Goudsche Courant, donderdag 16 januari 1896

Donderdag 16 Januari J896 No 6805 348te Jaargang K MI HE COüRAfT IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERT E NT IBN warden fepluttet rm 1 5 re fel è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaataruimte Intending van Advertentiën tot 1 mr jee aMi De IJitgtive dezer Courant geschiedt dagel ikt met uiti ondering van Zon en Feestdagen De pr s er drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommerg VIJF CENTEN CogflaefbBois f 1 40 U LUer X CXTOVAO WIV BOia voMt fflnmA tn tmmmI d 1 mBUBd ftMMbui vw 6 IiltM Inhoud TooxatsD Tftn bat MMt van Br P T VAN RAUZt BOOB ProeaUwoh f 1 80 P H J V WANK Jvl j MELKERT Oosthavta Attentie Wy verwIjzeQ nur de bij dit niimintr dqor OBS gevoegde PEUSCOUEANT van de Opr vj iancLiaa g wmro Lirmim GEVBAAGD Toor VBUDAO of ZATEBDAG eeoe WKRKVllOUW Zich te Terruegen Crabethitrut 244 Wasoh en Striikinxicliting DE VLIJT 0 va d eTJ ratex ÜEVRAAGD om oamiddelgk Id dienst te traden tegen hoog loon EEN WASCHBAAS EN Twee Knechts Peieoonlgk rich te lertoegen by deo Directeur tldur WE8TLANDSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd t Qravenfiage Terstrekt Gelden op ft Ujfpotheek en rkoopt Panabrleeen n l000 500 100 en 50 iuliüUttu ou ten kaotow der Buk en by de Heeren Montijn fe Co jj HOOFT GlIAAFLAND De Directie j vA BliP Ua ROUAAllD tanpqnvn kortom j AnkBr PaiBExpeller Ylt illutlutMllNW utewaadraKig ss Ankw FainlxpBlIer Wtt in teder hoiifs SggAaterlalii Expeihir hoDtai Teeikute In de aeeete Apoïukwi n bt F ld aiiihlw Oo te Boltiiiu Wat biwruTiti t g D Jiclit HI RbaBmatiak LtDa npt i Te Good by A WOiFI Mankt A 144b B DB LAAT eu VAS SON npotUeker Uukt Ge n rijs Haar meer I DE NIEUWE LONDON doet da gryze heren binnen enkele dagen terdwynen mukt het hur gUniend en nacht belet het utrelle en neemt de pelletjes tan het ootd Kiicht op den hals Tan den flacon I vitoti Verkrygbaar in flacons ran J O Jt 0 8S by A VJi TS labr de Papiermolen te Ooudn FEMSCH9 STOOMYEEVEEIJ Gkeiuiselie WtsseheriJ H OPPE IIEIMEK J0 Kruiêkade Botterdam SabrentMtd door Z M den Koning der Belgen BoofddepAt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Speoialiteit Toor het stoomen en rf en rai allo Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Hpeoiale inlichting Toor het etoam n van plnobe mantals veereu bont ent Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de nianwtte en Ikatete methode geverid Alle goeduren hetag gestoomd of teverfd vorden onschsdeiyk voor de geiondheid en volgens staal bewerkt Vermengt Uwe Koffie voor de helft met SATEiSEINEE S ENEIFF UAIS EOFFIE en gij bespaart 9S centen per pond Than i voor iedereen Madame Sans Gétie het aardige iatereesante geestige en boeieodp atuk dat aaa zoovele tiendaizenden roldeed ale Roman verkrijgbaar Qebr £ k M COHËN gireu ait en eteUen alom Terkrygbaar Het pakkend en btwiend rerbaai de intereseante Hiatoriiiche Roman Uitmantende Nederiandsche vertaling door H van ENCK geïllastreerd met bQna 100 prachtige platen Dit werk verechgnt in 3 kloeke deelen royaal formaat onder de titels I De Strgkster II De Vrouw van den Maarschalk 111 De Koning van Rome a 1 60 per deel of in 24 afleveringen a 20 cent per afi Zeldzaam werd een zóó groot publiek zoo getroSen en geroerd als door bet verhaal dezer intereseante en dappere heldin EDMUND LËPELLETIÊR in lameuwerking met VICTOlUEN HAUDOU en ËMILË MOHËAU hebben door dit werk baitengewonen byvalgeoogat Het BVOQtauriüke en vooral historiache omtrent de MARÉCHALE LEFEBVRË Herto o van Dantzig om hare openhartigheid en