Goudsche Courant, woensdag 29 januari 1896

8788 OU Itll 10871 IMM US29 1 161 lOtlO 8914 081 Burgerlijken Stand QEBOREM 25 Jan Jobannes ooders J van Uaa en W Woiver Wilbelmina Margaretba Maria oudtrs M de Jung en G oei 25 Johanna Merregritha on lera P A Unrgboorn en N C Lens Jobanna ooders P J Melken en W Wflnen 27 Adriaaa Maria ouders C J van leneren en M J van der Wegden 28 Oerardns onders l van Leeuwen en S den Herder OVEKLEDEN 24 Jan I M Sohmied 27 j 25 T Borirer 5 m Z venbuiien OEBOKEK Jan Kryn ouders T Lagervreii en A ven der Kam OVERLEDEN M Toinsasd geb mat P Krijgsman i 4 j J van den Dove gefa met A Verweij 65 ONDERTROUWD J KlepivSk en M k van den Hoek In Pruisen imhg Venloo en wel in hst dorp Wankum hondt sioh een bende Zigeo nera ter sterkte van 75 persoueu op De marechaussee der Limhurgsohe g ren brigades I beletten het binnendringen dier bende I Hevige fttorm m Canada I In de laatste dngeu heeft me lo Amerika I zwaar stfirmweder fcehad Vol ons een tele I jram uit Toronto Bcbijiit de storm zich VriJ 1 dai der v irige w ek in Cnnada geconcentreerd 1 te hebbeu en woedde hg daar met verdubbeld I geweld I e tRlegruafdruden naar alle richtin I gen zgn gebroken en het spoorwegverkeer is I tengevolge van de verwcestingen aan da we I gen gestremd Te Toronto zelf gn alle ie 1 legraaf en telefooudraden naar beneden gekomen en liggen met de broken geleidingen voor hel etectrinch licht in t en onbeschrgfeIgke verwarring door de geheele stad Terspreid Het traatverkeer is duo opk met hst oog op het gevaar dat de gebroken draden opiaToren zoo goed als onmogelgk Twee personen u verscheidene paarden zijn gedood door hevige electnscbe ontladingen tengevolge van contact met ds gevaarlyke draden De storm is roo hevig geweest dat de oud te mauscheu zich niet herinneren ooit dergelijk weder te hebben bygewoond De nüerwtifre aaugerichtw sotiade is enorm Kergist era vond was da stad in duisternis gehuld door de veruieling der electrische geleidiogeu De Java Bode zegt in tyn mail oveizicht Wanneer de minister v in kolonicn niet 200 herhaatdeljik had verklnard dat het niet in het pla ligt iu Atjeh aanvullend op te treden I t n dnt het bezoek door den legercommandant aan Atjeh geen auder herloeling had dan met den gonvtirneur t overleggen omtrent de door de e beraamde maatregelea zou er reden zgn zich ongerust tj n aken over de meening van den gouverrieur generaal pu van den Ir ercora mandanl indien het aar is wat beweerd wordt dat dezen niet z er zgn ingenomen met de in Ujeh gevolgde gedragslijn Bij bet nitgesprokeu gevoelen echter van de Staten I Generaal zou zelfs eene Ternndoring van mi I mister in deze geen kwaitd kunnen ia zooverre I wel geen enkel hoofd van het departement van I koloniën de verantwoordelijkheid op zich zon willen nemen van een nieuwe Atjeh exjieditie I en gi en gouveroeor generaal ronder dat daar I toe zal overgsan Hetgeen niet nic iloit dal wg I ons 100 vast mogeiyk vestigen in de reeds I door ons bezette posten en ons trachten te I beveiligen tegen en te vrgwaren voor aan allen