Goudsche Courant, donderdag 23 januari 1896

Donderdag 33 Januari J806 i o 68T1 34ste Jaars ans CT © Veimeng t U ve Koffie voor de helft met mEASEra S SNEI7F UALS EOrHE en gij bespaart S3 centen per pond NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitguve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitr ondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlyke Nommers VIJF CfENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd J vAiv CUE KliElWEG No 2 te GOÜDA Eenig AQGNT Toor Gouda ea Omitreken T D de Stoomfabriek van Vrucbtcnsappen vao Louis Varossim te At en ajd Rijn BofleTerancier Pqjscourantea worden op aanvraag gratis en franco toegezonden FINALE UITVEKHOOP Van klle Winterartikelen ZIJDEN STOFFEN PLUCHE FLO WEELEN ASTRAKANS MOFFEN BOA S KRAGEN HANDSCHOENEN BLOÜSEN enz Tegen Spoiprljmen mr Zie de ETALAGE WISBRUN LIfFHANN MARKT 136 Geen Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwenen maakt het haar glanzend en zacbt belet het nitTallen en neemt de pelletjes van bet hootd Ëiacht op den haU van den flacon I tISFÜSÉ Verkrggbaar in flacons van 1 30 S 0 8ü ba JT A C Al Siahr de Papiermolen fftffourfn Pi FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Ghemi cbe WasscheriJ TAM El OPPE IIEI lEK 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HooiddepÖt roor QOUDA de Heer A VAN OS z Speoialiteit voor het stoomen en verven van allo Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomüo van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tnfelkleeden enn worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onachadeiyk voor de gezondheid eu volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prezen 25o o gedaald Te stoomen gO deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Wflt hwruvini tegen Jiobt Bbmmaiikf LanaeDpyasD kortom MerPain Expeller y fflX h m t h t bnti HHn aan te wanden tegen Sgl Anker Painlxpelier Wat b ieder hniigeBn Tfogtfaaa N p JtolierPain Expeiler Pi M out 16 oeal i 1 25 de laaoh TooiluadcB la da mMite Apetlitken en by F Ad BSohtoi t Oo to Bottatdam Te Gouda bo A WOLFF Markt A U4b OB DE LAAT en VAN SON apotheker Markt lijders aan Dauw of Haarworm drooge vochtige Scbubbendauwworm en het met eie kwaal gepaard gaande zoo ondragelijk lastige Jeuken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zetfs bg hen die door niemand genezen konden worden door i fir Mebra ê Vleehtento i OnnchadeHtk Gebruik UUwendiff Prjjs zes gulden Ned Ct tegen vooroitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt vrj van port en inkomende rechten Verkrijgbaar bjj de St Ittarien Ikrogerie Dnnïiw Duitsehland i e EiiSiii Eind Oetuiyachrltt der Kon Muzibkschool te s Gr ivenhage OUDERWIJZEE voor Piano Viool Altviool Fluit Theorie enz Qouda Hoogstraat 112 TEGEN MAAGKWALEN gebrek aan eetlust en slechte spijsverteering ben ik gaarne bereid allen eeo van velen aanbevolen DRANK kOtteiooM te noemen welke my ouden man van langdurig lijden bevrydde C SCHELM Ond Leer ar aan de Reaalsehool te ERFURT F A X Xja Duitschland anJkUDS MAOASINS DU ïrintemps NO UVEAUT ÉS Wi verzoeken de Dames die ons geïllu treord mode album voor het Wlnter Izoen noch met ontvangen hebben dit te wiUiMi aanvriiRon aan HM JULESJALUZOTftC Pirii Hetzelve wordt dan omgaand gratis en franco toogezonden Bestellingen van af 25 francs vrij van all kostpn aan huia met 5 verhooging RéSxpétlltiiltantoor 9 RozindMl R B WE8TLAND8CHE HYPOTHEEKBAITK gevestigd te s Gravenhagê verstrekt Gelden op Mt MMypotheek n verkoopt Pant bHeven van 1000 500 100 en ƒ 50 luhcUtint eo ten kantore der Bank en b de Heeren Montijn t Co J HOOFT