Goudsche Courant, vrijdag 24 januari 1896

Zaterdag 2 Januari J806 34 ste Jaar ani No 6873 1 j f fiOüDSCHE COÜMOT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Pe Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k a met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afionderlijke Nommers VIJF CENTEN A DVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen ijroote letters worden berekend naai plaatsiniimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Agentuur bg de Firnia Wedf B MAMteGouita i Oeude Sielpendruk van A BalHXHin k ADVBRTENTI£N Heden overleed tot mane diepe droefheid mya innig geliefde Echtgenoot de EdelAchtb Heer WILLEM LOTSIJ in leven Bargemee ter alhier in den onderdom van 43 jaren B J LOTSU Lahob ai Wichbbs Maataluit 21 Januari 1896 Men verlangt pr sopgave van smaketyk MIDDAGETEN aan hms p p en per abonnement Fr br Schnytstraat 1 Dninoord s Gravtnhage Cieen Grijs Haar meer DE NIEOWE MNDON doet de gtgze haren binnen enkele dagen ïerdwjnen maakt het haar glanzend en zacht belet het ilTallen n neemt de pelletjes Tan heHiootd Ëificht op den hals van den flacon 1 oiposB Verkrögbaar in flacons lan 1 30 ft f 0 83 bj I A CATS fabr de Papiermolen te Gouda TEGEN MAAGKWALEN geSrek aan eetlust en slechte spijsverteering ben ik gaarne bereid allen een Tan Telen aanbeTolen DRANK kOttelooM te noemen welke my oaden man Tan langjarig Igden beTrgdde C SCHELM Ond Leeraar aan de Reaalscbool te ERFURT DuÜBchland Een ware Schat Toor de ongelakkige glachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retail s ELFBEVVARI i HoUandsohe litgaie met 27 afb Pri s 2 gnlden leder die aan de Terschrikkelgke geTolgen tbii deze ondengd Ijidt moet het lozen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlflks duizend van een zekeren dood Te Torkrygen bfl hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzenijing van het bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Wie zeker zijn wii de Echte Elkel Cacao te ontTang n te8am iigesteld en na vele orcofnemingen in den handel gekomen onder den naam des uitTindera Dr Michaelis Terraardigd op de beste maobines in het wereldberoemde étabblissement van Gobrj StoUwerok te Keulen elache J pT12icft LeIiy Cikel Cacao in vierkanten bussen Deze Eikol Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een i 2 theelepeU van t poeder TOor een kop Chocolate lis geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee sleohts met water te gebruikea Terkrijgbaar bg de voornaamste B 1 Apothekers enz Vs Ko Ko pnetbusjea TJm c 0 90 cTass GeneraalvertSgenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 Zeer Nette Gesteendrukte NAAMEAABTJES worden GELEVERD loor A Bm KMA en Zn Veimengt Uwe Koffie voor de helft met EATEASEM S ENEIFF MAISIOFFIE en gij bespaart 3 centen per pond BOEZ m STEEÏIDRUEWERK fn groete vertcheldenheld Rouwkaarten en Roüwpost met Portefecille Sluiting Menus Nota s Kwitantiën X BRIi KMA ZI Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Tbana i de 2Go oplage rersohanea ran bat boek De Ze Beprostd ea aanbevolen door de heeren 1 Prof Ur Merinléra Para Prengruber i Uujardln Bau metz Parij BoUChOt ParijB Beh Bath Dr Schering Emi Oeï Haih Dr Cyurkoweoh j Oppnratafsrl Or Jeohl Warnon Qpperatifarta Dr Sohlesl Gaai Obef arta Dr Darses Pai Üa Chef artaforestier Aken Diatriclairta Dr QrOBSmanD ohUn en iiitz Dislriotanru Dr Busbach Zirk Krankaria Dr Steingreber Cliarcnton üoMui Dr V Asohenbaoh Corfu Dr mul Corrazza Vendie Angeville Parüa Lavabre Parija n Wille Taufkirrha V ff CablliOt Arcaohon H H JPortget Lonsac GuiUoaeau Bor leaux LabatUt BorJeaui BOttgavel Ia Per rière L Hirsohfeld Weeroii It Lieber Innsbruck II Hammer Plaurn Weiner Weeuen ff AUBt Brootou 1 Matnaohlecbner Briin uuwKiekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Uet doel ran ilit irerkja ia keania te