Goudsche Courant, woensdag 22 januari 1896

i4ste Jeitar aii Woensdag 22 Januari J896 No 6870 HET BESTliOE der S vtft FIiORALIA maakt H H Donateurs en Leden bekend dat de goedgekeurde g eri © xantTxroorca inÊr r 1 VIN ntn LAAIl ter visie siii liggen van 20 tot 25 mimm mum NiewwS en Advertentieblad hoor Gouda en Omstreken biJ den Penningmeester JANUARI van 9 12 en dh ADVERTENTIEN worden geplaatst rau 1 5 regels tl 50 Centen iedere regel meer 10 Centen ijroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De pirijs per drie maanden is 1 85 franco per post ƒ 1 70 Aiïonderlijke Nommers VIJF CENTEN Ondergeteekenden berichten hiermede I het geëerde publiek van GOUDA en I Omstreken dat zy binnen kort een winkel zullen openen OP ÜB ü41Ef E m n alwaar iu groote voorraad verkrijgbaar 1 I zal zgn Galanteriën Garen en Zeemleder en S Ons in Uwe wehvilieu gnnat aan 1 bevelende verblijven wjj i Achtend Dw GEBE himm l L i iliStti JSiuil GetMgacWrtft on Mmiekschdol tfe irii piano Mopl Altvioojl jFluit I ffllMeorie enz ji Goudl Hoo stra t fi2 lijders aan Dauw of Haarwprni drooge wocbtïge Schubbendauwworm en het met deze Jtwiial gepaurd daandS zoo on l igeIflk lastite Jeuken aer huid Ji sook elke andere huidziekte wordt onder waalrborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen kondttn worden door f r Ue rU riechté tod On schndeHak Oe bruik Ultwendiff Prijs zes gulden Ned Ot tegen voornitbetahng per poatwissel ook postzegels waarop toezending volgt vrjj van port an inkomende rechten Verkrijgbaar bij de St Marien JJrogerie JJanxiy Daitaohland Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbeviekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s klfbewauim HoUandsche uitgave met 27 a b Prus 2 gulden Ieder die a n de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariijks duizend van een zekeren dood Te verkrügen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegals en in eiken boekhandel in Holland WE8TLAJNDSCHK HYPOTHEEKBANK gevestigd te Gravenhage verstrekt Gelden op f e Uypotkeek en verkoopt eaudbrteeeu van ƒ 1000 500 100 en ƒ 50 luliobtingen tan kautore der Bank en by de Heeren Montijn é Co jj HOOFT GUAAFLAND DaDirwti j JeKPI I S ROUAABD StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voornchrift van den I ion Universitfiits Prof Oehm Hofrad Dr Harless Bonn hebben sedert 50 Jaren als verzachtend middel tegen hoesten beesoUieid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van vfarme en koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Terpakking Goeie pakjes il 26 cent Alom v rkr gbaar an 1 il uur Aan mi v i ders en £ v n s fA i i ivn Tliaiis Ih 1ü 25i opliine vorsclietieu vati liüt iioak DÖ Ze Beproetd ea aanbevolen door düB heeren l rol Ur MeriniérP l niijs Prengruber üuMirdln Ipau metSi Parijs BOUCUpt Parijsi Geh llath Dr Sffllermg iKm lei Ralh Ur CfUrkOWeoU E pp r9lttfttrl9 nr fflechl WileDen wpperstafa 9 Dr fiolliesl p98i Ehef arts D DarseS Parga plief arts P re8tl©r Alteru LBtricisarts Dr Qrossmbnn Diklriclsarw l f BUBbacbUirk Kiiuiiarts Dr Stelngrsber I ii h l ntoii A ü fliul Mv i 80hen aoh i iorfti U Dr med Corrazza i VoHiie ADgeville Pftü Lavabre Paras f I Wille TaufkirMen II CabiliOt Arc lion Fortiet i m Guilfoaeau f or LabAut Bdi dWU j BouJaveli La mr Hèroi I L HirBQhfeld Weeneii u i Liebfr lanpbrucl Hatifmer Riauel Weifter wafainl AUBti Broctijll II I Matusoble hM uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Itat Joel lan dit