Goudsche Courant, zaterdag 25 januari 1896

behoort Intnsschen rerklaren koster en aanfprekar dat De Krgtberg ouk door rele niet parochianen wordt hezoebt en dat rele katholieken dikwgis gaan near andere parochiën dan waar tg wonen Een getuige ii décharge rerklaart dat de jongste beklaagde twee jaar bg hem in dienst is geweest en zich uitstekend heeft gedragen Ook orer den vader van de beklaagden wordt een goede getuigenis afgelegd Na sfloop ran t getuigenverhoor reqnireerde t O M bg monde ran mr Regont IS maanden tegen deo oudsten beklaagde en ontslag van rechtsverrolging tfgeu den jongsten met eisch tot diens plaatsing in een rgksoproedingagesticbt tot zgn I8e jaar De rerdediger mr J J W van den Bieseo aehtt3 het wettig bewgs niet getererd en eonelndeerde tot rrgspraak met onmiddellgke inrrgheidstelling Van den jongsten beklaagdfl De rechtbank stond het laatste rerzoek toe en bepaalde de uitspraak op 30 Januari a s De vreemdeling die eenigen tgd geleden werd aangebonden rerdaoht ran bg een bankier te sGrareubage ratache wissels ter rerzilrering te hebben aangeboden is door de rechtbank aldaar naar do openbare l reobtzitticg rer Langs dezen meer en meer gebruikelgken weg In een ingezonden stok ia de N Surin Ct scbrgft een zekere heer Bromet blgkbasr san roorganger ran een of andere oodgereformeerde gemeente Nadat ik in de Vergadering dsr Gemeente mgn God heb gedankt roor Zgne groote ganude mg bg bet krankbed geKchoaken verlang ik Hem nog langs deien weg mgn openbare buide dank en eer te brengen roor Zgne wonderbare reddende liefde en macht mg ia deze laatsto weken betoond De officier ran Justitie te Groningen waaraohuwt tfgen Carolna Remkes sieh noemoode graan handelaar wonende te Groningen in de Barestraat Hg biedt in rele bladen graned te koop aan en tracht dan gegadigden o er te halen tot vooruitbetaling waarna de lerering achterwege bigft of in plaats van bet bestelde eenig ksf of onkruid wordt gezonden met ilechti enksle graankorrels Een nienwe opUobtersknnstgreep waarmede nsar men rerbaalt eenige stadgenooten zgn beetgenomen Een mgpkperioon met een geldtaseta die ar nit ziet all een geldophaler berindt zich toevallig roor een huis op bet oogenblik dat melkboer bakker of kruidenier heeft aangebeld en geld ran de dienstbode in ontvangst moet nemen en rraagt dan bem roor een kwartje en rgf centen die hg op de hand houdt drie dubbeltjes in de plaats te geren en als hg die in banden heett geeft hg zgne mnntslokkeu over maar heeft intosschen het kwartje weggemoffeld Ata men dit bemerkt heeft de man zich al snel uit de roeten gemaakt De Dnitsche ReichBauKeiger waarschnwt nogmaals roor de zg erfeniaBrandt in Nederland Het blad doelt op de verdeeliog van de nalatenschap ran een in 1791 gestorren koopman J C Brandt Ondanks de bewering er erfgenamen wordt thans geconstateerd dat volgens inlichtingen der Nederlandsehe regeering noch door het Financifio noch door een andera autoriteit in den Haag af te Amsterdam gedeelten van de nalatenschap beheerd worden Eveneens heeft de firma Lippmann Rosenthal Co op welker kantoor geld der nalatensehap zon belegd zgn met ekerheid verklaard nooit znlken gelden in beheer te hebben gehad Onder date omstandigheden zoo wordt nfficieel verklaard zal aan de rechthebbenden Directe Sp rwegveTblüdlDgen met GOUDA Wl ler l 5 AaosevangeD 1 October Tüd vao Greenwicli 1 Ï4 M 4 60 4 67 6 04 6 11 5 10 1 41 1 61 l Bt 1 0 U 7 U 7 68 7 59 8 0 i ll t M I Oi t 4 1 44 IM 7 U 11 10 HOTTIXDI B S O D 1 11 50 1 10 48 10 19 10 89 10 10 41 10 49 7 I 08 8 19 1148 U 4 7 45 8 07 DIM HAAS eOUDA gOBDl DEN Bkkl t Hlg 6 51 7 90 7 48 8 80 0 18 9 4 10 1111 15 ir ll 1 811 44 1 58 8 48 4 18 6 17 8 08 7 58 9 881 Voorb 6 67 10 17 1 41 t 14 Z Z gw5 1l 10 88 1 61 88 9 5S Z U 8 99 10 48 9 08 39 lO Oi Onud t tS 7 60 8 189 9 58 10 1810 5419 05 11 459 17 14 4 18 4 4S 5 47 50 8 SS lO l 99 8 54 9 14 U 10 01 10 11 10 87 9 89 1 89 11 4 eouda 7 1II a l5 9 09 9 7 10 90 10 60 11 11 1 I8 1 17 1 16 8 47 4 45 l t 7 14 7 4 Z f ll 7 418 47 11 09 19 40 4 67 8 01 Z