Goudsche Courant, dinsdag 28 januari 1896

4 50 5 84 7 11 7 58 8 39 8 48 8 81 67 U lS 4 67 H f 7 5 10 04 ff 5 04 K 8 06 If 10 11 ff 5 11 K 8 18 10 18 ff 5 80 6 48 7 80 8 88 8 68 9 08 9 10 10 97 11 80 1 48 9 50 8 18 3 48 4 80 6 81 6 17 8 06 9 43 1 58 ff 27 ff 9 58 1 B9 K ff ff 8 84 ff 9 58 8 08 t ff 8 41 ff 8 18 3 0 3 89 4 08 4 40 6 61 6 47 8 1 i 10 08 DBN HiAS GOUDA BOUD A A H S T I R S A M Sonda 9 87 8 81 10 01 no S 19 10 8 81 4 47 8 58 10 16 Am terd m O Sl 8 14 9 86 11 06 1 1 18 4 88 8 8 48 11 80 weg heeft plaats onder anderen met oplevering op korten termgo d i gereed tot 3 20 M D P aiterlijk op 1 Februari 1897 Om dat werk öventueel met Terplichting tot oplevering te kunnen gunnen hetgeen oitden aard der zaak ten hoogste gewenecht zoude zgn is bet onvermydelgk uoodig datdeuaaoneirer volkomen vryheid worde gelaten om in het aanstaande zomerseizo n ook tn bei chikkeo over bet strand en de duinen gelegen vóór bet Knrhaus on daarmede ia verband dat eenigszins noordwaarts worden verplaatst het bedrgf op bet strand van de maatachappg aZeebad Schefeningen B en W hebben daarbg deu miniater van fiaanciëa bereid gevondi n om de gemeente welwillend bebulpzaam te zyn bg haar streven om den bouw van den muur c a zooveel mogelgk te beapoedigeii door haar te vergunoea om bet gehuurde strand ook te gebruiken voor zoover en voor zoolang dat gebruik noodig is oor den opslag van de materieelen benoodigd voor het meergemelde werk en om voor zoover en voor zoolang dat gebruik dujurt haar recht van huur ook uit te oefeoeo op het zeestraud over eene lengte lan 600 mettsr gemeten eit de noordelyke grena au het tbaos bg de geit meenta in huur zyode gedeelte strand B en W hebben den Raad voorg steld beu te machtigen bg eene op kosten der gemeente aan te gane akte te aanvaarden de door dm miaiater toegezegd vergunning Zaterdagnacht heeft te a Hage een hoogst brutale aanranding plaats gehad De officier van gezondheid de heer K wilde zich door de Zorgvlietstraat naby do Veenkade gisterennacht omstreeks 12 uar oaar zyn woning begeven toen hg in genoemde straat door drie voor bem onbeket de nmnoen werd aangegrepen en met mishaudeling bedreigd Eau der aanranders had reeds een bgl opgeheven om den officier een houw tr e te dienen toeu laatstgenoemde aan het drietal wiet te ontkomen fn glings de vlucbt nam naar het einde der Zorgvlietstraat waar juist twee agenten de wacht badden Nadat de officier deze zoo kort mogeiyk van het feit had in kennis gesteld trachtte men de mannen dis terstond het bazenpad gekozen hadden te achterhalen Het mocht da politie gelukken twee der kerels te krygen en na het politiebureau op bet Alexaudersveld te transportt eren Op aanwgziog wilt men gisterenochtend den derde aanrander op te sporen eu over te brengen naar het bureau waar terstond een onderzoek in de zaak bevolen werd en prooeg verbaal werd opgemaakt van het gebeurde Door den minister vkn binnentandsehe raken zyn eenige scbootarronlissemeuten aangewezen ten einde i b bet jaar 1896 naauwkuurig bet schoolverzuim na te gaan Hiertoe beeft de minister aan de schoolopzieners dier arrondissementen het noodïge materiaal gezonden bestaande uit pakketten tabellen die ingevuld moeten worden Deze staten dragen bet opschrift Opgaven van het betrekkeiyk achoolverzuim van de jongens en meiajea in de klasse in de maanden 1896 € Z bevatten de volgende kolommen 1 Namen der laerlingen 2 Geboortejaar 3 Nummer op de flchooliyst 4 Vervullen van godS dianatplicbten 5 Ziekte van bet kind 6 Beamcttelyke ziekte van eeu der huiagenooten 7 Ziekte of overiyden van buisgeuooteo of bloedverwanten belpen iu hui 8 Vervullen van buiaelgke diensten 9 Veld en veenarbeid 10 Toestand van weg en weer 11 Tydelgk van de achool verwydord of niet toegelaten wegens te laat komen 12 Armoede gebrek aan voedsel schoeisel en kteediog 13 Tgdelyk afwezig wegene niet voldoen van schoolgeld 14 Andere reden 15 Totaal der verzuimde schooltyden In tlo kniommeu 4 14 wordt iedere ver7uiui l SpLiinltjid m t en Mreepje anngedoid Wliilerdlenst 1895 