Goudsche Courant, maandag 27 januari 1896

uTrecte SpoorwegverblDdlogeo met GOUDA Wl terdlenst 1 895 1896 AaDgevasgeD 1 October TUd van Greenwich SOÜDA IOTTIXDAU li 16 li SI H M U 48 l l 1 44 S IO 4 01 HOTTIÜDA U e O n D A tl oe ♦ 11 80 1 48 t 8l 9 8 10 08 l 10 1 41 lo ia 10 10 41 10 40 l lt 4 ÖI 4 40 DIN HAAS GOUDA 7 1 07 DA DIN B sHafeS ll7 S0 7 4SB S0 l8 9 4 10 11 U St It lfi I U 144 S 6S M8 4 15 fi 17 8 Ö8 7 5S aSUVoorb 8 57 r 10 17 1 41 8 14 Z ZeKw8 U 10 8 1 B5 8 8 88 ZeT M ll 10 41 06 M $ Ê f e 10 02 Gouda 6 88 7 80 8 18 B 9 68 10 16 10 B4 11 0818 48 S 17 8 14 8 16 4 18 4 4S 8 47 6 80 8 88 lO U Stopt te Bleiswïk Kraisweg en Nootdorp Leidsckendam ea Uekeadorfj ü T E C H T 0 O ü D A atreekt 7 80 10 11 84 IS EO 8 10 3 58 4 48 6 86 7 60 8 00 9 07 10 S4 Woerden 8 11 10 18 11 11 t 4 16 6 88 v 9 88 10 64 Oadevalar 8 1 10 81 4 84 w u 9 36 Oaada 8 81 8 84 10 44 18 07 1 8 4S 4 87 5 8 7 08 8 S5 B 41 9 49 ll lO Oovdl 7 80 I ll 01 1 97 10 10 10 0 li ll 11 18 1 17 8 16 8 47 4 48 6 t7 7 14 7 49 FM 1 64 1 4 11 C Z Ï M 7 41 8 47 11 01 11 40 4 7 8 01 10 08 Ï Ï4gw 7 11 18 ll 4t 1 08 I ll 10 16 Voort 8 07 08 11 17 1 01 6 10 8 11 10 17 Hft I K l t 7 10 07 10 41 11 8111 41 1 011 17 4 01 4 17 6 i 7 7 44 8 11 t li 10 1111 48 0 1 DA U TUCHT 9 0 11 14 1 17 7 10 10 11 U M 1 46 8 14 6 06 1 17 7 18 8 41 lO lf 1 17 10 61 11 48 1 10 I DI 1 0 4 41 At 8 18 f 1 04 f e O U D A A MSTHDiH 10 01 10 7 11 10 I ll 4 47 t n 18 H 11 06 1 1 18 4 18 1 41 11 10 AMSTItDA M fl O ü D A AHStardattCat 8 10 10 48 8 88 4 10 6 18 SïSr 7 88 9 04 10 14 13 M f aisppen ta lUiai Ktaiawag ca Hoetdefp Lsidaabaadam aa Uekeadorp 9 46 11 10 Cf i i w kr W n Ds HolUndsebe Mutsohftppjj TftnlAnuboaw il TOornemeDi hur TyfU jarig bmtaao op laiitorrgke wyze in Tisren sa wel door bel hondea d eea groote nafeioDate ea ioierDa tiooale landboQwwntooDaUlliog op 18 26 September 1897 te t Orareohafte On aaa deu w nieb eo de behoetV tbo paardaoen Teeiokkera te foldoea be tt het Hoofdbestoar tbaoi reedi bj het Nederlaudiieh Landboaw Weekblad 1896i No 4 verzonden het programtoA foor boveDgeooeinde leutoooitelHog De oitloviDgeo bg het programma bedrageo te samen rQÏm i 21000 Door da regeeriog is reedt TergaDnini gegeven om een groot gedeelte ran bat MalieT ld te i OraveDbage met de geheele Boarlaaa tot de vaart lange den BenoordenhooUcheD w af te ilniteo terwgl afgeecbeidea van bet uitgebreid coneoorg hippiqne voor officieren en particDliere ryders de mioister van oorlog reede beeft toegeaegd dat op een of meer dagen der teDiooniitelUng van elk der korpeen cavalerie da rgeehooj en bet encadnon ordoonanaen door onderofficieren of minderen eenige rykipaarden korpigewyte iDlIen worden voorgereden en v n elk der regimenten v ld en vaa het korpe rydenda artillerie eomplete beipaoningeB ran xei paarden aa geipannen voor Heen tok gesebut met een bereden onder officitr al atok oommandant ter bezichtigiog zuIUq ordeu geiteld Op vertcbiÜende achtereenvolgende Yrgdagen rarden te Zwolle telkena van een nf meer vrouwen en jnffrouwea zilveren knippen en poriamonnaiei op de poodenboter eo viwhmarkt gerold zonder dat het de politie mocht gelnkken den dader of daden te betrappen Gisteren middag 12 uor hebbeo een paar agenten van politie do 12 jarige JacobaNyen huii op heeterdaad betrapt toen xg haar baad lUk in deo zak van een boerenvrouw Zg werd naar bat politie bareau overgebracht alwanr zü in bet bezit bleek te zgn van een portemonoaie welke even te voren ten nad ele Tin n£froQW B terwgl deze boter had gekocht door haar wai ontvreen d Zg bekende meermalen op die wgie portemonoaiea op de weekf en viichmarkt te hebben gerold en zei den inbond te hebben veraooept eo de ledige portemonnaiei in riolen te hebben weggeworpen Bg een onmiddellijk ingeiteld onderzoek zgn door genoemde agenten tan huize barer oudere aanwezig gevonden 5 koralen beomje met zilveren knippen 1 groen