ZaBW 7 5 8 5 11 18 19 49 5 01 8 19 Toorb 8 07 9 08 11 97 1 01 5 80 8 I 8 19 9 18 9 T 10 07 10 41 11 88 11 48 1 011 67 4 05 4 17 5 85 5 57 7 44 8 11 9 Mo U BliUwïk Knuwtr en Nootdorp LndKhwdam n Hekndorp UTtKOH T O OUD A 10 11 84 18 50 10 8 5 4 48 88 740 8 00 0 0710 18 11 61 4 18 8 68 0 88 10 81 4 84 O 10 44 19 07 1 18 8 48 4 87 6 9 7 09 8 95 8 41 9 49 BOUD i C T 1 O H T 9 06 10 19 10 57 19 48 9 80 11 14 8 87 11 SS 9 45 9 87 10 51 11 45 1 90 8 08 9 7 60 8 11 8 19 8 88 Utnckt WMido Oadavikr a da 9 4 Vo ïï H 4 10 Me 74 M IHM 1I H S0 7 4S 8 4t U U 8 O l U A A U 10 01 10 67 11 06 1 iKitvdam C it n nda 7 9 Maypen te lMav lbJbntsveg en ireem4t Mlaahl 4M m Hakandorp Ü ft It HMtdti ÜdMÏwilui u BMawtlk CniiMI u rttudvp hoala bftUljoDi voor dit werk êi n duruit oplitiM aiadelgk geregolde koIooiSn tbq roofbjjsa Nog Tsrwoodatykor is het dat men de bgen tot het kwide kmn opwekken en de deagdzumttt tot dieren maken door hnn een meogtel Tan hooiog en braDdewgn te dri ik a te geren De by a findcn dit lekker en de gerolgen ijjn r n ernitig ah bg den mensch BJi worden itechti geloimd prikkelbaar eo lui gun dientengefolg apoedig hoDi ariyden en dan doen zg deo eersten stap nnar den af grond eg plnnderen de goedgeTulde korren Ér is een bgenaoort de Spbecodci die uitsluiteod ran ploodena leeft Bg Togels rindt men dieTen Niet alleen bg de eksters maar ook in de dnirentil komen berhaaldtlgk gerallen ran diefstal roor Spreeawen plnnderen de nesten ran swalawen en deze wraken aieh op deielfde manier Paawen kannen dronken gemaakt worden met brood iu brandewgn gesopt Ër is geen roorbeeld ran misdaden die xg in zalk een toestand zonden begaan alleen toont hnn wankoleode garg die zeer afwgltt T in hnn gewone rieftigheid dat xg in kenaelgken itaat Torkeereu Katten zgn onnerlgk sommige bonden die gewoonlgk het mgn en dgn goed weten te onderscheiden stelen wanneer zij jongen hebben al wat maar eetbaar is Patrgten zgn zoo jaloenoh op eikaars jongen dat zg die dikwgts dooden Kindermoord komt bg de dieren reelmldig roor Bg alle soorten worden rrouwtjes aanfiptroffen die niet roor hnnne jongen willen zorgen ze rerlaten of soms dooden Honzenn heeft hg da anthropomorpbe apea rooral bg de wgfjes in den dierentain opgemerkt dat zg elkander met de grootste wreedheid behandelen en nu en dan zelfs rarmoorden alleen omdat zg elkaar niet kannen nitataan Sreimts bg dan menseh is het misdadig indirida dikwgla hei kind ran bgzoader ontwikkelde onders men riodt bg de dieren de menschelijke misdaden onder allerlei rormen tarog hoewel op kleiner schaal in zeker opticbt zgn da dieren minder misdadig dan de meuBehan Weder Ternemen wg ran een sneeawbal die eena lawine dreigt te worden de sneeuwbal nl ten roordeele ran het Haagsehe Kinderliekeohnis dia door den heer W tho Wety te Amsterdam is aan het rollen gebracht Bg nadere nitrekening is dexen beer gebleken dat wanneer de geheele brierenkettiog ongitbroken doorliep soorele millioenen brieren en postlegels in zgn bsait tonden komen dat het grootste hnis te klein zoo zgn roor de berging Hij beeft daarom ieder die in het bezit komt ran een tot dezen snaeowbal hehoorenden brief Tarcoebt aan de daarin rerratte uitooodigiog niet te roldoen maar den ketting te rerbreken Brter zon bet zgn als de ontwerpers ran dergelgke sneeowballen hanne berekening rooraf maakten in plaats rsn achterna De Commissie ran rapporteors der Eernte Kamer roor de algemeene beaohouwingen orer de taatibegrooting is gereed met buar roorloopig rerslag dat no spoedig zal worden rondgedeeld Gedwongen Ohristeneo In Liberia bebbeo rele zendelingen eenn methode van bekeeren die de rerontwaardiging opwekt ran Amerikaansehe en Ëngelsobe binden Zg koopen nl negerftlaran roor drie dollar per hoofd om hen Oen te dwingen christen te worden De methode is niet fraai maar ook nist nieaw Menig andtiliDgen genootschap dat in Afrika werkt zou er meer ran rortallen kunnen 8 40 8 47 1 14 9 01 10 1 17 0 01 8 K 4 7 15 7 7 M 7 4 7 61 1 1 10 1 11 1 11 da Mooidnoht 0 p lla ftotterdim Jiottcrdmn hpgll