Goudsche Courant, donderdag 23 januari 1896

Directe Sixioiwesvcrbindlngen met tiOlJÜA Wlnlerdlenst 1895 1896 SOUDA XOTTIÏDAM Aangevaogeo 1 October Tüd van Greenwicl öoud 8 80 7 ÏS 8 40 9 08 40 10 17 10 64 18 09 19 96 1 94 8 89 8 44 4 60 6 94 7 11 7 69 8 88 8 4 8 61 9 67 IJ IS Moordreohl 89 8 47 1 11 01 19 99 H 4 67 7 69 n 10 04 NieuwerVwl S 8 84 n U OS 89 H 6 04 8 06 0 10 11 Cupolle Rottordam 7 7 68 9 01 H 11 16 19 48 K 6 11 u f 8 13 10 18 9 10 9 96 10 lO tl 11 94 19 18 19 66 1 44 8 60 IIOTTÏKDA M B 0 0 D 1 4 09 8 90 6 49 7 80 8 99 8 69 9 oS 9 10 10 97 11 80 Eottcrdui 6 67 7 96 7 47 8 8 86 9 40 9 61 10 19 11 60 19 90 1 49 9 60 s ie 8 48 4 0 8 81 17 8 06 9 48 0 reUe l 8 08 f 10 99 1 69 r V 6 97 9 19 Hiiinwnketk 8 16 f 1 10 88 1 B9 8 84 9 68 Itoorinokt 94 K 10 48 V 9 08 K 41 r Qouda g 80 T 4K 8 07 8 18 J 5S 9 89 10 11 1141 L9jOH 19 40 9 19 8 09 r 8 99 4 08 4 40 6 61 47 I i 10 18 eODDA DEN H A ou ln 7 80 8 86 9 09 9 87 10 90 10 60 19 19 19 88 1 97 8 86 8 47 4 46 1 7 14 7 4 99 8 64 9 6411 uv M 7 49 8 47 11 09 19 40 4 67 8 01 10 08 Z Zaiw 7 8l 8 6 11 18 19 49 8 08 8 19 10 16 Voorb 8 07 9 08 11 97 1 01 6 90 8 96 10 97 Hsga 8 1 9 18 9 10 07 10 48 11 89 19 49 1 08 1 67 4 06 4 17 6 96 6 67 7 44 8 819 9 99 10 8 11 48 eOI DA BTBlOBT iuuda 6 86 6 37 7 66 8 09 8 91 9 06 10 19 10 67 19 48 9 90 3 17 4 18 4 47 6 67 8 68 8 81 10 18 1 11 mi 1A0 10 99 DEN HAAO GOUDA HAgo 6 6 1 7 90 7 48 8 80 9 88 9 481 0 1111 8619 16 1 86 9 44 9 68 8 48 4 16 6 17 6 58 Voorb 6 67 10 17 1 41 i Z Z w8 n 10 89 1 86 9 Zer M 6 99 10 48 9 06 9 Snuda 8 88 7 60 8 18 0 0 66 10 1610 6419 06 19 46 9 17 3 14 8 96 4 18 4 48 6 416 60 810 11 Ie Bl Uwük Kr i wBg en Nooldorp LMdMkMdAm m HAkmdorp U T K B O H T 0 O D D A Utneht 7 60 9 10 11 84 19 60 10 3 69 4 48 6 88 7 60 8 00 9 07 Wotrden 8 11 10 98 11 61 4 16 8 63 9 Oad TAkr 8 19 10 31 4 94 9 36 Omda 8 89 9 84 10 44 18 07 1 99 8 49 4 87 6 99 7 09 8 96 8 41 9 49 n i4 11 99 9 87 10 61 11 46 e O B U A A II STUB A H 10 01 10 67 19 10 8 81 4 47 i H 10 1 11 06 1 1 18 4 86 8 48 11 80 AHSTIIOAM SOVDA 9 10 10 4 9 6 4 10 t l 7 45 9 46 10 14 1 0 6 90 7 8 49 11 10 iMil4 J H 4 10 14 1 0 6 90 Stoppu t Blaiiw k Kraiiirtg ci int Iitüiittii n IMvdorp 1 nmmiAB 0 0 1 i 1 w V Stopl t NostdoiT LtidHiiaDdu d fileuwïk Inineg u Hrtndicr g bntikati Alle ebraik noet siJD our dsu wit TAD Qod Ed daarom oaar het doel dat de Heero io t n ftnvea legde en oftar het doel dat hg ods met belrekkiog tot heel zgo schepping en heel hek leren hg het licht van zijü Woord opeobaarde Ook de alcohol heeft een bestemmiDt kü dient naar die beitemming gebruikt te word o Natunrlgk gaat ook ontf atrgd tegen dti Hhandeljjke tonde en etieode dit de tfrke drank en het inisbroik lun bier eu w n en aooree meer over de wereld brengen In eane hrocfaare die dezer dagen te Parij il ferschenen wordt een middel aan de hand gedaan tot oploaiing Tan de ËlsasLotbariog ahe qoaestie De tobryrer die zich Henry Daaubonrg noemt betoogt dat Fraukrglt aan Duiucbland moet Toorslaan Elzaa Lotharingen tegen Madagiecar te ruilen Men heeit hier volstrekt niet met een grap te doen zooali men geneigd zou zyn te denken maar met een erottig gemeeod voorstel Frauiebeo en Daitschera aldua redeneert Deanbourg zyn looaeer doordroogea geweest van de onvermgdeljjke noodzakelijkheid aan eeu revancheoorlog dnt iji buDne belangen in andere wereldstreken hebben verwaarloosd en eerst onlangs hebbeo ingezien hoe Ëogeland daarmede overal agn Toordeel gedaan heelt tot nadeel vaa Frankriik en Duitschland Toen dH beide rolkeii eenmaal tot dit inzicht waren gekomen volgde al spoedig een bvtere verstandbouding maar om deze blyvend temaken moet erst de ËlzaLotharingsche qaaentie worden opgelost en wel zooaU gezegd door Madagascar tegen het Rgkslattd te railen Voor Duitschland zou het een Toordeelige ruil zyn een gebied van 600 000 Tierkanta küometer bijna vlak tegenover Doitsch Ooat Afrilia