1896 Aangevangen 1 üclobcr Tijd van Greenwich iDtrastv SpuorwugverblndiugeD met JOIDA I 8 40 10 17 SOTTIItDiM 1 84 3 38 GOUD 18 85 18 38 18 88 18 4 18 55 1 44 ItOTTEBOlM 8 5 e O U D A 11 50 8 85 7 8 10 18 10 89 10 88 10 48 1 49 7 45 8 07 QODDl DEN B 1S iH g 6 51 7 80 7 48 8 S0 9 S8 4 ro U 11 8618 16 1 86 8 44 8 58 8 43 4 16 6 17 6 08 7 68 B 38ÜVoorb 6 57 ff ff 10 17 1 41 6 14 Z Ze w8 n ff ff ff 10 88 1 66 ff ff 6 28 6S Zet M 6 99 10 48 8 08 ff 6 3 10 0 Onud 8S 7 60 8 18 9 9 66 10 1610 5419 06 18 45 8 17 3 14 8 88 4 13 4 43 6 47 6 50 8 93 10 18 Stdiit U Blei ük Kfiiitir g in Nooldorp LeidKhmdMn ea Hekandorp U T R ï O H T Q O O D A Ulniobt 7 50 9 18 11 84 19 60 8 10 3 69 4 48 6 88 Woardan 8 11 lO St 11 61 4 18 6 63 Uudawatar 3 19 10 81 4 84 Ooida 8 89 9 34 10 44 19 07 1 99 3 48 4 37 5 90 7 0 88 8 54 9 64 11 10 08 10 15 10 87 8 89 10 38 11 48 oud 7 80 8 86 9 0 9 87 10 80 10 50 18 19 19 98 1 87 S SB S 47 4 45 5 V 7 14 7 4 Üov M 7 48 8 47 11 08 18 40 4 67 8 01 Z Ze iw 7 58 8 68 11 18 18 49 6 08 8 19 Toorb 8 07 9 08 1L 7 1 01 5 80 8 88 H 8 18 8 18 9 87 10 07 10 48 11 88 18 49 1 08 1 67 4 05 4 17 5 85 5 57 7 44 8 819 0 0 I Di UTRlOHT Umit 6 85 6 87 7 6 8 08 8 81 9 05 10 19 10 57 18 48 8 80 Oudew 6 60 8 64 11 14 S S7 Wo rde 5 58 7 08 8 18 11 8 8 46 Ctiwht 8 18 t 8 8S 8 41 t 9 87 10 5111 45 1 80 8 08 t Nur Anutordam 3 17 4 18 4 47 6 B7 6 68 8 S1 10 16 ff ff 7 10 ff 10 99 8 84 ff 6 05 6 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 5 8 6 36 f 9 04 t AMSTBRDA H 8 O U D A 8 8 10 10 48 9 95 9 84 1 0 14 19 89 SS AKataidus ïc hada 7 89 8iopp n u filaiawijlt Kruisweg ca NooMerp Leidaebendam en Uekendorp Stopt ta Neytdorp Leidacheadam en Bleiawjjk ru awtg ea Hakeadarp Mat de bewariDg vau de rergiftan is bet in ODi laod niet b ter eiteld Moet deze by den apotheker onder itreoge voorzorgen geschieden ieder ander handelaar is daaiTaii rrijgeiteld zoodat bat kan Toorkomen dat b t een kruidenier aatjes met eaiker of meel naast raatjeft met de hevigste vergiften bewaart Om wel te begrjjpeu redenen achtte men dat ook hier een betere regeling uoodig Dö Uaad besloot daarom een adres te richten tot den Mii ister Tan Binneulaodsche zaken met Tarzoek om do bewaring en aflefering tsd site vergiften langs wflttelgken weg te willen r elea Een eigenaardig geval heeft zich voorgedatn in een der Brasselsche schouwburgen Er werd Kean gegeven en toen ds bekende passage kwam waarbg Kean den Prins taq Wslei die in een der loges naast het tooneel zit een reeks beleedigingen naar bet hoofd wierp stond een Bngelschmao in de zaal woedend op en gaf den vcrbaasdeo acteur mt t woeker ziin beleedigingen tereg De kouingsgezinde Brit was niek tot bedaren te rengeo en moest door de politie uit da zaal wbrden geiet In de afdeeltogen der Eerste Kamec ward de regeling der telephone algemeen hes roken Hat antwoord der Regeering bg de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer f even kwam onderscheidenen leden Wflinig voldoende voor Iï edi in 1884 en 1886 zgn door de toenmalige Regearingen ontwerpen vsu wet ingediend en eerst in December 1895 vernam men het voornemen van dezen Miuistsr om in 1896 io beKÏnsel door de Vertegenwoordiging te doen nitmakan dat van Rgkswege tot exploitatie zal worden overgegaan alléén van de intercommunale verbindingen De Minister erkent soo seide men nog altgd niet de behuefte van een speciala wet op de telepbonie waarin daza m terie in haar geheel wordt geregeld Als motief voor dia zienswyze wordt aangevoerd dat na reeds vergauningen z n verleend voor cotruiauale netten aan gemeentebesturen terwgl daarbg geen moeiiykbeden werden ondertonden Toch heeft de Minister zelf erkend dat ten aanzien van Amsterdam zich moeiiykbeden hebben voorgedaan I0 de concessie na definitief aan Amnterdam verleend en door bet gemdentébesVuur zonder voorbahoud aanvaard Zoo dit laatste bet geval niet is zal da Mioister de exploitatie dan beletten op grond van de telegraafwet van 1852 Wetteiyke regeling in baftr geheel werd algemeen dringend uoodig geacht en dairbg gewezen op den