lieuwnktrk Hoordmhl 7 d Usod 5 S5 7 7 55 8 09 8 81 Oïd v 5 60 8 54 WMrdn 6 69 7 08 8 19 Imhl 8 18 t 8 98 8 41 t t Vut ilulndui 7 8 14 8 1 9 86 eoud Ken Kngelseh blad roor geneeskunde meldt dat de Amarikaansehe dokters tegenwoordig te doen bebbeo met een nieuwe ziekte matntinale manie Onder de boeren in d n Staat NienwYork neemt namelgk de krankzinnigheid schrikbarend toe nasr men zegt ten eenen deele ten gerolge ran troegopstano ten anderen deele door een onbehoorlijk gebruik ran tpiec en aardappelen Te Drempt is een korenmolen welke wordt gedreren door een petroleommoter Bg genomen proef is gebleken dat bij doelmatig werkt Bg de oefeningen in het schgfscbieten mat de roToUer door bet kader ran het te Leiden in garnizoen liggend bataljon infsnterie in de duinen bg Kstwgk werd gistereo de sergeantinstracteur Vrgboff door een kogel grtroSen Ofschoon de kogel nog niet rerwgderd is kannen worden geeft de toestand ran den gekwetste geen aanleiding tot orermatige bezorg beid Te Utrecht heett de MiddernaehtzendingVereeniging besloten ai n informatie boreau op te richten roornamelgk tan behoeve ran meisjes die bgconderbeden willen weten aangaande het buis waarin of de bewoners bg wie zg zich rerhoren De persoon eergistsKn te IJmniden oierredeo door een trein der H IJ S M is des aronds in het Ziekenhais te Haarlem orerieden De man woonde te Velzen Men schrgft uit IJselmonde Aan de eigenaren an landen in dan polder Varkensoord die aan de Varkenoordsehe kade gemeenie Rotterdam met de einden ran hunne pereeelen uitpaden is orer een lengte ran circa eeo kwartier gaans aanvraag gedaan am 80 mater diep daarran te rerkoopen Waarop deze belaegrgke aanrraag doelt is tot beden onbekend In ieder geral zon het voor onze gemeente ran reel belang zgu als door znlk eene uilgettrekte bebouwing de kortste weg fan hier nasr Rotterdam tot eene straat en daardoor tot een begaanbaar pad gemsakt werd In een spoorrg to ig eerste klasse maakt iemand de opmerking dat de reizigers eerste klas de meeste kranten koopen Dan ksn men niet zeggen laat een ander er op rolgen dat dit een uitgelezen pnbliek is £ n 00 beweert men nog dat onze taal zich niet leent roor woordspelingen I if e 11 11 li ii 11 45 11 65 10 14 11 01 11 08 11 15 11 14 t il 10 17 11 11 9 51 7 47 17 4 U 4 47 6 57 8 5 8 81 10 11 7 10 10 99 8 84 6 05 8 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 5 89 86 f 9 04 f Tl IB AU 18 10 1 18 10 14 U 5 8 48 4 47 81 4 86 In den namiddag ran Zondag 15 December tegen ongeveer 5 nor l oorde de koster in de kerk De Krijtberg c te Amsterdam eeo raar en rreemd gelnid dat afkomstig scheen ran de gaaodery bet whs alsof er aan een bas werd gepeuterd Na bet slaiten der kerk begaf de koster zich met een ander naar boren en berond dat een deor die gesloten moest zgo open was op de gaanderg komende bemerkte men dat aan de bos die berestigd was aan de collectantea bank gergtd en gebroken was £ n onder de bank tegen den grond sag de koster twee manspersonen die zich blgkbaar schntl hielden De koster echter hield zich alsof hg niets zag Hg zeide orerluid tot den aanspreker dat alles in orde was en ging weer naar beneden De politie werd gewaarschuwd en zoo togen twee agenten de kerk binnen gingen met deo koster naar boren en ontdekten de twee insluipers twee joogcliedee de een ran 18 de ander ran 15 jaar zg werden gerangeo genomen en uit het onderzoek bleek dat de oudste reeds 18 manod n gezeten had De laatste werd berondeo in t bezit ran een mes en een beitel Hg rerkUarde gisteren roor de rechtbank te Amsterdam zgn tegenwoordigheid en zgn wegschuilen in ds kerk uit de omstandigheid dat hg zoo n mooie plaits had en ran daar niet verjaagd wilde morden omdat hij de godsdienstoefening die lig lerwachtte wilde volgen De jongnte broeder zf gt dat hg niets gedaan heeft maar enkel toet go broer op de gasnderg heefi zitten slapen Beide jongens wonen in een andere parochie dan die waartoe De Ergtb rg worden orergelatan hunne rermeende aanspraken door een proces te doen gelden een