OUAAFLAND De Direct j j erpkhS ROUA ARD Zeer Nette Gesteendrukts worden GELEVERD door mWKMS n Zn 6000 Stuks i uit de fellie e meiie eecer der eerste bmtenlandeehe fabriekea over fenomeBe loogeneemde Leger Paarden Dekens j moeten tegen den spotpnji Tan I 2 76 per stuk worden uitverkooht Deze tfikka ontlliilHire dakiite zijn zee warm ali een pelt ea 140 XIM em groot dus het geheele paard bedekkend met wol opge neaid en 3 breede itreepen voorts eem klelae partij wittewoUeneSlaapDekens groot 140X190 om wegene seer kleit ileohtt door vaklai bemerkbare fouten in het weehel aaogeboden ad fl 3 50 peratuk Kotten andere het dubbele 80 Dntdtlljk iMflfareTeo bestaUlni vonten 1 M Ung de Tvimad ftrekt tef n toeiendltn TUI bel bidrac ef onder lemboun pronii i li ge Toerd B Mnrwiim Mttaatrtobt Groote Staat 3i ftouda Saelperedruk vau K Buiukiian k Zo s Amersfoortsche Alachinaie STOOM BROOD EN BESGfiUITFABRIEK TE AMEBSFOOBT Prijsverlaging van af MAANDAG 13 JANUARI 1896 Gewoon Boygebrood van puike rogge zouder bymengsels tot 1 Kg 5 ot 1 Kg 7V ct 2 Kg 10 ct 4 Kg 20 ct Voerbrood van zuivere kwi liteit grootendeels puike rogge tot 1 Kg 6 ct Zoet Boggebrood byzonder goed van smaak 1 Kg 11 ct Boggebrood met Krenten eitra fijn en idem rozgnen zonder pitten 1 Kg 12 ct Ongebnild Brood met Prima Tarwebloem vervaardigd van de beste tarwesoorten panvorm i Kg 5 ct 1 Kg 10 ct VI KG 15 ct I 2 Kg 20 ct Munitiebrood brninbrood van de fijnste tarwesoorten ronde vorm 60 Dg 51 ct 120 Dg 11 ct lange vorm 50 Dg 4 et 75 Dg 7 ct 1 Kg 9 ct 2 Kg 18 ct l e bovengenoetnde broodgewichten worden behalve kantbrood gegarandeerd Allo tranen wnrden duel ome elften onlengs naar df belle eu modernitr aijateemen ingerichte Kraaij reiniRii g oet8eilj wn natlierij drogerij en boratelmnelitinft b slannde nit 21 virBrbilIende inaebiDee an Kite ïreeaide b gtanddeilrn ontilnan wi llte andere fU rejtel girooiendeelB mede verbaltlten worden waarna de aiiiveru jrnmn dear middil van zee atel talen walsen fieinalen worden en dag teeü aMijpwi f an mnltnstieien in bet neel kjnit zondal danit ïij onre nitnebreidn en ItnmpUete tnrichtingeo ona 1 I brood hierdoor alteen reed bepaald veel beier oedaamer tn tiiondet dan ander brood ia waarby no I J komt dat wil oor onze grondstolTeu alleen het beate goed genoeg achten jDépöthouders gevraagd franco toezending flinke provisie lie l rij § van 300 O0O Marh viel voor twee trekkingen der Hertogelijk Bninswijkscie Staats Loterij in myne Collectie bij de laatste trekking kon ik weder talrgke prezen aan myne spelers uitbetalen By deze aanhoudende prgswinningen noodtg ik uit tot deelneming aan de nu beginnende 120 LOTERIJ lOO OOO LOTEN verdeeld in 6 trekkingen fta OOO PRIJZEN peö 1 Prijs van eventueel M 500 000 500 000 11 Prijzen il M 15 000 300 000 2 tl 12 000 200 000 22 j lO OOÜ 100 000 2 8 000 70 000 3 C OOO 60 000 05 5 000 50 000 2 4 000 40 000 100 3 000 30 000 211 2 000 24 0 0 623 1 000 20 000 10 8 It V 500 etc te zamen 10 Millioen 545 000 zxt in GovLd Voor alle trekkingen kost een Kwart Lot Mark HS half en beel naitr evenredigheid Voor de Trekking op Z4 en 3 J i i MUM ÉSO0 verkoop ik tegen I inzending van het bedrag in geld of poswissel slechts orlgineele loten ACHTSTE KWART HALVE HEELE PI 1 65 f 3 25 f e 50 t 13 Officieel plan en Trekkingsl sten gratis Prompte uitbetaling OooMlecieder 117 n Ann Brmiswijkbe Slaatii Loterij ff IjtlUri Ctébrt Stoll verck a Chocolade en Cacao DoBlm tij3 e door de nieuwste uitvrndingfin op mnffiinanl geMod TCrlrtsterd Wtricftti © en uitsluitend gobruik van fijne en fijn tB gnirul itofycu ftv indeevei en verbrtiiker van Stollwerck