Goudsche Courant, dinsdag 28 januari 1896

Woensdag 89 Januari J896 34ste Jaargang i o 6876 mmm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitr ondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 fiwtip per post 1 70 Akonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 reg eh k 50 Centen iedere regeel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd fllffgJMï Tpettpeod Heeren Haasha delaien Een HOLLANDER in Antwerpen gevestigd zoekt de Verleffenwoordigingf voor België van een degeiyk huis Prima rete reatiën kannen worden gegeven Brieven franco lett P O aan het vertentiebnreaa van NIJGH VAN DITMAR te A7itwerpen door een net Jongmengch i b b h h een KOSTHUtS met gebruik van V R IJ KAMERTJE Brieven met priysopgave onder No 2901 Bareau van dit Blad W Ê A K bekroond met ËereDiploma 8 Gouden en Zilveren MedaiUei benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1803 is het Wereldberoemd Druiven llorst llonig Extract MELIANTHE UIT Dl Machinale Fubriek DB H0NI6BL0EM T4N H K van Schaik Co gevestigd te a Qravenhage Gedn middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OHfHERROEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt Het verzacht eu geneest ONMXUOELIJK de strengste hoest en veionderde borstkwalen Dadelyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de velb attesten aan de MËLlANTHE bewezen zgn de overtuiging dnt hare uitnemende en genezende eigenschappen op pr s worden gesteld De MELIANTHE ii verpakt in flacons van 40 ets 70 ots en L met gebroiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te s Qravenhage MP Verkrsgbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordreeht J 0 RATELAND BosUop B V WIJK Oudewaur J F CUIJPERS lANO S Westeinde 37 Den Haag H SleDiinen Verharen Repareeren 1 OISO ELS W M Baitenlandsche P IA N O s uit ÊÊ de eerate fabrieken in raime keuïe H Amerikaanache H A H M O HM mums door directe importa H tie tegen ZKER A6K H Inruilen ran beapeelde H l Piiino a Agent voor Gouda uii ünistrekcn KLEIWEG lAÖFi FDIKE OTJDE m SCHIKDAMMEK QEMVER Merk NIQHTGAP Verkrynbaar bij PEETERS Jz AU bew B van ecttthoid is oRchet en kurk Bteeds voorzien rsn den naam der Firms P HOPPE FINALE IIITVEKKOOP van alle V7nterartikelen i ZIJDEN STOFFEN kPLUCHE FLUWEELEN ASTRAKAN3 MOFFEN BOA S KRAGEN HANDSCHOENEN BLOUSES enz Tegen SpotprIJmenmr Zie de ETALAGE WISBRUN UFFHANN MARKT 136 FBANSCHE STOOMVEEYEEIJ KH Cheiuisehe WasscheriJ II IPPE IIFJMEIt 19 Kruitkade Rotterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepót Toor GOUDA de Heer VAN OS Z Specialiteit voor het stoomeu en verven van atlu Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kiudergoedereu Speciale inrichting voor het atoom u van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden ene worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd AUe goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prgzen 25 o gedaald Te stoomen goederen als nieuw atleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eeue week 6000 Stuks uit d fftlliats Mftiift eentr dar eerit baitmlsadMlis fkfariakea vsr gsnomsDe soo Dumdc Leger Paarden Dekens meetflQ Ugen den tpotprua Vftn fl 2 75 per stak worden uiWu kooht D zf dikke OBslijtbare tlsktns zljs zee warm alt een pels et 140X190 em ijoot dui het feheclfl pMtrd bftdikksnd m t wol opgenaaid