Goudsche Courant, maandag 20 januari 1896

f andere vereenigingen navolging moge bebben Opbrengst van de gezellige avonden van de Cbristelyke Volksbond En tree s Netto opbrengst f 142 35 Opbrengst eerste collecte 26 29 tweede 26 094 Totaal f I94 73i Van de Pottenbakker Vereeni ging fBytyde Gezorgd f 5 Verder brengt de Commissie ter kennis van de ingezetenen dat door de ruime bydrage van de Cbristelyke Volksbond en andere bydrsgen besloten is om de se baal collecte uit te etellen tot nadere aankondiging DE COMMISSIE I de heer Vlngerling gaarne hippers wiaten lwanneer de Kteiwegsbrug yicf gedraaid mag Worden b v een 4 ord i ijtqu Maraan t g6ihoet zien Us rt 110 nog oanige discosj Ie e heer van Qoor voor IJ ten lesen jPo ïrngf acht eii ontslag i op vpordnaou orji Wethouders 9 l wordt lp Wluterdleiist 1895 1896 GOUDt KOTTlKDAM Aangevangen 1 October Tijd van Greenwich Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 7 81 7 59 8 06 8 18 8 11 S 48 9 06 9 40 1 44 KDA ti10 19 10 19 10 86 10 48 10 49 9 88 7 45 8 07 8 18 ÖOD Dl DEN H i iO DEN H4A8 00DDA 19 8 4 9 64 U 4 7 8 01 10 08 6 08 8 13 10 15 30 8 16 10 17 1 5 7 7 44 8 819 9 1810 8111 46 BHago 6 K1 7 30 7 48 8 80 0 98 9 48 lO ll 11 35 18 1K I S5 2 44 8 1 Voorb B 67 0 H u 10 17 1 41 Z Ze twG ll ff H 10 88 ff 1 B6 n Zev M 8 23 n n n 10 48 g Ofl Gnuda 6 SS7 S0 8 18 9 9 56 10 1610 54 18 05 18 458 17 8 14 S 38 4 18 4 48 M7 8 50 8 88 10 IS Stopt ts Blelswyk Kraiawee en Nootdorp Leidsohendam en Hekendorp ÜTEECHT G O ÜD4 Utrecht 7 60 9 10 11 84 18 60 8 10 S 68 4 48 6 86 7 0 8 09 9 07 10 84 Woerden 8 11 10 88 11 6L 4 16 6 58 9 88 10 54 OudewaUr 8 1 10 31 w 4 84 9 86 Ooada 8 88 9 84 10 44 18 07 1 82 8 48 4 87 5 90 7 09 8 26 8 419 49 11 10 Goud 7 SU 5 85 9 09 9 S7 10 80 10 0 11 11 11 18 1 87 8 8 8 47 4 46 5 Ï7 7 14 7 Zo M 7 43 8 47 11 0 H Z ïe w 7 68 8 6 11 18 If Voorb 8 07 9 08 l l Si i Ss i l l H 8 11 9 18 9 S7 10 07 10 48 11 8118 41 1 06 1 7 4 0 4 17 SOI BA OT KÏOII Utouit Oudew Woerden Vtreeht t N r Amterdan o C D 1 A H ST ï B D 1 M Gond M 87 8 11 10 01 lO M l J 5 8 877 8 8 0 8 11 of WMO Yl ïo llo 8 17 4 1 T 3 S1 10 16 WA M lull 0 6 17 7 18 8 48 10 87 iM 618 r8 i 8 4rt nO 51 11 45 l io 8 08 8 0 4 48 39 8 8 f M4 f AM8TXKDA M 0 O V D A Amsterdam C 8 9 10 10 48 3 9B 4 10 e lS 7 4S Goiidi 7 82 9 04 10 14 18 18 8 8 5 80 7 40 8 49 Stoppen te Bleisvr k b vag ra NoetdoKp Leilbakiadam tt lUkandorp 9 4 11 10 Te Koinre bü gis n eenftchttalTisseben aan een groot gevaar ontsnapt Zg hadden aich op het ü hegeven roor da spiering Taogst t Gaf echter niet reel en de maaQen besloten terog te keeren Toen bemerkten sg dat het s afgedreven en de commnDicalie met den vasten wal verbroken wan Ër bleef niets anders over dan in zee te springen en te trachten zwemmende de kan te bereiken Het waagstok gelokte doch e rat tegen Tjjf uur s avonds kwamen allen doornat en geheel verkleumd thnis Wijlen pastoor P J Tasset teDidam beeft aan bet parochiaal kerkbestoaraldaarvermaakt eenige onroerende goederen tet eene rermoedelgke waarde van f 2500 De Hollandsche Spoor zal weldra antomaten gebraiksn voor bet afgeven der perronkaftrtjea Wanneer men weet dat bgv te s Graveohage ep zomerdagen gemiddeld 9000 per ronk aartjes worden verkocht en deze worden afgegeven aan hetzelfde loket wsar de reizigers lich van kaarten voorzien dan ie het nut van den nieuwen toestel reeds on betwistbaar De heer C C V d Valk ie Haarlem heeft Toor de Hollandsche Spoor het vraagstuk opgelost de kaartjes van den dag pn natdtempel to voorzien De Haarl Gt zag gisteren de door den heer ▼ d V vervaardigde automaat waaruit men het inwerpen van een 2yg centstak een kaartje te voorsehyn kwam met het stempel 16 Jan 12 N Bedrog is bü dit toestel ontnogeiyk Het weigert absoluut andere muntstukken dan de bcvengenoemde aan te nemen