Goudsche Courant, dinsdag 21 januari 1896

34ste Jaarg ng Dinsdag SI Januari J896 i o 6869 Wflt besiB inwriJTiiig ttcen Jioht IfttI Bhwunatiek LwtMBpiiuD kortom tenon L IS j AnkBrPaiB Expeller mimm wmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 2 il nut kot Ml MW uui tawoniioa tegm lll Anker Painlxpelier Tf moei ètt itetda in iedor hais Ociii 4enwoi4oa 0houdonf Pl 50 oont 76 oont on fl 2 do fiosoh Voomudoa in do mootte Apotheken en bij F Ad KalitoT t Oo to Bolteidim Te Gouda bjj A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a ge lij ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is f 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Bnn WmKELS=CI f p K l T KUJl I SnKnvivr Rvi RU i Agentuur by de Firma Wed BOSMAM te Gouda FDIEE OUDE SCHIEDAMMER GETOVER Merk NIQHTOAP Verkrygbaur bij M PEETER8 Jz N 6 Als bewijs vaa echtheid ie caobet en kurk steeds voorzien van den naam dor Firma P HOPPE Gognae fin Bois t X 4iO de LHer De OOGWAO FIIT B018 Tftn do Sooi td Aaonym I wordt KtlavMNl in varingsl de bsmuide flAssohen v a o litter inhoud roonien vfta hot attest ran Dr p w yAS HAMHL AOOS FroefflMoh k f 1 30 ultduit iid verkrUgbuf bJJ H J V WANKUM MELKEBT OostbaTen firma Wed Ui Gouda J Oudergeteekenden berichten hiermede 1 I het geëerde publiek van GOUDA ea I Omstreken dat zy binnen kort een Winkel zullen openenl J alwaar iu groote voorraad verkrijgbaar zal zyn in Galanteriën Sajeiteu Graren en Band Zeemleder en Sponzen etc Ons iu üwe welwillende gnust aanbevelende verbiyven wjj Acbtend Uw Dienaren GEBE niMMELEEICH SALMONIAK HONING Bö het gebruik dezer PASTILLKS hond het hresteu op en wordt alle slgm opgelost Prga per flacon ZO cent bg J VAN OIJE GOODA Kleiweg No 2 TANDARTS E CASSUTO Turfmarktm Gouda SPeSEKUREN van 10 tot 12 en vau 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd DONDERDAGS vaa 8 tot 12 en U tot 3 uur FINALE VITVERKOOP ran alle Winterartikelen i ZIJDEN STOFFEN P LÜCaE PLUWBELEN ASTRAKANS MOFFEN BOA S KRAGEN HANDSCHOENEN BLOÜREN enz Tegen SpotprlfKenmr Zie de ETALAGE WISBRDN LIFFHANN MARKT 136 J F ClIJPERS Westeinde 37 Den Haag IA1 0 S Slcminen Verlmrcn Beparccrcn Buitenlandsche P I A N O a nit da eerste fabrieken ifl roime keuze AmerikaanBche HARMONIUMS door directe importatie tegen ZKÏER IvAGE prijzen Inruilen ran bespeelde Pirtno s Agent voor Guuda en Omstreken KLEIWEG A lierwege bekroond me t Eere Diploma s Gouden en ZiWeren Medailles benevens EereDiploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is bet Wereldberoemd Druiven ltorst Honig Extract MELIANTHE UIT DE Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMt VAN H I van Schaik Co gevestigd te s Qfavenhage Ge u middel is of kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OU Mil DELIJK de streugdte hoest en verouderde borst Jiwalen Dadelyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MfilLIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in Üaconfl van 40 cta 70 cta en ƒ 1 met gebruiksaauw ziog voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Hechtbank te s Gravenhage MP Verkrggbaar Ijy F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND Boshop B V WIJK Oudcwatrr touda Snelpsradruk van K Bunkiun h Zoon Loterij St JosephS Weeshuis De Tentoonstelling der Voorwerpen sal plaats