Goudsche Courant, donderdag 23 januari 1896

iNb 68TS Vrijdag 34 Januari J890 34ste Jaarirano r GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k a met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Ationderl jke Nommers VIJF CENTEN ADVÉRTENTIEN worden geplaatst rau 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Kiespijn Tinctuur geneest in eeoige opgenblikken de herigetea KIESFUN Cement Lijm Igmt alle gebroken voorwerpea onbreekbaar vast BoTenstaande is verkrygbaar a 10 cent per flacon b J VAN OIJE Kleiweg No 2 GOUDA llerwege bekroond m e Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en ertificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 ia het Wereldlieniemd l ruiveD yar i llüni Ëxiract MEÜANTHE UIT DB UacbinaleFabriek DË HONIGBLOËMt VAN H i van 8chaik Co gevestigd te n Gravenhaf e GeDU middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het in ONHMBKOEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele eti verschillendu bekroningen getuigt Bet verzacht en geneest ONMID DELIJK de sfcrengDte hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MKLIANTBË doet zich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de rele attesten aan de Mi LlANTHË bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prija worden gesteld De MËllANTHË is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanw ziog voorzien ran ons Handelsmerk gedeponeerd a d Hechtbank Ie Gravenliage B Verkrögbaar b P H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veeratal B 126 ie Gouda A BÜÜMAN MooTdreckt J C RATELAND BosUop B V WIJK Oudma T l F CL IJPERS Westeinde 37 Den Haag P IANO S StemineB Verhuren Rfpareeren Buitenlandsohe P IA N O s uit de eerste iabriekeu in ruiiue keuze Amerikaansche HARMONIUMS door direcle importatie tegen ZKER L CK prijzen Inruilen rau bespeelde Piimo s Aged voor Gouda en üiiisirekeii KLEI WE o FINALE van alle 77interartikelen j ZIJDEN STOKKEN PLUCHE FLU WEELEN ASÏKAKANS MOFFEN BOA S KRAGEN H ANDSCHOENEN BLOÜSEN enz Tegen Hpotprtjmeu jar Zie Ie ETAI MiR WISBRDN k LIFFMANN MARKT I3ü öouriii SnelpürsilruV mu Hulvkma n Sc üoon U öPa pdike oude iA SCHIEDAMMER GENEVER Merk NIGHTGAF Vtirkrijf hiiar bij PEETER8 Jz AU bewijs vaa echtheid is oacbet HU kurk Bteodfl voorziea van den naam der Firma P HOPPE F jEexjrs O BANDS MAOASINS DU ïriMemps NO UVEAUT ÉS Wy verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Wlntep zoen nöcb niet ontvangen hebben dit tfl wiilen aanvragen aan MM JULES JtLUZOT C r rh Hetzelve wordt dan omgaand gratia ea franco toegezonden Bestallmgen van af 25 fraDci vrij van all oati n aan hms met 5 verhooging RéêxpsdlIJKfcantoor t RozMduI R B Lijders aan Dauw oF llaarworm drouge vochtige Schubbendauwworm en het niet deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelijk lastige Jeuken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door Uebra VlecMentod Onitchndeltjk QebruUc Uitwendlff Prys zes gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling per postwiasel ook postzegels waarop toezending volgt vry van port en inkomende rechten Verkrijgbaar by de 8t Marlen Orogeriet Zïa iy Duitschland FEANSCHE STOOMVEEYEEIJ KN Gheoiiscbe Wossclierij VA II ppiï iiFJMi it li Eruiskade lioUerdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hootddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoonien en verven van aUu Heerenen Damesgatderoben alsook alle Kiudergoedereu Speciale inrichting voor het atoom n van pluche