s öbceolade en Cacao tjen anbeveaenswaardig fabrikaat n iuwïeu ig beju iwtwrd n de a c den inhoud der reap Ktifet tten De J irma behaalde 27 BreTets als HofleTcrancier 44 Eore l lploma 8 gonilen enz Medailles eon bflwijs ran uitmuntend fijn 6vbrika t Ivi cdti 1S74 w lireff de Accademie n itioiiiil de Paris Hou TouB déMrnons nne n £atUe A nr premiere clawe on oonaldAratlon ae votro exoallanta fftbrioation d Chocolat bonbons vtuioa eto eto Stollwerck t fabrikaat ia verkrijgbaar bij K H Ctiiifii uurs Banketbakkers enz enz G ner alTertegenwoordi rer v tov Nederlaiid Jmius MatteiEilodt Amsterdam Kalverslraat 103 BINNENLAND GOÜDA 22 Januari 1896 VKaöADEUING vANnEN GEMEESTERAAD op Vr dag dttn 24 Januari 1896 dea na middags ten 1 uur au de orde Voorstel ao dan Heer van Galen om een adres te richten tot H M de Koniogin Re Kenbfs ter erlanging van K eikeuring op bet Raadsbeidoit vao 11 Octob r 1895 tot vereeniging van beide Bnrgerscboleo voor jougenn met bet ter zake door Bnrg eo Wvtb uitgebracht rapport Voorstel tot af en ooerscbrljving op versebillenda posten der Gemeeate Begrootiog voor 1895 Ia He op Zondag 26 Jan 189 des avonds te 7 nur te houden vergadering van de Nederlaudsche R K Votksboud afd Gondac in de zaal Kunstmin d r Sociëteit Ons Genoegen i zal als spreker optreden de WulEerw faeer C de Bragn Knpelaan van bet B gynenhof te Amsterdam Met leedwezen veroemeD wg het oterlgden VBD den heer W Lotfj onzen vroegeren stadgenoot tbans burgemeester van Muassliii De heer Lotaj die burgemeester was van Büdegrave wooude eeaige jaren in deze gemeente en wist zoo hst vertrouwen en deacb tiug zQoer medeburgers te winouoi dat hy tol lid van ouien gemeenteraad werd gekozen In rooeilyke omstandig bede o nanvaardde hy later het ambt vao gamees te ontvanger en maakte zich als zoodanig zeer verdien belgk zoodBtzgn heengaan een verlies was voor de gf meeiite Niet lang beeft hg aan het hoofd der gemeente MaasBlnitf gestaao eerst sedert Jnoi 1894 WM hij aldaar in functie Zgn afsterven op belrekkelgk jeugdigen laeftgd cal zgn vrienden hier ter stede leker treffen en ii voor zgn gezin een groot verlies De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren C V W xaakwtarnemer en visscher alhier wegens oplichting tot een jaar gevangeuisstivi W F V d W timmerman te Bergambacht wegene eentondige haleedigiug tut f 1 boete lObé 2 dagen hechtenis D den O koopma te Nieuwerkerk n d Use wegens beleediging T D eeo ambtenaar tot f 5 boete snba 10 dagen hecbtpui T C v d H zonder be FEViLLEUl 17 Po man wai oDbciohroomd en geheel on at meester vao zich zelven zijn fcelaat verried oi t de minste verlegenheid en zjljae stem was vast hg bield z n doordriogenden blik onafgebroken op Herbert f vestig Vergun mij dan om u medo ie deelen roijr heer Herbert dat ik niet aobuldiit be t En vergun mij er verder nog iets bij te roegen mijnheer Magik spraken F Ga uw gang antwoordde Herbert terwijl hij hem vragend a nzag Ik geloof dat ik den sobaldige zou kneuen aaawijten Ik ben daar vin zoo vaat overtuigd alsdat w hier tageoorer elkander staan mijnheer Wat bedoelt gij P vroeg Herbert Dane na eeae korta pauze zeer verwonderd Ik bedoel Watfteeo ik zag mijnheer Ik kan mg vergiucD trant ik heb geeoe dfdoende bewijzeD maar ik ken betialvo my zalven nog ieroaDd die een wrok had tegen kapitein Dane Herbert Daae nam den spreker van bet hoofd tot de voeten op als wist hg niet boe hij diena overmoedige laal moest uitleggen Ik tie dat gjij m al te vrgpoatig vindt m aheer Maar wees zoo goed ts b enken dat als men roep ttt Nieuwerkerk aan den Use w gens beteedigiBg van een ambtenaar tot f 