hébben in de H K Leesvereeniging Westliaven alMer OP Dinsdag 21 Januari e k van 10 4 uur entree VRLT Woensdag 22 10 4 10 CENTS Donderdag 23 10 4 VRIJ De VMBLOTISa sal geschieden in hettelfde lokaal FBIJDAQ M JAS e k s morgens ten W uur Amersroortsche Machinale STOOM BROOD BH BISGHÜITFABRIIK SI TE AMXlBafOOBI Prijsverlaging van af MAANDAG 13 JANUARI 1896 Gewoon Roggebrood van puike rogge zouder bijmengsels tot 1 Kg 5 et l i Kg VI ot 2 Kg 10 et 4 Kg 20 et Voerbrood van zuivere kwnliteit grootendeels puike rogge tot li 8Kg 6 et Zoet Boggebrood byzonder goed van smaak 1 Kg U et Boggebrood met Krenten extra fijn en idem rozyoen zonder pitten j Kg 12 et Ongebuild Brood met Prima Tarwebloem vervaardigd van de eate tarwesoorten panvorm Vi Kg 5 et 1 Kg 10 ot IVi KG 15 et Kg 20 et Munitiebrood bruinbrood van de fijnste tarwesoorten ronde vorm 60 Dg 51 et 120 Dg 11 et lange vorm 50 Dg 4 t 75 Dg 7 et 1 Kg I 9 Cl 2 Kg 18 et De bovengenoemde broodgewichten worden behalve kantbrood gegarandeerd J Allu ff nea worden dooT oDze eigen onlaDgs naar de be le eu modernste sijiteemen ingericbte liraaiiI reinigingapoetaer wasscherij drogenj en borstelinrtchting beslaande nit 21 versebillende macbines an j I nlle vreemde b standdcelen ontdaan wellie anders in len reRel grootendeels mede verbaicken worden j I waarna de loivere i raneu door middel van zea stel stalen walsen gemalen worden en dna eeD afslijpsal I I ven molensteeDen iQ bet moei komt Koodat deuk zy onse uitgebreide en komplvete inriobtingon ona 1 I brood bierdoor alleen reeds bepaald veel beter loediainer efi gezonder dan ander brood ia waarbij oog J komt dat wij voor ouze grondstoifeo alleen het beste goed genoeg tcbtea IDépóthouders gevraagd franco toezendirig flinke provisie De l rlj8 van 300 00O Mark viel voor twee trekkingen der Hertogelijk Brnnswijkscie Staats Loterij Prijs van eventueel M 500 000 spec in mgne CoUeetie hy de laatste trekking kon ik weder talrgke prezen aan mgne spelers tiitbetalen Bij deze aanhoudende pryswinningen noodig ik uit tot deelneming aan de nu beginnende ISih LOTERIJ in 6 trekkingen SO OOO PBIJZEX 500 000 U Prijzen 4 M 15 000 300 000 2 12 000 200 000 22 10 000 100 000 2 n 8 000 70 000 3 0 000 60 000 65 5 000 50 000 2 4 000 40 000 lUO 3 000 30 000 2U 21000 24 000 623 t 1 000 20 000 1048 500 etc te zamen 10 Millioen 545 000 Tark in Qoud Voor alle trekkingen kost een Kwart Lot Mark 33 half en heel naar evenredigheid Voor de Trekking op 2 eu ZS JM VAHM ÉS90 verkoop ik tegen inzending van het bedrij in geld of poswissel ëlechtn origineele loten ACHTSTE KWART HALVE HEELE Pi 1 65 f 3 25 f 6 50 f 13 Officieel plan en Trekkingslyaten gratis Prompte uitbetaling Hoofd Colkie der I rinAHI Dttilscbiand Brunswijksche Slaals Loterij y f BOEK m STEEITDEUEWEEK in gromte ver e1ieideuhetd Rouwkaarten en Rouwpost met Portefeuille Sluiting naamkaartjes IfËenus yVofa s Kwitantien A BRIiXKMAN Z BINNENLAND GOUDA 20 Januari 1896 Men meldt uit Schoonhoven van 18 deier In den laatiten tfld had men te VilligeLangenk en omstreken veel te klagen over het itelen van eenden In den afgeloopen nacht nu meende de oudste zoon van den Undbouwer A Schep wonende te WilligeLan gerafc op ongeveer een oor aistands van SehoonboTsn onraad op bet erf zjJQS vader t hooren Hfl