officieele tuasehenkomst tan hunnen gnnste kan niet toegestaan worden en brieren hierop butrekking hebbende zulten ongelezen ter zgde gilegd worden Daarbg wordt gewezen op processen ran rroegoren datum waarbg de aanspraken der eiflcbers nietig rerklaard warden omdat elk bflwgs ran rerwautechap met den erflater ontbrak Hunne rechten te bewgsen zal moeilgk gaan daar de geboorteplaata van dan erflater nog niet met zekerheid is vutgesteld De noodlottige schonwbnrgbrand te Jekaterinoslaw die Maaudag heeft plaats gehad is de grootste ramp ran dien aard sedert den brand van den acbonwburg te Posto 21 Maart 1888 die aan 20 meniehen het leren koitte den schonwhurgbrand te Exeter 9 September 1887 met 199 en den brand ran da OpéraComiqne te Pargs met 54 slachtoffers Men rreeat dat dit laatste egfer bg de jongste ramp overtroffen wordt de aronds om 11 unr toen het puin oog slechts gedeeltelgk doorzocht was waren reeds 49 Igken garonden Men sebrgft nit Rotterdam Hier ter stede doet zich het zeldzame geval roor dat eeo rechter terena koopman failliet ia rerklaard Bg vonnis ran da rechtbank alhier d d 22 Januari is nl failliet verklaard mr fienri Louis Lindaal Jacobs lid ran genoemd oolleg en beheerend hoofdelgk aansprakelgk rennoot ran de hAndelsrenneotachap onder de firma WestIndische Compagnie te Arasterdam c In de kVoorwaartas rroeger geredigeerd door van Emmenes werd over dezen vermeld dat bg er ran door ia en naar het blad rermoedde met eeo meisje dat hg hem aan huif woonde Dinsdag 14 Januari s morgens vroeg is bg met baar vertrokken in de richting van Breda buit n weten ran zijne rrouw Het meisje moest volgens baar roorgeren naar Middelburg waar een oom woont oaur wien ook baar vader zich begaf om geldiakeutnsschen hem en zgne dochter te regelen doch raar men zegt heeft de vader aldaar tot Zaterdag op haar gewaeht zonder dat lij verschenen ia Volgens andere berichten zoa ze te Londen verioereo doch ia ran Emmenes daar nist gezien Wat wg schandelgk vinden in deze historie ia bet bedrog waarvan zgne vrouw de dope werd zegt het blad Niet iu t minst vermoedde zg dien morgen dat v E vertrekken zoo Met geen woord werd er door hem over gerept en zgne vrouw heeft tot dusver nog niet t geringste bericht ran zgn hand ontraugen Suiteslaoilseh Overzicbt De Franscbe Kamer behandelde gisteren het ontwerp van de leening voor Tonkin De ond minister Lebon rerklaarde waarom de regeering geweigerd had het certificaat der uitgaven voor den spoorweg Tan Langson te teekenen bg deze uitgaven waren nl onregelmatigheden gepleegd Spreker conclndeerde iot aaunemiog van het regeeringaontwerp De Kamer nam ten slotte met bgna algemeene stemmen een motie van vertrouwen aan welke door den minister van financiën Donmer was aanvaard sn besloot tot de artikelsgewgze behaodeling over te gaan nadat de zaak dringend was verklaard 9 17 10 04 10 11 10 18 10 97 8 05 IJ 80 9 48 9 61 9 58 9 10 a 17 7 4 41 8 51 9 01 4 M 5 11 8 85 10 08 4 40 5 11 10 84 10 54 11 10 Bg de behandeling van de begrooting dei rgkskanselarg iu den Dnitsche rgksdag vraagt de afgevaardigde Bnrthe of de rgkskanselier inlichtingen kan geven over het plan tot het igeenroepeu vsn een internetionnle muntcoiA ferentie De rerbonden rogeeringen moestan in deze qnaestie stelling nameu Prina Hohenlohe antwoordde dat hg niet in staat was heden de gewenschte inlichting n ta geven hg soa echter binnenkort gelegenheid hebben een verklaring af te leggen orer het standpunt der regeering ten opztchte rao het desbetreffende besluit van den Rgksdag Qeheel Engeland rerkeert onder den iodrnk Tan het droevig niteinde van prins Hendrik van Battenberg De heer Goschen da minister van marine ootTiog de tgding Woensdagochtend en seinde dese onmiddellgk naar Osborne waar koningin Victoria en princes Beatrice vertoefden De koningin ontving het telegram terwgl zg het dejeuuer gebruikte Hoezeer ook geschokt door dit onverwacht bericht want bet rapport ran dr Hilliard over den toesUnd des prinsen WM gunstig begaf da koningin zich terstond naar prinses