Goudsche Courant, vrijdag 24 januari 1896

ingelanden de heeren J van der Sprong N Breedyk Voor d verkietiog van een raadslid te Woerden moet herstemming pleats hebben tosscben de baereo J A P Levenkamp en D Meyer die respeetievelyk 142 en l07 stemmen van de aitgebracbtte 331 op zich vereenigd badden Volgens het U D c beeft de Maatschappy tot exploitatie tan staatsapoorwegen tot en met 18 Jannari voor eeu bedrag van raim f 267 307 50 aan kilometer boekjes verkocht Volgens bet Nienwsblad Toor Sliedrecbt en OtDStrekeo zoo by eeo dezer dagen te Sliedrecbt voorgevallen twist tasseben vader en zoon de zoon zyo vader verweten h bben in den zomer van 1895 bet Ijjk van den toeotertyd op de rivier voor Papendrecbt verdronken schipper H dryreade te bebben gevonden en het daarop aanwezige geld eeni e honderden guldens zrchite bebben toegeëigend waarna hy het lyk met een kei bezwaard zoo hebban laten zinken Ëenigeo tyd geleden kochten eenige landbouwers uit Zwolle Zwollerkerspel en eldersop de veemarkt te ZwoDe van een koopmaneenige aandeelen in loten der stad Bruksel vanhet jaar 1886 geldig voor de trekking die 15 Jan 1896 noest plaats hcbbeo uitgegevendoor de Am terdam ebe premiëoeaectenbank Heerengraoht no 271 Amsterdiiy Giitetenvervoegden zich twee heeren per rytoig tenhaize Tan een dier koopers wonende in ZwolUrkerapel Zy dealden hem mede dat op zynlot f lUOO maar dat zy eerst i 70TOOrzeffalkoRten enz an hem moesten hebbeu en zybem arna dor prys zoudeozenden Deland bouwer was echter niet zoo dom uls de heerenwel hadden gedacht en gaf ben geeo ceot Zybezochten erRisteren en gisteren nog meerlandbouwers Uit de officieele irekkingslyst isgisteren gebleken dat op bekoeld nummer geenprys is gevallen Z C Dr W J Leyds staats secretaris van de Zuid Afrikaansehe Republiek is Nederlander van geboorte studeerde aan de Universiteit te Amsterdam en piomoveerde in de faculteit der techtswetensehap Terstond daarna vertrok hy naai de Transvaal om de booge betrekking te aanvaarden waartoe hy lijj hst bezoek van bet Transvaalscbe driemanschap Krnger Dotnit en Smit hier ter stede was benoemd Hy zsl thans ongeveer 35 a 36 jnren oud zyn Uit Berlyn wordt een en andnr geaobrevQU over de kaeloperatie daar ondergaan door den Btsats secretaris Dr Leyds leed reeds ongeveer een jaar aan zyo keel maar kon geen gevolg geven aan den raad van verschillende medici iu Zuid Afrika om geoeiing in Europa te zoeken president Kroger kon hem niet missen Door het veel en langdnrig spreken in de zittingen van beide Volksraden had dr licyds een chronische keelontsteking opgedaan die zeer verergerde op de laatste inspectiereis in gezelschap van den president loen de reizigers dikwyis dagen achtereen in een met stof en zand bezwangerde lucht moextea ademen zooala men dit in Afrika in streken Tvaar weinig hoomtn zyn ondervindt Pynen nocb groote licbaams en geestesinspanning waren echter niet in staat hem ooit een dag rust te doen nemen hy staat ia Zuid Afrika dan ook bekend als de onvermoside maar eiodelyk moest dr Leyda genezing zoeken in Ëaropa Dat dit te Berlyn eo niat te Amsterdam gebeurt vindt zyn reden io een byzondere attentie van de Duitsohe regeering hem bewezen toen by voet aan wal zette Dat dr Leyds werkelyk vnoriiitgaat io gel eïontlheiil bliikt uit het hywoneo van verscheiden feesten waaraan het Bof in oa laatstn dagen zoo ryk wa9 Zoo gaf dr Leyds gevolg aitn de keizerlijke oitnoodiging voor het gronte Aangevaogeo 1 October T d van Greenwich Directe SjMMirwegverblDdlngen met GülUA Wliiterdlenst 1895 A n 1 40 B Ot 8 40 10 17 10 64 ll O 18 85 1 84 GOUDA 18 86 11 81 lt 8 18 4 18 66 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 06 8 40 n 10 7 47 1 44 IIOTtIRDAM 18 88 0 40 10 86 9 48 ie t ts lO ól 9 61 9 88 10 11 8 0 8 81 4 08 DIM HIAS 8 07 8 18 7 46 oODDi DEK Bits oué 7 M6 9 8710 M 10 60 18 11 18 88 1 87 86 S 47 4 46 6 17 7 14 7 4 89 W U I KW 7 B3 8 J8 11 18 1M J OJ 8 U 10 16 X i J l J71 710 4 V V 18 48 ÏÏ1 67 4 6 4 l 7 Vl 5 6 7 7 4 HU J l i u i 8 4810 1111 8618 161 851 44 8 58 8 43 4 16 5 17 08 7 69 