benreje met koperen knip en een tiental diverie portemonoaies m t n zonder geld zoomede een broche door haar op de kermif ontvreemd eu een gooden lootje met koralen De moeder verklaarde al die voorwerpen vanbaar dochter te hebben ontvangen die baargezegd zon liebben u telkei f te hebben gevonden Z C Ëen Amaterdameche amatenr pbotograaf de beer Q O t Hooft n door de ontdekking van höntgen op t denkbeeld gekomeo eeu andere proef te nemen die wellicht de weteniohap met een nienwe ontdekking zal verrgken ol met de magnetiache werking op gevoelige photograpiicbe platen Sn het ia hem inderdaad getakt daarmede verraaaende reaultaten te er Hg baeft in een donkere kamer een geldstuk op een gevoelige plaat gelegd en dit met een gewooe h oefgxer mag neet in aanraking gebracht waarvan hpt eane been onder de plaat werd gebonden en bet andere op het geldaiuk Inderdaad vertoonde zich bg bet ontwikkelen de omtrek van bet geldatuk i B M sa I t4 M 01 tt t lO awda Moordrecht Nio WBrVwk Capelle RoltMclam i ll 01 11 9 14 OOÜ ilotttfrdMQ Ctpelle Huuwerkerk Haoldmht owla io 1 UMdi 8 S7 7 l 0t 8 11 Osdiw 6 0 1 4 WMrfei l 7 018 11 VkiMkl IS t t f Vui AmtlMaMi I ll I K ♦ 8 17 8 14 ad Nug verrasaender was de volgende proef By nam een zg lantaarn pi aatje zooala ze in tODverlantaarna worden gehruikt en bevestigde dit tuaachen de polen van een magn et in op een gevoelige plaat Zonder inwerking van eeuig licht legde hg dexe platen in de donkere kamer en don volgenden dag by bet ontwik kelen waa door de magnetiaehe kracht een afdruk op da gevoelige plaat verkregen De fignren van bet lantaarn plaatje een gr ep menHchen waren doidelgk afgedraki Voar zoover ona bekend zegt t N v d D C by dit bericht zyn de door den beer t Hooft genomen proeven met de magneet iets nieuws Nn de bewonerd van den DnVRlshoekc te Amsterdam eene Oranje ereenigiag hebben opgericht en geld noodig hebben om deze in werking te brengen doet de Amatf rdamaehe correspondent der N R Ct eeu poging om deo kwaden reuk waarin die boekt ataat weg te nemen en aan te toooen datde Dovelaboekers niettegenataande zg een vrywel onaf hankelgk ataatje in dnn staat vormen tot het zeer goedgeziode deel der bevolking hebooren eo ban duivelaeben naam i lfa taalkundig otet verdienen In een dwaragang van de Landvan belnfte steeg oo verhaalt hy werd oudstyds een kroeg aaogetrofien waar opgevangen duiven aan de rechtmatige ei aoaars werden teroggegeven tegen aanbieding van een borrel of twee Die kroeg werd om deze eigei aiirdigbftid de daiveokroegi gebeeten Aan dezen ruilhandel in borrels en duiven werd al spoedig een soort van doivenmarkt verbonden De kroeg echter was toen alraa te klein om de koopers en rerkoopers mitagadera de duiven zelveo te herbergen de d ivenbaodel nam de ganseben dwafsgang in bealag en d wege werd allengs aan de omgeving van de dnivenkroeg de naam Daivenhoek gegeven Deze unseholdige bgoaam na ia a ert verbasterd tot Dnivelaof Duvelshoek In den Jordaan kau men beden ten dage nog twee zulke duivenkroegen vind n PosterUeo eo Telegraphic De postadministratie van de Kaap de Goede Hoop vestigt er de aandacht op dat beli gebird onder bet beheer tan da Britiieh Sootb Africa Companj niet behoort tot de Algemeen e postvereenigiog Dat gebied draagt den naam Rhodesia eo omvat da provinciën ATashonaland Matabeleland eo Northern Zamhesia Vacante directies Postkantoor Eindhoven jaarwedde f 2400 eo rge wooing Post en telegraafkantoor Teroeuzen jaarwedde f 2500 en vrge woning Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om zieh aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van bet Koninklgk besluit van 21 Maart 1894 n 17 de telegraaf ambtenaren voor deze directie den voorrang Sollicitaties in te zenden vóór 6 Februari a b Het hulppost eo talegraafkintoor te Wateringen wordt met ingang vau 1 Februari e k varvangen door een post en telegraafkantoor