Goudsche Courant, donderdag 16 januari 1896

Vrijdag 17 Januari J806 34ste Jaargang No 08116 G UMHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g ie 1 y k imet uitr ondering van Zon en Feestdagen De pr js er drie mftanden is 1 25 firanco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 4DVERTENTIEN worden geplaatst rm 1 5 regvh k 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen Uroote letter worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd Socioteit Ons Genoegen ComraiuarisMn der Sociëteit Mn Oenokoiü bnogen ter kenniuo ran HH Leden ingevolge Art 30 tan het Reglement dat bg gelegenheid Taa de 4e Abonnement TooneelTonrstelling op DONDEBDAO den 16 JANUARI 189G de aOClBTBlT van des ainndt ZES WB af gefloten al ttjn Nameni het Beitnnr F HBRVtAN Fi Semtaru Gouda 15 Januari 1896 Gevraagd tc i en 1 April EEN BEKWAAM Sclioenmakerskneclit di fljn Heeren en Uame onder erk kan maken tegen 100 150 per jaar boren koat en inwoning en EEN AANKOMEND KNECHT OF HALFWAS t en Maart Loon naar bekwaamheid Zondar oede getuigen onnoodig zich aan t i meldea by 11 BUSSCHRBS ALMELO Wordt terstond Gevraaij d BEN FATSOENLIJKE BUR6ERJUFFR0ÜW goêd hnmear niet beneden de 30 jaren ter rerplegiog ran een oade dnnie Adrei onder o i 00 aan het Uurean dezer Courant GEVRAAGD Toor VBIJDAG ol ZATEKDAO eene WERKVIIOÜW Zich te vervoegen Crabetbstraat 244 JRANSCnE STOOMYEEVEEU IN Gheniisehe WasscberiJ rA PPE IIEIMEK 19 KruUknde lloUertlam Uebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepêt roor GOUDA de Heer J VAN OS Z SpeoialiUiit roor hot itoomau en rerren ran a lii Heeren en Dameegarderoben aliook alle Kindergoederen Speoiale inrichting roor het toomsn ran plucnemantela reerau bont enz Gordgnen tafelkleeden ene worden naar de nienwate en laatate methode gererid Alle goederen hetzg geatoonid of geverfd worden onBohaJolyk roor de getondheid en rolgens ataal bewerkt Wegena nitbreidiog der fabriekca zijn de prgien 25 gedaald Te itoomen go deren la nieuw afleverbaar in 3 dagen te rerren goederen in eene weck 6000 Stuks uit dt falliei mtait ener der rite boiteakndHbe ftbritkcn ov r ftaonene loofeauunde Leger Paarden Dekens moet n Ufi n d n tpotpriji van 4 7S 9r Btuk worden uitT rkooht Dtze cHkli oniliitbare Dtktii tii warn als ten pfit 0 140X190 om sroot dw i i fttlietle purd btdckkeod in t wol op oaaid n S brtwl itretpcn vvoHa M kleine pmrU Witte woUene Slaap Dekess BTOOt 140X190 om wegeiM i r kirtn CilMhtt door TkUui bemerkljare foaUn m bat wfcehel fUBfebodtn mI fl 3 S0 pn atuti KcMitoa andsn het dubbtle aV UdlMUk iwtknnK bMialllocm wontcn iMff 4a TMmHtd ilroki ii aB unaméint v i Mt wdntt af Diidtr nmbaurt proaiyl nlr B Hnrwlte ltmaatrlo it Gniow Staat Qi Ooiid Saelperwlruk ran llainw kZooi H C WEimm Markt A144 Gouda lyiagazijn van i ames ouvfaiités Passciiiciitcrièn KleÊrmakers en Saaisters Fournituren 8PBCIAL ITEIT in Cometien llamJuehoenen Garen Band Wol en Sajet nifti © iiïfiiiiif van alle VI TËItAHTIKELK alsook alle Coupon s en Restanten üe enorme collectie Zwarte en fieklenrde Wol eo Sajei worden SPOTGOEDKOOP VITVERKOCUT Geen bedrog Geen rommet Komt lien en