cbaoliaohen toestand waarin men allengs gaat verkaeren Meu heeft ttiaus eene internationale Ign Antwerpen met Staattiexploitatie daarnevens eene conceuie voor eene andere internationale tgn naar Engeland terwgl dat land weigert zoodanige lyn aau particnliaren in oonoessie te geveu Verder zgu er intercommnnale Iguen in beheer voor het grootnte gedeelte bg ééa partiouliare maatschappy tot groot nadeel van de ingezetenen van eenige gemeenten waar eene andere maHttfchappg het communale net exploiteert Cou munnle netten sgn er ia beheer bij maatschappen on bg ge m entebeaturen Algemeen werd K i ft gd of d Hegeering bg aan gemeenten te verleeoen conceatiB wel zorg droeg dat de Staat steeds tot naaetiog kan overgaan en wel op voor hem aannemelgke voorwaarden Het nauwe verband met de telegraaf zoo werd ten slotte door vele leden gezegd maakt regeling en tevens llgkaetploitatie aU bet ware tot een oaarwgibaran mi ch Men denka daarbg aan de eisohen voor aansluiting an percoelen meer dan 5 kilometers erwgderd van bet centraal bureau van bèt locale net Is eigenigk zoo vroeg men dit punt niet reeds beslist door erkenning van d n Minister elven dat zich meer en meer de meening heeft gevestigd dat de telephoon hearhoowd moot worden als een onderdeel van de telegraaf 6 7 8S 7 8 7 M 7 85 I IO e lt sa t Si B 40 8 47 8 54 01 10 6 57 S 08 11 84 8 S0 iauda Moordrecht NieuworV irk Onpollo RottHriUm aottoriUm Oapglle Hiouwerkeik Sluordrwkt oudi lu da voorstedon van Londen beersohtgroote bezorgdheid wegens hek verdvgneD ran ettu aantal jonge meisjes ODgeveeo vgf weken geleden verdween uit Canning Town de 16 jarige Dolly Cook zonder dat de ptiitie of de onders een spoor an baar konden ontdekken Kort daarop verliet te Leyton lU 15 jarige Henny Batdock het huis barer ouders om eene boodschap te doen zouder dat 7 y er terogkwam Wel is waar kregen hare onders een ongeteekendeu brief dat het meisje goed verzorgd wa maar uiettegeu staande alle pogingen der politie kon men niet gewaar worden waar ze wa Verder verdween een meisje van denzelfden leeftyd Ethel Brown uit Wan te d eo tarw 1 de overheid druk bezig ia natr deze onderzoek te doen ontving ig bet bericht van het geheim zinnig verdwguen van een zestienjarig kindermeisje uit Leytoo Ada Graham Deze was heengegaan om hare onders te Waltbamatowo te bezoeken maar ze was daar niet aangekomen Aan de Tweede Kamer ia het wetsontwerp ingediend tot bekrachtiging eener overeenko 1 st met de Eiploitatif My betreffende het peraoneel weleer in dieust bg de Ned HhydRp Mij Hut stiekt om te gemoet te komen aan d grie ea van dat voormalig peraoneel welke aanleiding gegeven hebben tot het bakendii onderzoek van eene commissio Vee griereu zyn reeds weggenomen De mf ste kunnen slechts worden weggenomen door overgang van dit peraoneel tot het gewone perioneal van de Exploitatienaatschappij Dat er niet me rconductenri en machinisten zyn overgegaan is verklaarbaar Wfgena de verplichte storting io bet pensioenfünds d r Kxploitatiemaatscbappy Hetgeen deze personen outvingeu uit fonds B van de Rhvinspoorwe maatschappy was in de meeitte getallen niet voldoende ooi daaruit de storting in het pensioenfonds der Ëxpl Mnatacb te bewerkstelligen Nu verklaart de Exploitatiemaatschappy zich bereid de gevorderde bgdrage voor te schieten en te doen terugbetalen door kortingeo op liet loon Er zyn echter gewichtige gronden aan te voeren voor het verleenen vnu hulp van Staatswege indien en voor zoover de vereischte storting meer bedraagt dan uit het ondersten niagsfoods der Rhynspoorw Maatsch werd uitgekeerd De Staat vergoedt nu echter niet dat geheele verschil tusscben uitkeering en storting daar voor een bedrag an ten minate 3 pCt van het loon over 4 jaar of 12 pCt over één jaar door belanghebbenden zelve in de storting moet worden bijgedragen Aldus wordt door een uitkeering vanwege den Staat in verband met een voorschot an de Eexpl Maatsch de overgang zooveel mogelyk bevorderd doch dan ook verplichtend geKteld om zonder eenig voorbdhouil afstand te doen van de