veraproiden omtrent den aard der zonuwzwakta tiara oorzaken en j eroltfen onderrioht te gevon eu Keueiinj te vinden Het handelt over bet bekeoil worden van de Phyaiologisobe ontdekking lioa op de eenroudigüt denkbare wijao op oua zeniiwgealel kan uewerkt worden en wel mei een auocea dat zoowel een groot aantal uitalekende artaen ala de geaceakundige pers aaliteiding tot diacuasie gsKeven beeft Het wordt derhalve aan ieder die aan ziekelljken zenuwtoeBtand of zoogenaamde zenuwaohtigheld lijdt welke zicb kenmerkt door habitueoie hOotdpUn migraine cODgcBtie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeeae Uchameluke onrust en onaangenaam gevoel venier nar zieken die door Beroerte getroften zgn en aao dn gevolgen daar van lijden zoomode aan verlammingen Spraakverlies of moeieHlk spreken Styf heid lo de gewriohtep en voortdurende pUn in rezelve partl6ele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid mi en die reeds geneeskundige hulp inriepen on door de bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren ipwryvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing f betering verkregen findoijk aanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te warden en daartoe rerton hebben wegena veraohiiiiaelen van voorldiireod angStgeVOOl beneVOldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dui eligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisoa kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevena asa allen die tot de bor ngenoemde catbegoriéb van zenuwlljdersbebooren zoomedo aan bleekZUOhtige en daardoor lol zwakte vervallende jonge meisjea ook aan gezondeu zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en dio de reactie der geiatelyke bezigheid voorkomen willen dring nd aangeraden zich in het be it tan borengenoemd boekje te aletlen dat franco en kosteloos te verkrijgen ia te Amsterdam M CLÉBaJI Co lleiligeweg 42 Rotterdam F K van santen K01 FI Korte Hoofd loog 1 OtreOhtLOBRÏ St porton Oudegracbt b d Gaardbrug 1 22 AinersPoorlsche Machinale GHÜITFABRIEK STOOM BROOD EN BES M TM AitEBSPOOHT Prijsverlaging van af MAANDAG 13 JANUARI 1896 Gewoon Hogrjebrood van puike rogge zonder bymengsels tot 1 Kg 5 et 1 Kg 71 ot 2 Kg 10 et 4 Kg 20 et Voerbrood van zuivere kw liteit grootnndeels puike rogge tot l s Kg 6 et Zoet Roggebrood bflzonder goed van smaak 1 Kg 11 et Roggebrood met Krenten extra fijn en idem rozynen zonder pi en Kg 12 et OngebuUfl Brood met Prima Tarwebloem vervaardigd van de beste tarwesoorten panvcrm Kg 5 et 1 Kg 10 ot l i KG 15 ot 2 Kg 20 et Munitiebrood broinbrood van de fijnst tarwesoorten ronde vorm 60 Dg 51 et 120 Dg 11 et lange vorm 50 Dg 4 t 75 Dg 7 et 1 Kg 9 Cl 2 Kg 18 et De bovengenoemde brooëgewichten worden behalve liantbrood gegarandeerd all Jlianen worden latr onxa eigen oalnn i naar de be te io rood riite KyRleem n ingerichte arianreiiiigirppoelaerij wa Bcherij drogtnj en loriuliuriel ting b ï aï deuil 21 virsrtitileide nii chines vaD lUe vreainda b ilnnddi i li o ontitnnn witke nrdrra in Un refti V rooIcnde h n ede verbakkin worden 1 waarna dn ïnuere rnn u dror middil van zei al 1 ali lrn nalara guaali o nordrn rndui get D aMt P l I van mi l DtKaneii in let n cel koiiii zoodat dank tii unie uitgebreide en koiapli te iiinclitingen una I brood hierdoor alle u rieda bejiaald eel heler oei umrr n gironder di n andir brood ia woarby nog I komt dat wy oor on grund toiTeD alleco hrt brile gw d ginoeg aohicn Dépóthoudera gfevraagd franco toezendirig tlinke provisie Allerwegebfkioottd met ËereDiploma s Gouden en Zilreren Medailles beneTens £ ereDiploma Gouden Medaille en Or tiflcate o Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Werelimmil Druiven Uorsl lioniij Extract MELIANTHE UIT DU Machinale E abriek DË HONIQBLOEMi VAÜ H K vatiSchaik COa gevestigd te s Oravenhage Gean middel is ot kan