mantels veereu bont enz Gordgnen tatelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverld AUe goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onachadelyk voor de gezondheid eu volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekt z jn de pryzeu 25 o gedaald Te stoomeu go deren als nieuw atleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week 6000 Stuks uit d fftlli t maiBi eener d r earat bniiaaUadaeli bbntkea ovcr fcnomfliie toogenutmde Leger Paarden Dekens moeten tegen dfin apotpriji van fl 2 75 per stuk nordfln uitverkooht Dsit dikke onalljtbare daksns zijn z t warm als esn ptll oa 140X190 em ftoot diM het gehecle puird badakktnd mtt wol opg naaid en 3 breads itroepaQ voorts een kleine partlf wittewoUene Slaap Dekens S oot 140X190 cm wegend zeer kleine echti door raklui bemerkbare fouten in hat waefial aangeboden ad fl 3 60 perituk Koaten andera het dubbele MT Duidelijk leeehraYeD bMtelliopii worJan 00 laar de Taerrud Ntrekt tcfen toucntllui ran het bedMc of onder remboDri pmnpt uii goTOerd B HmrwltE Maastrloltt Groote Staal 31 BOEK HT STEEmEUEWEEK in groote eertcheidenketd Rouwkaarten en Rouwpost met Portefeuille Sluiting Iftenus JVota s Kwitantiën isiouiuffllfflmiiiii A BRL KMAi 6l Z Aan Zciuiwlijdeis en Zen uwz wakken 1 TlmM ia ilo aSi onUste verBoheiieu Tau het bonk gOe Zfl T aaa ia ilo 250 opUjïe veraoheiieu Tau het bouk wDO Ze Baproatd ea aanbevolen door de heeren l rot i r Meriniér Panjs Prengruber üujardin Bau metZ Purija BoUChot Parija Geli ltatli Dr Schering ümi Gei Ratli Dr Cyurkoweoh ky Wfleaeu OppHrstafarts Dr JeCbi Weenon Opperstifa ts Dr Sohlegl Baa ctef aru P Darses Piuij Ulief artaP restier Aken Dutrlcuari Dr Qrossmann Jolihtiifüii niti DUtrietaana Dr BUSbach Ziirk Ktaiikart Dr 8teingreb6r Gbareuton GoLiiul Dr V Ascheabaoh Corfu Dr meil Corrazza Vanrli ADgevilIe Pariji I Laval re Panjs Wille Taufkircben Cablliot Arcachon V Fortget Lonzao Gullloaeau Bor leaux t f LabatUt Bonleaux Boogavel T h l er rière L BirsoMeld WaeDBli u ïiieber lonsbruck Hammer Plautn p Weiner Wecueu V AUBt Broctou Matusohleehner Brixn uuwzlekten en Beroerte Middelen ter voorkoming ea genezing liet iloel va i dit werkje is keanis Ie vurspreitleu timtreul Ion aanl lor ionuwzwakte hare oorzakeu en i evolj üu onderricht te evon ea genezing te vinden iiet liandelt over bet kanii worden van de Physiologische onidekkin lioa op de eenvoudigst deukbiire wijze op ons zeQuwgeslel kan ewiirkt worden en wel met een succes dat zoowel een eront aautal uitstekende artsen als de geneeskundig pers aanleiding tot discussie eireven beeft Het wordt derhalve aan leder die aan ziekemken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheid lijdt welke zicb kenmerkt door habitueele hootdpïjn migraine congestie groote Kevoeligheid opgewondenheid Slapeiooslieid aigemeeae Ilobameluke onrast en onaangenaam gevoel venier aat zieken die door Beroerte getroöen zijn eu aan de ovoinen daar van ijjdou zoouioile aaa rerlammingeo Spraakverlles oi moeieiljk spreken Sti jf held in de gewrichten en voortdurende pijn in lezelve partieeie zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeioosbeld en en die reeds geneeskundige hulp inriepen e door de bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen einde ijk aanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te warden en daartoe reden hebben wegens veisübijnselen van voortdurend angStgevOel beueveldhald van hoofd hoofdpijn met aanvallen vandui eligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Teveua aan allen die tot de bovengenoemde cathegorieü van zenUWiyderSbehooren Booraede aan bleek ZUOhtige eu daardoor lol zwakte vervallende jonge meiyes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geestelijke beaigheiil voorkomen willen driagind aangernden zicb in bet bent van bovengenoeiud boekje te stellen dat franco en kosteloos te verknjgeu is te Amsterdam M OLISBAN Co Helllgeweg 48 Holterdam l E vin santen KOI PF Korte Hoofdsteog 1 ütreoht LOBRÏ PORTON Oudegrachl b d Qaardbrug F Sa sv SiSl C Patent H Stollen Wh l er groaêe Br otg ttMtttnw werthlnaen yachnhmungen etw Uêi Muf dalter un$erê ttefti ncharfw H Stolt Mf fM im ëireet oOtr Im mjcaw Eltwhaniilur in y étttw tuier PItllMt WH Hebwatthm f uiifhtngl itf SS trvinlMen und Zew niMe ifaüt uM ffm êrnmiw h l Ma$f m Ainersfoorische Alachinale STOOH BROOD EN BISGHDITF BBIEK SM imwmi lïïi iimsffl TE 4 MEBSFOORl Priisvertaaina vao af MAANDAG 13 JANUAKI 1896 Gewoon Uouaebrood na poika rogge zouiiet bijmengsels tot 1 Kg 5 et 11 Kg 7V et 2 Kg 10 et 4 Kg 20 et Voerbiood von zuivere Isw liteit grootTideels puike rogge tot Kg 6 et Zoet Uoygebrood bgionder goed van smaak 1 Kg li et I noffi ebrood met Krenten extra fijn en idem roiijnen zoadm pittenKg 12 el Ouf ebuild Brood met Prima Tarwebloem rervaardigd an d leste tarwesoorten panvorm i S 5 et 1 Ivg 10 et IV KG 15 et Kg 20 et j fl Munttlebrood btninbrood van de fijnste tarwesoorten ronde yorm öu J Dg 61 et 120 Dg li et ISisjre orm 50 Dg 4 et 75 Dg 7 et 1 Kg è bovengenoemde brood iwtehten worden behalve Uantbrood A iianra woidea do r on eintn oiil I i IJ Ie iii n i priokta lirani pp s l h r droger l rlmXhtiag tir d 1 i dT r tr mrd Lfcl T ul u ïl m l worde d r o tl l in d i j kl t elmd jb koB pl le I ld t r n f t ilït rLL d d i d r brood 1 I k ml J 1 w o t OM j oi d tolfe 11 0 hel bi le goid g hl S Dépóthouders gevraagil franco toezending flinke provisie BINNENLAND QOl DA 23 JsDuari 1896 DoQr de Commisaie roor KiaderToediDt Kyo de Tolf ende giften ontrangvD TaoN N f25 T D Mej H B f 5 ea o J R f 3 GiitereaaTOtid trad in de za l iKtinstmio der Sociëteit Ouii Üenoegeoi op de heer T G G Valette die op versoek tkd ei Be taur der Kies ter een igi Dg Burgerplicht het kii ftWetontwerp van doa heer lao Houten besprak Een 200 tal personen naren enwoordi De heer Yaletke ziide oogereer atdna M de Voorzitter het is mij een eer in eene openbare Tergaderiog van de kiesrereenigiiig Burgerplicht op te treden en het ontwerp Var Bouten nader bekend te maken pn vaarom in bet my een eer oradat in 1893 en 1894 door deae Tereeniging de kiearechthewegïng werd nagestreefd m t het ontwerp Tak Voor twee jnar werd het ontwerp Tak Terworpeii en bet wat een strijd die door hHtconservaliBtutt op niets is oitgeloopen en waarom omdat het conser ratio me bani wan het stcm iljet iu banden te ge en fan de 4de tand f el d arbeidende btttolking Reeds in 1787 trad To1 tens de GrHitrolear een Gouwenaar Mr A H Meteleikam BnrgemeeHer Tan GouHa op om de burgtrg bebooriykeo invloed te doen eriirygeQ rn het is niet te verwonderen dat ook na de 4de stand opkomt voor hare rechten en dat r y ook willen med Spreken in de Tertegenwooidi iug De ionspr atieTen noemden dit bet cigenbelaog maar voor 4 jaar is een proclamatie veracbeoen ran den paus die toch niemand berooroordeeld za willen noemen waarin hjl opkwam dat het kapitaal aich l Tilldt in bandtiD van eenigeo bet volksvraagntuk