Goudsche Courant, zaterdag 18 januari 1896

4 50 5 14 7 11 7 81 a ss a 43 8 51 B7 D IS 4 57 7 89 H ff 10 04 5 04 f 5 oa ff ff 10 11 ff 5 11 a is 10 18 ff 5 10 5 41 7 1 a ii 8 51 0I 1 10 10 87 11 80 1 41 a 5 8 10 4 4 iC f 81 a i7 tM 48 1 5 ff 7 ff aj 1 80 é ff ff ff ff 0 84 ff 58 I oa ff e 4i ff ff t i s o S l 4 oa 4 40 5 51 8 47 8JJ 10 08 Wlnterdleost 1895 1896 Aangevaogen 1 October TUd vao Greenwich rccie S iürw gverblp llngen met GUUÜA g 40 10 17 eOUDt ROTTIIOaU li S5 l Ji4 I U 1 44 U Si ii a U 4 11 15 1 4 9 l io 4 05 K p T T 1 D a M e O D D A 10 1 lo a lo aa 10 41 1D4 7 11 7 41 I OT 1 10 D ii H t a e O D Da f 8 18 15 1 85 1 44 8 58 8 48 4 15 5 17 08 7 58 880 1 41 ff ff ff ff ff 14 ff ff 10 88 ff ff 1 68 ff ff ff ff 88 9 58 10 48 ff 8 08 DOVDl DEN ni ao Oouda 7 80 8 88 9 0 87 lO io 10 60 l l 1 8 1 87 8 88 8 47 4 45 5 7 7 14 7 4 F 8 ♦ W J 11 0 ff 18 40 ff ff 4 8T 8 01 ff 0 08 U 18 18 4 ff ff ff 5 08 ff ff 8 18 0 15 l Ol ff 5 80 ff ff 8 88 ff 10 87 s Hsm 5 7 80 7 48 8 80 88 8 4810 111 Voorb 6 67 ff ff ff ff ff lO l Z Zawa ll r ff ff ff Ztv 41 a 88 ff ff ff 10 48 ff ff o ff I ff ff ff o a i Gnada 8 88 7 50 8 18 5a 10 1 10 5418 05 18 46 8 17 8 14 8 88 4 18 4 48 6 47 8 60 8 8 10 18 1 SlOBt te Blaiswilk Kiaisiref en Nooldorp Leidsobmdam aa Uekendbrp y r D T B B C H T O ODD 10 11 84 MPO 8 10 8 68 4 48 6 88 10 88 11 51 ff 4 10 ff e 58 10 81 ff ff ff 4 84 ff ff 10 44 18 07 1 8 4 4 87 6 8 7 0 v M 7 48 8 47 S SE Ï7io io 4 V ii i Sii Ï7 4 55 4 ii i lïl itw iui Ol D i UTaiC 08 10 1910 67 18 48 ff ff i l4 ff U 88 ff 8 87 10 61 11 45 1 80 AMStlKDA U 90 U D 1 8 U 10 48 UI 880 Q O U U k k MSTBRDAU 10 01 lO Bt 18 10 8 11 4 47 88 10 1 U 08 1 ï l ♦ Vl 9 41 11 18 A st SMi it O ï arT 7 88 8 04 10 14 18 18 ttappaa ta laisv k Xc iraj ta Naatfta p L aM aa kan dsai m Hakaadorp Itqft M Jiottdoïj LsldssheadaiB an Blaiswgk traJswsf aa Uakaadai Ur w rd door bur da farautigtog der icheokiDg gaSUeht c a Maia Df dan g daifj daD talboadar ward nu bewaard dbi r u b wa iA TOOriraardeD gaen Tarbod inbieldao om bel paard aao a o ilachtar ta rerkoopeo en dat bg in elk garal lalbe niet had nedaan Voor de aiieberaa trad aU adroeaat op mr P PolvlUt foor dan gedaagde mr f W sipkea De aiiapraak ward op 12 Februari Man uhreaf giitatan oit Windeibeim aan da Zw Ct Oitterenioormiddag to4n da ecboonniaaketer dar kerk dear werkiaam aa bemerkte ly dat bet met de armanboi niet ricbiig wm Taritood gaf ie er kennis ran aan dan koster dia tot de treahga ertariag kwam dat dtt boe door rerbrekiog was ga pand en gehs geJadigd Slechts een dobbeltje en een balre cent beropden er aieh nog in Op de plaats waar de diefstal is gepleegd rond men etteIgka stokjes ran gebrande Ineifsrs xoodat bet tarmoadfln roor da band ligt dat de rerbreking dan rorigen aroud is geschied De gritolan waarde wordt op pl m i 60 geraamd 8UUn Q nerul la Kaïin Zitting ran Donderdag 16 Jaoauri 1896 Da Kamar behandelde bet roorslel Haitngb lot wBJiifing tan bot Wetboek an Bnrgerlöko Kachtrorderiug De beeren Hartogh ii Pfluappel namin plaats als afgevaardigden der Twaods Kamer toot de terdedigiog De baer Van Boaeral Funre bestreail by de algamarna beaobouwingen oitroerig het ontwerp aki DadaaliK toor rechtspraak en justiciabalair loowel wegens de regeling der sommiers behandeling de tereeniging tan weer iddalao oo tal tan details Verwerping tul niet schaden daar het goede in bet ontwerp wal door den Ministar tan Jaiiitie weltelyk lal worden geregeld Da heer Van Lior daarentegen was toorstaoder tan bet voorstel dat in het alg m en wel dt gaiyk terbetariog aal aanbrengen en joist bet Bommiere proces tot regel maakt miuobien lelfs al ta consequent Dat bg rerwerping de Mioialer wel de erbeteringen inl toorftellen kan by niet toegeten Da beer Kist acbt de isak niet tatbaar vooi initiatief Wagens het sociaal belang by da tak balrokken ia teeliydigar voorlichting