel a 8 Zondig in alle kerken onder alle diensten zal gnvchieden KEViLLETOI 1 Da gerBflhtadieaaar had nog eeo privaat ondersoek in de herberg gedaan en dit had bem ia liJQ vermoadan versterkt Ër OQlitond dus geene RerinKe opsobudding toen Bavensbird werd biooeDgeleid sqoe bandan waren aiat meer geboeid miar een gereohtsdieaaar volgde hem Teen I rd Dane dan moordenaar van lyn zoon voor zioh zag sokoot iIjq gemoed vot hij vargat aijn eigene waardigheid en barstte loa met de woorden I Ooddeloosa deugniet kondt gij u niet op eene aWen wiyie wreken dan door taijn xoon te ver oordan r Ik heb uw zoon niet vermoord mjlord aatwootr de Kavrtisbird op eerbiedigen toon T Er konen hier geene woordaoiifleryen te pas via kem de adrokaat Appérljr voor dat Lord Dane had kunaea antwoorden in de rede AU gij hem niatf voorbedoehtelijk raet een mes of een knappel of een jpstool of een ander wapen heM vermoord dan ijt gg hem toch aangevallen an hebt hem van da klip geworpen Hoe noemt gg dat andera dan vermoorden Ik ban gistoreaavoad in het geheel aiel op de klip gaweast Ik bob kepUeia Dane niet wederge Ook in het bisdura Haarlem is d zt circaiaire in alle kerken voorgelesen Op nummer 905336 der verloting van voorwerpen BRDg kocbt op de ten vorigen jare te Amsterdam gebonden W reidtentooDstelling is de eerste prijs geva len de gouden zuil of i 100 000 golden Van den verderen uitslag meldt men nog het volgende Nurom ra 477103 Collier van paarleo en diamanten 318692 züver n vaas 1467984 dianianteo brocbe 43 384 eetkamer ameuhlemeot 1 2 stnko 462662 bureau Louis XIV 1005225 salouamHublemeöt 241 stoks 1136225 marmeren beeld La prêcheusecop een kolom 1261112 i ikenbotiten kist roH tafelzilver 750513 vitrine Lodewyk XV 578357 zilveren beeld 805548 geborduurd portret van den Paos 656711 vleuüelpiano 32999 gebeeldhouwd beeld rAiirore 11 1299 bronzen groep l Adieu 1041429 Japitnsohe vaas 1110229 dameH staatniekleed 439016 piano van PleQel 830770 canapé met tafel fauteuil en hoekstoet style Empire 521267 gebeeldhouwd meubel Henri II 940595 bnreantafel 367721 piano 1013047 wit koralen parasol £ 46754 canapé fauteuil en 2 stoelen en 585505 ronpe Lodewyk XIV Naar aanUiding an bet beriobt mtrent J Grooters nit Grarasbergen in fBSt op dn teruKreis uit IndiS overleden en vao welk overlyden door het mininterie geen bericht aan dft nagelaten betrekkingen werd gezonden wordt Han de Zw Ct het volgende g schreven In 1874 vertrok Klaas Jiwioes Prakken als upzichler 3e klasse by den waterstaat en s Innds burgerlijke openbare werken naar ludië Na een tienjnrig verblyf aldaar n na bevorderd ta zyo tft op iener 2e klai e werd ham wegens zi kie een twe iarig verlof verleend Hy overleed echter up de terugreis aan boord van bet stoomsoh p Prinses Marie den 30 April 1884 Aan de welwillnadheid van de directie der stoomvaartmaatschappy waartoe bovengenoemd Chip behoorde hadd U wy het te danken dat wij van zgu overlyden keDQi kregen Van bet ministerie heeft de familie tot do toe na bykiins 12 jaar niets gehoord Dat het kennis van het oieriyden droeg blykt uil het hyvoegsel der Staataconraot van Donderdag 17 Mei 1887 no 117 waarin zgu nalaten schap voorkomt Iemand die giiter uit Heerenvaen te s Gravenbaife werd aangebracht als verdacht van tien nndat hij mij dea morg ns had wengejaagd antwoordde KaTunibird badaard Wie durft my aanklagen F Bedenk vriend dat I die dwaia ontwijkende antwoorden u niet sullen baten ao dat gy u noodetooi vermoeit en Lord Dane ophoudt De heer Apperly wu driftig van aard en hü voeKde er heftig hij Gij hebt dunkt mij genoeg jammeraanitebraoht om dit treurig tooneel niot langer te rekken dan hoog noodig ia Ik vroeg u mijnbeer Apperly wie mij durft besobuldigen en ik faab reobt op antwoord zei deaanKsktaagde maar cu eenigazins kortaf want hgbespeurde dat men hem alKemeen voor schuldig hield De omstandigheden oti uwe eigene daden bssohatdigen u en kogimiet