Goudsche Courant, woensdag 22 januari 1896

350 Staats loterlj 6e K luie Trekking ran Dinidag 21 Jaonari 1898 No S0S4 3989 1H97 en 181Ï6 ieder 1000 10494 13618 14811 19807 liniftsil onderging en bg de AmBterclamichn politie bekend itut ala peo dief rakkenrollcr techtersbanct rotiemaker eo twistioeker De Terdediger mr H Ligteoberg betwistte dat het bewga Tan bekl Bachuld gelegerd wai Uitipraak over 8 dagen De moord te Kotterdam Naar men uit Rotterdam meldt doet de jontitie een yrerig onder onk in deze zaak te Utrecht instelleD Men wil zelfs beweren dat van Berkel naar de cellulaire geraageuis te Utrecht ie overgebracht t Schijnt iatuiiohen zeker dat by eeu maaod Toor dat de geheimiiDoigB moord plaats had aldaar Tan een zwager H aan bet SintLncaabolwerk geld ter teeu heett gevraagd Ook acbvint hji agn roodreisbiljft naar Hamburg aan bet daatToor beatemd kaoloor te Utrecht te hebben gekocht Ëen Engelaehe geneesheer geeft als remedie tegen dronkenachap aan om twee jaar lang niets dan warm water te drinken dan houdt men in het geheel niet meer van wis key De welbekende Londecfche dr Punch zegt daarentegen dat ala men twee jnar lang warme wiskey drinkt men in bet geheel niet meer van water houdt De centrale commissie tm bet Hoofdbestuur Tan den Nederl Onderw Geaoot chap intake de bevordering van pensioenen voor de ooderwgzurBwedawea en weezen maakt nu propaganda voor bet denkbeeld om van de zeven procent van hun traoiement die hiertoe noodig zgn er twee gestort te krggfo door het Egk en drie door de gemeente terwijl de overige twee voor hun eigen rekening zouden HlgTeii mnkendo dus vier procent met de aus vereischte storting voor hun persooolgk penaioen In de lezing over bet kiesrecht ontwerp Van heer C V Gerrilsen te werd daar door dezen at ülrecle SpüorwcKverblndiDgen met GülUA WliUerdleDSt 1895 1896 GOUDA18 26 18 82 18 89 18 46 12 66 1 44 3 60 IIOTTBBDA M G O II D A OEN HAAG iHage 6 6 11 201 48 8 30 9 88 9 461 0 1111 8612 16 1 86 2 44 8 68 8 48 4 16 8 11 6 U8 1 68 88 iVoorb 8 61 10 11 1 41 l Z Zc w6 11 10 82 1 66 S Ze M 6 28 10 43 2 08 öood 8 88 7 60 8 18 66 10 1610 6418 0612 46 2 17 8 14 8 26 4 13 4 48 6 47 8 60 8 28 10 12 Stopt U BloUw jk KraUweg en Nootdorp Leidacbendam en Hekendorp 10 71 14 2 MlV3 i 48 6 3 7 50 8 09 9 01 10 34 10 28 11 61 4 16 6 63 10 81 4 24 8 42 4 87 6 9 7 0 8 26 29 8 64 9 6411 10 08 10 16 10 21 1 06 1 67 4 06 4 17 6 28 6 67 7 44 8 81 9 9 9810 32 11 46 8 17 4 U 4 47 6 67 6 68 8 31 10 16 7 10 10 29 8 34 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 8 80 4 48 6 89 6 86 f t 9 84 10 44 18 07 1 22 ABS TIÏD AM SOU DA Amaterdaiae 8 10 10 4 ♦ l l Oonda 7 22 9 84 10 14 H 82 C toppan U BUilw k KraUwag d Noottep LridadwiduB ib Uakandorp 10 16 11 80 Slaisteraveld gem Ambt Almeloo eene ullecn wonenda vrouw dood iti hare woning gevo idpii Ëeue ko te oogeiteldbeid moet eeu eiude aan baar leren gemaakt hebben Het vermogen van deze vrouw wordt geschat op il m i 200 000 egge twee hooderddoizend gulden en deze arme rüke vroow sliep in baar leven op zakken terwyl t hare bed den bewaarde Ook in anders opzichten was bntir leven schier t elyk aan dat der armen Zy behoorde tot die ledea van wie men zoo na en dan in de nienwibUden hoort die in het bezit van een groot kapitnal toch de voorwerpeo zjjii van kommer eo elleude Het Leger dei Bnils te Deventer rerstrekt dagelgki aan mim 125 kinderen Toed iel BoTendien worden eiken Zaterdat 10 a 15 kinderen van de noodige kleedingstakken Toorzien De Hooge Raad rerwierp gisteren de cassatieberoepen van een mftchioesmid die wegens diefita van een rgwiel uit een winkel aan de Haarlemmerstraat te Amsterdam tot 2 jaar gevangenifldtraf werd veroordeeld en vac een timmermansknecbt te Schiedam wegens bet zich onder valache voorgevens doen afgeven Tan partgen bont veroordeeld tot 1 jaar en 6 muodeD Ëen nrand geleden in den necbt van 15 op 16 December is op den Siberiachen spoorwett dicht bg den Ob een vreeaeliilf ongeluk gebeurd De laatate wagea geraakte vermoedelijk wegens een gebrek aan den ver warmiogatoestel in brand terwgl de trein