rechten bg art 6 der bekende overeenkomst aan dat peraoneel toegekend De e regeling getdt voor dat personeel dat op 1 Januari 1896 den leeltgd van 60 jaren nog uiet heeft bereikt Aan de 23 persouen boven de 60 jaren wordt een p msioeo reehtstreeke uit de staatskas verzekerd Mede wordt zoodanig pensioen voorgesteld toe te kennen voor hen die geen afstand hebbeu gedaan van hunne rechten au by het bereiken van den 65 jarigen leefigd door de Expl Maatach werden ontslaiien Ten iotte wordt voorgesteld op dezelfde wyze als de ondersteuning is geregeld vergoeding te geven aan beambten die wel zyn rrergegaan ofncboou de van de Rbyn Spoorwegmg ontvangen nitkeeriug niet vol doende waa voor de gevorderde storting iu het pennioenfonds Het maximum van hetgeen de Staat zal hebben te storten als bijdrage in het pensioenfonds al bedragen i 107 518 08 welk bedrag nng eenigs7iii9 7al kunnen vermperderen Voortockenniu 2 van pensioau rechtstreeks door den Sinat komen ia aamnerking 70 personen D uitbesteding van den bouw van den meur Nngs het strRnd te i cbevingen met den aanleg ran een dinrachter gelegen rg en wandel 10 85 8 18 88 8 40 10 7 47 10 54 11 01 11 08 11 15 11 84 8 51 8 B8 10 11 8 85 en op het einde der maand worden io elke rubriek de absenties opgesteld De Minister verzoekt aanueming van niaawe leerlingen eu bevorderiug tot hoogere klasssen steeds opden laten der maand te doen geeohiedea Leerlingen van twaalf jaren en ondere die boitan tgdehjke redenen als ziekte enz 20 achtereenvolgende schooltijden verzuimen worden niet meer op tabellen verueld vóór zg zich weer zelf aanmelden doen zg dit fóór den afloop des jaars niet dan moeten honce namen geheel uit deze ttatisiHek verwgderd worden De hoofden van scholen moeten de iogavnlde tabellen aa ieder kwartel aan den arrondissementearhoolopziener opzenden die daarvan kwartaalstaten en een jaarstaat maakt De regeering Rchy it dezen maatregel genomen te hebben op verzoek der commissie voor de statistiek Te allen tijde hebben de culiba air de ontevredenheid opgewekt van tal van menschen van nie meer jonge meisjes van met veel dochters gezegende papaas en mamaas van met zorgeo overladen echtgenooteo Te verwonderen is het du niot dat onlaE g8 een lid der Fransche Kamer een belasting beeft voorgesteld op celibatairs evengoed als er reeds een bestaat op bonden en rywielen Nieuw is het denkbeeld nu bepaaldelgk niet te Rome waren de burgers die drie kinderen hadden vrg van elke belasting de celibatairs betaalden Voor hen Camillas dwoog na een veldslag de celibatairs die weduwen te trouwen van de burgers die bij de verdediging van het vaderland gesneoveld waren In Sparta waren de celibatairs aan de vrouwen overgeleverd die ie naar de markt sleepten en ze daar naar hartelust afranselden By decreet van den 13an Januari 1791 werd in Fraokryic bepaald dat da celibatairs in da belasting een klas hooger zouden aang talagen worden dan hun huurwaarde meebracht het decreet van den 20en Februari 1793 bepaalt dat in gevat van een algemeene ramp hun slechts de helft van den onderstand zal ver leeud worden die aan anderen ten deel valt de wet van 7 Thermidor an II verhoogt met eeu vierde de belasting van den celibatair boven de dertig jaar ten slotte verhoogt de wat van 3 NivÓj e an VII 1799 met de h lft den belastbarnn aanslag van hun huurwaarde In Duitsehland is een celibatair zeer slecht gezien Ia Canada mocht hy nog betrekkelgk kort geledea niet jagen en visachen By de Hova s wordt iedere ongetrouwde man krachtens een bepaling der Constitatïp lüs een minderjarige be cboowd Dat zulke bepalingen en achteruitstellingen dVaaa zyn behoeft geen betoog Tegen een mau die in staat is om te trouwenen hetniat doet staan er tien die wel zouden willen trouwen maar door flnaucieete bezwaren ia de eerste plaats daartoe niet kunnen overgaan Ken man met twee vaderlanden Als inleiding tot een overzicht van wat de eergiiter aangekomen Britseb Iodihcbe bladen meldden omtrent de schitterende onthulling van het standbeeld van lord Reaj te Bombay schrgft