en 8 bretd streepen Toortsi een kleine pHrtif witte woUeneSlaap Dekens groot H0X190 om wegeiu zeer kleine fleoht door T klni bewerkbare fouten in het wceftet aangeboden ad fl 3 50 perituk Koit n anders het duldicle Wtf Dnld jjk CMMhreren beiiellfn rei worden BM laaf de Towraad itrekl tegen toeiendinii ▼ u h t 1ii Ar ff of onder rembouri prompt ult ItB TWrd B IlarwltK I Gnoole StHBt lijders ami Dauw of Uaarworm drooge vochtige Schubbendauwworm en bet met deze kwaal gepanrd gaande zoo ondragelyk lastige Jeuken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door f iMr Uebra ê FlecMentod Onëchadelijk Oebruik Uitwendtff Prys zes gulden ed Ct tegen vooruitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt vrp van port en inkomende rechten Verkrygbaar bi de 8t Marien Drogerie a iff Duitschland TEGEN MAAGKWALEN gebrek aan eetlust en Hlechte spifS verteei ng beu ik gaarne bereid allen een van velen aanbevolen DRANK JbOtfelOOt te noemen welke my ouden man van langdurig lyden bevrydde C 8CHËLM Oud Leeraar aau de Reaalschool te ERFURT Duitechland tt uda Saetpertdruk van K BaiHKiHN fc Zmk Amersfoorlsche Machinale STOOI BROOD EU BESCHDITFABRUK lil lEfiii TE AMERSFOORT Prijaiferlaging van at MAANDAG 13 JANUARI 1896 Gewoon Roggebrood van puike rogge zouder bgmenggels tot l Kg 5 et IV Kg 71 3 et 2 Kg 10 et 4 Kg 20 et Voerbrood van zuivere kwaliteit grootendeela pmke rogge tot l s Kg 6 et Zoet Roggebrood byzonder goed van smaak l Kg U et Roggebrood met Krenten extra üja en idem rozynen zonder pitten Kg 12 et Ongebuild Brood inet Prima Tarwebloem vervaardigd van dt 1 beate tarwesoorten panvorm Vi 8 et 1 Kg 10 et l j KG 15 et i 2 Kg 20 et Munitiebrood bruinbrood van de fijnste tarwesoorten ronde vorm Dg 51 et 120 Dg 11 et lange vorm 50 Dg 473 et 75 Dg 7 et 1 Kg 1 I 9 et 2 Kg 18 et De bovengenoemde broodgewichten worden behalve kantbrood I gegarandeerd Alle graoeo worden Aoor ome eifiep onUngi n r t beiU en inodeTnite tütteemed iogsnehte Kriairemigiiigspoetserg waascherg drogenj en boriteliuricbting bfstiaDda ait SI vrriehilleode maebiDCB tiu I glts vreemd b atacddetUii oDtdnan wt lke andera in len regel grooicnüerU mede rerbakken worden waarna dp inicere praam üour midd tad 7ea aitl atalcu walaen gemai n Horden en dui eeu afitljjpiat ran inult UBtperieu id het meel komt zoodat dank zij onte uit ebrride er kompleate loricbtingen br iod hierduor allcm reedi befioald eel beter oei iaiuer m grionder dan andtr brood ia waarbij n J komt dat wij oor ooze groiidHtolfen alleen het beste goed genoeg acbtan Dép6thou lers gevraag d franco toezending flinke provisie Vermengt Uwe Koffie voor de helft met EAmSEINEK S KNM UALZ KOFHE en gij bespaart SS centen per pond m Aan Z iHiwIijdt is en Zenuvvzwakken Ibant In ig ggg opU e verichenea vati het bouk 0d ZO Beproetd en aanbevolen door de heeren l rof Ur Merlniére Parijs H Prengrubor Oujardln Ban metZ Pnrijs BOUChot Parijs Gfh But Dr Schering Kms Gtfz Rntii Dr Cyurkoweoh ky Wecneti Opptratafaria Dr Jeohl WHenon OpjierstafHrie Dr SohiOSl Essij ChefnrtaDr DarSOS Pauja Chef arts Forestier Vken DiatrictBsrta Dt GroRsmann J hliiieen nit DistriotsHriB Dr Busbaoh Kirk Krimkarta Dr Stelngreber Chareritou Consul Dr v Asohenbaoh Corfu Dr med Corrazssa Venetië n Angeville Pary H II LaVabre Parga WiUe Tiiufkircheo B t CabiliOt