I van den ijaod De Kouvernenr van Atjeh I gi ueraa DegkerhoS is hier gekomen om zgn I voorstellen mondeling toe te lichten en het zal I hem wel gelukken den tegenstand te overwin I oen naar men zegt door hem reeds zoolang I van het departement van oorlog ondervonden Goedkoopste Adre DASSEN ES LIMEIOEB A vau OS Az Maroh ïailllenr Kleiweg B 73 GOUDA Iteiirs van uisl r lainr 97 JANUARI Vorki Neoeeund Ceri Ned W 8 93 a to dito dilo 3 lOo dito dito dito 3 Hosoia Obl Goudl 1881 88 4 tilLIB Iniohrijring 1808 81 5 OosTKNa Obl inpnpierl868 6 dito in eilver lH6 t 5 PonTUQAi Ublig met coupon U dito tieket 8 KcsLAND Ul l Bienenl 1894 4 dito Ueeons 1880 4 ditobg lloth IS89 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud loon 1883 6 dito dito dito 1884 SVANJI Perpet Bobuld 1881 4 ïualiu öepr Conv leen 1890 4 Geo leouing serie 1 Geo loeniDK serie 0 ZuiuAva Hap ï oW 1892 6 Mbiioo OM Buit 8oh 1890 6 Vei zuEl A Old 4 onh ip 1881 A HSTRaUAH OI li Ktiüi 1896 3 aoTTiaoui stad leen 1894 8 Miu N Afr Ilaiideltr nand Arendsb T b Mj Oortiaoaten UHn Maatsobsppi dito Amh Ilypotheekb paodhr 4 Jult Mij der Vorstonl aaml Gr Uypotheekb paudbr 3 Nederlandsoho bank aand Ked Haudelmaa h dito N W I Pso Hjp b pandbr 8 Rett H potbeekli pandbt 3 Utt Hypotheekh dilo 8 OosTSKR Oost HoDg bank ssnd HuBL Hypothoekbsnk pandb 4 Msitr U G Pr Lien eert 6 SiB Holl U 9po ww Mij aand Mij tot Ripl V Bt Spw aand Ned Ind Bpoorvegm aand Ned Zuid Atrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTALlE 3poorwl 1887 89 A Kobl S Zuid Ital Spwmij A 11 obl 3 Polen Waracbau Weonon annd 4RIJSL Gr luM Spw Mij obl 4 Baltiwhe dito ssnd Fa tows dito aand 5 Iraog Dombr dito aand 5 ICursk Ch Aiow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AHtailA Cent Pao Sp Mij olil 8 Chic k North W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm Qort r a Illinoit Central obl lo goud 4 Uuisv k NaabvilloCert v aand ilolkrs 83 100 80 84 267 1 83 1 7 l 97 V 1067 V 79 21V 81 97 97 60 771 660 l02 68 100 205 143 lOlV 100 144 9 71 28 114 96 194 158 108V 49 68 78 IMV 108 100 101 i V 13 108 46 84 84 Suitan Abdoöl Haniids teerewoordc is alweer te schande gemaakt Voor eeni en tgd kwamen er geruchten van een Christenmooi d te Arabki het hoofdkwartier van hft vierde Turksche legerkorps daze nerochten trokken toen weinig de aandacht omdat er herhaatdeIgk uit Terschiilende plaatsen bloedige oolnsten werden gemeld Maar nu higkt uit particn Here brieven naiir uit Konstantinopel aan de Daily Chronicle wordt gemeld diit er 2000 Armeniërs ziJQ vermoord Slechts enkelen daarvan werden doodgeschoten en dezen zgn nog gelukkig te prgzeu want het lot der overigen was venl gruwelijker In een wgk van 300 huizen bleven slechts tien mannen gespaard van de 2000 Armenische huizen zijn er slechts een vgftigtal overgebleven Ue overlevenden in da weinige huizen opteugeUoopt komen om vnu honger en koude en tot overmaitt van ramp is dysenterie onder h n uitgebroken De gruwelen waren het werk van Turken maar ook eenige Koerden namen ec aan doe 114V 68 3 isy l 46 maaaden werd mgr