noodig dan oilsluitend tan praktizyns Uoot dit toorsbsl wordt het spoedig procesrecht T el er tegengewerkt dan bevorderd Da beer Fokker terdsdigt het ioitiatiefiecbt in datao dat in geen opzicht schadelyk ral werken terwgl door terwerping tal tan belangryke terbateringen luuden worden prya gegeten Da beer Meltiil vau Lynden acht verderonderzoek noodig eer de Kamer zich als medetoorsteller opwerpt bet ontwerp kan nietbatobonwd worden als het eenstemmig verlangartan de Balie De beer Hartogh voorsteller gaat in hjiKonderbeden da wordingsgervbiedenis tan bel ontwerp na Hel is ingediend met toestemming van twee min tan jo titi medegedeeld aan professoren da beer De Pinto is geraad pleagd en do 28 Kamer hoeft er icU na ernstig onderzoek made tereenigJ Het i than niet een voorstel tan hem maar tan d Tweede Kamer Ker de Berete Kamer tot afstemming beslnit moge ly bedenken dot ar tooreers van fl ne regeling niet omen aal Da min tan Justitie i beer Van dsr Kaay tardedigt zyn houding die inderdaad moeilykis Bg betwist de meaning dat ar aan tyndepartement meer g ge ens tonden lyu Da hear Pjjnappel betreurt bet verlet tai Prof Boneval F nre doch diens beiwatr ligimeer in de practyk dan in d wetenschap tu ten opaiehte van da practjjk durft b g r l lob met dien spreker meten boa grooteiiaerbiod hg ook hoaft roor wi watessebappi lyka kennis e n 7 M t 0 I Si 7 S t i4 7 i6 0 01 7 i K IO 1 5 57 1 10 i oa 8 1 a K 6 10 a M t st 10 Gouda Moordreebt Nieuwerïerk OapeH UotterduB aottardaa OapaUe Klaflverkerk Hoor hrei t ftoaaa 7 f Uoada 5 88 8 87 7 55 8 0 8 81 Uudew 5 50 a 54 ff Woerdeaa S 7 08 8 18 ff VIracbt 8 1 t t Naar laulardam 8 81 8S 1 87 I U eahda Am tardaai aSi t Door d marwhautwei fan llmvloo it prriCMTerbwl opg mtftki t f D J J G prsdikaol bg da Chr Oer Qim Vr e Gemteato Idur wt eos het ocbevoegd aiU efeoen der geneoM kande De mftn hiul reedi uren in den omtrek Kalk eene T ern urdbeid rerkregeo det byna iaderen dag doeb voorel op marktdagen tal f o patiënten vao heinde en Ter bwameu opdagen om xich onder gn bfhaiideling te lellen B en W van KotterdBtn zga met de beide te oodRotterdam en te ood KmlinKon b itaande sehoolcommis iëo in overleg g tredeo over de lameaimeltiag tot één cnmtniitie voor de ni awe gameeote Da rbji is ook de f raeg aal de orde gesteld of het 1 dan niet wenictielgk was ook aan bet vrouivelgk eleaent ia ïtit schooltoeKÏcbt een plaats te gefen B on W aren dMr sterk voor tooral mei het oog op bit thans rerpÜefatf leervak foor froawelgke bandwerkeo Bg de twee bestaande cboolcommtssiên kon efen wel het plan Keen byvat vinden althans bfj de mesrderheid niot Toch blenf het Daselgkach Bettnor bg ïgo opvatting en bet heeft na aan deo Haa t een ontwerp oorgelead waarin Toorgesiet l wordt de commissie roor bet sehooltoexicnt roorlaao te doen bestaan uit 40 manualgke en 20 rouwelgkn leden Decommi sie voor het bewaarsehool axanieD bestaande nit de dames W Verdook te Utrecht eo Tb A Reogers te Amsterda n en de heeren H Piersoo te Zetten G P Post te sGrarenbsge en J Sooed te Zetten beefi besloten het examen evenals vorige jsren te Utrecht te honden in het voorjaar Zg die ar am willen deelnemen moeten tieh vóór 15 Febr aanmelden bg ds Piersoo ta Zetten Om toegelaten te worden vrordt de leeftijd ren 2Ü JHren vereischt Het programma van het examen ia verkrggbg niej P G Weuckelbach te Zetten TOOIfTBBXi DM KLEINS LORD In drie bedrg eo werd het stuk gespeeld De kleine Lord de jon jeheer Btoete is de zooo van ena kapitein eratooteo door z n vader de Graaf vau Dorincoart ho u Bouw weesttr oirdat hg een vroow beneden ago stand getrouwd beeft De kapitein Ërrol i dood Zgo vrouw Mevr Paowels van Bieoe blgft arm achter en verliest ook het weinitije dat er nog restte Slechts baar toontje Cedric beeft ajj over en voor hem ui ly werkw haar leven lang terwgl ig in een acbterbuort van New York xioh