en door een byzondere inrichting kan voor één 2i ceDtstuk nooit meer dan één kaartje verkregen wordao Heeft het toestel at ayo kaartjes verkocht dan weigert het eveneens het 2 centstuk zoodat men dit nooit noodetoos kwgt is In den automaat zit een unrweik dat op den stempel werkt is dit opgewonden dan verspringt de stempel altijd door vanzttlf ook B nachts te middernacht verspringt ook de datum Eoodat den volgeoden morgen de kaartjes vanzelf den goeden dngstempel dragen Staten Goneraal Ie Kakeb Zittiug van Vrgdag lT Januari 1896 Het jdebat werd heden voorgezet over het voorstel Hartogh wyziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en wel over den procesgang in het algemeen De heer Bonneval Ëinre betoogde nitvoerlg dat de voorgestelde algemeenesnmtrierbehau deliog misbruiken zal bestendigen üu nadeelig IS voor de justiciabeleo Mr Üartog verdedigde het stelsel van het ontwerp vier conclosiën als regel en meerdere alleen wanneer de rechter dit toelaat Voorts stelde by tegenover elkaar de meeoingeo van de heeren Boneval Faare en VUelander Beiu welke laatste de gewone behandeling wil terwy de heer Faore juist een snmmiere weuscht Eindelyk beriep hy zich op tal van adviezpu ten voordeele van het ontwerp ook van de leden der Haagscbe en der Rotterdamsche balie De hesr Pijnappel verdedigde hoofdzakelyk tegenover den heer Faure art 143 van het ontwerp regeling der termijnbepaUng i ah in alle opzichten juist en leidende tot verkorting van het geding De heer Sassen was tegen het ontwerp omdat het niet in alle opzichten vryheid van rechtsprtktyk huldigt en rpchtzoekendeu met nader hreugt tot den rechtersfitoel In kleina zaken zal hei ontwerp leiden tot langduriger en kostbaarder processen De heer Van Lyoden verklaarde geen bezwaar te hebben tegen den roorgsstelden procesgang De heer Kist verdedigde bet stelten van een fatalen termyn De heer Hartogh doet in zyn repliek uitkomen dat de opinion van de tegenstanders soms lyiireobt tej enover elkander staan 7 i 8 40 7 88 8 47 7 89 8 4 7 46 9 01 7 8 9 10 5 7 8 10 6 08 19 6 16 86 6 84 S Sl 6 80 Gouds Moordrecht NieuworVerk Capelle Eotterdam Rotterdam OapeUe ifieuwerterk Uoordrecht Qoudn Aau de orde kwam nu punt 3 Do verplich te ig tot het gelgktydig voordragen vnn de geheele vfrwering De heer Vun Zinnicq Bergmann bestr dt dat beginsel en geeft aan het bestaande sjateem de voorkeur In bet proces luaschen de H IJ Spwmy en den tuinder gaf de rechtbank te Rotterdam gister vonnis en benoemd zy uienwe deskundigen op grond dat deeetste deskundigen niet alleen de werkelyke waarde vanden groud doch ook t te niet gaan van het bedryf in groenten op dien grond hadden geschat als ware dit bedryf onver plaats baar Wel moest ook de schade ontstaan door dit overbrengen van de nering worden begroot doch juist biervoor behoefde de rechtbank nieuwe gegevens en nieuwe oorlichting De kosten zyn gereserveerd tot de einduitppraak Voor eischeree pleitte mr J C Reepmakeren voor gedaagde mr Knottenbelt 4 By het bekende onvoldoend gehalte vanhet papier van een deel der in omloop zyndemuntbiljetten van f 10 waardoor die dikwylascbeureo en men de twee helften aan elkaarptakl in bet in den laatsten tyd herhaaldelyk voorgekomer dat de helften van verschillende exemplarveo aaneen zijn gevoegd hetgeen op den achterkant uit de nummer zichtbaar is I De Midd Ct iiestigt hierop de aapdacbf omdat dergelijke exemplaren Oiet gangbaar zynl k Eergisteren werd van Stads Doelen te Delftper gesloten wagen zooals dat ge ruiyiyk i een piano naar Den Haeg getransiorteer4welke den avond te voren door de vei§enigin r Wioter Soiréesc was gebruikt Ëejn et gen aardigheid by dit transport kffjiw dat b paard hetwelk den wagen trok om den h4een groenen lauwerkrans droeg Betwyfeltmag worden of die krans door den