Goudsche Courant, maandag 27 januari 1896

Dinsdag 38 Ja j ari J806 INo 6875 34ste Jaargang GOCMHE COHAN Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgfave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 35 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regeh a 50 Centen iedere regel meer 10 Genten Groote letters worden berekend naar plaatfioniimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd N 5 o o Ondergeteekenden berichten hiermede 1 I het geëerde pnbliek van GOÜDA en 1 Omatreken dat zy heden avondwci IWinkel zullen openei J alwaar in groote voorraad verkrygbaar zal zyn n riAiirr FINALE IJITVËIIROOP van alle Wnterartikelen i ZIJDEN STOFFEN iPLUCIlE FLUWEELEN ASTRAKANS MOFFEN BOA S KRAGEN HANDSCHOENEN BLODSBN enz Tegen mpolpr JmeH oir Zie de ËTAUGE WISBRUN LIFFHANN MARKT 136 Mevrouw DE J0NG 8CH0TSMAN Gouwe VBAAGT tegen 1 MEI eene nette TWmR MEI Agentuur by de Firma Wed BOSMAN te Gouda tag n Jlnlit Itortom Sa AiterPawExprilBr Mid Yll Wil iiiui tH M jtekerfiiilxieller ao lui Vootkwiiaa in d i F 14 ttiokte II b Te Oaad bg A WOLFF MarVt A 1Mb DE LAAT an VAN SON pothekar liuU De BUEGEMEE8TER der gemeente Reeuwyh maakt bekend Is Okt ter TOldoaning uin art 10 der wet TU 28 AagoatDi 1851 StacUiblad Mo 125 eene Commissie ait Gedeputeerde Staten der prorincie ZuidBoUand bygestaan door den idaarto door het algemeen bestour aaogawesen laganiear en het hoofd ran het beatnor der gemeente in bet gemeentehois aldaar zitting lal honden den UFI BRUABI1896 des roormiddaga ten IIV ure ten einde de bezwaren Tan belanghebbenden aan te faooren tegen het plan Tan bat voorgenomen werk tot verbetering dar vaart tttsschen den l hul en de Ringvaart van den Haarlemmtrmeerpolder en noodigt belanghebbenden uit om hanne beswaren ter plaatse en ure vermeld mondeling ot achrifteiyk aan genoemde Commissie mede te deelan 2 dat de atnkken bedoeld bg de earate alinea van art 12 en ter voidoening aan de tweede alinea van dat artikel van voornoemde wat ter inzage van een ieder worden nedergfllagd ter Secretarie der gemeente van 29 JAN O AKI U96 tot dat de Commissie hare werkzaamheden binnen de gemeente heeft volbracht 3 dat het uitgewerkt plan van bat geheele werk bedoeld in de laitUte alinea van art 12 van meergenoemde wet voor een ieder ter inzage zal liggen op de Provinciale Griffie van ZuidHolland Ittmmjk den 25 Januari 1896 De Burgemeester van Reeuwijt S H BULAIUS BBACK De Burgemeester der Gemeente AAELANDERVEEN maakt bekend Ic dat ter voldoening aan art 10 der wet vau 28 Augustus 1851 Staattbkd No 125 eene Commissie uit Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland bygestaan door den daartoe door het algemeen bestuur aan gewezen Ingenieur eu het hoofd van het bestuur der gemeente in bet gemeentehuis aldaar zitting zal houden op Zaterdag den 10 Febmarl 1896 des namiddags ten 2 uur teu einde da bezwaren van belanghebbenden aan te hooren tegen het plan van het voorgenomen werk tot varbetering der vaart tnsschen den IJSSëL en de RINGVAART vau den aAARLEUMEBMGEKPOLDBK en noodigt belanghebbenden uit om hunne betwaren ter plaatse en ure vermeld mondeling of schriftelyk aan genoemde Commissie mede te deelen 2 dat de stukken bedoeld bg de eerste alinea van art 12 en ter voldoening aan de tweede alinea van dat artikel van voornoemde wet ter inzage van een ieder worden nedergelegd ter secretarie der gemeente van 27 Januari 1896 totdat de Commissie hare werkzaamheden binnen de gemeente heeft volbracht 3 dat het uitgewerkt plan van het geheele werk bedoeld in de laatste alinea van art 12 van meergenoemde wet voor een ieder ter inzage zal liggen op de Provinciale Griffie van Zuid Holland AiausniiviaN den 24 Jan 1896 De BurgemttUtr