gelegen waar Duitschland agn ovartoltige bevolking ton kunnen looien en waarmede het een koloniaal rijk kan stichten dat de handelspolitieke opperheersrhappg van Engeland in Znid Afrika kan breken En wat zou Doitichlaod daavToor afatnan Een landje van U 400 vlerk kilometer mat 1 600 000 inwoners die door bon Helde Toor Frankrgk aan Dnitschland alechts kommer en zorg berokkenen een gebied waarop Duitiobland uit een historisch oogpnnt niet meer recht heeft dan op het Loire of Seinebekken en dat geen strategisch belaag heeft omdat de eigenlgke verdedigingstinie tniseben Mainz Cobleuz en Keulen ligt Yan een Franseh standpunt is dat voorstel dus nog zoo kwaad niet zegt de Kötn Ztg die aan de brochure een oitvoerige bespreking wgdt Maar de schrgver beeft niet bet minste begrip van het Onitschestandpant hg begrypt niet dat de Duitscber Ëtzoi Lotharinnen niet veil heeft voor de heele wereld laat staan dan voor Madagascar Men doe dus een ander voorstel of liever daar de Franschman zich toch nooit op dit Dmtscbe standpunt kan plaatnen men doe in het gehel geen Toorstetlcn meer Het is 00 voldoende als Fraokrga geen aanleiding tot oorlog zoekt als het langzamerhand van zgne gevoelipolitiek afziet en zooals het reeds begtonen is tot een gezonde belangenpolitiek terugkeert Maandag waa t de laatste trekkiiigsdag der Amsterdamsche tentoonstellingsloterg Er moest nl overgetrokkeo worden voor die nnmmei s die tweemaal wareu uitgekomen Aileen de eerste trekking al is ook de tweede getrokken prgs mooier blgft geldifi was bepaald Slechts een twintigtal nummers waren dubbel aitgnkomen Het Doitache fregat Kerens c dat door d eqnipagt verlaten bg Katwgk aan bet strand dreef is nu afgesleept en ligt in de haven Tan Katandrecht l ud w 6 60 6 64 WMrd 6 69 7 08 8 19 WnAt 18 t t f Nam kmtetim Ind est 8 14 9 96 fiat schip dat ar zeer goed onderhouden itziet heeft slecbts geringe schade aan zeilen en tuig In den bo is san stuurboodzgde een gat verooraaakt door de ainvaring met de kCiscarc lang aan den bovenkant ongeveer 15 voet bg eene breedte an óngevoer 6 voet nitloopond tot onder orer eeoe lengte van ongeveer 5 voet Daaronder zgn og twee groote deuken wair vermocdelyk ook de platen zgo Keacht urd De steven is geheel naar bakboord verbogen en spanten hg de opening zgo vernield tot onder het bovendek De Nereus is eerst ruim and rbalf etmaal na de aanvaring door de benianing die dnor aanhoudend pompen was atgemat verlaten nadat door verwerken der lading het gat zoo hoOi mogelgk Ijovea water wa gebracht De sleepboot van de firma L Smit en Co d e Vrgdag om 5 nor namidd s van den Hoek van HuUattd vertrok bereikte net aan den grond zittende schip om half 8 door de hooge zee was het zeer moeilgk aan boord te komen eerst na driemaal er omheen gestoomd te hebben gelukte t op het schip te komen en er een tros op uit te brengen Er was 6 voet water in het ruim en acuter in het schip waren ook eeoiga openingen die door den stuorman van de sleepboot met groot gevaar voortoop g werden dichtgemaakt en daarna werden 8 Katwgkers aangenomen om te pompen Tegsn 4 uur des ochtends kwam bet schip vlot De waarde vnn schip en lading beide beschadigd wordt op minstens f 300 000 begroot De lading ongeveer 2800 ton salpeter was te Hamburg verzekerd oor f 270 0 X Door de bergers wordt eene borgstelling van i 150 000 voor de bewezen diensten geforderd In de Nieuwe Koerier wordt nit Baarlo höt volgende verhaaltje als historisch medegedeeld Een pachter kwam zgn landheer betalen Hij klaagde steen en been over de slechte tgden Hg had liet geld niet by elkaar kunnen kragen voor de pacht en overhandigde den paehtheer een zak geld waarin zich de gedeeli elyke pachtsom bevond De landhei r telde het geld na en werd werkelyk bewogen door de klachten van zyn pachter Doch tot zgn verbazing bemerkte hg dat zich nog meer geld dan de pachtsom in den zak bevond Hg g t