reed Een noodrem waa met aanwezig de voorlaatste wagen was een goedoren wagen met opening in bet midden en dna uiet bereikbaar Van de reizigera redden zich vijf door uit den trein die niet snel reed te springen o a graaf Galowoa die dan zgn twee kinderen zoo aannemen en zgn vrouw er uit helpen Maar hjj vergat dat de trein intnsschen voortreed Burst bg een bocht bemerkte de machinisl den brand en liet den trein stilstaan Toen rond men ecbter de graTin eu hftre beide kinderen reeds half erkoold De kinderraeid met het derde kind was nit den trein gesprongen en beiden werden gered Een Treeselgke nacht bg 30 graden vorat Generaal Degkerhuf en zgne ecbtgeooote zgn op 20 Dec per iValk van Oleh leb naaf Singopore vertrokken en van daar prr Carpentlert naar Batavia In en hoofdartikel geeft liet Bat Hbl c in overeenstemming met een opstel in het Soer Hr l zgne afkeurins te kennen o er het zenden van generaal Vetter naar Atjeh omdat bet bekend was dat de e met generaal Degkerhof ran zienawgze veiacbijde omtrent het in Atjeh te volgen beleid Nu generaal Degkerhof met verlof gaat ligt het vermoeden voor de hand dat dit verschil van zienswy2e de aanleiding is tot de verlof aanvrage Zeker zal generaal Degkerhof met den Gouverneur Geoeraal van gedachten wisselen over de mindere of meerdere mogelgkheid van samenwerking met generaal Vetter Het blad hoopt dat de Ooovernenr Generaal die in da Lombokzaak zoo krachtig ia opgetreden den gouverneur van Atjeh op zgn post behoode Het gaut tnch niet aan iemand die twee jaren achtereen een zwaren erantwoordelgken post heeft bekleed te vervangen zoolang uiet blgkt dat zgn beleid te wenschen laat De heer B boBw ondememer in den Haag heett aan de politie kennis gegeven vnn de TermisBÏng van een ledereu zakje inbondende eene waarde van ongeveer f 5000 aan bankpapier Hg vermoedt dat bet hem ontrold is toen hg zich Zaterdag in den trein bevond tnsacben Schiedam eti Den Haag Men meldt uit Amsterdam ïn de bovpQzaal van het ebouw Eensgezindheid c ia in deze degen iets voor dames te zien eene verzameling van borduurwerken vervaardigd door middel van de Bingernaaimachine Deze collectie werd oorspronkelijk bgeengebracbi voor de tentoonstelling van ChiCHgo en trok sedert in de hoofdsteden van ons werelddeel zeer de aandacht Het borduren op de naaimachine ichynt oiterst eenvoudig en in enkele oreu tijds aan te leeren te zün Slechts ééa bezwaar valt te noemen De Singer MaoaiactnriogOompany kfta ot wil geen bgzonder apparaat in den hsndel brengen door middel waarvan elke gewone trapniacbine in eene bordaurmncbine te veranderen zou zijn men is verplicbt zich eene riogapoelmachine aan te schaffen zoo men tot borduren wil overgaan Het te bewerken doek wordt bg gedeelten op een cirkelrond raam gesponnen dat onder de nftald der machine in alle richtingen vrg bewogen kan worden zoodat by het afwerken eener bepaalde kleor alle punten van bet opgespannen gedeelte onder de naald te brengen zijn De tentoonstelling geeft naast enkele zeer leelgke Tele opmerkecswHardigf producten te zien dit ten aanzien der borduurwerken waarmede men getracht heeft de schildetkonst na te bootsen Orerigens zgn er tal van fraaie borduorsels ter versiering van gordgnen tafelkleeden en deraelgke te zien Houten door d Kampen gehouden Het machinaal borduren opent voor de vrouwen de gelegenbeid met minder tydverlies dan vroeger bier en daar in haar buis vemietselen aan te brengen men zegt dat het borduren op de machine tienmaal zoo vlug gaat U met de hand 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 10 17 8 06 8 40 8 40 8 47 8 64 8 01 8 10 6 67 6 08 16 6 84 6 S0 7 86 7 S8 7 8 7 46 7 66 6 8 10 6 18 6 8 Qoiula Moordrecht Nieuworlrerk Oapelle Rotterdam Ilotterdui 0 peUe Xienwerkerk Moordrecht 18 88 8 40 8 86 7 86 7 8 61 7 47 8 69 10 11 8 07 1 46 oad GOUDA DEN BAAB 9 87 10 80 10 60 19 12 12 28 1 27 8 86 S 47 4 46 6 7 7 14 7 49 12 40 4 67 8 01 12 49 6 08 8 1 1 01 6 20 8 86 eoi da 1 80 8 88 8 09 JOY M 7 42 8 47 ï 2 gw 1 68 8 66 Voorb 8 01 9 08 11 02 11 18 11 27 H g 8 1 9 18 9 8110 07 10 48 11 