worden uitgeTonden welke de Uelianthe OTertreft het is OSHBRROMPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de rele en verschillende bekroningen getnigt Bet verzacht en geneest ONMIUDtSLIJK de strengste hoest en veronderde borstkwalea Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadine invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de M1 L1ANTHË bewezen zpn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te a Gravenhage t Verkrygbaar by F H A WOLFÏ Drogist Markt Gouda E H VIN MILD Veeratal B 126 te f ou fa A BOÜMAN Uoordrahl J ü BATELAND Boskop e V WIJK Oudewai r 6000 Stuks uit d fftllict maiaa eenar der eerit baittnluidieli fabriekes orer ganomtBS loogenaamde Leger Faarden Dekens moeten taj n dan ajutprija tad fl 2 76 per stuk wordan ailverkooht Dtzi dtkk onalljtkire dikcn ifjn zf warm It mr p l8 ea 140X190 em groot doa fact g heek paard badekkand mat wol opgenaaid en 3 bratda itreepan voort een kleine partij witte wollene SlaapDekens groot 140X190 cm wegena zeef kleine lechta door vaklui bemerkbare fouten inliet weebel aangeboden tul fl 3 50 par atak Kotten anders het dubbele Dnidaiyk fwefarcren beal el tingen worden MO lant do roemutd itrekt lrr ii toeaendfiiK van htt bfldrac f onder reniboitn prompt nit B HnrwltB HaaatFlelit Groote staait Si WE8TLAND8GHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te Gravenhage rentrekt Gelden op fa tgppotkêëk n verkoopt Fau4brieeen van 1000 500 100 ea 50 nllchtiajon tan kantore dar Bank en bjj de Heeren Montijn ê Co jj HOOFT GUAAFLAND De Directie j i ERPBli8 ROlJAAftD BINNENLAND QOUDA 2i Januari ISdB Naar d openbare ierechtiittin der arrondiissment rechkbaiik ie Rotterdam is verwezen de uuk van den reisiger G E woonaehtig alhier daar ernstige verdenking op hem rost dat hg lich ten nadeele van syoe patroons de heeren R H Co alhier heeft schuldig gflmaakt aan de verduistering van ene soifi van f 1300 Men meldt nit Woerden dato 22 Jan Zoowel Mauidag als bedeu heerschte hier gronte drukte en waren er eene menigte kooplui aanwetig Maandag toch werden 63stuks gulachte koeien verkocht en heden 212 geslachte varkens allen t fkomstig uit den stal van den landbouwer D Op t Landt an het naburige Nienwerbrug die ter beteugeling van het op dinn stal uitgebroken mond eu klauwaeer oateig nd waren en ten verioeke an den burgemeester verktïcht werden Ook een paar aree igiugen te Woerden kochten eeue groote faoeveetbeid vleeseb om dit onder de behoeftigen rond tie daelen De reehtbank te Rotterdam tal dezer dagen besHnen of de preventieve gevangenhouding van Cath W Boogsteeden zal bestendigd blijven of niet Heden is de termyu van 14 dagen verstreken En inspeotenr vau po iiie it volseoa de Tel c naar Utrecht vertrokkeu ten eiude onderzoek in te stellea io z ke Van Berkel Da afbaliog der pryun van de teotoonatel liogflotery kan tegen overgave van bet lot van Maandag 3 Febr a i af tot den laataten dier maand gesobiedeo aan het Paleis voor Yolksvl t en later aan een nader op te geveo lokaal Wij fcunneu bieraan nog toevoegen dat de termyu vau afbaling verdaagd moeten worden nu bijjkt dat met de trekkiogslysteu meer tyd is gemoeid geweest dan vermoed werd Hat blgkt dat aan het departement van Binneolandache Zaken met kracht gewerkt wordt aan de herKieniug van de grenzen der iieb uitbreidende gemeenten De Memorie van Antwoord betreffende Amsterdam versebynt binoen kort De voordiacbt betrefFeude Haarlem is door de verschitlende tEVILLETOJl 1 Van don eensa kant is het i elukki dat freule Adelaide bem niet herkend heeft merkte Herbert san Hst zou voor baar alleroDaangenaumsit geweeat sijii om openlijk in het verhoor te moeten treden Lord Dane itemde dit toe en het sprek werd hier door het binnenkomen van den hear Leater die bij Lsdj Daua i eweeat was afKabrokea Herbert gisg naar boren in da hoop Adelaide te