Arcaclion I u Fortget Lonzac H Guilloaeau Boi leaux i n LabatUt Bordeaux H BOUgavel I a För rirre L Hirsohfeld Ween en II II Liebor lan bruck II 1 Hammer Piauen I Welner Weeneü n AuSt Broctou 1 MatuBohlechner Brixn uuwzlekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Met loei ran dit werkje is kenais te verspreiden nmtreiit don aard der zonuwzwakta hare ooriakeu en Kevolf ea onderricht te gevoii on ijenezinf te vinden liet handelt orer het bekend worden van de Phyaiologiaohe oiitdekkiD liott op da eenroudiR denkbare wgze op oan teuuwj tia el kan gewerkt worden en wel met uun aucocs dataoowel een K ont aantal uitatekende artsen als de f eneaskundig per aanleiding tot diacusaie generen heeft Het wordt derhsiro aao ieder dio aan zlekolijl oti zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigneld Uidt weikh zich kenraorkt door haliitueele hootdpijn migraine congestie groote Eövoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeeae lichamelvike onrust en onaangenaam gevoel vordor aaa zieken die door Beroerte getronen zgn ru aan 1 0 gevoii en ilaar vaa lijden zoomede aan verlammingeD Spraak verlies f moeieiyk spreken Stijfheid ia de gewrichten en voortdurende pün in i ezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en toor da bekende hulpmiddelen nts onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden eene genezinj t f betering verkregen eindü ijk aunalle personen die vreezen door beroerte overvallen te wrden en daartoe reden hebben wegans veisdhynseiflu van voortdurend angStgOVOel boneveldhoid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dut eligheid flikkeren donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aaa allen die tot de bovjngtinoemde catlieKorien van ZODUWlijdersbehooren zoomede aan bleek ZUOhtige en daardoor lol zwakte Tcrvallende jon e meisjes üok aan gezouden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die d rsactie der geestelijke bf i hetd voorkomen willen dringend tangeradea t zich in het bent van bovenfEenoemd boekje te sletien dat jjfranco en kosteloos te verkryfj en is te k Amsterdam M CLÉB N Co Heitigeweg 48 I Rotterdam = F K vin SANTEN KOLFF Korte HoofdsteeR 1 1 ÜtreohtLOBRY k porton Ondegracht b d Gaardbrug F 3S 1 BOEK m STEBmilUZWEEK in groate verêchelOeulieia Rouwkaarten ea Rouwpost met Portefeuille Sluiting IfÊenu s lïotd s Kwitantiën yiifVTü A BRIi KMAi m BINNENLAND GOUDA 28 Janaari 1890 Wji hebben bet bij de firma Koeh Kdot tel DitgegeTOD Adresboek voor 1896 OQtrati eii De ioricbtiDg ia dezeltde geblevsn alleei lutaHD wy tot ODi leedweten de vroeger daarin Toorkomende lijst van de NameD d r iogeze teoeo TolgeDS de ngken geraogicbikt c Znll eea o afe kao som groote dienstea bewyzen de weglatiDg ie seker eeo maatregel van u i Tflrkoerd begrepen zuinigheid Omtrent dr W Koater Gïd den nieowen hoogleeraar in de oog en oorheelknodeaan df llaiTerstteit te loeiden dtelt iopb het volgeod mede Bg i geboren te Boskoop en genoot sgae eerste opleiding aan de Kyka hoogere burgericbool alhier hy behoorde tot de eerite leerlingen die eiodexamun aflegden Hü itadeerd te Utrecht en prorno7e rde ii 1893 te Freiburg op een diaaertatie Untfrturhungen über die Uraachen der chron Lun gentuberculoaa heim Mennohen die door proi Fokker beaprokou en boogat Terdienetelgk i genoemd wordt Daarna werd de