Goudsche Courant, woensdag 15 januari 1896

ltu nvMMon Oroot CoUeM wiNTEmÜBScmra A van OS Az Marob TailUeor KWww K 79 non DA Id een verkooplokaal bg de Viaehakeeg te Amsterdam zon ginkereu eene pnblieku executoivle verkoop plaaLs hebben waarbij Reeui zich voorgeuomea had assistentie te verleenen Deze gebeurteni gaf aanleiding tot veel heenen weer geloop en eenig rumoer n tot de verschgniog van enkele agenten van politie w t op dit drukke punt der stad in de onmiddellijke nabgbeid der Beurs bet verkeer belemmerde Tot ernstige ongeregeldheden kwam het ni tt eo Reens moest ten Klolte onverrichter zake huiswaarta keerea dasr de verkoopiug uikgesteld werd Het Weekblad vau den Alg Ned Diamankbewerker Bond schrgft Betreffende de werkzaamheden der commi ie tot het inzamelen van gelden voor den terugkeer onzer vakgenooteu uit Amerika kan medegedeeld worden dat op dit oogenblik stappen worden gedaan tot het afhuren van een speciale boot of tot het verkrggen van reductie op dn gewone paauge Eerst als dete voorbereidende maatrrgeleo afgeloopen zgn en men dua precies zal weten wat de onderneming moet kosten zal de commissie een beroep doen op den Bnancieelea steon van vak eu stadgeiiooten Het ia echter verblgdeud te kannen melden dat bet goede voorbeeld reed gegeven i Het personeel van den heer J H Woudhugzen w rkxaam voor de firma El an Dam hejft al reedi f 25 toegezegd voor het goede doel Dat bet navolging vinde Ook onze zuatervereeniging te Londen de London Diamondworkers Union heeft op bare Ia t4te algemeeue vergadering met algemeene stemmen besloten voor dat doel een som vftD 7 10 0 p it f 90 beschikbaar te stellen In zake den brand te Hallam van Vrgdagnacbt jt is de politie gverig werkzaam Niemand twijfelt er eigenlgk aan of eriskwaadwitlighetd in het spel geweest Omstreeks twee uur iu den nacht was de survnlleerende marechaussee de boerderg nog gepaweerd zooder eenig onraad te hebben gezien een half uur later stond de schuur in lichte laaie Allea wgst op de waarschgnlgkheid dat het is gemunt geweest op deo beer v d M die bg den brand dan ook vrg wat schade Igdt daar eeo zestal koeien die hem toebehoorden eo in het vuur zgn omgekomen niet waren verzekerd De oorzaak der apanuing die sedert eeoigen tijd beorscbte tusacben den heer v d M en de vlasbrakende arbeidende bevolking is hieruit voortgekomen dat eerstgenoemde die nog wat vlaa had ter bewerking dit nadat bg in Hollum geen accoord had knooen treffeo naar Hec Bildt zond om te worden geschoond Daar werkt men goedkooner terwgl de Raad dier gemeente ter beetrgding van werkloosheid eene premie heeft gesteld op den invoer van ruw vlas Het ia wensehelgk ten einde meer verbittering bier te voorkomen dat maatregelen worden Betrofien waardoor de uitroer van ruw vlas uit deze gemeente worde tegengegaan Generaal Karel v d Heyden fle bekende veldheer uit den Atjeh oorlog vierde den 12en Januari zgn 70 n verjaardag Generaal v d Heyden behoort tot de weinigen aan wie meu het bevestigd ziet dat ieder soldaat den maarschalkastaf in zgn ransel draagt Als korporaal girg bij op jeugdigen leeftgd naar Indië scheep eu onderscheidde zich weldra als een dapper en beleidvol soldaat bg een der Bali xcbe expeditie Vervolgena droeg ook bg was toen kapitein zgn houding als militair en civiel bestourder op Borneo in niet geringe mate de goedkeuring van de hooge Rpgeering weg Hg werd toen reeds bevorderd tot ridder 3e klasse van de M W O Driemaal werd Van der Heyden in verschillende gevechten door vgaodelgk 8k ial of lood fi ustig aan het hoold gewond de laatste maal by kSatua anami waar hem pen ncbot trof in Directe S oorwegverblndlngen mcl GUIJÜA WlnterdleDSt 1895 1806 Aangevangen I October TM van Greenwlcli flOC D A SOtTlRDill n o 40 10 17 10 S4 ll O 11 16 1 14 $ 81 8 44 4 60 6 84 7 11 7 M 8 81 8 4t 8 61 1 67 IJ ll 4 60 4 67 6 04 6 11 6 10 1 41 1 61 1 61 1 08 1 11 11 16 11 81 11 81 11 48 11 66 1 44 1 60 4 01 O I T 1 B i 11 8 O U D A 7 80 8 10 6 41 1 60 1 16 7 16 11 10 11 60 10 11 10 11 10 18 10 41 10 4 11 40 1148 8 1 8 