ontmoeten Maar tij noch Lady Daoe warea in ds saai Hy Eooht haar in de andere kamera dook te vergeefs eiadelqk kwam bij Sophie op de ftaaoderij tef en Ha syt gij daar soboone Sophie 1 loo begroette haar Herbert die gewoonlijk met tal raakomplimentjea tija Fraoioh aan de kameaier loohtte Waar ia freula Adelaide Ik heb van raorften fteen tijd om naar awe xoltepr at te luisteren nyoheer Herbert antwoordde Sophie knorrig De freule is siek Wat zegt gü ie de fraaie liokP Ja ziek eu te bed en ik ga naar de keukeaom kruiden voor baar te berei len dat ia een drank waarvan gg arme domme Bngelioben niets weet Mjlsdy l5aaa is nu bg haar en zij beknorthaar gedacht Waarorar beknort zy kaar F ollege s onderaocht Die betreffuDtle LeuitMi IS ter ooderzoek aangeboden Die aangaande Delft kwam Maandag in terwyl Dordreclit ziju htlaugen nog bjj Ged Staten aanhangig iet De grensregehug TOor Delft omvat de opheffing der gemeenten Hof van Delften Vrijenban welke gedenlielijk h Delft gedeeltelyk bij de omliggende plttttaland gemeeute zullen worden gevoegd Men meldt uit Sliedrecbt Aan bet ger ieht als zon een zoon in een twiit niet zijn vader dezen virwetan bebben een drenkfcling vnu eenige booderdeo guldens te hebben berooid en bet lijk daarna met 8 n kei bezwaard te bebben lateo zinken sebyot niet te veel geloof gehecht Ie moeten worden Het ifl althann aan de politie nog niet mogen elukken een eohelen getuige te ontdekken die by dezen twiat tegenwoordig zoo geweekt z n en de zoon die aleeds in minder goede erslandhoading met deo vader leeft verklaart nsar wy veroeojen zich niets O utreot het verwyt te hariaueren en evenmin ista van de laak zelven te weten Tegen den Vuchtschen wonderdokter dieti genwoordig in de Twaait Apostelent te 8ü rtogeubui ch woont is procea verbaal opgemaakt wegens bet onbevoegd uitoefenen vanda ganeeakuodt Met leedwezen vernemen wy dat d beer J Prins stnds 1888 lid van de Ëoraie Kamer voor NoordHolland te Wormerveer il overleden Men sehryfl aan de N R Ct uit Utrecht Wederom is lo een der deftigste buurten van de biunenHtad een groot huerenliDis onder den hamer gekomen en door eeo indnttneel aangekocht die daar zyn saak een couraotdrukkery zal veHigeo Het h iia sttat op de Drift en beeft nog eeuige hi 4torif che beteekenis omdat de hertug van Alva daar gewoond lieeft en de trappentoren er aich nog in bevindt wttarlaogs naur de legende zegt de hertog des avonds te paard naar zyu slaapkamer klom Dat de aaozienlgke huren ér nïot hyr onder over gesticht ziJD dat de stilte van hun drftitfe gracht door zoo n drukke uering dreigt verstoord te worden is verkliiurbaar Men zegt dat den kooper eeo vry aan Kien l ike winst die hem op leii verkoopilag zalven no namens een der burea geboden werd van de band beeft guwt zen Zoo van lieverlede trekt de defti fheid iifiBi De freule venlmnt beknord te worden voefijila bet meisje er op den haar eigen vrypostii en toonbg Waarom heeft tij het geheete buis voor niet in rep en roer gebracht Als zq zoo nis zg zegt uiets meer zag duo dn worateling waartoe diende dan al dal miabaarP Val Met dit geliefkoosde Franiohe stopwoord vcrdweou Sophie en spoedde zij lioh de tmp af naarde keuken En toen Herborl Dane begreep dat er voor hem dien dag nlrts op bet kasteel t halen ivas i iDg hij ook naqr huis Maar nu r on de znak hetreffnade het ongelukkige voorval welhaast een andir aanziiin krijgen Toen Herbert Dane met tuiteLiozen tred naar huis tleuterde met die eigenaardige uitdrukking von ver ieliag op het gelaat die het wisse kenmerk van alle leoeloopera ii ontmoette hij iemand die in den omtrek au Danesbelfl meur algemeen bekend dan jaisi geacht was Zyn naam waa Drake hij waa vigacher van ambneht en daarbij een groot liefhebber van amokkelen hg waa gewoon om met lïjne boot heimelijk langs vreemde aehepen te varen en zoo veel mogelijk