begaf sich naar heteendenhok n vond daar drie personen bezig met inbrpken Deien gingen op de vlucht maar de moedige zoon aehtervo gde hen tot hg één honoer op den Tiendeweg te pakken kre g De twee anderen zetten na de vlucht voort maar 8 giflg met lyn gevangene naar den naastb woDsnden d H wekte dien en bracht oor hem biggeslaao den verdachte A d O geoaamd naar Schoonhoven waar by hem aan de politie overleverde Het schynt een oude keniiit der jaatitie te zÜ Da bevolking van Amsterdam is in 1895 vermeerderd door geboorte met 14 014 eo door vestiging met 24 691 dna te zamen 38a705 ea verminderd door sterfte met 7829 en door vertrek mei 24 864 d i samen 32 693 zoo dat de bevolking per saldo is vermeerderd met 6012 zielen en in het geheet op 31 December bedroeg 456 192 Zou voortgaande kan men dos nog voorden aanvang der 20e eeuw tot t half millioen zyn gekomen Zaterdag te 8 nur was de termyo afgnloopen voor de aanmelding der houden van 3 pet Staatssohnld die afloasing verlangen in plaats van verwisseling in nieuws 3 pet schuld Naar wij vernemen is van bet gebeele bedrag der pet achald groot ongeveer 375 mill betrekkelfik weinig opgevraagd nog Keen 20 millioen Wy boorden bet cyfer van ongeveer 18 millioen noemen 6u de conversie van 1886 toen de 4 pets ehuld werd afgelost maar tevens 2V pet werd uitgekeerd by verwisseling in 3 pet il slechts ruim 1 millioen opgevrnagd Hblad Beluisteren z jn by Yenloo vier jongelingpo die Tan de fabriek huiswaarts keerden om te taft n en te Blerik by bet fort over h t ys lippen daar door ger akt De njnrige J is FEVILLETOI 6 Hij heeft bewezen dat liij EÏch op het oogeablik van den moord in de herberg bfvood masr dat beteekcDt ni ts als het op een bepaald uurwinkomt heb ik eerlüke menuihen in allen ernst tef ea elkander in hoor Q zweren eu de reden was dat zij zich v rXiiten HuDoe klokken en horologes liepan niet Koed of het was de schuld van de ton of rgtui en die nooit eene minuut eerder uitgereden waren warn toen juist uit Ba I Ik geef niets om die bewijuD dat men op een bepaald uur elders waa dan op deze of gene plaats Maar wat brengt u dan van uw stuk F vroeg de advokaat op bet gezegde vau den man terugkoraende Zij hadden zacht gesproken maar nu fluisteide de gereohtsdtenaar bijoa toen by antwoordde De freule Ik weet niet wat ik van haar moet denketi U ben overtuigd dat zij meer wret dan zij bekend heeft men geeft zoo dikwijls een gebrekkig getuigenis dat men zich later berouwt Gelooft y haar niet Ik bedoel niet dat ik niets geloof van hetgeen zij gaiefd heeft Maar let wel voegde de gerechtsdienaar er bq nogmaals cijo stopwoord als hij in vollen ernst was gebruikende Ik kao leer goed daarby verdronken de drie anderen zyu met veel moeite gered Sedert eenige maanden vertrekken tal van Tüburg ïcbe werklieden van de ateliers der ataatsa poor wegen naar de Transvaal De beer Passtoors voorzitter van bet een tranl bestuur van den Ned R Katb Volksbond c is blijkens da Tyd dert eeuige dagen ernstig on eBt6ld Zyn toestand beeft zelfs bezorgdheid gewekt Het gevaar scbyot echter weer geweken maar er zullen lo bet gunstigste geval toch nog wel een paar weken mede heengaan voordat hy zijne werkzaamheden zal koDuen hervatten MevrOHW Simon van der Aa directrice van bet 3opbia Kioderziekenbuisc