de Londensche correspondent der N R Ct t 7 0 ff 3 86 5 09 9 07 3 88 9 36 8 41 9 4 10 34 10 64 11 10 4 10 5 80 6 18 7 4Ï 45 7 46 8 48 11 10 Behoeft bet gezegd te worden dat de positie van halve landgenooten ala lord Reay onbetwistbaar hare moeiiykbeden heeft in dagen van crisis waaneer daarbg de belaageu van Nederland en Nederlanders middellgk of rechtstreeks betrokken zga In zyn hart een Hollander gebleven worden zgn natuurlyke sympathieën vaak tag en ge Londen door politieke overwegingen welke het noodaakeiyk nitvloeiset zgn van zgne eigenaardige maatsohappelgke po itie bier te lande Hg is nn eenmaat lord Heay gewezen gouverneur van Bombay gewezen onder minister ia het laatste kabinet van Glodstone Zulk ean verloten legt een man lioe vryzinuig ook banden aan Dat is almede merkbaar in de Trwttivaalaobe cH i i waarover lord Reay alsnog tiet stiliwggea niet heeft willen verbreken Maar daaruit mog niemand de gevolgtrekking balen dat de Boeren m 1896 geen vriendin bem hebben even j warm even oprecht alshg het in 1881 e in 1884 Ideek te zgn Evenmin moet men gelooven dat lord Reayniets doet niets dolen kan al zegt hg nietsin het openbaar lenjiand van zga positie en invloed die reeds om zgn peraoonlgkheid gezocht wordt beweegt I zich in een grooten kringvan gezaghebbende personen en waaneer hgBu op deze in den loop van gesprekken eenpressie nitoefenen kaü waarvan zg niet altgdook maar het bewua gn met zich omdr en dam reeda doet hy een goed werk Ën ik weet dat hg de vrgwillige taak met bedaarde geestdrift volvoert I Hg smaakt alvast de Toldoeoing dat bgniet vergeefs zaait ibtegendeel staaft by metwelgevallen boe de openbare meaning en dievan gazaghebbende ambtenaren in Engelandsedert bet misdadige waagstok van een Ja meaoo bovenal echter sedert het uitblinkenvan ICruger a beleid Itegenover zyne vijanden ten bate der Boeren i een omwenteling ondergaan hebben Hoofdzabelgk io o ze staatkundige kringenia deze reactie merkbalar en merkwaardig De hooding der Boeren regeering zoo wija gematigd rechtvaardig eq grootmoedig hewft daneindelgk sommigen harer bittarirte vyandenhier te lande bekeejrd eu ontwapend Wywillen nn bopen da t de gansoh miRplaatstngeestdrift voor Jameson s rBid € welkeselfa als ride b lachelgk Igkt naast devermaarde charge der gallant aii hundred te Balaklava door de gespierde verzen vaneen Tennyson rereanwlgd zal kunnen getemperdwordea zoo niet teloor gaan in eau juisterewaardeeriog van ménsohen en toestanden inZnidAfrika £ eo ernatig spoor egongsIuk had eergisterea oehtead plaats te Parys Een treiu vanhet station 8t Lazare komeode stuitte oabgde Port Maillot op Ide ceiotuurbaan op eenandere trdin die reeds bad moeten vertrekken maar was opgehondep De miat balemmerdeden machinist van dep aankomende treiu ditte zien De schok was zoo berig dat twee waggons der eerste klasse van den staaoden irein letter Igk in elkaar schoven Van de tien reizigers die zich daarin bevonden werd een de heer Gaueheron diractenr vau het Crédit Lyonnais te Boulogne vat plettord De heer Gaueheron was gehuwd dertig jar n oud en laat drie kinderen na Voorts bevond zieh nog een bwmbte van het ródit Lyonnais de beer Gilbert een man van 70 jaren in een der verbryselde wagens Deze bejaarde beer was zoo geschrokken van het ougelak dat bg on middellgk na zgn thuiskomst door een beroerte werd getroffen en terstond overleed De overige reizigers werden door de spoorwegbeambten uit hunl benarde positie bevigd Allen werden eerst verpleegd in eene apotheek en toen naar hunne woningen vervoerd Oean hnnoer ontving eenig ernstig letsel Te Helder is hei vergaderlokaal van het Leger des Heils aan de apoorgracht op bevel van boogerhaüd gealoteu omdat het wegens hoQwvalligheia niet meer voor het gebraik geschikt kon Iwordan geacht BuUeBlandscli Overzicbt Heden Maandag viert keizer Wilhelm zgn 37sten verjaardag De Kötnische Zeitung wgdt een hoofdartikel aan dit fewt waarin atonrlgk ook de tegenwoordige batrekkihgen tusKhen Duitsehland en da andere Europeesche ataten worden besproken De