Goudsche Courant, zaterdag 25 januari 1896

Maandag 37 Januari J890 34 te Jaargang No öSté NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderl ke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 6 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vai Advertentiën tot 1 uur des midd Allerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Ker Diploma GoudeA Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is bet Werelillieroeind Draiven lJorst flonig Extract iMELIANTHE UIT pa Maebinale Fabriek DË HONIGBLOËM TAN H ni vanScbaik Co gevestigd te aOravenhage Gesn middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het ia OHHMBRÜEPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OyjUIDDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Oadeiyk na het gebruik der MELUNTHE doet zich de weldadige invloed gelden Uet groote debiet en de vele attesten aan de MËLIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op pr s worden gesteld De MELIANTHE ia verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebroiksaanwyziog voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kecbtbank te 9 Gravenhage H Verkrijgbaar bfl F H A WOLPF Drogist Markt Gouda E H TA MILD VeersUl B 126 te Gouda A BüOMAN Moordrak J C RATELAND Bosiicop B T WIJK Oudmaur ORANIM KAaASIHS DD PriDtenips NO UVEAUT ÉS Wg terioeken de Dames die ons gsmo treerd mode album Toor het WIntai a a zo n noch niet ontvangen hebben dit ta Willen aanrraRen aan JULES JU UZIIT C hik Hetzelve wordt dan omgaand gmtla a franco toegezonden Bestellingen van af 25 rrancl vrU ran alia ko t n a n liuis met 6 varbooging Raixpidlüaluntasr ti liziiriul 1 1 di twM mIioUd te TflrMnigen noodloiiig Toor d gemMote D hMr DerokMu Tcrwondert er sieh orar 4at de heer Nederhorat inlicbtiDKen bftd genomen bg de liberate MbooloommiMie die altüd Borgt dat ly liberaal bj ft waarom kunn 0 ar niet een paar roomacbeu eo een aatiravolstionair ia daar het toah de neatrale oboot geldt Oe heer Nederhorat merkt op dak bg xgne inUohtiLgen niet baaft gabad van de liberal a ebooleommiatie Da beer Odaaiog wil bier slacbta opmerken d t bet bier eau geldquaastie geld xondar dat het onderwgs bierdoor geschaad wordt De heer Tas Galea deelde daarop mede dat B en W de cgfers door hem genoend koodaa Teranderan sooali in bet rapport rao B en W waren genoemd In atammiog gabraobt wordt bailoten het adrai aan H M de Konniagia Uegantet te riehteo met 6 tegen 5 itemmeu T en Btemden de bb ran Oonr Jager Skrarar r d Poit en Nedarborit Boiten liemmiog blerea de bh fan Iterion v Yrenmin aQ en Herman Aan de orde Vooretal tot af en overacbrgriag op verMbillaode poatan dar Ge maeo te Begrooting Toor 1895 Wordt gofdgekeord Aan de orde Uet looratel tot bet doen ran af en orera griog der Gemdente begrooting roor 1896 Wordt goedgekeurd Kadat de bb van Galen en Nader borst nog aan rraag tot B en W hadden gerieht wordt 4 Tergadaring door den Toorxitter geiloten APVERTENTIBN Voor d T l biyken van dselnemiDg oaderTonden b het ortrlyden onzer innig beminde Echtgeooote Dochter en Behnwddochter Zoeter en Behawdzuiter Mejuffrouw MAEU KBABDINA HENRIETTA THIEB geb TAN OiiK bètaigen ny onsen harteIglntan dauk Job J M THIEB J B TiH DIJK T A THIEB Joh G J ykv DIJK H F Tis DIJK V WaiL J B T CAT2 E M A TAN CATZ Thiir uda Qoüda Ou 24 Januari 1896 VAN Blommeötein s Inkt prOifondeAinileliJk de BESTE en volkomen ONSCHADELUKi APtLDOORN HQULAND De BURGEMEESTER der gemeente Gouda maakt bekend 1 dat ter