Goudsche Courant, vrijdag 17 januari 1896

o 6867 Zaterdag 18 Januari J806 34 iite Jaargang GOMOQ mum NieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden gtsplsatst ran 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Oe Uitgave d r Courant geschiedt d a g e I j k s met uitMndering van Zon e Feestdagen De prijs er drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Ahonderlijke Nommers VU F CENTEN Gevraagd tegen 1 April EËN BEKWAAM Sclioeiimakerskneclit die fijn Heerea en Damea onderwerk kan m en tfiiffm f 100 150 per jaar büven kost en iowosing en EEN AANKOMEND KNECHT OP HALFWAS te a Maart Loon naar bekwaamheid Zander goede getuigen onnoodig zich aan te mei H BUSSCHER8 ALMELO Wordt terstond Gevraagd EEN FATSOENLIJKE BÜR6ERJUFFR0UW goed humenr niet beneden de 30 jaren er Terpleging tan een oude dame Adres onder u il OO aan het Uureau deMr Courant GEVRAAGD mr VRUDAO ol ZATERDAG tene WEllK VROUW Zich te vervoegen Crabethitraat 244 Allerwege bekroond m ft £ ere Diploma ii Gouden en Zilieren Medaillei beuevens KereDiploma Gouden Medaille en Cer ti6cate of Award of the World t Hygienic Exposition CAieaye 1893 ia het Werelilberoemil Druiven lJorsl BoBig E lrdct MELIANTHE UIT Dl Machinale Fabriek DE HONiaUI OEM ll van8chaikiLCo gevestigd te tOravenhage GetD middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OSllBaiiOBPELlJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en Verschilleuüu bekroningen getuigt Het venacht en geneest ONMIDO KLIJK de strengste hoest en verouderde borst kwalen Dadelyk na het gebruik der MELIANTHE doet lich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MtLIANTHE bewezen zijn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigensohappea up prys worden gesteld O MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaauwyziag voorxien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Hechtbank Ie s üravtnhagt HT Verkrygbau bg F H A WÜLFF Drogist Markt öoiiUa B H vm MILD Veerstal B 126 te noada A BUUMAN Moordnekl J C UATELAND Boiicop B T WIJK Oudutat r FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemisebc WtsseherIJ vm u 4 pPE iiiï iMii it i KruUkude üotturaam Qebrereieerd door l M den Koning der Belgen HooiddepÖt roor GOUDA de Beer A VAN OS t z specialiteit voor het itoomen en verren van a lii Heerenen Damei arderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het Rtoomao fan plu Mie mantehi veereu bont ene I Gordynen tafelkleeden eni worden naar de eieawite en laatite methode geverld Alle goederen hetxy geetoomd of oeverfd worden onaohadelQk roor de geaondfaeid en TO ni etaal bewerkt Wegene uitbreiding der fabrtekea v n de prgten 25 gedaald Te Btioftien go deran aU nie w atleverbaar in 3 Uagen te verren loederen in ene week Wnf i da bwta biirraTiac tegw Jioht na RheonatUk LaadaDpQaMi kortoii = t I Wat ia aet kat Ms aisa asa te wsadn tacee s üt fajierlali llef Vil sust te stssds la ieder liiiis siiii Pms 60 ent 7 oeat en fl ü da llascli Vooriuodsa ia U mssste Ipotkekeo an bg f Ai laehter 4 Os Is BotteriMe Te Gouda hg A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt WESTLANDSCJHE HYPOTHEEKBANE gevestigd te Iravenhage verstrekt Gelden op f Hypotheek en verkoopt PamMrieceu van 1000 500 100 eu 50 luliohtio en tou kantore der Bank en by de Heeren Montijn é Co J HOOFT GHAAFLAND De Directie j vjaBKPKHS ROIJAARD Een wéire Schat voor de ongelukkige slachtoffers d r Zellbevlelcking Onanie en geheime uitspattingen is liet beroemde werk Z Dr Retau s KLFBEVVAKLXUv Uollandsche iitgav met 2 1 alb Prils 2 gulden leder die aan de verschrikketyke gevolgen van deae ondeugd lydt moet het lezen d oprechte leering die het geeft redt jaarlyks duizend n een inkeren 4ood Te verlirügen b l et Verlags Magazin te Laipii Neomarkt 34 franco tegen inzei ding van het bediag ook in p nstzegsU en in eUt n boekbandel in Holland joffnae fin Rois i 0 i lllaii Da onasao rii Boia van da eUU Aaonyme WQMtt salavard la var caldaJlxmanW aaahan van ïrortiaach I LUO DMalUst TWWIisbur bl i P Hf J v WANKUM 4 M LK£RT Uosthaven 6000 8tiik8 uit d lelliete Maii e n r ler iirtti huitepUiklwh iKbiick evcF pnomeae sooffenMmds Leger Paarden Dekeos moeten tagan dan apotprija van ff Z 7S iwr ituk ordau aitvarkoaht Daia Sikhs SBslIjtlMU s isksas iIJb zes srsi sla eea pels ea 140X1W em root doa bat gahaale paard badakkand mat wol opft Qsaid en S braeda itraapan T r l Ietae partll wittewolleneSlatp Dekens noot U0X190 em agana sefr kleine B lachta door vaUni bamarkbars butan in Uat waahal aaa abodon d LM paratnk KoaUn aadera het dnbBala or OaUaltja saaahnraa baalatllaffla mutUs Uw da VMnaal amkl aa iaaiaaiUn u kal baSiat af aa4a nmb iis fnai B HüïrwltB Maaatrleltt Qroote Staat Si I Souda Soolperadruk van BailililaN üoov Ue Frljs vau 300 000 Mark vM vooy twee trekkingen der Hertogelijk Brunswijksche Staats Loterij in myne Collectie by de laatste trekking koti ik weder talryke pryzen aan myne spelers uitbetalen By deze aanhoudende prijswiuningen uoodig ik uit tot deelneming aan de nu beginnende 1 10 LOTJfttU in tl trekhiuge ê PRIJZES 5ÜO 0OO U Prijzen k M iD noo 300 000 i 12 000 200 000 22 10 000 100 000 2 8 000 70 000 3 0 000 60 000 65 3 000 50 000 2 4 0U0 40 000 100 3 000 30 000 211 a 2 000 24 000 623 1 000 20 000 1048 500 etc 100 0M LOTEN verdeeld 1 Prij vau eveatueel M 1 pee a e la a 1 5 te zamea 10 UUlioen 545 00Ö Hark ia Gfoud Voor alle trekkingen koai een Kwart Lot Mark 33 half en heel naar evenredigheid Voor de Trekking op M4 M 2S JM t MKiÊ ÉS90 rerkoop ik tegeninzeudÏDg van het bedrag m geld of poswisae nleeht ofiytneete loten ACHTSTE KWART HALVE HEELE FlieS f325 f6 60 fL3 Officieel plan en Trekkiogslysun gratis Prompte aitbetaling W H GRÖPP UoofiJ Colletie der Bruii wijl cbe SlaaU LoUrij Duilscbland Aan Zeninvlijdersen Zeniiwzwakken ana ia le gSo oplagje reraclieiieo sau kat boak vDe Ze uuwziekten en Beroerte Uiddelen ter foorko Beproetd en aantieTolen door de heeren Prof Dr Kerlnlére Parija i Preijgrubor Dujsrdln SaU metB Parija BOUChOt Par i lo h Ratb Dr Schering Kim ei Raih Dt Cyurkoweoh ky Weanen Opparalafarla Or JeOhl Wwsool Üpparatafarla Ur BOhlesl Ckaf arta Dr DarBSS Pariji chef aria Foreatier Aken UiitrioiaarU Dr QroaBmanu JóliliMon nil