oordeelt zelf m l Aanbevelend H C WERÜING MARKT A 144 GOUDA MARKT A 144 f l a V p t eooral op het adrei flerplaaUiuff wegens missteUintj Amersfoorlsche Machinale STOOl BROOD EN BESGBDITFABRIEK MUMMIE imimiM TE AMBBSEOOHT Prljëuerlnulng ran af MAANDAG 13 JANUARI 1896 Oeieoon Roygebrood ran puike rogge zouder bömengaela tot 1 Kg 5 et I IV Kg 7 et 2 Kg 10 et 4 Kg 20 et Voerbrood ran zuirere kwt liteit grootAndeela putke rogge tot l iKg iet Zoet Roggebrood bijzonder goed ran amaak 1 Kg U et Roggebrood met Krenten extra ijn en idem rozjjnen zonder pitten 1 Kg 12 et Ongebutld Brood met Prtma Tarwebloem rerraardigd ran de beate tarweaoorten panyorm Vi Kg 5 et 1 Kg 10 et 1 KG 15 et 2 Kg 20 et MunUiebyo fd broinbrood ran de lijnate tarweaoorten ronde rorm 60 Dg 5 et 120 Dg 11 bt lange rorm 50 Dg 4 et 75 Dg 7 et 1 Kg 9 Cl 2 Kg 18 et e bovengenoemde broodgewlchteu teorden behalve kantbrood gegarandeerd AlU littttB wordSD iloor onM aiKeo ontiniii ilur dt ilo tn modfrnitu tyttenmtn ingerichte firflm I rriei ii giportHrg NMMheru drogtrij en borilellDtlchtiaK l UDdeuit 21 vrrarhklleDda mKcbiDe fin Kill irceoiile b lliBild liii ontitilii wtlke ledrn in m reuil graoleiidii tl mede lerbikkin wordin j wurm dr iiiiiere yrinrn übor mrddtl no iii ilrl itiUn wilirn iitmikn wurdin en dui kud if lijpul iin mol nil eeen in l et iirel ku iil loodit dank ly ome uit flfare de in kompircte iDnchtiogen uni I I kruod hierdonr litem refldi lit Mald teel beter oedMiurf rti ftrzonfler dm indrr brood il wiitbij oog j I komt dit WIJ loer onii grnndktolfin lUeen Int biiti goed grnoeg uhleu I Dépöthouders gevraagd franco toezending flinke provisie Vermengt Uwe Koffie voor de helft met EAmSEINES S KMFF UAIZ EOFFIE en g j bespaart 8S centen p r pond Thanii is voor iedereen Uladaiiie Saiis Géiie het aardige intereaaante goeatige en boeiende atnk dal aan zoorele tienduizenden rold ed ala Koman rerkryghaar Gobr E S M COHBN geren uil en stellen alom rerkrygbaar Het pakkend en boeiend rerhaal de interewante Biatoriache Uoman IvdCad ajaae San s O ên © Uitmuntende Nederlandacho rertaliug door II vas ENCK geïlluatreerd met bgna 100 prachtige platen Dit werk reraehSnt in 3 kloeke deelen royaal formaat ontler de titels I De Strijkster II De Vrouw ran den Maaraehalk 111 Oo Koning ran Kome i 1 60 per deel of in 24 adereringen it 20 cent per aS Zeldzaam werd een iM groot publiek loo getroffen en geroerd Ua door het rerhaal dezer intereaaante en dappere heldin EDMÜND LEPELLETIER in Moenwerking met VICTORIEN 8ABD0U en EMIlrE MÜREAU hebben door werk Jtengewonen bgral geoogat Het arontnnriyke en rooral hialorisehe omtrent de MARÉC1 LE UEFEBVRB Hertogin ran üanltig om hare openhartigheid eo kordaatheid bijgenaamd Madame SANS UË NE de lalrüko pakkende byzondorheden ontleend aan Mémoires en Documenten orer de personen die naaat haar leefden rele niet algemeen bekende intimiteiten orer de en eo orer het ka rakter ran Napoleon I maken groolen indrsk Dit werk ia dad ook aeker het mooiate intereanuitate boeiendste en wegens de rele aardige en rroolyke tooneelen het meest pakkende boek in den laataten tgd rerachenen leey