voldoening aan art 10 der Wet Tas 28 AngnituB 1851 StaaUblad No 125 eana Commiuia uit Gedeputeerde Staten der proTincie ZuidHolland bggestaan door den daartoe door het algemeen bestuur aangewezen ingenieur en bet hoofd an het bestuur der gemeente in het gemeantebnis aldaar zitting ui houden VRIJDAQ den U FEBRUABI 1896 deg Toormiddags te 9 i ure ten einde de beswaren Tan belanghebbenden aan te hooren t n hel plan Tan het Toorgenomau werk tot Teibataring der Taart tuuchen den IJuel en de Jiingvaart Tan den Banrtemmirmetrpolder en noodigt belanghebbenden uit om hunne beiwaren ter plaatse 6u ure Termeld moodeling of schrifteiyk aan genoemde Commiaaie mede te deelen i dat de stukken bedoeld bij de eerste alinea Tan art 12 en ter Toldoening aan de tweede alinea Tan dat artikel Tan voornoemde wet ter inzage van een ieder worden neder gelegd ter Secretarie der gemeents van 27 JANUAKI a s tot dat de Commissie hare werkzaamheden binnen de gemeente beeft TOlbracht 3 dat het uitgewerkt plan Tanhetgeheele werk bedoeld in de laatste alinea van art 12 Tan meergenoemde Wet Toor een ieder ter inzage zal Uggen op de Frorinciale Griffie Tan ZttiiHoUoixl Gouda den 24 lannari 1896 Oe Burgeraeeater voornoemd 1 B L MABTENS Onteigening VAARTVERBETERmG IJssel RiDgvaart ilaarleiuiuerineer iolder De BüfiGËMËËSTËK der gemeente Boakoop maakt bekend 1 = Dat ter voldoening aan art 10 der wet Tan 28 AagaetDs 1851 StaaUhhd No 125 ee e Commissie uit Gedeputeerde Staten der provincie Zuid lioUand bggeBtsan door den daartoe door het algemeen bestuur aangewezen ingenieur en het hoofd van het bestuur der gemeente in het gemeentehoia aldaar zitting zal honden VfilJDAG den 14 FËBBUARI e k des namiddags ten V ure ten einde de bezwaren van belanghebbenden aan te hooren tegen het plan van het voorgenomen werk tot verbetering der vaart tusschen den JJssel en de Ringvaart van den Haarlemmermeerpolder en noodigt belanghebbenden uit om hunne bezwaren ter plaatse en ure vermeld mondeling oi achriftelgk aan genoemde Commissie mede te deelen 2 dat de stukken bedoeld bg de eerste alinea van art 12 en ter voldoening aan de tweede alinea van dat artikel van voornoemde wet ter inzage van een ieder worden uedergelugd ter Secretarie der gemeente van 20 JANUARI e k tot dat de Commissie hare werkzaamheden binnen de gemeente beeft vol bracht 3e dat bet ui ewerkt plan van het gebeele werk bedoeld in de laatste alinea van art 12 van meergenoemde wet voor een ieder ter inzi e zal Uggen op de Provinciale Griffie van ZuidBolland Boekoop 23 Januari 1896 De Burgemeester voornoemd E G CORNS DE GROOT vak JEMBDEN De BURGEMEESTER der gemeente Waddinasveén maakt bekend Ie dat ter voldoening aan art 10 der wet van 28 Angnatus 1851 StaaUblad No 125 eene Commissie uit Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHolland bggestaan door den daartoe door het algemeen bestuur aangewezen Ingeniear en het hoofd Tan het bestuur der gemeente in het gemeentehuis aldaar zitting zal honden den U FEBRUARI e k des namidd s ten 2 uur ten einde de bezwaren vau belanghebbenden aan te hooren tegen het plan van het roorgenomen werk tot verbetering der vaart tusschen den IJasel en de Füngvaart van den Haarlemmtrmetrpolder en noodigt belanghebbenden uit om hunne bezwaren ter plaatse en ure vermeld mondeling ot Bchriftelgk aan genoemde Commiseie mede te deelen 2 dat de stukken bedoeld bg de eerste alinea van art 12 en ter voldoening oau de tweede alinea van dat artikel van voornoemde