0 7 46 DEN HaAS SODOl Haia 6 61 7 107 411 80 1 18 1 481 0 1111 8611 161 161 441 68 8 48 4 16 6 17 Si 7 58 t SSy Voorb 6 67 10 17 1 41 i 14 J Z Ze tw ll 10 81 1 66 8 18 9 68 Zet H l ll 10 41 1 08 8 8 10 08 a 4a 88 7 60 8 18 6 10 1810 64 11 0611 461 17 8 14 8 18 4 18 4 48 6 47 8 60 8 11 10 11 Uopl te Bleuwjjk Kraiaweg en Nooldorp Letdaekendam w HekMidor GOUDA DEN Bl 8 1 8710 10 10 60 11 1111 18 1 17 8 86 8 47 4 46 6 Ï7 7 14 7 4y l 11 40 4 87 8 01 0 06 11 4 1 08 8 11 10 16 101 6 10 1 8 I 1 0 1 67 4 06 4 17 6 16 6 67 7 44 8 81 1 1110 8111 4 OoUa 7 8U8 861 00 Zar U 7 418 47 11 01 Z ZeBW 7 68 8 68 11 18 Voorb 1 07 08 11 17 Ha t 8 11 18 7 10 07 10 48 11 8111 41 Sor D UT IOHT 9 06 lO l 10 67 11 48 1 10 11 14 1 87 ll ll 1 46 9 87 10 61 il 46 1 10 8 01 O T E C H T 10 11 84 11 6010 18 11 61 10 81 11 44 11 07 1 11 1 7 60 1 11 8 1 1 11 Dtraokt WeardtB Uade aUr Saada 8 17 4 18 4 47 6 67 8 618 81 10 18 7 10 10 1 8 14 6 08 8 17 7 18 8 48 10 17 8 60 4 48 6 11 86 f 04 f 1 84 mSTIIDlH SOSDi noiida 7 11 LIS 11 14 11 11 8 8 6 M Marpai to lWHr li Inii n b KaaUwy TiriiInhwil m Katoiliiit GOUD k l MSTIIBaU 8 11 10 01 lO l 11 10 8 81 4 47 68 10 16 I6 11 06 l 1 18 4 86 1 8 48 11 80 Stopt ta oi idorp WdeeliaodaiD oa fllaUw jk uweg a llaka d p Eaa Mer legtni joo msDiicti die dageo uhtereen door het ongeluk bg het vrouwe et Doir was vervolgd icboot stch ia een bjizaal raa bet Casino voor bet hoofd Ë o Tan dia Kroote perceeleo zoobIn sg ia deo ttatiteo igd ia het vao Leonepkwartier ouder NieuwerAmatel wordea opf etrokkeo il giiterftTond geheel oitgebraad boek Bor gerstraat en ten Katustraat Beneden was eeo winkel van galanteriflën eo porneleiu de drie boTeohniMti aan bf ide trateo drie raman breed waren oog onbewoond drie hoog KOU jniit dezer dagen bstrokkeu worden De ▼ rOQw van den winkelier wai alleen tbuin met twee kleine kinderen zy beeft er vgf doch de ottdite was met baar maa mee op reis en de kwee anderen Bpeeld n op utraak Toen zg eren naar de keukon waa had een der kinderen een koekjn willen temacbtiften eo daartoe het tafelkleed met den trommel naar zich toegetrokken op ie lafel atond erhtpr ook een lamp en dere viel om en dra itond allen in vlam De Trouw kon nog gauw bare kinderen het raam oitzeitea aan het lousterrain is n een raam dat lereni tot in en uitstap dient een buarmau pakte ze aan en de froaw moeit vonder iete te kunnBO redden zelf nnet vluchten want het uar werd geweldig Het wai half 10 en een half nar later elopgen de vlammen uit bgna alle ramen Oe brandweer van Nieuwer Amstel werkte met zes atralen op de stoomnpuit en drie op de waterleiding De drnk was echter niet genoeg om met ds stralen alle rerdiepingen te bereiken en de stoomspuit wai dan ook hard noodig Aan blaaacben van het brandende pereeel viel niet te denken de hoofdzaak was de bnizen er naatt te behouden en dii is gelakt Tegen 11 uor sebaen men den brand meeeter Door een defect aan de stoomspuit verminderde ecater de watertoevoer belan ryk eo een oogeoblik daarna oam de brand weer in hevigbeid toe Gelukkig wai de machine vrg apoedig weer in orde en toen was het in een balt uur zoo goed als gebluacht Frioa Henri vun Orleans had alvorens onder reebteriyke vnogdg geateld te worden van zekeren Siegler eeae som ran 275 000 geleend waarTOor hg briefjes fasd gateekend die niiit betaald werden op den vervaldag S a ler hdeft den prina Toor het gerecht gedaagd en Donderdag WAS de zaak voor de eerate kamer v a de burgerlgka rechtbank der Beine aan de orde De behandeling is lot over acht dagen verdaagd o de Fercisehe provincie A cerbjan hebben hevige aardschokken groote verwoentiog aangericht Een geheel dorp werd een puinhoop terwgl vele andere dnrpen groote schade leden Men schat bet aantal stachtofferH op 300 Een der nglpaarden ia de diergaarde te Berlija is dezer dagen plotaeliug overleden De Igksobouwing toonde aan dat het dikhnidige dier was orerleden teng Tolge Tan eene verstopping der ingewanden Het dior had een kinderipeelbal doorgpsliki Het Engelaohe weekblad Commf rcec bevat bet verslag