9 S8U 10 17 1 41 f K 10 88 1 66 18 10 48 8 08 S 10 0 10 1 10 64 18 06 11 481 17 8 14 8 88 4 18 4 48 6 47 60 8 88 10 1 raiiweg en Nootdorp Laidacbndu ti U kndaip U T K E C H T 6 O U O 1 11 34 11 50 8 10 8 68 4 48 8 88 7 0 O 07 10 34 10 88 11 61 4 1 68 18 10 64 10 81 I 4 84 SO 10 44 18 07 1 8 8 48 4 87 6 M 7 0 8 86 8 419 4 11 10 102 OOI Dl UTÏlOHT 06 10 1 10 67 18 48 8 80 11 14 8 J7 11 88 S 45 87 10 61 11 46 1 80 8 08 o O Uil 1 1 II8TIES1M 10 01 10 67 18 10 11 06 1 l l 8 17 4 18 4 47 6 57 1 68 8 81 10 18 7 10 10 1 8 4 6 05 t 17 7 18 8 48 10 81 8 50 4 48 6 8 85 f 04 f AHSTIIOlll SOVDl A l d sC it 9 10 l 4t 1 16 4 10 18 nond 7 11 4 10 14 11 81 8 80 6 80 7 48 itorpw ta inrijk Cnuw g n KMttwp nUtekndw m H k idoi 8 41 11 18 8 58 8 48 10 14 11 80 8 81 4 86 4 4T Lin t daa C 81 8 14 l lt ii u i w M Nogldoip Ltidwhudun ai Bluinijk Knitiri Uatwdwp Eanwr o gku geneigd 1 yn tofc grond wefaihertiening over ke gtan Spreker gelooide dat het Coaloiriielsel zeer veel misbruikeazou wegneauD omdat bet omkoopeo dan wordt tegengegaan Do Vooraitter de heer Herman dankte daarna den spreker oor zgue cboone rede waariB hg de vergadering iicot De heer T G G Yalette ii ottgenoodigd om in de Afd Leiden van het Alg Ned WerkliedenTerbocd het kieewetontwarp Van Bonten te bexpreken hetwelk den InFebroari aal plaatf hebben By de gisteren te Waddingsveen gehoadao verkiezing ia tot lid ran den gemeenteraad gekoien de beer J C van der Torren De rederykerskamer Borgere teOudewnter gaf n Woensdag voor de kanitlieTeode ledan hare tweede tooneelfooratelling van bet seizoen Achtereenvolgens werden opgeToerd Nerveai biyepet naar hei Daitsch thd G Vod Mo nr n MDe 37 taifers van den h er Middelburg blgipel naar het Fransch Tan Labicbe Dank zy de welwillende zeer gewaardeerde medewerking r D een vyftal dumeR mag ook waer dete Toorstetling ati goed geilaagd beschouwd worden Woensdag 15 dezer had te Molenaarsaraaf de plechtige ioitallatie plaati van dun uieuw benoemden burgesipestpr dan heer P Pruis Reedi dagen van te voren had de jongeling sebap dezer gemeeate en Tan Brandwyk zich alle moeite getroost om dezpn dag tot eeo waren f eltdag te maken Al was bet weer ook minder fraai de gezellige Troolykbeid liet nietü te wenafhen orer de ingezetenen Tan beide gemeenten badden hyoa allen ds driekleur ontplooid en alles had een reeht foeiteIjjk aanzien hetgeen nog Tarboogd werd door do 6 eerebngsQ die op verFchillende plaatsen waren opgesteld Om 10 uar werd Ë A in de fraai TKiierderechtkamer hel Welkome door den heer D Takker wethonder toegoroepen mede namens den gemeenteraad waarna Z E A een woord Tan holde bracht aan zyn gaaehten voorganger daarbij ia herinnering brengende alles wat Z E A voor de gemeente eo de ingezetenen gedaan had en zich by den raad eo de Terdero colleges en ambtenaren aanbeTslonde opdat ig met en door elkander warksaam BOobteD zyn in bet belang dezer gemeente Na afloop kwamen de schoolkinderen Tan hier en Brandwyk hun nieuwen bnr emeestef te zyneo boize een aobadebren gen tf rwgi Z ti A in den toop Tan den dag een besoek bracht aan de beide openbare en de byzondere scholen alwaar de jeugd door hem onthaald werd i Avonds werd Z E A een serenade gebrncht met tampionn door de tangvereeniging Oefening en Uitspanningc wetke tot groot geuot der vele omstanders enige nommers ten beste gaf Eeo ringrgdery behoorde ook tot bet programma na afloop waarrao Z Ë A iu eeo versierd rytoig gevolgd door al de deelnemers daaraan een bezoek door de gemeenten aflegde Niettegeo staan de de groote toevloed Tan bnlaogstellpuden en de groote drukte werd geen enkele wanklank vernomen zoodat dit feest als volkomen geslaagd beschouwd kan worden Uit de voordracht voor de vacante betrekking van ooderwiizer aan de ope ibare scbrol A te Reeuwyk bestaande uit de heeren P M Yaaisen te B Óraveohage J J van der Vlist te Ned er Langbroek en J Blokker te Berkhnut is benoemd de heer P M Vaassen te s Graven hage 8 40 8 47 8 64 01 10 6 S7 6 08 18 8 84 8 80 7 85 7 7 8 7 4 7 66 5 6 10 6 x 5 80 6 88 Moordreclit NieuwerVnrk 0 i lle RottoFfUm