op te Udua eu binoeu te smokken Hy nam zijne blauwe wollen muts die veel op eene nachtmuts geleei af om den heer Herbert Dane te groeien Wel wel dat is me eene fraaie geschiedenis die ik sedert ik aan wal hen hoor vertellen mijnbeer Het gerucht loopt dat kapitein Dane vermoord i dit tgn liobaam op zee rondzwalkt en dat DavyJones alleen weet op welke hoogte oageveer Ts dit alles waar Ja het is eene onverklaarbare gesohiedenis Drake wu het antwoord mair ik vrats dat s maar den buiteokant der htad Üe Singels de Miilieliaan de Biltscbe straatweg het Hoogelandspark xg pryken meHrendbels roads met nierlyke gebouwen byua alle bew oud door in ezeteuen als vroeger by voorkeur zich op de Nieuwe Gracht Kromme Nieuwe Gracht eu in tlergelyke stille buurten vestigden Die bonrteii krijgen dan ouk van jiar tot jaar een geheel a der aanzien De op Hetgië veroverde kanonnen die voor vele huiten als paaltjes op den rand der stoep sloadea meteen Vogel iü de opening van den loop genoldeerd Ign reeda lang erdivaDen Nog slechts vuor 1 en huis op de Nieuwe Gracht en voor eeo op de Lange Nieuw trait staitn zy Dominees eu profesaoreo voor wie deze buurten eertyda een geliefkoosde verblijfplaats waren hebben Uogzamerhand bun planti moeten inruimen aan kantoren scholen winkelier moJiftteN buk kera drukkers tot koffi hniahonder toe Daar de buizen door hun grootte en ijprictiting evenwel niet vuor nlle zaken en l woiiers geschikt 7 yn gaat liet niet altijd gemakkelgk ze van eigenaar te doen veranderen Somml e ziju dieiiteiig VoigB een j root d el Hn bet jaar onbewoond Zuq o a bet kapiiale huis om den hnek van bet Janskerkhof welks eigenaar in bet bnitenlnnd tfoont en waar men oouit eenig teek n van leven 7 et als voor eeu paar ramen vhu de kamer door den huisbewaarder bewoond De hiMifpri eo der woningen io dehiooeDttad worden otsckoon ook hond rdeot nituwe hurgerwonmtrtd in de buitenwpken irordeii bggHbouwd met ooemenftwaanlis I i er en de behoefte ook aan grootere üaizeu bigft voortdureu In bet Hoogelapdi psrk zal nu vermoedelijk weidra weer mot den nanbonw van beereubuiKsn worden begonnen Op den Biltschen straatweg tot nabg h t lort de Bilt ii thans ook door een bouwondernemer het terrein jekocbt dat nog ala binnen den militairen rayon gelegan bebuuwd mag worden en daarna zal nu ook weldra een geheel net van trateu verry en dat zich aan de np liet nienwe nouiijderx astbuii oitloopende Bteijenbnrgstraat aanlituit Van een verdere uitbreiding der stad in ooitelgke richting lal men dan oorloopig moeten afzien totdat bet lort De Biltdaar miittjchi n oog eeua ait den weg geruimd wordt Een gee tfllgke te Görlitz leed ndert eenigen Igd aan ondragelyke hoofdpgoen en nadat hg tevergeefs eu professor te B rlgn had gecouioiteerd benam de nngntukki e ten eiude raad zich het leVMu Hy de Igkopeiiiniï vond m n in Hen iriw ndiir n ffehoo al te iraar is Het lichanm is nog met govoiiden lj hebban er den gnaiohen morgen te vergeefs naar ff er lacht Dat heb ik gezien antwoordde Drake Wie was de aanvaller Daar oppe t gij juist de gro te vraag Ik hel daar jnnds in het dorp gehoord dat Net buwe eii is dat do knecht vnti den kafiitein dien men eerst voor den schuldige hield oiisciiuldin is Ik weet dal men dit vertelt of liever hetverwondert mij ni t dat men hot vertelt Welnu raijoheer missoliiun Van ik al is hel lisn ook nog too weinig toch eeiiig licht over dezezaak verspreiden Gy was de uitroep van Herbert lerwyl hij Drake verwonderd aanalftanle Ja ik Ik was jmst den kant caar Kaap Nut uit geweest want ik had behoefte om een praatje lo maken met den ouden ik wilde zeggen weot ij ik was den wt g langi het kasteel opgevarun Dat doet niets ter zake spreek t ob uit viel Herbert Dane a mans verlegenheid bespeurende hem met gprastatelleniten blik in de rede Oij zeidet dat gij naar Kaap Nut waart gegaan om zoo