Diatriotaana Ur Buabaoh 2irk Kranknrta Ur Stelngrsber Chareutou Conaiii Dr y Aiohanbach Corfu Dr intil Corrazza Vcotii ArgeVUlB Parij Larabre Parija Wille Tautklrcheii Cftblim Arcaoho Portget Lonjao aulUoaeau Bojr deaiiz LabatUt Bordeaal Bougavel la Per rièra i o h HtTBohfeld Weeoeo 0 Lleber lansbruck Hammer Piau W ner Wéena n Auat USrooioii MatusobleKihner Briiu mlDg en genezing liet doel vaa dit warkja ia kaaoia Ie raraproiden omtrent lan aard dar fonuwzarakte hara oorzaken en Ka olltan onderricht ta icavoii au ganazini te Tinden Het handelt ovor het bekend worden van de Phyitologiiche ontdekkiof lioa op de eesvottdigat denkbare wijze op ona zeuuarltaalal ken ewurkt worden en wal met eon auooea dat zoowel een Kroot aantal uitatek endu ariaen sla de gaoaaakun ige pera aanleiding tot diacnaaie gegeven beeft Het wordt daphalee aan ieder die aan ziekeHJIten zenuwtoeatand of zoogenaamde zenuwaohtigheld rwioèi li S l dt we lke zich kenmerkt door huljitueole hoofdpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeeae liohameluke onrast en onaangenaam gevoel ordcr aau zieken die door Beroerte getroiten zijn en aan de gevolgen daar van lijden zuomode aan Verlammingen Spraak verUes of moeielijk spreken Styf held in de gewriohteo en voortdurende pUn in cezelve partieele znrakte toestanden zwakt van geheugen Slapeloosheid enz en die reedrgeDeeakundlge hulp inriepen ou door d bekende hulfimiddelen ala onthoudmgs en koudwaterkurèn Inwrijvingen eleotriseeren gatvaniseeren damp modder of zeO baden eeeno genezing of betering verkregen eiudn ijk Bunalle pcrsonen die vreezen door beroerte overvallen te worden u rlaarloe reden hoblieii wegeaa veiaohünaeleu van vocjridurend angStgOVOel beneVeldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen vandui ellgheld flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden vap banden en voeten Tevena aas allen die tot de l o eogeuoenide osthVoriën van zenuwlijdarsbehooreo zoomede aan bleek SUChtige en daardoor tol zwakte vervallende Jonge ineiajea oojc aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verriohten en die de reaetie m der geeatelijke be iKh i l voorkomen willen dringend aangeraden zioh in bet be t van bovengenoemd boekje te aletlen dat franco on kosteloos te roikr gen ia Ie Amsterdam M CLEBltN k Co Ueüigeweg 43 Rotterdam F K van santen KOLK Korle Hoofdateag 1 DtreoUt LOBUÏ k POETÜN Oudegraoht b d Oaardbr V 88 Amè rsruorlschp Machinale STOPn BROOD IBN BISGHDITFmiEK rmiuiuuiiu iiayJLiJ TE AUBBSFOOBX P Uêverlaglni van af MAANDAG 13 jAWUARI 1890 Qewoon Jiogg k rood van puike rogge tender bymengsels tot l Kg 5 et 1 Kg r ct 2 Kg 10 et 4 Kg 20 et Voert rood van zuivere Itw liteit grtwtendefls jpuike rog tot l i Kg 6 et Xoet Boggebrood by onder goed van smuk 1 Kg Lot Rtttigebrood mei KrenteHi extra £ ju en idem ro nen zonder pitten 1 Kg 12 et frimd TciftMMoei Ivgrvi jgd van d I i 4 Krenten Kg 12 et 1 I vgrvtudigi Kg Uct IKg 10 ut 1 7 KG 15 ot On eiiuad Brood met frimd Térte bloem ks beste tarnesoorten panvorm f2 Kg 20 et Muttitieiil ood bruiobrood van de fijnste tarwesoorten ronde vorfir 60 