Goudsche Courant, zaterdag 18 januari 1896

I No Ö868 Maandag 30 Januari 1806 34ste Jaargang PDIKE OUDE SCHIEDAMMBB GEKVEE Merk s NIGHTGAP mwmi COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Verkrnabaar bij PEETER8 Jz Als bewija vaa ecbtheid is cachet en kurlt steeds roorzieu vaa den naam der Firina P HOPPE De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitr óndering van Zon en Feestdagen De prijs jier drie maanden is 1 25 firanco per post 1 70 Afionderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels tl 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd 6000 Stuk TEGEN MAAGKWALEN gebrek aan eetlust en Hlechte npijaverteerlng ben ik gaarne bereid allen een Tan Telen aanbevolen DRANK kotteioot te noemen welke mg ouden man van langdurig Igden betrgdde C SCHELM Oad Leeraar aan de Keaalscbool te ERFURT DuitBckland FINALE IITVËRHOOP van alle V7iiit0rartikeleii ZIJDEN STOFFEN PLUCUE PL ÜWEELEN A8TBAKANS MOFFEN BOA S KRAGEN HANDSCHOENEN BLOOHEN enz Tegen MpotprIJmeu mZie de EÏALAÜE WISBRDN k LIFFHANN MARKT 136 J F CL IJPERS Westeinde 37 Den Haag P IAl O S Stemmen Verhureo Repareeren Buitenlaodache P IA N O s uit de eerate fabrieken in raime keuze imerikaaasche HARMONIUMS door directe importatie tegen Z K E Ün Li A € l E prezen Inruilen van bespeelde Piano s Ag Dt voor Gouda en Umstreken KLEIWEG PEANSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ BH Chemische Wasscherij TAH H OPPE IIEIME 19 SruUkade Botterdam QebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót fOor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en verven van allu Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomjn van ploche mautels veereu bont enz Gor yoen tafelkleeden enz worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fahriekea zyn de prjJMn 2S o gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Stollwerck sche Borstbonbons ge briceerd na voomchrilt van den kon üniverBiteits Prot Gehm Hotrad Dr Harlsss Bonn hebben sedert 50 jaren als Terzachtend middel tegen hoesten heeechheid en aandoening der ademings organen uiteteekende diensten bewezen B i spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t byzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Terpakking Geele pakjes il 25 cent Alom verkrijgbaar Ooaét Sialpendrulc inu i Buiiiiiuli Zoun uit d falliftc maiia eener der eeritt boitonUndiah fabriekea g aom a loogenaamde Leger Paarden Dekens j aiQeten t gen deo ipotpriji Tan ft 2 75 per fittik worden uitTerkooht Deze dikke j onsifjtbsre dekens zijn zee warm als een pel c 140X190 om groot dus hel geheels paard btdekkaod met wol opyej naaid en 3 breeda streepen voorts een kleine partij 1 WittewoUeneSlaapDekeBg groot 140X190 cm wegenj aeer klemt slechts door raklui bemerkbare fouten iu het weefiel aangeboden ad fl 3 50 per ituk Koeten anders het dubbele 9tf DuidelUk CMohraTeD baatelltngon not dcit UH itiug do TMRUui itrekt te en toexun tlti Tan het bedi c of onder lemtiouri promv nii geroerd B HnrwltK Maaatrlelit Groote Stapii Oi Lijders aan DauW o Baarworni drooge vochtige Schubbendauwwortn en het met deze kvraal gepaHrd gaande zoo oudrageI jk lagtige Jeuken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bij hen die door niemand genezen konden worden door t f r ÊMebra ê FiecMentoa Onschadelijk Gebruik Xfitwendig Fry zes gulden Ned Ct tegen Tooruitbetaling per postwisael ook postzegels waarop toezending volgt vry van port en inkomende rechten Verkrijgbaar bi de 8t Marien Drogerie Danxïy Duitschland WE8ÏLAJ D8CHE HYPOTHEEKBANK