Het kantoor te Wateringen is mede aangewezen voor dan dienst der telegraphisobe postwisselfl Benoemd 1 Febr Tot directeur van bet spoorwegpoit kaotoor n 4 te Arnhem de bcofdeommies der posterijen H H Ooating te sGraven hage 16 Febr Tot commies der posteryeu 4de kl de surnnnierairi G A Prina te Keukum en G J H Prick te Maastricht lot directeur van bet pont eu teIegraafkaL toor te Wateringen F Uoelfs tbana direc teur bne ven gaar der aldaar 1 Mei Tot directeur van het postkantoor te Dulft A Ugaer thaoa in gelgke hetrekktog tt3 Eindhoven Verplaatat 16 Jan De klerk der posterijen en telegraphie 2de kl J B Brinkmann van het boofdte legraafkuntoor naar het hgkaatoor in de van der Hetststraat te Amsterdam I Febr De klerk der postorgen an telegraphie 2de kl A A de Haau van Alfen naar l i 11 01 11 01 11 18 11 14 l lt 10 17 n lo it ii ti 40 7 4J 10 11 SM I ll AAS Doorn an J G Haggens van Doom naar j Uheuen 16 Febr De klerk der poaiergen en telegraphie 2da kl G A M Bntieo van Amsterdam telegraafkantoor naar Meerren 1 Mrt De klnrk der pnstergen en t 1egraphie late kl K E Vertregt tan Delft telegraafkantoor naar Amaterdam en d vroawelgke klerk der telegraphie Ie kl J B F Broeke Tan Amaterdam naar Delft Bevorderd 16 Febr Tot commies der postergen Iste k de commiezen 2rJe kl N J vao Aken te Amaterdam J J G Stütterbeim te Arnhem P W Papegaag ten spoorwegpoat kan tore n 2 staodpIaaU Antwerpen R L Honwink ter in pe tie Breda D U van de Werk te s Gravenbage P H L Vorwey te Zwolle tot commies der poateryen 2de kl da commiezen 3de kl W G A Fftltzer te s Hertogeoboach A Wycbgel van Schildwolde te Groningen S Reynder ten apoorwegpostkantore oO 4 H J Hniskes ie n Graven hage C Schreuder ter inspectie Zwolle tot eommiea der posteryen 3de kl de commie en 4de ki E H L Gieleu te Eindbovea M Pott te Groningen H van der Meydeo te VliasiogeD A J M H Balmakers te Maastricht en W Hoevera te Alfen Eervol ontslagen 1 April De directeur van het poat en telegraafkantoor te Tern uzen J Noest Overleden 3 Jan De roiiwelyke adeiatent J C C Prillevitz te Driebergen Uultealandsch Uverzlcht Da voorwaarden van de eigenaars der acbeeps timmerwf r en te Belfaat ryo door de arbeiders onder krachtig proteat aanRonomen Het ia een zeer belangrgk bericht dat door de Pall Mali Gazelt in de wereld wordt gebracht maar nog niet beveatigd Reeds voor vole meauden werd medegedeeld dat Rusland pogingen aHnweodde om wgzigiog te verkrygen in de bepalingen betreffende bet sluiten der Dardanelten voor oor logasc hepen van alle natiën Die bepalingen dagteekenen van 1856 Na den Krimoorlog was een tractaat gesloten tusichen Tnrkye en de mogendheden dat als bylage was gr vopgd by het v redes var d rat Onder de bepalintten van dat traetaat behoorde de onzydigheidtverklaring an de Zwarte Zee De Dardanellen werd n gesloten voor den doortocht van alle oorlogsschepen In tgd van vrede kan de SoUan door bet afkondigen van een flrmnn die alailing tydelgk en voor bepaald gevallen opheffen Rusland werd door deze bepaling zeer getroffen By het traetaat van Unkiar Skelessi den Ssten Juli 1833 gesloten had Hualand r cbt gekregen zyn oorlogsschepen steeda door de Dardanellen te zenden en was bepaald dat die zeeëngte gesloten kon worden voor schepen van iedere andere mogendheid Het was dus te begrgpen dnt Rusland zocht naar een gelegenheid om het traetaat van 1856 goedgekeurd in een oogenblik van vernedering op te zeggen Die gelegeoheid vond bet tydens den oorlog an Duitschlaud en Frankryk in 1870 Rualaod gebruik makende van den toestand der Eoropeeacbe mogendheden kondigde het besluit af de bepaling betreffende de neutraliteit der Zwarte Zee niet Uoger te zullen erkennen Hoewel Eogeiaod eo Ooatenryk krachtig tegen dit besluit pro testeerden wist Rusland door Biamarck gesteund het door te dry ven en op de conferentie te Londen in Maart 1871 gehouden werd