slotsom dezer baschonwlngen is Hebeen Bismarck s stelselmatige en geniale arbeid niet tot stand kon brengen nl Roslaod en Frankrgk te overtuigen van de vredelievendheid en onbaatzuchtigheid an Duitaehlaads bedoelingeo dat is gelakt aan keizer Wilhelm wi n aanvankelgk alom slechts krggsinchtiga plannen werden toegesahreveo Het keulsohe blad herinnert aan de zinspreuk Eea rgk een volk een God dD langs door den keiie hij het 25 jarig jabeK van het Duitsehe Rijk ni e8prokeD en uit het vertrouwen dat bet den keizer mi e beschoren zgn di ïdeaal op vredelievende wgze te erwezenlgkanl Te Londen wordt nog steeds getwist over het bekende bericht djtr Pall Mali Gazette in zake het Rnarisoh T rksehe tractaat Van alle kanten wordt de juistheid dezer mededealing tegangeaproken De Parysebe NewYork Herald geeft eene serie van telegrammen nit Berlgn Weenen Brussel en NewYork waarvan de inbond hierop neerkomt Men gelooft er hier niets van Hetzelfde wordt ook nit Parijs eo Londen gemeld De aPatI Mali Gazette houdt niettemin de jaistheid barer bewering staande en verzekert deie ait de beate bron vernomen te bahben Toah is het meer waarsahgnlgk dat de anderen gelgk hebben De heer Chamberlain Zaterdagavond het woord voerende aan een feestmaal te Birmingham zeide dat de betreurenswaardige gebeurtenisien in Transvaal geen storing hebben gebracht in het atrei en naar eene goede verstandhouding tuasohen bet Hollaodeobe eo bet Engelsche ras in Zuid Afrika Hy geloofde dat een voorzichtige politiek er iu slagen zou de grieven der oitlanders weg te nemen zonder de onafbankelykheid der republiek ia gevaar te brengen De heer Scbrainer gewezen advocaat generaal zegt ia een schrgven aan het blad sOns Land dat president Kruger eu z in Boeren door Jameson Hl verslaan niet aUeen ZuidAfrika g red hebbeu van een verderfelyken oorlog maar tevens hebben verhinderd de tirannie van een bende kapitalisten wier beerschappy een kolossaal kwaad zou zyn geweest pog meer voor de Engelscben jaa van de HoUandera van Znid Afrika Nooit te voren waren de Ëngelachen zoozeer met de Hollanders vereenzelvigd ah tbana en wanneer de opschudding van het oogeuhlik voorbg was zou algemeen erkend worden dat Kruger en ï yu Boeren hadden gestreden voor betwekyn ran ZuidAfrika en voor het hoogt te en ware belang van het Britscbe Ryi Het was mogelgk dat de gebeurtenissen van de laatste weken er toe zooden leiden de Hollanders en Eugelscheu in Zuid Afrika aan elkander te binden als nooit iets te voren had kunnen doen want bet gevaar waarvan Kruger ben gered beeft wait eeu gemeeuacbappelyk gevaar Kriigers houdiug werd begrypelyk als men in aanmerking nam dat by wel reden zou gehad hebben om te vermoeden dat er comp ott U tegen de rrybeid vau den Staat werden gesmeed door eeu klein maar machtig troepje speculanten in overleg met financieele samenzweerders in het buiteolaud Krugers greotmoedigheid aldus eindigt de beer Schreiuer laat geen reden om te twgfelen dat de volte burgerrechten zulleu verleend worden aan alle loyale inwoners eo dat als men bevryd is van de tusschenkomat van handelsavooturiera een blijvende vereeniging van de blanke rassen iu Zuid Afrika zal tot Htand komen Het New Yorksche Journal heeft de Transvaalscbe Regeering inlichtingen gevraagd over den toestand daar te lande en het lot van de Amerikaoen die te Jobanneaburg in hechtenis zyn genomen In autwoord daarop kwam het volgende telegram van President Kruger gedateerd Pretoria 21 Januari Alles is thans rustig De zoogenaamde grieven vau de Uitlaudera deden dienst ala een voorwendsel in de handen van de leiders om een revolutie te verwekkea eo een aanleiding te hebbeo voor een inval van gecharterde vrgbuiters terwgl da bedoeling was onze onafbankelykheid aan te randen De Amerikanen verkeereo volstrekt niet ia gevaar zy genieten de volle beschermiog der wet eveaala alle andere vreemdelingen Er beataat daarom gten behoefte aan bsscherming van buiten tegen de e U oi andere onwettine of revolutionaire beweging Zelfs indien zulk een bescherming tegen ie