bet hoofd bresAt boe zg gelegepheid moet vinden om io bet ododiger ta voortien Maar de wederkeerde liefde tusschen baar en baar kind bondt de moedk r staande Kn Cedrie beeft vrienden in de buarc De schoenpoetser en de kraidenier elf Mary de meid eu ieder die met bera in aanraking komt en zyo innemend liefdewekkend hart leert kenoeu Hg redenenrt met tgee vrienden De kraidenier Jacq de Boer eon ontembaar deiniocraat dommekraatt baat alles meteen vrefsfllyken bast wat mair naar ndel gelgkl al beoft bii nooit by zgn weteu een rdelman tte ien of gektmd Ëen bord sou hg nog niet waard g achten om op tgn beachuittroinmels r ie titten Daar versobijot op hei tooneel de heer Havishat Holtrop de caakgplastigde van Graaf van Dtiri court om bet kind t toeken dat door den dood der kinderlooza oudere bro ders van a tin vader do aanalaaade Lord Fauntleroy gewerden ib De onde Graaf ia een jicbtige menscbenbatt r die wel bet kind maar niet de moeder wil ontvangen en de beer Havtsban is verpliobt die boodschap over ie brengen 10 54 11 01 ll Ot 11 15 11 14 8 5 IJ O 10 7 11 11 i 4 10 11 0 51 51 10 11 5ü BT MH 8 87 45 8 08 8 17 4 18 4 47 5 571 58 8 11 10 18 ff ff ff ff1 10 ff 10 8 8 84 ff 5 05 8 17 7 18 8 48 10 8T 8 80 4 48 6 8 8 86 f 04 t Mevrti iw £ rrol bealuii na eeoig vertet huren ion uf to ntaan maar staat een gelde lyltA on l ratiHining af en steti de voorwaarde dat Inifir kind mei wetan naK dat het haar VA it t hHrt iferukt wordt Zy t aat nipdn naar Engeland n tal verblgf naman in en vooiog van waar baar kind haar ait het kafltei des grootvaders zal knnnen zien Daar 7aI zg bera dan dea avonds goeden nacbt weaschen onder een gebedj dat ze Cedric leert op den avond vóór bet vertrek wanneer ztj hem óp uhoot neemt en deo eohgn aanneemt alsof zg gelukkig is door net groote fortttin dat by t emoet gaat Bel Mr te bedrgt eindigt mei die loèae ooweerstaaobaar aendoenlgk too talentvol en bartelgk gespeeld dat het de snaren van ieder gevoelig hart dé d irilleo Mevrouw Pauwels Van Bieoo was daar in volle kracht en de jongeheer Stoete el wat te groot voor het kind dat by voorstellen moest speelde zgn rol zooala hem dat door den heerBoiiwmeiister geleerd was met onmiskenbaar ontluikend talent In het tweede bedrgf komt de kleine Lord hg zgn groot ader de plaag vaA zgn gebeele omgeving een man die alecbte baai kstt t O tgne schoondochter bet meeot baat van ieder Maar Mevrouw Ërrol heeft haar kind ge Icerd tgo grootvader lief te hebhen en hem voorgesteld als een man die ieder toeki gelukkig te maken De Graaf ontvangt eerst zgn schoondochter en stoot haar van zich af en dan bet kind ipet de gedachte een weerbarstifren Amenkaanscheo jongen te tollen ootmoeten voor wien by reeds heel wat knorrige ïn voorraad heeft Msar de jonge Lord is zoo natuorlyk lief dat ook de oude man al dadelijk onder zgn invloed komt en hem zoo gooegeo wordt dat 7 yn koude bart ontdooit en het goede dat er in il weer ontviami en in atrgd met zgn gebeele gedrag ainds vela jaren komt hg er toe den jongcL Lord toe te staan een ongelukkigen pachter genadig ie sgn en gaat hg zelfs zoover dezen versnaperingen voor tieke buisgenooten te doen brengen Eu terwgl bet kind hem aeo deel an zich lelven wordt daar verscbgnt in bet kasteel Minna Tipton Mevr van Ollefen eeco minnares van een der overleden oudere toons van den Graaf Zg komt om den Graaf wat geld af te persen maar spreekt bet eerst den kleinen Ijord die baar in zgn onschuld vertelt dat wanneer xij een toon gehad too h bben dete Lord Faantleroy zou geworden zgn eo bg zelf dan gelukkig in Amerika had kanoen blgven Hat belscbe vrgf maakt dadelijk en plan en zegt dat zy werkelyk iten toon heefV even oad als Cfdrio waarmede deze zeer bly is en segt dat hg gaarne met ham ipelon zal eu als hg Graaf moei worden dan moet hg er maar uiet al te treurig om tijn AU meo hei een klein beetje gewsesi