J4 ader Hnracht IN t 9ijmifen Alom ia de inteekening daarop op ngeat ld tegen 20 éent per aSer kompleet eringen of in 3 ingenaaide deelen it 1 60 par deel en gebonden in band 590 Prospectojwn ign alom rerkrggbMir bg de UitgereraGebr B l M COBKN t en te Arnlum t I N A L Ë UITVËKKOOP Taa ftlle V intGrartikelen ZIJDEN STOFFEN PLUCHE FLU WEELEN ASTKAKAN8 MOFFEN BOA S KRAGEN HANDSGQÜENEN BL0U8EN enz f Tegem Mp tpr fme V0 Zie de ETALAGE WISBRÜN UFFIARN MARKT 136 J F CtIJPERS esteinde 37 Den Haag Steiniiieu Verbiirei Repareerei Uaitenlaadsche FlANO s qU de eerste fabrieken ia raime keuKe Arnerikaansphe H A R M ON I U M S door directe importatie tegen JEKER IjACE prijzen Inruilen ran bespeelde Piiino i Agent voor Gouda en Omstreken KLEIWEG Stollwerck sche Borstbonbons gofiibjiceerd na TuoTüchrift vaa den 1 kon Unlrersiteits Prof Oehm Hofrad Dr HaritM Bonn hebben sedvrt 50 Jaren als verzachtend middel tegen hoeeten 1 heeschheid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen 1 Bij spoedige afwisseling ran warme en koude lucht is t bijzonder aanberelena 1 wardig een bonbon te gebruiken Terpakking Qeele pakjes i 25 cent Alom verkrijgbiar Een ware Hchat roor de ongelukkige alaehtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspittingen is het beroemde werk Z Dr Retail s KLFBK VARI G BmaWÏNKEL C 9i Ein aK Hollandscbe litgare met 27 afb Prgs 2 golden Ieder die aan de rersehrikkeljjke gerolgeu ran deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de opreehte leenng die het geeft redt iaarlgks duizend ran een zekereh dood Te rerkrggen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het liediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Agentuur bg e Firma Wed BOSMAJllf GuBila f lf StJHIEDAMMEK GEHEVEE Merk NlÖHTüSAt VerkrÜkboar b PIETERS Jz JB Tftn eohthflid u oactni ph kurk iteed Toorzieo rsD Aon num der Firilia P HOPPB BINNENLAND GOUDA 16 Januari 189 i Tot kUrktelegrafiit 3e kt bg de SUatiipoorvFgdD 18 benoemd de suruumerair W Ktmphuit te Joada Da faeer A de Ooedfrea alhier ii g laaf d voor het exam Q boekboodeo op A u 4 Dec j l gehouden ts Rotterdam vanwege de vereeniging vao baudelsbedieodfa Mercariui Bg kon bealait U de kapt J F C W Adelt VBO bet 4 ttg lol alhier on zgne aanvrage op pensioen gesteld en is hot bedrag bepaald op f 1560 ea t4 rekenen van den da waarop zjjn r eutioen ïogiut hem de rang verleend van majoor Bg Kon bealnik vgn benoeoid lo lot leeraar aan de B kslandboQwtobool te Wageoiogen en directear vün de afd Laixlboawichool ditr RgkBlandhouvsrhoal J van Dam thani letiraar aaqi aHt tgeo iurichtiog 2o tot leeraar aan di Bgkslandboiiwachool te Wageuingen n dïrèfiteur van de afd H B school dier Rykslandbou vtchool D J An dreaa thaua leeraar aan laat tgeu inrichting tevens beltat mei bet bestuur der aan die ÏDttelling verb U B soboal met 3 j ebrios Volgens het bevolkingsregister telt de gemeente Ni owerkerk a d IJsel 192 jongens en 182 meisjes feosseben de 6 en d 12 jaar hiervan xgn aan yersohillande schoien ingnschreven 178 jooiiens en 160 raeiajes aoodat het aantal niet schoolgaande kiiidemn hediaagt 36 n l 14 jongens n 22 meiHJes