volution ai ren ooodzakelyk ware bekeen niet bet geval i 7 ouden de Ameriksneo wel in staat zgn voor zicbzelven te zorgrn De Regeering betreurt bet eer dat térwyl hgna al de Amerikanen zich aan de zgde van de wat eu de orde scbaardan enkelen hunner zich hebben aangeatoteu hg bft revolutiooaire zoogenaamde hervormingncomité zy zullen met de meeste anderen meereudeels Ëngelachen volgens de vet vervolitd wordea en allen zal gerechtigheid geschieden zonder aauzien van nationaliteit Naar de Times verneemt zyn nog zeven politieke gevangenen tegen borgtocht ia vryheid ge teld Kg mogeu echter Pretoria niet verlaten De Victoria met Jameson eu zgn officieren aan boord maakt de reis via het Suezkanaal en zal te Sonpthampton binnenloopen Volgens eau Londenscti bericht is nog niet vastgenteld vau welke misdrgveo Jameson en zyn officieren bg hun aankomst in Engeland zullen beschuldigd worden er worden eerst nog eenige ambtenareo uit Zuid Afrika te Londen verwacht Al de ambtenaren van de Consolidated Goidfields Company die op eenige wyze betrokken zyn geweest in den strooptoeht van Jameson i w ontslagen Het atoffoiyk overschot van wglen prins Hendrik van Battenberg wordt tegen 7 Febr te Portamonth verwacht van waar het per spoor naar Windsor sal worden overgebracht om aldaar met militaire eer hegraven te worden Over het verloop zyner ongesteldheid wordt nader gemeld dat hg e Prasoe 30 mylen van Koemassi op een avond gezond en el had had gewandeld met majoor Ferguason den bevelhebber van het kamp die nog denzelden avond door een hevige koorts werd aangetaut en stierf Dat maakte op den Prins een ontzettendeo indruk en toen hij plotseling ook zelf door de koorts werd Aangetaat echtte de doctoren het noodig hem terstond oaar de kust te vervoeren Te Praaoe werd de toestand zoo bedenkelgk dat mee vour zgu leteu vreesde Maar bg werd al beter voor hg Cape Coast Castle bereikte Daar wilde de Prins bigven totdat hg bericht van het bezetten van Koemassi had Maar men overtuigde hem dat hg op zee moest Vrgdagmiddag den I7n ging hg aan boord van de Blonde De Prins was toen heel zwak maar deu volgenden dag bad de zeelucht hem veel goed gedaan Hy werd vroolyk en daoht hiunen een paar dagen weer opdek zich te kunnen bewegen Zond echter verergerde zyn toestand zoozeer dat reeds Maandag avoöd de dood volgde Ds Britscbe vice admiraal Robinson dia o a in 1858 belast is geweest met hst toezicht op bet leggen van den eersteu ooderzeeseheo kabel tussohen Engeland en Amerika en later aan vele expedities in het Oosten heeft deelifenomen is deze week overleden 60 jaar oud Hg ia een jongere broeder vau sir Hercules Robinson den commissaris generaal in ZuidAfrika Buitengewoon Oroote Collectie WINmiAiniSClOENEN A van OS Ai March Taillleur Kle weK K 73 GOUDA Iteurs van msler iam 9SV 93 10 100 80 z 83 84 8 7 84 36 26 8 68 7V 07 l 07 97 1067 677 78 81 21 U 4 Vl lOO i 08 n 60 771 660 jOg 8 100 80S usv 7 loiv 100 144 71 28 115 6V 194 167 loav 49 697 1S6 wu 99 3 781 1027 101 10 101 I S IS 102 13V 46 101 11 14 108 86 JANUASI Vorkn lolkr NllD LiND Cen Ned W S l dito dito dito 3 dito dito dito 3 HONW Obl Goudl 1881 88 4 iTiUK Ijuchrjj ing 1862 816 üoaTtNR Obl in papittr 1868 6 dito in iil 8r 189ë B foBTUQiL Oblig met coupon y dito ticket 3 tlilsuND Ubl Binnoul 1 4 4 dito Oecons 1880 4 dito bij Rothi lS8 4 dito bij Hope 18S 0 4 dito in KOud loeo 1888 6 dito dito dito 1884 6 Sïiürt Perpel ichuld 1881 4 TllMKJ öepr Oon leen 1890 4 Geo leeuing ene D Geo loenia erie O ZuidAra Hip y obl 1893 5 Mizuio Obl lluit Bob 1890 6 VsKEzuKi i Obl 4 onbep 1881 AusTlEUAH Obligatien 1896 3 Sontuiu Sted leen 18 4 i Nii N fr H ndeUï iuind Arendsb Tnb Mij CertiSoBteu Deii MaatBcbappij dito Amh Uypotbeekb p ndbr 4 Cult My der Vorstoul eend Qr Hypothcekb paudbr 3 i Nederlandoohe bank aand Ned Handjilniaa h dito N W liPao Hyp b pandbr sl Roti Hypotheokb paudbr 3 Utr Hypotheokb dito S OosTIKK Ooflt Uong bank aand HusL Hypotheekbank pandb 4Vj Ankkika Ëquit hypoth pandb El Maiw L O Pr Lien cert 6 Vil HoU U Spoorw Mij aand Mij lot