RottenUm Cpelle fUawflrk rk Moordrwhl Old ttMdl 6 5 87 7 65 8 0 8 81 Oudew 6 60 64 frwirdn6 6 7 08 8 18 Vtiecht 1 t S ♦ t f Nur Annlerd 8 87 8 14 8 81 5 Soud Ai i t daa C 81 Tot dykgraaf van den Bloemendaalsohen polder onder da gemeente WaddingSToen is benoe nd ds haer K Jonkheid tot heemraad d heer J Voorend en tot gacommitteerde OrdeDs Fest c waarbg zyn tegenwoordigheid als commandeur van den Rrooden Adelaar ge vraagd werd hoewel de operatie slechts eenige dagan te voren verricht was Onverzettelyke wilskracht is zyn deugd maar w j knou o niet aannemen dat dr Leyds zoo spoedig zyo gasondbeid in de waagmshakl zou stellen al spreekt zyn bleek intelligant uiterlyk van pyn indien de operatie welke hy oodergaau bad ernstig ware geweest Moge de voorspelling van prof Fraenkel bewaarheid worden dat dr Leyds o er drie h vier weken genezen terugkeert nsar zjjo Heimat c In d anti revolutionaire Nederlanderc gelyk bekend bet orgaan van den oud mioiater De Savornia Lobman werd onlangs betoogd dat ds stichting eouer rykskweekscbool voor onderwyzeresüen evenmin uit het oogpunt van bet recht is af te keuren als omdat daardoor de oode scboolkwetttie weer zoo worden opgerakdld De regeering is verplicht voor de opleiding ran Toldoend onderwyzend personeel te xorgen en outbreekt dit dau moet zy d iarin voorzien op de wyze door de wet Toorgeschreven Maar waar men baar een grief ran maken kan zegt bet blad is de acbrometyke geldverspilling omdat byzondere kweekscbolea den stsat veel minder aan inbsidie kosten lerwgl de resultaten van het ooderwys ten minste even goed zoo niet heter zijn In bare algemeenheid is deze laatste verzekering inderdaad leer boud Maar difc laten wy roHten omdat het voornaamste eerst komt Wat den minister Van Houten en de liberale party c welk in de oogeo vaumr Lohmau dus nog altijd als vroeger scbyot te beslaan tot de oprichting deed bestuiten was niets anders dan het beurxenstelset det aan de rykskweekf eholeo Is Terbonden hetwelk elk jaar de schatkist te staan komt op f 168 000 nl i 300 voor eiken d r 80 kweekalingen die de lessen aan 7 rykakweeksctoleu volgen Wonderlijk sltat op het betoog dat deze geldver pillingc voorkomen kan worden door 4D 8idiëering der bijzondere kweekscholen da klacht dat deze laatste tooral te kampen bebben met daze éene moeilykbeid de verpleging der kweekelingen welke alleen geen gevaar oplevert als de ouders wonen waar 4le kweekschool gevestigd in maar des te grooler bezwaar ah de kweekeliugen van elders komen eo er iu hun onderhond meet worden voorzien Als dit waar is en niemand zal het tegenspreken dan is daarmede immer de stichting der rykskweettschool gerecbt aardiKd en tevens erkend dat de byEOodera kweekAcboleo niet in de behoefte kunnen voorzien zoodat de onjuistheid van de grief der geldverspilling door mr Lobman zelven wordt aangetoond Deze zonderlinge tegenspraak is den scbryter blykbaar ontgaan in zyn yver om uit de stichting der rykskweekscbool voor ouderwyzera isen muni te slaan ten gunste van de byzondere opleiding Want de strekking van zyo betooft is uitgedrukt in de volgende zinsnedeo die in de eigen woorden des nobryrers dienen te worden aangehaald Ër is niet de minste reden voor waarom de rykskaa allean belang ou steltao in de opvoeding vao jeugdige liberaaltjes van beiderlei sekse en gansch onverschillig zou blyven voor die van de kinderen van ni t liberale gezinnen Daarom moet voortaan de staat niet aan alle kweekeliogen der ryksk veekseholen ea alleen aan dezeu eene benrs geven maar dau moeten aan kweekeliugen die san zekere eiscben voldoen en van wie tevens blykt dat zy beurzen behoeven onverschillig aan we ke kweekschool zy worden opgeleid eene beors worden toegestaan Ei ri als ook de byzondere kweekscholen maar ryksbeurxeii krygen dan houdt bet bearzenstelsel op sgeldvorspillingc te zyo Sn om tot die slotsom te komen wordt nu nog weer ocnq op hatelyken toon de herhaaldelyk reeds do ir ejjferR mi j t f f n l onwaarbeid 1896 4 60 4 57 6 04 6 11 6 10 1 41 1 61 l R 1 08 8 18 7 U SOTTÏÏDl II 1 84 8 88 1 6 48 8 10 