is dan il het zoo erg niet metra Zeer karakteristiek do t Mevrouw van Oliefen haar kort maar belangrijk werk en wannaar zg xich tegenover den Graaf bevindt geeft tg het toonbeeld van bet lage kara r dat tg voorstellen moei Hare houding baar toon snr gebeele fisnur wsar zg hjaengaat en bet yLculy Fauntleroy MyUtrd U nUipreekt toont nan dat zg baar eomploi met groote sluwheid beeft gesmeed en dat baar pretenties uiet gewraakt tullen knnnen worden De Qraaf heaft nu echter iemand getien die hg met recht baieo kan eeoe vrouw die bet tegenbeeld is van de moeder des jongen dien bg thamr tegen alle hinderpalen in tot Lord Faoutleroj wit maken Intuasoben hei fi Cedric zynen vrienden in Amerika bericht dat zgoe kansen om een Lord te wordfen verdwenen tyu terwgl de heer Havisham onvermoeid aan het werk ia gebleven om het net door Minna Tipton gespannen te ontwarren 11 50 1 10 lllSa 11 40 Utrecht 7 60 Wcardn 8 11 üadsvaUr 8 1 Oaada B 88 In bei derde bedryf komt de ofliknooping De vrienden uit Amerika die al ichrittelgk hun lieveling als om atrgd bebbeo aantfebodea bg hen tl bomen en deelgenoot iu huoue zajcen te worden een soboenpoeUejt en een komeneismail die vrienden tijn nu zelf overgekomen ont m li te helpen den kleinen Lord e vyfleilt fii en bet topval wil dat op bi t oog nwtmm blik dat Havisbam de bedriagstar ostoiukart deze Amerikanen in bear een bekende nit e i acbterbuari van New York herkennen als de vroQw van een hunner bloedvermoten die r met een Lord van door is ffe ïaan Cedrie wordi erkend Is tht rtêl UtU Lord FttuiUleroy € en de Graaf naemi mevronw Rrrol in genade op Hebben wg bet apal van enkale der anistan reeds besproken ons blgft nog overig iets te zeggen orer den heer Luois Boowmeeatar Hg WH geheel zoo correct mogelgk eo bepaalde daartoe zga talent tonder poging om io dit tooneelepel te ftcbiitereo Hg ging op in tgo teerling den jongen Stoete dia zgo zwareu taak tonder fout ten einde bracbi ao de welverdiende loejaicbiogen van de orarvolle taal mocht ontvangen De heer ïacq de Boer heeft den NawYorkschen kraidenier een type gegeven waaromtrent de kenners hei niei eens waren Zóó veraaketgk plat en dom behoeft toeh een borger van de groote Republiek niai ta tijn en mocht al een kind als Cedrio er mede knnnen harmooieereo dai ia naowelgks denkbaar van een man als Ërrol dia tooh zeker een ion van een Ëogelich edelman wan Maar de typ was too komisch dai bat pobliek er ten volte door bevredigend werden men zelfs de scboaders niet optrok waar deze volbloed democraat zonder voldoende aanleiding voor zoover oit de opvoering bleek om kon keeren als het blad van een boom Hei Nederlandscb toonael eo bei Besiuui van Oos Genoegen verdienen den dank van da gaabunneerden voor de keoze van dii sink IN POLITIMK Een aardige grap met de verlangde uitwerking op het publiek vroolgk laehen en dan tioed gehumeurd naar hnii gaan Zoo o nastukje vinden velen heel aardig en bet ia eene oude gewoonte er een te geven als bei stuk wat kort is Misacbien ton bei beier zgo als het dan hoofdzakelgk te doen is om den tyd aan te vullen er maar een róórsiukje van te msken Wanneer hei tooneel bet doet ook heeft om ten goede te leiden en te ontwikkelen dan behoort men den indrnk vao eeu degelgk werk als tde Kleine Lorde niet te laten w taoban door de opvoering van eenikernlooze aardig heid La P J BuUenlaDdscli Uverztciit De Transvaalscbe quaestie kan on voorloopig als eiindigd worden besehoowd Na Sir Hsrocles Robinson bei mot president Kruger eens is geworden over de uitlevering van Junieson en xyne manschappen is da gonveroear der Kaapkolonie uit Pretoria naar Kaapstad teruggekeerd Het aal au aankomen op de wyze waarop de bekanda Uttlandarsquaertie zal worden opgelost De Ëogelacbe minister Batfonr haefi in Manchtator eu redevoering geboudeo over de buiteolandache staatkunde van hei Rgk Met een enkel woord