van een geaprek met den heer 11 S J Maas onzen consul te Londen benevens een welgelgkend portret Uitsluitend liep het gesprek over den handel tusacben Nederland en Ëngelaud en over hetgeen tot bevordering van dien handel gedaan is door de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen waarvan de beer Maas secretaris iii 8 40 8 47 8 64 1 01 1 10 6 67 S OS 6 11 14 8 80 7 16 7 81 7 8 7 48 7 66 I 1 10 6 1 6 S 6 81 loada Moordreoht Nieuwerirnk UapeUe Botterdam Botteldan OaMlla jCieowerkelk lioordtaiilit Qouda Uaada 6 86 8 87 7 6 8 0 8 11 Üodew 6 60 64 WMnlea6 6 7 08 8 11 ülreehl 18 t 8 18 8 41 t I Haar Ximterdan M 87 8 14 uda Aaalanlaai C 81 Onze consul deelde den verslaggever een en ander mede over de oprichting d r Kamer en iiaar beitaur zakeu die ooren lezers voldoende bekend sgo Ten tüde van de oprichting April 1891 bedroegen landbouwToortbreogselen omstreeks een vierde van den gebeelen invoer De hofdanigheid van de Bollandncbe boter en kaai whi sterk TcrmindHrd deela door vervatschiag want zeide de heer Maas de HoHandwhe boeren waren verstokte vervalaebers Hier kon bij rond Toor uitkomen omdat hy nn ia den verteden tgd kan spreken Mea bespeiirt verbetering TOornamelgk dank ig toeoemrode coöperatie Er iseeoTeranderiog gekomen in het ütelsal der bereiding van hoi er en kaas in Nederlnod voornameIgk is Deeemarken tot model gekozen waar de zoivelhandelaars zoo goed georganiseerd zgn a s nergens elders Bgna elk dorp in Nederland heeft na zgn coöperati Te xoivellabriek verltliard de heer Maas en de invoer van Hollandsche boter in Ëugelaad dis in 1891 146 539 cwt ter waarde van 770460 pd at bedroeg ii in 1894 tot 165 157 cwt ter waarde van 831 951 pd at gestegen Het jaar 1895 doet een teel aanzienljiker vermeerdering verwachten Zeker beeft de K v K het bare tot deze verbetering bggebracht dank aan de inlichtiugen die sg Tersamelt en dank aan bare opwnkkingen tot de Nederl landbouwera en de Nederl regeering £ ngeland is zeker uw beste afnemer vro de verslaggever Dat KOudt gg opmaken nit de nabijheid dar twee landen en de ontzaglgke markt die hier is c was het antwoord maar vreemd genoeg zgn Zuid Amerika Bpanje Italië en Poftogal hetere afnemers vooral voor de beste soorten kaas dan Gr Brit nniê De aitvoer van margarine van Nedf rland naar Engeland vermeerdert niet integendeel margarine wordt geleidelgk van de markt gedrongen doorgoedkoope Anstraliicbe boter Maar om tot de Hollandsche zuivelfabrieken terng te keeren Ik zeide dat er een zuivelfabriek in bgoa ieder dorp is Dat bewgak nog niet dat overal coöperaiie is maar bet begrip van samenwerking dringt meer en meer door Kefdi wordt een groote boevoelbeid boter door vereenigingea gemaakt waardoor men meer gelijkheid van het prod iet verkrggt een onmetelgk voordeel voor den handel Aangaande den handel in vruchten en groenten deed de consul belangrgke mededeeliogpu Ook deze handel dient veel beter georganieeerd te wordea en is dan Toor groote uitbreiding vathiiar Is het niet vreemd dat een groote hoeveelheid versche groenten nit Nederland weder uit Engeland ternggezonden wor lt in den vorm van spioklns Dit pleit niet voor den ondernemingsgeest der Nederlandacbe ngveren maar het Eugalsche fabrikaat is rx o geliefd dat bet moeilgk te verdringen is Verder vertelde de beer Maas wat de K v K gedaan heeft voor de bespoediKing van het brieven vervoer voor de verbetering van toestanden met betrekking tot de zeevaart enz Zy heeft zich niet bepaald tot bet verleeneu van hulp aan tandgenooien maar meer dan em gepoogd belemninringfn voor KogeUcfae handelaars in Nederland nit den wpgterui neo hopend aldus de vriendachappelgke betrekkingen te bevorderen tnsscben twee volken die zoo vele belangen gemeen hebben Eene weduwe te Arnhem plaatste eeoige goedereii op de atoep vóór hare woning en werd deswege veroordeeld door den kantonrechter die de btoep welke geplaveid en geIgk gemaakt was met aangrenzende trottoirs als openbaren w httRchouwde Hiertegen ontwikkelde gisteren mr Kappegne v d Coppello voor deo