Mitchel heeft a gezien antwoordde da beer Apperly Waar ia Mitehal vroeg I flrd Dane gejaagd Waaron toeft hij too laog Opzichter Cotton meende ó hg reedt op het kasteel had kunnen tjjn hy ging a of Mttohelnog niet hoost oaokwaas Beweert Mitohel dat ik met kapitetc Dana worstelde Hylord tegt hy dat hy mij herkend hf rt vroeg Bavenabird varder Wel zrkar viel de odvokaat in voor dat I ord Dane kon antwoorden Leeft gij in de hoop dat hiju tal iparao D n vertelt hy willeaa en wetsni eene goddeloose lengen mijuh er Apperly antwoordde de aangeklaagde terwijl hy tieb omkeerde o daa odvokaat doordringend aanzag En dsn doet hij het ter wille van den schuldige Leid Daoa waadde üok nu tot Bateosbinl en deo deter dagen aldaar Keplergdeo diefstal ten nadeele van een getit esbear bleek na ronfrontati met den bestolene niet de verdachte te zijn coodst hy oumiddetlyk op vryi voeten word gesteld Voor de arroodissement rachtbank te Msastrieht stond gister terecht P Hamakers uitgever tan het anti seniiti cb weekblad De Wacht te Meersen bcnclinldigd van W 11 Vliegen uitgever de de Volkstribuanc in een artikel voorkomende in eerstgenoemd blad te hebben beleed igd Door het O M werd tegen beklaagde eene geJdboete van f 30 subsidiair 10 dagen hechtenii gereqiiireerd Deze laatste die zelf zyoe verdediging voorlas gaf voor te hebben gebaode d in het algemeen belang Uitspraak 27 deur Uit verschillende deetf n van Europa komen berichten vau sneeuwjachten en stormen In Hongarye is op tal van ponten het poorwegverkeer gestemd door den sneeuwval Op Corsica zyu de telegraafdraden door de zware helaoting gebroken De treinen tos ioh n AJBCcio en Bastia kunnen niet ryden Aan de Italiaansehe kunt heeft een zware storm veel schade aangericht Twee zeilschepfo een jacht en een Cfritakscbe itooioboot zyn vergean Hierby moeten vele opvarenden zyn verdronken Te Genere beeft de storm op bet tentoonstellingsterrein huis gehouden Efu deel van het dak dl r tnaohinengalerij werd loagernkt en nedergoworpttD Ii zyn al doodde het een persoon eo verdeo twee werklieden gekwetot De scheepvaart op h t meer van Geuève moest worden gestiiakt Het aantal neergeworpen schoorstfenan is legio In Frankryk heerscbt itrenge koude Te Parys stortte Zaterdag een uoedg kleed persoon neder Hy wa getroffen d ïor een beroerte ten gevolge van de koude en Hierf byna dadetyk In d Vogeezei in de th rmomf ter gedbald tot 12 graden Fahrenheit ia de BaisesCérennvB w e hg 14 graden Ëen intereS8ant match is te Berlyn gebonden tusscheo eo harddravfr en een velocipédisl Oe eigenaar van den barddraver bad g wed dat hy den velectpé list op 20 Kilometer zou slaan Du barddraver Vulgo gereden door LenzmaDU liep texen den velocipddist Eniile Peters Des morgens om 10 our werd er gestart Aanvankelgk scheen het dat d harddraver zou winnen dsar deze ler vooruit wa Met d sprak Kavensbird ik voeg mij hg den heer Apperly en verklaar u even nts deze dot deze gedragslijn seer tegen u pleit Gmteld dot nisraand ooggetuige van de worsteling was geweest wie fou ar dan nog aanuwe aobutd twyfelenP Wie bod bahsUe gy ongenoegen met mgn toon gehad De aanleidendeoortaak tot het ongenoegen luucben u rn uw meestergisteren morgen is mij onbekend maar ik vrees dat gij hem zeer beleedigd hebt an gy hebt bat kasteel dreigend en aoheldond verlaten Dat is alles waar Mylsrd hernam Kavensbird bedaard on eerbiedig ik had kapitein üaüb leis mmlagedsetd waarmede ik bem een dieast meeUde te bewyzen maar hy nam het heel ondera op Het betrof eene took die hem persoontyk gold en mijoo mededeeling doeil hem pynlgk aan by wtrd driftig en voer hevig tegen mij uil Dit had ik niet verdiend en nn werd ik op m jne beurfdriftig en ik beken dat ik een onbetamelijk antwoord gaf Hierop geraakte hy bailen zich zelvon eo wierp bij mg eenpaar scheldwoorden naor het hoofd Wij warsn boiden opgewonden en bij waa too woedend dat hy n op stoaoden voet wag joeg en mg