Segni eiu trn WliiterdleDSt 1895 1890 AausevaiiiDO I October TU 1 van ïreniw Itli OOÜDi ROTTlRDAM Meiico N aakMiJ reh vp o 101 Wis Kansas jjl pol prof aand 11 108 11 I Vs Ulreclu NiXHirwegverblodlngen met GOUDA N ïork Onlano k Wml aand dito Ponns Ohio oblig 6 Oregon Calif lo hvp in goud 6 81 81 Paul Minn V Manit obl 7 107 L n Pao Hoofdlijn oblig 6 104 dito dito Line üol lo hyp O 6 34 Janaoa Can South Cort v nand 51 Vin C Rail k Nav Ie h d o O 18 Amstord Omnibu Mi aand 219 ttottnrd ïramweg Maat aaml 185 au Stall Amiterdsm aaml 3 108 Stad Roltordnm aand 3 108 ilBtols Stall Alilwerp nl887 2 103 Slail Hruaael 1888 8 102 llano Tbeis Rcgullr Gciellscb 4 118 o T a StaaUlwning 1880 5 138 K K Oost B Cr 1880 3 1 184 IPANJS 3lad Madrid 3 HBS 34 Mmi Vm Bm Hyp Spohl oert 119 4 60 4 67 6 04 6 11 6 10 1 41 1 51 1 69 8 06 3 11 7 11 0 06 9 40 7 80 3 50 1 44 9 11 10 BOTIÏRDi M B O II D A 10 1 10 19 10 86 10 48 UI 49 7 6 3 19 4 08 I E N H t A 6 18 08 13 40 7 46 90I10A DEN B14 0 iHage 5 6 17 10 7 43 8 30 9 88 9 46 Z ZegvS U 10 38 1 66 6 18 9 68 Zev M 6 83 10 48 8 06 r 6 i9 IU U8 OAuda 6 38 7 50 8 18 9 9 56 10 1610 6411 0511 461 17 3 14 3 16 4 18 4 43 5 4 H 50 S is Ml li Stopt li Bleiiwijk KruUireit en Nooldorp Leidechendam en Hekendorp U T S B O H T 0 O O D 4 Utrecht 7 60 9 10 11 84 11 50 8 10 3 514 48 6 36 7 60 S 09 9 07 10 84 Woorden 8 11 10 13 11 51 4 16 6 5S 9 38 10 64 ündewater 8 19 10 81 4 84 9 36 Soada 8 38 9 34 10 44 18 07 1 18 3 414 87 5 80 7 09 8 35 8 419 49 11 10 10 10 10 60 11 11 11 18 1 17 3 85 8 47 4 46 6 17 7 14 7 49 M 8 64 9 54 11 iouU 7 31 8 86 9 09 9 87 iv U 7 418 47 11 08 18 40 Z Zet r 7 5S 8 66 11 18 18 4 Voorb 8 07 9 08 11 17 l Ol Ha e 8 11 9 18 9 97 10 07 10 48 11 31 18 48 1 08 1 87 4 06 4 17 e O I D 1 U TRIOHT Uood 5 86 6 37 7 55 Jr l l O 1 1 O hl 18 48 8 80 Oudew 6 60 6 64 11 14 1 87 UI 1 s RO 7 08 8 11 11 18 1 46 3 08 10 06 10 15 10 17 9 1110 88 11 46 8 37 10 61 M l iO S O U D A A M S T R D A H 8 81 10 01 10 57 18 10 9 85 11 81 1 1 18 AMST RDAM 80ÜDA Ameterdan 3t 8 10 10 41 8 86 4 i0 O U flooda 7 88 9 04 10 14 11 81 3 30 S J J 7 46 Steppen te Bleiiwjjk Kruiiweg m Noetderp Uidiebendam es Hekendorp Stopt te Nootdorp LeidHiieiideiii ci fil ltw fk Iruliwm ee Hekeidorp TMwege bet betiour ea de leden wtreu mge dieod verd bjj accismttie ADgenomen hei I jftarfeeit te fierea op Woeuadag voor Hemel 1 Taartsdag en wel ia de laloo Doelit De 1 rerdera regelingen voor den feeetaTond werden 1 orergeUten aan het beitnor Yoortx werd ht t beilnit geaomen dat geen bflitanrileden van beetaande oi uog op te richten onderafdealingeu zitting Kullen kannen hebb a in hi t beatiinr tan deze fereanigiiig N og kwam tfr sprake hft optreden van da politie bg braad Na eeti iiit Toerig debat werd bealoten een chriJTfln tn zenden aan hh BargemeeRtftr en Wettmnclertt geteekend door het bettuur en da leden der Tereenigiog De heer W Bakx Gzn dankte het beilnur en de leden voor dn medewerking ondeirondea bg de twee gegeten uitToeriugen en kte de leden op onk bjj den aaDatsanden concouriaTOod tegenwoordig te lijo Nadat