10 boete Brib 10 dagen hecbtHoii lu de rerste pUats stond gisteren terecht H H 37 jaar xjonwer te Rotterdam Hem word ten la te gelegd in den nacht van 27 op 28 December jl nau den Gondrrakschao dgk in de gemeente Goaderak een gouden ring een nikkelen horloge met hoorneu kast eo een met gond geinontettrden vestketting te hebben weuge nomen Ei oh 7 es maanden gevnugentsitraf Mr J H inegraafif mhtahnlve oor bek I hel woord voerende beval hem op grou l van zyne twboeltige om tandigheden eo volledige bekente lis in de clementie ler rechtbank aan Te verantwoorden had zich daarnn J J v L 21 jaar timmermaniiknecbt te Benschop die op 24 November jl aldaar moedwillig aan C van Scbeenen onvnrhoeds met een mes een snede in rechterwang en hals zon nebbeu tnegnbracbt Bekl bekende ich daaraan schuldig gemaakt te hebben n den avond van genoemden dag kwam Van Scbeenen die Lopik woont met diens meisje over den Benschopschen d jk waarop eenixe jongens die ia zijn bekl s gBzelticbap waren zeiden daar heb je een Lopikscbe vent d e moet e ua op zgn donder hebben Door deze noorden aangezet had bg zijn mes getrokken waarmede hü v R een paar anedea had tnrgebrnebt Tas nheu de bewoners van beide plaatsen achüot eene veete te beptnan zoodat over eu weer dikwgis band tsstetykheden plaats hebbenTegen dezon bekl die zich aan een zeer ernxtig en lafhartig feit heeftschnldit gemaakt en bekend staat als een twistziek vaNch en driftig persoot werd negen maanden gevangenisstraf geëifcht flierna werd behandeld de zaak tegen M J n 22 jaar ajouwer alhier Hy zou op 1 December jl nabg de Tiendewegobrug een aan J H van Beemcrt toebeboorende portemonnaie met geld hebben weg enomi n Bi kl bekende Bet O M eiscbte zes maanden gevangenisstraf Aan A B 26 jaar A V 39 jaar en W K 31 jaar werklieden e Bergambacht wan ten laste gelegd dat g op 24 November te Ammerstol verzft badden gepleegd en gewald tegen den veldwachter dJer gem J Klomp oraiUt deze den eerstgenoemde die rich dronken op den openburen weg bevond aanmaande om runtig zgn weq Ie vprvolgan en nadat de f hom met een hard voorwerp een geToeligon slag op het oog bud tooi ebrnchr bem aanvatte om hem van den iinHnb ir n wea te vprwg lerwn tegenover iemnnd sraat dio onset iildi eijnd i van moord verdacht wordt men wel iots door de vingers mag zien Daar hebt gij gelijk aan Ravensbtrd dat gij al te vrijpostig tijt laat ik gaan maar valsehheid is eene andere zaak Ik geloof dat gij daar zegt Ik zeg de waarheid mijnheer viel Itnvenibird hem stoulmooilig in de rede lic geloof dal ik zoo zeker weot wie de aauraoder van mijn meester wns alsof ik er zelf getuige van was gfweest O zotde Horbort Dano en hij nam nu onwillekeurig eon spottenden toon nnn dat wil zeggendat gij er niet bg waart I Neen mijnheer dat was ik nieti en om eenezeer renvoudige reden Hot is bewezen dat ik op dat ooitenhtik eene mijl van ilaar was ik was enigen tijd voor dat de worsteling plaats had in de herberg terug en sat daar rustig domino te spelen Mylord eu mijnheer Apperly hebbon mij vrgvesteldwant er bostond geen voorwendsel meer om mij langer gevangen t houden is gij do dader niet tijt en gij weet wie hel is dan zijt gij rrrplioht hel te zeggen seide Herbert Dana langzaam Ik veraobil daarin van gevoelen met u mgoheer Ik heb geeue bowgzen on men zou mij mogelijk niet gelooreo Ik wil liever mgn tijd afwachten ielooft gij nog dat ik schntdtg ben mijnheer Herbert Ja Havensbird ik geloof het Ravonabird staarde hom rene minuut lang aan als kon hg hem niet gelooreo Toen aloeg hg z ne oogiD Dodor en wendde zich van hem af Het is nogelgk dal gij het gelooft zeide hij