gerestigd te Gravenhage reritrekt Gelden op Mo Uypotheek en verkoopt JPandbrieven van ƒ 1000 500 lOÜ ea 50 Inliehtiageu fcau kaatore der Bank en bg de Heeren Montijn ê Co jj HOOFT GliAAFLAND De Directie j j i BaPKBS BOIJAARD korten Wg ÏB de boete nwrüving t fen Jicht Wm Fthtnmatiek Lendenp Den M tagan B i B vaa aU y fgl att t htt bntiBnuaaata yrmUa t en lfgl Bioflt Ah sttedl in ieder haiBfeziit koadn Priji 50 owt 75 sent en f 1 26 d Iwoli ToorhSQJaB in de mMcte potKekea ea bij F Ad Roliter t 0 t Boilardun Te Gouda bfl A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN 50N apotheker Markt Een ware Schat voor de oogelukkige Blachtoffera der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBEVVARL G flollandsche uitgave met 27 atb Prys 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeljjke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ka duizend van een zekeren dood Te verkrgg ta bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Aniersfoortsche ülachinale GHUITFABRIEK STOOH BROOD EN BES iimiiüuuL nnJlliü TB AMERSFOORT Prijsverlagtng van af MAANDAG 13 JANUARI 1896 Gewoon Jtoggebrood van puike rogge zouder bijmengsels tot 1 Kg 5 et I 1 Kg 71 et 2 Kg 10 et 4 Kg 20 et Voerbrood van zuivere kwnhteit grootendeels puike rogge tot l i Kg 6 et Zoet Hoggebrood byzonder goed van smaak 1 Kg 11 et Roggebrood met Krenten extra fijn en idem rozynen zonder pitten 1 Kg 12 et OngebuUd Brood met Prima Tarteebloem vervaardigd van de beste tarweaoorten panvorm Kg 5 et 1 Kg 10 ot V KG 15 et 2 Kg 20 ot Munitiebrood bruinbrood van de fijnste tarwesoorten ronde vormJiO Dg 5i ot 120 Dg 11 et lange vorm 50 Dg 4 et 75 Dg 7 et 1 9 cl 2 Kg 18 et De bovengenoemde broodgewichten worden behalve kantbrood gegarandeerd Alle gr DeD wordeo Jour onze eigeD onlaogg oaar ie be le eu raodernate iiJlteemeD ingerichte green I reinigt gapoeteerij nageclieru drogenj es boratelinricbting btalsande uit 21 vtraebillende machiaee van 1 alle vreeoiile b atauddeilen oatHaan wellie andert IQ len regel grootendetla mede tsrbakkeu worden luarna de iiiivere ranen dear middel vno Zea attl ataleu walaen gemaL n warden en dui geeu aMupael iih muil nattenen ID Let neel Icuint zoudat daulc zij ouee uitgebreide er kumpleete inriebtingen ooa I bruod hierdour allein reeds bepaald eeel beter oedumer en gezonder dan ander brood ia waarbij oog I J komt dat wij tour unze groi datoffeo alteen liet beate goed genoeg achlen jDépóthouders g evraag d franco toezendiiig flinke provisie Veimengt Uwe Koffie voor de helft met EiTSABEINES S EMP WJi Wm en gij bespaart ü centen per pond Thans is voor iedereen Ulaclanie Sans Géiie het aardige interessante geestige eu boeiende stuk dat aan zoovele tienduizenden voldeed als Roman verkr gbaar Gebr Ë M COHËN geven nit en stellen alom Terkryghaar Het pakkend en boeieod verhaal de interessante Historische Roman Uitmuntende Nederlandsche vertaling door H t van ËNCK geïllustreerd met byna 100 prachtige platen Dit werk verachynt in 3 kloeke deelen royaal formaat onder de titels I De Strykiter n De Vrouw van den Maarschalk III De Koning van Rome a 1 60 per deel of in 24 afleveringen a 20 cent per afl Zeldzaam werd een zóó groot pabliek zoo getrofien en geroerd als door bet verhaal dezer interessaute en dappere heldin EDMOND LEPKLLETÏER in samenwerking met VICTORIËN SARDOÜ en ËMILE MOREALf hebben door dit werk buitengewonen b valgeoogst Het avontuurlöke en vooral historische omtrent de MARÉCHALE LEPEBVRË Hertogin van Dantzig om hare openhartigheid en kordaatheid