henker wel bestemd was om door bet paard van dan pianofabrikant gedragen te worden doch hetwnseene aardige reclame voor den febrik nt toen zijn voertuig waarop oatourtnk zyninaam met groote letters geschilderdes too triompbantelyk de resideï ie k vam binnen rijden j Een cycloon te Antwerpen Giatèi iMddag omstreeks 3 nur werd Antwerpen plotseling overvallen door een onLzelienden stormwind welke allen die buiten wari noodzaakte een schuilplaats te zoeken lijfde Stefaousstraa waren een tiental werklied bezig in vier in aanbouw zynde huizen t n een plotselinge rukwind de vier daken dier hoizen optilde e k naar beneden slingerde zoodat de steenen en balken overal heenvlogon De 50 jarige Cornelis Van Vlimmeren wonende io de Scheldestraat was juist boven in een der panden werkzaam toen de instorting plaatshad Tosschen de chaos an puin viel by op straat waar hy bewnsteloos bleef liggen totdat een zwaar steenblok dat losraakte naar beoeden viel en hem het hoofd verpletterde Twee andere werklieden werden met zware kwetsuren van onder da pniuhoopen te voorscljiJD gebracht De beide ongelukkigen en het lijk van Van Vlimmeren die een weduwe met vyt kinderen aebterlaat werden naar het Siut Elisnbethagasthuis vervoerd Op de boalevards ontwortelde de stormwind verscheidene boomeu De Bchepeu in de haven yn er met geen noemenswaardige avery of ongedeerd afgekomen Posterijen en Telegraphle Aangeteekende etokken en brieven met aangegeven waarde geen doosjes belast met een varrekenbedrag van ten hoogste 500 francs als bedoeld by art 11 van No 1 der Verzameling van 1896 zyn toegelaten in het verkeer met België te rekenen van 16 dezer H t maiiinum van bet verrekenbedrag voor zendingen bestemd voor Nederland is bepaald op f 250 In vfrhand met de toetreding vnn Zanzibar tot dfi Algemeene Post ereeniRiiu is het 13 85 13 88 11 8 18 46 12 5 U O T T I 9 1 10 17 10 7 47 11 18 10 S 10 64 11 01 11 08 ll K 11 14 10 16 ll SO 8 S Britaeh Indische kantoor te Zanzibar sedert 10 November 11 opgeheven Circulaires enz tot aankondiging van buitenlandscbe loteryeo zjjn niet toegelaten in de Zuid Afrikaanse he Republiek Transvaal By verzending worden zy aan de afzenders teruggezonden De in artt 2 en 6 van het Koninklijk besluit van 31 Maart 1891 No 23 vermelden titel van Controlenr voor de vervaardiging van postzegels enz is btj Koninklyk besluit van 27 December 1895 No 48 gewijzigd in Coojroleur magazyomee8ter by de Posteryen en Tslegrapkie Benoemd 1 Fejbr Tot klerk der postfyen en telegraphie 2de klasse te Laren N H B Heemstra t rt brievenga rder te Noordwyk aan Zee C Looy thans brievenbesteller te Rotterdam Geplaatst 1 Febr Te Rotterdam telegraatkautoor de vrouwel ke klerk der posterypn en telegra phie 2de klasse M W an Vlierden thans met rlnf VERGADeRlIi6VANDENGË eËNTER44D Vrjiiag 17 Jnnuari 1896 T Ver olg IPogesomen Een I vooi Btel van den beer C P W Dessing ijpt het aanleggen van een telefoonLgeleidingïVao i e de Gemeente 1 J i I er visk EenUchryvfn va n B en W inzenden eJMnenieuwe ontperpverordéningi tot regelingj fad net lager plnMrwy Ter visfe Een sehr wven van B en W pt wyzibing dar gemeente9begr ting di njBt l l i i I l l Tajf vis Een vooraMi van B en IV totj h toe nen van een gfatiftcati Tm f 4i0 H aan gander aan m Haastre h taalde bitdgi l i I ri I Ter iivmifixf Een rapport van B en W opfnet rearötó de afd GouG en omstreken deii iVereeoig ilji Zondagdrust t afwyzing dd iseerende h Eeo adres van A Hornes Mz en 55 ttwu ren péi het keurloon in deze gemeent P te vowen MS Dit adres werd reeds in jpn vorig nummer opgenoraeö f De behandeling van djt adres wordt nanlgebouden tot het by de agenda betreffende ontwerp op he en Een adres van den heer H J Nederborst Ji alhier verzoekende de concessie jroor een teletfoon voor 25 jaren en niet