7 80 8 18 10 1 10 8 10 88 10 48 10 49 S 60 4 08 e O I fi A 11 60 18 80 lljO 11 4 iHage 6 617 10 7 48 8 80 I8 Voorb 6 67 Z Z ll Z Il t8 Gouda 6 8S 7 60 8 18 8 n Stopt i üttMkl 7 60 IP Wowd 8 11 UudawtUr 8 1 Ond 8 88 84 opgediseht dat de rykakvMkseholen alléén jeagdiga liberaaltjesc opvoeden terwyl merkwaardi erwyze de biUjjkheid om ook voor hyiondere kweekscholen ryksbeuraeo beschikbaar te stellen eerst ontdekt wordt bg de oprichting eener rykskweekscbool voor onderwgzeressen en in 1889 toen bet snbaidi€erau van het bpzonder onderwgs in de wét werd opgeuomsu oog niet gevoeld werd in weerwil dat toen aao 6 vroeger aan 7 rykskweakscholen beurzen verbonden waren Volksbtad van Votk8onderwgs Thans wordt gemeld dat nader is besloten dat van radicale zgde geen steun aan da uitgave van De Amaterdammerv zal worden verlaend Het blad aal dan ook niet meer verschynen Ue Zweadseha regeering beeft aan Ruslud Deuemarkeo Eugeiand ea de Vereen igde Staten kennis gegaveQ van het aanstaand vertrek van den heer Andrée die trachten zal per luchtballon de Noordpool te baraiken met verzoek om in de poolstreken een teekeuing van den luebtbatlon te verspreiden met eeni byzooderheden omtrent de expeditie en aan de reizigers alle mogelnke hulp te dóen TWzekareo Een 83jarige verpleegde io het oude mannen eo vrouwerbui te Amersfoort slaapt iedere den 12n dezer onafgebroken Ook vroeger had hy nu en dan aanvallen Tan slaapziekte doch ut oit zoo laog als dexao keer Teyler s Genootschap c heeft voor 1896 de Tolgeude pryavraag uitgeschreven Ëen proefouHer indelyk onderzoek betreffende een onderwerp uit de elektriciteitsleer In het programma wordt o a gezegd Sedert tot toetsing van de denkbeelden en theorieSn van Fsraday Maxwell en sir W Thomson Hertz zgoe ouderzoekingen instelde hebben tal Tan oatuorkuudigen hunne krachten gewyd aan gelijknamigen arbeid en met de vruchten van dien ardeid dn weteoschsp verrijkt Maar bet veld is uitgestnkt de oppervlakte lang reeds ontgoiinea en het aantal arbeiders betrekkelgk gering Met het oog hierop meent T yter s Tweede Genooischap de middelen die het in deze richting ten diensta staan te moeten aanwenden om tet dino arbeid op te wekken En aaoeesien elk proefond r indalgk onderzoek dat met de elektriciteitsleer verband houdt geacht kan worden de I van dian arbeid uit te maken zoo is het dat het genootschap o er het jaar 1896 de boveogenoemde f raag aan de orde stelt c De prys bestaat in een gouden eerepenning ter ionerlgke waarde van t 400 De actweorden worden óór 1 April 1897 ingewacht opdat zy vóór 1 Mei 1898 kannen beoordeeld worden In aen der baitenwykeo van Amsterdam is eeu merkwaardig Hollandsch bouwkonststuk verricht 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 7 61 7 6 8 0 8 18 8 18 8 48 08 6 81 8 10 8 51 4 80 8 17 17 8 84 41 47 8 14 6 61 4 40 a O D O 1 7 46 8 M By den boaw van boizeo aan de uiterste greoN der atad is het grondwater altgd van overwegend betatig Bjj een geleidelyken nlttag worden de nieuwe huizen steeds op A P gefundeerd waarbij dan voor een behoorlyka waterkearing van het aangrenzende polderland wordt zorg gedragen O a is dit geschied by da straten buiten de Muiderpoort en toen twaalf jaren geleden de Wyttenbnchstraat werd gebouwd zon daarachter een kteidam worden opgeworpen om het w zakkan van bet grondwater te verbioduren Die iodyking is echter niet of onvoldoende aangebracht en de gevolgen zyn niet uitgebleven de bewonsri van verschillende peroeelen iu die straat bsmerkten sedert twee jaren dat deKren eo vensters niet meer sloten waartegeo gaea ni cha an of bywerken iets vermnr ht hd enkele psnwIcD bagoniiaii nih dnidelgke tekenen TU Tenakkiiig te Tertoonen Op verzoek der bewonen werd toen een onderzoek ioge te d eo men ondekte na dat het grondweter dal binnen de bebouwde kom eeo gemiddelden Und heeft ten 40 cM beneden A P waa weKge oeid near het poldertaod waar iet peil Mn gemiddelden atand heeft tan 1 72 U beneden A P daardoor waren de koppen der heipalen met de hoates foodeeringen niet langer onder water en het houtwerk begon