Hoogeo Raad een cassatiemiddel omdat z i alleen uit de om t tandigheid dst de stoepen voor verschillende woningen ten b li ve der gemeente site gelgk gemaakt worden oiwt kan TolgeD het bestemd zgn voor den puhiieken dienat miar dat daarvoor eene overdracht door de eigenaren aan de gemeente noodig is Het O M zal over 14 dagen couoluaie namen 10 64 11 01 11 08 11 16 11 14 8 86 10 86 S 10 7 47 u ts 1 61 8 65 LU 10 11 8 18 Het getal vervoerde reizigers met de stoomtram der Staalsspoorwegen Den Haag Scheveningen heeft in 1895 bedrag n 787 275 togen 728 618 in 1894 alzoo 58 657 meer het linkeroog ali gevolg waarvan de held dit oog voor attgd moest misken eo de Akiehers hem den bgnaam gaveo vaa Kouing Een oog Ter gelegenheid na van den 703ten verjaardag van desen Hollandacben vechkgeneraal ia een Album uitgegeven waarin veracbillende mannen van naam in ons land een bgdrage leverden Talrgke uitingen van warme holde en hooge waardeering zrjn daarin bgeengebracht en teveua biedt bet eenise hoogit interessante herinneringen nit de belangrgkake episoden uit de veldtochten vso den generaal o a van de merkwaardige expeditie naar Samalangan Men vindt bier min of meer omvangrgke bgdrageo van generaal Gej van Pittias geueraal Romawinekel den mep gen majoor KÜian gen maj Gerlach Lagiug Tobias Willemstgn L F A Winckel van Braam Hoackgeest G B Hooijer K H O van Beonekom J B Jacobs W Cool Ngpels P G Booms A Kool J W Bergansias Mac Leod Hennae Dr A W M TBU Haaaelt W Rooseboom kol F de Bas Terstesge G E V L van Zoylsn J van Dam ranIs8elt P F Hubreohk Hegdenrgck Rochuasen Den Beer Poortogaaf Van Naamen van Eemnes Gleichman Nicolsas Beets A C Wertbeim Dr A Kuyper Dr Schaepman Gerard Keller A Ver Huell Mr P Brooshooft Mr J A Levy W J Geertsema Gisteren was bet feest op Bronbeek Namens roim 750 kameraden hier en in Indië werd allereerst den Generaal een hnldeb gk aangeboden door generaal Verapeyck die daarbg een hartelgke toespraak tut den jubilaris richtte gekruid met vete geeatige bermneringen uit diens veel bewoi en verleden Iu korte bewoordingen dankte generaat Van der Hegden xHet geluk rogoer krggamaoidaden zeide hg o s is te wgten geweest daaraan dak ik goed geassisteerd werd door kranige officieren en brave soldaten Nooit hebben ze geweifeld ook al werden ze niet gespaard Het is mg een groot genoden zoevele vrienden hier te zien en de hand te drukken van mga cbef De heer Ch Boisievsin sprak daarna namens een aantal burgers van Amsterdam die bg de militairen niet achter wilden itaan en den generaal als feesthulde voor zgn 70sten verjaardag een fraai bronzen beeld aanboden Onder de talrgke telegrammen van gelnkwensch die de Generaal ontving waren er van H M de Regentes van den Duïtschen keiser den koning van Saksen prins voa Wied e a Het telegram van de Koningin Regentes luidde als volgt Het is der Koningin en mg leer Aanga naam Uwe Excellentie op dea n dag onze beste wenschen te kannen aanbieden en U de verzekering te kanoen geren datwgUw roemrgk verleden uwe vele en tronwe dien teo aan het Vaderland en aan het Koningshuis bewezen nimmer sullen vergaten De strgd voor de belangen onv r koloniën heeft nog na ow teru keer in het Vaderland een smartelgk offer van U gevraagd Moge Uwe Excellentie van verder leed gespaard blgven en bet U gegeven zgn nog lange en gelukkige jaren op uwe eervolle loopbaan te kannen terugzienMet de hulde U beden gebracht itemmen de Koningin en ik van harte in EMMA De gelakwenscb van den Dnitachen keiier luidde 67 10 04 10 11 10 18 10 17 8 06 7 61 7 6 1 08 8 18 8 11 8 48 11 80 1 48 II 68 l l 8 17 8 17 8 84 6 41 1 47 8 61 4 10 I OS 6 81 6 n 8 16 10 08 4 01 4 40 6 O D D a 1 10 S Sl 4 41 l SS 7 0 1 01 07 10 84 8 18 10 64 8 411 4 11 10 4 18 68 4 14 3 41 4 87 6 H 7 0 8 16 1 46 11 11 Nl ll 7 41 7 46 1 4 Ich erfahre das Sie henle Ihr 70st Lebenajahr tolendao Als Inbaber der hohen Mill Wilheimi orda sendQ Ich meinan Ordensgenosae dem gefeierten Helde aua dem Atjehkritige meinen berzlichsten Glüok wunaoh Möga Inhen noch ein langer und glücklicher