moet spoedig en zro mog li k worden geb lpen opdat de oplossing tbo het sociale vraagstuk nit den weg zal worden geruimd en waarvoor ieder Rgne krachten zal moetnu intpannén en de staat de werklieden tal aantrekken opdat hun leven geen ellendig leven zal zyn Iti Duitschland en Frankrijk heeft men algemeen stemrecht en volgens art 80 der grondwet ia de denr ook geopend om tertegenwoor digiog te kr gea door de 4de stand Ïd de Tweede Kamer De oieawe regeering haeit 1 jaar noodig gehad eer sg een ontwerp indiende alleen d Keven eerate artikelen zyn nieow de overigv n ign overgenomen van het ontwerp Tak Do boofdorgaaeo vao de conservatieve part hopen evenwel dat die grondwettige bezwaren zullen worden weoRenomen Dh Maashode Tijdt FEVILLErO 18 Wat bij zegt is eontgerraste hewetes en Lord Daae moest hein daarna wel vrij stellen mnsr w j snUen niet rosten voor lat wq een tegenbewija gevonden hebben Er zgn twee zeer verdachte feituu die tegen hem getuigen Rent heeft ze aangeteekend Het eene ia dst hy het gozelsohap ia do kstner bij JMffrouw Uawtborne heeft laten opmerken dat de klok daar gelqk was met de groote klok hij deed dit oatunrlijk om te bewijiea dat bg twintig minutcD na aohten in de herberg terug was het andere in dat hg toen ongeveer anderhalf uur weg was geweest en b weigert te zeggen waarheen hij gegaan is of wat hij in dien tyd hoeft uitgevoerd Wg mosten oazen tjjd afwachten mijnheer Herbert Met eeo veelbeteekei endeo blik die meer leide dao boekdeelen vol spoedde de advokast zioh voort den gareofalsdienaar Bent arhtaraa Herbert wendde sich tot Bruff die het gesprek had aangeboord Wat denkt gü or van BrOff Kaveusbird beiweert dat bij oniehuldig is Ja mgnheer wat tal ik u eggen wij wetenwaarlgk onder ons erenmia wtt g er van denkenmoeten Als Ravenabird den achgn niet zoe tegensleh had door dat ongenöeges met zijn meestér sa eo ba HHKg che Dagblad kenrpu om slryd dit ontwerp af Air Trenb gaf un Inug beraad ats zyne meaning te kennen dat dit ontwerp door de rooruitstrevende party niet niocbt worden aangenomen omdat de toestand daardoor geheel werd b dorien Spr behandeld verder Art l waarbg wordt bepaald dat men kiezer zat zün als n en den leeftgd van 25 jaar beeft bereikt de grondwet verleent ieder persoon op 23 jaar zyae rechten hoe kan de regeering dit verdedigen zg zefit wel dat ieder op zgn 25ate jaar w l eu zeHstandiife positio ial innemen Voorts moet de kiezer de grondbela iing van f 1 ht bben betaald of de vermogpox bedryinen personeele bela ting voor 1 Febr hebben voldaan Ook zijn er werscbeideae die peraooeele belHSting niet enne rijks miar eeue gemeeate belatting willen maken en dan worden wederom vele kiezers oiitkie erd Voorts souden kiezerR zijn de hoofden van gezinnen die voor 1 Februari een huis bewonen waarran de werkelijke hnurprii vopr Gonda sou moeten zgn t 1 75 of een inkomen hebtieu an i 450 p r jaar Van een der üfrootote fahriekeo zonden van de 276 werklieden nlechts vnUenfi dezen tabel fllecbt 84 pCt kiezer zön Voorts is er in dit ontwerp ook nog eene grnoto inbiiiijkheid n whI düze dat een werkman 13 maanden lang hy eed persoon dut inkomen moet bf bbeu genoten verafidcrd hiJ door hg een aitder te tïwin erp zondoeode zijne positii rerbetert dnn i hii wedorora voor dat jaar een kipzei daaruit blijkt du duidplijk dai bet niet de man manr Wfi de geldbuidel de huur nf bet nalari d t ter Kt mbu4 gant Dn anontnande kiezer mi uiflt vernni7 en doet bji det dan