beer Kotter aaaiateot vtn prot Snellen te Utrecht U gint in bet orig jaar op reia naar Londen Pirya Heidelberg Leipzig eu Waeuen daartoe jn staat geateld door de toelage uit bet Deaéenfoodi Hg schreef in ditio tyd veraobillende verbande Hogen Kort geleden werd door den beer Koster een atadie Orer het draaipont van het oog aan de Kon Acad t Wetenschappen aan e hodan die door eze in haur Verhandelingen 7al worden opgenomen Te Moordrecht is ïn den oaderdom van 8 jaar OTerleden de heer mr C ran VolleiihoTen ondlid der ied Staten vau Z H oad stryder van 1830 Het beitaiir vao de gewastelgke verpeniging Zuid Holland van het NederlaodBch Onderwgzeregeoootachap ia voor het jaar 1896 aldua umengeateld I hreod r voorzitter R J Kortmolder leoretar N J Cramer penüingmeester H J Hyman allen te Rotterdam H J W Hober vicevoorzitter te Oooda en J V Disaetkoeu te SUedrecht Er beataat één vaoattire De jasrljjkacbe algemeene rergadering zal dit jaar te Leiden gehouden worden op Zaterdag 30 Mei FEViLLETOX SS Adelaide Errol had meer geestkracht en een meer onverzotlfliijken wil dan de meesten vau bare sekse en hare jaren en toes zij oa eenige da un bare kamer te hebben gehouden baar best deed om woder even aU vooiheon beneden te koiaee kon men geeoe verandering bij baar bespeuren dan dat zij er bleek en mat uitzsg en onnatuarlijk kstm was eene kalmte die iloor een enkel woord van dokter Wild plotseling verstoord werd Ailelaide zat op de sofa tussoben don dokter eu Lady Bane £ ij had juist op de vrsg en van den dokter geantwoord en verklaard dal lij zicb nu weder heel wel gevoelde toen hq zich ongelukktgerwyza den naam vau kapitein Dane liet ontvallen Op het booren van dien naam begaf haar alle zetfbeheersching en octlastte ciob baar oververkropt gemoed ia een vloed vaa tranen Dokter Wild soboof s n stoel dichter bij haar H wachtte tot zy bedaarde en legde toen om meer nadruk aan xijne woorden te geven zgne hand op bet zwarte krip om haar pols Lady Dane zat aan den aodereo kant van den haard en zag hel tooneol stilzwijgend aan Freule Adelaide gij varkwynt onder eens diepe geheime smart Neem den raad aau van een mui van oaderviadiag lieve freule en sag wat u op het Giflfceren geUate de rechtbank t RoUerdii n da invryheidateltiog van de zuster vau Hoog ataden Aan de broodrabnek van de firma Verkade 60 Comp te Zaandam onlatond verleden week twiüt geboren nit kleine plageryen die allonga ernstiger werden tot de beide partyen in hartstocht toenamen zoodat de een den ander een ptank naar het hoofd wierp waarop de laatste een depgrol opvatte en daar mede zyn tegenparly e n slag toediende op bet hoofd achter het oor met het noodlottig gevolg dat deze Zaterdagsffood ia overleden Te meer droevig ia dit feit omdnt het broeders zyn en toeleg tot doodslag in het geheel niet bestond De verdlagene ia ongehuwd De bedryver is gebowd en vader va twee kinderen Hy zinnelooa van mart en moet voortdurend bewaakt worden Zekere K uit Gemprt die Zondagavond te Helmond een tooneelvootstplling bad bygewoond werd giatermorgen by nluis 7 der Znidwillemtvaart levenloos oit het water gehiali Men vermoedt dat by op zyn terugtocht naar Gemert door de dnisternis mislfiJ te water is geraakt De Haagaifae rechtbank veroordeelde gisterenj en voddenraper S K te Graveubager agens mishaudelinf welke den dood