erkjg is keuMis te vurspreideii omtrent ileii aard dur zonuwzwakttj liare oorzaltjiuen tïevolgoD onderriclit tu evon eu geneEÏn te vinden ï Het handelt over het liekend wordefa van de Physiolo iaohe ja ontdekkinji lioe op de eenvoudi Bt de akbare irgse op ona seunffgeslel kan gewerkt wordtn en wel luel eon sncces dat zoowel een Krpot aantal mtatekendo arteen als dr geneeskundige pers aanleiding lot di9ci s9ie geireveti heeft Het wordt derhalve aau ieder dio afin zlekeljjkeu zenuwtoestand of zoogenaamde zen uwac itif held lijdt nelkr Bich kenmerkt door habitueole hoofdpijn Migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene llghameUike onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroÏEen zijn rn an de KsvolRon daar van lijden zoomode aan verlammingen Spraak verllee of moeieiyk spreken Stijfheid in de gewriohtan en voortdurende ptju in i zelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapel sbeid enz an die reeds geneeskundige hulp mrlepen en door de bekende hulpmiddelen als onthouMMigsen koudwaterkuron in rUidngen eleotriaesren galvaniseeren damp lnodaer of zee baden geene genezing of betei ing verkregen eiude ijk lal alle porsonen die vreezen do6r beroerte OVervallél te worden on daartoe reden bobben wegenB veiso i n lcJi van ooridurondangstgêvopi beheveldheld van hoqüa hoofdpijn met aauvfillen van dui e j lighel ï nikkeren en donker worden voor de oogen I drukkend gevoeli Onder het loorhoofd Oorsui en kriëbelemen dfjoi woTden vin handen atliegoriéu zdohtige ei pok aan veel geesti der geestelyki zich in hel francio en Amsterdal Hotterda Ön VOÖten Tevens aJn allen die totj de ijoviiigenoemdo ZenUWlijderS behooren i 30omeJ e aan bleek daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes inden zelfs jeuerdigf peimonen die keil arbeid verrichten ei diode reactie izigheid voorkomen wiltoni dringend aangeraden i it v n bovengeuoemd biö kje t stellep datitelOOS to vericrijgen is W M CLÉBaN Co Heihgewei 42 F E ViN SANTEN KOLFÏ KorlÏHoofdsteog 1 ütreOhtl Cf e lï PORTÜN Oudograrbt b d Gi lrdbrug 1 2 Anbersfoortsche ülachinale STOOffl BBOOD EN BESGHUITFA RIEK TE AMEBSFOOBT Prijsverlaging van af MAANDAG 13 JANUARI 1896 Gewoon Boqg l rood van puike rogge zonder bjmengsel tot 1 Kg 6 et IV Kg 7Vs et 2 Kg 10 et 4 Kg 20 et Voerhrood van zuivere kwiiliteit grootnndeels puike rogge tot IVsKg Oct Zoet Roggebrood bijzonder goed van smaak 1 Kg 11 et Boggebrood tnet Krenten eitra fijn en idem rozijnen zonder pitten j Kg 12 et Ongebuild Srood met Prima Tarwebloem vervaardigd van de beste tarwesoort n panvorm Vi Kg 5 et 1 Kg 10 et l KG 15 et 2 Kg 20 ot Munitlebrood bruinbrood van de Bjnste tarweeoorten ronde vorm 60 Dg 51 et 120 Dg 11 et lange vorm 50 Dg 4 et 75 Dg 7 et 1 Kg 9 et 2 Kg 18 et De bovengenoemde broodgewiehien worden behalve kantbrood gegarandeerd Alld granen worden dotor on e eiprn onlanp naar de besla eu modernair tjgteeaien ingenchle praanI reiniBiriganoelaery waaachénj drogerij en boralelroricliting b 8loande ml 21 v rsehillerde niHchines van allo vreemde b elanddet en onldaan welke aiidera in i en reuel prooiendeela mede erbal keu worden waarna de zuivere praneni door middtl van ze alel itnlen Walsen temaien worden en dua geep afslgpael L raolrnsteenen in bet 11 eel komi zoodal dunk zii ouae uitgebreide en kompleate inriehtingen ona 1 brood hierdoor atleeli reefls be iaald nel beter loedaamer en gizonder dnu ander blood is waarby oog j komt dat IJ ïoor onze