bygenaamd Madame SANS GENB de talrgke pakkende bijzonderheden ontleend aan Mémoirea en Documenten over de personen die naast haar leefden vele niei algemeen bekende intimiteiten over dezen en over het karakter van Napoleon I maken grooten indruk Dit werk ia dan ook zeker het mooiste interessantste boeiendste en wegens de vele aardige en vroolgke tooneelen het meest pakkende bdek in den laatsten tgd verschenen Alom ia de inteekening daarop opengesteld tegen 20 cent per aflev kompleet in 24 afleveringen ol in 3 ingenaaide deelen a ƒ 1 60 per deel en gebonden in rgken prachiband ƒ 5 90 Prospectussen zyn alom verkrygbaar by de UitgcversGebr E k M COHEN te Nijmtgm en te Arnhem BOEZ EN STEENDRÏÏKWEEK tm groate tierseheldenhetd Rouwkaarten en Ronwpost met Portefeuille Slnitinga Blenus Nota s Kwitantiën Vetvri Papier voor H H Winkeliers enz enr SPOEDI E AFLEVEEIia NETTE BEWEEKIN5 A BRI1 KMAN ZN BINNENLAND GOD DA 18 Januari 1896 Oom tadgsnoot de heer E Hoogeodyk i büDOpmd tot Ambtenaar ter Secretari Afd Onderwya t Botterdam Op 31 Dacomber 1894 bedroeg do berolking dar gemeente Goada Mann Vroow Totaal 9761 10796 20557 ig Tcrmeerderd door geboorte 365 408 773 door e tigiig j 81 1153 Totaal 10698 11785 22483 Zii TBrminderde door Sterfte 236 225 461 door vertrek 520 555 1075 TeUal löè 780 1536 Bevolk op 31 Dec 1895 9942 11005 20947 Ooder dit getal ztja begrepen 115 maonen en 18 vroDwea gshoiaveat in de militaire gebouwen 131 howelgken zyn gesloten L l Woensdag hield de sehoenmakersfereeniging UitkeeriDg bü Ziekte eo Overlgdeo op de botettr aal van het Café Vrede Beitc haar 21 jaarlgkache Algrmeene Vergadering ait het verslag bleek dat de ontvangst der contributie in den loop van net jaar 1895 bedroeg de somma van f 278 30 de uitgptf 421 40 nadeelig saldo 143 10 Met 31 December 1895 op de Spaarbank de lomma van f 340 30 rente 11 80 in kas peoniogmeester 19 68 Het totaal der vereeniging is f 371 78 Het voorloopig beatuar vau don ie Gouda opgerichten Nf di rl Kteermakersbondc bestaat nit de heeren J J Qrootendorst Gouda oorzitter J J Baptist Groningen secretaris G J Kraakman Hooro penningmeester en F Rogmani Rotterdam 2e Qorzitter De ipreekbenrt door den beior D C de Koning van Stolwyk op Donderdag 16 Jan tÜVÊLLKiiPJ U Ja dat zou ik kunnen ungnheer het is de waarheid Deze betuiging vond weinig byval De heer Apperly was ten veile overtuigd dat or hier of daar een misvaratand plaats had H renooht Ravensbird na oed naa Lord Dane rekenschap t 3 geven ven zijn tijd sedert hg de herberg verlet CQ te zeggen waar hij zich opgehouden had Volgens uw eigen zeggeo voedde hij er bij moet gy ongeveer anderhalfuur afweiigzqn geweest Ik verklaar met alien eerbied voor Myiord datmijne gangen uiet in betrekking tot deze zaak stuu antwoordde Kavensbitd Mttohel verklaart dat de noord moet begaan zgn om Een oogeablik als t u belieft Dit is de tweede keer dat gy vaa moord spreekt Welnu leide Ravensbird doet iedereen datniet met m Nseu niemand gebruikt daarbij lulk een overtuigunden tooo als g Ga voort Mitobel beweert dat het omstreeks twee entwintig minuten voor negen unr plaats had lic was twintig minuten na ackten in de herberg terug Als ik regelrecht vai de hoogte naar de ker iergwas gegaau hetgeen ik niet deed want ik ben gis te Berg Ambacht vervuld viel zeer iu den smaak De novelle Grog Americain t vau Juitas van Maurik werd door den spreker op eene kenrige wgze voorgedragen Algemeen applaus v el hem ten deel Dit was ook bet geval met de b jdrageo die na de pauze door den sprsler en den