Dg 5 et 120 Og ll et lange vofm 50 Dg 4 l 75 Dg 7 ct l Kg I O ct 2 Kg 18 c t y De boiiengeiutemde bu odffewtoMea worden behalve fiAntbrood I gegarandterd Alla s aaHi wordaa daar aa eiaaa qalaafA üaar it Wila n raodtrnata liiitaeaen iagariehie siaaaI rcieisiigaiiaeluru wauckaru ilregirii aa boralaliDricbling b llaaadaait 81 rw4iillefeda niiohisef van klla neade VtUaildutea oalMaa a lke aadera ipMra lesel BlaotenderU nede verbakkta wafdee I ttkaiaa de ini ani rraaiB deur Widdtl vaa a iltl ttaltn ajarn aemalne worden b dai geel Mljlaei eaa mel ailiencn ia tel tteel luml Modal daalt tg ooia uUjlèbretda aa komplcata ionchtiageo waaibg oog i brood hierdoor tllaea leads b w4d ee belar loedlanier n ttxonder d u audir rood kom dat 5 loor oute sroaditalfee allecB hel beltegoed genoeg aebtea I Dépftthoudei s gfevraagd fi anco toezenüiiig flinke provisie BINNENLAND G0üï a 17 J nQ ri 189Ö De heer R C Reini r lepraur afth e Ltt dboQWkCbool te WageQiu fra xaI op M liudHg 20 J Duari 1896 drs kvoudit 6 nar in het koffi biiis d tlaruaoiiie nitiier hdqa voordriicbt boudea ov r de voeding en Tefptegii tan rundvee De led D éer tloll Mutwhapp Vad Uad boow bebben bei r cht belaogürlleudeu te iotrodaceenuD Door bi rleeHhhoairera pekBlïgera ea paudensleobten U Hn d a fijiid in uhe de fooietellea tot beffing ven een keurloon ven vee en vleeeob het vtUgebde adroa to etonden Au dec Ëdeluhtbarea E ed der Gemeente Gouds Geve Bet verHbaidigden eerbied te kuDaen de o dei pteekendec vleeiehhoaweri apekBlagen peerdeoelMhten eas dat ijj met verivoaderiag hebbeo kennis genomen van Mn vooratef van B en W betreffende het keartoon van é en Vleesch ingekomen in de raadtvermdertog v Vr ag fl December l t dat wear B en W tchryveo beteaftrjjke dieniten door keuring te bewijun aan vleesohhouwen en verkooperB van vleeeohwaren s j dit in vele opdobien in twijfel mogen trekken daar toeh ieder in i a eigenbelang vwr een ui btekenda bedtsniog zyner oliéutelleD moet sot en en bet vleeecb dan van zelf aan gestrenge iecheo moet vofdoen dat eehter het vleeschkoopende publiek door de baetaande verordening op de keuring ven vleesob een groote tarborg heeft dat bvt goedf eurd zijnde gezond en tot meneohelQk voedsel geaohtkt ïleeeeh ïs dat het een algemeen belang ia vaarvoor z het reehi ootkeoneQ de kosten te laten dragen door enkele persoaen en bet met billyk zoude wozan indien bg de volgens de verordening bepaalde verpliohtingen hen die belasting werd opgelegd daar de ken ring geheel is ton gerieve en tot waarborg van het vleeachetend publiek dat io de volgende groote gemeenten Uotterdem a Gnveohage Haarlem Delft Dordrecht ïorioohom Alkmaar Hoorn Purmerend Sobiedim waar volgens ingewDDoea information keuring besta t de gemeaoien alle te mhken kosten betalen en geea afiu derlgke belasting is geheven voor keuring an vee on vleesoh te dragen door vleeeohhoU werfl spekslagers paardeQslaohfers enz Alleen Utrecht en Leide maken daarop een oitzojidering Amsterdam diter beft voor vleesoh dat van buiten wordt iogevoerd alleeo keurloon dat met ééa verandering in de bestaande verordening doQr B en W