er den pachter op en deze antwoord doodleuk O dan heb ik den verkeerden zak meegenomen Volgens een nader bericht uit sGraven hage zat de Tweede Kamer wellicht reeds den iSden Febroari worden byeengaroepen Een heer te Amsterdam had een hond Of het dier mooi of leetgk trouw ot niet was kannen w niet zeggen want het dier wag niet als stuk van overtuiging ter terechtzitting Maar zeker is dat zgo meester veel van Hem hield en dat bet zeker om de genegenheid van zijn baai eens op de proef te stellen op zekeren dag uit wandelen ging en nïpt terugkwam Algemeeoe verslagenheid in het huis des meesters Goede raad was dnor Men plaatste in bet Hbl en in t N v d D een advertentie waarin de hond beschreven werd en men beloofde f 50 beloooing aan wie den verloren zoon zou terugbrengen Intnsscheo was het dier op zgn wandeling te Naarden gekomen en had dsar da aandacht van den dorpaveldwachter getrokken Deze nam bet tot zich en verheugde lïch reeds in de beloooing die hem wachtte als hg den hond terugbracht Maar en dit mag nift vergeten worden de huudelïog van den veldwachter wan zooals uit zgn oigen verklaring die hij gister voor het hof ta VGravenhage aflegde bleek niet geheel onberispelyk Hg hoorde nl van e o aoder dat de hond in het bezit zon zgo van een kermisreiziger De veldwachter begaf zich naar dezen eo nam dien hond in beslag onder belofte den man den vo geoden dag f 2 50 e znllen geven als schadevergoeding De kermioreizi er nl had elf den hond van een ander gekocht Da I 2 0 werden hem niet uithetnnld 9 87 7 10 10 99 9 46 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 8 08 8 60 4 48 6 99 6 86 t l t 1 80 De v ldwachter liad alxoo deu bood in zijn bezit t Donrde uift lang of hg kreeg bezoek van een heer die teide lOOn drs eifïfORars te ign t Dier werd gehaald en sprong tegen den bezoeker op Ocb zie je wel h j kunt zgn baasje goed wat zal pa b g zgn aU hg m weer terag heeft c Nu dat was overtuigend De veldwachter gaf aan deo zoonc den bood mede en de zoonc haastte zich naar den eigenaar van wien hg als brenger de f 50 ontving Men raad het verdere verloop De veldwachter maakte ook aanspraak op de belooning Hg kreeg er f 10 van gaf de zaak aan en de psendezoon werd bg de rechtbank tot twae maanden veroordeeld wegens oplichting Vandaar nppèl Mr Jolles vond de beslissing der rechtbank ioist Door zich als zoon de eigenaars voor te doen maakte hg sich van den hond meester en Hcbtte hg dus den veldwachter x p Spreker vorderde dus bevestiging van het voonis des eersten rechters Mr D Simons onderwierp hei vonnis aan een scherpe crïtiek Een van de he an rgkste elementen van het misdrgf oplichting ontbrak hier Ds veldwachter gewapend met de wetenschap dat f 50 aan den cerogbrenger zou ten deel vallen nam den hond in hc slsg d i pleegde een pobliekrerhtelgke daad eo was verplicht den hond terug te brengen zonder beloouiug eenvoudig omdat hg justitieeUmbtenaar was Zonderling noemt spr ook de houding van den borgemeester die deu eigenaar om de f 50 vroeg ten einde ze te erdeelen onder de gerechtigden Alleen hekl bad recht op de belooning niet alleen omdat hg de teraghrenger was maar ook omdat by reeds vele p gingen had gedaan den hond te vinden Voor oplichting is voorla ooodig dat iets uit het vermogen van den een in dat van een ander overgaat en dat was hier niet het ge al Ook de vordering tot de f 50 bestond nog niet toen beklaagde den bond meenam want het recht op de f 50 ontstond eerst door het feit tan terogbrenging Hier was alleen sprake van een toekomstige winst die bekl wellicht heeft ontnomen Spr mesnt daneeo vrgspraak behooit te volgen Mr Jolles repliceerende deed opmerken datde eenige vraag was of da veldwachter wasopgelicht en die raag beantwoord spr bevestigd omdat hem de hond wai afhandig gemaakt en we met t oogtperk om zich zelf tehevoordeelen Nadat mr Jolles zgn tegenpartghad aangpradeo art 326 