van A B B teuKevoltïe beeft gebnd tot 2 jaar en G luaaodeo gevan eniastr f Het vonnis overwoog o a dat niemand iindera als K met den veralageu geworsteld befit en nipmand daarby tegenwoordig was dat de doodelyke steek tydeos het leven moet yn topgebriicht dat wanneer de wonde door een apgker in het i iootdekspl wai ontstaan Jeze eea andaren orm zou hebben gehad en ook dat er geen reden was om ann te nemen dat K uit noodweer heeft gehandeld IJlt een vergelykenden ataat van de t ederlandache koopvaardyvlont blijkt dat sy op 31 December 1895 beatond oit 9 fregaten 66 barken 11 brikken 20 schoenerbrikken 38 schoeners 7 galjoten 10 kofien 217 tjalken 27 andere aoorten van zeilschepen 162 atoomschepen totaal 567 inhoud 822 559 91 M of 289 212 16 tonnen tegen 581 schepen inhoud 829 828 51 M nf 291 064 49 tonnen op 31 December 1894 De vloot is daa in 1895 verminderd met 14 schepen inhoud 7268 60 M of 1852 33 tonnen Volgens ingekomen bericht zyn in 1895 veroof elakt gesloopt en hart ligt Als men eens den moed heeft om over zatk een verterend geheim verdriet te sproken heeft hot zyn ergsten prikkel verloren Eeu klagend geluid was haar eenlge antwoord Zij sloeg hare magere bevonde handen voor hnro Dogen En wanneer sulk aen verdriet mot zelfverwijt gepaard gaat ia bet vooral nuttig om er mot anderen over to spreken want als men zich iets te verwijten heeft ligt het id den aard der zaak dat men zich zyne schuld overdrijft het is meniRroaal gelieurd als meu zulk een geheim lang voor zich zelvcr houdt dat de levenskrachten lan ïzamarhand wugkw neu Komaan ik wil u helpen en or near raden Toen Lord Dane u in drift dat verwgt deed is uw geweten u gaan kwellen Is dat niet bet geval 11 zinspeel le op een gezegde van Lord Dane dat hem in drift ontvallen waa toen bet uitkwam dat z i hem bedrogen bad Hij bad haar toen verweU n dat zij ook in zokeren zin mBdepIichUg was aan don dood van zijn zoon Als zy dadelyt verteld had wat zij gezien had zoodat men Harry in tijda had kunnen wegdragen as zijn leven mogelijk uog gespaard geworden Als gü ooit iemand zich van smart hebt zien wringen het gebogen hoofd met de handen bedekt terwijl het liohaatn vau pijn ineenkrimpt dan kunt gij u Adelaide Ërrol op dit oogenblik voorstellen Gij hebt geiyk zeid jzij terwijl tranen door bare vingers stroomden ik ben in zekeren zin schuldig aan Harry s dood want ik zou hem in tijds bijstand hebben kunnen bBzorgeD on dat bob ik met gedaan Het zal altijd een rware last op mjja geweten lijn Hoe zal ik dien kunnen torachen Ik 59 schepen terwyl in dat jaar 45 schepui voor de eerste maal zeebrieven ontvingen Somma aummaruui Weor achteruitgang Het gerucht loopt bier dat vanw e H M i e Kon in in Regentes onderhandelingfo syn aaof ekuoopt om het buitBnverblyf Ëlswoud cmder Ulo mendaat an te koopeu Inderlyd heeft ook de hertog vaa Aumair biertoe pogingen gedaan Voor een paar dagen vérmisie de winkelier p te Dockum eeoig geld uit de winkellade tjlter uit een ka itje weer twee guldenstukken Bet kindermeisje werd verdacht eu bekende bet laatste feit spoedig Later heeft u het eerste eveneens bekend Zy had het gedaan ter wille van haar moeder Ofze is aterk verslaafd aan dan drank Terpaodt daartoor alles zelfi baar eigen kleedereo haiselyke twist enz ia daarvan het gcrolg en om nu te voorkomen dat moeder