Het geheele aantal leerlingen aan school No 1 bsdraagt 62 jOngrni en 5 mHRJe dat aan school No 2 92 jongens en 78 lueisjfs en dat aan de bj zondere school 50 jongens en 46 mpiajea alzoo te Kumen 210 jongen en 179 aieisjes Toen de landbonwer B K ie Nienwerkerk a d IJsel in de voHite weok naar de kerk te Moordrecht reed maakio bet paard zich in de Soelleni bevreesd oor het zoogenaamde ploiDpsn van klei in den IJsel wanrduor er gevaar ontstond van den djjk te Keraken De vrouir Tan K sprong uit bet njtnig met hi t ongalokkig gevolg dat ag zich aan bootd en ledematen zeer verwoedde de overige periouen kwamen met den schrik vrg FEliLLËlOS M Hedfl de freule geene stetiimeD herkend P Neen want ik heb geene slemmeo gehoord bebslve op dat eerste oogenblik toen ik in de rumen was antwoordde lij berend Toen ik de msDDenkoorde wontelen wss alles doodstil tsn minste ik boorde toen niets Dus hebt gg noch kapitein Dane aoeb zgn aanvaller herkend F i Wssrooi wilt gg mij niet netooven t vro sg verwijtend Weet gQ niet dst kapitein Dsss mijn nerf was Wasrom zou ik het niet bekennen sl ik hem of deu snder berkend bsd Laat mg nu met I vrede roexde zg er im ckend tot I tord IMne bg AI moest ik hi r eeuwig bigven toch lou ik niets meer koaneD lemeo Nog een oogenblik freule zeide de gereebtsdienssr Hsef de ander ik bedoel degene die aielTsn de klip viel u gevolgd toen gij weglirpt Niet voor zoo ver ik weet Maar ik heb niet Ik boop en vertrouw dst de freule alln gezegd heeft wsl sg weet besloot de gereobtsdïenaar toen sg zich sondsr verdere toeskssBingaf ts waohten verwijderde De heer Lester stond op ea geleidde haar naar da Vrgdagavoiid hield de heer Mr U Smeenge lid van de Tweede Kamer der Stat Q Oeneraal in bet Not te Haiisirecbt van wego het hoofdbestuar ene lezing over de opleiding van den ambaebtsm n ZEG tehetste de wüze wanrop thans die opleiding plaats bad n dn vele gebreken die daaraan kleven Uy deelde verder eenige wenkfn mede om dien toevUnd te verbeteren eo de grondslagf o enner verfetüging die bg iu Drente bad helpen oprichten om di opleiding zoo goed mogel k te doen zjjn Gisteren verscheen voor het kantongerecht te Beboonhoven weder eeo getaige die navol g r was van Zwarte Qrint over d Lek welke eigirde daar bg gemoe lsb zwaren bad go pet af te sftteu De kantonrechter wee bem op het onbeboorlgke van zyn Kedrag doch hg weigerde zgn p t af te zelt n waarop de rgksveldwachter b m afnam Nadat zgn getoigeais was afgeloopen ging hgblootahoofd weg Wy deetdrm dezer dagi n made dat de redactie van Velhagen f a Klasiog s tMonatnhefts scbetiea ontleende van de kleitdiog der we smei8J s te Amsterdam aan Ëiseviers tij lsobrifi Die chtitBen dragen hft undersohrilt AmKterdamer Fraoen nod MüLdühen in Hau b DRChiunck Nach Btadiezeiclinungeo von Weirsbulsf Ë u onzHr lezers deelt ons nog de volgende venuak iyke vt rj issioK me le Spamer s 0 gave van de Nederlaadscbe gemeente Aarl an der Ve n doet ons mn nieuwe rivier oni l kkeu maar Larousse s Encyclopedie noemt ons et n andere rivier gewagende van Fraoaker sur Ie TrekKohoitt Aangaande Atusterdam wordt mi degedeolrl dat het b stuur l