kordaatheid bygenaamd Madame SANS OÊNE de tairyke pakkende byzonderheden ontleend aan Mémoirea en Documenten overdeperatmen die naaat haar leefden vete niet al emeen bekende intimiteiten over de en en over het karakter van Napoleon 1 maken grooten indruk Dit werk is dan ook zeker het mooiste interessaDtete boeiendate en wegens de vele aardige en vroolyke tooneelen het meest pak kende boek in den laatsten tgd verschenen Atom is de inteekeniog daarop opengesteld tegen 20 cent per aflev kompleet in 24 afleveringen ol in 3 ingenaaide deelen a 1 60 per deel en gebonden in ryken pracht band 5 90 Proapectassen zgn alom verkrggbaar by de UitgeversGebr Ë fc M GOHEN te Nijmegen en te Arnhem ï Patent H Stollen Warnung mmmmm uiMre d nleitt H StoUÊm itminstn hit Man larMAMdvnw tvertttlottev Surhnhmiitmen gêittm Utn kauf dêher unser tJeln m harfen H StoUmt uw ren um éirwl BUtr m chim i tnWi ltmian Amd uHttr flakat wm riabtmUitmna amiêbUpgt M ZZZ l eitilistefi una Zt mituM gnOli mó fftÊM BOEE EN STEENDEUEWEEK n gro te tericheMenketd Kouwkaarten en Rouwpost met Portefecille Sluiting Jflenu s ota Sy Kwitantiën iE ii ii M iimiciimiiiuiïïi Vetvrij Papier voor H H Winkeliers enz enr SPOEDIGE AFLEVERHTS nette BEWEEKIN A BRLMiMArS ZI Gtebr Stollwerck s Chocolade en Cacao Bn ca ê DttünaÜgft door do aieuwc te iiitvindingv n if machinaal iifobiofl terb terde fyi rieatl en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste jïniaditufïrai pramndoerci len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao fM Aanbevotens waardig ftibrikaar Dauwk iri 1 08 ut w oor dunde aarr den iniioiid der T ss i ü txeu De Firma t ciiaalde 27 Breret als HofleTcrft dclerj 44 £ öro l iplama 8 gouden enz Medailles ivn bowijs an uitmuntend fiju f brika t KN edH 1S 4 Hthretf de Acfadcmio nntit nal Ie Paris 2 ous Toiis dAaamoKUi uoe IfekEallle d tr r inlfTe cïawHff en conslddration ae f votr exoaltenta fabrication da Obooqlat bonbons variaa eto eto Stollwerck fabrikaat is verkrijgbaar bij H 4 Conüseuri BaiikabukkeiN enz enz UoenuUvttt nwoordleer or Noderlaiid M uA JUtt lodt Amsterdani KaJTerstra it lOU OMJkimS MAaAStNH DU Fnnteiiips NO UVEAUT ÉS Wij verzoeken de Dames die ons geitln creerd mode album voor het WintersvUi loeii noch niet ontvangen hebben dit ta willen aanvragen aan I JULES JILUMte rirti Hetzelve wordt dan omgaand griitla n franco toegezonden Bestellingen van af 25 fhnnce vrU tui alto kost n aan huis met S veriiooging Réixpédititkutitr li ttxiidul 1 1 AUerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens £ ere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Dniiven borst HoDig Extract iMELIANTHE UIT Dl Machinale Fabriek DS HüNIGBLOEM II van8 haik Go gevestigd te a Oravenhage OsBn middel is of kau worden uitgevonden walke de Melianthe overtreft het is OKHEBJtOEPEtflJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en versoBiLlendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OyMIOUBLIJK de etreugste hoest en verouderde borst k walea Dadeiyk na het gebruik der MËUANTUE doet zich de weldadige invloed getden Het groote debiet en de vele attesten aan de MhliANTQE bewezen zyn de overtuiging dat hara uitnemende en nezende eigenschappen op prgs worden gesteld Ue MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Hechtbank te Uravenhage Wtf Verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E fl VA MILD VeersUl B 12G te Gouda A BüüMAN Moordretht J C RATELAND Bo Uop B V WUK OudtwaicT Sociëteit ONS GKNOEGËK k iboniienieat Vooratclliiit Donderdag 16 Jaogarl 1896 KoninliUfke Fereentging Het Nederlêindsch