voor 15 jaar zoorIs hem verleend is Ter visie Een adres van H Wortman dank betuigende voor de hem verleende gratificatie Aangenomen voor kennisgeving Een adres van den Gemeente Bouwmeester verzoekende toezicht te mogen honden op bet bonwen van de kerk te Boikoop Op voorstel van di n Voorzitter wordt faet gevraagde verzoek tuegeataan Aan de orde De benoeming van een Lid in de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwys Benoemd wordt de heer L R Oldeman met 12 St terwyl 3 stommen op den heer A Viugerling werden oitgebracht Aan de orde Idem vnn eeneo Onderwyzer aan de Ie Kostelooze School Benoemd wordt de heer J T Rinkema te Leiden met 15 at Aan de orde Stemming ovor het voorstel van Burgemeester en Wethouders om in beginsel te besluiten geen gemesntegrond meer uit te geven andera dan in huur of erfpacht Dit wordt verworpen met 8 tegen 7 st Aan de orde 4 0 4 7 04 5 11 30 1 41 1 51 1 59 l Ot 1 11 7 11 7 80 3 10 5 41 3 0 S BO 4 t e O u D 1 Het voorstel van Burgemeester en Wethouders unar aanleiding van bet verzoek van de Directie der Stearine ïCaarsenfabriek Gouda om afstand in eigendom van gemeentegrond Wordt aangenomen Aan de orde Het roorstel tot verhuur van een stuk grond by den Kleiweg aan J W Verwey en J Omgert alhier 0 ÉÊ aaagenomen Aan de orde fip Het adres vp n G Fraikin alhier betreffende ontslag van de hnur van een pakhnisje achter de St Janskerk V B en W atellen voor hierop atwycscd te beschikken Aan de orde Het Ontwerp wachters van De heer Hen eerbte 9 artikel bij stemming door deu R art door Bi geschieden Bij art 2 op te wyzen terwyl de bi passagiers opni voorkomen ip De Voorziü mocht en bij op zou lafen ook niet toelatil By art 5 J dat d Wordt aangenomen ner Instrnctie voOr de Brug emeente kon wel medegaan met de maar over Art IQ wenscbtte laar d benoemingeq vroeger leschleden en no volgens dit imeester en Wethoitders soa tnschte de heer van Galen er bet wel gebeurt dat schippers gedraaid is in die opening n dit na wensohte hy te deelde luede dat dit niet daarmede belaste beambte r n de brdgwachter mag het door middel vj De Voorziti komen f fadat ovel w rd gevo rd artikel aldui worden benj van Borgt mi Na ezb deningigoed È iflfe Aannde orde fjiKl Het vobrsteOot jjwÖziging der begrootfbg diekffll8 5 J I M P Wordt goedgisiei Afl diordeijl Ij ilfj Del 4oorstdllm betrefieDde m n P jijivordÖ ring v py oecj kenrlobnf o vlfi lee8chit DeyMer i ib lb isltagen eene heffingf di het oÉn i IjiDorkDmen dat men dan premieVging i lll omde smokkelhandel tjÉ i slagers zuUeiji buiten d gemeente gaan nlaehtini en het gsftt niet aas een belasting van eeu deel der burgei y te haffen waarom by de raad verzocht zyne goedkeuring hier niet aan te vurleenen De Voorzitter merkte op dat een groot deel dat geen vtee ch eet toch aan de keuring moet helpen betalen daarom acht hy het wentehelyk en billyk dat de slagers dit zelf behalen Nog beweren adressanten dat er maar twee plaatsen zyn waar een keurloon geheven wordt maar te Middelburg Kampen Dordrecht Nymegen Arnhem Amersfoort Groenloo en alle plaatsen in Limburg heeft men een keurloon en dit werkt uitstekend en het is ook zoo erg niet als een slider die het vleesch schoon aan den haak koopt voor 30 cent dit omzet voor 45 of 50 cent then kan toch wel zeggen dat zulke winsten niet matig lyn en daarom beveelt by aata bet ontwerp aan te nemen De heer van Galen geloofde niet dat het vleesoh etend publiek het zon moeten betalen maar wel het niet vleescbetend pobliek omdat die menscbati by een paardenslaebter toch zeker een paar oenten meer zou moeten geven als hjj voor het slachten van een paard ook moet betalen die althans had ik er afgelaten De Voorzittsr merktte op dat een paard toch nog opbracht f 110 a f 120 dus daar kan toch wel 50 eefat af De heer de Raadt