Hnslands eisen goedgekeurd Onmiddel gk begon de Russische regeering met het herstel der vestinRwerken vau Sebastopol en met het aanbouwen van een vloot iu de Zwarte Zee ï i t7ti 44 14 4 60 4 7 1 04 11 10 1 41 l I 1 0 1 00 l lt 7 11 41 1 0 7 M l lt IMI 11 40 s et En tevens begon het nit te zien naar de mogelgkbeid om de verb oding tusscben de Zwarte Zea eo de Middetlandschu Zee te herstellen dit oog steeds door de sluiting der Oardanellfii verbroken was Weliiehi acht Rnstaod bet ganatig oogenblik daarvoor tbana gekomen Sterk door den steun dien bet verzekerd is te cntlen ontvangen van Frankryk door de steeds grooter wordende veawijderiog tnsaeben Doilscbland en Engeland en door de zekerheid datOontanryk en lulië meer geneigd zyn de politiek van bon bondKeooot dan die van het Britsehe eilandenrijk te dienen heeft Rusland toenadering gezocht tot Turkye Het optreden van Ëngfland in de Armenische quaeatie de redevoering vau lord Salisbury eu on onlangs weer de brief van koningin Victoria hebben in Turkije kwaad bloed gezet Mocht dit bericht van de Pali Mail Gazette c juist blgken dan zal Engeland wel krachtig tegen dit traetaat proteateeren Maar wat zal het baten De ËugeUcbe regeering heeft da politiek van isoleeriog aanvaard zg zal er na de gevolgen van moeten dragen In een telegram uit Sofia wordt het nu ala zekere vastgeiteld dat de doopplecbtigheid van prins Boris dru 3Öateu Januari zat plaats hebben Het uitstel van drie maanden is op dien dag af etoopen vandaar dat men al dadelgk dezen datum heeft genoemd als den dag van den doop De regeering twgfelt zoo men zegt geen oogenblik of de herdoop zal voltrokken worden Mochten de omstandigheden overboopt den vorst verhinderen zyn woord gestand tadoen dan zal bet kabinet zich genoopt zien af te treden daar het zich door zyn plechtige be loften aan de natie te zeer gebonden acht om afstand te kunnen doen van den geataldan eiscb Daily Chronicle wit weten dat keizer Nicolaaa van Rusland aan vorst Ferdinand heeft beloofd peetoom te zullen zyn over prina Boria bg diens doop in de Griekscb orthodoxe kerk Tevens moet de Czaar hebben beloofd onmiddeligk na de pteahtigheid een vertegenwoordiger te zenden naar Sofia Majoor Galliano de dappere rerdedigar van Makalté is door keizer Wilhelm benoemd tot ridder van de Kroonorde De keizer bracht dit besluit ter kennis van koniog Humbert in een telegram waarin by tevens hulde bracht aan den moed der andere Italiaansche officieren die zieh zoo lang met een klein garoizoao t Ken de overmacht van koning Menelika troepen heeft verdedigd Hoe het nn eigenlgk te Makallé ataat ia nog niet bekend Koning Mentilik verhindert zie tel dat majoor Calliann door middel van apioimen gemeenschap houdt met generaal Baratieri zoodat het onmogelgk ia sekere beril bten te verkrijgen Intusaoben gaat de regeertng voort met het zanden van veraterkiiigen Uit Rome wordt althans gemeld dat door den minister van oorlog weer last ia gegeven zoo spoedig mogolgk een legeroorpa ao 6000 man nit te rusten tot versterking van generaat Baratie s troepen Eindelgk beeft nu ook deze generaal weer esna ïets van zich doen booren Naar aanleiding van het bekende gerucht dat Fransche Lebel geweren in het bezit der Abesainiëra waren gevonden verzocht de heer Crispi deu genersai nadere inlichtiogen Generaal Baratieri antwoordde dat kuning Menelika troepen wel voorzien zijn van geweren van Fransch maakael doeb niet van Lebelgeweren Verder verteld da ItaUa Militare dat bgObock door een Iialiaanach oortogsfchip eenFranaeb vaartoig is aangehoudeb onlangsnit Maraeitle vertrokken met een lading wapenen en ammunitie voor de Abeasiniëra aanboord Opgrond daarvan zga de Italiaanaohebiadeo nog niet goed te spreken o er Frankrg Mtaar natuurlyk dient men eerst af tewachten totdat de juistheid dezer mededeeliugan inderdaad op goede gronden is vastgesteld TRAI SVAAL