89 18 48 e O I D A U TEÏOHT 9 06 10 19 10 67 12 48 2 20 11 14 2 87 11 2 9 87 10 61 11 46 1 20 8 08 G O ü A A M S T 1 D A M 10 01 10 67 18 10 11 06 1 1 18 limit 6 85 6 87 7 66 8 0 8 21 Oudow 6 60 6 64 Woerden 5 6 7 09 8 12 Olrecht 18 t + f N r Aauterdam 68 8 48 8 31 4 86 4 41 eouda 87 8 21 An tnrdMl 0 81 8 14 9 86 Stopt t KooMorp Ltidaahandam en BleUv jk Kniineg e Hakeodorp Voor eenige dagen werd in de bnortschap gevaftrdigde ter Tweede Kamer btttoogd dntdti jacbtwet nog alleen ten bate komt van de gegoeden en tot schade is van de landbouwers Tegen deze bewering komt een inzender iü De Nederlandsche Jager op Zgn atukontdoende an noodelooze hatHlijkhed Q aan het adrea van den heer G ia daaraan het volgende ontleend De jachtwet komt nog nlleen ten bate van de gegoeden Aldus de heer Gerritsen Ik zoude dieo heer wel eens willen vragen waar dan volgen zgne meening de opbtengxt der jachtacteii blgft Vloeit die niet en wel tut een zeer aanzieniyk bedrag iu s Rgkn Bchatkiflt Het ia den heer Gerritsen zeker onbekend dat die opbrengst de kosten van het toezicht op de jaebt niet alleen geheet dekt maar verre overtreft Waar higven de gro te sommen die de jagers jaarlgks betHlen aan wilddragpra particulitfre jachtopzieuera middelen an vervoer kosten van logiea geweermakera dresseerloon van honden en verdere jachtbenoodigdheden om uiet te Rprekeo van h ndd in jachthonden waarin zeer velen een middel van bestaan Tindeo Zoudeft er wanneer er geene jachtwet waa die het wild besch rmt tegen strooperi nng vereenigingeu als Nimrod Kynophila an zoovele andere kunnen bestaan die zeer zeker groote geldsommen in omloop brengen en doen verdienen In atrgd derhalve met de bewering van den heer Gerritspu dat de jachtwet alleen ten bato van de gegoeden komt is het zonneklaar dat de jachtwet voor duizenden in den lande een bron van verdienste is De tweede bewering van den beer Gerritsen is deze de jachtwet is tot schade Tan de landbouwers Hoe men deze paradoxale onwaarheid durft verkondigen is mg een raadsel Wat toch ia het geval I de landbouwer eigenaar van gronden waarop zich gpen wild bevindt dan zou het ongergmd zgn te spreken vso schade die hg Tan niet aanweaig wild zoude Igdeo Zgn zgne gronden daarentegen wildrgk welnu de beer Gerritsen kan er van verzekerd zgn dat de eigenaar het JHchtrecht tegen zeer hoogen prga kan verpachten zeer zeker voor bet honderdroudige van het bedrag dat bg door schade van het wild zoude tgden De schade door wild veroorzaakt wordt altijd zeer in het breede uitgemeten maar als men den klagera vroeg om die schade onder cgfers te brengen dan zouden ly als zg aan de wat heid getrouw wilden blgven al er spoedig een démenti aan hunne eigeue klaeglederen moeten geven Men meldt uit Balk aan da Leeaw Ct Een ingezetene alhier ontving Maandag namiddag hst telegrapbiach bericht dat op gn lot van de Amsterdamsche Tentoonstellingsloterg de gooden zuil of f 100 00 was gevallen Deze verrassende tyding braaht natnurlyk groote blgdschap en ongewone drukte in het gezin teweeg en verbreidde zich heel spoedig langs de buurt Ve en kwamen den gelukkigen winnaar feliciteeren en allerlei plannen werden er gemaakt Toen men echter van de groote blijdBchap was bekomen was en het telegram nog eens nauwlettender bekeek bemerkte men geducht gefopt te zgn daar bet telegram niet te Amsterdam maar te Stavoren afgezonden was Deze ontdekking deed nu alle plannen plotseling in duigen vallen Men muUU uit Tesael De redding van een Belgischen visscber uit een vnurtorentje te IJmuiden op 7 Dec 1 1 is een feit zeker eenig in de geschiedenis van üos reddingswezen Thans is het door het penseel Tereeuwigil door den beer T Zwanenburg te Helder die om zgne teekeoingen van zeetafxreelen in de plaats zgner inwoning gunstig bekend ia Deze teekening wordt weldra door den steenijruk vermeriiTTiildi d nn d fftTa in den handel AaDgevangeD 1 aOTTIEDAM 1 34 3 38 14 7 11 7 S0 1 10 6 48 2 60 4 60 4 67 04 6 11 6 20 11 60 10 19 10 89 10 86 10 41 10 49 Utrecht 7 60 Woerden 8 11 Uudewater 8 19 Ooada 8 88 1 4J l BI 1 69 2 06 2 12 