te rotten en waa niet langer io itaa den borenlaat te dragen Ër moeat ten apoedigate tot afdoende rerbetering worden overgegaan en dit ia nn gmchied onder leiding an den architect W Lankhont Ben voor een ign de percaeleo ondergraren loodat zich daaronder een aoort Tan tunnel vormde ter hoogte vao 1 60 M ali in een koleomgn door palen ondersteund met zware dommekrachten werd de bovenlaet gaechraagd de fundeer ng werd daarna door bet afzagen van de palen verlaagd en de aidus ontataoe ruimte met een nieuwe ateenen fnndeering dichtgemetseld Op deze wflze zgn 35 percaelen voor ondergang bebo d De greotate merkwaardigheid ia nog dat de bevonera in dien tgd hunne huizen niet behoefden te verlaten De zuinigheid met den kleidam bjj den bouw heeft op deze wgie nn f 80 000 gekeat Thana kan worden medegedeeld dat door dan Mioiater van Oorlog op grond vnn de goede uitkomiten geoomen met de patroonraderbaar atelael De Mooy dezer dasen bealoten ia tot invoering daarvan bg het leger Van de afdeeling aanvuUingatroepen dieden Hen dezer onder bevel van den kapitein der inf 0 I I B Th Du Monlm per atoomaehip kPrioaes Marie naar Padsng i vertrokken vordt linda 14 dezer te Southampton vermiat de soldaat J F 0 Qemmeken van wien vermoed wordt dat hg aldaar gedeaer leerd ia tleeda tgdeos zgn Terbljjf bij het Kol Werfdepot te Harderwjjk wae bg voor aebterbiyven van verlof door den krggaraad tot 1 maand geijaiigeuiaatraf veroordeeld geweeat 8uUenlaD l8ch uvtfzlcht De Dnitsehe Ryksdag is weder aio de bebandetiog dt r begrooting Maandag was de begrooting an posteryen aan de orde en Diosdag wefdeo de beraadslagingeo daarovnr voortgezet De pontmeefter generaal Ötepban vindt by die besprekingen steeds gelegenheid den Kyksdag mededeslinf te doen van hetgeen reeds tot verbrterintf van bet po t en telegraaf wezen ii verricht en vao zyn plannen voor de toekojmst Maar dat is voor sommitfe laden lOg niet genoeg Eergisteren bracht de algevRardigde Leozman de positie der postbeambten ter sprake hy verklaarde dat hy alle grootsche plfnneu voor de verbetering en uitbreiding tan hst postverkeer de mindere ambtenaren hiiet mochten vergeten worden De pi attelsndii brieveD gaard ars en postboden eo de militaire postambteoareo verdienen wel een varbetering van bun lot De heer Lenzmao aott too gabrne iu plaats van het gewone antwoord dat de middelen dit niet toelaten vernemen dat de minister ooroemens is de groote salarissen van de booge ambteDarPD wat te verminderen om do kleine ambtenaren beter te kunden bezoldigen De haer Stepban betreurde het dat niet voor alle postambtenaren betere loonen knn kunnen worden toegestaan De schuld daarvan ligt grootandeels hy den Ryksdag die io 1890 slechts een gedeeltelyka verhooging der bezoldigiogeo wilde toekennen De heer Lensman had gezegd dat de middelen wel te pinden zoud u zijn TOor die verhoogiog alsl men de postkaotoren niet zoo grotitsebeeps inrichtte Dat kondeheerStepban niet toegeTOH Het is noodig alle nieawe kantriren grqot n ruim en flink te maken opdat ig geschikt zyn voor de steeds toenemende eisehei vao het vervoer Het zon Iterkeerde zuinigheid zyn thans kaotoren te bonwen die over eenige jaren te kisin zyn e dan moeten worden fervaogeo CD vergroot Op de Ti ag ran eeo der leden of hetniaxifflumgewicht tan brieven niet kao worden verhoogd antwoordde de heer Stephao dat dit Dietjdoenlgk was omdat het een tegroote schadepost na zich zou sleepen Hybegrootte die schade op vier of yf millioenmark per jasjr de toeneming van bet aantalbrieven sou daarmede geen gelyken tred honden £o io gMo geval mocht de postdiraotie dezensfap wagen no de aanleg van telepboonlyuensnlke groote uitgaven vordert Dit laatstebelet voorloopig ook de verlaging der tetephoootuieven I In HoDgarye heeft men het zóoetarief op de ipoorwegen weder moeten verhoogen Dit achtte dr Stephao een waarachnwend voorbeeld voor andera landen om oiet zonder ernstig ondersoski tarieven te rerliigaD De beraadslagingen zullen worden voort ezet Twee Eogelsche ministers heliben weder politieke redevoeriniten sehoudeo