Sr eens goed tele2eo on mr Simons bij zjjn dupliek o a verklaard had dat art te hebben gelezen zelfswel voor deze zitting en dat artikel 326 alleenoplichting erkent als men iemand beweegt totafgifte iets waarop hg recht beeft werden dedebatten gesloten en de uitspraak bepaald opheden over 8 dagen Hbld Te Brest heeft Zondagoehtsnd op de kade tegenover bet arsenaal waar werklieden bezig waren rotsblokken met dynamietpatronen te doen springen een ontplolling plaats gehad veroorzaakt door de onvoorzicbtijiheid van een werkman Drie arbeiders werden zwsar gewond Die had er genoeg van De Franschman Gallaia die op weg was met een kruiwagen om een rei 4 om de wereld te maken heeft getracht zich op te hangeu in een park bg Belgrado Hg werd echter door Toorbggangera gevonden die de strop doorsneden en hem in t leven behielden Men meldt ons nit Berlyn dat de gehouwen der tentoonstelling met een enkele uitzondering reeds met Maart door de architecten afgeleverd znllen worden De inzenders kunnen midden Maart aan hunne étalages beginnen Het Alpen panorama wordt zeer mooi op hedriegelgke natuorlgke wgze zgn de huoge beigeu met de sneeuwtoppen en do groend weide nageboot Met een tandiadspoor zal ueu shergreisc ondernomen kunneu worden liutardiai C Ofiiida 7 98 8 9 94 A s t niet een gegeven was om de uitgebreiilii 1 van het terrein naar te b oordflelen cooden wg vreezen dat meoigeeo van een voorgenomen bezoek zon worden afgeschrikt door wat men voorts nog ter eere van de expositie meldt nl dat niet minder dan 30 moziekkorpien te gelgk cp verichillende pUat sen van het terrein zullen spelen Na de inhechteaisneming van den brievengaarder J 8 te Roodescbool ia door den commandant der marechaussee in die gemeente en onderzoek ingesteld waarbg is gebleken dat genoemde postbeambte van onderscheidene postwissels de gelden niet verzonden of uitbetaald maar ze ten eigen bate aangewend heeft Vervolgens zgo in zgo bezit en op zgn kantoor onderscheidene geopende en ongeopende brieven en ook briefkaarten gevonden gfadres seerd aan onderscheidene personen aldaar welke stukken allen de stempels dragen van vroegere datums en waarvan de inbond meerendeeli met die postwiisela in verband stond Recht voor Allen c bevestigt thans het gdrncbt dat Van Ëmmenea in plaataran de twee vonnissen te ondergaan waartoe hg veroordeeld was en die in hoogste instantie zgn bevestigd naar bet buitenland is vertrokken met eeoe jonge dame Hg laat te Arnhem zgne vtoaw met een groot gezin broodeloos achter Ook onderscheiden werklieden van den const ructiewinkel der Ëzploitatie maatschappg te Zwolle zullen zich naar Transvaal begeven om in dienst te treden der Z Afr Spoorwegmaatschappij Suiteelaodsch Uverziclit Reuters office verneemt dat da quaestie tusseheu Engeland en iJrazilië over hst eilandje Trinidad nog altgd hangende is De onderhandelingen worden op volkomen vriendschap pelgke wgze voortgezet en er is geen sprake van dat Brazilië gedreigd heeft de diplomatieke betrekkingen met Engeland af te breken Alleen heeft de Braziliaanacbe regeering aan GrootBritannië verzocht haar voorstel om de qoaratie door een scheidsgerecbt uit te maken opnieow in overweging te nemeb daar Brazilië zyn recht op het eilandje ontw felbaar acht en er dus geen reden bestaat de qoaastie aan een scheidsgereobt te onderwerpen Het bovenstaande dient als tegebspraak op een taUgram nit Buenos Ajres in de Ëngelaohe bladen meldende dat ds Brazil ïaa use be minister van buiten Undache zaken bezig was een nota op te stellen waarin de onmiddellgke restitutie van Trinidad werd gevraagd een weigering zou leiden tot bet afbreken van da diplomatieke betrekkingen met Groot Britannië De heer Gladstone zegt in een brief aan bet Loodensehe bureau van de Cape Times dat hg zeer is ingenomen met de bonding van Kruger Ik walg van de beloediging die der Zoidafrikaanscbe Republiek is aangedaan c