wet ter inzage van een ieder worden nedergelegd ter Secretarie der gemeente vau den 27 dezer maand tot dat de Commissie hare werkzaamheden bmnen de gemeente beeft volbracht 3e dat het uitgewerkt plan van het gebeele werk bedoeld in de laatste alinea van art 12 van meergenoemde wet voor een ieder ter inzage zal liggen op de Provinciale Griffie van ZuidHoUand Waddinxvetn den 23 Januari 189G De Burgemeester voornoemd P RüPKB Ëen ware Schat voor de ongelukkige slacbto rs der Zeltbevlekkinff Onanie en geheime uitspattingen is liet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBËWAItl G Hollandsehe uitgave met 27 aib Prfis 2 gnlden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljks duizend van een zekeren dood Te Terkrjgen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegan inzendug Tan het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland Amersfoortsche Machinale GHUr FABR EK nr STOOH BROOD EN BES M juirjihtiiiiDfi TJB AJUÜBSFOOBT Pr Jêverlaging Van af MAANDAG 13 JANUAEI 1896 Gewoon BogajÊÊiaad van puike rogge zouder bymengaels tot 1 Eg 5 et H IV Kg 7 et 2 Kg 10 et 4 Kg 20 et Yoerbrood vanzg ere kwahteitp rootendeela puike rogge tot l i Kg 6 et Zoet Roggebrood bgzonder goed van smaak 1 Eg 11 et Roggebrood met Krenten extra fiJA n idem rozgnen zonder pitten jKg 12 ot OngebuUd Brood met Prima Tarwebloem vervaardigd van de beste tarwesoorteij panvorm Kg 5 et 1 Eg 10 et l j KG 15 et 2 Kg 20 et Munitiebrood brninbrood van de fijnste tarwesoorten ronde Torm 60 1 Dg 5 et 120 Dg 11 et lange Torm 50 Dg 4 et 75 Dg 7 et 1 Kg j 9 ot 2 Kg 18 et De bovengenoemde broodgewichten worden behalve kantbrood gegarandeerd Alle TiDiia wordcD door onze ig a onllDi mar de bette en modemete lyiteemen lagarichte tre a eiDigiiigipoetsenj Hutehenj drogertj eo boratetiuncbting brstaaade oit 21 verseblllende niecbiaes vaa I f alle vreemdr b itaDddeelen ontdaan laelke ander in ilen regel grootendeels mede lerbakken worden 1 waarna de iiiivere graBeii doar middel ran lea ttel talen wal eu gemalen wnrden eu dna geeu ef ltjpaal I n moleuateeueu in het meel komt zoodal dank zg onae uitgebreide en kompleate mricbtiogen on brood bierdoor alleen reed bepaald fel beter luedaaiuer en gezonder dan ander brood ia waarbij oog J Lumt dat wij eoor onze gruadstolTeD alleen het beste goed genoeg achlan I I Depöthouders gevraagd franco toezending flinke provisie j Caté UNIE Zondag ten S uren OPTKEDÏlN lan het dezelschap FIEELIEU uit Rotterdam Entree tO € tt Ingang Naayerstraat G TUIJTHOF Geen QnisHaarmeerlü DE NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwenen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen SQ neemt de pelletjes van het hootd Ëischt op den hals van den flacon dépOsé Verkrijgbaar in fiacons van y 1 S0 ƒ 0 85 I A C Z fabr de Papiermolen te G ouüfa J F CllJPERS Westeindt 37 Den Haag IA1 0 S P Stemmen Verhuren Bepeeren Buitenlandsche f 1A N O s nit de eerste fabrieken in ruime keuze Amenkaanscbe HARMONIUMS door directe importatie tegeu XEER LiAGE prüzen Inruilen van bespeelde Pmno s Agent voor Gouda en Omstreken KLEIWEG StollwercKfsche Borstbonbons ge briceerd na vtionchrift van den ion üniTerBiteita Prof Oehm Hofirad Dr Hariest Bonn hebben sedert 50 jaren als Terzachtend middel tegen hoeatan 1 heesehheid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen I Bi spoedige afwisseling van warme 1 en koude lucht is t bijzonder aanbevelens 1 wardig een bonbon te gdiruiken Terpakking G ele pa ea i 