Beatrice ten einde haar het drerlgden van haar echtgenoot mede tedeeten Aanrankelgk waa men bedacht dat de zwakke gezondheid der 77 jarige koningin die zeer aan haar schoonzoon waa gehecht niet bestand zon zgn tegen dezen plotselingen achok Da koningin braoht een slapeloozen nacht door maar de latere berichten luidden gunstiger Er bestaat derhalve gegronde reden om te gelooven dat koningin Victoria dezen slag te boren zal komen Ook de toestand van prinses Beatrice die gelgk uit Londen wordt gemeld radeloos waa van smart geeft geen reden meer tot ongerustheid De berichten die de Dflily Croniole uit den OranjeVrgstaat heeft ontvangen doen zien wie rerantwnordelgk zgn voor den inval van dr Jameson Het rapport van de commissie uit den Volksraad te Bloemfontein legt de geheele samenzweriog open En de Dailj News wgst er op dat twee zaken dnidelgk ign geworden dat de Chartered Compaoyc wettelijk en zedelgk verantwonrdelgk ia voor de handelingen van haren ambtenaar en dat het de plicht der Volksvertegenwoordiging is DS te gaan boe Jameson er toe gekomen ia in Trauavul te vallen En het blad besluit zgne opmerkingen hierover met de woorden Ala onze ministers toestaan dat de Company baar vrgbrief en baar macht om onrust te stoken behondt dan zal Europa daarnitmnt het volste recht kannen basloiten dat de En gelsche regeering openigk misdaad begonstigt En Gladstone zegt in een briefje aan den heer Simmonds den correspondent van deu Cape Timesc te Londen Met wat ik tot nog toe gezien heb van prnaidpot Krugers hoU ding ben ik zeer ingenomen Doch wg zijn nog niet nit het moeras Zooals de zaken na staan bso ik even verwonderd als ontsteld over do beleedigiog die de Republiek is aan gedaan Zelfs als de Uitlanders de hoofdoor zaak waren is dit geen antwoord aan hen op wier gebied e n inval werd gedaan en wier vrede door dezen gewapenden inval werd verstoord Deze aitingen toonen dat de openbare meening in Engeland lang niet eenstemmig denkt orer den invsl van Jameson al is het wellicht overdreven van de Voss Ztg tebe weren dat het mislukken ran dr Jameson s tocht ook de Eogelsche regeering gevoelig heeft aangedaan en dat deze ondanks haar ontkennieg kennis droeg van de voorbereiding en de plannen der vrgbniters goedkeurde De motie van den Amerikaauscben senator Davis die aan de Monroe leer een nog grootere uitgebreidheid wil toekennen dan president Cleveland in zgn boodschap deed lal vooreerst niet behandeld worden Senator Davis is naar Minnesota vertrokken voor particuliere zaken en zal minstens tien dagen wegbigven in dien tgd zullen gien pogingen worden aangewend om de motie in behandeling te brengen En aedert een paar dagen zegt de sTimes correspoadeot te Washington is een geheele vg ifïiog merkbaar geworden in de stemming van den Senaat toodat ds aanneming van de motie Davis vrg onzeker is geworden Verschillende omstandigheden hebben daartoe bggedragea in de eerste plaats ds steeds meer veld winnende meening dat Engeland en de Vereenigde Staten geneigd zgn de grensquaestie in Venezuela lang diplomaÜeken weg en zonder atrgd op te lossen Daarom zal men liab in Engeland ook niet bgster druk maken over de onhebbetgke wgze waarop de opgewonden bereiking van Caracas tick gedraagt De voltrekking van het doodrennia aan de beeltenis ran lord Salisbary is zalk een laffe niting ran ongegronden haat dat het werkrlgk rerstandig zoo zgn als de Engelsche regeering die achonderopbalend liet Toorbggaao De werkstaking aac de Clyde en te Belfast is na toch werkelgk uit Het laatste nieuws was dat de BeUnaurs de voorwaarden ran het rergelgk rarworpen hadden en de patroons te Glasgow hnnne arbeiders hoewel deze de roorwaarden hadden aangenomen niet in dienst Benden nemen roor de Belfasters weer aan het werk gingen Maar nu ia het bestuur der Amalgamated Society of Engineers de Belfasters komen gelasten weer aan het werk te gaan Doen zg het niet dan houdt de stakiogsonderstand op Dub habben de Belfasters geen kens In bet laatste stadiam ran den strgd heb ben de patroons