Chamber Uin koloniën en Ooschen marine Eerstgenoemde klaagde er over dat Ëngfland in den laat ten tyd als geïsoleerd beschouwd eo on riendelyk bej end was vun die zyden waar bet triendscbap en acht ng bad mogeu verwaebteo terwyl Eog laods ereotueele tegenspoed net zichtbaar leedvermaak begroet was i msnr bet Ryk bad daarop eantwoord met krachtdadig zyn beslistheid te toonen om eeoerryds zijn verplirhtiDKcn troow na te komen en aodarzgds zyn rechtoo te handhaven en bet bad daarby den troost oodervonden van de gsestd riftrol Ie instemming van alle oodardanen zoowel in AoKtraliê en Canada als io het Moederland Gosehen wees zijnerzyds op de snelheid waarmede een nieuw vliegend eskader gevormd was niet als een bedreiging maar als een blyk vao gereedheid voor alte gebeorlijkhdden Het ei kader heeft dan ook gafo verzegelde instructies ootvauKeo maar blyft ieder oogeubl k ter beschikking Betreffende de TraoHVaalscha qnaestie valt weinig nieuws te nalden Alleen verdient nog de aandacht hetgeen de beer Monta n White dt Transvaali che consul te Londen in de Standard schrijft Den I7den Jannari zond de beer Montagu White eeu telegram aan president KruRwr waarin hy hem nadere inlichtingen verzocht o rer Jamesons aanval eo wel op grond van het beweren der Ëugelscbe blalen dat de Trausvailicbe regeering te voren van depUniian der Chartered Company was verwittigd tMflu heeft hier voegde de coosai er by geen denkbeeld van de snelheid waarmede de mobilisatie in Transvaal uescbiedt Vandaar dat men zich Jamesons nederlaau alleen kan rerkUren door aiin te namen dat men te Pretoria reed alles van deo aanslag wist President Kruger antwoordde dut hy niets daarvan heeft geweten eo eerst kennis verk ee f an deo inval door een telegram den 30sten D c door den cnmmandaot van Marien aan tteneraal Joubert gezonden De commandant leiode lk ontving zoo even bet bf rirht van deo tet grafist dat eene Eogelsche legermacht beKÏ IS de tetegraaf draden af te SDyilen laogs de iyn welke over Tiansvaalsch gebied loopt Oogeveer 800 man rukken op iu de richtii g van Molmaoi s Oog met eenige Maxiiokanonnen Onmiddetlyk na de ontvangst van dit telej ram seinde generwil Jotibert aan den myncommisnaris te Ütto a Hoop Malmanigoodvel leu U het waar dat er troepen by de ren zyn Eo zoo ja hoe tairyk xÖ zy f Terstond wrrd toen tot mobilisa ie overtcei aan Hoe snel dit ook s chiedde waren er toch toeo het vcht bij Krut eradurp begon daar nog met meer dao 400 Botren byeeti Allengs werd deze macht versterkt door kleine troepjes die van verschillende kanten aaokwameu maar Jamesons bewegingen noopteo de Boerju op verschillende plaatsen post te vatten sondat allen oiet aan bet guvecbt konden deelnemen Peilelyk aldus luidt het officieele bericht werd Jameiions bende derhalve door 400 Boeren tot overgave gedwongen By bet einde vao den strijd waren er 800 Hoercti hyeen terwyl nog teedü van alle zydeo troepjes Hunkwamen Van de Boereo sneuvelden er vyt nl Mncdonald Potgieter Jacobs Venier ea Van Tonder en van deze werden er nog twee by ongeluk door de Boeren doodge ch ten Uit deze officieele berichten blykt dos de onjuistheid van da bewering der Ëngelsohe bladeo dat Jameson s bende door de overmacht der Boereo die naar het heette 4000 man telden was verpletterd Tevens wnrdt er byi evoegd dat de regeeriog te Pretoria eerst bericht ontving van de samenzwering te Johannesburg tegetyksrtyd met de tyding van Jamesons inval Ue re eoring dus heet bet verder eelooft nu dat de meerderheid van de bevolking van Juba nrshorg niets van bet plan heeft gewetc n Da leidere bebben onder voorweudsel eener politieke campagne de Üitlaoders in beweging gabracht ten eiode aldus Jameson e verraderlyken aanval te ondersteonen De heer Montagu White heeft zeker den Transvalere een gooden dienst bewezeu door op deze wüze voerdat de heere Rhodes eo Jameson in Engeland aaokomeo eeo einde te maden aan de onware verhttlen door de Engelxcbe bladeo verspreid oatuurlyk alleen met het doel om Jsniesoas nederlaag zoo veel mogelyk te veri oelyken Onder de passagiers