ati gewoonlijk met dien ouden deugniet Heacher een of ander komplot te smeden dat is in zuiver Engetscb de ware toedracht der zaak Maar weet dal al cag ik u beiden met eene boot vol smokkelwaren binnen komen ik er mij in bet minst niet om zou bekommeren Ik ben geeu kommtea eo itoek mg nooit in eens ander mans zaken Nu ik was dan zoo als ik straks zeide naar den ouden Baeoher geweest vervolgde Drake maar sokel met het doel om eeo praatje met hem te ma i aug een si uk van een griffel dat de oorzaak was tieweest van eeu cbrouiiche berseuvlieaontsteking Men deelt aan de N R GL mede Dezer dagen werd te Veohel een dokter ootbodeo bjj een zit ke De dokter begaf rich oomiddellfik derwaarts dorh daar fag buitengewoon corpulent is bleek de deuropening van het huis van den patient te nauw te zyn om hem hinnen te laten Hoe de dokter zyn lichaam ook wronif bg kou er uietdnnr Ér bleef nu niets anders over dan den zieke alt bed paar de deur Ie dragen terwgl de dokter buiten bleef Het heet dat in Karlsburg een stad lo Ze venburgen waar Arton uo twee jaar geleden zich een tjjd lang verborgen heeft f eboudei een kist mnt de hiug gezochte documenten geronden is Deze WAS indertyd door een bankier uit Parys die nabg Kwrlsburu een nijjn bezit by deu notaris van die plnatn gedefioueerd Die kist H door de Hojiganische politin ontdekt eu naar Boedupcnt gehraoht Meu ïi thans bezig met het ond r oek vau deu inhoud Belangriike stukken moeten daarbij voor den dag gekomen zijo D e nieuwe Prui i che Wilbelms orde ingesteld hg do herdenkioK der nticbtlng van bet Duitsche Ryk als onder cheiding voor buitenirewone verdiensten ten opzichte van de vulkswelvHart en ontwikkelm f in liet bgzonder op iincmal ifebicd ia door Kooin Wilhelji terstond ook toegekend aan vior niet vomtelyke Inmes En wel aan cravin Vou W dderoee barones Von htomm Halborg mevr Hoffbauer te Potsdam eu mevr Weiitzel H ckmaon te Beriyn Behalve ann prios voh Bismarck en eenige niiHÏRt rs Miquel en Beriepscli in de orde nng o a verleend aan prol Hiutzpeter den leermeester de Keirerii en aan deu bekenden predikant Van Bodeischwiogb In het Forum f be chrijft de heer Ferrero een volgeling van Lombrose verschillende Toimeo van misduad hg de dieren Onder de byen het nijverste volk ter wereld viu lt men luiaarde dronkaardn en inbrekers sommige volgels stelen er zijn moordenaars ook onder dH niet vleeschetende i ieren Soiniuige by o ond rrietnen stro ipl chteii nnar andere ko ven doodtin de pchil twHclitf on de bewoner breken in en gnan met de hoiiini aan den ken waarlyk myntieer om geeue andere reden Ik bleef daar langer dan oerst mijn pion was er kwam ie haaat terug daar ik op eenmaal de sn rst had gekrofteu dut mijn boot sou wegdrijven toen ik plol tlini twiitende atemmen hoorde Ik was toen op den heuveltop want ik ga gewoonlyk by verkiezing tlieu kant uit in pUiata van don grontcQ weg eo ik stond juist vlak legen over do ruinen vin do kapel toen ik luid hoorde sprekrn Ik verbeeldde raij d it de siemmeu van den kant van het kasteel kwamen en ik stak naar dun ander m kant ovor om te Tien wat er gannda was Op het grasperk halfweg tusBchun de rutnun en het kasleel stonden twee mannen een van hen sprak up luiden dreigenden toon on toen ik nog nader bijkwair herkende ik kapitein Dane Zoodra ik bem herkende week ik ualunrlijk terug Nu volgde er eeue paaze Herbert Daeo wachtte een oogenidiic eer hg vroeg Waar zegt gy dat het plaats had Tiiischen de ramen en bel kasteel mogelijk iets meer aan deze zijde van het koateel De andere man was een vreemdelinit Ëen vreemdeling herbanlde Hörheri Dans verwonderd Hij had waarscbynlyk verwacht te booren dat het Kavenahird was Ten minne my was hg vreemd ik weet niet dat ik hem voorheen ooii heb gezien Het waa een groote bullebak van een kerel die eeu pak onderden arm had Welk aoort van pik Il