Aan een particotiere brief uit Pretoria dd 8 41 n i oi 11 U 3 I ll 7 10 04 10 11 10 18 10 87 8 0 10 1 1 4 M 8 17 1 J7 8 84 8 41 8 47 8 1i 7 4S 8 49 5 Jinuari 1896 is bet volsende ontleend Deze week hebben er io de Transvaal be langryke gebenrtenieaen plaats gebed die niet minder belaagrgke gevolgen sulten moeten hebben Hoawet bet waarachynlyk ia dat nn de Tarsebilleo tnaKhen het Traoavaalaehe Gooverosment n da vreemdelingen hier woonachtig op een vreedzame wyze zollen worden opg l st ia het toch volstrekt niet onmogelgk dat de tM der eiaeben van de Johanoeaborgera een kliichtig optreden der boeren noodzakotük naakt Veler maeuing ia bet evenwel dit het niet meer tot een bloedige botsing der £ ogeltcban en Boeren zal kom n daar de eeraten Kich deze week zoo gedragen hebben dat zg door bunne landgenooteo voor lafhartig zyn uitgemaakt terwgl de Boeren algemeen geprelen worden Toor hunne humaniteit tegenover de bende van dr Jameaon In do laalate week van 1895 werd door den preaident der Nationale Unie te Johannesburg een manifestgepublieeerd waarin gewezen wordt op de fouten der tegenwoordige reg riog en waarin de eisehen der Uitlanders worden vermeld Verder wordt er in bekend gemaakt dat de vergadering te houden 6 Januari 96 moet bevliaaen op welke wgze de uitlanders de gestalde eischeo zullen moeten verkrgsEan Dit manileat reeds bracht de gemoederen te Johannesburg in bewening Maandag den 30 Dec 95 kwam bericht dat Dr Jameson met gewapende troepen der Bechmnalaod Politie de Transvaal was binnengedrongen en de telegraafdraden had afgeanaden Ër werd geseind naar den Hoogen Commialaris van Engeland te Kaapntad welke antwoordde dat de Britsehe Regeering van dit binnendringen geheel onkundig was tegelgkertgd soad hg aan bevel naar Dr Jameaon om direct Tranevaal te verlaten Johannesburg wapfode zich na er werden veraeheidene verdedigingscommiasien gevormd eK bet bleek dat wapenen en kanonnen r ed ingevoerd binnengeamoltketd waren Op eenige mgnen verlieten vele Ëogelaehe mguwerkera het werk omdat zg weigerden te belooven te zullen rechten tegen de Boeren volhoudende dat zg hier gekomeo waren om te erken en niet om ta veebteo Johannesburg waa in rep en roer vrouwen en kinderen vertrokken naar Natal en de Kaapkolonie zoodat de treinen zoo vol waren dat plaatsbiljetteu aan mannen werden geweigerd Dinsdag gebeerde ereen Treeselgkupoorwpgongelnk in Natal Van een trein met 500 paasagifrs ging een wagKOO by een bocht uit da rails en sleepte 4 ander waggons mee Bg dit oogfluk moeaten ongeveer 35 vrouwen en kinderen bet leven verliezen Sen deputatie der ontevrfdnu Engelschen bad Woensdag een conferentie met de Regeering waarop de Eogelschen beloofden geen vgandelgkbflden te beginnen en de komat af te wachten te Pretoria van den Britachen Commissaris Sir Hercules Ri bioH0n Ondertnsarhen rukte Dr Jameaon met 480 man eenige kanonnen en maxima verder Tranavaal in zich niet atorerde aan bet bevel van dan Eogelschen Commissaris Dr Jameaon is de Administrateur der Chartered Company aan welks hoofd staat Cecil Rhodea premier der Kaapkolonie Rhodes verklaart nieta van dezen inval te weten en Dr Jamenon zegt dat hg uitgenoodigd ia door Jobnnneaborg Het Reforme Coramiitee te Johaaaetburg ontkent Dr Jameion om assistentie verzocht te hebben Dat de inval van Dr Jameaon met zyn vrybniters en ds bewapening vso Johannesburg dos verraderlyk is ia zoo doidelgk mog lgk Woensdag 1 Januari werd door het OonvernetBent van Transvaal Laitenant £ toff naar d indringende bende gezonden om beu te verzoeken Transvaal dinct te verlaten daar sg andera door het vuur der Boeren zouden begroet worden Luit Elofi werd gevangfn genomen en Dr Jameaon ging verder ElofF wikt evenwel later te ontsnappen Woensd avond werden hg Krugeradorp de eerste schoten gelost Er waren toen reeds aen 500 Boeren ta lamen gekomen en hun getal rarmaerderde