ongetwgfeld gewonoen Op de eertfl bgeenkomst te Carlisle hadden zg met I Februari een shilling loonaverhooging per week toegezegd en on onlangs waren zg bereid die rerhooging dadelgk te geven Dat muktn toen een paar weken en nn een w ek rarschil Maar bet nog hoogere loon dat da arbeiders eisobten krggen tij niet Of echter de patroons orer liet geheel genomen aan het langste eind trekken staat te bezien Generaal Valeriano Weyierey Nicolao markies van Tenerifie die na naar Cuba rertrekt om Campo zware taak over te nemen ie de zoon ran een in Spanje genaturaliaeerden Duitscher en van een Arragoneeache Maria Nicolan Als kspitein heeft hg op Sau Domingo zgn eerste lauweren geplukt en bg de Cubaanaehe opstaoden van 1868 en 1872 onderecheiddb hg zich opnieuw in booge mate In de Spaanscbe burgeroorlog m die op de rerdrgving ran koningin Isabella volgden blonk hg in de hoogere rangen wederom oit en werd kapitein generaal vao Valencia Na de troonsbeklimming van Alpbonsus Xn beeft hg krachtig tol het bedwingen van den Carlisten oorlog medegewerkt bg beeft Oi k oog op de Canariache en Baleariscbe eilanden gediend en voerde ruim drie jaren liiog op de Philippgnen het bewind LaatsteIgk voerde hg bet commando in de Catalonie mot t hoofdkwartier in het altgd woelige Barcelona Bg ia dus werkelgk eeo man vao de daad en nog op krachtvolleo leeftgd bgoa 57 jaar Maar ook Campos had een zeer schitterenden staat van dienst en heeft toch ditmaal met gelgk rroeger Cuba weder tot onderwerping gebracht De bcrichteu uit Madrid iimkeu roortdarend melding van gerechten die voor de Cubanen slecht afioopeo Het laatste telegram ia vao de 22sten en luidt als volgt In een ofGcieele dépêche uit Havana wordt gemeld dst kolonel Vienna 1200 opstaud hngen io de uibgheid van Predoao heeft aanKOtast Oe Spaaosehe troepen maakten zich meester van de positie der rebellen die 12 man aan dooden verloren Het fort Makallé wa den 18en Januari neg niet door de Abessioiers veroverd aldus luidt de laatst ijding te Rome uit MaSBOwati ontvangen en door de Italiaaosoho regeering openbaar gpmaakt De sltalia MiiitHre den toestand in Erytoraea be prekend komt tot de conclusie dat nit hetgenn aldaai vonrvitlt voldoende generaal Baratieri s onmacht blgkt om Mlukallé te outxeiten Er zgn au slechts twee oplosiiogen mngeiyk z gt bnt blad Of koning Meiielik verdrgft de Italianea uit Maeaowah öf de Italianen moeten hem uit Scboa verdrijven Het oeren van vredesonderhandelingen ia der halve volkomen nutteloos De toestand ïü Oost Afrika wordt das te Rome nog al zeer ongunstig bescboawrt Ho lang majoor Galliauo in staat zal zgn weerstand te bieden zal hoofdzakdgk afhangen van den voorraad water die zich nog in het tort bevindt Tot dusver is nog uiet bekcod van eenige poging tot ontaet beproefd door generaal Barntieri die met bet hoofdcorps nog fteeds Ie Adighnmus sehgut te vertoeven Markt te GOUDA BDRGEMEE3TEB en WETHOUDERS aD Gouda mak n beksnd dat krachteos besluit fan dan QemeQuteraad met iagam van d D 3q Februari a a op MAAXUAU ea DONDEK lUG Tan iedere week aldaar MARKT zal etiouden worden voor naehtere kalteren Gouda 21 Januari 1896 Burgemeester en Wethoadera voornoeind B L MARTENS D Secrt taris BROUWER SSO Staats loteriJ 8i Elaaie Trakkiaü ran Vrijdag 84 Jaooari 18116 No S09I ItOO No Mt 7941 8403 en 9880 ieder 1000 No 40Ï8 8784 1588S ea 18188 ieder 400 No SHl 7 6715 7184 7777 7941 10748 16819 17 S eo 90596 ieder 900 No 19 839 1418 18ÏS 88J1 S86J 86S8 10848 161 69 17497 19037 191S6 en 30666 ieder 100 Frijaen fan ƒ 70 14 3369 6971 7810 9647 13464 16643 18637 164 3816 6976 7830 9686 13690 16863 18809 301 3864 6389 7936 9698 13867 18660 18901 319 3888 6101 7979 9811 18878 16761 18984 389 3968 i6i7 8047 0947 13184 169J3 19148 380 3033 6863 8084 10996 13487 17003 19390 304 8066 6603 m 10846 18533 17186 19438 976 3137 6711 8844 10880 13580 17918 19636 491 3408 6737 8969 104S7 14168 17388 19684 606 3473 6901 8388 10691 14188 17946 19746 636 3818 6918 8399 10709 14S90 17400 19777 647 3898 6137 8933 10791 146 4 