is voorgesteld alleen de hef ni van keurloonen en zokfr zat die meer werkzaamheden bezorgen daar vele door de heffing zioh inllen onttrekken aan de keuring en daardoor keurmeesters éti politie veel werk vereehaffeo vooral by ilETiTiMiri Ik kan onmogelyk zeggen o big de penooa waa tk kon niet zien of by bat was dan wel eenander De gereohtadienaar lag Lord ï aoe verwonderd aan Ik meende gisterenavond van u vwstaan te hebben Mjlord ék Mitchel Karenabird herkend had bat daeht ik ook hernam Lord Dane Gjj Apperljr en gjj mijnheer Wild hebt het mg beiden gaaegd De beer Apperly wendde iek met f go bril op den pus en met tyn rood gesiah tol Mitehel endBHmk op bitsen gejaagdee toon Wat beteekent bet Hitobel dat gij au looehent t fU gisterenavond en ïn bet waokthuia verklaard hebt beide keerea hebt gy verzekerd dat gy Bavenabird herkend hebt Ik heb gezegd dat he ong lwyfeld Bateasbirdwaa geweest omdiit h dien mden morgen angenoegen met ayn meester had gehad antwoordde Mitohel Dat waa tedereen me mjj eens Maar ik heb nooit gezegd dat ik ham op de hoogte herkend heb Qy bedoelt dos Ifitchel dat gy niet ttellig kuDt zeggen wie de petsoon w die mat mgn toon worstelde en dat g bm niet hebt herkendP vroeg Lord Dane J Ja zoo is het Mylord Ik veroodeiatelde na invoer van vleeseb Ook het publiek is dan minder gewaarborgd gekeurd v eesob te outvangen dal B en W ia hun sehrgveu aan deu Raad de veronderataUing uiUprekeu dat de voorgestelde heffingen geen invloed sullen hejbeu op de vleesch prysen in het algemeen het keurloon zal öf a n eeue vermindering van de volgens veler gctoelen voor vermindering vatbare winst dor vleeschbouwere ht worden Verhaald op de prijzen der loogenaamde lijoere vleeschsoorten In beide gevallen ii om versohittende redenen verhooging dor vieeeohprQxen onmogel k en zou bet vlei ohkoopend publiek er zeker niet van gediend zyn dat op die wyae de monopolie werd in de hand gewerkt Vermindering van ontvangsten lal ook vermindering vaa winst der vleeschbou ers tengevolge hebben en zeker is de opbrengst voor enkele an SU 50 voor vele van 5080 gulden nie zoo ou obuldig als B en W veroadenteI en dat een ieder onzer het noortige betaalt aan atad belaating evenals alle neringdoendeo en niet zijn vergeten in de bedrgfsbebutiipg waardoor wü volle vrijheid vinden UEd Aobibaren te versoeken de ontwerngrerordening op de h lflng en invordering van een keurloon van vee en vleeeah niet aan te nemen en daarmedw een groote oabi l tifaeid te voorkomen t Welk doende Gateekcnd door E0 vleesohhouwers spekslagers paardensU kters enz Gouda U JaDoari 96 De 3a VebroftFi za te Boiknop eeu toone tuitToerÏDg pluti hebb Q in bat hotel NeQf c igeoaar dea beer J an d r Stam vhq da direeiie A vao Lier Grand Tbeatre Amiterdam De op te roereo stukkeb tullen kijq Grismondi vooraf gegmao door Vorstenpliobt e Id beide atokkeo treed MeTroaw Julia vaa Liar Cuipen op ala gaat Ia da Middaiandeebe e h ffc het da laabte dagen hard gektoriad £ r werden veracbeideue fcbipbreokeD viriueld Io de golf v o NapeU veroQgetokte o a ean Griekacbe ekoomboot waarby U man om bet teven kWameo