steeds Donderdagmorgen 2 Jan trachtte Dr Jameaon verder te gaan De Booren badden licb op de kopjea verdekt opgeateld achter groote steeoblokkeo en in kuilen dia zg i naahta badden gegraven Om 7 uren aochteods kwam er een boodschapper van den Britaeben agent te Pretoria om Dr Jameson ta bevelen terug te keeren en geen vgandelykhaden ta beginnen Hiervan werd ook geen notitie genomen Spoedig daarna werd bat vuren geopend op een plaats angavefr 1 nnr van Johannesburg De vrgboiten werden spiedig teruggeslagen tt Tiatan diiaet aan hare kant vele doodenen gewonden tarwgl de paarden links en rechts oearvielan De Boeren hadden weinig verlies Do vrijbuiters moeten moedig gevochten hf bben maar de Boeren badden natoorlgke voor daaleo en sgn oitsteltende t herp chutteri Oosevaer 11 nor s morgana kwam de StaatsArtillerie aan en wilde joist bet voren op da Obarterodi openen toen Dr Jameson bevel gaf da witte vlag te bijseban Da Boaren waren volstrekt niet varplieht toen met bat vuur op te houden daar Dr Jameaon en zgo bende alleen beschouwd kunnen worden ala roovers maar toch werd bet voren gestaakt Da gHweren kanonnen eta werd toen iu beslag genomen en de bende gaf zieh omoorwaardelyk over Men schat dat aan de xgde van Dr Jameson 20 man zgn geanfuretd terwyl de Boeren slechts 3 man verloren De gevangene die zeT vermoeid waren zoo zelfs dat aen gen bij hft vervoeren in t 7adel ili pen werden door de Boeren zeer mensohlievend behandeld Bg hanns gevangennt ming waren zg ten hoogete verontwaiirdigd over de Engflacben en Johannesburg die hun niet te hulp aüa gekomen en ook zeggen zg door hunne officieren misleid te zijn geworden Zy meenden dat de kaffer te Jobanesbarg oproerig weren geworden en dat zg huu laudgeouoleu te hulp moesten komen Vrijdagmorgen vroei werd te Pretoria Dr Jnmeson Colonel White en Maga WiHaahogt door eeu sterke macht Boeren binnengebracht en in de gevangenis in zekere bewaring gegeven Vrijdagavond kwamen de overige gevangene aan ongeveer 450 uau en werden gebracht naar de gebouwen der wadren maatschappij 10 minoti n buiten Pretoria Donderdagmiddag om 12 oren kwam hier Pretoria het bericht van de overgave eu werd de rierkleor op het Gonveruementsgebouw gehescben Verscheidene Eogelsohe geloofden het niet zg vonden bet belachelgk dat een goed georganiseerde sterk gewapende macht a s die van Dr Jcmeaon zoo spoedig door de Boaren zou ign overwonnen Een Engelsch gerind blad dat bier verachgnt sprak evenwel scbaodi van de lafaards io JobauuesbHrg die goed gewapend z in en dia Dr Jameson niet te hulp zgn gekomen Zy zeggfn wel dat zy niets mochten doen omdat hunne deputatie met dn Regeering overeengekomen is geen vyandelgkhedm te plegen nsaar dan badden ze ook Dr Jameaon daarvan moeten hekend maken en hem iraobten terug te trekken Het is tooh duidelgk genoeg dat Dr Jameson in hun dienat waa Zaterdagmorg u kwHmen twee Boeren by ons ontbyteo Zy verteldan dat de Boi ren teer verbitterd waren tegen JohKooesburg en f r gaarne heen zouden trekken om de Ëugelacben de lea te lezen Oom Paul aeide toen dnt hg Dr Jimeaon en zyu bende ala roovers beschouwde en de oproerige Johannettbargers aU rebellt n en d it hy ze recht zoo lateo wedervaren en terder dHt de Mogeodhed n alle met het Gouvernement sjmfthati eeren Zaterdagmiddag heb ik de gevangene gezien bewaakt door eenige Boeren ze zullen nn w l spgt hebben hunne ofBcieren gehoorzaamd te bftbben Er wordt ti zegd dat by het binnenkomen van TranaTial eeoiK n geweigerd hebben om verder te gaan omdat zij niets in Transvaal te doen hadden Van de Vrystaat ia bericht gekomen dat 16 X gewapende bnrgers en de Artillerie ger ed staan om Transvaal te hulp te komen In Bulwayo Bhoderia is io een opgewonden Vftrgadering besloten Dr JameHOo s nederlaag te wreken en om 1000 man af te zenden Men zegt ook dat commaodo fl Boeren reeds oi ezonden zyn om hun te