te Rotterdam die gedurende meer dan tieo jaren deze betrekking belangeloos heeft waargenomen beeft aan het bestuur haar wenach te kennen ge gaven om met 1 M i in dezelfde betrekking naar de zeebadiurichttng te Looadainen te worden overgeplaatst Donderdagmorgen ie te Bordeaux een Italiaan die later opgaf Pietro Giovanonni te heeten op de beurs doorgedrongen waarna hy met een van apyktira voorzienen knuppel om cieh heen sloeg Èenige makelaars werden gekwetst waaronder één vry ernstig aan het boofd maar de man kon in hechtenis genomen worden nadat men hem met bet bord waarop de noteeringeo aangeteekend worden tegen den grond had geslagen De kerel had een briefje by zich van dezen inhoud Leven door arbeid of sterven in dee atryd Giovaonnui slachtoffer der maatschappij Vryland Van bet Chileenscbe consulaat ontving het bestuur der Nederl Vrylandvereeuigingf bet volgende bericht De Cbileenscbe regeeriug is bereid een kolo oisatie in CLili te bevorderen en de volgende voorrechten aa te bieden Is Voor lederen kolonist 70 HA vruchtbaren gruod per boofd voor lederen zoou boven de 12 jaar 30 H A 2e Guldelyke ondersteuniug voor het eerste jaar der nederzetting 3e Kosteloüza geneeskundige holp gedurende twee jaren 4e Levering van alle voor woningbouw benoodigde malermleii tegeu dea kostenden prüs en aU oor chot 5e Alle voer deti landbouw beuoodigde aannemen dat zy dmn avond geschrikt is ieder jong meisJH dal getuige was van een dergelijk tooneel zou gesohrikt zijn maar wat jaagt haar nu zulk een schrik aan F Deze vraag trof der heer Apperly Het valt niet te ojitkennsn dat zij hier bevreesd was merkte hij aan Welnu let op hetgeen ik zeg mynheer en wees verzekerd dat als er behalve Eavensbird zelfiemand is die zijne schuld zou kannen bewijion het freule Adelaide ia Zij Op een wenk van den heer Apperly zweeg de gereohtsdienaar en omziende zag hij dat Lord Dane aandachtig naar hem luisterde Hij had oDwillekeurig luider gesproken danzijne bedoeling was Wat zegt g J daar Bent Hij had ook eigenlijlt gcena bijzondere reden om zijn argwaan voor Lord rDane te verbergen en hij kwam nu voor zjjne overtuigiag nit dat freule Adelaide als sy het verkoos zou kunnen bevestigen dat Éavensbird de schuldige was En welke beweegreden zou zij kunnen hebhen om dat niet te doen vroeg Lord Dane heftig Dat is juist da vraag die mij zoo verlegen maakt mylord ik begryp bet niet Hare fransshe kamenier is met Éavensbird verloofd misschien spaart zij hom om harentwille Het kwam mij straks voor dat zij bang was voor die vi onw Welk sanzien de zaak tot du toe ook had gehad en welke veraofaillende meeoingea en twijfelingon er te berde waren gebracht zoo kon er toch zeker niets geopperd zyn geworden dat Lord Dane onaaqgenamer aandeed dan juiit dit Hel lag in zijn aard om haastig gevolgtrakkingsn te maken eu bij werktuigen ossen machine ploegen euz 6e Voorschotten ter bestrijding van de passagekosten voor lederen kolonist n zyo jlamilie Het Bondabesiuur heeft een conferentie bij den consul aangevraagd om over verschillende punten nadere inlichtingen te bekomen Op bet Museum van Kunttnyverheid te HaarUui is thans eene tentoooutelliug vnn decor tie ve kunst en van teekeningen ontwerpen en modelten van op deambachts nyver beid toegepaste kunst