Terliest bj voor dat jaar zijn kiesrecht Ook gepen ioneerden donr eeoe opnubare in te ling mo en geen kiezer zyn wel de gepensioneerde miUtair ot amhienaar Ook kan nof hez r ziJn die kan aantooneu dat nü op 1 Feiir f 100 op hetOrootnoek heeft Uten ionchig en of f 50 op d Uyk posttpaarbauk iSpr begrijp uiet wanroiu juist de Riikspo tnpatrbaok hiervoor is aau ewezen daar toch genieetitelijke en notaopaarbanken zijn opiterirht hij gelootdedat dit waarsrhijnlyk voor de contro e zoo z n doch dal wa bijna ondoenlijk daar toch zeker omdat te controleeren een 200 tal personen daarvoor nondig zoo zya Baalt de kiezer er door verschillende om tandigheden ïeta af dan wordt hg weer ontkiezerd Nog bexprak sp eker de capaciteiten of wel de geleerden en wel hetgeen in België is toe tfepast doch toen men dit hg het ontwerp Tuk had inueliiReht stond de heer van Ronton door de bedreigingen dia mon hem Inter heeft hooren uiten zou bij do ftllarlaatate Eijn geweest die wij verdacht hadden Hg acheen niet wraakiuülitig van aard En uu ia het borendicc uitgemaakt dai hij ia de herberg was toen het ongeluk plaats hod en dat hij das niet op de klip kon gewaeet ign Dat is allos wnnr hernam Herbert Dane op werktuÏKelijkcn peinzenden toon de heer Apporlyzegt Ut men hem verdenkt van de klok aehttiruitte hebben getet maar ik weet niet wat ik er vangelooven moet BrufT schudde het hnofd Dan zou Ravonsbird de klok ruim dri kwartier nobtaruil hebbon moeten zetten ro bovrndiea nu in allerijl terug hebben moeten komen nadat hij zijn werk op da klip verricht had het komt mij daarenboven onwaarichgnlijk voor dat iedereen in de herberg zich zou hebben laten foppen de een of ander lou dat bedrog toch wel ontdekt hebben drie kwattier is enn lang tijdsverloop om sich in te vergissen mgnheer Daar hebt itg gelijk in hernam Herhert Degeheele zaak komt mg onverklaarbaar voor Hebt gii gehoord mgnheer dat freule Adelaide getuige waa van de worsteling vroeg Brutf die ook gaarne over oogehoordr zaken sprnk Het is indenUad waar mijnheer Gij woet dat zij diaterenavond gillend van den heuveltop kwam Bauloopeb Tot heden morgen toe ontkende KJj datzg iets gezien bad maar toen zij in da zaal in verhoor werd genomen en voor roylurd en deu heor Lester en Bent allen te Eamen stond durfde zij niet volhouden en hoeft zg de waarheid hakend Zij hnd twee mannen zien woratelen ea een van hen hooren vallen en sg waa b na gcstorvsfl van aCbrik die geloofde dat dnardoor du bureaucratie sou versterken en nu wil hg hut zelf opnemen Volgens Art 7 der kieswet ordt ook de erkieziog voor den gemtieaterHad gerafeld dat niet bg het ontwerp Tak te vinden wos maar dit heeit reeds k o afkeuring oudervnuden laar bet in kleiue geiueenten waar 3 a 4 partijen mot eandidaien kunuta komen tri n 25 kiezer den caudidaat kunnen aanbevelen De heer vho Hooten beeft het coulnir AteUi l ove rgeuomen Spr gelooft dat daard ior een zuiverder toe itand zal geboren worden dau nu het geval it 8pr hoopte dat het ontwerp au Hapten indien het ontdatu wa t van zgne groote onbillijk heden zon worden iiangenomen opdiit men nioï langer lo dau moera zon b ijveu steken dnar noch de rechtvaardigheid noch de billijkheid il in acht enoineu Na e ne kleine pnn e gavitn zich op als debatters de bh Corneli isen vau Aiust rdum Dr W JiiliuH eu C J C Hoogendijk Allereer t wordt door den heer Curnelisjen het woord gt ïraaad die bej int te TerteHen dat liii incittli t in en zijne ontevredenheid i it prefkt