besprak de mioister het gerebil van Engeland met Amerika hg sprak da hoop it dat een vriendsenappelgko oploaaing êr van mogelgk zou blgkeo 10 08 3 09 9 07 10 84 9 SS 10 14 ir 9M 8 419 49 11 10 4 10 80 6 18 7 48 7 S 8 49 Maar bet grootste deel vftn s ministars redevoering was gewyd aan de Zuidafrikaansobo aangelegenheden De mioister waas er op dai de Engelache reKeering bezield is met vriendsrbappelyke geroelens jegens de TranavaaUche Republiek Maar hg vreest dat de toestanden m Transvaal niet beboorlgk geregeld knnnen verden toolang het regeeriiigastelsel er bernst op een kanstmatigen en onhillgken grondslag De Uiilanders moeten wgl zg dn groA meerderheid vormen en bat grootste deel der bflastiugon betalen ten minste eenlg gezag an iuvloed op de r eeriug hebben aeida da haar Balfour Krytten zg dat niet dan is ie verwachten dai Transvaal nooit een krachtiggaventigfte staat tal worden of Tooridarandan bloei zal gemeten Pnsident Kragar ia ean wgs siaateman Bg waai waarschgnlyk beter dan minister Balf ir vat hij moei to even en wanneer Markwaardig was de verklaring die de Sagalsche minister afieicde omtrent de rechten dar Z A Bapublirii Hg plaatste zich daarbg gahaal op brt atandpnni der eonveniie van 1884 Van suzareine reebten is ia zgn redevoering geen sprake Volmondig erki nt hg de volkomen vrgbeid en onafhankelykheid der Z A Republiek wat de reg ling der binnenlandaobe aangelegenheden aangaat Hjj wgst er alleen op dat de conventie Engeland h t raeht an controle geeft op de bnitenlandaehe betrekkingen Elke overeenkomst door Tranavaal met eenige mogendheid buiten ZuïdAlrtka aangegaan moet worden onderworpen aan de goedkenring dar Koningin van Engeland Kaart H dat iractaat niet binnen es maanden na de kennisgeving at dan is het van kracht Dit recht séide de minister zal Engeland handhaven het tal geen taaschenkomst van vraepide mogeodbedt n dulden En hg zeide Dvariaigd ie zgn dat geen mogendfaaid de door hem ontwikkelde stelling tal willen betwiaten Maar hei is nog lang niet zeker nu de conventie van 1884 door ds gewapeLde bende eenar Ëogelsebe gecharterde maatscbsppg ge sebooden is dat president Kruger en de TransvaslKbe regeering niet de opheffing der bf woata bepaling van de cooventie van 1884 tollen eischen In den Rgksdag barsadsla d over een voor stel van bet centrumslid Hitze strekkende tot oitbreiding lao da bepalingen ter bevordering van gezondbrid en tudelykhaid der werklieden ook io de buisiodustrie Bitza zatte io zgn toelichting oiteen dat hei centrale gezag in dete aangelegenheid tasachenbeide mag komen z i de landarcgee ringen ie kort schieten in bun plicht ted zen opzichte Hg weesduarbg op deo maatregel die in hei Egksland genomen was waardoorde tabriekainapecieors san enwerken met de geneesbeereo der ziekenfondsen iets deraetgks ia voor het geheels Rijk in te voeren In weerwil van de verschillende toestanden in verschillende deelea van hoi Rgk kaü eer goed een algemfene regeling worden ingevoerd betoogde Hitze dat bewijzen de bepalingen op de Zondagsrust Maar vooral ook achtte apr maatregelen noodtakelgk voor de huisiudo trie Bute s denkbeelden vonden eigenlgk geen beatrgding ofschoon de bekende industrieel v 3tamm waarschuwde niet te veel ie ver wachten van lulk een reglem nieering De socialist Molkeobobr schilderde de toestanden bg de bniaindostrie als teer treurig da iafereelen van Haoptmann s Weber worden daar werkelijkheid beweerde hg Het voorstel Hitze waarbg de Bondsraad werd uitgenoodigd een ruimer gebruik te maken zgn bevoegdbeden op dat gebifd werd onder tofjniohiog met algemeene stemmen aangenonuen De Fransche Restoring heeft besloten bghei budget in 1897 oe progressieve inkomstenbal plog voor ie stellen onder afschaffing dsrkajasting óp bei mobilair en op deuren euvansters De berekening is dat deiokomHtenIwtasÜng oog 10 milliosn meer tal opbrengen