wordt door zes burtreuieestersen viereu lwintig raden Handbl § i vrres voor straf Te Zweihrttrken bad evn 13JBrig6 knnap op soliool inkt op den grond gemorst Tgdens het niiddatttiurtj mniikt n zgn makkers bem opmerk aam op de trai die bg daarvtior zou krijgen Uit treats voor die straf verliet de knaap tieim lgk dn school en verdronk zich in den dchwarzbach Te Utrechi is Redort Nitnwj larsdag eene dame van ongeveer 40 JArig n Iri ftgd als vermist aangegeven Haar signalement luidt middelbare lengte bruin haar kleedirg zwiirt garoeersel geel en ondergoed waarschgnlgk gemtrkt met et n C De commissaris van politie in de Ie afdeeliog houdt zieb aanbevolen voor intiohtingeD veitihuie terwyl Bophia D Ito Innifzanm volgde Wat z n zg wreod t ulile ig schrejendi Hookunnen zü denken dst ik uiet gaiirne alles zoo eartffillen wst ik weet F Hst verwondert mijdat itiji tuu ben btfiden kwssint toen die msn my mct vHgeu Wstormde Ik had bg deze gelegenheid eo in teseDwoordigbeid van Lord Osne niets in te brengeD fluiiterile de heer Lester bssr ssebt eo teedor toe Ik ksd voor u mapr dsn ik segfcen ksn IM sr ga svoada nooit weder alleen uit Adatsidfi Nooit nooit I sDlwourdde sg heftig Dit ismg seie les oor het leven masr ik had oiets kwsadiia flsB lia Hoe zoudt gg kwaad io den lin kunpen heb beo I fluisterdl de heer I ester terwgl hg bg de drur vsn de saai voor hasr boog en 1insr dssr verliet Sophie Uefloe wss niet ver vsn daar blevenitsan en zg zag hsre meesteres ds tot dat zij binnen was gegsan Hoe Btsat gy dasr zoo te kgken vroeg de heer Lester toen hij lernggasade D r da vestibule hst p ieiije Toor tijgine Xii gsf ditmssl hare gedsohten letterlgker terug dan gewoonlgk en satwoordde bits dat z n nijne zaken Lord Dsne begon ongednldi op zijn stsstsiestnel heen rn weder t lehuirffii hg wschtte nog sltgil te vergeefs op den kommiet Het scheen wel dst er efn oponthoud pisstt bad Niemsad van hut gsflsobe gezelsohsp was zoo krim en rustig als Bichsrd Ravensbinl ea dit hinderde I rd Dsne geweldig wsot hg was met beel Danesheld overtuigd dat de man sobaldig wu De heeren Ign t onderling met een Qvt r de redfnon waarom ticb een NieiAe Amsterdammer c afncbmdde van de Amsterdamrileri Volgeos de anonymi die de oude moederkrank sam bHteller heeft men ticb vso de e ren dr run Loenen Martinft c s onldaao mudat d zen g AmeenBcbap bielden m t gewone liberale mijnbeieren en radicalttrig liberaal wa ilin trrwgl de eigenaars fmltiet onvervaUoht ndirual willen zgn wi wattameigk vreaind klinkt al ineQ üch heriuoert dat eeo jaar gleden de heeren de Koo c s eruit trokken dat tg te radicaal waren naar den sin d r sagcnasrR Volgens dr v L M endesgrn o die de aSaire ïo de Nlenwe Amsterd voortletten ligt dei redfo dier verbuiziog daa ook metr direct in het faillis emout en de oniekerheid wie da kooper van het blad worden lou aU er aéa kwam Het laatsi i badrgf van sRomao en Jolia tot werkei ikb id geworden Een inwoner van ti iden was DondardagaTOod met zgne vrouw naar deü schouwburg geweest en thuis gakomen spraken ze over de voorstelling l e vroow roemde daarbiï met vuur niet alleen hnt sptti maar ook b