17668 19868 747 9744 6183 8479 10794 14668 17693 19909 797 3883 6363 8503 10870 14635 17663 19906 888 8963 6378 8636 10996 14888 17710 19096 907 4149 6383 8639 10983 14773 11769 80036 910 4183 784 868S 11084 14S10 17868 80093 1008 4391 786 8799 11181 16100 17888 801SS 1043 4934 166 8803 11417 16890 17983 30197 1171 4641 69 4 8947 11636 15640 18010 90314 1371 46 i6 8978 9060 11683 16690 18038 30396 1437 4796 7060 9H0 11731 16798 18086 8060B 1600 4608 7064 984 11763 16918 miss 80664 1639 4896 7190 9973 11776 16983 18188 30843 1667 4909 7693 9331 11870 16008 18897 0816 1300 6036 7633 9364 llKOg 16038 18958 30968 1991 6066 7600 9469 11933 18088 18303 3090S 90 1 6303 7603 9638 18074 16853 1B60I 80989 9008 5813 7761 9696 18117 16513 18668 30999 3097 6848 7767 9646 13338 166SS 18695 8960 3811 6370 7306 Buitengetvoon Oroot CoUeeti WINTEmNDSCnOENEN A van OS Az March TaiUlanr Kleiwei E 73 GOUDA Beurs van Amslerdam lotkn 93 831 Vu S6 63 83 JANCABI Vorkrt N Diiiu D Cerl Ned W 3 H 9S dito dito dito 3 r 10 dito dito dito 3 lOO i HoNOAB Obl Goodl 1881 88 4 j ITIUE Iuiobrlj ing 1868 81 6 80 OoSTlN Obl in papier 1868 6 1 83 i dito in zihar 1868 6 84 s Poamoii Oblig met coupon tl 95 dito ticket 3 fttiliuro Obl Binnenl 1894 4 63 dito öaoon 1880 4 97Viditobijlloth l889 4 97 dito bij Hope 1889 90 4 97 dito in goud leea 1888 1 31 dito dito dito 1884 6 105Vi Srujl Ferpet lehuld 1881 4 67 Toaiuj Sepr Oonv leen 1890 4 7K Geo loening erioD Sl fteo leenioK serie C 81 i Züin AF Uip 1 obl 1898 6 U4V Manco Obl Buit Soh 1890 6 ïll TisizoiLA Obl 4 oobep 188 4lll AusTaaoiH ObliKStien 1895 8 100 UoTTllDJiH Sted leen 1894 3 98 in N fr Hacdelsï and 60 Arendsb Tab Mjj Certificaten 775 buuMaatsobapplj dtto 664 Arnh llypotheekb pandbr 4 1 13 Cull Mij der Voratonl aand 8 i Or Hypotbeekb paudbr 8 10 Msderlandeche bank aand 805 Nad Uandelmaa b dito 1431 49 6 68 a N W t Pao Hyp b pandbr 6 7 Rott Hypotbeekb pandbr 8 1011 Utr Hypotbeekb dito 3 1 100 OoaTlna Ooat HooB bank aand 141 Kvsh H Mtbeekbank pandb i i U9 iAmaiKA Squit hypotb pandb ti 71 Mam L G Pr Lion eert 6 88 J D Holl IJ 8poor M i aai d 113 Mij totEipl V St 8p aam 6 Nod Ind SpoorweKm aand 194 Nod Zuid Afrik 8pm aand 9 157 dito dilo dito 1891 dito 103 iTiLlJ Spoorwl 1887 89 A Eob 3 49 Zuidltal Spwmij A H obl 8 69 l OLlN Waracbau Weeneo aRnd 4 166 HDSL ör UuM 8pw Mij obl 4 99 Baltiscbe dito aand 9 Faatowa dito aand 6 78 Iwaog Uombr dito aand 5 03 turak Ch Aiow Sp kap obl 4 101 dito dito oblig 4 lOül I8V1 16 801 AliiaiKi Oont Pao Sp Mii obl 6 101 Chic k North W pr C aand dito dito Win 8t Poter obl 7 1 9 Denver li Rio Gr Spm eert v a U lUinoi Oeotral obl in goud 4 los Louiiv It NaihïilleCerl f and 46 Molico N Spw Mij lehvpo 6 101 Uiaa KanBaa T 4 pot prof aand lU i N ïorkOnMrioli Wuat aand 4 dito Ponna Obio oblig 6 I 108 Oregon Calif Ie bvp io goud 6 8 8t Paal Minn it Maoit obl 7 lOeV Un Pac Hoofdlijn oblig 6 1 101 dito dito Line Col Ie hyp O 5 33 lU iDi Can Soutb Cort y and 6IH ViH C Ball t Na Ie h d o O 131 Amaterd Omnihu M j aand 816 Kottord Tramwog Maati aand 166 B Stad Auntordam aand 3 107 Stad BoKerdam aand 3 lOD l lILSll Stad Ant rerpenlK87 3 103 8tad Bruiiol 1886 8 1 S j iloMo Theiei Regullr GosoIIkIi 4 117 136 164 981 113 OoflTENR Staatslfleoing 1880 6 ♦ S £ Ooit B Cr 1880 3 SPAHJt Stad Madrid 8 1H6S Van Vnr Bh Hvn Spobl eert VERGADERING VAPENGËHEËKTERliD Vrijdag 24 JHOuari 1896 Voorsitter de beer R L MartwoB Tegenwoordig de heeren Noottoven van Goor Jager HHrman Nederborst van Vreomingen van der Post Dercksen van Galen van Iterson St aver Deasiog Vingerling Jaspers en de Rnadt Afwezig de bh Prince Hoog nboom en van der Saoden allen met kenniagefing De Notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd De Voorzitter deelde m de dat Ged Staten hadden goedgekeurd de lUadi e ituiteti tot het iuAtelteo van een voorjuars paardenmarkt en een najaarsveemarkt en dat tot uitgifte van een stuk grond io erfpacht aan den heer C IJsielstgn Ingekomen 1 Eeo flchriiveo Tan den heer F Th tafc ber ontslag nemende als plaatstervangend