klappen zoo krygen had zy getracht geld machtig te wo den Zy had bet moeder ter band geateld en deze had het verpande daarvoor iogeloat De moeder heeft het feit erkend Hadden vr in den la taten lyd meer of min geslaagde pogingen tot inbraak plaats in de gemeente Zomeren gisteren is bet g lnkt aan l ee marécbatiSBÓSB van d brigade gevestigd lo Asten de hand te leg n op tweeBCffgl olI bandieten birucbte inbrekera Of dezeacbutdig fjjn ook aan de inbraken te Zomt ren zul spoedig zeker wel blyke h Lntnsachen gini bet ifevari ennemeo dezer bandieten niet aoo heel gemskkelyk Sr was bericht ontvangen dat r y zicb tot schuilpïsats hadden gekozen een onbewoonde arbeiderskeet in die peel Twee maréchauBBéea gingen er nu op loa Spoedig ontwikkelde zirh een formeel gevecht De geboden tegeoataud was zóó hevig dat het een opgenblik scheen dat de bandieten zonden zegevieren Doch toen toonden de maréchausséai Borgere en Draayer dat zy tejrecht waren opgenomen in het keurkorps Met kalme kracht en vastberaden moed Tolhardden zy en het einrle was dat zy de overhand behit lden Doch utet dan utdat een bnnoer tegonstnntlers door een revolveracbüt onacbadelyk was gemaakt Later bleek dat de wonde niet gevaarljjk waa Te Maastricht zyn gevatikflyk binnengebracht de beide gebroeders T nït Meeraen verdacht VBO oplichting flei scbentrekkery Beklaagden zouden zich an den naom eener toevallig gelykloidende firma alt door hen was aangenomfii zou bot met des dood bekoopen ala ik woder in d o zaak verhoord moest worden Als gij weder verhoord moest worden Zy liot hare bovendo han len vallen cii nu ontdekte zy dat or nog een under toesuhouwer dii n zg niet verwacht had tegenwoordig wna Het was ilerbort Dane Zy bad hom in bare ontroering niet hooren binneiiknmen bij stood in stillü verbazing legen doii stoel vau Lady ï ane gelound Het schtjon wel dat t m tegenwoordinheid haar tot bedaren bracht want tij maakte een eiode non het tesprek oiot dokter Wild zeggende dat zy liever niet langer over dit onderwerp wilde sproken diarop herstelde zy zuib on bleef onbewegolyk zitten Ik zal binnen kort goheel wedor betor zijn mijnheer Wild Waes zoo goed ora niet meer uaar myne irozondheid te vragen over oen paar dagen zal Oooffry Üano liier zijn n dan ml hot ook minder itil en treurig ia liuii worden O Zyt y daar mynheer Herbert Dane Neem my niet kwalijk Zij stond even op om ïijn groet ttt beantwoorden tattJ T zij scheen zoo gejaagd dat zij de haar aangebodene hand niet zag Het onderhoud was afacbroken Do dokter kou haar zoorierling gezeRde als ik wËder over die zaak verhoord morst worden maar niot vergelen hij gina naar baneilen zyn dageUjksch bezoek aan Lord Bane brengen deze was nog attyd ziek zyn toestand was gevasrUjker dau mon over htt aJi emeea daobt en Lady Dane volgde hem Hot verheugt mij zoo Adelaide heaton Herbert Dane toen zij atleen waren dat gij weder beterzyi hij bad dit zeggende hare band gevat maar zy trok die terog Liefste g mij wat heefl u ge hebben bediend om zi h bjj vericbillende haodelabnizen krudtet te verschaffen wat hun dan ook maar al te zeer ia gelakt Toen in de vorige week te Gieterveeo gameoDte Otetou ds werkzaamheden voor den aanleg van een straatweg door K Henaemt te OudePekela oor f 32 000 aangenomeo met 40 arb idera zou bagionen kwam o daar ougeveor 200 werklnoiieu