dut spreker zaken aai de kieswet hei ft verhouilen die dHar niet W bebooren wut eeft bet zetde npreker ot de arbeiduri al kieerecht krg rer wannetr de uitbreiding T4u het Hoctnie vria atuk ni t tut tand komt en gef n betere luvMnKoniHtandighedttn kunnen krgien de arbmdeude hlitqsa kan hier niet nfide voldaan zgn en evenniin d trikhnar Spr beeft ook de encycliek viiti deil Pios er b j gelwial dx b dil h zeker Sg d e utelegonbeid Modrtt hi r tnei tiuid n zij w iariian pr betrtop de honjïte i D h T Vilwit e beeft zic i laton kennen alfi efo T kkiaan n g zeiïd fenals voor enige intianden te Bt koop dat bg niet jeliecht is aan lint i etal kiezer n het doel maar wordt bereikt O i indiwn de wet Tuk wai annuieniiraHn welk n invloftd ou die hebben gehad op den toestand van de arbeiilers worde er niet overal machitieg amineschaft eu rondt n uu in die wet willen xChrg ven dat er geen machines moi en komen dat kan toch niet Het groote kapitaal ii iu handen Tiiu enke en n de groote menigte verarmt en wanneer zooais door het ontivirp van Mouben het kiesrecht afhankelgk bigit van Ronimige zak n i het dm f ok niet Je geldzak die regeeit S reker beeft de grondqunestm niet aangeroerd hij heelt wet enk le kleine vertwteringen opg noerad doch indien aUemeen kiesrecht komt moet dit strekken tot verbetering Tau do algemneoe taeslanden en zoolanu dit niet aan de orde komt hoopt de beer Oornulisson dut dit ontwerp zal worden verworpen Herzienincr der crondwet dnt if de Ko bad zij de woratolanden harkend P vroeg ijerbert Daoo eenigzine gejaagd N een mijnheer zg heeft ze niet herkend Zy hebben haar straks weder voor talon komen on haarlaten zweren dat zij ze niet herkond heeft Wat zeKt Rij hebbeu zij haar laten tweren Ja mynheer Hernorl dat hebben zij gedaan hernam Brnff bgna liiisterond Ik vond het wreed Uit at hetgeen ik ftehoord heb mank ik op dut de KereehUdionanr Bent op dien eed heaft anngndroni en omdat hij zich in hot hoofd had Koz t dat zij don nanvalter vnn den kapitein herkend had eit het niet durfde hekennon Ik houp dat zij nu overtuigd zijn Heeft zi gpzttoreii O ja mijnheer tk güloof dai zij geono tegenwerping gemaakt heeft wont zij wiat zekor dnt 7yden mau niet herkend had Sophie heeft mij allooiverteld De freule had alleen twee gedaanten kunnen onderaohüiilan on eene vnn beide zien vallen meer zag zij niet en mij dunkt dat mun haar op haar woord hml kunnen gelooven zonder haar te noodzakon een eed af te legiren Zij was imtnuramonr in de rnmon en had slechte even door eenevan do vansterboiten gezien Herbert Dane haaldR raimeradem Het vcrbeuEt m j Zeer dat zfj hem ni t berfcande Hat past inot voor dames of voor meisjes om in dergelijke zaken betrokken te worden Het spijt mij dat men het haar zoo lastig gemaakt heeft Als de worstelina op don rand van de klip plaats had zooais wg helaas weten dat het c rval was en zij was in de ruinen dan is hot bijna onmngotyk dat aij de itrgdenden kon herkennen Maar het is misschien itoed dat alle mogelgkc twgfel daaromtrent nu ia opgeheven aeuige weg om alg kiesrecht te varlirÜgeli Prof Buga heeft zelf getuigd dat grondwetten in onze dagen niet voor eeuwen worden ge schreven Daarna sprak de heer Dr W Juliui een kort woord eu verheugde zich dat rijheid van spreken hier geoorloofd wan doch hg koe met den heer Corueliasen niet mfdegaan daar die spreker zich een groote hervormer voor da toekomst van N ederland had leeren kennen dorh er moest slechts gesproken zgii