gemoet te komen Indien h t waar Is zon deze bende het veel mo ilgker hebben dan die van Jameson omdat d afstand van Bul vayo tot Retaia veel grooter 19 als die van Becbaoaland tot Johanneabnrg eu de streek die zy moeten doortrekken ook V4el bergachtikfer De zaken io Prelaia staan byna stil en vooral Dinsdag Woensdag en D mderdag heerschte er hier een opgewonden stemming verdediginscommiasien zyu gevormd ook eeu ambulancedienst het Gouvernement keerde wapens en ammunitie uit aan de inwoners en de laaUte telegrammen werden met spanning afgewacht Voortdurend kwamen hier troepjes gewapende Boeren aan op bun kleine paardjes Pretoria ia zoo bewapend omdat men dacht dat het gepeupel van Joh nnetburg hierheen zoa trekken om te plunderen In de laatute maitndan toch zgn er daiteode menacheu te Johaunnsborg aangekomen en een groot gedaette ia natnorljik zonder werk De geschiedenia van deze week doet mji evenwel vermoeden dat zulk een inval niet plaats zal hebhen Maar ïo elk I bI zal Jobaoueibui wrange vruchten plukken van dit verraad Gisterenavond Zaterdag om 9 aor kwam Sir Hercules Robinson hier aan zgn tandgrDooten hier hebben zich bedaard gehouden bg werd niet toegejuicht Men meent dat Sir Robinson op de hoogte mO t zgn geweest van de plannen van Rhodes Reedi bg de benoeming van Sir Robinson werd in het ËngelMh Parlement de vreee uitgesproken dat Sir Robinson niet ooafhaokelgk genoe zoo zijn t enover Rhodes Pretoria d w z de Dnitscberi Hollandera en soornaamata EogeUeben zgn verootwaardigd over het verraad van hei Johannesburg Committee an van Dr Jameaon Van middag om 5 oor zag jk Sir Bobintoo vergewld van den BritKheo agent naar de woning van Paul Kruger gaan Zgn beaoak duurde evenwel 10 minnten Men aegl dat morgpnochteud de fionferenti zal plaats hebben L ze conferentie sal vao het grootste belang zgn eo van bet reanltaat sil grooteodeela afhangen wat er verder deze WAek te JohanneahiirK zal ff benren INGEZONDEN Stadgtnooten Nngmiittl tu Kt de Goraoiiui voor verkverwhsffiDg bflkead dat de Achnaloollpota gehouden i l wordeo op OiosdaK 28 J nnari n COMMFSIE BuUengewoon Groot ColUetU wmmnmm A van OS Ai M roh TAilllenr RlewBi K 73 iOUOA Beurs van AinshM dain Vork ra 10 100 83 I 84 l 97V 97 m 10H 71V 1V 1 114 l i IV 4 1 100 98 50 770 658 109 68 10 905 148 7 lOlV 100 1411 V 8 113 861 184 157 108 48 5S 165 89 78 08 1017 loov loiV 1 H 108 45 101 V 14 108 S l 106 101 S JAKUAEI Vorkre ilottri N DmiW CertNedW S Vi ji i i dito dito dito 3 dito dito dito S HoiiOA OW Ooudl 1881 88 4 ITIUB lQMbrij ing 1868 81 6 üoSTEKa Obl in papi r 1868 6 dito in zil er 1868 5 SI U U PoJWiOil Obli met coupon J 35 ii i dito tirlcet 3 auiUHU Ubl Biooenl 1S9 4 dito Jeooni 1880 4 97V i OV iditol ijBotlii l88 4 dito bii Hope 18811 80 4 dito in goud leei 1883 dito dito dito 1884 5 8pi Jl Perpet iohuld 1881 4 TOKIIJ öepr Coni leen 1880 4 aee leeoingierieD il u 91 i Geo leening serie J Jl Sl V Zin AJR ttip ï obl U8JS Iduioo Obl Buit Soh 1880 6 Visiiniu Obl 4 onbep 1881 AimiEDAM Obligatien 188K S BOTTIIOIM Sted leen 1894 3 NlB N ifr Handel aaud Arendsb Tab M j Certificaten buit Maatachappij dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 CulL Mij der Voratenl aand Or Hypotheekb paiidbr 3i i NederlaodtDho bank aand Ned Handelmaa h dito N W k Pao Hyp b pandbr S Rot Hjpotkeekb pa dbr Utr Hypotheekb dito S i UoaTKMi Óoat Hoqg bauk aand ttoii Hypotheekbank pandb Ahkuia Equit Mal L Q Pr Lien eert 6 SiB Holl IJ 3poorw My aand Mij tot llpl y St Spw aand 167 Ned Ind apoorwegm aaud Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dito dito 1881 dito 6 lTUjl Spoor l 188V 89 A Kobl Sl Zuid lul Spwrnlj A U obl 3 Pou Warachau Weenen aand 41 auiL Or Buu Spw Mij obl 47 Baltiaohe dito i aand Faitova dito aand 5 Iwang Dombr dito aand i Kurak Ch Aiow 8p kap obl 4 dito dito Dblig 4 Aluuu Ceilt Pao 3p Mq obl 6 Ohio fc North W pr C f aand