is tegen deze hsffingf had men een keurloon op andere levensmiddelen dan was het billyk t Bl 9 57 U 13 10 04 10 11 10 18 10 37 11 80 8 05 9 4i I 9 53 9 58 S Si 10 08 9 08 5 81 8 1 4 10 9 10 6 17 6 17 6 84 6 41 6 47 3 48 4 15 5 17 6 IIS 7 8 9 88 J g g u 6 14 6 88 9 8 6 89 10 03 De beer Derckaen moest den Voorzitter opmerken dat de pryzen die door hem genoemd waren niet juist waren daar hij ook varkenalncbters in zijn familie had en doa van oaby hiermede wel eenigszins bekend was maar niet altyd kan hy die pryzen maken die u opgeeft dezen somer heeft hy gezien dat he 1 best spek voor 20 eent is verkocht dat er nog al veel afval is dat men des zomer niet kan verknopen waarom hy tegen sal stemmen De hter Prince deelde mede dat ook de heffing van ren keurloon zyne goedkeuring niet wegdraagt waarom hy tegen zal stemmen Als nu wordt Art 1 in stemming gebracht Art 1 luidt aldus Ten behoeve der gemeente wordt onder den naam van kenrloon van ree an vle ich eene belasting geheven van een ieder die vee en vleesch ter keoring aangeeft Dit wordt verworpen met 13 tegen 2 st die der bh van Goor en van Iterson Daar dit artikel is verworpen is de geheele verordening vervallen Niets moer aan de orde t ode wordt de ver dering gtsaten Buitenlandsch Uverztcht In Noord Amerika wordt algemeen verwacht dat de commissie voor buitenlandsche zaken uit den Senaat heden voor zal stellen een resolutieé verklarende dat Ik verwerven van land dbor een Ënropeeschs mogendheid ook door middel van aankoop een vyaodige daad jegens Noord Amerika ia en men gvloott dat de Benaat bovengenoemde resolutie zal aanneitfen maar da bet twytelachtig ia ojf zy zal worden bekrachtigd door bet Huis van Afgevaardigden waar Hitt en ook de de speaker ertegen zyn Middeierwyl trai ten de jingo s in de Unie he terrein dat ze in de laatste dagen verloren hebben te herwinnen Hoawel de redevoering vaa Balfour een gunstigfn indruk l eeft gemaakt valt Ide Sun Olnbj heftig aiin omdat Ijhy aan Chat b irlain heeft opgedragen de belap en van de Amen katnsche burgers i Tran al te behartigeAi Het blad maakt opmerl aam op de verster kiog van Halifax op Nbfa Scotia en Vancopver s eiland die metter xaad ger ebt is tegen Niiord Amerika ofschoon f voorgewend wordt ftat z tegen DuitscblAnd i bedoeld Ce t Rhpdes schynt voür zyn vertrek vaïi de Kaap zyn lyfoiganen stij ikt bevel te hebben gegnven een kraobtigen veldlochtl te beginnen tegen Kruger en Leyds Ë ezH worden in die bladen thans ervan beschuldigd dat ze met Duit hland een komplot tegen Engeland hebben gesmeed om ta bewerkeq dat er een EngeUch Duitsche oorlog zou loshar ten De Engelsche regeering zendt een rechtsgeleerde naar Pretoria om haar eigen en de haar toevertrouwde belangen in het proces wegens landsverraad te behartigen Trouwens heeft Robinson aan Cbamborlain geseind dat de hoofd beklaagden goed verpleegd worden en dat bun behoorlyke advocaten zyn toegevoegd Kobinson had Kruger gematigdheid uanbe volen maar hy erkent dat de Transvaatsche regeering stipt volgens de wet handelt Zy beweert dat zy de bewysstnkken in banden heeft dat er een samenzwering bestond beoogende de Transvaalscbe goudmynen in te palmen met omverwerping van de Boerenre iubliak teneinde een bankroet van de Chartered Company af te wenden Het eerste verhoor van de beschuldigden waarvan de voornaamsten afgezonderd worden gebonden vindt over twee weken plaats De redevoering van den miniscer Balfoor over de Transraalsche quaestie wordt in Duitschland schouderophalend besproken De Vo a Ztg c Epreekt van uitingen die weioig neggen en tot nog minder verplichten doch die hun uitwerking niet zullen missen op d toehoorders c Het meest trof bet blad de zonderlinge opvatting die de Brïtscbe regeering schyut te hebben van de beteekenis van den inval van dr