voomotmd J W VAN D LEB Caadi aaslpandrulc vu K Uuhun k Zo s Opea bare Verkooping ueubilaikeooebeseh X t De Notaris H GROENENDAAL IPH te Gouda is voornemens op DINSDAG den 4 FEBRUARI 1896 des morgens 10 uur aan het huis aan de Westhaven WgkU no 202 t Gouda in bet openbaar om contant g eld te verkoopen ËeD netten en leer goed ooderhouden bestaande m Salon Ameublement Caoapég Stoelen diferae Tafels Bonhear da jour Schryibnreau Pendulei met Ooapes Spiegels en Schilderyen Ledikanten en Bedden met to ehooren linneneu andere Kasten Haarden Kachels Oasornamenten en Lampen Mangel IJzeren Gan bank en Barometer Kristal Glas Koper Tin Bliken Aardewerk Ën hetgeen Terder ten verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen Zondag vóór den verkoop van 1 4 uur tegen betaling van 10 cents per persoon ten behoeve der Werkinrichting en Maandag vóór den verkoop van 10 12 en vau 2 4 ui r Nadere informatiën geeft voornoemden Notaris GROëNËNDAAL te Gouda Upeofoare VrUwillige Verkooplng VAN Eüm T £ OOUDi i De Notaris H GROENENDAAL fg Gouda is voornemens op MAANDAG 10 FEBRUARI 18t6 des voormiddags 11 uur in het Hotel iiix Pauw aan deMarkt te Gouda in het openbaar te veilen ente verkoopen 1 Een goed onderhouden HVIS voorzienvan waterleiding metERFengrooten TUINaan dan Kattensingel Wgk Q No 141 groot 3 Aren 85 Centiaren Het Huis bevat beneden 2 Kamers en Suite Alkoof Tuinkamer en Keuken en boven Voorkamer Tusscheokamer Achterkamer eu Zolder en is voorzien van velerlei geriefeiykheden 2 Men HXJIS voorzien van waterleidingen ERF aan de Zuidzgde van de Doelesteeg Wgk L No 241 Verhuurd aan A J VER8CHDT voor 1 7S per week 3 Hen H OIS eu ERF inet open gronden SCHUURTJE aan de Smalle Zyde vande Karnemelkssloot Wgk R No 371 Verhuurd aan A van BAALEN voor 1 60 per week j 4 7 Vier BUIZEN en ERVEN in de Zak Wyk L Nos 262 263 264 en 265 Verhuurd per week No 262 voor 1 en de overige nommers ieder voor 0 90 Te bezichtigen Het pand sub 1 op WOENSDAG en DONDERDAG 5 en 6 FEBRUARI vau 10 1 uur en de overige peroeelen de drie werkdagen vóór den verkoopdag van 9 1 uur en op dien dag van 9 11 uur Aanvaarding bg de betaling der kooppeningen op 15 MAART 1896 Nadere informatiën geeft voornoemde NotarisG ROENENDAAL te Gouda Wed M MOL Korte TIendeweK D 3 IS het goedkoopste adres van Nieuwe paraphien en reparatie Uitslaan van aOKKEN en LDIERS TANDARTS E CASSÜÏO Turfmarkt 172 Gouda SPREEKUREN van 10 tot 12 en vau 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd DONDERDAGS van 8 tot 12 en l tot 3 uur uit de FABRIEK van JPKIMDB HEBDEB Abx Solingen Steeds voorhanden in Groote Keuze en billijke Prqzen zoowel Tafel Dessert Voorsnijmes en Vorken in GEWONE en FIJNE SOORTEN alsmede alle soorten Scharen Zakmessen Snoeimessen ens BU Th SCHMIDT voorheen Wed BOËLSUMS GOUDA BOOOSTBAAt VOORTZETTING DEH P4 van alle Winter Artikelen 1 alle COUPOirS en HESTANTEH g als ook h Manhevelma H C WERNING s OPENBARE VERKOOPING Tï v REEUWIJK ten overstaan van den te Baaürttia residwrenden Notaris J KOEMAN op Woensdag 29 Januari 1896 i des Toormiddaga ten ej ure in het Koffiehoie van K Hoooenbobzkh i Cialanteriën Sajetten Garen en Band 1 Zeemleder en Spoozen etc Ons in Uwe welwillende gunst aan bevelende verbiyveu wj Achtend Uw Dienaren G E himmeleeich een H0I8 SCHüaEN rerdere BETIMMERING en ËRVËN en eenige peroeelen WEI m ïïooiLAira te Kamen groot 21 hektireii 93 aren 83 oeDliarea staande eu liggende m den polder Grarenkoop te Reeuwijk Slaipwijk in v f peroeelen Verhaard tot 1 Mei I89G voor 975 per jaar aan de Oebs VBBBUao Nadere inlichtingen geeft Notarii KOEMAN roornoemd FEANSCHE STOOMVEEVERU Chemische WtsscherIJ 4 Vi H OPPE IIEIMEB 19 Sruiëhade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt roor QOUDA de H r A VAN OS Az ctp oialiteit voor het stoomen en Terren Tan allo Ueerenen Dameagarderoben alaook alle Kmdei oederen Speciale inrichting roor het atoom n Tan pt achemantels veeren bont enz Gordynen tafelkteeden enz worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of 0vtrfd worden onschadelgk voor de gezondheid tn volgens ataal bewerkt Qnn WINKEL i O 9ivux cM Wegens uitbreiding der briekeR sgn da prgzea 25o o gedaald Te stoomen goederen als nieuw ailevwbaar in 3 dagen ie verveb goederen in eene eek Zeer Uette Gesteendrukte HAimmjES worden GELEVERD door i BRINKMAN eD Zn BINNENLAND QODDA 27 Jannari 1896 Zaterdagavond gaf de ond srofiBriaren Gymnasiiek en Sehermvereeniging T h o r in de taal Kanstmia der Esooieteit Oai Genoegen eene aitvoeriDBc voor geïutroduceerden De gymnastiek alsmede da icharmoammers werden mtatakand i igevoerd De twee ten tooneele opgevoerde stukjes werden seer flink afgsverkt Het laatste nummer mei bgtwhoorende apotheose werd eifloeens goed uitgevoerd de apotheose eene verrassing voor de bezoekera is oitstekend geslaagd Hat applaas der aanwezigen waa dan ook ten volle verdiend Ds gymoaBtiekver eenigiog Ëxcelsiorc alsmede de afd Gonda vaa den Bond vao ood ondero£Gaieren waren nitgenoodigd en hadden an deze titnoodiging een flink gebruik gemaakt De Voorzitter van taatst noemde vereenigiüg de heer M G ran Fraukeohayzen kon niet nalaten een woord van dank te spreken namens allao voor bet geaotene op dnzsD avond Een gezellig bal besloot deaen teeaiavond di nog lang bj allen in aangenauo berinno ring lal blgven Eene koe die bedenmorgen zou worden geslacht bg den heer D op de Baam sehrok voor aaniica kinderen en ging op hol Na eerst de lUam Goawe en Kattensingel U zgn opgcgHD B Dg l et beest den Winterdyk in waar hei een kind omvrierp Daar niemand het dorst te grgpen haalde men eene andere koe en na enkele pogingen gelakte dateliat het beest volgde sgne zoster en werd op den stal weder gegrepen In den afgeloopsn naoht ta ongeveer kwart voor 2 nar ia t en df u tapper Q altmede tegen twee zich daar bevindende pereooen L en v d L proces verbaal opgemaakt wegens overtreding der verordening op de lappergen alhier Do statistiek der sterften over Oct 1895 wgst aan dkt ip Znid Bolland met eene be volking van 1 041 865 inwoners bet aaotal overledenen met tefsnloos aangegeven op 1000 inwoners per jaar bedroeg 18 10 Op 1000 inwoners komen m die statistiek de volgende gemeenten voor D lft rost 11 20 overledenen Dordrecht 18 88 Gonda 16 04 Den Haag 18 78 Leiden 20 53 f EVILLETOl 81 Toen gij mg zeidet dat gg den sohuldige zoadtkunnea aanwiJEan daoht ik eer t dat dit ydele blufpraat zoo met voorbedaohtal k bedrog waa Maar un ban ik op de gedachte gekomeo dat gij jniuchieo ook getuige waart van de zaak Is dat toof Ik ik wist niet dat kapitein Dane ik wist er niets van dat hy met een vreemdeling ongenoegen had gehad antwoordde Bavenahird op wmfslenden toon en weder metdenMlfden droomengen biik Missohien was dia man geen vreemdeling roor uw meester Miide Herbert Dane terwijl hg hem uUvorsehend aanzag Missohien niet gaf Ravensbihl uit Zyn gepeins ontwakend ten antwoord Het is niat waarsobünlijk dat een vreemdeling hem vermoord heeft My dunkt dat het nog mmder waanehijulgk is dat een vriend het gedaan heeA RavcDsbird Hoe ziet gij er soo verslagen en zoo vÊIrbijaterd uit Gg moet het n niet ten kwade duiden mijaheer dat ik n op die vraag niet kan aotvoordeD Uoa meer ik van die saak hoor des te onverklaar baarder wordt z mij dat is al wsi ik u zeggen kan Uaar Oanasheld kan er op aan dat ik niet raataiilal roardat ik ar aohter beo Usa heeft mg van Rotterdam Scbitidam 18 48 ovfrledeuen 14 05 Door