gebracht geheel tan bate Tan het Admiraal de Rnjterfond ter ondersteuning vanoadeen gebrekkige zeelieden en Tisscbers te Oude Schild op Tessel Het bestoor dier vereeniging zal de zaak exploiteeren en wü trachten de plaat die zalk pen zeldzaam beldenfeit vrg getroow weergeeft buitengewoon goedkoop beschikbaar te stellen De redders die het orglneet hebben gezien waren bgzonder tevreden over de goede uitvoering De correspondent der N B Ct teGara9ao aohrgft dd S8 December het volgende over bet vergaan Tan de Nansemond c Verleden Zaterdag verspreidde zioh hier een allerdroevigste tgding een trenrmare die menigeen mat schrik vervulde Er werd nl verteld dat bet Amerikaansche atoomsehip Nanaemond van de Red D line dat hier dien dag moeit aankomen vergaan was En dit bericht dat eerat niemand wilde gelooven bleek helaaa maar al te waar te wezen Het Venezolaaoach oorbgsstoomsehip Aoga to kwam in den namiddag voor onze haven en ontacbeepte 35 peraonen behoorende tot de equipage en passagiers Tan deNansemood die gered waren Zoodra die geredden hier aan wal kwamen begaven zg zich naar het kantoor van de agenten der Red D line waar ten overstaan van den Noordamerikaanschen consul eene Terklaring omtrent hetgeen er met de Nansemond wai voorgeTallen afgelegd werd Bedoelde stoomboot was den vorigeu aTond met eene lading Tan ongeveer 4600 zakken koffie en een aantal hniden van Maracaibo met beitemming naar Cora ao vertrokken a nachts oirstrdeka half drie bad er eene aanvaring plaats met het Spaansshe atoomaohip Mejico dat van La Goayra naar Columbia voer dna juist in tegenovergeatelde riehting van de Nansemond De eollisie geachiedde tusachen de Venezolaansche kust ter hoogte v kaap San Roman en het eüand Aruba De Mejico liep met zulk een kracht in de zgde van de Nansemond dat daarin een groot gat tot beneden de waterljjn ontstond waardoor het water oogen blik kei gk naar binnen atrnomde Hoewel er terstond pogingeu werden gedaan om het aohip drgvende t houden doqr een gedeelte der lading over boord te werpen bieek dat weldra vergeetscbe moeita te zgn Er was geene mogelgkheid om het gat te stoppen en de Nanaemond begon boe langer hoe meer te zinken zoodat er voor da paseagiera en de equipi e weiu g tgd overschoot om zioh te redden Volgens hetgeen er wordt verteld heeracbte er groote verwarring aan boord werd er niet naar de bevelen van den kapitein gelaisterd en bestond er geen tncht onder het scheepsvolk Eenige matrozen maakten zich naar men zegt mee ter van twee sloepe waarmee zij wegroeideo zonder zich om de passagien en de overige schepelingen te bekommeren Toen schoot er nog één sloep over die echter te klein was om alle schipbreukelingen te b vatten Daar de zee erg onatuïmig was sloeg die sloep eenige kaereo om bg welke gelegenheid de kok een aeheepajongen en twee Blapucgner monniken in de golven omkwamen Hoogst tragisch waa bet lot van een jong r r dat den vorigen d getrouwd was en huwelgksreis per Nanaemond hierheen maakte By het in da aloep gaan viel de man in zee en werd door eeu haai beetgepakt en Teralonden De jonge Trouw waa daarover zóó wanhopend dat zg plotaeliog krankzinnig we d en in hare verstandsverbgatering over boord sprong en in de diepte rerdween De Ie Btuurman de Ie machiniat en nog eenige personele die geen plaats in de laatste iloep hadden kunnen vindeu grepen planken klemden zich daaraan stevig vast en begaven zich daarmee t water Tot s morgena omstreeks half 7 bleef men zoo drgven toen er redding kwam opdagen In die uren heeft men onbesebrgfelgk veel angst uitgestaan en menige schnpbrenkeling was der wanhoop nabg Hpoge iTolven rold voortdurend over da planken wanrop men zith bevond heen en de grootste October TUd vao Greeuwich 11 18 7 6 7 6 8 06 8 18 8 22 S 48 9 61 10 04 10 11 8 08 6 31 10 18 8 68 4 20 9 10 6 17 6 27 6 84 6 41 41 10 21 U 80 8 06 9 48 9 62 9 68 4 40 GOUDA 10 64 U lO 9 88 9 36 8 41 9 48 46 11 10 1 41 8 4 8 SS 10 08 kracbtainspanoiniit verd Tsreiseht om er niet afgeslagen te worden Nu en dan slingerden de planken geheel om zoodat de tene die er zich