zegt de grand old man zelfs indien de Uitlanders de hoofdaao leid ing waren is dat QOg geen reden om den vrede van Transvaal te verstoren door een gewapenden invalt 7 63 S8 i 9 68 lO OÏ 8 98 in ii 10 84 10 64 Hoe vreemd het ook klioke ook Pargs heefc den I8n Jan feestelgk gevierd Ter herinnering aan de verdediging van Pargs in 1870 organiseerde de gemeenteraad een feest te Courbevoie De President was vertegenwoordigd en verscheiden ministers waren aanwezig evenaoo da voltallige gemeenteraad De plechtigheid had plaats vóór het standbeeld der Nationale Verdediging op het voornaamite plein fan Conrhevoie De voorzitter van den gemeenteraad de heer Rousselle hield een redevoering waarin hg zeide op bet oogenhlik dat men aan gene zgde van den Rg i h t 5 jarig jubité der regepraaal vierde den Parysoben gemeenteraad eo den burgers die voor 25 jaren bg de verdediging van het vaderland waren gevallen zgn hulde te brengen Na da red roering defileerden de troepen Een groote BtnigU bagroettt d loMtten mat d n krMt Lmo bet User Id Noorwegeu ii ledart primo deiar aan aieiiwa drukvat ia werkioi wtarby o a bat Engalicba ajllMm ii toegaput lolgena betwelk bg etemmiog door alle maouea ao vrounen boren de 25 jarigen leeftjjd kan worden bepaald of in een gemeente at dan niet ver gnnning xal worden Terteend tot drankvarkoop in t klein terwgl die kleinbandel in elk garal nial andera dan door een MaaUi bappg inag gedreven worden an tot een maximum Tan 250 titer legaiyk verkoopen mag Batraffandfl bet kieswetontwarp vao den Ooiteorgkaehen minister praaident Badani deelt da Narodni Listyc oog de Tolgenda bgsonderbaden mede Hft stemracbt is in de vgfde eorie kiazerskorps in oo Terra beperkt dat alia dienende personen zooals kneehts eu loopers daarvan Teratoken agn In da kroonlandan waar de Tgfde cnrie maar één afgevaardigde kieal kiezen de steden en het platteland gameanscbappilgic in de oTerige ahoutgk In Weeneu en Praag is de Terkiezjng Tan dd vgrda cnrie direct elders gesebiedb zg in trappen tenzg de Landd gen besluiten dat xg direct moet geBehieden De Tijfda curie zal dan naam Algewaane Curie dragen Bet Tliageodi eskader Tan Engeland zal heden de reede vnn Spithead verlaten Alvorens zijne baatamming dia nog steeds geheim wordt gehoudan te Tolgeu tsI bet enkader Cowes paltseeren an Toor koningin Victoria eenige manoeuvraa uitioaren Da Londensche correapond nt Tan de N Y Heraldc meent te weten dat bel eakader niet bestemd is Toor de Antillen Guyana oi Veueioela maar naar de Middellandaehe zee tal gaan Misschien zal dit de Amerikanen wat katmaaran de jingo geest ia anders in de kringen Tin den Senaat en van de regeering wear leelgk aan bet toenemen De World kenicbatst dien geest als adolgewordan t Hetzelfde blad weet te vertellen dat da re olulie Tau de commissie Toor buitenlaodsche sakan uit den Senaat nog vard r gaat dan eerst werd gemeld Daaraan is nu ook toegevoegd dat da zaak Tan het Nicaragua kanaal het ondarvarpen van alle Amenknansehe grensgasehiltan aan een scheid gerecht onmoeelgk mankt aan de Unie regeering moet alléén de basiissing dienaangaande worden overgelaten De geheels beweging zou tan doel hebben om Cleveland en Olney ta overtuigen datbetvok der Yereenigde Staten DOg verder wit gaan dan de Boodschap van den preailent Te Home zgn berichten ontvangen dat de Negus aan generasl Baratiari vredeaToor talten heeft gedaan en da banoemiuK van een geroU intehtigde heelt Terzucht Dit Terlangen Tan koning Menelik wordt verklaard door de moeieIgkheden waarin bg zich beriudt Tooral bat Tarschil van gevoelen tuaachen Menelik en Kas Makonnao moet daarvan de oorzaak zgn Volgens da Gazetta di Veueiia beschuldigt Menelik Ras Makonnen eeu vriend der Italianen te zgo omdat bg niet dadelgk na dan slag bg Amba Alnd cbi da slad Adigrat heeft aangegrepen Om zich op Mtkonuen te wreken heeft Menelik Kas Msngavha tot Negns an Tigré