Eipl at Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid AMk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTiui 8poor l 1887 8 A BobI Sl Zuid Ital Spwmij A H obl 8 I OHH Warachau Weenen aand 4 Roei Or BuM 8p Mij oW 4 Baltuohe dito aand Fastowa dito aand 6 Wang Dombr dito aand B ICnrak Ch Aeow Sp kap obl 4 dito dito obltg 4 AMXMXi Oont Pac Sp Mij obl 6 Chic k North W pr C r aand dito dito Win at Petor obl 7 Denver Ie Bio lir Bpm eert v a nilnoU Gefltral obl in goud 4 Louiav k KB8bviUoCert T aand Mexico N Spw Mj lehyp o A MUb Kanaaa t 4 pet pref aand N York Ontario h Viou aand dito PouDB Obio oblig 6 Oregon Calif Ie bvp in goud 6 8 7 at Paul Minn k Manit obl 7 106 L n Pac Hoofdliin oblig 6 lOl dito dito Urn Col Ie hjp O 6 84 CiHiDi Oaji South Cert aand 61 VRH C Ballw kNaT loh d c O 13 Amaterd Omnibus Mtj aand 21 Kotterd Tramweg Haati aand 186 Nln Stad Amaterdam aand S 1071 108 Stad Bottordam aagd S 10g I X1 9U Stad AntwerpenlB87 2 i 108 Stad Bruaaol 1886 S ms rtoxa ThoiB Begullr OeBollaeh 4 118 OoaTKHit Staataleening 1860 6 185 K K OoBt B Cr 1880 3 164 Spuji Stad Madrid 8 1868 887 Neb Ver B 1S Hyp Spobl cer llS B u r K e r l g k e n Stand UiTOrdrecht GEBOREN 18 J d Wiihelminn oodera h Wolrera eo J TniollDbari Dirkje ouders A M KiimaD eo A Vbnte 2Q Adriana ouders L Tan Rjj en W ait dft Poel 22 Jao Coracli ondera O Tan der Spek eo A den Beateu 23 Geertrojj ooden H T Tier en L Verstoep OVERLEDEN IG Jan J Bo re 2 a 19 B Bood 9 m ADVOtTENTIfiN ♦ Hedeo overleed io den oaderdom van ruim 86 jaren onze bartelyk geliefde Echtgenoot eo Vnder Mr CORNEUSrAN VOLLENHOVEN oudlidvanGed Staten van Z H Bidder der Orde vao den Ned Leeuw en van het Metalenkruis Moordnck 28 Januari 1896 Wed M E VIN VOLLENHOVENShii J P VAN VOLLENHOVEN M E VI VOLLENHOVEN J EEKHOUT vas VOLLENHOVEN O EEKHOÜT flaarUm P J vut VOLLENHOVEN A W V4 VOLLENHOVEN VAN WiMTBH Zutpfien 1 D ondergeteekende neemt w do vryheid de belangen ran Wm do donkter van wijlen D BBOEDBLET ook dit jaar dringend U An te bevelen Niet dan met moeite kan haar edele verzorger haar een geheel jaar vau het noodigste voorzien Jaarlijkiche giften zijn uoodig Zelve kan zij in haar levensonderhoud niet voorzien Elke gift gezonden aan den Heer GREUZ LECHLEITNEB te Nijmtgi n of aan mg al welkom zvi E A KEMI I De BURGEMEESTER de gemeente Al f en maakt bekend U dat ter voldoening aan art 10 der wet van den 28iten Augustus 1851 Staatibiad No 125 eene Commissie uit Oedepnteerde Staten der provincie uid Uolland byge r staan door den daartoe door het algemeen bestuur aangewezen ingenieur en het boofd van het bestuur dor gemeente in het gemeentehuis aldaar zitting zal houden den XSden Februari ISOS des voormiddags ten 10 ure ten eiiule de bezwaren van belanghebbenden aan te hooren tegen het plan van het voorgenomen werk tot verbetering der vaart tusscben den IJtsel en de Hjngvaart van den IlaarUmmermttf polder en noodigt de belanghebbenden uit om hanne bezwaren ter plaatse en ure vermeld mondeling cl nchrifteHJk aan genoemde commissie mede te deelen 2e dat de stukken bedoeld bg de eerste alinea van art 12 en ter voldoening aan de tweede alinea van dat artikel van voornoemde wet ter inzage van een ieder worden nedergelegd ter secretarie der gemeente van den a9ttten Januari e k totdat de commissie hare werkzaamheden binnen de gemeente heeft volbracht 3e dat het uitgewerkt plan van het gehétU werk bedoeld in de laatste alinea van art 12 van meergenoemde wet voor een ieder ter iijzage zal liggen op de Provinc iale Gri65e van Zuid HoU and Al en den 25sten Januari 1896 De Burgemeeater voomoemdt P VAN ODTEUEN Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFUi WAIUt G flollandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 aldea Jeder die aan de verschrikket ke gevolgen ran deze ondea d lydt moet het lezeu de oprechte leenng die het geeft redtjaarlyks duizend van eeu zekeren dood Te verkrflgen bg hetVerlaga MagBzin te Leipzig Menmarkt 34 franco tegen inzending van het bedï ag ook in postzegoU en in eiken boekhmnd in üoUiuid