voorzitter den heer J G Bettink geleverd werden Het aantal vergunningen tot drankverkoop au hei klein bedro ïg in 1895 in de gemeente Berg Ambacbt tien waarvoor aao vergUDoingsrecbt werd ontraogen f 250 De officier vaa justitie bg de arrondisse meotsrecfatbank te Maastricht is iu hooger beroep gekomen van bet vonnis dier rechlbnnk waarbg S f W en J K kooplieden in Rotterdam bascUuldigd vau oplichting zyn vrjj gesproken De vraag in wiens of wier banden de gouden zuil gekomen is wekt nog steeds groote belangstelling Deze vraag schgnt echter op het oo enblik nog niet beantwoord te kuonen worden t Is wel vrjj xuker dat bet getal verkochte teutoDostellingsloten niet meer beeft bedragen dan 500 000 doch men is by de uit giftt niet met No 1 begonnen Men heeft uit bet totaal aantal loten 1 500 000 bier en daar grepen gedaan en deze loten nan de markt gebracht Er moet reeds gebleken zyn dat in Parys een particulier iu het bezit is van een lot drageude een cijfer boren bet millioen waarop een der eerste kostbare pryzen ia gevallen Deze mededeelingen werden uu het N r d D door een lid van het UiU eDd Comité der tentooDstelling gedaan 41 Men schrift V Morgen is het 25 jaar geleden dat de burgemeester van Pariis met nog twee booggeplaatse personen in een In btballon opging met bestemming naar Bordeaux Door tegenwind kwamen zg echter op Holliudach grond gebied neer namelijk te Merslo hq Venraai ze werden daar goed ontvangen Ter herinnering aan dit feit uit den FranschDuitschen oorlog zal morgen te Merslo door twee van de bedonlde lachtreiïigers die nog in leven zyn een gedenkteekeo worden gesticht Men schryft uit Dokkum Voor enkele weken werd door den deurwaarder beslag gelegd op vee paarden veldvruchten enz by eene weduwe wonende aan teren ftTond in het geheel niet op de hoogte geweestJ zou ik ongeveer tegen acht uur ran daar habben moe ten gaan om op den tyd dien ik aangogevea heb iu de herberg terug te zija geweest Ik was twinti miouteo na achten terug en ben daarna niet meer uitgegaan Als dit bewezen is en er zulleu zeker twaalf getuigen in de lierborg gevonden kuunen worden om dit te bevestigen dan verklaar ilc mankeer Apperly dat gij geen recht hebt om u met myne zaken in te laten Als het bewezen is dat ik éé aanvaller van kapitein Daae niet was en het niet ifui kannen geweest zyn dan beu ik even vrj als gij Wel ik heb van half negen tot tien uur domino zitten spelen in de herberg Ër bleef nu niet auders over dsn iemand naar deherberg ta zenden om tn onderzoeken of de aangeklaagde h1 dan niet de waarheid Iiad gesproken De gerechtsdienaar ging zelf en Lord Dane wachtte met kwalgk verbolgen ongeduld zijne terugkomst af Weder was Ravensbird de esnige van alle aanwezigendie rustig was De beer Bent kwam terug Er lag teleurstelling op zijn gelaat en hü erkende dat hgvoor het oogenblik verslagen was Hawthorne en zgne vrouw en twee of drie geloofwaardige getuigen verklaarden dat B veaibird twintig minuten na Bobten in de herberg terug was geweekt Hij herinuerde zich het uur zoo precies omdat Ravensbird had opgemerkt dat de klok in de kamer waar zij zatenjuist gelgk was met ds kerkklok Verder was het de zuivere waarheid dat bg het huis niet meer uit was gegaan en dat hij ijna tot hg na bed ging domino had gespeeld f i Na dit getuigenis beatond geen voorwendsel meer oaa fiavenibird langer g wigtu te houdto en den Zeedyk onder Nes tn icben de beide Tisschersdorpen Wieren en Paesena Op den bepaalden verkoop lag was alles met den aangesteldeo bewaarder spoorloos verdwenen