den gemeenteraad ta Schoonhoven ia besloten de helft van bet veer over i e Lek volgens eene voortoopi g overeenkomst va i het rgk te koopen voor f 6000 Van de sodere helft waa de gemeente reeds eigenares Bij de Twefde Kamer ia ingekomen het wetsontwerp betreffende de regeling der positie so de ambtenaren der voormalige Rijnspoorwegmaatsebappij De Commissie van Rapportenrs der Tweede Kaner voor de kinderwet beeft het Voorlooplg Verslag ingezonden Op laat van de Koningin van Engeland zal tfigen het tgdstip der begrafenis v m prins Hendrik van Battenbsrg ia b iïii Februari een koninklijk jacht naar Vlissiogen worden gezonden om eanige vorat lgke er Bonen op het vasteland die de plechtigheid weoaehen hg te wonen aan boord te nemen lo 1896 of later naar gelang van het ontstaan lan vaeatnrenf kannen 15 kommiezen na afgi legd exaaaen worden aangesteld ala kommi iverifioatanr voor den actieven dienst der directe belastingen invoerrechten en accgnsen De door de onderofficieren van bet regiment grenadiers en jagers op 15 Jannari in den Haag gegeven iiefdadighei ls uitvoering beeft na aftrek der onkosten opgebracht f 1 62 05 Men meldt oit Den Haag De recherche heeft aangehouden een kantoorbediende tiOvens boek tncolporteur aldaar die bekende in varsehillende gemeenten tot een gezamenlgk bedrag van f 180 poste restaatt pootwissels aan eigen adres te hebben af eEonden waarna bg de bedragen vervalacbte alvorens de wisaels ter inwisseling aan te bieden Hg is orergebraoht naar bet buis an bewaring De directear van de banque eomraerciale te Neuf ehMel Nikolas die zooals wg reeds mededeelden een som heeft verduisterd t u nadeele van die bank ia in bechteais genomen De veriluisterde som bedraagt ongeveer f 1 750 000 fr De directeur verklaarde nog 350 000 fr in zijn bezit t behbeo zoodat het tekort het be den moord beschuldigd mijnheer Herbert Daue ik zal geene m eite sparen maar alles in het werk stellen om de wereld te noodsaken roor mijn dood ilia besohuldigiog in te trekken Het was opmerkelyk dat het verbaal van Drake ia Eoo verre dat iemand volgens sijna besohr ving sich op dat uur in den ontrek van bet kasteel bevonden bad geheel en al met eone ontmoetiug van den heer Leetnr overeenstemde Die heer was ongeveer op betselfde uur dat Drake had genoemd onstreeks ten half negen van een rijtoer terugkomende het kasteel voorby gegaan Dicht by het kasteel bad hy een man ontmoet die midden op den weg liep en vnor irien zgn paard geschrikt ai Hol was een ango man die er verdaoht uitiag hy had eene platte doos op tijn rug gebonden De heer Lester seide dat hjj bem nauwkeurig had opgenomen en dat hij overtaigd was dat bg hem overal terug sou kennen want hy had zgn gelast duidelgk in het volle maanlioht gezien Hij had zieh nog omgekeerd om hem na te zien en bij had den man de hoogte op zien gaan Er werd geene moeite gespaard om dezen zoog naamdpn koopman op hel spoor te geraken De lynxoogige advokaat Apperlj keerde Drake om zoo te zeggen ten onderste boven en de beur Lester gat een allemauwkeurigst signalement van deo bewuaten persoon aan de politie Maar alles te vergeefs Kr was geen spoor van deo man te ontdokken EreomiD was er een spoor te vinden van het lichaam vaii kapitein Dane Er werd te vergeefs met haken naar het tgk gavisobt sr kwam niets te voorschgu Aan zgn dood viel niet meer te tvr falen en ds vlag van da Danes die altgd boog io ds luobt wapiwds drag van het re errefonds der bank 1 200 000 fr met 200 000 fr overtreft De onderdirectwur nkere Scbiüblin die medepliobiig is is evenwns gearresteerd Ken onderzoek va regeennaswege bracht aan het licht dat de metaatdekking van de biljetten circulatie der beuk ea de in belenning gegeven effecten