Lebensabend beschieden aeia WILHELM 1 R Het bovenvermelde huldeblgk den jabilaria aangeboden bestond in een drachtig eikenhouten vitrine waarin een kussen met alle onderRcheidingsteekenen en ridderorden van den gfloeraal er op gabordaord ea een eierlgk bawerkt albam boadeode de Damea der deelnemen Zondag baaft te Utrecht eeue fergaderinK plaata gebad van bakken oaar aaoteiding van de Tertaging der broodprgcen door de Maaiachappü de KoreDuboof Naar het C D feroeemt ia omtreot deo prge geen gemeenaekappelyk bealoit geDomeo maar xondeo reien oiet Toornemeue xtjn het voorbeeld vao de Konoeeboof te volgeo Besloten moet zgn om in een circulaire aan de bakkers in Nederland bet geroeten der Tergidering over den maatregel ran de Koreolchoof mede te deelen Sn een plan voor electriscfa tramverkeer bg den Gemeenteraad aanhangig is verdient w l de proef de aiodacht welke de vorige week te Berlgu ia genomen met een tramwagen ep een nieuwe Ign te Gbarlottenburg bg Berlgn e wageo voor 31 personen be temd wotdt bewogea door accniuolatora van 121 elementen welke voor 110 150 kilometer voldoende zgn Zoodoende zal men de batterg enkel s nacht behoeven te laden mits alles naar wensch gaat wat eerst na lang geroeid gebruik kan bigken De accumulators van lood wegen alle 3300 kilo bgoa van het gewicht van den gebeelen wagen Daar de weg ten deeU atggt heeft de wagen een tandrad en legde dat gedeelte met een snelheid van 6 kilometer in het uur af op den gelgken weg bereikte bg 12 kilometer het msxtmom van snelheid dat geoorloofd is Het rgtnig wordt verlicht met gloeilampjes Eeo bezwaar is het dat wegens het hooge onderstel waarin de batterg zicb bevindt de vloer vau den wagen ongeveer meter boven bet perron gelegen is zoodat bg bet uitstappen menigeen struikelen zal De proefrit voldeed goed D wagei s zgn Zaterdag iu gebruik genomen voor het opnoaar verkeer De heeren Muller c s hebben hun voorstel om de gemeeotelgke inkomsten belasting te Rotterdam weer te vervangen door een soort van hoofdelgkeo omslag ingetrokken daar g inderdaad niet zonder reden van oordeel zgn dat hek belattingvraagstok door de aanneming van de raoiie Droogleerer Fortuyn waarhg de inkomsten belasting wordt gebaodhaafd gepraejudioieerd men zou t oo kunnen noemen beslist is Z deeleo daarbij echter aan den gemeenteraad mede dat ig zich voorbehouden te gelegener tgd op de zaak terug te komen Ni 4tomt die gelegener igdc dan De gemeenterasd van Hertogenbosch heeft met 14 tegen 7 stemmen verworpen het voorstel van den keer van Sasse van Ysselt om asn den iogenieur architect der gemeente df n beer Kerkhof ongevraagd eervol ontelag te verleeneu w gans den bouw van de eerepoort voor HH MM Naar de Nbr verneemt heeft de heer van Saasa van Ysielt outtleg genomen ala lid Van den raad Iemand te Winsnm kocbt verleden week een extra zware baas om eena lekker te smullen Het beestje woog heel wat maar toe het onder het mes kwam ble ken de boutjes büstpr mager De veakooper had het diertje namelgk vao binnen met stukkeu gzer gevuld de kooper haalde er o a drie pooten van een gseren pok nik Naar da Echo van bet land van Cnjkc mededeelt bad een drietal pachters te Haps hek ongelok gepasaeerden zomer hunne veelbelovende velden te zien verhageien waardoor ly een groote schade leden De Miniater verleende aan de getroffen bezittiugen een jaar vrgdom van grondlasten Toen de pachters de vorige week bonne pachtpennïngen aan den gevolmachtigde vau de eigi naara kwamen afgedragen verkochten eg om in t bezit geateld te worden van de geschonken belastiogpeoniugen daar zg en niet de eigenaars de Igdende partg geweest waren doch dit werd hen geweigerd De heeren behÏAldeo de benefice en de pachters leden de schade De TabiA Maatsobappg aArendabarg te Rotterdam keerk over bet aigeloopen boekjaar een dividend van 100 pet nit BulteHlaDdsch Overzlcbt De heer Bayard gezant d r Ver Staten te Londen heelt aan de Engelache regeering verzocht beacherming te verleeneu aan de Amerikaoen die te Johannesborg ign gearresteerd Minister Chamberlain