25 o it Alom verkrijgbaar Onds Saalpindruk vaa K Banaiua k Zoo BINNENLAND GODDA 25 Januari 1896 DintdaftaTond cal in eena vergadwring van het dep Gouda der Maataebappg tet Nut van t Atgemeao optreden Mr A Kerdgk met het ondtTwerp Toynboewerk Tennyeon a Henoeb Arden Benoamd tot onderwgier aan de Chr wh ta Waddiaxreeo den bear W f d Spek te Haartem Giiteren bad ta Maauluii de ter aarde beatelliag plaata van het Btofitfiyb OTericbot ran den heer W Lotig in leren burgemeester dier gfineeDie Ib den itoat bevonden ziob de leden van dan gemnenteraad met den lecretaris dan kapitein aommftudank eo eeoige offioierao der dieox oende Hbotfcery en het beitanr deriobietvereeniging Prins Bendrik waarvan de overledeaa eere voorütter waa Nadat de Igkkist gedekt door bloemenkransen van den gemeenteraad en den aecretari Taa bet poUtieperionee en t n eenige ge maenta ambtenaren in de groeve was oeergelatea voerden acbtereenvolgeos bet woord de waarnemende bnrgemee iter nadleas de gemeente de commissaris van politie namens bet personeel van politie en da rooriitter der Schiet vereeniging nameot die vereenigiug terwijl de heer LotKg brooder van den overledene nim na da familie dank betuigde voor de betoonde belaDgstellittg De qsboad Al blaster waard bfleft een terrein kaart van de AlbU serwaard ten behoeve fsu ebaataeorüders uitgegeven l eM kaart geeft een doidelgke voomtelliDg van da vale banen waarover de icbaatRearyder de waard doorkrnuen kan beoeveos verscbillende ander doelmatige aanwjiiingen De kaart is op eene sehaal van 1 50 000 md eeotimeter iebaal is onder op de kaart aangebracht Vooraeker lal ay den Bobastsen reders die een toebtje door die waard willen maken groot gemak opleveren Dinsdagavond gaf de Ooderkerksehe mnziekrereenigieg Excelsior eene oitvoenng in dr aaat van de wed C den Braker te MoordreehtOm alle nummers van bet uitiiebrfide en va riSerende programma in het bgKOoder te be kandelea komt ons bier onnoodig voor wg bgna nUe oomroera eer Terdi n telflk w rd KEVILLEIOX i 80 Ja dat weet ik self niet het kan eene doosof een pak gewsest zijn Het leek mij een grootzwart pak Seist lag bet op den grond maar laternam hij het op zgn rug Toen ik zaft dat de ander de kapitein was durfde ik daar niet langer op dan loer bigven staaa Ik hoorde dat de kapitein hemden mantel uitveegde Vsrstondt gij wat hy seide vroeg Herbert gejaagd Herinnert gjj u geen snkel woord Het eenige dat ik hem duidelijk hoorde zeggen was Kerel hoe darft gijP Maar later toen ik vtn wal stak hoorde ik een verward stemmengeluld en het kwam mij voor dat ik hen hoorde schelden en razen Hoe laat was het toen ongeveer Dat kan ik op vijf minuten na niet bepalen SBtwoorddc Drake It denk dat het half negen was Drake lijt gij wel zeker dat die man een Treeadeling was F dat het Barensbird niet was rrosg Herbert Dane na een oogenblik zwijgeni nadrukkelijk Ziet gij mjj voor snik een otter aan mijnheer dat gij darft denken dat mijne eigene oogen mij loadsn bedriagsn waa bet bitse sntwoord Da man gsleek even resl op Barsnabird ab gij of ik Het uitgevoerd Neemt men id aanmerking dut de vereeniging oog maar tvree jaren bestaat uit leden dtlettauten op muzikaal gebied dün mag een enkel foutje wel over t boofd worden gezien lo een paar stokken kwam bet ona voor alsof sommige partgen eenige aaovoHiDg Doodig badden BgxoDder id den geeit van bat pnblifk TÏelen voornamelijk Sns pinulc alse roumaine ran J Ivanoviri de ouvertore La Dame du CoeQr van Gerh Oornl