t voorkumea van een Ier acteurs Dat maakte den man jaloertch er ontstond een twi t die tot laat in den nacht düorde en dsarmee eindittde dat deman d d van woede eeo gzer greep po daarmee n mow Oip het hootd slo Zgviel bloedend op den rond dood naar ig mH nd Hij schrefl to n met potlood een b iï f wonrio bg me derldo boe hti tot de ntifdaad kwam zgnit vrouw had gedood om baar ie straffen vo ir bare voorg nntofn ontrouw en zgn er l j roorbatt bad gewroken en daitrns Rtofg hg de hand aan zlcbzel ei Miar juist to ii bg d iod np den grond viel kwam de vrouw weer tut bewnstzgn precies dus als bg bet Igk van Rom o De voortiesV lde gewgzi de hepalinften voor het vervoer van kind ren onlanus door o i medeged eld z jn door de Nedi rlandschf spoorvfgHo eenparifi aangnnonKU zoodat danroii de gneilkeunug der regeering zal worden gevraaj d Het Hoog Militair Oer ohlshof baaft nit Kpraak gssdsitn in de zaak van den mareobansapo docir ons dezer dag n medege l eld Het Hot oferwoiig o a dut bek als marechaussee in functie zgnde wel vrrphebt i tegao strafbare ffiti o te waken maar hem waooi ff bg zicb tuft pr oï buiten de krin gner brigade be indt geen büsnndere amht Ëiadelijk kw Ri Mi ctml mt t tlun bror Cottun bninen en lit veHoortasktc wtjilor eeni o opscbnrliiiug De man zag er bleek en ziek uit en Lord Dsne liet hem een stoel geven H ertelde wst hg gesien en gehoord h id eerst de twiitnnile stsm en toen do worsteling op den rand vsn de klip en de vat vso een der beijtie mennen in wien h kapitein Dsoe bsd harkend Dte door Uaveosbird nssr beDsdsn werd geworpen ïTroegde de si tp ijverixesdvokast Apperljr er b Ja bessada Uilchel Wave er horgnnasmd geene ttekeneo vsn leven meer hij m Jn toon ie bespeuren vroett Lnnl LisBe die zijn twtt diied om zoo kalm moireldk te spreken Hoegenaamd geeoa Mylord bg wu morsdood O wat zou ikj ou niet gsveo dat ik bem in mgne srmen bad kuonun weKdragen Mylurd en dat ikh m daar niet bsd behoeven te Istvn liKgen en hg door den vloed nerd neegesleept voegdk de msnsr bedroefd ea berouwvül by Mssr ik as nietsterk genoeg on bem alleen te frsgen Als ik dat UasaI niet hsd gekrpgro wss hst iioji igdig genoeg geweest om hem voor bet opkomend tg wegtadragMO Het wss uwe schuld niet Uitehel heraam I ord Dane op bedroefden masr vjieudel keu toon Hsdt gy Bign zoon reeds rmfrxijo vol herkend toen bg nog op de hoogte stond Neen Mjlnrd satwoordde Mitchsl terw l hij zijn faooM sebudi e ü mssu scheen wsl kelder m het wss tooh geen dsgliaht en ren ds pUats fasr ik üovtA kou ik o i 9 hoogte nioU duidelijkjttterseheideo De orateliog duurde ook maar eet oi enblik Ik herkende m der gersllsn man kapitein l aae oiet voor dat tk mg over hem be ibo s pliobt is ofi ielt d diea bg door bet plagta van misbaodetiog sebandt dat hg aehtrr Is dirnaar van bet openbaar gezag voor aodwto geroepen ook buit o dieost bet voorbaald t i geven van ten ordetgk gedrag die roepiog ueheal uit het oog het U erlureu door loudar eauige aaolaidiag drie persnnao met igo bel te slaao en bg daardoor gotoood haafl niat aardig te tga can ambt bg do politlo te hekteedon Hg wtrd op die groodeo loboldig