Jameson en van de eischun der Uitlanders Anders zon een minister der kroon toch niet kunnen en mogen spreken van een onbillyk rcgeeriogsstelsel De snzereiniteitsqnaestie zal worden opgelost langs diplomatiekenweg en Dnitschland sal het door ayn regeering ingenomen standpunt daarby krachtig verdedigen zonder dat het noodseketyk zal zyn tot de wapenen de toevlucht te nemen De Doitsohe bladen achten het tevens z er onheosch dat in de Eugelsche pers vooral in de Times en de Standard pogingen tot verdachtmaking vsn president Kruger en van den Engelschen agent te Pretoria sir J de Wet worden gedaan Het bericht dat laatstgenoemde van de plannen der Chartered Company kennis droeg en de Engelsche regeering daarvan onkundig heeft gelaten terwyl hy Dnitschland en Transvaal er van onderrichtte noemt da Voss Zlg een hatelykeaantyging een tatsoenlyk blad onwaardig In den Doitschen Ryksdag zyn de groote debatten over het voorstel von Kaoitz aangevangen Men weet waarover het handelt zooals het nu is verbeterd luidt het aldus De in en verkoop van het voor de consumptie io Dnitschland bestemde buitenlandsche graan en de bnitenlandsche producten van graan geschiedt voor rekening van het rjjk op eene wyze die niet in strijd is mei de tnsschen 1891 en 1894 geiToten handelstractaten of wel op grond van nadere overeenkomsten met de betrokken contracteerende staten De beer Von Kanitz heeft zyn voorstel uitvoerig verdedigd en de bewering van verschillende aanvallers bestreden dat het door hem gewilde graanmonopolie het duurder worden van bet brood ten gevolge moest hebben en in stryd was mei de handelsverdragen By monde van Von Marschall kwam de regeering nogal scherp uit den hoek Uit het oogpunt nn van de handelspolit ek was het voorstel onmegelyk in de praktyk niet ten oitvoer leggen en van Bociaal politiek standpunt zeer bedenkelyk Door de verklaring van Galen toonde ook bet Centrum niets van het voorstel te willen weten het was zelfs tegen het verwyzen naar een commiseie gekant Wat het eind zal wezen der debatten h niet twijfel ach tic meer nn ook de liberalen 7ieh nfkeerïg toonden van bet graan monopolie dat Von Kanitz wil invoeren n den Ryksdag heeft de rykakanselier Hohenlohe het ontwerp van een bargerlyk wetboek ingediend Daarbij is een memorie gevoegd waarin de voornaamste bepalingen van bet ontwerp met vergelyking van de in üaltschiand bestaande rechtstoestanden worden toegelicht Ook zal er een ontwerp tot uitvoering v èi de wet worden ingediend dat een reeks bepalingen bevatten zal van algemeenen aard en verder het rechtsgebied zal omschryven waarop de landswetten van de afzonderlyke bondstateq blyveu gelded ondanks de gemeenschappelijke rechtsregels De rijkskauselier wyst er o dat hy dit werk ontsprongen oit de eerste Jjeesldrift van het vaderland indient in deze berinnerir g8dagen van een grooten tijd waaraan de sticbting vnn het rgk te danken is Toej niching De rykskanselier eindigt met den hartelyken wensch uit te spreken dat de beraadslagingeo van den Ryksdag verband znllen bonden met het verlangen van de verbonden regeeringen Levetyiige toejaichingen President vot Buol zegt daarop De Rijksdag verheelt zich noch de politieke en sociale betekenis noch de rechtskundige bezwaren van dit ontwerp dat de inhoud en omvang door geöne taak welke in de vervlogen kwart eeuw aan den Ryksdag is voorgelegd overtroffen wordt Eene herinnering aan den grooten tyd waaraan ook dit nationale werk zyn oorsprong daokt is wel nauwelyka noodig om ons aan te sporen gelyk de verbonden regeeringen onz i geheele kracht aan bet werk te geven De Ryksdag zal ik ben er van overtuigd de hem toevertrouwde zaak zoo spoedig mogelyk volbrengen tot heil van volk en vaderland By de voortgezette behandeling van het voorstel Kaoitz beweert minister