der wisselportefeuille in orde x n De verdoi teriog is gepleegd door het valsohelgk boeken van twee Prtrgsche debiteuren met bniteofiewnoD hooge posten Het privaat kapitaal van Vikolas dat op I millioeo frank geschat wordt n eveneens verluren door speculatie op da Pargvohe bears De meeste afdeelingsverali en dor Eerste Kamer betreffende de Staatabegrooting sgo verfichttDen 6g de algemeene beschouwingen werd o a aangedroDgen op een spoedige beslisrtïng van de kieirecbtquaestie Er werd over onieo finaucieelen toestand geklaagd ofer de hooge uitgaven voor militiiire doeleinden over den gedrokten toestand van den landbouw dien men te hulp wilde komen door een ministerie van landbouw enz enz Nog andere wenschen werden geuit wier vervulling zoo zg ooit kamen zou in een verre toekomst ligt zoo wilde men verbetering van bat materieel der zttemacbt niet alleen maar vereeniging van de departementen van oorlog marine tot ééa departeroeut van dclenaie Teekenen we nog aan d t door een der leden werd geprotesteerd tegen bet varleeneo van reebtiipersoonlgkbeid aan de vereaoiging Nieuw Maltbufliaanaohe Boud welke Bond in ntrgd verkeert met het algemeen belang Vermelden we voorta dat bg het hoofdstuk Joititie de wensebe gkheid van de wederinvoering der doodstraf bepleit werd en bestreden Dan wilda men krachtiger optreden tegen rustveratoring van allerlei aard tegen epruiing enz enz zien bevorderd de baldadigheid op de straten te keer gaan door snel pnlitierecht an zelfs werd eeu liohsmeiyke toebttgiug ter wering van veel overlaat aatbevolen Verschilleode leden waren met de werkzaamheid der justitie niet inganomen en betreurden het dat de btdrüvers van zooveel tware misdrgveo niet werden gevat Bg oorlog werd geaproken over de legerorganisatie en aangedrongen op afschaffing der plaatsvervanging bji Waterstant klaag Ie men er o a over dat dit departement zoo weinig voortvarendheid toont en bg ds Vestingbegn ting werden verxchilleade wenschen ten opzirbte van de Btel iDg Amsterdam geuit Zooals van elf spreekt komen in deze ver lajizen tal van opmerkingen voor die ook streek laag en nederig half mnst boogte laugs bet kasteel Dane Eén ongolnk komt nooit alleen Dtt is een atgemesn gezegde maar bet is Terwonderlijk zjo dikvrgls als het heiaas bewaarheid wordt Er werd een telegram riaur Parga afgezonden om GsofTry Dsoa kennis to geven van den dood van zijn broeder en nadere byzonderheden werden later per brief vermeld Dooh toen de brieven te Farya aankwamen was GeofTry reeds vaa daar vertrokken en niemand wist recht waarheen bg had vaa Ualie vau MsUa en uoz van andere landen eu plaatsen gesproken Toen Lord Dane dit beriaht omving sobreef h aan den bankinr van de tamilie din gewoonlyk door den heer Dane op de hoogte van sijne bewegingen werd gehouden en veraocht hem om de ingesloten brieven aan zijn oqh op te zenden Hieraan werd voldaan Herbert Dane wist intuairheo partij van het vaorgevallene te trekken en bet gelukte hem weder op den vroegèreij vriendsohappelijken roet bg Lord Dana te kamen Hy bad eigeulQk niets bijzonders rjisdrev eo waardior hg de vriendschap van de bewoners van bet kasteel verbeurd had Ijord Dane kon niet uitstaan dat hy zoo lui was Ladv Dane had argwaan opge iat omtrent de verstandboudibg tusseheii bam en haar Dichtje Adelaide en eoodoende hadden beiden zijne bezoeken nietaaugemoadigd Lord Dams had bom eene betrekking hutten a laada wttlen bezorgen maar HerWt bad er voor bedankt om ouiten s lands te gaan eu vasi had hem dit enigzins kwalyk genomen Kortom zjjne bezoeken op het kasteel waren in den laatateB t d uiterst leldxaam reeds bg de behandeliut der Begrooling in de Tweede Kamer werden vernomen De heer D 8 van Warmtio een