benoemd Men gelooft dat zoodra de vrede met de Italianen tot stand gekomen is een verbitterde strgd tossoben Makonnen en Maiselik zal oitbreken Generaal Baratieri wit zoorael mogelgk de zaak slepende bonden en heeft al eerste voorwaarde gesteld dat alka aanval op Makallen zal ackterwega blgven De generaal heefteen versterkte stelling ingenomen bg Adago Harnas waaruit zgn voornemen bljjkt een afwachtende bonding aac te nemen De troepen zgn opgaitatd met bat front naar het zuidwesten in een verdedigende telling van 14 KM tussohen Amba Adigrotto an den pas vau Mai Magetta De rechter Tlengal wordt gevormd door da brigade Arimondi Ier sterkte van 4560 man de linkerTleugel wordt gevormd door de brigade AlbertODÏ dia nit acht bataljons infanterie eo vier b ttergen bestaat De tweede linie wordt geTormd door vier battergen dia op da hoogte tan MaiMegetta een uitmuntende stelling innnan bezetten Genrraal Baratieri loakt naw de gelegenkaid on den Abessyniërs zalk aan harda les ta goTan dat da lust om in da Ërytbraeische kolonie te Tallen ban voor altgd zal begeren De twist tnsscben dan Nagas en Ras Makonnen geeft bem hiertoe welliobt apoadig aanleiding Daarom Tooral is hg niet te vln met bat aannamen Tan TredesToorstelIen KEXXISGEf IXG KIEZERSLIJSTEN j De VOORZITTER van den Gemeenteraad van Qonda Gelet op Art 7 der Wet van 4 Juli 1850 Staatablad no 37 zooaU sg ii gewgzigd bg de Wet van 6 November 1887 Ejtaatablad no 193 Noodigt de Mannelgke Inwonen der Gemeente nit lo indien ag in eene andere gemeente over het dienfijaar 1894 1895 in de peraoneele hfilaitiag naar eane hoogere huurwaarde dan die aanapraak geeft op vermiDderiog t ot een derde of twee derde gedeelten der belaatïng naar de drie eerste groodalageo of voor bet dienstjaar 1895 in de groodbelasling in eene aadere gemeente of in meer gemeenten te zameo tot een bedrag van ten minste f 10 zgn aangeslagen daarvan door overlegging der nor voldaan geteekende aanBiaghtljetten vóór den 15 Febroari a r te doen bigkeo 2o indien zg meeneo aannpraak te kunnen maken om op de kiezeralgsten geplaatst te worden op grond dat zg van den inwonendeu eiKenaar of eeraten huurder vau eea woouhuie of afgezond rd gedeelte ran een wnoohoiP waarvan de hoorwaarde voor de perftoiieele helasliog op ten mï ste i 88 gesteld ii gtfdnreDde 9 maanden voorafgaande aan Aeu I5u Fabraari 1896 e u gedeelte in buur hebben gehad en bewoond waarvoor geen afion derlgke aanslag in de personeele belasting geschiedt maar waarvan de jaarlgksche huurwaarde oogeatoffeerd op ten minste t 44 kan worden geschat of op grond dat zg als mede eigenaars in de grondbelasting tgn aangeslagen wegene onverdeelde onroererida goederen doch wier namen niet bij den aanslag in het kohier zgn vermeld mits hun aandeel in dien nan lag ten minnte f 10 bedraagt van een of ander aangifte te doen vóór den 15 Februari a a door iDvallingeo overlegging eener verklaring welke gratis verkrgghaar is ter Secretarie der Gemeente Gouda 20 Janoari 1896 De Voorzitter voornoemd R L MARTENS INGEZONDEN Oeachte Stadgenooten Oe Commissie oor Werkrerschaffing verzoekt andermaal not een oogeublik uwe aandacht van het oaderi iaaade Het is een klein overzicht van hetgeen door de Commissi in het leven is geroepen Daar de Commissie veronderstelt dat alten die hunne hgdrageu a n hun behben toevertronwd ook welliclil wel eens willen welen hoe groot het bedrag is en ho daarmede wordt gehandeld Welnu daar voldoet dan de Commissie ook gaarne aan Ed wenscheo allereerst mede te deplen dat het aantal ingeüchre eD werkeloozen 138 he draagt en duarvan op dit oogenblik 58 zgn geplaatst meoigaHal stBftt de Commisfiie radeloos voor de menigvuldige vragen van hen die noi2 buiten stnao om geplaatst te worden De 58 geplaatsten en even zooveel runwen of moeden en 109 kinderen beneden de 12 jaar waarvoor de Commissie 5 cent per dag voor elk kind betaalt