At bot teu la te gelegde bewezen sgnde werd veroordeeling gevraagd van no l tot dlrie maaoden van de beide anderen ieder tol 45 dagen ge angenitstraf Uitspraak over 8 dagen Gisterenavond is in de g mnente Vlist eene vergadering gehouden van tiethebSers vgn ga sport waarin is besloten tot de oprichting van een Vlistcr IJsclub De veriïHoenng werd door dertig personen bggewoond Een en veertig leden zgn reeds tot de club toegetreden Er werd ei n bestunr gekozen van negen leden waaruit benoemd werden tot Voorzitter de heer J A Rookeu tot s cretnris de heer tJ Uit ten boogaard tot penningmeester de heer J van Egk De heer linrgemeeater Mr Virnly werd tot eete Voorzit ter benoemd Oe vraag of de nieuwe club zal toetreden tot den Lisbond werd tot latere beslissing aangehouden Wg weiisohen do nieuwe vereeoigiog veelsneces toe i Do rechtbank te Amvterdam veroordeelde de 6 verspreiders van biljetten behelzende voor de Koninginnen l eleedigingen in beeltl n schrift ieder tot 3 mnanden gevangenisstraf De eiffch was 6 maanden Het gereehtshnf te Amstordam veroordeelde in hooger beroep den jengdigen Moen wegens ateenen werpen naar de politie bjj een relletje in October tot 3 maanden gevangenisstraf Met fergnnning van deu minister van oorlog zal vennoedelgk in de volgende week de odderoffifiersvereeniging Door Eendpreht Bloeiend van bet reg gron en jagers waarncbgnlgk ook met medewe king van He stafmuziek en den baryton den sergeant Spiekoma io den sehonwhu g in de Aerdt van Nesstraat te Rotterdam da groote militaire uitvoering herhalen Woensdag van de vorjgo week in Den Haag n teg owoordiglieid van H H M M de Koninginnen gegeven De opbrengst van deze Toorste ling zal strekken ten voordee e van de in knmmervolle omstandigheden achtergebleven visscher gezinnen te Zwartfwaal De burgemeester dier gemeente richtte bet verzoek tot het geven dier voorHtelling tot t en minister na zich eemt verzekerd te hebben van de welwillende gezindheid der genoemde Vereotiiging t rwijl hij Ortar het sebecn meer tot zich znlrnn dan t tt Herbert sprak in dal gevnl ztillen wij beiden eenmaal onze dwalmg inzien Ik h b voor Mylord gezworen dst ik niet schuldig ben dat ilc de aaQvalter niet was ik zwoor het nu weiier voor u Goeden morgen mgnhecr tterbort Herbert Dano zag den mim na tot dat hij hem uit het gezicht verloor kort daarop kwamen Mitohel en de opziohter van den kant van het kasteel af en gingen hom voorbij Herbert Pane sprak den eerste aan Wel zoo Mitchel ik hoor dat nieltegenstaande de geruchten die er giatereuavond en dezen morgen door uw zengen in omloop waren gij du ontkent dat gij R vensbird beschuldigd hebtl Er heeft tea misverstand plaats gphad mijnheer Men heeft g zegd dat ik hem beschuldigd heb doch dit is zoo niet Ik daoht reker dat hetRavensbird geweest was en dit heb ik ook gezagd maar ik heb nooit gezegd dat ik hom geiien en herkend heb Dnt was waar ik tond in den maneschijn onraoffclglc Het is nu bewezen dat hot llavensbitd niet Z U kannen geweest zgn en het doet mij leed dat hij door mijne schuld op zulk eene onaangename wijze in die zaak betrokken is gewroet Pus hebt gij den tegenstander van kapitein Dane niet herkend Neeu mgnheer Mitfihera jas is vau morgen opgetisoht mjjnheor Herbert Pane merkte do opsiohter Hie nu ook een praatje op touw wilde zatten aan De golven hebben hom gisteren avond hoog en droog op hel strand laten ÜKgen Bilt Oand heeft hem opgevisobt toen hij mot hot vroege tg is binnangeVomon De In ï vooronder van deo drie maai se hoen er Jane Kilguur die te Ant verpen in het Kattendgkdok ligt zgn eerginterocbtend drie ma rozen dood eu