geopend De Commi sie ven bovengenoemd Mnsenm heeft zich beijverd een aantal werken bgeen te brengen en word daarin gesteund door de heeren Mengelberg F Poel en Stoltnfua en Janssen door wien in hoofdzaak de religieuse kunst vertegenwoordigd werd terwyl de heeren Berlage Sommer Sluyteman Fmncode Amicis Basel en Lauwerikt Wolf Stnber en vele andere werken van de meest verschillende strekking op bet gebied der kunstambachten werden ingezonden Het valt niet te ontkennen dat nfschooa eene dergelyke tentoonstelling bier te lande voor bet eerst gehouden wordt zy toch als geslaagd kan worden beschouwd De Commii ie heeft het plan opgevat zoo raogelyk in i vervolg elk jaar een dergelyke tentoonstelling te organiseeren zy hoopt daardoor het werk der ariisten die zich op dat gebied bn wegflD naar waarde ts doen schatten en teveni de warme b langHtelling van het publiek voor eene artistieke richting op te wekken die ten onzent al te lang verwaarloosd werd Oe tentoonstelling zal tot I Maart geopend blyven De gouden medaille by de tontoonste iiug van geneeskrachtige eu nnttige planten en bare producten uitgeloofd door dr J £ de Vry voor China liqoida is door de jury toegekend aan den heer N Verwey apotheker te Tiel Aan deze medaille was de voorwaarde verbonden dat zii et rst na verloop van een half jaar zoude toegewezen worden t3n einde ïeker te zyn dat bet bekroonde preparaat aan alle door dr De Vnj gentelde eisohen zoude beantwoorden By de Duitsche oaralerie worden proeven genomen met een nieuw xpoor uitgedacht d or een slotenmaker te Metz D se spoor nfoet de ruiters in staat stellen in enkele seconden den top van een telegraafpaal t bereiken waarvan by de draden moet afduyden deed dit nu weder Hy was van het eerste nogenblik af heimelijk overtuigd geweest dat Adelaide Ërrol niet de waarheid had gesproken dat was dien morgen bewezen D veronderstelling van Bent opende hem verder de oogen en hy begreep na haar geheimzinnig gedrag maar deze ontdekking trof hem diep en men zag dai zy hem allerpijnlijkst aandeed Dat juiar zij degene moet zijn die den moordenaar van mijn armeu zoon van haar aanstaanden echtgenoot wil sparen I riep hy uit Ik dank u Bent dat gij op dezen inval zijt gekomen zeide hy met bevende lippen en gesmoorde stem Gij hebt het hierin ook zeker weder bij het rechte eind ewn als atraks toen gy te recht moendet dat zy iets gezien had niettegenstaande tij het hardnekkig loochende Ik herinner my haar onverklaarbaren angst toen er sprake was van en eed wij zullen zien hoe zy er zich nu onder zat honden Lord Dane beval op gebiedenden toon dat men fraule Adelaide nogmaals voor hem zou brengen Er vtel tn zijn huis met zijne bevelen niet te spotten Zy kwam on het scheen in den beginne dat zij zich met eene nieuwe dosis moed gewapend had doch dit was van korten duur want hare lippen verbleekten en bare handen beefden toen zij voor Lord Dane stond De heer Lfster stond weder op om haar te ondersteunen maar Lord D ne hield hem torug Ik verzoek u mijnheer Lester freule Adelaide dituaa alleen aan mij over te laten Zij zag even op om de verschillende uitdrukkingen op het gelaat der aanwezigen waar Is nemen met één blik zag zij dat de heer Apperly haar nieuwsgierig en de heer Lester haar medelijdend aanzag het onbewegelyke