wordt vTekelgks een torn van 260 Gulden uitbetaald Ook kunnen wg mat genoegen melden dat er flink wordt gewerkt in de afgeloopeo week zgn er 133 000 atnks HoutTuurmakera vervaardigd maar helaati het produkt is te klein ia waarde dut het kan opwegen tegen hetlnon want elk weldenkend mensch zal begrgpen dat dit werk door ongeoefende handen gemaakt dat zolks ooit zoo vlug kan gaan dat z j waarlijk hun datrloou terdienen dus moet er elke week een sekere som worden bggepaet En nu ten slotte Bet totale cgler bt Iraagt van met de Igstlater ingekomen giften en het ontvangen geld van de afgeleverde Hout uurmakerM te zamen f 1802 77 Daarvan is tot duKver uitgegeven aa arbeidsloon grondstoffen en anderszins 1262 95 Zoodat er nog overbigft i 539 81 i Met dit geld hoopt de Comniiosie de werklieden tot einde Janaari bezig te honden Maar dan met het oog op den zachten winter vragen wy zat het in Febroari ook zulk weer zgn of al den winter zgn recht n laten gelden En juist daarom zouden wg huu oog gaarne in genoemde maand een paar weken twag honden Daarom Stadgenooten vraagt de Commissie nog éénmaal een gave van U stelt hun in staat het hierboven vermelde te kunnen uitvoeren Welk een voorrecht voor u te kannen denken die 58 gezinoen iijn door ons gevoed en tevens te weten dat die gaven niet worden weggegeven maar dat er voor gewerkt moet w orden Wg eindigen in het raste vertrouwen dat ODze roepstem hoewel al dikwgls herhaalt ook on niet ledig tot ons zitl wederkeeren Tevens maakt de Commissie bekent dat da oollecte zal plaats hebben op Dinsdag 28 Januari welke wg ten zeemte aanbevelen DE COMMISSIE In dank ontvangen bg C van Tongerloo van de WelEd herr I f 10 350 Staats loteriJ Se Elassa Trekking faa Woensdag M Januari No m lOOOO No 1180 6000 No H8i5 SOOO No na 8S41 iiSO E T 8114 en U818 iader 1000 No 6880 gOSS 8S IMM sn lS8lt iader MO No m iSil t8 t en 18916 ieder 800 No 2S73 8988 SOtS 3S 4 0958 10808 U8S7 18078 18181 en 18878 ieder 100 PrÜEua Tan 70 lts i 89 sell 8819 10889 13781 16701 18498 216 88S4 6816 8987 10509 1S781 16784 18709 833 8907 5853 8817 10617 18S71 16810 18130 369 3916 5760 6859 1 1686 1S9S8 15886 18837 507 8948 6808 8584 10869 13990 ll 9S8 19080 53 8986 6810 8569 10970 14076 15998 19097 650 3086 5840 8614 110S9 14090 16041 10876 783 3801 5886 8688 11094 14181 16080 19437 778 3808 60 8 8876 U409 14167 16868 19478 869 3887 6089 8738 11465 14808 16378 19679 941 3339 8107 9068 11463 14349 16698 19616 1018 3590 6176 9141 1171 14SH 18797 19644 lus 3641 686i 9169 11747 14SH9 17086 19665 1838 3684 6810 9197 11684 14530 17106 19667 1354 3849 S08 9878 11989 14 78 17119 19669 1463 3916 6689 9979 119S9 14694 17188 19680 1493 4013 593 9887 18038 14700 17151 19699 1817 1108 6619 9435 18009 14756 17315 19705 1689 421S 668 961 1850 14898 17349 19719 1676 4744 6731 9571 18605 14908 17291 19799 1705 4759 6740 9579 1 635 14934 17365 19930 1814 4768 6787 9603 18674 14936 17486 80163 1891 4771 7132 9700 12720 15070 17701 30184 1956 4794 7312 9739 1876S 16166 17735 20364 2007 4875 7366 9946 12903 15331 17950 80304 8106 4955 7484 10031 12949 16345 11970 03a 21S8 6029 7470 10047 18987 U2 5 1799C 80493 2164 5276 7856 10090 13037 15367 18178 30657 2341 6367 7916 10095 1316 15380 18383 80757 8371 5898 7936 10145 13380 15508 18H34 80773 1346 5506 7965 10214 13449 15689 18416 80798 3399 5561 8086 10269 13610 15631 18438 30839 8483 5593 8215 10325 Iteurs van AmslRrdain 81 JANL A KI Vorkr ilotkrs 93 NsBiaLiND Cert Ned W S 9S s dito dito dito 3 10li i dito dito dUo 3 I 100 88 6S I HoKOAl Obl Qoudl 1881 88 4 i Itiub Insohrijfing 1862 81 6 80 ÜOSTINS Obl in papier 1888 6 I 881 dito in silrer 1868 6 84 n PoRTüOAL Oblig met coupon 8 i 96i i dito liekot 3 ïusuBn übl Binnenl 1894 4 1 83 dito Seoons 1880 4 l 97 i dito by Rothi lSS 4 j 98 dito bü Hope 1889 90 4 j 97 i ditoin ud leeB 1883 6 dito dito dito 1884 6 106 Spu Perpet schuld 