die Zondagochtend van Katipstad in Engetaod aankwamen per stoomschip Tartar c bevonden zich 17 Cornwaller mynwerker alle uit Johannesburg dat zy vóór bet Krugersdorper gevecht verlaten hadden iet alten lieten zich over de gebeurtenissen ginds uit m ar zy erkenden dat de opstand de reden van bun vertrek was Siodv maanden zoo vertelden enkele hunner werden toebereidsalen gemaakt om de Transvaalscbe regeering ondersteboven te gooien Zonder eeaigeo twyfel werden de mynwerkers door de directeuren gewapend ofschoon er aan de mga waar zy werkten nog geen wapenen waren uftgedeeld een paar dagen voor Ker tmi toen zy de stad verlieten Maar het was bekend dat zy over een paar dogen tiitgenoodigd zou d u worden zich te oefeoen om deo aanval dien men van de Boeren op de m jn t emoet zag at te slaaq Meu geloofde io Jobaone hurg dat d Boereo de stad oui ingelden en alleen op orders wachtteo om haar aan te taxteu Wy zngeo oiet in zei een der mynwerkers waarom wy ooi le en zouden wagen in het belang van eenige ka titaliBren die wy wisten dat oor buo elgea voordetsl oorlog wilden Toen zy Juhaouesbiirg verlieten was er aan het station eene vijandige betooging tegen ben Er n wagen van deo trein droeg het opschrift Lafaardswagen Io de siad sag men telkens mannen exerceeren de directeu ren der mynen zonden hun vrouwen en kinderen weg Alles duidde op gewicbtige dingen toch werd er zoo groote geheiuiboudiug betracht dst men eerft eeer laat h iorde dat een jjevecht op baoden was De mynwerkers verdedigdeo zich nog met te z ggen dat velen met hen weigerden te vechten aaoeesien zy bloedstorting voor het verkrygen van hervormingen niet noodig achtten En zoo dachten er te Johaonesburg duizenden over i De Afrikaanse Patriot is van 2 Januewari en h aft wel iets over den opsttand in TrauBzaal wat grens aorevolusic maar geeft nog geen byzooderheden over den stryd by Krugersdorp De volgende waek zal de VolksHtern ons die byzooderheden nel breotten A floop van Openbare Verkoopiug van Onroerende Goederen By de op 22 deier te Nieuwei kerk a d IJnal door Notaris J Koeman gehouden veiling tyn drie perceelen Weiland te zamen groot 3 hek taren 33 aren 94 centiaren in koop toegewezen aan L Koolmee voor t 5075 ARKTBERICHTBJW Qouda 33 Jan 189R Hoewel da aauvoer van ffrnnea wel iets grooter was blyft de handel nog ateeda stil Tarwe oeuwsohe 6 75 a ƒ 7 10 Mindere dito 6 50 ü 6 70 Afwekende f BO 6 Poldtir 5 76 i f 6 40 Eogge ZeeuwBohe 4 SB i 4 50 Polder f 4 20 BttitenUadBohe per 70 k ƒ 8 70 a 8 U0 Gerst Winier 3 80 a 4 36 Zomer ƒ 3 fi0 a 4 CUevailier ƒ 4 60 6 60 Haver per heot S 26 a 3 10 per 100 kilo 6 40 a A Hennepzaad lulaodsob 7 a 7 S6 BuitenlandBohfl ƒ 6 60 a 6 7r Kaaarieiaad 7 60 a 8 75 Koolzaad ƒ 6 60 l T 76 Brwien Kookerwten ƒ B fk 9 60 Niet kokende f k Buitenlandaohe voererwten per 80 Kilo 476b 490 Boonen Bruica boonen U i f 11 60 Witte boonan 1 a f 13 60 Duivenboonen 6 76 4 6 Paardeaboooen 4 90 5 26 Mais per 100 Kilo Bont Amerikaanse he f 4 60 a 4 76 Cioqnantina 6 75 a ƒ 7 Foxanian 6 S6 f 5 50 Vbbmarkt Moltvee weinig aanvoer haodel en prijzen matifi Vette varkens red aanvoer handel flauw 15 ü 17 et per half KÖ Biggen voor Engeland goede aanvDw handel red 14 15 et per half KG Magere biggen red aanvoer handel flauw ƒ 0 86 ü 0 fi5 per week Volte lohapen red aanvoer bandel onver flauw ƒ i Nuchtere kalven goede aanvoer handel matig 4 7 Fokkalvereu 8 4 12 Aangevoerd 29 partyen kaas Handel matig Ie iiual ƒ J5 26 2e qual 21 ii 84 Zwaardere ƒ NoordHol landache ƒ Boter red aanvoer handel matig Goeboter 1 80 4 ƒ 1 30 Weibotsr ƒ l ü 1 1 p Kilo aSO Staats loterij 5 Claue Trekking r o Dondordag 83 Januari 1898 No 10918 18U0 No 21 IS 10S8 8616 9803 1S080 en 18798 ieder 1000 No 16495 400 No 4818 9016 en 14782 ieder 200 14719 17780 UfSO 17965 148 5 1S0S4 149 8l 18114 in06 823B 16267 18624 15269 1 680 lf471 18670 16489 16743 16624 18777 16639 l 7 9 16770 18834 16126 19010 16189 19206 16216 19838 16844 19364 16844 19383 18425 19964 16635 19978 16627 S0088 16630 20076 16733 20877 20764 20788 17380 208 No SB68 H366 8744 