Op gbaig van beft ïHbl c bebben ify d rdagen gemeld dat alle ulerbe baokbüjettruvap Kraoae bet namraer 5996 droegen Ypor bet opeporen van nog in omlcfopzÜDdeTalffbebiljattfn ia l van belang te weteo ugtna pchwr t N t d D dat dexé medededeeling niet jpiat kan qd een deriidertyd in bealag genomen vaieehe biljeUeo altbana vriia gemarkt D T 3482 Op de rivier te Lekkerkerkn aal te gisteren avond aan ahu tje golfden met riet bg denopkomaodea frtorni in nood de opvarendenwerden gered j U tuurtqk dat bet miJHheir RavtM sbira Was om het ongenoiegeo wsfei ao wij gehoord badden m r ik kou de worsteleodeo op de klip nisfberkennen Ala kspiieÏD Dane niet op het stfaud waA gevallen zoa iJt hem erenmip herkend hebben Op bet hoorèn i o deie verklaring was geheele vergadering leMerl jc uit bet rcIU geslagen liereen tot den slimmen eei j auwKezetteu gereobtsdiensar in kluis verkeéede tot du toe in de raste overtuiging dat HiUibel bereid waa om te bezweren dat by Richard Kavensbird h rkcud bad Dit maak nog niet het minite venohtl in de zaak hervatte de heer Apperly die wej wat al tevoorbarig waa io i n yver om de belaagen van de familie Dane te behartigen en sgno overtuiging te laten gelden Veracbetdeee menscbeo hebbeo gehoord dal Biohard Bavensbird sya meester bedreigd heeft Met jim erlof myhheer Apperly de verklarirg van MitclTel jceoft aan de zaak eeo geheel ander aanzien viel Bavenobird hem btU in de rede Het is heel wat andera of een geloofwaardig getuige verzekert dat hy m j den moord ai daa niet zagbegaan Zoudt gij miaaehiea wHlen beweren dat y rekeoeohap kant geven van ied r uur van den dag van gtatereD tot tien uur aëVoods toe vrofg de advokaat Dat zou des nootfs wel gaan antwoordde Bavensbird Nadat ik van hi nveggejaagdjwerd begaf ik my oamiddelyk naai iferaanarusv dat kan de waard gatnigea Mmt de vraag U of g io de herberg gebje ven BÖt Ik bea er gebleven ei i JDxekeriwiatigtnea l e UaagM fae rechtbank Teroordwlde giat r den geweten adsiateut bode by bet departeoifnt van kolomen L A £ ter aake van het voort gaiet mifcdrgf van diefntal waarby de ohaldigc pe voorwerpen binnen zt Q bareik be It gebraent 4loor middel vaa braak tot U maanden t e rtebthaDk overwoog o a da nit niet ge deken ia dat de heer Eetar de poattegela aan teklaai de ten verbofip zoo hebben ter band ae eld dat evenmin kon worden aangenomen jat beklaagde wanneer fay erkflgk ontcbalÜg ware en inderdaad de poetir la van een ander ODtvangen bad den miuiater van ko o aÜSo om ergiffoDia om der wille van kü rouw en kiüdr ren sou hebban gesmeekt dsaf dit dan geen zin ion be b D varder wetd overwogen dat danrtt gen ait de g beelc boadiog fan den beklaagde voor en lyd ue deerechtfitting aangenumen doidi lÜk xyo schuld ia g bleken I e hem opgelegde gevangenitetraf van 9 maanden wordt by bet voniiie van v roordeeliog verminderd met 2 mnaud a door betil io Tooi ioopige beobtt nia doorg braefat De taak van Nathan de tangit tê Anlwerpec tagen M Horman J K yier te Amaterdam is gtafeer roor het Amatcrdamsob ge rechtsbof in behandeling g nomen Mr Kappejnt die zich vrofger toor mr Keyti r partij