een bijna stervende gsvoodeo Deze vierde een Noor Lnrdgaard geaaamd was pas eerdisteravond zoo ver bekomen dat m n bom ondervragen kon Een van de doeden is ook een Noor de twee anderen zgn ren Duitscher eo een Amerikaanacba neger Lnrdgaard verteldo dat sg den vorigen avond eerst met hun vieren aan wal waren geweest de oeger had ze g traoteerd teruggekomen hadden ze een ftlas wtter gedronken en waren toeu in t vooronder afgedaald waar de kachel brandde Hot diksel van de kachel was stuk Do matrozen roken wel eea scherpe lucht maar stoorden tiob daar verder niet aan eu gingen slapen Ludgaard zalf lag het dichtste bg het luik dat slecht sloot De torbt die door de reten kwam heeft hem t levon gered Hg had zgn slaapmakkers s nachts hooren kingen maar in de meeniog verkeerd dat ze hardop droomden Dat was alles wat hg wist te vertellen In Hollands Kerkblad vraagt een inzerder ot het gebruik van alcoholische drankeo in strgd is met bet Woord des Heeren Door dn Sikkel wordt op deze vraag het volgende antwo rd gegeven lets te gebruiken is nooit oode Alle dingen moeten gebroikt worden Het nalaten an hot gebrnik der dingen la veeleer lunda en het nnnatonrlgk gebruik wordt in Gods Woord veroordeeld Uw geld op stapels weg te teggen in plaats tan het aU ebritten te laten dienen in het in nschODleven dat is zonde OW bodem aan bet will prg ta geven in plaats van hem te doen dieno voor den arbeid dat is zonde dw kleederen door de motten te laten verteren of te verpronken in plaats van nw naaste er mee te kloeden dat is aonde uw tgd uw verstand do gelegenheden der eeuw de uitvindiugen an den dat niet te gebruikec dat is zonde uw oigea wegje te gaan in plaats van in den levenskamp alles t gebrniken om nog de volken te zegenen en te leeren van den Heere dat is zonde Waarom we zóÓ ons antwoord beginnen Omdat nog vaak onder ohristenen e o verkeerd standpuni ingenomeo wordt eu dit soms voor wara vroomheid wordt aangerien Niet in het niet gebruiken ligt de gezonde vrome praktgk maar in bet 9 nm gebruiken Het niet gebruiken is de müdiiig der doopfirsoheu die up een misvatting van Gnds schepping en Godsopenbaring steunt Onze strgd moet gaan tagen het niet gebriiil on MwHr niet minder lo jon het verkeerd hoed vnn knpilain l ane is ook asngeapoeld maar gij neet dit misschien reeds Herbert Pane knikte toeatenuuond Hij scheen geen lust te hebben om bet gesprek verder voort to tetïen on de twee mannen vervolgden hun weg Ik wil ten minste de ware reden wet n die hen genoopt b eft om den kerel vrij te stellen zeide hij t it zich lelven terwijl hij den weg aaar het kfssteel insloeg Iedereen tegt dat het Ravonibjrd moet geweest tijn Hij was juist bg de poort van het kasteel toen de deur van de zaal door BiulT geopend went die den beer Apperly en dan eoreohtsdienaar Bent uitliet Wij moüton geduld bebbea mijnheer Herbert zeide de dvokaat in antwoord op eene vraag dis deze hem d ed bij sprak op grjaagden toon oa zijn gelaat was vuurrood want hij was weder versterkt m zijn güloof dat Rnvensbird schuldig rfai Ik twijfel niet aan de oerlgkheid der geiuigen Hawthorsa en sijoe vrouw loudon in elk gevat trouw zgn aan de familie Dane maar zoo waarachtig als wij hirr staao daar ïi bedrog in het ipel Bent is er overtuigdvao Er is eene of andere duivolsoho list gepleegd ik denk dat de klokken bij Hawthorne aohleruit tgn gezet Rareosbird hoeft mg daar jnist zoo bedaard mogelijk verteld dat hg in Zeemansrust terug was tnen het gevat plaats bad en dat dit tot voldoening van Lord Daoe boweaen is zeido Herbert Pie onbeschaamde vlegel 1 teido de hoer pperly om daar op te durven roemsn