Gapriee Bttrl Opéra N ormac van Bellioi S ncta Locisc valse de concert van A Boscolli eo 0d Baoierc in versnelde marsebtempo van 6 M Mertc EeD zeer gewndvariatie gnf de voordiaabt van nen fifrtHl bariton polu s door den dirpctear ten heer J H Ürees die tan ene mooie stem waftrover hj te besebikken heeft een duideiyke uitspraak paart Jammer dat niet meer publiek was opge komen daar de zaal ruim half betet was Velen waren weltiebt bevreesd dat deze muziek iD eeu belrektteljjk lage zital te zwaar zou klinken Dit b zwaar werd voor een groot deel w geoomeo duor de aanwezigheid van oegeu bouten instrumenten Mocht ExcalAiorc later besjoiten nogmaslx kldaar eone uiivnering te geveu dan weascheu wy baar een talrgker publivk toe IntuK chen moge bet succes ïau dezen avond de leden aansporen om voort te gaan met fiiak te stQ doHreo dan kunnen tg bet onder de zeer goede leiding van bounen Iv kwameu directeur rar brengen en zicbzelf en banna toehoorders nog menig aaogeuaam nurije verBcbaffeu De dienstmaagd van da familie v d P tr Oudewater die gewoon was dagelijks het gontrste kindje een meisje van bgua zen maanden 10 een kamerwiagje b avonds oaiir boven te brengen en b morgMus naar tMueden daoht mat eene hand de leuning te grepen docb reep mis waardoor zg met wiegje en ki id ran de trap sloeg Zg xeif bad bgnn geen letsel oodervoiaAon doob de kleine werd onder geneeskundige behandeling yesteld daar ril £ icb aan bet hoofdje had bezeerd Den nacht daarop ia de kleine overleden Gisteren werden ter griflSe der rechtbank te Rotterdam van we e don recbter commissariif tnr J H van Meors overgebracht de overtuigingKstakken ia de zaak tegen W van Berkel c h De iustrucHe scbijnt dus te egn afgeloopen en eene spoedige besliBMog kan worden tegemoptgezien was een kerel van vijf voet met lange armen on breede soliouders Oij moet Lord Dsne hiervsa kenaia gevea Daartoe ben ik juist op weg naar het kasteel Ik begrgp dat ik het verplicht beu msar ik beken dat ik ar soo tegen opzie om Lord Dane onder de oogen te komen dat ik liever tien mijl ver den aaderen kant nil ging Een gtimlsch overtoog op dit gezegde het tot nu toe bedrukte gelaat var Herberi Dane Gij zijt bang voor hem omdat gij wel weetdst hü een afkeer van sluikhandel heeft Maar wees verxekeid Drake dat als gij Lord Dane op faet spoor kant helpen van den ssoordenaar van z n zooD bij dan nu gewis oude vaeten op zij zal zetten Hoe bet zy bet is mijn plicht hem dit te gaan zeggen mgnheer ik hen niet van plan dit onder stoelen of banken te steken gaf Drake ten antwoord Tot afscheidsgroet raakte bij even zijne wollen kap aan en spoedde zioh naar het kasteel Herbert Dane vervolgde zijn weg naar Danesheld hij zag er verslagtQ HÏt en niettegenstaande de beschrijving die Drake hem van den man met zijn pak op den rag gegeven had kon hg de gedachte dat Kavensbird de dader was toch maar niet van zich afzetten Men kan zioh bg maaDJioht zoo Hgt in iemand s lengte en breedte vergissen seide hij tot lioh eelven sprekeode Dat zoogenaamde pak waar Drake van spreekt kaa wel een ralieaje zijn geweest dat Bavenshird van het kasteel gehaald bad Vao den anderen kant zoQ Drake toch ook weder gelgk kunnen hebben sn sou bet en vreemdeling kuDueo zijo In dat gaval zou Bavenabird Hitr wsrd Itlstbert Daas eensklaps ia i oe mü Zooali m o weet verlfeode de lechibauk legen de sobooninner van Vau Berkel echt 14 dagen verlenging van da roorloopige becbtaais walke tarmgn Maandag verstrijkt Te Meppel