alelda ftide thans iet ta totjeo pleiten Zoo wae due bet woord aao mr HeemnlterliBlteBD die mede op grond der antwoorden op de aao mr Kejtfr gestelde vragen trachtte aan te tooneo dat het bedrag dcatyds door mr Keyaer vat de Lange ale honorarium ingebonden mio ateoi 22 000 gld moet hebben bedragen en buitenapon hoog geacht moet worden Mr Heemskerk vorderde vaa zgo cliSnt een bom van f 22000 terug Het Bof zal uitepraak doen op 3 Feb a i In sDe Mnziettbod c wgdi aUarac een artikeltje aan de tniliUire mnciek in ona land Hy noemt de toestanden ongezond en onze militaire muciekkorpeeo vweeakinderen meteen stiefvader die weinig of niets aao ben laai gelegen Üggeo De alafmnziek by dp iyfanterte Vrggt van bbt Rijk g en derde van betgern coodig is voor de initaodhoodiDg de of ciereo dragen bg en Vpor het overige moet het ontbrekende door caocerten worden dedekt Beter ia b t geate mei de niet officieel erkende muziek kor iian bg de ca aJene en aitillerie naam gaateld nit trompettere en miliciena die zieb meer bepalen lot marKbmnziek Mnrsv zoo de infanteriemaziek evenzoo wil en titin ing ricbt D kanntme Her d r infHnterK tuliett ohcn iü en mtgezaan die my dsur getieo hebban ik ben dien gansoliett dag it uit gwweeeti ik at er s middags en dronk later Xbee met Hawtbome en zyne vrouw Wat deedt g na de thee f Na de thee biMf ik diu eeA poos met bea zitten praten en daarna ging Ik eenrwandeüog doen Ziet ge el dkar brbf olj het al P riep de heer Apperly onstuimig uit Waarheen zyl g gewandeld walken weg uit Hier aarzelde Bavensbird om te antwoorden wel overtuigd dat haigeen b j du moest teg en tegen hem tou getuigen Na eenig weifelen zei Ie hg ik geloof niet dat bet iemand aangaat welken weg ik ging t K t wel degelijk iederoen aao Mlasoalin hebt gy den weg bier heen gekozen Wel lieve bemel t voegde de ad okaat er hij terwyl b eeoskiépa by de berinnfring opsprong Ik zelf beo u tegengekomen Bavensbird Ik kwam vaa een ktient en ging naar hais toen ik u in deze riobiiog op weg naar het kuteel ontmoette Uet wu omstreeks zeven uur Ik heb u ni t geslen zeide Bavensbird Dat is mogelijk maar Ik lag u en dat is wet het voornaamste waar gingt gy toen heen f Uat gaat my alleeo aan antwoordde dn man Ik bed geen boos optet en heb geen kwaad gepleegd Ik ben bovendira ook niet tang uit geweest maar ben spoedig daarop naar de SWberg tertf gekserd Om hoe laat waart gy daar terug vroeg de advokaat haastig Miteh l vroeg Bavensbird even haastig tegen 4 f e laat had de woreieliag ea val fiulê f tegeu inik een regeling gehaat ayn daar sg liever dan met dfgely mvwh en mtilaire muziek sicb met lljnf oóofieVtmosiek atgetea toob da regetiég M f van dieo aaPd zgo dat bat gebatte der korpnsn er niet door tend segt Man en bg wgst op Ooitaehland Fraokrgk en B lgt8 waar ook ntUoieoa voor etn groot deel de muiiekkorpsan heipao vormen Men loii den mi ioien die na algetfnreMrd te ayir bat voonaobl kreeg bjj de mnatak la komen da varpliehling kannen opleggen icti langer een halljaar byv bjj den troep ta blgren Met deze organi atie int ook uo de maatiebappg een gfoote dienst howezeii wordtn