dia beatevid tollsn worden ter ontlasting derkleine grondeigenaars io de groodbela Üag Een wetsontwerp om da 10 millioeo die de gewgzigde BQCce8iii belasting meer tal opbrengen te bestemmen ter vermindering der mu iaiiereebten bg den verkoop van kleine laodeIgke eigendommen tal bg de Kamer worden ingediend Men bericht dat een overeenkomst tasschen Engeland eu Frankrgk over Achter ïndië tfasus ton zijn gesloten Men too hebbeu afi etiiMa van de vorming van eea atootkolsensiaat m bepaald hebben dai da Mekong de greos zal Torti en tnasohan beider bezittingen Daar de Oritanistiacbe iroonpreteodeat nu an dan briefkenn scbryft oni zieh san te bemeten heeft de Napoleooiiscbe geraeenll het zalfde te moeten doen Hy richtte zich tot dan welbekenden Paul Déroulède om bem dank te t nieo yor zijn bewering dat de rlog van 1870 niei ondernomen waa in hei belang vai de djnaatie eo overigens dat hg Prins Napoleon w er bereid was Niet alleen ie Pra maar ook te Weenen wordt jlgemeen gesproken over de aftreding van gmf Tbnn als siadhonder van Bohème Naar men weet stond de siadhonder opteer gespannen voet mei de Joog Cxrahen Vandaar dai bg den minister presideuK izraafBadeni maehti ting veriocbi tot oot ndisgvan dan Landdag indien de JongCzeehenbg bnn vanat tegen da regeering blavan volharden In overig mei keizer li rans Jozef weigerde ebter de mioiater presidenC dii verlangen in ta willigen hoofdrakelgk op grond dflt een ▼ arkietingittrgd io Bohema niai wensehalgk waa vooral mei bet oog op de onderhandelingen welke tnaschen de Oostanrgksehe en Bongaarsehe ministers over do hernieuwing van hal sAnsgleichc worden gavoard alsmede w aos de andere gewiohtiga warkraamhadan walka den Oasiaorgkaehan Rgksraad wachten Daarn werd nataarigk gadoald op de kiaaraeht hwvorniog welke tooh ndatgk ook aens iar praka moet komao Ëeo opvolger ia nog niet baoosmd WalHcht zal daartoe ook ni t zoo spoedig worden overgegaan daar graaf Thun in elk geval nog tot bei einde der tegenwoordige Ijinddi zitting op zgn post zal blijven INGEZONDEN UioéiU StadgmooitA De Gommiuie der Vereeniging Toi Hoi des Volkse wil met bigdschap vermelden dxi tg zooaln ook door u verwacht wordt yverig betig is de arme kleiuen wel te doen Hei is toeh zeker naar uw verlaogsn gehandeld als wj maar zonder veel woorden flink getrouw oua werk behartigen Maar ioob orden alle belao instel Ie uden vri utlelgk uitgenoodigd licb biervan te overtuigen door ons een bezuek ta brengen io kei hikaal tTot Heil des Volkse iu de V eleuzaug des avonds van half toü tot halt acht Het tal n loo wel als oos e n genot zgn te weieu dat elkeu avoud ongeveer twee honderd en vgftig arme kiuderen degelyk worden gevoed Namens de Commissie H A TOEN Secr Buitengewooii Oroote CoUeetie msmmmm L van OS A Uaroh Tailllaor KWweg E 73 GOUDA BeurH van Xiiislordain 98V lOO is s 80 88 88 t 84 84 5 85 sv VJ 8V 106 106 59 78 81 IV 1V 88 118 91 89V 40V 1001 98 48 778 6671 ini 647 101 808 141V 101 100 148V U 71 89 UI 94 198 1867 108 Vl Vl V 154 99 78 109 108 99 10 f lis is 108 1 46 ♦ 10 1 ll s A 181 lO s 10 84 61 18 m 18 1 107 10 108V m i U8 184 181 88 ii V 1 11 JAJIl ABI Varkrs ilolkrs Nediblis Oert Ned W 8 i dito tlilo diio 8 dito dito dito 8 HoNa a Obl Ooudl 188188 4 talie iDtohrIjviRg 1863 81 6 OoSTBNa Obt in papier 186S 6 dito in zilver 1868 G PoETUftAL Oblig met coupon 3 dito ticket 8 atisuan UU Binneul 1894 4 dito Oeoons 1880 4 ditobliRotbilsa 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in f oad loon 18BS fi dito dito dito 1884 5 8pimB Perpel scbuM 1881 4 TOEKEIJ Gepr CoDV leen 1690 4 Oeo teesinft sene D Geo leenbK serie 0 ZuiDAra Bar v obl 1898 6 Ulxioo Obl Buit 8ob 1 90 8 VtMaiuiLi Obl 4 onbep 1881 A lisTaaDSjl ObttKstien U96 8 SonaaDUl Sted loon 1894 3 KtD N Arr UscdeUv ssnd Arendsb T b Mg Gertifiosten Duu Msatsohsppij dito Amh Hypotbeokb pandbr 4 Cult Mij d r Vorttonl