glondsloiren alleen bet beate goed genoeg nchlen Vermeingt Uwe Koffie voor de helft met EATEAEElNBE S Um MALS EOrFIE en gij bespaart 23 centen per pond ïiw V Patent H StoUen t Dl lull Fnl UukilHriUtv rmrlatni ffi mi icliarl l sunl lli ii£ü is ieli kr Der grour Erfolg uman PtUeni H Stollen arrtm hut AhImi n w tctiled nen werthlo eu Jtaehmhtnurt en ft ben Man kaufe diber umere aiatH acharfen H StoUe Mf ion urn ihreet odêr la ttlekM litenhtttéhmiw In ëapm umtr ltktt wit titianitehuia mg lttii4t isi SS l reitUMmt und Zeuqniaae gntH Mtf frwoo Warnung f Dcpótliouders g evraag d franco toezending flinke provisie J F CIIJPERS Westeinde 37 Den Haag Slcmineii Verburen Rtparcerep Buitenlandache P IA N O s utt de eerste fabrieken in rnion kenze Amerikaaoscbe H Aifi M 0N 1 U M S door directe importatie tegen X B E R tb Afi E prijzen i I n rlu i 1 e n van bespeelde piuno a I Agent voor Gouda en Unist eken Bpmengewo Oroote CoUeefie wibmNDSOsöEra r I A van OS Al r I V I March TailUenr IfliKle weg É 73 GOpDA Il I i U urs valii Ainslenlam ïorkrs ilotkra i u lOüV ioov 80 8 f 8 7 1 26 il 1 6S S l 971 97 98 1 ma I 17 iiNUABI N DkELiND Cen Ned W S ditl dilo dito 3 Il J dito ditp dito S H Mab Obl Ooudl 1681 88 4 UilLiE Insohrijving 1862 81 5 oAthnb Obl in pajiier 186 i dito in zilver lliöi 5 Po TtjGi L Obliir met coupon U hl dito I ticket S 67 78 I 21 11 i I I 100 98 48 776 6 0 I lOl 66 10 80SV 141 101 100 U21 98 71 SS 112 94 194 164V lOS Vs 68 154 991 103 102 99 101 114 IS 10S 101 ll i 161 103 LiNU Olil Binnfnl 189 i dito JecoiiB 1880 t ditobillolba 1989 4 dito bS ope 1889 90 4 dito in goud Idon 1883 rt dito lito dilo 1884 3PAKJR I orpet sehuld 1881 1 TuRKMJ iepr Conv leen 1890 4 Oec leeiiiutf serie l iieo Ieeniu f serie ZiJiuAni Bbp V obl 169 J 6 Mjiuoo Obl Buil Soh 189U 8 Venmzuela Obl 4 onbep 1881 AusTEiWAH Oblij atieu 1895 3 ïtOTTEROAM Stod loOD 1894 1 Ned K a fr llandelsv aalld Arendsb Tab My üertifioaten Den Maatschappij dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Oult Mij der Vorsteul aaiid s Or Hypotheekb pandbr 3 Nederlandccho bank aand Ned ilandelmaa h dito N W Pao Hyp b pandbr Roti Hypotheekb pandbr SV Utr Hypotheekb dito S i üosTBMl Oost Hnnft bank aand KusL Hyputheekbank pandb 4 MEBliCA Equit hypoth pandb 5 Maxw L i Pr Lien eert 6 Veu Holl lJ 9po irw My aand Mij tot Kipl V St Spw aand Ne I Ind Spoorwogm aand Notl Zuid Afrik Spm aand 8 6 dito dito dito L89l dito 5 lTAUE Spoorwl 1887 89 A Mobl S Zuid ltal Spwmij A H obl i tiLEN arschftn VVoenen ftaml 4 llüSI ir ltuas Bpw Mij obl 4 Halusche dilo aand Fastowa dito aand b Iwantt Dombr dito naud 5 K ursk Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AMEBlKA Cent Pac 8p Mij obl 8 Chic fe North W pr O v aand 12 4ÏÏ IH dito dito Win SU Peter obl 7 Denver Rio ir Spro eert v b Illinois Cflotral obl in Roud 4 Louifiv St NaafavilleCert v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pet pref aand N yorkOntana West aand dito Penns Ohio oblig 8 Oreffon Calif Ie hyp in Roud 6 8 106 10 1 33 62 IS l 186 107 108V 108 108 lli 124 164 34 118V Si K K Ooit B Cr 1880 S Spanje Sud Madrid 3 1868 NeIi Ver Be Hyp Bpohl oort 6oudfl Snelpsrsdruk fsn K Bunkhan k Zo n BINNENLAND ÖOÜDA 21 Januari 189Ü Het bMto ir der Holl Maatich tsü LaodboQW B eeUnB Gouda en omi trekeu had er 79ker eeo goed keuM msde gfdiian den heflr B C Reinieri leeraar aao d RgkalaDdbouw ec hool te Wageamgen ait te aoodigeu Toor boDoe afdeeliog op te treden en te spreken oter voeding