heefk geantwoord dak hg air Hercnles Robinson had opgedragenvoor de beaehermiog van de Amerikanen zoo wel ala van de Engelschen te waken In de wivHling van deae d pêohet ziekmen het jbewgs dat er een bMere veratandhoodiog beittaat itusschen Groot Britianie en Amerika De Ëog lacbe ministerraad hield Zaterdag een vergadering waarin niet de plaatselijke crisia in Tranivaal doch de algemeeoe politieke toestand io Europa beaprokeu werd Dit bericht toont hoe men in Londen de Transvaalsche qaaestie voor het oogenblik als geëindigd beachouwt De nitlanders hebben door bet optreden van president Krqger gedwongen de wapens uitgeleverd de hoofden der samenzwering zgu in hechtenis geaumen zoowel ke Johannesborg ala te Kaapstad waarheen enkel n hunner gevlucht waren Iu een proclamatie die den gunatigen indruk door Krugers s optredao in Europa gemaakt slechts kan verhoogeo heeft de PieiiJent de Jobaunesbarfters toegflsprokea en ala agu gemoedelyke hartelgke woorden aan deo Raad evenveel impressie maken aU lo Europa don zal de aitlandera qi aeatte vaa nu aan wel kot bet verleden behooren Maar wel zal de verhouding van w Tranavaal tot Engeland opnieuw moeten worden geregeld Al kan de Standaard ook verklaren dat president Kroger geen wgziging heeft gevraagd der conventie van 1884 het achgut ongelooüiik dat de Trau8 aalsche regeering de gelegenheid niet zou aangrgpen om aan de dubbelzinnige pretentita van Engeland voor voor goed een eind te mak n Aan de meeuing rtat Engeland suzereiue rechten heeft op de Zuid Afrikaanscbe Republiek moet uu eens vooral den kop orden ingedrukt Telegrammen uit Znïd Afrika hebhen gemeld dat president Kruger nift alleen wgziging van het tractaat van 1884 vroeg maar ook de inlijving van Amatooga land bg Transvaal eischte Toen Engeland dit landje verled n jaar anufxeerde en daarmede de Z A Bepobliek de gfleifenbeid bf nam zich een weg naar de zee te banen ging in de Transvaal een kreet vau verootwaardiifing op Hot schgot niet zoo geheel onmogeliik dak bg de onderhandelingen van prenid ut Kruger met tir HerooUa Robinf oo ook dit puut is ter sprake gttbracht Engeland ia ann Transvaal een groote voldoi ning schuldig En het mag niet aarzelen die te ge eo wgl ag atrekkeu moet om een fchandelgke daad door een ondergeschikte bedrevt5u zooal niet uit te witacben dan toch goed te maken De heer Bourgeois de Fruoache ministerpresident hield te Lyon zij ne reed met eeniifen ophef aangokondigde politieke rede aering Het helaogrjikste dat de mininter mededeelde ia wel hetgeen hg zeide over Frankrgks verhouding tut Rusland in zake de buiteoland che aangelegeobflden samengaan maar nu heeft de heer Bourgeois ofiQcieel gesproken van eene alliantie tnsscbeo beide staten Deze verzukering van den beer Bourgeois kan er slechts koe hjjdr gen de verwachting te vertterkeu dat Raalaud en Frankryk ten p icbte an de TransvaalHchn quaestie ook i gemeenschappelijk overleg zullen nptredeu Eu in dit geval bluft de liaos gunstig dst men zoowel aan de Newa als aao de Sf ine partg 7 al kiezen voor de Zuid Afrikaanache republiek indien d regdmg van TranavaaN iDternutioiiale positie nog tot ernstige moeilgkhedeu aanleiding mocht geveo Het IS nu zeker dHt Bismarck den ISenniet naar Berlgn gaat om de officieule feesten ter hrrinnering aan de keizer iTOolamatie mede te vieren Hg heeft zoo wordt oflSciens medejiedeeld een eigenhandig y ehr gnadigescscbrpven van den Keizer ontvangeo met een tiititoodiging voor de feesteu in bet knoiuklgk paleis waar den oud kanselier ook logies werd aangeboden maar Bismarck antwoordde dat ziJn geneeabearen hem de reis hebben ontraden De plechtigheid io den Rgkidi in den morgen van 18 Januari zal nagenoeg hetzetde karakter draiten als de opening eener Rgksdagszitting wanneer de Keizer zelf da troonrede uitspreekt Met bet fOorKeachreven ceremonieel begeeft de Keizer zich naar hvt Rgksdaghgttbouw leest eene rede over de beteekeni van hek feest voor en vertrekt onmiddellgk daarna Het fee t dat ê avonds in het koninklgk paleis gegeven wordt za