Tooneel DE KLEIM LOED Tooneelspel in 3 Bedreven gevolgd door Xxx Folitieiki Kliohtspel in 1 bedriji Aanvang juUf 8 uur Hm Gewone bepalingen en prezen JÊ F loting lal Woensdag 15 Januari weder om neven uur plaats hebbeu Coads Saelpendrak fsi i BaiHJUii k Zoon PINNENLAMD GOUDA 15 Jaounri IHHB VERGADERING vandbu GEMEENTERAAD op Vr dag dnn 17 Januari 1896 des na middles ten 1 uur A au de orde t Du benoeming van o n Lid ïn de CommisstQ van Toezirht op het Lagfr Ooderwy Idem van eenen Onderwyzer aan d Ie Kosteloose Scbool Steooroiog over het foorstel vao Bnrgemeps tff en W thouders om in beginsel te bpsloiteu geeu gemeentegroad m er uit te geven anders dan in buur of er aeht Het voorstel van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van het vvrzoek van de Directie der St arioe Kaarsenfabriek sGnudac om afstand ia eigendom van gemeentegrond Het voor tel tot verhunr van efo stuk grond hy den Klfiweg lao J W Verwey en J Omgert alhier Het adres vpjq G Fraikin alhier betrefi ude ontitlag VMD de huur an een pakhniaje acbi r de Bt Janskerk Het Ontwerp e ner Instructie voor de Brug wachter 1 van de Gemeente Het voorstel tot wy iging der Gemeentebegrouting dienst 1895 De voorstellen betrefiende de hnfflog en de iavordj rittg i Mf kenrlooD vao ee vWesch Gisteren avond trad Prof C B van Rhgn wader op ia de zaal Kuostmin der Soi ieleit Ous Genoege De zanl wa evenals Donderdagavond geheel bezet Het Bt stitor van den Gbr Volksbond had een 46 tBl der grooM te weeskinderen in tie gelegenheid ge teld ook deze reis mede te mitkeo duor ben gratis toegaug te verKbaffen 0 1 onderhoudende wyze boeide ook nn weder Prof van Rbyn zÜii tairyk gehoor Na afloop dankte ds A Wartena den Prof en bracht tevens namens den prof en bet bestnor van den Volksbond den heer van Staveren buide voor de wgze waarop hg de lichtbeelden had tentoongesteld Nadat ds zaal weder lo h t duister was gebald lind de beer vau Staveren de attentie den prof hulde te brengen dooi het portret van ZËd te vertooneo Éen stormachtig applaus iverd daarop gehoord waarop de aanwvkigen Prof van Rnjju toezongen Dat s Heeren zegen op n daal enz Wij gelooveo fnt prof van Rfagn bji d Mnwnigen op beide avonden zyn goeden naam vao een aangeoaam verteller t rga beefige ï EÏlTi 4iM Lord DtDfl veitaldo bem nu dst freule Adelaide door hbt mooie weder uitgelokt de dwaaitieid hsd bagua om g avonds de hoogte up ta wandelec dst ty op oenmul gillend en doodelgk ootiteld terug WM komen loopeo Hg had zelf gedacbi dst zij ieti gezien moest hebben om zulk een lohrik te reohtvaardigen maar ty had bot ontkend Vergun mg mylord u hieromtrent mgn gevoelen Ie z tf en de freule is een jong onervuren CD teergevoelig meiaje dia zeker ougsarne sou be kenneu dst zg getuige aa vnn een dergelijk gruwzaam tÖoneel Ka bstsern ik van do bedieaden en voornamelijk van de Trsniche kamenier beb vernomen staat bet bjj mg vast dal xg iets gezien heeft Als gg iuM goed wilt sgn haar voor te laten kosBen zal ik haar in verhoor nemen Or uw gang seide Ijoté Daae Hg bowiUigdeiu het verzoek van den gerechtsdienaar wgt hijdaoht dist ab zij werkelgk iets wist men baar nuwel sou noodzaken om te spreken De heer Lester grng haar balen en het aolieen wd dat freule Adelaide niet durfde weigenn om in het Terpoor te treden want zij kwam op z n arm leunende biaaeo Toen zg daar zoo naast I oitl Due stond in kaar wit morgeokleedjs met blauwe lintea haodbaafd en dat r g oog lang in lier gedochte zal blijven voortbestaan De cnllacte voor de werhvertcbaffing bracht op f 2G09i In de sarie Klasaieke Schrijvers van Van