bq verplfgiog T n t fee Zeker tebben de aaowezigen die wel niet telen wdroD genoteo eo menig pralttisahe eo theoretische wenk raeê eiioiiieD Het vroene nanvaugiünr was bepaald oorzf t de alechtp 0 koji t der leden eo jammer mag bet beeteti dat genoemde beer Reimei s genoO izaakt wfli half negen igo zeer ondferhondeode rede te eindigeo Op begrüpeiyke wü fl toonde h an ho reeds by de geboorte van het kalf dadeliik alte xorgen daaraan moeteo besteed worden en de boer maar oiet zooonTerflchdIigomtrent die eerste behandeling moet zyn daar het tan groote invloed is op het tolyend leren De middelen die hy aanwees elke men in t werk kan stellen waDoeer men by de geboorte het kaU dood waant waren zeer praktisch te noemen en gemakkeiyk toe te passen Het olgend leren werd ook door spreker ter band genomen eo met reebt constateerde hfl dat bg een met meerdere zortt beiteede behandeling bet aterftecyfur bg rele niet ïoo aauzienlyk ion wezen en de veestapel b menig hoer ia een be reQ toestand rerkeereo Zyne weDlten over moeder koe zoowel voor all na de geboorte van het kalf waren leerrijk De voeding ep de verzorgiag die men het beest gedurende dieu tijd moet geven laat by velen te weniobeu over al vah de reachte spreker □ iet doof voor oude gebruiken dia hoewel weinig beteekenden toch by sommige boeren de zorg voor hun beest toonde Een niet onbelangryke dienst heeft hy zeker de aanweiigeo bewezen door er op te wyzen dat een drachtige koe wel degelyk tot bet laAtste toe goed moet gevoederd worden niettegenstaande ojer gehe l Nederland de boerea bet praatje verkoopen dat de zoogenaamde gevreesde inoerziekte in de hand zou worden gewerkt door sterke voeding Hy zag dwariu niet het minste gevaar mits men daarvoor ge bruikte droog voeder en geen bieten knollen pulp en verder nat voer want dal daardoor die ziekte werd in de hand gewerkt De tyd tot vertrek was daar en de geachte prel er moest zyn rede dia z kor de aanwezigen tot leeriog strekte eindig u De Voorzitter den heer Breflbaart sprak mtmtÊmi Ê fiLSLiLKTUiX S6 Ën de heer Lester besohouvrde de plechtigheid in dit geval als een vorra hij tea minste was volkonien overtuigd dat eij oprecht viraa Het is sleohts een vorm fluisterde hij iisar zachtjes toe Foei beef niet zoo Z i keerde zich om eo zag rond als hoopte zg uoj op uitkomst Achter iu de Kaal stood Sophie Defloe Als er ooit wanhoop op e n gelaat te lezen was was het nu op dat van freule Adelaide Er lag eene bede om erbarmea in die holte oogen Geeoe genade voor haar Zjj moest zweren Bleek als eeue doode met bevende lippen hief Adelaide Ërrol hare handen omhoog om voor God den pleohtigen eed af te leggen dat zy noch kapitein Dane noch zyn tegenstander had herkend En de argwaan van Lord Dane en van ieder ander die oiet mooht getwyfeld hebben werd hiermede tot zwygeo gebracht De gerechtsdienasr Bent alleen was niet overtuigd Toeo Biohard Ravensbird naar Danesheld leragkeerde kwam by langs het hek waar wy Herhert Dane reeds meer dan eens hebben aangetroffen Hij wiu ook nu weder op zijne geliefkoosde plek maar namens de vergadering eeu welverdiend woord van dank Gisterenavoni gaf de Chr Zangvereeniging Hallelajft ouder eidmg van hare directeur de heer J van de Pntte eene uitvoerinE in de ïiaal Oranje eo Nederland aan de Turfmarkt alhier In het programma was voor afwisseling gezorgd het bevatte 12 nummers waaronder 2 vOor piano en viool Vroolyk en opgewekt klonken de liederen 1 7 PU 11 plechtig