aan vaithield er onder was en veel moeite had om er weer boven op te klanteren Z o bleef men woritelen en etrgden en hopen op holp totdat de eerste morgensehemering aanbrak Ongeveer 15 20 minuten na deaanvariUK zonk de Nansemond met den kapitein Laksj die zgn schip niet scheen te willen Terlaten weg De stoomfluit die haar ichril gei id van het oogeublik der collisie af deed hooren hield eenaklaps op terwgl met een Treeselijk gedruisch het zilte nat zioh boven het schip met zgne kostbare lading sloot Toen dat gebeurd was trachtten de schipbreukelingen die bg elkander dreren elkaar zooveel mogelgk moed in te spreken en tot flink vaatboadeo aan de planken aan te sporen want men hoopte dat het atoomacbip waardoor de Nansemond waa aangevaren hen niet in den steek zou laten maar zoodra de duisternis verdween pogingen zon aanwenden om hen te redden In die hoop werd men niet teleurgesteld Nauwelgks was de nacht voorbg of men zag in de verte Pen atoomachip dat later bleek de MojicQ te zgn Men bemerkte dat er aioepen 1 werden uitgeset eo daC die in de richting I kwamen aaaroeien waar men half uitgeput in het water ronddreef De sobipbreukelinRen Bcbreeuwdeu natnurlgk zoo hard als zg maar eenigazios konden om hulp ten einde de aandacht op zich te Testigen Eu epoedig daarop werden allen in de roeibooten Tan de Mujico opgenomen en aan boord van dat stoomsch p gebracht Sommige geredd n waren meer dood dan leTeod eo heet stgf van het krampachtig Taatbouden der planken in zee gedurende ruim 4 uren Het bangst wasemen geweeat voorde haaien die in menigte op de plaats van de schipbreuk zwommen eo nu en dan trek badden zich np een der schepelingen te vergnaten Gelukkig wist men die zeemonsters by hunne nadering telkens r te ontwyken doch dat er eracbrikkelgke oogenblikkeo doorleefd werden behoeft niet gezegd te worden Teritond bg het aan boord komen np do Mojico ondervonden de achipbreukelinguo dn meeat menachlievenda befaandeliog Alle kregen droge kleereo alsmede warm eten eo drinken Met groolen lof gewagen zg aonder uitzondering van de voortreffelgke wgze waarop iedfr zgn beat deed om hun lot t verzacliten Na eeoigen tgd aan boord van de Moiico te zgn geweeat ginge de 35 geredde acbipbrenk tingeu over op bet Venezolnanach oorlogschip Augnato dat toevallig paaieerde en hen verTolgens dei namiddaga hier behouden aanbracht Bg het gemeentebestuur van Delft is dezer daf en Tan Ged Staten van Zuid Holland ingekomen bet ontwerp betreffende eene edert jaren hangende grensregeling dier gemeente en de omliggende gemeenten Hof van Delf en Vrgenban Het voorstel betreft de toevoeging bg Delft van de bebonwde gedeelten van Bof van Delft en van Vrgeoban t rwyi de landelgke gedeelten TBn Vrijenban bg Pgnakker en van Hof van Delft bg Schipluiden zouden worden gevoegd Indien deze ninowe grenawytiging tot stand komt zullen dos de gemeenten Hof van Delft en Vrgenban geheel worden opgeheven Gelijk bekend ia kwam bg de Tweede Kamer in en zal eerlang behandeld worden een ontwerp Tan wet tot wgziging en aanvniling van de wet van 13 Juni 1857 Stbl No 87 de jachtwet beoogende de in die wet reed bestaande beacberming van kievitten en nachtegalen beter te waarborgen Verbiedt die wet thana alechta het Bcbietei of vangenc van kientten bet rangen en Tervoeren van nachtetfalenc xnomede het verstoren van de neaten der nachtegalen volgene het wetaontw rp zal zga verboden B kieritten of nachtegalen te vangen tu doeden te tervoeren te verkonpeo of te leveren of ten rerko p iu voorraad te hebben b de netten van nachtegalen te verstoren e pogingen aan te wenden om kievitten of nachtegalen te rangen of te doodeo Door de afdeeling s Hertogen botch en Omstreken van de Vereeniging tot bescherming van Diaren is een adrea aan de Tweede Kamer ingezonden waarbg instemming wordt betuigd met het Regeeringaontwerp en tevena in overw ing wordt g even dezelfde verbodsbepalingeu ook toepaaaelgk te verklaren ten aanzien van den ooievaar Het hoofdbeatonr van gezegde Vereeniging heeft mede by adres aan de Tweede Kamer zgn wenseh te kennen gegeven