is door de mareobaosBses gevankelgk binnen ge bracht zekere El verdacht van da inbraak met diefxtal te RuinerwoM He en II hg naar Assen overgubraebt ter beschikking van de juttitie Eeaiffe dagen geleden deelden wji mede dat de beer C Marti te rsar aan eene middel btire school W Nidiin ia Zwitflerlaod eene vra selykeo storm voornpeld had voor de NoordvestkoMien van Europa om treeki 24Janonri mogelgk echter van 22 Januari af De torm sou van Ungen duur tgu en waitrtohgolgb de vreeselgkste serfert tientallen van jaren Het schoooe weder v q baden 24 Janoari leert op uieuw welke waarde tn hechtMi i aan dergelgke weervoorspelliogeo geraimeo tgd tt voren ZekeVe H J 6 kleermakT te Beioa die meermalen mi bruik mankt van iit rkeu drank kwam aenigen tgd geleden in bet bezit van en vry groote erfenis waarvan hg op de pos ipaarbank te Zwolle f 600 bad staan welk geld hy gisterenmorgen in nntvaugit nam a eenige personen en zich zelf goed geirao teerd te bobben kwam hij i avond in bemhnnken toestand aan een der politie poatea keonis ge en dat I g in t a verdachte huiifo huiten de D ezerpoort was geweest en aldaar ongeveer f 580 aan baokpnpiar was kwgt ge raakt In die buizen werd een orderzoek ingesteld terwyi inmiddels H J B naar bet politie bureau werd ovfrgebrasht Ds eommissuns van politie gaf last om H J B zeer nauwkeurig tot op de koufeo t isiteeren waarvan bet gevolg whr dat bg hem 10 zijn broekzak ruioi f 10 werd gevonden lerwgl nit een z ner laarzen te vooru hgu kwam zgo znkbiekju waarin zich bevond een baoktiMjet vkd f 300 een dito van f 200 en een diin van f 25 In zgne anleru laar werd gevondea fo ryksdaalder negfii galden en 1 cnot Door rgn drouken cbftp wint bg niet mear dat hg zgn geld aidu bad verborgen lu het Inntit dezer ma tnd zal bij da uitgevers Kemiok en Zn te Utrfch vers byneii De Eerkelyke Nieuwsbode maandblad voor de Ned berv kerk brtwik maandelijks aan alle predikanten g fttig o fraacp wordt toi irez nden meringcD gestoord Bij hüt nmslnan van een hoek van den wen ontwaard hy Ttavensbird zelvon die op een mglsteen aan den kant van den weg zat en zoo zeer in gepeins verzonken was dat bij niet op zag Gij Bcbgnt in d ep gepeins verzonken Havens birdP De man rag bg die woorden ptoiseling op O zijt gij het mgnbeer Herbert Dane I Ik was in gedachten verzonken over het voorval van gisteren arood mgnhxer Ik hoorde n ni t aankomen Haveosbird antwoordde Herbert Dane met eene uitdrukking vol opreobthmd op zgn gelaat en zetfs mrt een klank van eerlijkheid in zgn atom Ik voet mij gedrongen u mede te deelen dat uweverklaring dat gij onschuldig zgt aan den aanval op uw meester eenigermate bevestigd is Lrt wel ik icg eenigermate Een eigenaardige eeniicizina spottende glimlach vertoonde zich op het gelaat vao Bavenabird Het blijkt dat kapitein Dane gisteren avond door iemand Is aangeralUa wiens gestalte volgens de beacl rijrtag niets van de uwe beeft kapitein Dane heeft ten minste woorden gehad met een ander persoon dan gij De glimlach verdween van Barenabird s gelaat en hij zag verwonderd op Hij antwoordde niet maar sag den spreker mtrorsobead aan Het spreekt van zolven dat wie het ook geweest zg deze persoon de schuldige is Mun heeft hem mg besebreven als een lang breed geschouderd man met een pak op den rug Mogelgk een reizendkoopman dte kapitein Dane miiH hi n gekweld heeft om ists van hem te koopen n omdat deze weigerde boos is geworden Ëéa ding staat vast fn dat is Dit blad zal o a bevatten T rslagea