eo indrukwekkend schoon het 5 le uuiDiiior de Qvirige werden flilen flink en goed gezongen ook de solo s oor tie zaug werdi o zeer ver lieiHielyk uitgevoerd In de pfinze sprak Ds lïerkelhach van dei Sprenkel een kort opwfkkingswoo d waarbij ZEw aaolfiding nam uit hettjenn wij gehoord n ook geïien hebbeu van de Zungverenuiging enige nuttige en practinche wenkea voor het leven te trekken Dh hetreu J F eo M A van Ziitphen gsven de solo i voor piano eu viool de uitvoering wft zeer pchoon en boven on en lof verheven Hoog t voldaan over hel kunitgenot stemde de talfyk opgekomoneu aauwezenden in met den dank welke by het einde door Ds Berksibach en directeur pianist eo zangera werd gebracht allen zougeu ten ilotte het 11e VS van Psvlm 72 Benoemd tot hoofd der op te richten school met den bybel te Haastreol t W ydam te Harlingeu Te Nieuwerbrug gemeente Bodeifraven nebhen zich by een veehoeder gevallen van mond en klauwzeer voorgedaan 35 stuks vet vee werden afgemaakt Zaterdagavond ia te Bodegraven een zestieujari mei jp een eenig kind in den Ryn verdronken üö uitslag van de conversie der S g pf t Staatschuld is na bekend f emaakt Van de 375 millioen aau iuschryvingen op het Grootboek en Hchuldbekenteni is n in voor niet meer dan van ongeveer f 3 600 000 afloaaiog gevraagd voor het grootste ge lerlte nit het buitenland Dit haagt vHrmoedpIgk te zamen met de hooge n g lbelit ting wtlke ook bjj iuwioieling tegen nieuwe stnkkeii iu Tele lauden wordt geheven De conversie h dus schitterend getukt ditmaal zat hij riet ïoohIs gewooplyk m vroolijker laf en te flnituB hij alond met drocfjjeeBtiR gelaat teilen het hek geleund Hij had niets bij zich geene viicbroede urn te splitsen geene rijzweep om ouder het neuriën van zgne geliefkoosde operadpuntjes de maat mede te slann Men kon hem aanzien dat h j sioh het ongelukkig uiteinde vnn zyn neef aantrok Hij scheen ten hoogste verwonderd toen hij Kavonsbird tonder gerechtsdienaar of politieagent als vr man zag aan komen wandelen Hoe I heeft men a vrijgesteld Dat spreekt EJjt g daar zoo verwonderd over miinheer Herbert antwoordde Ravensbird terwijl hy vlak voor hem ging staan als wilde bjj tooneu dat hij volstrekt niet bang was om ondervraagd te worden Wel dat 18 nog al kras gesproken antwoordde Herbert Dane Mg dunkt als Mitohel u mijn armenneef van de klip zag stooten Dat heeft Mitohel niet gezien viel hem Baveosbird in de rede terwjjL hij Herbert Dane met zjjnezwarte oogen doordringend aanzag Ik heb het hem gistemn avond in tegenwoordigheid van verscheidene personen hooren verklaren Heeft hij zgne woorden dan nu weder ingetrokken f Neen mijnheer dat behoefde bij niet te doen Mitchel heeft het nooit gelegd er heeft een misverstand plaats gehad Men had mij ook verteld dathij het gezegd had en toen dacht ik dal hg het gedaan had om den eigenlijken schuldige te sparen maar hij heeft daar zoo even voor Mylord betuigd dat hij niet kon onderscheiden wie de worstelenden waren en dat hij kapitein Üane niet zou hebbenherkend als deze niet op het strand was gevallen VsQ waar dan dat andere verhaal dat hjj u Naar wy veroemeo moet van een voornemen tot een gebeele omwerking van het aanhangig retMontfverp betreffende de pcrnoneele belasting als door somiuigen werd beweerd geen Iprake zijn Alleen ten aanzien van den grondslag bitarstedeo kau waaracbynlyk van de Regeeriiig een wyziging worden tegemoet gezien Het wet iontwerp belre£f iide den Suikerajcyns n bevattende