de tatoten der onderafdeaUog Door rriendechap Voornitgang waren Toorgelezen werd de Tergadering raet een woord v a dank aaa de aanwezigen rnim haUdrie door den roortitter goiloten De jaailökache paarden n beesteomarkt ta Gorincbem trekt steeds reel b zoekers onder dezen bevonden zich ditmaal drie Rotterdamuche jongelui die b de politie iu geen goed blaadje taan Toen ctj van de markt teragkeerdfu waar zg weet welke zaken hadden gedaan tapten zg te Hüedrecht af en Teraerden dat dorp met han bezoek De eerste Jaeobni N oad 19 jaar had zich daar lohnldig gemaakt aan diefstal van eao paar schoenen ten nadaele van trouw Viseer hetgeen beklaagde zegevierend tiekeode Ëiscb Tan bet O M bji de rechtbank te Dordrecht 2 maanden gevanKenisstrAf l e beide audaren Carel Petra Gernrdos Wilhelmus H ond 8 jaren zonder beroep en Jokannea Maria t H ond 17 jaren matteDwe er en reedrgrer hadden nit den winkel Tan de wednwe Klein aldaar een doos met Tier heerenen vier dames portamounaies wej genomen Tegen hen iichte het O M respectievelgk 2 maanden en 3 maanden gavangeniftstraf Nu men aai beproeven een volksbeweging op christaigkhistorischeD groads ag uit te lokken tot weder invoeriiig van de doodstraf herhalen wg zegt de Arnh Ct wat wg al meer gezegd hebben om da misdadigers te straffen moet men beginnen met ze te vatten en zoolang onze justitie daarin niet beter slaagt dan tot duaver doei het er weinig toe welke strat op hunne misdaden is gesteld Als men hen met den dood straft zal er geen enkele misdadiger zich uitvrge beweging komen aangeven wat nu noodig schgnt om hen binnen het bereik van den rechter te brengen De winter in Klein Azië Da bewoners van Klein Azi scbguen op onaangename wgzo kennis em aakt te hebben mat oozeu gedeiertearden winterrorst Volgene een ielogram uit Constantinopel zijn de wei en byna onbegaanbaar gemaakt door massa s ineenw opgehoopt door hevige sneeowslormen cd op sommifie pisatsen totaal onhruikbaar ijt worden door overstroomiagen De vier consuls die op reis waren van Aleppo naar Zeitnn hadden zes dagen noodig in plaats van drie om Aintab tn horeiken en ooderweg vroor een der maildier dood 8 40 8 47 8 54 9 01 9 10 5 57 6 08 6 16 6 14 6 80 7 85 7 38 7 89 7 46 7 55 Ileud Moordrurlit NleuworVnrk Citpalle Rollonlim 7 Holterilem Oepell IJ Hieuwerk rk IJ lloordreoht 5 16 Ooudf Weerde 6 59 7 03 8 11 Utrecht 6 18 f + t Neer Amiterdea 4 87 8 14 tlouda Am liTd O St Het voorstel van de Haagsche Eamar van Koophandel aan alle kamers K ricbt om aau de Regeeriug een leiddraad te verichel Hn voor eene wgzigiog der tegenwoordige regeling van samenste ting der Kamers van Koophandel en daarbij tevens te wgzen op die punten waaromtrent een nadere voorziening diingend noodig is heelt algemeen instemming mogen ondnrviuden Zea en dertij Kamers hebben tot hedru van liitre sympathie doen blgken en bericht dat zii zich door eeu ot twee afgevaardigdeu op R ii dnartoete beleggen t rgaderiog zouden doen rertegenwoordigpn Daaronder bohooron 1 de Kamer te Amsterdam de Kimers der pro I vinciale hoofstedeu Arubeui