van de zittingen der sjoode ent benprekingen van tbeoliigi che werken en oaderwerpeo ook op het gebied der asodiog De medewtTMug voor dit blad Staat voor alle predikanten van welke richting sg ook xgn open terwiit etukken ran pojitiaken aard niet worden opgenomen Ben vleMchboQwer S te VOraranbage loo ao een praktligD Van L aldaar die dergelgke zaken bezorgt een mondelinge volmacht hebbeo gegeven tot het treffea van een miooelyke schikking tegen een aeker paroeotage ter Toork miug van een faillissement Later ontkende de s acbter aan den praktizgn ba paalde volmaebt gegeven te hebben waar n een cieviel rechtsgeding bet gevolg was Aan den slachter werd tueo de beslissende eed opgelegd dat hg de volmacht tot bet trefftn eener scbikkiag tegan 4 pet niet zou gegeven hebben welken eed de gedasgde b eti afgelegd ÜB priktizgn die na d Ig lende partg waa geworden duoda een aanklacht in tegen tga geweten etifiot wegens meineed en deze taak werd voor da Haagacbe terhtlank behandeld De iubi t offieier van jnstttie getuigen gehoord aoKtte beklaagde sohxldig aan meini en vorderde zgne reroordeeling tot étfn jaargevangeniBstraf Mr D Bimnos ait AnaUrdam betwuate ten sterkste dat bier èitgeroaakt Was dat iga oliSnt zich aan meineed zou behbeo Bcbaldig gemaakt en cooctndeerde tot frgspraak Uitspraak o tt 8 dagen Een afdoend middel tegen motten zgo zegt aien be ila l rda takken van dan rosmaryo Rosmarinus officinalis de teak daarvan houdt alle motten op etn afstand De rosmargn ts een heester die bier trt lande in den regel goed overbigft men ba boeit er dus maar aen paar van in ga tnin te houden om ateedi voorraad te hebben Te Siegerswonde Opst rlnnd mnet het lyk van eeu jonge gtrnuvde vrouw aijn opgegraven en later we r zgn ter aarde besteld Dit feit had plaats zooder voorkenni van den ech genont of de autoriteiten Prore varbul moet tegen de daders r u opgemaakt Op het verzoek door de timmerlindeD ie Borne aan hunne patroons gedaan om hst loon met 3 et per uar te rerbnogen is door dezen geautwoord dat zij geoegen zija te begianeii mat 1 Mei a s I ot per nar meer te geven dat men beu op t wiatMiidi u toon beuft hooren apieken en bet zou met voor de eorat ki r zijn dat sonrtgt lijke lieden die g weonlijk niet ve dencen zich over eenu ligie beltwdiging op grawelgke wijze gewroken hebben Wie heeft het gezien of geboord f vroeg Bavensbird Gg mgnheerP Ik antwoordde Herbert Dane op trotaohen koelen toon Hoe komt gg aan zutk eene onzinnige vraag Zou ik of een vriend van kapitein Dane zoo iets geheim houden P Joo Drake heeft het gezinn Hg IS in elk ander opzicht zeker geen geloofwaardigs feluige maar ik geloof dat bg in dit go val de waarhrid spreekt Ik ontmoetio ben een paar minutengeleden en hg hield mg staande om mg dit te vertellen Hij waa op weg naar het kaatesl om er Mylord Dane kennis ran te gaan geven Hg k mt daar vrij li t mee aan antwoordds Baveosbird bits Volstrekt aiot Hij is den tebeelen nacht opzee geweest en kon bet toen natuurlgk niet vertellen Hg had niets van bet ongeluk gehoord dat kapitein Dane overkomun is voor dat hij na op het oogenblik san wal kwam Hij waa gisteren avond toen hg van Beeeher kwam op den beureitop enwas getuige Van da wontellng of wat er dan op de klip voorviel Zijn verhaal komt volgens den tiJd al seer goed overeen met vroeger geraobten hij denkt dt hei omstreeks half negen wu Bavenabird antwoordde niet dadelijk H i staarde wshdIoos voor zioh uit Herbert Dane besloot Wordt rtrnlpi