lidder commissie voor do bedrgfi en andere betastingen Aangenomen voor kennisgeving terwül in eeno volgende vergadering de benoeming san de orde zal gesteld worden £ en missive van het Isr Armliestour inxeodeode eene aupptetoTe begrooiing voor 1895 Ter vi ÏA Eeo adres van M PaUgraaf en 35 anderen om verbetering te brengen in deÜeerenkade In handen van B en W om bericht en raad 4 Een nader adres van de Directie derStearine Kaarsenfabriek Oondac om de aangevraagde grond niet in erfpacht uil te gevenmaar baar tegen billgkHQ prgi te verknopen In handen van B en W om bericht en rasd De beer Desiing het adres gehoord bab bende der directie der Stearine Ksarsenfahriek waarbg zg geen erfpacht wmsohnn aan tegsan geeft B en W in overweging daar de fabriek een bron van welvanrt ia voor de gemeente en die grond toch niet benoodigd is eeo bitIgk bod te vragen De Voorzitter zal dit bg B ea W tar tafel brengen 5 Een schrijven van B en W tot wgaiging der geraeente bfgrooting over 1896 dsar lie noodzabetgltbeid is gebleken van het annleggen van gas m de raadszaal en de Earner van B en W Üp voorstel van deo hfer de Raadt wordt besloten dit in deze zitting nog te bebande en 6 Ëen rapport van B eo W op bet ingediende voorstel van den beer van Üa en omin beroep te komen van een besluit van Gedfp s Staten bg H M de Koningin Regentes omhieraan gfen gevolg te geven au de orde Voorstel van den heer van Galen om san adres te richten tot H M da KoninginRe ifeut a ter erlanging van goeiknuriog op het Rattdabefllmt vao U October i895 tot vereeni ing van beide Burgerscholen oor jongens met het ter sake door Burg en Wutb uitgebrHcht rapport De Vuoreitter Ik open ds berandslaging over deze zaak De beer Herman M de Voorzitter sedert efnige dagen bah ik ov r dit De beer Noothoven van Goor kan niet medegaan met het voorstel van den heer van Galen Gfdep Stnten hebbeu niet alleen goedkeuring otitnouden omdat de hoognte klassx ta weiniit ruimte aaobird maar juist zoohIi io het rapport s aat dat trie klasxen onder een onderwijzer zulli n komen en gelooft dat men 7 ich bg bet besUit van Gt dep Staten moet uederledgen De heer van Galen merkte op dat bg niet io het besluit van Ged Staten moeiit heruiten dair de tot Stand nu nog gunstiger is dao bg het beffin van het sebooljaar hg wil indien lit nondiu is uaarne nog een ondt rwgsr aanstellen manr ziet oog niet deiioo lzuk ttikheid iim tot benoeming van e n ondfrwijzt r over te gann bet beswaar van B eo W is alleen dat drie klassen onder een onderwjjier zouden staan De hef r de Raadt merkt op dat hpt bezwaar van Gedep Ststen is dat sg hanfi zgn dat er te weinig ruimte zal zijo terwgl B en W bezwaar makfn dat drie klassen onder eeo ondf rwgzf r zgn De heer van Goor merkte op dat B en W geheel de meeoing van Oedep Staten de len doch gelooven dat de ruimte veel te wenschen zal overlaten wel is wear erminderen de rglem doch bij gelooft dat drie klasüsn voor een onderwgzer te veel is De heer Dfrckien e bet volkomen eenl met het vüurslsl van dm heprvan Galen daar in 1878 rat ar leerliogt n op de Icte Burgtr Bchool voor jnngflns waren dun nu d ch men moet niet vergeten dat ht t hiznodt r onderwgs leiieowoordig ook concurreert met bet enbaar nndfrwii bt t is in alle geval ren i chiide van t 3000 voor de gemeente indien die school blglt bestaan De heer v n Galen is er nift voor om ieta op het onderwijs te beknibbeleo blijkt het dat er een onderwjjz r moet worden aaLgesteld dan zal hij er voor sgn maar om hem on reeds te benoemen dan kan men toch dien man niet aan den dgk zetten De heer Nederhoist is door de reden van de hb van Galen eu Dercksen niet oiertoigd en zal dus tegmiatemmen e heer Vingerling begrgpt niet dat de debatten zoozeor ziJo sfgedwsald het gaat allseo msar of men zit h tot H M de Regentes zal wenden bet legt niet op onsen weg om daarover nog langer discos if te voeren Da kveitie ii alleen zullen wg bcrnsten iu het besluit van Gedep fSUten De beer van Goor kan zich hiermede niet Tereenigea Hg vindt bet genomen besluit om