gelaat vanden gerbohtsdianaarwas Hermann Sudermann moet bezig zyn aan een reeks stukken in één bedryf waarin menscbeu worden voorgesteld gedurende d laatste aren voor bnn dood en terwyl zij weten dat zy uo dien dood niet ontkomen kunnen Te Clinge Z is Woensdag door den bevigen wind de korenmolen van J van Helstand met donderend gekraak omvergevallen Oe eigenaar ea zjjn knei bt waren op den molen De eerste is zwaar aan het boofd gekwetst de knecht eveneens doch minder ernstig Zekere F H en zyn vronw woneude te Nagelbeek gem Schimmen L badden Dinsdagavond in hun woon teveos slaapvertrek alvorens zich ter ruite te begeven oog eenig bout in de kacbel gelegd Dit hout se ynt niet ontvlamd maar verkoold te zyn men vond althans de kamer vol damp eo de beide echtgenooten gestikt Te HeerenvecD beeft bet fanfarecorpstConcordiac ten voordeele van dealgemeenearmen aldaar muziek langs de straten gegeven hetwelk ruim ƒ 90 zuiver heeft opgebracht welke overgedragen zyn aan de vereeoiging Dorcai t Het volgend verhaal doet volgeni het Dagbt te s Gravenfaage de ronde Naafloop van een pleidooi voor Rechtbank Hof of Uoogen Raad ontstaat taeschen de woordvoerders der twee partyen mr X aa mr Y een hoogloopende twist in het vertrek waar cij bezig zyn zich van ban ambts gewaad te ontdoen Mr X slingert zyo joist uitgetrokken toga naar het boofd van mr Y Deze rechtmatig vertoornd dient een klacht in by den Baad van Toezicht De Raad van Toezicht na onderzoek var klaart zich onbevoegd overwegende dat mr X door uitsluitend zyn toga naar het hoofd van den confrère geworpen te hebben zonder begeleiding van zyn bef uitsluitend als proeorear beeft gehandeld en de klacht derhalve by de Rechtbank thuis behoort c Aan de waarheid twyfelt bet Dagbl zelf doch het acht h t verhaal niet dnaardig gevonden Te sGraveubage zal zich dezer dagen de eerste vroawelyke dokter vestigen n l mej dr Constance A Gelderblom arti ondoordringbaar maar toen zy opmerkte hoe strenge Lord Dane baar aanzag slaakte lij een kreet vau anirst Hij legde zijne band op baar arm en zeide langzaam Wg hebben gegronde radenen om uwe verklaring van zoo even to betwijfelen wij geloovep dat gy ons bedriegt Adelaide Errol en dat gij den aanvaller van myn zoon hebt herkend WiewashetP Ik weet het niet antwoordde zy terwyl zy doodsbleek werd Wij zyn overtuigd dat gy het wel weet Ik heb reedi verzekerd dat ik bet niet weet Het was te donker om iemand te kunnen ondersohei den voegde zy er bij maar allen zagen zeer goed dat zij moeite had om met drooge bleeke lippen die weinige woorden uit te brengen Lord Dane wilde h ar niet ronduit vragen of bet Éavensbird was Hy zweeg maar bleef haar streng en doordringend aanzien Zy zag er uit als eens doode Nogmaals wie was da man die met mijn zoob worstelde P Ik weet het niet waarljjk ik weet het niet Als dat rkelijk bot geval il lutt gij er nietop tegen hebben dit met een eed te bezweren Mynheer Lester wees zoo goed om freule Adelaide deu eed af te nemen Haar gelaat werd vuurrood en zy sloeg een blik vol angst en vertwyfeling omzich heen het was als het ware eene stomme bedeom uitkomst en genade De magistraat nam een Boek op by sou geweigerd bebbQO zijn plicht te rervulleQ als dat haar had kunnen betpen maar by wist dat Lord Dane onwrikbaar was