dat het ontwerp worde aangenomen liefst na aanvulling ale in bet adrea der afdeeling s Hertogenboaob en omstreken bedoeld en voorts aanbevolei ook strafbaar te stellen bet hebbeu houden of bezitten c sooals men t noemen wil van kiflTÏtten en speciaal van nachtegalen BuileolaDdsch Ovt rzlcht Met luister is het Duitacbe jnbelfeeat door het geheele Duitaebe Rgk gevierd Met een geestdrift die bewondering en eerbied moet wekkt O heeft de Duitsche keizer na het voorlezfo der kernaohtiKe proclamatie aan zgn volkf een Doitachen standaard genomen en dien nederbnigeude ter aarde den eed heruieowd tesds vermeerderaar des Rgka te zullen igo voor de eer Tan Volk en Rgk te rullen opkomen zoowel naar binnen als naar baiten Kn aan het feestmaal heett de keizer die woorden verduideiykt Hg wees er op dat Uaitschlaod is geworden een wereldmacht een Rgk ook buiten het grondgebied in Europa £ n op bet geheele Duitacbe volk rust de plicht dat grootere Duitacbe Rgk vast te verbinden aan bet eigen rgk Daarom legde Z M deze gelofte af en hg hoopt dat die bewaarheid zal worden door iien steun van het geheele volk door de bezieling van een vaderlandslievaoden geest En ernstig zag de keizer de noodzakclgkheid ouder de oogen desnoods met de wapenen te beschermen de duizenden landslieden die buiten het Rgk in Europa het Duitacbe begrip vertegenwoordigen Maarschalk Martinez Campoa big tgeenzina zooala het aaovankelgk aeheen op eigen verdoek ala bevelhebber der Spaansche troeiien op Cuba ontslagen maar wet degetgk door het ministerie Cauovas teruggeroepen te zgn Campos zelf conatateert dit in een telegram aan den luinisierpresidentf erbg voegende dat hg geen wankelmoedigheid gevoeld had en nakuurIgk allerminst uit eigen bevegiug in het gezicht van den vgand ontslag gevraagd zou hebben Toch feliciteert hg de Regeeriog met zgn terugroeping als het beate middel tok vermijding vao conflicten die hem uiet peraoonlgk betroffen Dat laatste is nu weder heel raadaclachtig nadat de Regeeriog zelve verachil van meeniog met de politieke partgen als reden van het ontslag bad opgegeven Misschien wordt de zaak een g zias opgehelderd door hetgeen Cauipos z lf dezer dsgen aan eeo interviewer van een Deeuach dagblad Politiken over de partgverhoudingen op Cuba mededeelde Daar zgn zeide hg vier nartg u De eerste wil hfsteudiging vau het bestaande d f an Ghe gezag de tweedn wil autouomie onder Spaauach protectoraat de derde wil Cuba doen opnumen onder de Vereeoigde jt tteo van Noord 4merika en de vierde droomt van eeu zelfstandige Republiek De laatstgenoemde is de sterkste en zij is bet die thans in opstand verkeert Zg bestaat uit negera ot gewezen slaven en kleine grondbezitters die weinig ot niets te verliezen hehben Mgn tegenstanders in Spanje c dua voegde hii er bij willen de e oproerhogen vorptetterd zien en zg begrgpen niet dat eeu vergiftigd lichaam door tegengif moet genezen worden maar geenszins door verbrgzeling van eanig lidmaat gered kan wr rdBn Spanje moet door geleideigke maatregelen de bewgzen leveren van zgn ernatigen wil tot verbetering van Cuba s welvaart dan zal het vertrouwen wederkeeren en de kwaal genezen zgn Blgkbaar triomf ert Toorphanda de verplecteriuK party en zullen de ni e bevelheboera Weiier en Polavieja moeten trachten den opatand met geweld te fnuiken De minister Tan Uuitenland Ëhe Zaken de hertog van Tetuaa bad wellicht aan Campof zieoawg e de voorkeur gegeven want in verband met dieos terugroeping door Canovas heeft ook hg zgn oot lag genomen Hy wordt opgevolgd door Kldupyen De Trauavaalsche quaesiie Igft in statu quo Opmerking te dezen opzichte verdient echter een telegram nit Bloemfontein aanvankelgk opgehouden en nu eerst te Londen ontvangen waarin eeo en ander wordt medegedeeld over het rapport uitgebracht door de commissie oit den OnnjeVrgstaat Gelgk men zich zal herinneren zond de regeerin van den Vrgstaat onm ddeltgk na Jamesons inval een commiaaie naor Pretoria ten einde roet preaident Kruger te overleggen wat in geval van nood door beide staten kou worden gedaan tot band having