von Hammerstein dat graat Kanitz door wyziging in zyn voorstel te brengen eenigermate erkend heeft dat zyo voorstel met de handelsverdragen onvereenigbaar is Eene poging om op de pryzen invloed te oefenen is reeds io vsrschiUende tyden gedaan maar altyd leidde het tot gevaarlyke gevolgen Met het voorstel Kanitz zou men den wng naar den socialistischen staat betreden Met de zoogenaamde kleine middelen kon men wet op de prijzen werken De minister vestigt de aandacht op intrekking van de identileitsbewyzen spoorwegtarieven en snikeraccijns Hy hoopt dat als de Ryksdag na drievoudige beraadslaging het voorstel verwerpt de heeren vaderlands iovend genoeg zulleu wezen om de oplosning vso het vraagstuk aan een objectief onderzoek te onderwerpen De Rykf dag beeft het voorstel Kanitz met 219 teiïeo 97 stemmen verworpen De Fransche Senaat beeft den ood mioister Xioubet tot 7yn voorzitter gekozen met 186 van de 243 nitgubrachle stemmen Tot vieevoorzitters werden gekozen de senatoren Bérenger Peytral Magnin on Scherer Kestner Ook de Kamer is nu met haar bnreau gereed Dh laatst ekozeDe der vier vicepresiden ten was daar Sarrien De toestand van den ood voorzitter Floquet blyft zorgwekkend De commissie nit de Kamer in wier handen gesteld is het wetsontwerp betreffende de wereldtentoonstelling vaa 1900 zat aan de Kamer voorstellen de Regeering te verzoeken een nieuw plan uit te werken de grenzen dier tentoonstelling beperkende tot deu linker Seineoe er en het Troeadero INGEZONDEN Stadgenootm De Commissie voor werkschaffing brengt by deze hare hartelyken dank aan al degenen diemede geholpen hebben aan het welslagen dergezellige avonden van de Cbristelyke Volksbond en vooral de heeren bestuurders voorbun moeite en opoffering en al is het nietvoldoende voor de werkverschaffing zy tochhebbeA de voldoening dat zy mede geholpenhebben om bet lot der werkeloozen dragelijkerte maken De Commissie hoopt dan ook dat het by Buitengewoon OrooU CoUeetit WINTEmNBSGEDENEU A van OS Az Mnch TwlUeni Klwwen E 73 GOUDA Beurs van Amslerdam 17 JANUARI Vorkre KsDBRliND Cert Ned ÏV S S 3 i dito dito dito 8 1 lOO j 887 g 83V dito dito dito 3 I 100 j HoNOiE Obl Goudl 1881 88 4 Itiub Imohrijving 1883 81 6 80 OoSTHNï Obl in papier 188 6 S3 u dito in lilvet 1868 5 84l j PoBTUOiL Oblig met coupon iJ dilo tioltot 3 35 ïluLiSD Obl BinnoDl 1894 4 ÖS i dito öeoon 1880 4 il l ditobijRoths 1389 4 97 dito bij Hope 1839 90 4 98 dito ia goud leen 1883 dito dito dito 1884 6 lOBU i SpiKji Petpet tohuld 1881 4 67 ToKKHJ Gepr Oonï leen 1890 4 78 ai i 21 6ec leening serie D 21 Vi Geo leening lerie C 21 ZuiD Aia R p V obl 1893 6 lij MJBUOO OW Buit Sok 1890 6 911 VENizuiLi Obl 4 onbep 1881 40 i AiiiTllUiit Obligatien 1895 8 100 BoTUïDAM Sted leen 1804 8 98 Ned N Afr Hacdeli laud 48 Arendsb Tab Mg Certificaten 775 Deii Maatsohappü dito 057Vi Arnh Hypotbeekb pandbr 4 lOl 86 Oult Mij der Voratenl aand 64 1 Gr Hypotbeekb pandbr 8 V 101 NaderlandBche bank aand 208 i Nod Handelmaa b dito 141Va N W k Pao Hyp b pandbr 6 7 Rott Hypotbeekb pandbr S 101 Utr Hypotbeekb dito 3 100 OoalSNE Ooat Hong bank aand 143 RosL Hypotheekbank pamlb 4 9 8 Ahikika Equit hypotn pandb 5 71 Maiw L G Pr Lien oort 6 20 112 Nbd Holl IJ Spootff Mij aand UI Mij tot Ëxpl V 9t Spw aand 94 Ned Ind Spoorwegm aand 193 Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 154 dito dito dito 1891 dito 5 103 i lTALU Spoorwl 1887 89 A Bobl S 49 62 Zuid Ital 8pvnn j A H obl S 62 Polen Waraohau Weeneu aand 4 154 Bu81 ör Euas apw Mij obl 4 99 Baltisobfl dito aand 837 Faatowa dito aand 5 78 wang Dombr dito aand 5 108 tnrak Ch A ow Sp kap obl 4 102 dito dito oblig 4 99 AïEElEjk Cent Pae Sp Mij obl 6 lOl Ohio k Nortb W pr Cv aand dito dito Win 8t Peter obl 7 113 Denver ÏE Bio Gr Bpm eert T a 13 Illinoia Central