nit d omliggendf plaatsen met verzoek om mede aan bet werk te worden geplaatst Toen de aaquem r bad te kennen gegeven dat hy met zyne 40 arbeiders het werk wet afkon ootviog hy tot antwoord Dan zal er geen één werkent wnnrop de werkloozen met steenen en zand kluiten naarde arbeiders wierpen die toen niet durfdnn doorwerken fn het werk staakten A ugezien t eu nog gro er getal werkloozen en herhaling der ongeregeldheden werden verwacht is Zaterdag de brigade marechauaiac uit NieuwePekela te GietAtveen ter handhaving der orde gea itioneerd De orde is hierna niot weder verst a d De Uotterdamsche Ursndwser vereeoiging sVriend chap zy ons Doetc hield Zondag in baar gewoon lokaal aan den Goudachenwag sens vrrgaderiog welke door den voorsitter d n heer J H Sjakea met een hartelyk welkom ter gnlegenlieid vaa het nieuwe jaar w rd Üpr wg e var olgena eanige woorden aan de uagediichtAois van het overiedeo lid A Kerkhof Wartrna wegen onge ieldb id van deu len secretaris de notulan dooiden 200 aeeretarix werden gelezen en ongewyzigd vaitgest ld Da Ie penniiigmeepter bracht zyn driemaandeliil scb verolag uit Het kasaaldo b drBitgt f 653 55 Het jaarverslag vaa kaaaen B wordt dasroa door den penoinumeeftter aitgebrael t waaruit bleek dat het ledental bedraagt 32 Aan ootvangateo f 52 60 uitgaven f 22 aan ziekengeld f 2 per week van 5 cent oontribuiie per week terwjjl het aaldo bedraagt f 32 60 De voorzitter spoorde elk Hd in het byiooder aan tot toetreding by kanaeu ti Ky monde van de heeren P J De Nys a F G Van Dael bricbt d comrai sie tot narJen der boeken verslag oit vau hare bevind og Zjt roemden de nette boekhouding van den pt nniugmeester en hebben alles in aitHtekende urde bevonden De nieuwe commissie tot nazien der boeken bestaat nit de heeren Har pfllager v d Gang tl Kriiithoff Herweijnoo Ederanel M ï Tas on J Van As Alsnn waaan da orde de bespreking der 9de jaarfeest viering Van de Terscbillonde voorstellen die schreid Vraag daar iiiot naar bid ik u antwoordde zy op gemaakten toor Dokter Wild zegt dat ik mij hrdaard moet houden Herbert Dane zag dat zij inwendig gejaagd ea ontsteld was eu dat zy hare ontroering ondur reu gemaakten toon Iracblta te verbergen Het IS de eerste keer dat wg elkaar ontmoeteu sedert dien aoodlottigen avoid Adulaide voer hy op teederen vortrouwelyken toon voort ik heb behoefte om u te zeggen boe diep ik u beklsaji d heb dat gg onicetukkiger m ts zulk ren schrik moest hehhon Oy moet uw best doen om het te vergeten de tijd genoeat silo wonden Ka ot Adelaide Ik heb u verzocht om niet ot my te spreken viel zij hem op denzelfden oimatuurlykon toon in de rode maar hoe zg ook haar beat deod t j kon bijna geen woord meer uitbreogen tiet was haarals werd hare kool loegektiopoti Hot spijt mg datgg hier gekomen eijt Herben Dane zag haar uitvorishend aan Hij kwam diohler bij haar plaatsie zich naast haar op ds sofa en wilde woder hare hand vatteo Maar zii stond op en ging naar den andereo kant van de laal Adelaidel Wilt gij mij ontwijken Ik weoBoh iaiiereeH en vooral u Ih oDtwgken als gg van het verleden spreekt Ik heb een paar droppelen uit do Lathe stroom genomeu ik heb ze nog biet kanoen doorslikken maar hoop het spovdig 18 doen en dan ga ik een nieuw leven hegiunen 00 zal nooit of nimmer 0 het verleden terugkomen iffordtrarteifi ê