eu Yond men op het erf een groot deel der jongere visscbersboTolking die door de weduwe en hare dochter van deo noodigen sterken drank van tyd tot tyd werden voor zien De deurwaarder is onverrichter zake tetoggekeerd Vau de goederen vee enz is tot n toe geen spoor gevonden en de bewaarder is WHarRCbynlyk naar Amerika verhoisd De justitie beeft zich met de zaak ingelaten en morgen zal de verkoop van t geenaan hooi en vrachten nog in de schuur aanwezig is plaats hebben onder bescherming vanenu voldoend aantal ryksveldwachters en marechanssees Febris typboidea komt te Nieuwerkerk a d Usel in 5 gezinnen voor De minister van biDneotandsche zaken overwegende dat volgens ingekomen ambtsbericht de cholera asiatioa in Marocco niet meer epidemisch beerscut beeft goedgevonden zynebeschikking van 18 September 1895 waarby Marocco is besmet erklasrd weKens Azintisebe cholera gawyzigd by beschikking van 30 December in te trekken Stct Oodt r hen die beweren langen tyd vooruit bei weer te kunnen voorspellen en by lange na niut altyd bom geen zyn behoort ook de heer C Marti leeraar aan een middelbare school te Nidau in Zwitserland die echter de gronden voor zyn voorspellingen geheim houdt Hy voorspelde depressies voor varscheideue dagen van dezen winter waarop ze inderdaad zyn voorgekomen Het voorkomen van depressies was echter dezen winter nagenoeg voortdurend het geval ook op da meeste andere dagen alleen iu de vorige week niet Thans komt de beer Marti met de voorspelling van een vreeselyken storm voor de Noord westkusten van Europa omstreeks 24 Januari a s mogelyk echter van 22 Januari af De storm zon van langen duar syn en waarachyulyk de vreeselykate sedert tieutallen van jaren Over eenige dagea zal men kuunen oordeeleu pf zyn voorspelling juist was Ten einde het bewy te leveren dat de Vrylandscbe beginselen zeer goed uitvoerbaar zyn zal de Allgemeiner Freilandbundc een nieuwn gemeenschap stichten buiten Enropa Lord Dane verklaarde mot tegenzin dal hij vrij wasHij deed het met tegenzin omdat hg innerlijk overlaigd bleef dat de man schuldig was Gg zijt vrij ea kunt heeDgaan ïliohard Ravensbird Myiord zeide de man terwgl hij vlak voorhem gicg staan ik vreos dat gij in spg t van het getuigenis nog in den waan verkeert dat ik sohuldigben aan den dood van mgn meester Ik voel mij gedrongen u nogmaals te verzekeren dat ik hem niet heb ifeder gezien sedert ik dit kasteel dien morgen dat hg mij wegjoeg verliet Ik ben overtuigd dat gg schuldig zijt gij en niemand anders hernam Lord Dane terwijl hg Ravensbird streng aanzag Gg hebt voor het oogenblik gezegenpraald maar het spgt mg voor u Kicbara Ravensbird dat gg vergeet dat dergelijke misdaden vroeg of laat zeker aan bet licht komen Bavensbirds eenig antwoord was eene eerbiedige buiging Zoolang bet verhoor geduurd had had hij Lord Bane altijd met den meesleu eerbied toegesproken Men kon hem buitendien niet beschuldigen dat bij iemand oneerbiedig bejegend bad hij was alleen onbasebroomd geweest Hij verliet zwijgend de vestibule Bruff stond aan de groote poort maar Ravensbird streek hem sprakeloos voorbij en sloeg den weg naar Danesheld in Een oogenblik later kwamen Cotton en Mitobel voorbij zij waren spraakzamer ea Bruff verzocht bon om een glas ale met hem te drinken hetgeen de arme zwakke Hitehel gretig aannam Lord Dane de heeren Lester en Apperly en de gtTHhtedienaar bleven nog in de veatibale De twee het uitvoerend comité beeft lich daartoe iu verbinding gesteld met de rt geeringen der republieken Paraguay Chili Brazilië