1881 4 t7 Toaitsu Gepr Oonr leen 1890 4 78 IV Geo leeuin serie D Sl i Geo loeoin serie C SI ZoiB Ara ttip obl 1893 6 114 ttllloo Obl Buit 8oh 1890 6 91 Vbniidela Obl 4 onbep 188 41 AHSTSaoul übligstien 1895 3 100 RoTTiaoui Sted leen 1894 3 98 ViD N Aft Hacdelsy aand 60 Arendsb Tsb Mij Certaoaten 775 Duu MaatBobsppij dito 660 A mh Hypotheeicb pandbr 4 01 UnII Mij der Voritenl aand 66 s Gr Hypolheekb paadbr 3i 101 Naderlandsohe bank aand 804 14SV Ked Usndelmss b dito 143 N W Il Pso Hyp b pandbr 5 76 Rott Hypotheekb pandbr 3 102 Utr Hypotheekb dito 8 s 101 OosTlli Oost Hong bank aand 1431 ttosL Hypothoekbsnk pandb 4 98 lE iiu Bquit hypoth psudb E 71 Maiw L G Pr tien eert 6 88 D Holl IJ apoor Mij sand 1 8 Mij tot Eipl y at Spv aand 95 Nad lod Spoorwegm aand 196 Ned Zuid A frik Spm aand 8 I66V1 dito dito dito 1891 dito 6 103 A SoblS 49 1 4911 Zuid Itsl gpirmij A H abl 3 68 PoLIH Warsohsu Weeneu sand 4 165 Sllsl Or SuiS 9pic Mij obl 4 99V Balliseho dito aand 6S Tastoirs dito aand 5 781 731 Ivraag Dofflbr dito aaud 5 1031 Korsk h Aiow 8p kap obl 4 1017 dito dito oblig 4 98 Al aili Cent Pao 8p Mij ol l 6 1017 Ohio k North W pr O aand dito dito Win 8t Peter obl 7 1 fS Denver 11 Eio Gr Spm eert T a l 18 12 IllinoU Central obl in goud 4 102 Louisir ltNsshvilleCert i Dl 48 Meiico N 8pii Mij lehvp o 6 101 Miss Kansas Y 4 pot pref aand 11 11 N Tork Ontario ii West saod 1 14 dito Penus Ohio oblig 6 108 Oregon Cslif Ie hvp in goud 6 8 8t Paul Minn k litanit obl 7 106 ün Pso Hoofdliin oblig 6 101 83 60 1 J 186 107 10 103 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 CisiDi Can 8outh Cert v aiud ViN 0 Eallw k Nav Ie h d o O Amsterd Omoibus Mij aand ttottord Tramweg Msals snd BlLon Stad Ant erpulK87 27 8lad Brussel 1886 2 U S HoNO Theiis Begullr Gosollsch 4 118 118 124 180 34 118 OosTlNX 8taitsleeuing 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 apAHJi Stad Madrid 3 1868 N n Ver Bei Hyp SpobI eert Nbd Stad Amsterdam aaud 3 8tad Roltordam aaud S BtMengewaon Oroot CtUtctU WINTEItnmSCEOENSN A van OS Al Muoh TailUnr GOUDA Klo WB E 78 VOVURTENTIBN Heden oTerleed tot mflne diepe droefheid mgn innig geliefde Echtgenoot de EdelAchtb Heer WILLEM LOTSU in leren Borgeinee ter alhier in den onderdom ran 43 jaren B J LOTSIJ LSMOBUL WlORlES Mmalmê 21 Jannari 1896 Heden overleed in den hoogen ouderdom ran byna 90 jaren oni geliefde Vader Behuwd en Grootvader de Hoer JACOBÜS WENNEKERS te Naaldwijk C P W DESSING C M DES8ING W N1I K11 Oouda 21 Jannari 1896 Openhare Verkooping mmum ooebem L De Notaria H OROENBNDAAL JPg3f te Gouda is voornemens op DINSDAG den 4 FEBRUARI 1896 des morgana 10 uur aan het huis aan de Westhaven Wgk B no 202 ta Oouda in het openbaar om contant g eld te verkoopen Een netten en leer goed onderhonden bestaande in Salon Ameublement Canapé Stoelen diverse Tafels Bonhenr du jour Sohryfbnroau Pendules met Coupes Spiegels en Schilderyen Ledikanten en Bedden met toebehooren Linnen eu andere Kasten Haarden Kachels Oasornamenten en Lampen Mangel IJzeren Gangbank en Barometer Kristal Glas Koper Tin Bliken Aardewerk En hetgeen verier ton verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen Zondag vóór den verkoop van 1 4 nur tegen betaling van 10 cents por persoon ton behoeve der Werkinrichting en Maandag vóór den verkoop van 10 12 en van 2 4 uur Nadere informatiën geefl voornoemden Notaria QROËNE NDAAL te Gouda TEGEN MAAGKWALEN gebrek aan eetlust en slechte spijsverteering ben ik gaarne bereid allen een van velen aanbevolen DRANK KoiUtOOê te noemen welke mg ouden man tu langdurig Igdeu bevrgdde G SCHELM Ond Leeraar aan de Reaalschool te ERFUBT Duüêchland WESTLAND8CHE HYPOTHEEEBANE gevestigd te tOraoenhage verstrekt Gelden op f Bgpotluek en verkoopt fauttbrleveu van lOOO 500 100 en 50 Inlichtingeu ten kantore dar BaOk en bg de Heeren Montijn é Co J HOOFT 6HAAFLAND Da DiMcti j j viKBRPBUa ROIJAARD