algeheele her it ning d r beBtuaude wet zal heden ot aiorgen de Tweede Kamer bereiken De Ityeonroeping der Tweede Kamer wordt eernt 18 Februiin verwacht ïn vMrbaud met dfl behandfling der Staatsbeirrooting door de Eerste Karmr Officieel wordt uu gemeld dat de gonden tntU inderdaad is gevallen op een lot behooreudp voor een de d aan het syndicaat voor de uitgifte der lotery eo voor een ander deel aan de teutuKUstel ingsonderueming t N V d L kan daar echter bijvoegen dat niettegenstaau lo dit bniteokaasje de opbrengst der lolery de uitgaven welke daarvoor benoodigd geweest zyn niet dekt De rechtbank te s Hage behandelde de laak van den voddenraper beklaagd in den namiddag van 6 December moedwillig ia de St Jacnbstraat aad A B B met een mes een wond in het boofd te hebben toegebracht teu gevolge waarvan de man is gestorven Uit het getuigenverhoor bleek dat de verslagene zich doorloopeiid bedronk en ook op döu 6n December meer had gedronken dan hem dienstig waa en ateeds ruzje zocht terwyl bekl daareutefzen als een bedaard irbeidzaam man hekend staat Deze ontkende dan ook bepaald B met een mes of rinder scherp vQoiwerp gestoken te hebben B had rnxie met bem gezocht eu waa op hem toet eloopen en toen had by hem al eeu van zich afgeduwd waarby hy nieti in zyue handen bad Prof Siegenbeek van Eleukelom evenwel was blijkens 7 yn visnm repertum tot i slotsom gekomen dat de dood veroorzaakt moet zyn door een steek met een mea of ander scherp werktuig buven bet lechteroor die met vry groote kracht moet z jn toegebracht Du bloedbuilen aau de armen werden door den hoügleeraar toegeschreven aan eeue worHteling Dat de wond kon veroorzaakt zyn door een spyker aits ekende in de berrie waaiop B was gevallen werd door den deskundige voor volstrekt onuiogclijk verklu rd daar di spyker s flchts 1 centimeter lït tak en de wond 7 herkeudi Ik denk dat ik dat voomamolijk nan dea heer Appiirly yersohuldigd boD Hg had het bgzondorop mij begrepen Zoodat men n enkel op grond dat gg niet herkend zijt op vrijeu voet heoft gesteld Het blijkt wel dut de smart over zyn verlies Mylord alle geestkracht heeft benomen Ik denk dat gg nu wel zult zonren om hoe eer hoe beter de zee of een of anderen goduclitdu scheidsmuur tuasoheu u en Danesheld te stellen P En waartoe zou dat dienen mgaheer Alsmen onschuldig is behoeft men niet als een lafbekde vlucht te nemen Als men onschuldig isl herhaalde Herbert op spotteudeo zoo niet verbolgen toon Ja mijnheer ik berhaol als men onschuldig is Geloof mg Raveusbird zeide Herhert Dane bedaard het baat u niets hoe goed gij u ook houdt gij kunt u teitenover mij gerust Iie moeite besparen Uwe eigene woorden gisteren morgen hier op dezezelfde plek toen gij dreigdet u op uw meester ezullen wreken zouden voldoende bewezen lijn om ute laten ophangen Maar Houdt gij mij voor sohutdig mijnheer Herbortt viel hem Kavousbird in de rede terwgl hy nogdichter bij knam en hem doordringend aanzag Ik wilde zeggen Ravensbird vervolgde Herbert alsof hij de vraag niet gelioord had dat gij van mg niets te vreezen hebt Ik zag gisteren dat gy zoo woedend waart dat gg niet wist wat gy eidel en dat gij vergat dat ik over u stond Ik geklaagde u want ik voelde dat kapitein Dane u rof bsleedigd had en ik veraoker u dat ik niet als cM diop was Dat de woud reeda loa be stttan kebbeo vóór de worsteling verklaarde hy mede voor onmogelyk Bekl hield evenwel vol nooit een mes by zich te dragen en dit ook niet op den