en Mexico tot het verkrygen van een uitgestrekt vruchtbaar grondgebied ruim genoeg om voorloopig lOO OOU gezinu U te vergunnen daar met aanwending der ninnwste uitvindingen en ont dekkingen op werktuigkundig gebied een rrga gemeensohap ta vormen De van eerstgenoemde regeeringen raedi ontvangen antwoorden geven bet uitvoerend comité de otertuiging dat de verwezenIgking der plannen aanstaande kan worden geacht Het doet thans eon oproeping tot alle ontwikkolde en vryzinnige burgers om hun steun te schenken aan dit pogen om de aooialo misstanden van onzen tyd op te beften door de stichting van een gemeenschap waar iedere werker met hoofd en band de volle waarde zyos arbeids ontvangen en daarmee algemedne welvaart en vrybeid mogelyk worden zal c Ia de EpoQomist van Januari geeft mr R Macalester Loup onder deo titel Non LiquHt een beschouwing over het ontwerp tot herziening van het personeel waarvan de behandeliug thans geschorst is Noa Uquei c het is niet uit te maken is bet antwoord op de vraag welke de schryver zich stelt of bat beter ia de na oaubangige voordracht ta verwerpen nu zy ons het ideaal bet pertoneel gemeeulebelastiog niet nader brengt of wel een ontwerp aan te nemen dat belaogryke verbeteringen in de ryksbelasting aanbrengt Maar mr Macilester Loup meent wel dat de minister gevaar loopt dat zjj die wel zouden willen medewerken om althans iu bet bestaande een verbetering tot stand te brengen bun nou liquetc practisch omzetten in een voor beai noodlottig Iu dubiia abstine c Het artikel van den beer Macalester Loup is overigens gewyd aan eene uiteeazettïng waarom bet personeel gemeeutebetaatiagc voor hem het ideaal is en aan een beioog dat een kamer die zich neerlegt by het aanhangige wetsontwerp berust in onbepaalde willekeur vooral door de tabel goed te keuren waarop bat ontwerp rnsf De gefailleerde koopman die de vorige week te Amsterdam terechtstond wegens verduistering van goederen tot den faillieten boedel behoorende men herinnert zich bet verbaal van de portefeuille met geld die in een tram Dam Amsteldyk zou zyo verloren werd gister tot één jaar gevangenisstraf veroordeeld eersten waren nruk aau het redumron Da beer Apperly was in gepeins verzonken en de gerechtsdienaar deed met een zeer bedenkelijk gezicht aantcekeoiugen in een oud notitie boekje dat hg uit zijn zak bad gekregen Gij ziet er verbijsterd uit Bant merkte de advokaat aan Oat ben ik ook mijnheer Apperly Ik bengeheel en al uit bet veld geslagen Houdt gij hem nog steeds voor sohuldig Stellig en zeker antwoordde hg heftig Ik bun er om u de waarheid te zeggen niet meer zoo heel zeker van zeide de heer Apperly die na hit laatste getuigenis a zaak anders inzag Men kan geene daadzaken looohenen Als de man werkelijk op het door hem aangegeven uur in de herberg terug was Ik verzeker u dat hij er niet terug was viel do gerechtsdienaar in of MUohel is in de war met hot juiste uur Niets is budriegelgk r dan een getuigenis dat op tgd berust Let wel gij hebt mijae opgaven genoteerd niet waar en onder anderen het getuigenis van Hawthorne dat Ravensbird toen bfj in de herberg terug kwam had opgemerkt dat het twintig minuteD over achten was Dit alleen hewgst voor ieder die eenige ondervinding heeft reeds genoeg dat hij sohuldig is Wees verzekerd dat h jbg dat gezegde een doet had Hier ia list in hetspel Hg beeft waarschgnlgk de klok achteruit ge zet Maar dit brengt m niet van mijn stuk R vensbird ïs niet slimmer of dommer daa een ander van zijne soort en wg zullen hem nog wel weten te vangen I