te ütreeht todeerende Transvaler sehigft in het Hbl het volgeode over de wgia van oorlogvoeren zgner landgenooten Id Holland esl men allicht denken dat de ongediflciplinaerde burgers van Transvaal door kommandnBt Jonbert op deselfde wgzegekoaaraandeerd worden ats in Europa door de ge wone kommaodo s leg aan vuur enz Maar dat is volstrekt het gevat n at Daar de Boeren geheel verapreid aanrukken is zoo iet oomogelgk en buitendien zoo het onnoodig zgo daHr door de avontonrlgke levenswgze van voor eenige jaren elk ala het ware eeo generaal op zichzelf is h perbotiKch K vp oken Daar ieder Boer een f oed sshutter is wordt dikwgls vooraf tepaald op wien van den vijand zg moften schieten zóo dat aan enkelen opgedragen wordt alleen op de officieren aan anderen alleen op de kanonniers te sehieton enz Op deze wgze voorkomt men bet gevaar van te veel lood op éen man te verspillen behalve andere voordeelen daaraan verhoodeu En zoo komt bet dat de kanonnen dikw ls baast niet gebrnikl zgn geworden doordat de plaatsvervangend kanonniers telkens weer cweggepikt werden Zulk een plan is natunrlyk dan alleen uitvoerbaar wanneer men altgd even kalm blijft en wanneer biina elke kogel raak ia Hier komt weer de atreuKe regel te pas dien vele Boeren vroeger gewoon waren te volgen namelgk dat een jongen van 16 jaar dikwgls maar twee kogels meekreeg om een bok te achieten misschien om den duren pr ys der ammuititie In de jongste vergadering van den Geoeevk Raad voor Limburg en Oostelijk N Brabant IS de verkoop van vergiften ter sprake gebracht en gewezen op de ineonseqnen tie welke disnasngnanda gelegen i in de wet van 1 Juni 1805 Stbld c no 16 regelende de nitnel ning der artaeogbereidhunst Terwgl de wetgever voor de bewariog en aflevering van vergiften door den apotheker in deze nochtans de mee t bevoegde en betronwhnre persoon scherpe voorschriften gegeven heeft om ongelukken en misdaden te voorkomen heeft men den groothandel in vergiften aan hoegenaamd geen beperking onderworpen Deze regeling van den verkoop nu werd algemeen afgekeurd Men belemmert den misdadiger wel in dan liiinkoop van niilligramtueu vau een tei ilt tloiili h krtn het b i h cto of kilogrammen overal koopen zouder dat daarop du geringste controle wordt gevoerd geweest en bij was er steeds koel ontvangen Maar in de treurige omstandinhoden raakten alle mogelijko kleine grieven en onaaiigennambeden op den achtergrond Als Herbert Dane sleuhts het ge nngste butrekkelyk de ongelukkige raak vernam kwam hij er op bet kasteel verslag van geven en zoodoende zag men altgd met verlangen naar hem uit H deed boiteo de politie om zyu uitarito best om den mau roet het pak op dan ug op het spoor te geraken en hoewel al zijne pogingen mialukten zoo bleef Lord Uaue bem dankbaar voor de genomene moeite Maar Herliert Dane zocht eigenigk geene andpre belaontng dan de gunat om Adelaide Krrol te zien en dit wu bem tot nu toe nog met gelukt Zg hield dageu lang hare kamer zij zag er zeer bleek en lydond uit xg voelde eicb ziek en lusteloos eii zij WIS too zenuwachtig dat de minste kleiuigheid baar schrik aanjoeg Lady Dane begon ongerust over haar te worden zy vreeade dat baar eenuwgeatet door den schnk van dIoQ bewuaten avond van streek waa geraakt zy liet den heer Wild h baar komen De heer Wild deelde hioromtient haar gevoelen en meende boveudien dat zfj over haar gewoxen aanatnande Harrj Dane treurde liet waa duulelyk te zien dat bier geene verbeelding of gemaaktheid in bat Spel wei zij was ziek naar lichaam en naar geest Maar niemand wiat beter dan zg zelre hoe zg met alle mogetyke geestkracht streed om bare ziekte te overwinnan of ten mioate de uiterlijke teeksnen daarvan voor anderen te verbsrgen