87 0 9817 10606 11934 18618 U0B8 1 9 9 en 17169 ieder 100 Fryzen Tan 70 84 2100 4465 7884 10086 12104 68 2476 4467 7891 lOlSO 18848 70 8486 4636 7897 10218 18348 103 8644 1 52 7908 111217 18898 108 8646 46 8 7934 10267 12546 806 8687 4 68 7961 10879 18648 291 2720 4673 8090 10441 13047 348 8728 4835 8194 10468 13110 394 2784 4861 8889 10642 18159 478 8826 6256 8892 10888 13184 693 8888 6400 8352 10874 18287 798 8878 6428 8741 10992 18348 834 8836 6634 8747 11004 13403 881 8H67 6949 897S 11080 13411 1074 3067 6069 8988 11118 13466 1098 3143 8097 8999 1124 13672 HOI 3809 6822 9067 1180 14013 1134 9676 6891 9897 11363 14044 1288 3712 6S78 9301 11464 14067 1889 3831 6649 9306 11511 14180 1316 3861 6669 9441 11535 14331 1849 3889 8744 9540 11864 14411 1807 8898 6976 9689 11767 14436 16SS 4005 7140 9767 11911 14483 l749 4007 767 9886 nui 14669 ISSO 4073 7698 9968 12006 14686 17451 20841 1988 4176 7719 9990 19021 14668 17688 80984 1980 435 7774 10011 18069 Burgertljkea Stand GEBOREN 19 Jan yHmwt onden A Coomans en A Ver i g 20 Eliwbelh Adriana Maria nuderi L J Ja perB en £ Ggtberti Cornelia ouden J Loenderaloot en E Kerrebjjn Johaoiieo ouders A F Hoedolt eo M JooD eneel 21 Antbüoiot oudera A V rbru r eo en S faa Hartao GEHUWD 22 Jan G fan der Laan en W van Baleo J H Hnlinber ea T G Sloot OVERLEDEN 21 Jan M fan der Togt 4 m Reen wijk GERORüiN Anna M ria oaden G Straitl en M ran Len Zuv enhulcea GEBOREN Wilbelmina Neeltje oaders F r d B a en A Ottetanf er Janna indew P Ki ijzor en S Boe Aaltje oudera C Ooma en J Bner Jobaona oodera J Pols en B T Vliet Buitengewoott Groote Collectie WINTEmNIOEra A van OS Az March TailUeur Klo weg K 73 GOODA Iteurs van mslordani 9SV M a 84V 96 68V 40 6 l 88 JANUARI Verkn ilolkn NiD aLi ND Cert Ned W 8 n i dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNOA OW Goodl 881 884 iT UG Insobrgving 1862 81 5 üosTBNa Obl in papier 1868 5 dito in zilver IHOH 6 PoETUOiL O jI met coupon 3 dito tiekol 3 UvaUHU Uhl Binneiil 1884 4 dito ieeoilB 18H0 4 ditob Kothi 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito inhoud leon 1888 li dito dito dito 1884 h Sta nji Perpot wliuld 1881 4 TOMIIJ öepr Cony leon 1890 4 Geo leeuing erie l ftoo leeniat erie t Zdii A tii Rip v obl 1892 5 Waiioo Obl Buit 8ch 1890 6 VaNKZUKLA Obl 4 onbep 1881 VHSTBttUAM üblieatii n 1896 8 BoTTB DiM Ste l tam 1894 3 N D N Aft Handel aaud Arendab Tab Mij rti6oBten D a iVlaatBchappij dito Arnh Ilypotheekb paadbr 4 Cult M j der Vorstonl aand e Gr Hynotheekb paudbr 3V Nederlandsche bank aatid Ned Handelmas b dito N W t Pao Hyp b pandbr 6 Rott H potb okb pandbr 31 Utr Hypotheekb dito 31 1 OoBTBKK OoBt Uon bank aand ECtiaL Hypotheekbank pandb 4 i HKBIKA ïlquit hypoth pandb 6 62V Maiw L G Pr Lien eert 6 JïD Holl lJ 8poorw Mij aand Mij tot Eipl V at Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik 3pm aand 6 dito dilo dito 1891 dito 6 lTALlB Spoorwl 1887 89 A Kobl 8 1667 63 8 l 108 loiv 1001 lOl l l 1 102V 4 PoLBN Waraèbau Weenen aand 4 ttnai Gr Bu 8pw Mij obl 47 1 Balliiebe dito aand 7 Vi Faatowa dito aand 6 Iwaog Dombr dito aand 6 Kurtk Ch Aion Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 18 102 46 i in l 80 83 601 1 V 186 107 109 Aui lu Cent Pao 8p Mi obl 6 Ohio Il Nortb W pr 0 aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver t Bio Gr Spm oert v a nHnoia Central obl in doud 4 Louiê It NaahvilloCort aand Meiico N Sp My loh ip o 6i lOl Miaa Kaneai v 4 pet pref aand i 1 H n K TorkOnUrioli Wott aand 14 dito Penni Uhio obliü 6 10a a Orofion Calif Ie bvp in ftoud 5 8 3t Paul Minu Ii Manit obl 7 lOO j Un Pao Hoofdlijn obli t 6 101 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 CANJLDi Can South Cert p aand ViN C Rallw kNav leh d e O Amalerd Omnibua Mij aand Rottord TramweK MaatB aand Snü Btad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 8 BtLOM Stad Antwerponlf 87 S i 108 i Sutil Bruiaol 1888 8V1 102 IIOKO ïhei i Hegullr Qoaellioh 4 118 OoaTKKR Staattleening 1860 5 125 K K Oo t B Cr 1880 8 160 iei iit Stad Madrid 8 1808 347 S n Ver B Hyp Spobl eorl 113