obl in goud 4 10S Louiav NHahTilleCort v aand 45Va ll s Mexico N Spw Mij lebyp o 6 101 Miaa Kanaaa v 4 pot prof aandj 11 N York Ontario Si Woat aand 15 dito Ponna Obio oblig 6 j 108 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 8 St Paul Minn It liauit obl 7 I 105 Un Pao Hoofdliin oblig 6 I 101 dito dito Lino Col le hyp 0 6 84 OiSiDi Can Soutb Oert v aand Bl 13 l Ve C Ballw k Nav le h d o 0 12 Ameterd Omnibua My aand Rotterd Tramweg Maats aand 186 NiD Stad Amsterdam aand 3 107 Stad Rotterdam aand S 108 Beloie Stad Antwerpenl887 S i 103 11 Hom Theist Begullr Oesellach 4 OosTISR Staatsleening 1860 6 K K Oost B Or 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1888 Ned Ver Boz Hyp SpobI cart 118V 124 165 34 113 Stad Brussel 1886 2 103 34 113 Belasting op de Honden BURGEMEESTER en WETBOUDERS van Gouda In overweging nemende dat by art 2 der Verordening op de invordering der Belaatïng op de Honden VBatgeateld door den Baad dier Gemeente den 8n October 1875 aan eigenaars of bezittere dezer dieren de verplichting ia opgelegd om daarvan jaarlyke in de maand Januari aangifte en betaling der belasfing te doen Herinneren den belanghebbenden aan dia bepaling met nitnoodigiog de gevorderde aangifte en betaling te doen ten einde beboeting te TOorkomen Gouda 18 Jannari 1896 Burgemeester en WethOnden voornoemd R L MARTENS De Secretaria BROUWER BurgerlUken Stand GEBOREN 15 Jan Johannes Gijsbertae oudere J Tan Gent en M Schouten 16 Wilhelmue Franciacus oudera F Furrer en J A van Leeuwen Kryn oudere E Krygaman en S C Fini Gerrigje ouden L Schaap en D den Ouden Johannes Gyabertua ouden W Mathol en M Coomans 17 Wilhelmina oodera A Bereadaeo en J Kooiman Lucu ouden L de Frenne en J Hofland Antonins Bernardoe ouden J DongelmauB en M van Straalen Cornelia Petronella Maria ouders J Nieowenbnie en C F Truyen Margaretha Johanna oudera A Fokken en Ë M de Reoi ONDERTROUWD 17 Jan O A de Knoop 31 j en C F Frie 24 j H J Qoirie te a Gravenhage 29 j en j A A Matse 25 j G H de Peer 60 j en W Bekker 47 j J J Holtbuysen 22 j en A C vanWyk 20 j OVERLEDEN 16 Jan A Mul 56 j U m M de Jong wed P Verkerk 72 j J Borst 81 j moordrecht GEBOREN 14 Jan Jooat ouden J Boere en G de Rode ONDERTROUWD 10 Jan F van Graaf en N Verboom Haastrecht = GEBOREN Leonardoa Johaaues ouders C HoogeTeen en G Verkley OVERLEDEN N Vw 69 j P van Nooy 79 j ADVERTENTIBN y d zen betuigen wy onzen dank voor de vele en hartelyke bewyzen van deelneming ondervonden tydens de ziekte en by het orerlyden van onze innig geliefde Ecbtgenoote en Moeder Uit aller naam J C MULLER Haaêtrecht 15 Jan 1896 In het MEÜWS en ADVERTENTIEBLAD van 13 Jannari dnrft de reeda goed bekende firma BüKKEB Ë ELZER te vermelden alsdaterte Gouda Colporteurs van hunne ooncnrenten zyn die de naam hunner Firma gebruiken om hun zelve daarmede te bevoordeelen Een ieder die met my de flrma BUKKËR ELZER ran naby heeft leeren kennen begrypt zeer goed alsdat dit ééne fatale lengen ia Zouden dergelyke dwaze Colporteurs door die naam te gebruiken hunne eigene ruiten niet inslaan Ik neem tevens deze gelegenheid te baat om een ieder io ernst te waarschuwen om maar goed toe te zien alrorena men zich abonneert op de slechte gedrukte en omtrent onleesbare werken van de ürma BUEKER ELZER van de rest zal ik maar zwygen doch ben gaarne bereid om aan een ieder nadere informatien te geven Namens vtfj JHi gezetenen van Gouda STILTING S BOSCH ROGGEBROOD Zuiver echt Van de TTetZ G VAN HOFTEN s Bosch Is te verkrygen by C VAN LUIK a 15 Ct per 3 pond Aan huis te ontbieden TEGEN MAAGKWALEN gebrek aan eetluat en slechte Hpijs verteertng ben ik gaarne bereid allen een van velen aanbevolen DRANK HotteioOê te noemen welke my onden man van langdurig lyden bevrydde G SCHELM Ond Leeraar aau de Reaalscbool te ERFURT Duüsddand