bewnstBU dag io banden te bebbea gehad Het mocht den president en bet O M niet gelukken getuit eai8 omtrent de joiste toedracht der vechtparty nit te tokken noch de herinnering aan de gevolgen vau een ralioheu eed Qoch de afzoudering van eeu vroawelgke getuige ouder toezicht van een veldwachter kon dd drie vrouwen die misschien eeuig licbt zouden kannen verstrekken er toe brengen eeuige verklaring ten nadeele van bekl af te leggen allen verklaarden niets getien te hebben van eeo slag of steek maar wel dat B den bekl by de keel bad gegrepen en dez6 bem daarop van zich afgedawd had De dochter vaa H verklaarde echier een genprtik van twee der drie vrouwen te hebben aangeboord vaarby de eene tot de andere geZ gd 700 hebben Al geven ze me f 2000 ik wit den mau nyn ongeluk niet zoeken ik ben 70 jaar en behoef tosh geen eed meer te Inen waarop de andere gezegd zon hebben Nou en ik heb ook niets gezien c Alvorens bet getoigenverhoor werd gesloten werd nogmaals de 72 jarige vrouw gehoord die in afzonderlyke bewaring was geateld En na verklaarde deze dat zy bekl o a aan B eeo klap io t gezicht bad sien gevau en niet te weten of bekl daarbj iets io d9 hand had Bekl hield vol dat by B eenvoadig hftd ttiruggedowd en meer niet Het O M gat in zyn requisitoir toe dat geeu direct getnigenbewys voor de aebold van Übekl bestaat al ts by overtnigd dat de getuigen meer weten dan zg hebben verklaard Het staat echter t i vast dat nieoiHad anders dan bekl deu doodelykeo steek moet hebben toegebracht omdat er by de vechtparty niemand aodera aanwezig was en de woud oiet voor of na dat gevecht kan zyn toegebracht Van belang acbito het O M het ook dat bekl ook goochelaar is aardoor te verklaren is dat aiemand een mes io zgne haud beeft gezien Kar k eriBtiek ia voorts dat bekl zich by de politie kwam aangeven omdat hy met B gevochten hnd maar er bijvoegde dat by evenwel niet met eeo mes gestoken had w larvan toeu nog niemand iets wist eu toen niemand zelfs dacht Door al din aanwyzingen achtte spr da schuld vaststaande eu vorderde veroordeeling tot 4 jaieo na er nog op te hebben gewezen dat bekl hier ter stede gunstig bekend kan taao maar te Aiusterdam reeds tal van uw aaiiklaKcr zul optreilen Bovendien wat zou het baten P Uw meester zou er niet weiler levend door worden al werd gij daar ginds aan dien eikeoboom opgehangen Mijnheer antwoordde Ravensbird op den toon van iemand die zich niut laat afsohrikken ik vroegof gij gelooft dat ik schuldig hen P Dat is eeno vraag naar den bekenden wsg Denkt g dat al is het u gelukt a zelven vry tepleiten er in ds gansohe plaats eone levende ziel iadie daaraan twgfelt Met uw verlol mijnheer ik vroeg of gij mijvoor schuldig houdt P Het aanhouden van den man begon Herbert Dane to vervelen Vraagt gg mii of ik u voor schuldig houdtP en ik heb u zoo oven gezegd dat ik a zou kunnen luten ophangen I Zeker geloof ik dat gg schuldig zijt Waarom laat gg mg dan niet ophangenP antwoordde Ravensbird Dat heb ik u reeds uitgelegd Ik hegeer my met ten uwen koste in zaken te mengen die mij niet aangaan te meer daar zulks de dooden niet wederlevend maakt Maar ik beu overtuigd dat gy ia zekeren zin schuldig zjjt mogelijk niet aau vonrbedaobtelqk gepleegden moord het kan zijn dat toengg op den and van de klip met uw meester worsteldet hij er toevallig afviel Herbert Dano was niet weinig verbaasd over de onversohrokkene wijze waarop Ravensbird voet voor voet zgrt grond verdedigde Wofill vrtiolffd