Looj en Gerliogs is verschenen Ue Wyigeereuveilmg c door Dr B J H Ovink Verleden week deed het bericht de ronde dat het dagblad De Amster4ammer c gefail Ie rd was maar dat bet blad toeh sou verschgneu Het coorantentetend pnbiiek ia nu echter veriftH door de versohgoing van twee AmtterdawmBrY waarvan de eene sprekend l ikt op de Telegraalc wat vorm en letterlype aangaat ierwgt de andere erg veel van de Ëcbo heeft De eerste hwt Nieuwe Amsterdammer en meldt dat de Redactie van de vorige Amsterdammer voortaan de t nieuwe f zal schrgven do andere meldt over haar redactie niets en wordt gidrukt op de drukkerg van de heeren Holdert eu Co Heide bladen hebben het feuil letun van de Amsterdammer zoodat verwarring voor de lezers zee gemakketgk is Nog wordt meegedeeld dat iugaval ook de t Amsterdammer versohgoen moeht en rwhtan op het loopende abonnemeietskwaVtaal son kunnen doen getden de Nieuwe Amsterdammer gedurende dat kwartaal gratis zal worden toegezonden Uit een en andt r ziet men dkt bet tegen woordig in de sconrantenwereld vreemd kan toegaan Het meekblad De Nederlanders bevat in zgn brieven uit Utrechte een opgave omtrent een otdenoek bg 037 werklieden ingestet l naar bet peraeotage van ben die volgens het ont werp Van Houten kierer zouden worden Vao de onderzochte c 937 xou dat aantaf 424 bedragen dus bgna 45 percent De Scbr aareett echter xelf om uit zgn onderzoek me r alifemeene conclusiën zelfs teu opzichte van de Utrecbtsche weVklieden i trekken Wel levert het ètaatje dat Sélti opmaakte een zeer groote rscheidenheid a werklieden op maar Bchr betwgfelt toch ol bet eindre snltaat niet belaaKryk bigerzal zgndnn45pCt De moeilgkbeiil ia etosdeels dat de IgNten zeer onnanwkeurigs plegen te worden ingevnld soodat ontbrak Auderüeels dat r elfs al waren particitjeren b i machte om wèi nauwkeorige beantwoording bnnner vragen te ver krgven het onderzoe toch altgd beperkt zal bitiven wat den omvang betreft znodat om kon men zich geen lieteljjker verselijjniog denken De zoa speelde op bare fcouden lokken en lij veranderde telkens van kleur De heer Lester bnd een stoot voor basr gereed gezet maar ig ging nietjitten zji scheen er alteen op bedaolit om zoo spoedig mogelijk weder been te gaan en bleef voor do tafel waaraan sij zich met ide hsndan vsitklemde iiaai Freule Adelaide ik hoor dat gij gistereasvoml getuige waart van de worsteling op ds klip dus prak de slimme gereohtidienssr baar op beleefden maar vasten toon aan Wees soo goed t verklaren wat g gezien hobt Zijn stellige toon misWiddo haar Zg begreep dat tij verraden was en dat bet banr niet baten urn al bleef tg oatkennen fn doodanngat zag zg rond met eene uitdrukking in hare oogen aU van een gfjaagd bert en nu viel baar blïk op hsre kamenier 3ofrhte Defloe die haar doordringend asostsarde Freule Adelaide rlaakte een kreet Wat bewoog de freule om gisterensvond zoo Isat de hoogte op te wandelen voer de gerechtsdienaar in wiens oogen dit eene ongehoorde blindulwgze waa voort Ik kan niet veroDderatetlen dst de freule kennis droeg van beigeen daar voor sou vallen r O i B aeen aatwoordde tg gejaagd terwijl g in tranen uittiar tte Dus syt gg soo alt wij vsronderstetleo daar onverwacht geschrikt Wees zoo goed te zef en wat gg daar zaagt freule Dti fiwUe zag nog eens in doodsangst om sioh been Hare oogea smeekten om erbarmen zi j zag beurtelings Lont Dane en den heer Lester aan en toen ontmoette z f weder dsa sireagea doordringen treat da groote ma sa wat steeds da noudigo gegevans luUen ontbreken t Uit Roermond Kbrgft men aao sdaTetegr e omtreat de