van de zelfstandigheid vin beide republieken Immers gelgk uit dit rapport blgkt was door de tChartered Company waarvan Sir Cecil Rhodes voorzitter it eene uitgebreide samenzwering op het getunw gezet niet alleen tegen de Zuid Afrikaanscbe republiek maar misschien ook tegen d n Oranje Vrystaat geriobt Jamesons inval was aleehts een der nummers van het program Reeds waren nauwkeurige rtrategischo gegevem over de Zoid Afrikaansche republiek bgeengebraoht en van verschillende kanten werden groote hoeveelheden wapenen naar Transvaal vervoerd en op bepaalde punten bewaard Voorts werden zelfs maatregelen genomen ten einde ook de Kaffers tegen de Tranavslers in bet veld te brengen terwgl men iu Natal en de Kaapkolonie reeds bezig was vrgwilligers aan te werven die op het eerste sein de beweging zooden steunen Het sein tot dezen algemeenen aanval in oTerleg mei het Uitlanders comité te Johannesburg was nog niet gegeven toen Jameson met zgne bende de grens OTertrok V Waaraehgnlgk is derhalve de mislokking vau dit bonze plan uitaluitend het gerolg van do oobezoonen Tcort arendbeid van den administrateur der Chartered Company die de weerkracht der Traoavaalsche Boeren te miu achtende totf den aanval overging Toordat de andere samenzweerders gereed wareb Indien aUes waar blgkt wat iu dit rapportwordt medegedeeld dan ia het ook zeer begrgpeiyk waarom de regeeriog van denOranje Vrgstaat terstond zoo krachtig optraden onmiddelgk zelfs een CQmmando van 1600 mkn naar de Vaat zond De zaak zal natuorlgk Tolkomen worden opgehelderd zoodrabet Ditlandersprocea te Pretoria wordt behandeld Toch verdient het nog vermelding dat de heer Piacher een Tan de leden van het Vrgetaatache comité iu deu Volkaraad hulde bracht aan het beleid en de bezadigdheid door president Kruger bg deze moeilgko omstaBdighedeu betoond Oom Paul kan waarlgk tevreden zgn orer de tronwens wel erdiendo ivaat deering welke hem in alle lauden zélfs in Engeland is te beurt gevallen wegena zgn gematigd optreden tegen een com té van ssmenzweerders en eene bende vrgbniterp die zelfs zoudor eeuig voorwendsel de ZoidAfrikaauache répobliek onverhoeda poogden te overrouidelen Buitengewoon Groote CoUeetU mimmmmi A van OS At March TailUenr Kle=wo E 73 GOUDA Keurs van Xinsle rdam 93V lOi 100 80 8S 8 V 86 63V 97V 97 97y 106 67 78 Vl 811 118 lOO 98 49 775 1 660 lOl BV 10 if 204 1421 75 101 101 142V 8 A 71 28 113 06 195 166 los 49 631 165 3 78 103 108 9 V 101 114 102 83 V 847 267 63V 20 JANL AEI Vorkr ilolkr NlDl LiND CerlNed W S dito iilo dilo 8 dito dito dito 3 HoNOAï Obl Goudl 1881 88 4 It ub Insohrijving 1862 81 6 UoMim Obl in papinr 186 6 dito in liWor lno 6 PoKTUQJiL Oblis met coupon 3 98 21 217 114 67V 1431 dito ticket 8 SISUND Ubl Binnenl 1894 4 dito öeooni 1880 4 dito bij Roth5 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 diloingoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Sfui Ferpet lobuld 1881 4 TomiJ Gepr Oonv leen 1890 4 Gec leeuing serie D Geo leenin serie O ZuiDArB Ilüp ï obl 1892 6 Mbuoo Obl Buit 8oh 1890 6 VïNIZülLi Obl 4 onbop 1881 AlHTiKDiM Obligatien 1896 S RoTTMDiM Sted leen 1894 3 NlD N K i Handeltv naud Arendsb Tab Mtj OertiAcaten DetiMaatBcliappij dito A rnfa Hypotheekb pandbr 4 Uult My der Voratonl aand t ar Hypotbeekb paudbr 3i Nederlandsohe bank aand Ned Handelmaa h dito N W tl Pao Hyp b pandbr Rott Hypotheekb pandbr Sl Utr Hypotheekb dito 31 OoaTïNE Ooet Hong bank aand ÏIJSI Hypotheekbank pandb 4 AuiaiKA Ëquit hypoth pandb 6 Maxw L G Pr Lien oert 6 1 D Holl U Spoorir JlUj aand Mij tot Eipl 7 St 8pw aand Ned Ind Spoorwegro aand Ned Zuid A frik 9pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 IliLll Spoorwl 1887 89 A Eobl Sl 5211 S l Znid Ital 8pwmg A H obl S PoLlN Waraohau Woenun 8nnd 4 Rnal ör Bna Spw Mij obl 4 Baltiwhe dito land Faatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 ICnrak Gh AEOw Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 1 V 11 14 80 AHlmnijL Ceot Fac Sp M ii obl 6 Chic Bi North W pr C v aaod dito dilo Win St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm cort r a Ulinoia Central obl ui goud 4 Loniar k NathvilloCert v aand Meiioo N Spw Mg lelnp o 61 101 Miaa KanMS r 4 pot pref aand 11 N Tork Ontario West aand i 14 dito Fenni Ohio oblig 6 1031 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 8 V 106V lOlV 6 2 18 186 107 109 8t Paul Minn t Manit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 i dito dilo Lino Col lo hyp O 5 OiBiDi Can Sonlh Cort v aand VlH C Hall k Na Ie h d o O Anuterd Omnibo Mij aand Eotlerd Tramweg Maat aand i Nl Stad Amiterdam aand 8 Stad Eolterdam aand 8 Buau Stad AntwerpenlB87 2 103 ï Stad Brussel 1886 8 1 3 Hom TheUs Regullr Oeiellsch 4 118 OotTINK StaaUleening 1860 6 1241 14 K K Oo8t B Cr 1880 3 160 apisji Stad Madrid 8 1868 86 N D Ver Bei Hyp SpobI crl 1181 04 11456 19879 en No 3628 en 19834 iei No 360471 20748 ieder No 2A79 3711 M73L 7661 7707 11248 17028 17111 18774 JWSoen 20628 ieder lOO Pryaen ran 70 16 3066 8003 8975 11806 14209 16800 18847 131 3081 0190 9126 11902 14865 16679 18868 162 3104 6297 9148 11928 14679 16924 I89S9 414 3148 6339 9198 18080 14603 17019 19106 470 3284 6466 9840 12107 14681 17109 19161 661 3820 6608 9341 18840 14707 17144 19330 798 33 6 6668 9989 12293 14744 17806 19370 807 843 6731 10033 1281 14784 17406 19619 853 8496 6788 10086 19433 14816 17442 19648 860 3746 6798 10l5f 12463 14888 17603 19666 881 4104 6893 10288 18588 15148 11674 19618 966 4187 6932 10290 1264J 16268 17801 19707 1070 4251 7456 10367 12794 16306 17804 19718 1173 4264 7494 10480 13932 16323 17855 19904 1202 42114 7830 10473 12964 16430 17860 19998 1466 4430 7888 10488 13061 15426 17939 80008 1615 4450 79n9 10588 13119 164 3 17994 20066 1690 1468 1978 10005 18823 15473 18882 20114 1615 4539 8186 10612 13864 15486 18397 20240 1842 4748 3189 10894 13414 15626 18399 3U362 1949 4847 888411061 13468 16637 18461 20790 1993 5063 3493 11888 13534 15881 18691 20886 2082 60ti8 8538 11342 13668 16989 18641 20913 236J 6208 86f4 11413 1376 16139 ll 654 20969 2394 6469 8768 11480 13779 18860 18680 0988 2608 6485 8833 11667 13891 16438 18614 12241 2 83 56i4 8869 11641 14012 16478 18616 13336 3633 6907 8870 11643 14104 16666 18138 11901 3031 59ii6 892111768 14130 18789 18710 19099 ADVKRTENTIBN Levensverzekering Ëen persoon met veol relaties onder het gegoede publiek en uitsEekende referenties die niet te veel om handen heeft en zgn tgd nuttig en zeer winstgevend wenacht te besteden kan tegen vaste toelage en hooge provisie helaat worden met de officiëele of officieuae waarneming der VERTEGENWOORDIGING Tan eeue der oudste aanxienlljkate en rijkste LeTeosverzekering Maatachappjen Brieyen franco letters DAY Algemeen Adrertentie Boreau van NUGH VAN DlïMAR te Rotterdam Allerwege bekroond me Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevena Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 ia bet Wereldberoemd Druiven Borst Honig Extract MELIANTHE urr DB Machinale Fabriek DE HÜNIGBLOËM TAN II rv vao 8chaik Co gevestigd te s Qravenhage GeBu middel is ot kan worden uitgeTonden welke de Melianthe overtreft het ia ONHERROEPELIJK het beater middel ter wereld hetgeen de Tele en Terschillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneeat ONMIDOELIJK de streugate hoest en verouderde borstkwalen Dadelgk na het gebrnik der MKLIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de vele attesten aan de MKTjIANTHE bewezen zgn de overtoiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld Do MELIANTHE is verpakt iu flacons van 40 cta 70 ets en ƒ 1 met gebruik aaanwgzing voorzien van ons Bandelamerk gedeponeerd a d Kechtbank te t Oravenhage B Verkrggbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H TAN MILD Veerstel B 1£ 6 te Gouda A BüUMAN Moordreeht J C RATELAND Boehop B T WIJK Oudewatrr tl Het beste otttob delyk te tn makkelykste poetsiriddel voor He rao en vooral damea en K andersehoenwerk B de Appretuur van C M NUllar k Ce Berfla B ulh 8tr 14 Men letM oed itv op naam en fabrieksmeric ViHtrvifeiar by Sitrsn WiRkilliri In lohseiwark iilHttHtB THwyM aii m einirul Dipat b f W Sardsmun Arnbaii