dito dito Win St Peter obl 7 DenTertBioGr Spm eert T a U 1 18 lUinoi Central obl in goud 4 109 108 LouitT NaahvilleCert T aand Meiioo N Sp Mij lehvp o Mi a KanMiV 4pct prer aaud IIV U a N IorkOnUriotWeat aand 1 14 15 dito Penns Ohio oblig 6 i Oregon Calif Ie hvp in goud l St Paul Minn k Manit ihl 7 Cn Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O S3 Oahada Cao South Cert v nand Kl V K C Hall k Ka Ie h d o O ll i Aniterd Ounibua Mij aand 17 Botterd Tramweg Haat aand 18B Kw Stad Amaterdam aand 3 10T Btad Bolterdam aand S 10U Buoil StadAntwerpenlS87 9 103 196 164 34 i V Stad Brusaei 1886 9 lii9 tioNQ Tbei Begullt Goiellieb 4 117 i OoiTlN StaaUleening 1860 l K K Oo t B Cr 1880 S 8fa j Stad Madrid 8 1868 Kun v r B a Hvn Spobl eert uurgerlijken Stand GEBOREN 23 Jao Johaooe onder J Amen eD N de Qaaut Dirkje Wilbelmioa oudera P FlHoderbyo en G P omp Pieter ouden A Ho i en M lao DuyïeDdflk OVERLEDEN 23 Jao A Batonb rg 3 m ONDERTROUWD 24 Jan i Sl mao 22 j en G fan Buoron 23 j A Nootenhoom 23 i eo 0 Bakker 22 j C G an WiUiBeo 26 j en P C de Oroijl 19 j J Kaabergen te Haaatrecbt 24 j A C an Loon 20 j O ol te ZeienbniieD 22 j D K an der WoU 19 j J Wingerden 23 j en E ran A cb 24 j J B C Nieboff genaamd Warning 24 j en A J C G Kootwjjk t Am tardam 23i L d Bruin 21 j en J de Ruiter 24 De BDRQEUEESTER der Gemeente Oondtmnakt bekend 7 l dat ter Toldoaoing aan art 10 der Wet Tan 28 Angaatua 1851 Staaublad Mo 12 eene Commiuie uit Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHolland bjjgeataan door den daartoe door het algemeen bestuur aangeweien ingenieur en het hoold tan bet beatunr der gemeente in het gemeentehuis aldaar litting zal houden 7RIJUAU den 14 FEBRUARI 1896 des Toorraiddags te 9V are ten einde de bezwaren Tan belanghebbenden aan te hooran tegen het plan van het Toorgenomen werk tot Terbetering der vaart tussohen den 2Jutl en de Ringvaart ran den Ha rlemmermMTpoldtr en noodigt belanghebbenden nit om nunne bezwaren ter plaatse en ure vermeld mondeHug of flcbriftoiyk aan genoemde Gommisaie mMe te deelen i dat de stukken bedoeld bg de eerste alinea van art 12 en ter Tuldoening aan de tweede alinea van dat artikel van voornoemde wet ter inzage van een ieder worden nedergelegd ter Secretarie der gemeente van 27 JANUARI a a tot dat de Commissie hare werkzaamheden binnen de gemeente heeft volbracht 3 dat het uitgewerkt plan Tan bet geheele werk bedoeld in de laatste alinea van art 12 van meergenoemde Wet voor een ieder ter inzage zal liggen op de Provinciale GrifiSevan ZuidHolland Gouda den 24 Januari 1896 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS aDVKRTENTlBN Voor de vele bewgzen van deelneming ontTangen by het overlyden Tan onze Dochter betuigen wg met onze Kinderen en Behuwdkinderen onzen hartelgkeu dank Dr D TËRP8TRA Merr A E TEBP9TRA OSDUTBl BOU DANKBETUIGIUa Aan heeren Directeuren der Stearine Kutaenfabriek 6onda en aan die beeren door wiens medewerking Ik in het ondenmannen haia geplaatat ben zeg ik door dezen myn innigen dank F VAN f ER KKMP CÜRAÏEELE Bg vonnis der Arrondisaementi Rechtbank te Rotterdam van20Janaari 1896 is THEODORA JOHANNA OOMENS weduwe van GusHBBTUS Fhanciscus v if DS PavooB T gedomicilieerd te Oouda ten verzoeke van ADRIANU8 FREDERICÜS va oe PAVOOBDT onder eurateele geUeld Ue Procureur van den Verzoeker Mr M M SCHIM vi n a LOEFF GEVRAAGD tegen 1 APRIL a s in het WEES en AlLMOEZENIEUSHtUS te Oouda eene HINDEBMOEDEB ongehuwd persoon SalaVis ƒ t O benevens kost inwoning en geneeskundige behandeling Aanmelding bg den Beer L P BOOQENDIJE Sr Westhaven 165 Heeren Kaashandelaren Een HOLLANDER in i4n u r ien gevestigd zoekt de Verlejyenwoordig ingf voor België van een degelgk huis Prima rele rentiën kunnen worden gegeven Brieven franeo lett P O aan het advertentiebureau van NIJGB k VAN DITMAR te Antwerpen ËMSEIi PastiUss eL Water by SLOTËNAKER Co