ztken vao denoud griffier Sofarears die zich it Mei 1HJ 4 verwgd rde zonder orde op ague taken ie stellen met een paesief van 4 k 5 ton tnn nadefie van da kleiae borgarg en de hoereu wier vertrooweling hg wa Volgens wet en regel ia eene goed gaordeade maatsoitappg soa die zaak reeds latig geregeld sgn maar curatoren tgn gestuit np een só6 wanordelgken boedel dat tot heden de aebaldetacbers nog op getd wacbten En ho laogV Leest de volgende publicatie en data lat ea vebril lieht werpen op den toaatand aoo onverwikkelgk en tevens soo nadaelig toot de ia die laak batrokhenen Oproeping sAl degenen welke vóór dea 23n Daeaaber 1874 galden te vorderen hsdden van den ia staat van kennelgk onvermogen verklaarden oud griffier Srhreurs te Roermond of diegenen welke dergelyke eebuld eisrher kunnen san wijzen worden veraocht daarvan ten spoed gale aan den ondergeteekande of wel aan da enraton opgave te doto om hetavenof die galden afgelost ign dan niet iDexe inliehtiogeo tjjn van groot balaug Ai t anders het actief van de gemeensebap an nalatenschap bestaan hebbende tuvsehea geMMOMlao oujgrinar Scbreara an zjiaw o w ledana echtgenoote zooreel mogeiyk in hei oadfol van de schuldaisehers dour da kinderen wordt afgedeeld iGesobiedende dean oproeping op grond dat geeoa boeken gevonden aga waarin die posten taan aangate kend Namens een aaniHl sohnldeisohars Ed Ubsedict sAdministratenr Roermbnd c i Publiek hoopt dat de familie dia eerst volledigen afttand wilde doen in de boodiog bg een tweede verifiratie aangenomen en waarop bovengenoemde oproering doelt niet zal ge teund worden in rechten mibir de honderden schuldeiechers hnnne tnur verdiende beio broods terng snlleo krggan De afdeelingen van de Errata Kamer hab ben giiteren het ondaraoek der siaatabegrooting aangevangen en tullen het beden voortgetlen Tot rapporteurs tgn beboemd voor algeaiorne bwehouwingen ho we staat oltege buiten en binneolaodsche taken pensioen en omeiobegrontiDgnn flnptneiëu onvoorziene oitgaveo Snrnifiam cke bettrootipg en koloniSii d n blik van bsre kamenier WsaroB staat Sopbls daar f vroeg i De vraag was tot Lord Dans gerieht H had liet msiije opgemerkt o gemeend dat zg tegetgk met hsre meesteres was binnengekomen Dogereotatsdienaar vond dst fraaie Adelaide zgo verhoor wM heel luchtig opnam Ik raad de freule ten beiUe os hier na tebekennen wat zij ag en hoorde daar ik vrees dal anders voor een grooter publiek verboord lal uoeten worden Adelaide ik versoek u te sotwoorden sprak Lord Dane si reeg want hij begreep dat zij meer wiat dsn zg bekennen wilde ta bg nam het baar kwsigk dat zg hem bedrogen had AU gg niet wilt spreken zal ik n noodzaken een eed af te leggeu Og hebt mij verteld dat gg duor de ruinen giagl bang voor geeetM waart en daardoor soo oatsteldet O noen neen oom noodiaak mg niet om eea eed sf te leggen t smeekte sij H t schoen dat die bedreiging baar al het overige deed vergeten Ik Eid a de waarUid vertellen waarlijk al wat ik weet vregde zg er i terwijl ig bare o n voor den doordringSDdtm blik van den gereohtadisnaar nederrioeg Het ia watf dat Lk op eenmaal bang voorspoken werd Umu ik door de ruinen ging en dst ik van schrik nabr huis wilde toopen toen ik op de koogte un den rand van de kliji luid boonlaspnken Mijjn eerste indruk wss bigdsehap dat ik met OMer alleen was eo ik sloop veorziobtig naar ernder vensterbofen ooi te itea wat er H ade was Twee mannen stonden op den rand van de kltp te worstelea en een oogeablik brter boorde ik esa via hea vallep U daebt dat ik stierf vaa sekrik Ik da haerao Van Lier Van Ntspen van