Middeltiurg Gn I ningfu Haarlem Leenwarden Askbh enz 1 df Kamers te Dordr cbt Hent elo Breda I Ziitfen Ngmojfu flarlingen Leiden Tilburg 1 Oostirhont Meppt I A iiersfoort Deventf I Schiedam Vlisfcin pn H erenveen Kraneke I Delft Beri eD op Z jom Snt ek Dopsbarg Har tderwjik Ngkerk enr De TiTfiadering is bepsald op Vrgdag 14 I Februari 11 nur m het Gebouw van Kunsten 1 en Wetenscbappnn te s GraTenhage en zoo noodig Zaterdag 15 Februari 1 Onder do te behandelen vragen komen voor I die OT r a de regeliog bg de wel of K H 1 b de openbaarheid der vargHdertngen c de j kioabevoegdheid d het instellen van een 1 centralen raad en e de regeling der geld middelen De Huoge Raad heeft gehandhaafd het arrest I au het hof te Amsterdam beslissende dat de 1 bode an dan sctiutiarsraad bevoegd i een ou1 willigen schutter aau te houden tot het oniier 1 gaan van provoosttrrest 1 In dt vorige maand 27 December heeft de 1 UooBe liaad beslist dat ook een gewezeB 1 koopman geggze d kan worden voor een schuld I door hem vroeger als koopman aangegaan i Volgens het arrest roorkouende in het 1 Weekbl v h R No 6754 was tegen d ze opvatting aangevoerd dat de lyisdwun is eei 1 j fxceptionuel middel van execntie en daarom 1 de wetsbepaling die Igfedwang tnelaut tege aPe kooplieden voor haiidel Bchuldeu c niet mag worden nitgehreid tot gewezen koopticdou Dé Uooge Raad heeft echter geoordeeld dat Igfadwang rel is een exceptioneel middel in burgerlfike i aken maar regel tn handelszaken behoudens enkele uitdrukkelijk in do wet genoemde uitzonderingen Deze regel zegt het arreat rindt zijn grond in het belang Tan den handel hetwelk bij het I aangaan van handelsTerbinteni sen zooveel I mogelijk waarborgen voor de nakoming daarI van vordert Daaruit volgt dat reeds hy het j aangaan van zoodanige haudelsverbintenissen I het recht wordt verkregen om tegen den naI tstigen koopmau in de voldoening zgner han j delsschold het middel Tan den lyTsiIwang toe I te passen en dat dit niet d or dezen eif enj machtig kan worden vergdeld door vóór de I betaling op ta honden koopman te zgn I Een uitzondering voor gewezen kooplieden I komt dan ook niet iu de wet voor en vindt I ook gven f rond in het etelsel der wet dut ook I in burgerlijke zaken lyfsdwang toelMat bgo I tegen gewezen voogden en curators I Te Hamburg is een scheepskapitein voor I het gerecht verschenen die zich uitgaf voor I den koerier van Vanderbilt Hg had zich in 1 de e qualiteit aan een leverancier van pronand I voorgesteld en van deze eane provi e vr n 300 I mark ïekre jeo Verder had hi hy een inatruI mentmaker een chronometer van 8 0 mark I besteld en daarvoor 150 mark provisie ootI vangen lïovendien had hg in een groot hotel I een vroolgk leventje geleid en geen stnlver I betaald De crediteuren kregen eindelgk erg I in den mau en brachten hom voor de rechtbank die hem IG maanden gevangenisstraf oplegde Te Lit 7al binnenkort een post van rijkS veldwachters worden gevestigd Met het oo op de vele jachtdelicteo en andere overtredingen aldiuir waardoor zich het janr 189 heeft