ssnd lOr Hfootheokb psudbr 3 Sederlkodscho bank ssnd Ked Hsndelmaa h dito N W k Pao H p b pandbr 6 Rott Hfpotheekb pandbr 3 Utr H potbeekb dito S i OosTEKE Oost KonK bank sand ICusl Hypotheekbank psadb 4 HEalKA Kquit Kypotii pandb 6 Maxw L G Pr Lien oert 6 Eu H II U Spoorw Ui sand Mij tot Eipl V 8t Spw sand Ned ïnd apoorwei m saad Ned Zuid Afrik 8pm ssnd 6 dito dito dito 1891 dito 5 ItiUE 8poorwl 1881 89 AlSobl 8 Znid Iul 9pivmy A JI obl 3 Polen Warsohsu Weenen saod 4 EosL Or Russ Spw Mij obl 4 Bsltisohe dito ssnd Psstows dito ssnd 6 vraag Dombr dito sand 6 Kursk t k Asair 8p ksp obl 4 dito dito oolig 4 AvEalliLCant Fso 8p Hq obl 8 Ckio k North W pr 0 sand dito dito Wii 8t Fetn obl 7 Denver U Biè Gr Spm eert ta llinoik Ceottal obl in good 4 LouisT Il NsshvilleCort r saod Uexico l piv Mg lehyp o 8 Miss Kansas v 4 pet prof ssnd N Toik Ontario fc West und dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paal Minn fc UsaiL obl 7 Co Psoi Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 5 CiMaDa Can South Cert T asnd Tex C Kallw fc Nsv Ie h d e O Amsterd Omnibus Hy saod ftotterd Tramweg Maats ssnd KD Stad Amsterdam sand 8 Stad Botterdsm sand 8 BtLSll Stad Aotwerpenlfia 8 Stad Bruisel 1886 8 HoKS Tbeist Ragullr Oesollsoh 4 OosTixt Sloatsleening 1880 5 K K Oost B Cr 1880 8 Sraxn Blad Madrid 8 1888 Nn Tsr Bea Hyp SpobI eert 350 Staats loteriJ 6a Klasse Trakking van Vrqdag 17 Jsansti 1896 No 8308 sn 14067 iedsr 1000 No 16484 400 No 8890 8981 5189 10588 sa 18178 Iedsr 800 No 881 6888 8847 7101 700 898 on 18088 ieder 100 PrgSM fsn 70 49 3189 6681 9464 U887 14415 U 14 18877 104 Si41 6818 98S8 11944 14448 l66l8 U98t 803 8891 6897 9708 11969 14660 16689 19071 163 3619 6903 9766 111 89 U 7 16648 19193 809 3634 7167 9968 18043 14836 16663 198 1 599 3 69 7168 9996 I8in 16U33 16880 19569 689 3699 7186 108 18808 16001 17048 19688 943 3810 7833 10898 ll sgi 161 4 17193 19757 998 3888 7415 10488 1963 l 16164 17108 19788 108 4099 7484 104SI 18649 15197 17131 19917 1187 480 764810681 liSOO 16816 17166 19989 1867 4881 7656 10660 18646 16844 17179 19998 1438 4 83 7786 10689 18665 16868 17181 80145 1691 4648 7004 10618 19713 15876 17883 8U153 1787 4 43 8069 10 58 18 S4a 16898 17846 80883 8144 4648 8078 10687 13086 16311 17879 80316 8148 4886 8146 10779 1814 U388 17 96 80867 8887 t889 8868 10881 18840 15 66 17417 80480 8819 4901 8869 10 n 18861 16614 U469 80443 8410 5007 8884 10877 13976 16711 17663 8U6I7 8483 6066 8477 10879 13636 16766 17691 80697 8874 6100 8500 11883 13687 15816 17878 i06a8 8684 6381 8668 11381 13684 15887 17894 80689 9635 6478 8879 11396 13S 7 16919 17945 90663 8666 6670 8903 11439 1396t 15 65 17973 80776 8666 5686 0184 lU8ria998 16998 184kl 80801 8834 683r9187 11486 14888 16998 18497 90894 8906 61 6 91 0 lUCO 14886 16471 18700 30863 1989 6196 9886 11683 14 10 166 1 18716 311984 3004 6438 0397 11665 14340 16595 18769 80981 3058 6549 69 Klauo 7e I gst No 19419 m l 17419 ƒ 70 No 9863 70 m s niet Vrjj lag 17 Jsiiuan 18 VooTiiiter da borgemeaitar K Ii Martens Tegenwoordig de heeren Noothoven van Ooor Jager Het maD Nederborst van Yreimiugeo Tan der Post üortkwo van Galon vao Itrrsoo Prince Straver Dessing Vingerliog Jaspers en de Usadt Afwezig da heeren Hoogenboom en vsq dar8saden De Voonittar deelde mede dat de haat van der Sauden bad keQniSi eg ven wegens ongp taldbsid verhinderd te tyn tegenwoordig te O De Notal a der vorige ergaderiag worden T0orgelez n en gearresteerd De Tooraitter dealda m de dat was inga komoD een kon bealait van 27 n gnedkanring gevaida aao de wyziging op de beffiug voor bet gebruik of genot van gemeente wirken en tot goedkeuring di r verordening op do heffing eaiiar belast ng op bat iokomen Nog dwlde de Voorzitter iii de ilat hij een chrgven ran dea Raad rsn mate bad ontvsngen ovsr de kwestie in zake de weigering ao Oimda over de bgdrage d r kosten