vmi de ti appen schopte Na vraag ik u Mylord of het te var onderen ts dat ik booa wardP fk bod mgn meester altijd Irifnw rn eerlijk g od hg stelde bet grootste vertronwen U n f ni ing met mg om als met een vriend aaplav de IwtoetliKiog mÜ daardoor nog harder viel 1 M het er dot ik als een woedemle bet Astè l rei4a t en twee uur bing oiaUdeed dan soblldbf en rozen P Uan heeft u hoeren teggen dat gy u tondtwreken viel Lord Dana hem io de rede i5e K lometer kwam de relocipèdist diohter bg eo kreeg na eed korten atryd een voorvpmng iw gaandeweg grooter werd en tenslotte werd door hem de stryd gawonoeo De msteh werd geluopeo op den straatweg BerlgR Hiiudekehle Parelvissobery By de Jav Gt c van 10 December is met de daarbg beboorende boaliebteode nota bet concept gepubliceerd van eene ordnnnaotie op de parelvisiofaeryen ten einde belanghebben in ds gelegenheid te stellen er kennis van te oenen ea o q beswaren in te brengen tegen enig onderdeel der regeling Mokumer van het Bat Nbl c is awr ingenomen met de ordnDQantie en hoopt op da spoe lige totstandkoming daarvan Da taak IS al sedert jaren te laog vertraagd Hy schrijft Door die jarenlange vertraging is vaal in de war gelnopeo en de aaak der parel vitsoberg ooo letoos eii aeer ten nadeele van belaoghebbfuden gecompliceerd Een der ooaaogtnaamste gevolgen is de omstandigheid dat al maar door dezelfde vergunningeD aan diverse personen cyn verleend in afwachting van ean wtttelyke regeling van den toestand een asdar niet min er pernicieus gevolg voor de primitieve houders van vergonniugeo is dat aii aanvaitkelgk en m i te recht van meeniug naren dat hnnna vergnnoingen een nitsloiteod r obt gaven iets wat later bleak niet het geval te zyn Kapitalisten io Nederland die zich aan van kal yk voor de taak geïnteresseerd hadden hebben aich toea teruggetrokken en het is de vraag ot zelfs als het ti enwoordige ontwerp wet wordt hno vertroQwan zal te herwinnen ago Het aanstaande honderdjarige jnhilenm van do geboorte van Frant Schubert tal te Woooen luiaterrijk gevierd worden De gemeouteraad beeft besloten esD lentooostelling l organ ii O ren an pjjo portretten hnndscbriften ea alle mogelijke voorwerpen die met hem io verband gebracht kannen worden Verschillende tang vereen igingeo bereiden mnxiekfeesten voor De Keiterlgke Opera tal zyn opera comiqne Der H uslioht Krirgc ten toooeela brengen waarvan het libretto aan een comedie Tan Aristophanes ontleend is Voorts cal een herinnenngsmedai te ge slagan worden eoi om de nagedachtaais van dea grooteo toonkonatenaar t eeren Te Moote Carlo is het oade jaar getindigd met een zelfmoord Ik hsb dot teker tian msai geiagd Mylord ten oanhooren van velen maar aa verloop vott twee uar waa ik tot bedaren gekomen liet waren louter bedreigingen Ik had hoegenaamd geen plan om my op myn meesur te wreken daartoe hield ik te veel vsn hem Ik bad in dnft gesproken eo voor dat de dog om was bod ik ben in gedaoble alias vergaven O vergeet dat de kommius u met ham bueftliaa wontalen telde I Ard Dane dia oplettend gsluiiterd bod Dst kon hg niot geriao hebben Mylord waat er hfeft geene worsteling tusMben mij en mya meeatnr plaats gebad Ik kan niet doorgronden wot Mitahel bawesKt om my volaoh ta beafthuldigen hy moet liefa vergist hebben of by gebruikt mg voor dekmantel om dea schuldige te spareu Moor ik ben oti ievreead en twyful geen oogenbhk ofdawurheid tal aan het liobt komen Da waarheid is reeds aan bat lioht gekomen voegde de heer apperly hem ipottend toe Moor wg verbruieten oDdertusarhen nuodeloos onsen tyd Mylord kannen wij terwijl wij op Mitohel waehtso nog niet iemand anders ondervragen D gareebtadianaar Bent wenscht freule Adelaide in verhoor te nemen Hy heeft geboord dat ig getuige von de worsteling was y ontkent hel barnan Lord Daae de kaar Laster sag verwonderd op Hoe zou fraaie Adelaide daar getuige vaa ge wfflst kunnen igof vroeg de beer Lester WtnH ttrmlfé