door alle leden vnn deo Rgksdag b Kewootid kuiineo worden die daartoe bun kaartje afgeven bg den bofmaarachatk De Duitache Rgksdag heeft de drie eerste dagen van zgn samenzgn in het nieuwe jaar besteed aan de algemeeue beraadalagiug o er bet dntwerp vao eene benrswet Het is nu vier jaar gsleden sinds er een enquJ tecom missie werd gevormd om dit ontwerp nik te werken In beginsel zijn allen k er over eens wat een beurswet moet bevatten de Proisische minister van koophandel Von Berlepscb heeft als gemachtigde van den bondsraad io deze beraadslaging verklaard dat de vrgbeid vao beweging van den benrabandel als een gewichtige factor van bet ecooomisch leren niet op achadelgke wijze beperkt mag worden doch dat nadeelige misbruiken moeten worden nik de i w geruimd en de apeetiucbt beperkt De vraag ia nn eobker in boever dit ontwerp aan dat doel beantwoord De kringen die hek hardst om een beurswek hebbea geroepen verklaren dit wettontwerp oogaeohikl om de misbruikea door hen aaogaweien w te nemen Aao den andereu kant betchouwen de vertegenwoordigen van den benrabandel verschillende bepalingen van het ontwerp aU gevaarlgk en uitnemend geeehikk om den soIteden handel fav bg emis iöo io Duitechtand Ie benadeelen ten gunste vao het buitenland Naar bet oordeel van de National Ztg t ksn men hier niet ver komea mek de gewone slotbom dat de wnarheid wel io t midden zal igK i tuet het oog op da veelvuldige en ten deele moeitgke d tailkweali a waarvan hier sprake is De onbevangen beoordeelaar die if ts van de zaak verstaat voelt bg de meente bepalingen twgfel opkomen of ze wel groote verandering zullen brengno maar bg enkalen de betorgdheid dak er werkelgk nadeel door zou kunnen ootiit an De taak van de com mis ie vaa 21 leden waarnaar Zaterdag dit wetsontwerp tot onderzoek is verwesen ia dua eeo allnabebalve gemakkelijke Bg de gisteren io den Rgksdag voortgezette beraadslaging over bet margariiie outwerp verklaarde minister Von Hamuiorstein dat hg tegflii een invoerrecht np buite ilandsohe oub werkte stuffen voor de margarineng ver held en tegeo een verbod van vervaardiging van mar garinek las geeo bdzwaar zou hebben Hetdoel van hek ontwerp is in het belang vau dan landbouw de bedrieglgWe concurrentie van fervalscniogen met margarine tegen ta gaan Minister Von Böttticbev wees er op dat dtyvet niet ten doel heeft de margarine duurwrra maken Do ir cootröle maatregeleu wilde men bereiken dut de margarine onsohadelgk ia voor de gAondheid Minister Von Hammeratein kwam nadrokkelgk op tegen het door Plötz geuite vermoeden dik de Blind der Landwirte die door den minister een agitatorische partg werd gennemd da regeering gedwongen zou hebben tot bet indieuen van bet margarine ontwerp Ook de bewering vau deo sooiaaUdemocrstiachen algevaardigde Harl ert dat het ontwerp alleen in het belang der agrariërs was iuge iiend terwgl de arbeiders als stiefkinderen behandeld werden miste eiken grundtlag Hft ontwerp werd teu slotte naar de commissie verwezen aSO Staats loteriJ 6e KUise Trekking ran OmiWg 14 Januari IB9S No 9463 14B08 en I8 4 ieder 1000 No 1S607 4 0 Ko 3929 76U 10694 en 80167 ieder 100 No Sni 3918 4079 4179 7861 11667 1638 1S886 en 17308 ieder ƒ 100 rüzeo Tan ƒ 70 100 3137 6493 7489 9881 1J4S9 1538 17991 188 8S61 6708 7490 9974 11639 1641 18198 366 3389 6773 7948 9988 I860I 16M6 19113 474 3337 6868 7971 100119 18714 16687 18061 481 3670 6898 8038 1007 i 18741 U780 86 4 630 8487 6897 8061 10163 18890 16880 18780 18 3568 6933 8088 II136I H900 ISnol 18988 esn 3686 6937 8100 1 I374 13081 18184 19133 841 3781 6110 8188 1061 18090 16813 19166 96S 3878 118 8141 10638 ISISI nn 19174 1198 4198 8187 8187 10688 13309 18418 19398 1606 4336 6371 8168 10661 19814 16443 19381 1617 4816 6388 840 10677 18360 1 1638 196F6 1668 4374 6804 8607 1U7I8 13394 18069 19670 1633 4887 6370 8636 I0H84 13498 1 899 19019 1911 4087 e 30 8689 10888 18849 16973 19 98 1987 4676 6636 8101 10998 13984 16991 19806 166 1834 6866 8680 11083 13930 17016 19810 9677 4831 1781 8889 11087 1 064 17068 19893 