Liet soa den vooruitgang der muziek die bsanbreekiiter d r beacbaving kra btdadfg brrorderen Kik jaar toch soodeo er aeo groot aantal militairen nnar hun d rpen terogkeeren dia met bun verkregen mnsikalekenoia niet weinig tot d a bloei en den groei der dorpagfaelecbappan zoadeo bgdragao f Ëaoe vroQW te ZwgodrKht van wie aiete ongurstig bg de politie bekend waa maar wier gedrag tegenover bare atiefbiodemo wel eeaa te wtnicbeB soo overlaien wierp op rekeran duMiet eena melkkan aaar bare baarvrouw m ie zy twiel had en raakte toao een kind van die buurvrouw aan bet rechteroog taaga olge waarvan het kind bet getiebtevermogeo vfco dat oog verloor Da vrpnw werd wegens opzettelyke mivhaodeliog door da raebf bank ta Dordrecht tot ti maanden geraogeniastra varoordeeld De taak diende gisteren in hoogeit beroep voer bet gerarbtabof te s Orarenbl e waar door mr Rouville de Meuz als verdediger rai bikl werd betoogd dat bier alleeo s raka kan sgti van bet door aobnld veroorzaken van ticbamalgk letatel en daar dit feit met ia ten lasU geiegd oooetudoerde pleitir tot vrgapraak Het O M vorderde bevestiging fao beft vonnis Uitspraak 30 d Mr Op den bnitangewonen iMting van do reohtbank te e Qraveobaga werd gepleit in de toIgeode zaak Ëene dame fthani wonende te Seheveniog bad een paar Jaar geledan een paard dat tg niet langer kon stallen ten ge €benbe gegavea uÊ0ta talhouder te Leiden ooder voorwaarde fl drze ralf bet paard moet gebroibra an wanneer het niet meer bmikbaar wae bet onder ijfo toeaioht moest laten dooden paar rolgeoa de aefaenkst r die foorwairdea niet nagekomen waren dofirdat de stalboadar het paini vsrkorht ou h b M n aan e n laeb T1 ssob in half Megan en kwartier voor limMl hernam Mitohel Nu richtte Uavensbird aieb op met dH houding van iemand die gevoelt dat lyae terenpart versUgen is an dat er een einde ia aaa den twist Dan u de zaak voor soo ver ik er ia betrokken beo uiigemaakt tCjIonl Ik was twintig minuten na achten In de herberg terug Ik herinner mi dat ik bet even van Ie voren kwartier over achten op de groote klok bad booreo sLsan en dat ik op mya horloge had gwieo of bet geiyk wae k bea dien avond varder Io het geheel niet meer uil geweest Lord Dane wae verwonderd over d atellïgea toon diea de man a an maar bij geloofde geen enkel woord van al At b leide Hitohet wdMii yt gij wel seker dat gij u niet in bet uur vergist F Maar terwyl hy dit vroeg herinnerde jord Dane zioh dst zijn tooa tot oraatreeks half aegan net kern urn UtM bad geeetenT Ik veigli my niet Hylord aotwoerdde llitebel Wy ambtenaren veqpeaen ous seldee ia den iffd als wy soo been en w der loopen hebben wg eigenlek oteta enden te doen dan naar bet slaan van de klok te luisteren Bovgndlta faehben wy altyd hett lot riohUnoer het ia opmerkelgt hoe naarmatade i d voor aat het getji opkomt Ik reken dal bet preeies twee ea twintt lminuten voor negenHanr as toen kapitein Datte op hel strand viel Even nadat ik hem verliet terwijl ik langs bet strand liep sloeg bet kwartier voor aegen Ik veronderstel Mitebel dat gjj dit dea nood zoudt kuanea hexwerea vroeg advokaat Apperlr