in hot onderbond van de lloflaao naar Uoada nirt erzoek meniorijln en bowgsstokken in te zenden B en W hadden dit T gediagun aan Mr J ü Vei gens te eOrnvonhsge waarvoor zg de goedkeuring van den rsad Terzoehteo dia werd verleend De Voorzitter doejd mede dal door Oed Htateo waren goedgeki urd bet suppletoir kohier voor 189 5 bet instellen van ean tweedo Marktdag voor nncbt re kalveren tot wijzi gi g der getufeule begiooting en tot verhnnr van een stuk land aan do Weil Lnfebet en dst voor keiioisgHvitig was aangpnomeo het Keglement vau orde voor de vergadtring van den gema ntaraad lugekomeo 1 Do beschikking v d Gedep ötatoD betreffende de uphi ffing del Ve Uargersrhool voorjongens daarauo batine goedkeurtug onthondende Naar aanleiding van dit bt sluit ass saoadres ingekomen vao deo beer J van Gaten raadslid daarbg voorstellende een adrse totH M de Regi ntas te ricbt o om bet rasdsbaslail te handhaven eo de beschikking vanGedep Staten te Teroiatigao Da roorzitter weoMhte dit tar visie ta Da beer Dercks o stalde voor bat onniiddellgk iu bebsndeling te nemen omdst datgd van beroep sMbti 30 dageo De beer Herman wensehte bet in banden vaa B CD W to atallm tan fina tan Wicbt an raad De baer Viogerliog sdn wel made konnan gaan mat het voorstal ran dao bear Herman maar vraast dat ar dan en boitsligewoDa Targadering noodig I sjiit Oe heer Jager riodt faal vreemd dat aao da beer van Galen Renais van dat besluit ii gagaTeo en gelooft dat bet billijk is dat de andere heeren er ook eens over knonen denken Da beer van OalfO mt rkle op dat er niets nieuws in aija adrea is fi k 3 maanden galedan bab ik rradi d iallda ogfers genoemd ik geloof dat het io bet belang van bet onderwgs is De hser Noothaveo van Ooor kan niet madagaan om hot on raeda ta babaddalen da andara haaraa habban mal dan haar vtnOalan reada roggespraak gahoadao over dit adras waa het ons medsgnleald dan kondan ook wg voorbareid ajjn De Vooraitter dealde meda dal het aan asoparig besluit as vtn B en W om da baer van Galen da baatiasing mede la daelan Da haar Nadarborst is ook legan dadelgka bahandeling Oa baer Darcksan merkta voorla op dat in bat adres niets nieuws staat en dat da haeran reada vroeger alles baddsn kannen leaan in bat Varalag met het oog op deo kortantarmgn IS bij voor dadelijke bahandeling Oa Voorsittar luit daarop da diseosaiaB Kerst wordt bet voorstel van dan bear tlarek sao in stemming gebracht ao verworpen met U tagao 9 stommen Voor da baeren Deiok ion van Galen Jaspsrs Desaiog da Baadt en Vingarling Paarna komt het vootatel van dan baat Herman io strmming Dit wordt aangenomen mat algemean stemman Wordt vervolgd LOVKRTfiNTIfiN Hedeu ovarloed tot ooza diepa droafheid in den onderdom van 71 jaar onze geliefde Moedor an Uehuwdmoader JOB VM A EUÜABËTH den OOER Wednw van den Hear H BaiiT Uit alleWnaam H BHAAT Be Wtgrnt uUi tbrnjIt iamilurilalm tolitriH itni e m atgtmêne ktnnitgniHp Ooiub 15 Januari 1880 Hedeu overleed onze galiafda Moeder en Bahnwdmoeder MUNTJE u JONG Wed van G SCB0L8 in denouderdom van fi jaar an 10 mnanden Dit aller naam L KUUtE Oouda 16 Jan 1898 Geen fWK QrijsHaar meer III IJK NIEUWE LONDON doet de grgie baren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het baar glanzend en zacht belet het nilvallau au neemt de palletjes van hat hoold Ëischt op den hals van den flacon Dirosi Verkrijgbaar in flacons van l a04b f 0 SS by t A CATS Ubr de Papiermolen ta Gouda i jusaCirm Frjntemps NOUVEAUTÉS WU verxMkon de Damef dia oni i IUa trMrd mo le Bilt um voor b t Wlwtr I xo n noeb niet ontvang tn hebbfn dit i wiltvii aanvraiïPii un I JULES JiLOZn C r m lletwive wurilt ilan omgaand flPMI aa franco tocftozonden Bostalhneon van b franct vr van al knmrn aan huis mot B rarhoofiing Uh WIU8 kut or li tmidui 1 1 Oms VrNKELAO MMi S Vr KOMNKLUvl SHMtMVI KVl RU n Agentuur bg de Firma Wed BOSM ill te Gouda