verklaardaan mishandeling vao drie personen ééoovoortgezette handaliog oitmakande gepleegddoor eso ambtaoasr tot da gewapaoda marbkheboorod persoon dia daarbg gebruikmaakte vao eao middal m d Mnr tgo ambi esehonken en verourdeenl tot drie maandaagevangenisstraf fn gedurende drie jaren obJU zetting Taa bet ncht om m mlil bij dt olitie te befeleedea Bid Ësn Scbevenioganbe vroow vond giitorts te VGraveohage eeo enveloppe ioboadewlt eo bedrag van l 1700 aao ooopoot Ter stond gif ly biervau ki unis aan de politie met bet gevolit dak de eig aares een dami ott bet Parli iieh s ioed g aanaietdda dl de eerlijke vrtonw een rnime belooning g f De reehtbaok t Leeuwarden heeft P G H 21 jaar winkelier te Hartinfn dte ao daa sigaraalattrikant T de Zwaan i 87 had te vorde eo eo bem raim f 20 sefanidlf was doch om tich roor icba l te dekksn ia dr n avond van 5 fovemb r 1 1 20 0 sigaren heeft ir kocht en in deo morgen van 6 Nor nog 2000 siifaren heeft laten hslsn oiettegeis aande De Zwaan hem deo 40 Nov getrgd had iicb den votgeodKu dag fAitliet te zullen ueven en den verkoop van die n nu a san notaris Van Kleffeos te tullen opgeveo welke notsril hem boveodien eerst gewaarschuwd had geen bandflinaeo Ie begaan waardoor hi zich boten de and re crediteuren bernordeeUte en vervolgen na de fai listverklariag om do xigaren te hesorgen waaraan hg niet voldaan heefi schuldig verklusrd aan het otitriMtkea van go dflr n aao denlboedel vao De Z au welendi dat deze in failli S mnt zoo komen en verourdeetd tot S maandeo gevaogeniietraf De sZutpb Ct die een hoofdartikel heelt gewgd aan de airoolaire vao bft Bettoor der Liberale Unies iöemorf ert het rsrscbii van meening dat ia de vergadering van Ï2 Juoï beeioad ten aanzien vao d irasg of losn reeds de tijd was sungebrokeo voor bet oot werpen v n het sociaal program Hfit verscbU en hem trschito op e beuren Hit werd h t KSiprek door Rsvenibird afgebroken Sedert Mitabitl wet bioReBgskooiea hield by tljue swsrte oogen rast eene strongs uitdrukking op den msn gevestigd bet wss sli verslond bg elkebewi iag vsn itjn gelaat elk woord dtt over s ae lippen kwsm Mylord leids hy terwdl M lioh tol Lord Ds B wendde sta ik voor ern regetaistigs hofzitting een formeel onderzoek moest ondergsao zou Ikrecftl hebben op een sdroksèt nsn ontzegt itst dsn stterKbuldigsts uiet masr ik sts bier geheel illeea Ik verzoek om do gunst om daien man eens vn ID mogen doen U lord Gü nw gang seids Lord DanV Bavitoshird keerde sieh om en zag Hiteheldoo dringfnd aan oy hebt dasr zoo even gezegd dat gü kspilela Dsne op ds hoogte niet kondt herkennen Als dal het geval wai hoe hebt gij mg dso kunneu herkennen 1 Ik heb u niet berkead snttviordde Mitobel Hierop volgd eens pauze waaras Blohard Baveas bird met leveodigbsid vrosg Wsarom hebt gg dan verteld dat i Q herkend hfdtf Dst eb ik niet gezegd Dat hebt g wel Uon beweert het tea minste K en i c heb hut niet gezegd Ik koe zoover sist onditrseheiden wie de personen waren ik Hier viel bem ds gareehtsdiersar la ds nAt Zondt g DU gy vuor Mjriord suat irill i ojitksnaen Miiehel dat Raseasbird kapitein Dane van de kUp wlsrp eilff esrw