161 4887 830 8986 11106 11387 17090 19968 8841 4840 9 1 9084 11110 14308 17880 80070 3063 4880 8946 9111 11138 14807 17801 3 846 3866 6081 7066 9811 11941 14460 17843 20318 8761 M83 7136 9318 11 63 14560 17 89 8051 3989 5186 7146 9S06 11689 1 591 17357 0765 3993 6166 7159 9618 11816 1 783 17584 20795 8003 61 1 7188 9839 11877 1 961 17618 80881 3007 6878 7843 9717 11896 16307 17067 80858 3017 6470 7310 97 6 13108 15374 17984 BurgerlUiieD Stand GEBOREN 10 Jia Hendrik Frencint oaderi U F deo Riet en C C rtii der Kleg Alida OeertroidA oudera P GeuVeli en a Boerama 11 £ liwb tb oudere P nollemen en E C Jenlineclit Pieter ondera W Vermg en E Z Terboora Pieter G rnrdae oodnre W ran Wingerden eo J P Woerlea 12 Joeioa Ida ondera M Hondgk en H M ran Ueniren Baetiaanije oudera C de Graaf en A Romeön Willem oudera M L Tao Stereren en M fan Ommeren 13 Hendrikna oudere S Luitjee en C Rejjn Teania oadera L Plomp eo C M tan Rood 14 Nicolaaa Benjamin oudere J ran Eijk en J Verdoold Fraocioa ondera B Oeaiel eo A U Mnllaart OVERLEDEN 10 Jan K J Herache 3 m G F lao Riemabergen 6 j 11 G Aalberi 24 j 12 J IJp laar 60 j 10 m 13 M tan Adricheo 5 j M A E erlini Wed J Blok 72 j W Verbrugge 10 i 14 C na Leenwen 64 j E T nhaiwn GEBOREN Maarten onde J Eoole en M Bintnieolaaa OVERLEDEN M Boar W J J Cb M U 81 j Iteurs van iusler laiii 911 m l loov 80 97 104 6 V O 100 760 667 lOlV b ml 808 IX o 141 88 1107 94 191 164 108V 4 V 61 154 il 78 108 101 99 101 114 11 10 M i Via Via e 971 101 ov 18 JANl ABl Vorkra alolkn NloltLAHD Cen Ned W S t dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoHOAa Obl Goudl 1381 88 4 iTiUR loaohr fing l868 8t 6 UoaTRNK Obl in papier 1808 6 dito ia ailver 18fl8 5 PuKTlioat Obli met roupon U dito lirket 3 KuaLUiD UM Biunenl 188 dito Ueeona 1180 4 ditobljaotha lSll aito bü Hope 1889 90 4 ililoiuiroud ieOH 1883 tüto dito dito 188 3 dpuilt Perpel aehuld 1881 TliaallJ Gepr Uonr leen 1890 Ueo toeuiiii aerie D Gec leeniuK aerie C uin Ara Bi obl 1899 6 1 Maiioo übl Buit ach 1890 6 Vi MU u Obl onbep 1881 Aunianui ObÜKatien 1816 3 aoTTlauui ated leen 189 3 N 0 N Ifr Hacdelar aaud Areedab Tab My Oertiteeten Deii Haataebappij dito Arob Hypotbeekb pandbr UnltMij dur Voratenl and aQr HjBothaekb pandbr 37 1 Nederlaodaehe bank aaod Ned Hanitelmaa h dito N W k Pao H p b pandbr 6 Roti Hjrpotbaekb pandbr 3Va Utr Hypolheekb dito S üoaTRNa ÜoatHon bank aand KtiaL Hypotheekbank pandb AuiaiKA Kquit hypoth pandb 5 3 Maiw L I Pr lion eert 6 Sm Holl lJ 8poorw Hij aaod Mij tot Kipl T 8t 8pv aand Ned led Bpoorweffm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dito dilo dito 1891 dito 6 iTAULgpoorwl 1887 89 A Kobl Sl Sl a Zuid lul Spwmü A H obl 8 PoLIN Waraohau Weenoo aand Ruai Qr Ruaa 8pw Mg obl 4 Baliiaebe dito aand 101 Paatowa dito aand l Iwanfl Donibr dito aand 6 ICnrak 11 ll a 14 109 nv 106V 108 71 Aaiaaik Gent Pao Sp Hij oU 8 Chio kNonh W pr O r aaod dito dito Win St Peter obl 7 üenrer k Rio ir flpm nert r a iillinoia Central obl ui KOud 4 Lonla kNaahrilliiCert aand 4 Meiloo N apw Mg lehjp o 8 lOlV Miaa Kauaaa V pot prof aand 10 N ïork Onuno k Wu t aand dito Penna Ohio ohlig 6 OreiloD Calif U bvp in aoud 6 8t Paul Minn k Manit olil 7 l n Par Hoofdliin ubli t 6 ditn dtto Line VM Ie hyp O 6 Ssyi Oakiu Can 8outb Cert T aand Hi t ViH 0 Rail k Nar la h d e O 18 Amaterd Oiouibua Mij aand Kotterd TramireK Maata aand 116 KiD Stad Amaterdam aand 8 107 i 8tad Roilurdam aand 8 10 lilLOll atad Antwerpenl8871Vi lOB ja 0I atad Rruaael 1886 8Vt HilV IIOHO Theiaa ReKullr Geaellacb 117 i JoaT KR aiaaulooning 1860 5 194 K K Ooat B Cr 1880 8 166 friNJa 3lad Madrid 3 1888 81 Nar V r IU Hvi poblo t 118 ADVlgRTEWTIEN Wordt rslond Gevraai d EEN FATSOENLIJKE BÜR6ERJUFFR0UW Koed hnmenr niet beneden da 30 jaren ter verpleging van een oude da iie Adres onder Ko 9900 aan het BurMB dezer Courant FIM ALE UITVEKHOOP TM alle Winterartikelen ZIJDEN STOFFEN PLUCHE FLÜWEBLEN A8TRAKANS MOFFEN BOA S KRAGEN HANDSCHOENEN BLOÜSBN au Tegen HpolprUmeu êT Zie d gTAL GE WISBRDI A LIFFIANN MARKT 131