Panoerden E gnacker Hordgk Atberda vaa Kkea leio en Smits voor Jotiitie marine voatingHeiptmking oorlog aa waterstaat da hearan Ualvil vaa Lfoden A Prins SebimaalpenaiBek van dat Oya Fokker ao Van Zinaieq Dargnaan OisioreaoebUnd geraakta aao het slatioB SobeveDiagan van de Stoumtrsm dar H U 9 M ren rondoelear bekaaid loaeebH aaa lueofflotiaf en aan trarorgtuig De ma dia vertaoednl jk inweiidig vorvoail was werd per tram naar Dan Haag varvMUl eo toen naar hal ZiakeDhaie ovarg raoht Men meldt uit Dokknm Koppermaandag heeft voor eoo deal oatar inwoners nog aitgd sgne s p aanlige balaalM nia ooidat op diia dag lü laodhoar aooali bat ia de wandeling foaoeBi4 wordt aaa da inwoners oilaluiteod dia van ijk D ordl uitgekeerd Ia de 16e of 17e aauw heafl eaaa lekara jaflfroaw Lnteke eea stok grond baitaa de Wnndpoork vefma kt aan de inwoners vaa bet Blok Duister Kapel thans wgk D voordo vrouwen om daarop linoan ta dtaakea aa voor da joDgeae om er la kaaisoa Oa kaeahsidi daarvan aga loak aar do eoaaiMo aaa drietal vaa die awonere baataak doaa dool telken jsra op Pinkatsnaaawlag e oamiddoga 3 ttitr rakaaing au dan wordt ar tofOM tfi nieuwe eommisMirta gekoaea ot 4a ahrejUaèi berkoaan fin geblaakt vordl er oi altÜ4 maar niet gvhaatst Op Pinkster maandag wordl het verhuurd aan den maestbiHiaoda aa daar de Nedarl tramweg iaaalscbappli aao doel vaa de bleek taa baboera vao bal tlatioo oa anplawnent ia erfpacht bvdl is ia da laaleto jaren de opbrengst loo aanilanlgk dat oaa iodar hoofd van bet g rin hetz j rgk of arot ia wjfk D 55 k 60 cents kon wornhn uitb taald oa als aeii na waat dak jaiak da behoeftigen aikslaitend In deu wük wonen don kaa moa gereadelgk nagaan dak de aitbekating van do laudhnur nog altgd d u Koppermaaad g M tol aan eigenaardigen dag stempelt Seoo otaaod galadea baeH eoa voriMRida dief getracht In te breken to Boabovoa WeorI bj dan landboavor J V Hg mni tooi verjaagd Zoadaguacbk is er anderoaaal in dak haie ingebr kaa vermoedelgk door deaaelfdon persoon De dienstmeid van V boorde lavea of anldsr rg ging daar op af waarop da inhro kor dio r ja geziekt twark ganaakt bad baar da lonp oit d haad sloag da baadoa aiek aeo koord bfi elkaar bond an baar vroeg da plaats vloog door de ruïnen heen over het graspark aaar het kasteel terag en Ik geloof Ut ik in atfln angrt onwillekeurig hardop gikle BrulT kwam ss te Smoet i ea dat is al wat ik weel Waarom hebt dit niet dadeigk boksad fvroag Lord Oaae streng Ik wss er te oBtsUldT toe salkle 4 Ik ees siek vaa engst Bn bovsadlea daebt ik Aé laaie al boos gsnosg op nij sou sfjn omdat Ut soe Isat uitgsloopea si ea durfde ik atet b Moaea vat Ik getibD bad Als gfj dit gisteren avoad gosegd bad was Harry s leven mogelijk aog gered aeldie Lord Daae Hebt gy bem herkend F O neen oom teids sjj op klageBdm toen Hoa kunt gg dat vragen f itebi gij dea aaderea perseoa beskeadF vraeg de gereehtsdieaaar Ik heb gMs vaa b ea kerkewl Is dat waarf Kiel ia ket aiiMt aaa laeo teeken keegeasaoKl f De fssub beoA leak sker kooaaa tien of de man groot of kleia vaa gselaHe was f Het was vrcMelijk om de doddsaagit vaa fimale Adelaide gsde te sUaa Uut witte Uopaa ea bavMide haadea stond i daar Twaessaal b reeli s m Ie vergeefs om te spreken Ik weet an i a van bsidaa koe ifj er ait sa sa eveamla of s groot fA kfeia vaa gsslaks warea Het was alios eet werk rsn eea eaM soge a blik Is er bij de freule b de veisie varia nÏM da minste venndersteUing opgekomea vis de ivleteadea waren P vroeg de geraeblediaaaar Ksaa ik daeht dat bel eaa paar roovars moadie elkaar saarielea jreedV i gis rf