doorhem over het te behandelen oudorwerp eo dit bad hij niet gedasu De heer C J C Hoogendijk knram daarna aan het woord en protesteerde teiceu de noor den van den heer Valette die den Paus een an eTooroordee d persoon noemde dat was niet zoo daar biJ niet geloofde nan de utifetlbearbvid van den Paus bü noemde de eucycliek een coquetteeren met den werkman de laatste verkiezing had liet bewijs neleverdi dat da R 0 ki ers juiAt alles hadden ijgabroken wat de Pans had voor esi breveo Mog eene kleine onmerking wen chte hg te maken eu wel deie of spreker had eïnlorrnperd hoeveel kieti nu op die fabriek zijn en of hg de instelling an het Conloir stuisel ook geen misbruiken door sommigi partijen konden worden uilge bnald Daarna nam weder de heer Valette h t woord die de eerste debstter opmerkte evonaU voor ennige maanden te Boskoop dat tiy ót verzoek van b t bestnnr van de Kïe vet e nigiag Biiri erplir ht hier was pgetreden om bet kieHwetontW rp vnn Houten te beApreken en niflt OOI hel sociale vranustnk te behandelen In Bi 4ko p beeft hiJ niij toen oenige hatelijk heden o tfHVOPgd bet ware beter geweest dal hij van Boflkoop maar had gezwegen De hvft OorueliFUfU zal roker ook wul weten boe in 1893 en 94 de H C kiezer tegen mij iju opiretredui doch daarom heb ik de enrycliek van den Paos er niet bg j ebsiitd het ia tncb waar dat de PauM dikwtjlp a s scheidsrechter worttt gekozen en dit was alleen om aan te toitnen en daarom baalde ik de enrycliek er bij dat do Paus duor zeer velen als onbevooroordeeld wordt ieschouwd De heerCorneliasen zegt dat bj Tak en van Houten de ueldbuiilel weder de hoofdzaak zal ijn de beer Tak is met zjjn ontwerp zoover gegitan als de grondwet toeliet maar de geldhuilel beb ik in de wet Tnk niet gezien Mgne inlichtingen over Boskoop die ook door den heer Corue lissen iu twijfel word n getrokken heb ik vau het bestuur mn het Alg Ned WerkhadeuVorboud dat uit arbeiders beatnat Vorder hoopt de be r Corneliaaen dat dit ontwerp zal worden verworpen dnch ik tfeloof niet dut d Ja Li j Bruff zag hem aan hy sprak op xulk een droomerigen toon alsuf hij mot zijne gedachten uren van daar was Wees zoo goed mg aan te dienen Bruiï Ikwpnaoh Mylurd to spreken Lord Dnue zat nog ia ijn staatsieatoel maar hy was au alleen Hij ontving zijn neef hartelijker dan naar tewoonto Als wy zwaar beproefd worden zijn wy moeatal znchtor gestemd Herbert zotte zioh n drr on liitst rdo Kednldig naar bat verhaal dat Lord Dane van hol vorhour lioed Hg vertelde alles zelfs dat hij Adelaide had laten zweren en Herbert viel hom met geen enkel woord in de rede Denkt gij na dat awnebird schuldig is F vroog Herbert toen hij uitgesproken had RavDiisbird is schuldig antwoordde Lord Dane heftig De schijn is nahoal en al teiten hem Wiekunnen wij behalve B iveiishirtl verdenken Harry had geen enkelen vyand Hij wfls hier zeer bftmind Dat is woar hernam Herbert op denzolfden werktu gelijken toon waarop hij reeds een paar maaltot Bruff had gesproken Het is allerongelukkigst dat Adelaide toen zü daar eens was hot ho fit verloor bestoot Lord Dane Bent meenile dat zij Havenshird herkend had maar hat niet durfde zegaeu of liever dat zij hom ter ille van hare kamenier spaarde Het was een dwaseinval van bom en het spijt mij dat ik er oorenn nr sehiid heb Myo arirwaan waa opgewekt omdat z j iaterenavond ontkende dat zg iels ce ienhad maar ik bet rg eu dnt het arme kind zooontateld wss dat zg geheel buiten zich zelve wasvan sehtik