Rfkenmerkt is böu goede politio zeer gewenwiit De politie beataat er sIcrhLH uit één gemeeiite veldwachttr voor een plastt ah Lit onvoldoende De ryksreldwaoht te Ooijen en Alem hef ft toch rseds een te niDvangrgk veld van toezicht om bovendien Lit en omstreken ta surveilleeren 11 86 18 88 18 89 18 46 18 65 10 17 10 35 10 64 11 01 11 08 11 16 11 14 9 61 9 4 9 59 10 11 8 18 4 67 8 01 6 08 8 U 6 80 8 16 6 16 6 57 7 44 8 81 S 17 4 16 4 47 5 57 6 58 8 31 10 16 7 10 10 89 8 34 5 05 6 17 7 18 8 48 10 378 50 4 48 6 19 86 f 1 04 f 10 16 11 80 6i 8 41 4 47 S I1 4 1 8 86 groot kapelaan van het loger der Argeutgi Bch 4 republiek in een hotel te Londen dood ii zijn kamer gevonden met enn revolver inde band Op eea tafal ag een brief waarin de abbé verklaarde dat bij zelfmoord had gepleegd De politie vond bet echter rerdacht dat de bediende Tan den geestelgke een Italiaan ËOL ène fiobello genaamd verdwenen was De brief werd door een deskondige Tergelekeu met het handschrift van mgr Segai en bleek oiet door dezpn geschrcTen te zijn Ofschoon de bekwaamste detectives aan hei werk werden gezet gelukta bet niet den moordenaar op te iiporen Door een toeval werd hy onlangs te Toulon ontdekt In een der hotels aldaar hadden twee reizigers twist gekregen welke zoo boog liep dat de politie er bg te pas kwam die beiden naar bet bureau bracht De een was een handelsreiziger uit Marseille de ander die Franseh sprak met een Italiaanach accent gaf zich uit voor mgr Segui groot kapelaan van heileger der ArgentynAcbe republiek Hy staafde zgn indcntiteit met verschillende papieren ten name van Segui o a een brief waarin de bisfichop van BnenofAyren hem machtiging verleende voor een rejs in Europa De man zag er echter volstrekt niet als een geestelgke ait en dit wekte de achterdocht van den commissaris van politie Hg sprak den arrestant in het Lstyn aan maar deze bleek geen Latijn te kennen ook vertoonde xyu scbodel geen tonsuur Daardoor in zgn vermoeden versterkt liet de commissaris een huiszoeking doen in het hotel waar de gewaande geestelgke logeerde en vond daar papieren ten name van Eugene RobcUo en een hcevtalheid banknoten Na iel de man door dn mand en bekende den abbé Segui veimoord te hebben om cijn geld Van de 7000 fr die hy zijn slachtoffer ontstolen bad waren nog I slöcbts 3000 fr over De moordenaar zal eerstdasgs voor het Hof van Assises in het departement Var terechtI staan Een Bongsaracb Panamino Door eeu der oppositie bladen te Boedapest wordt meegedeeld dat de liberale afgevaardigde von Miklós oberge pau € de concessie voor een tokaalapoor heeft verkocht voor 80 000 gulden en verder beloofd tegen een goede provisie te bewerken dat het regearingssubaidi erhougd en eenige faciliteiten bg den aanleg verleend zouden worden wat hem werkelgk gelukte Van de overeenkomst werd hehoorlyk notarieel contract opgemaakt Eene interpellstie over de zaak in t parlement wist de legeering voorloopigaf tesngden door de mededeeUng dat telegrafiieh o n op helderiog was gevraagd Een loodgieter te Amsterdam outrukte op de openbare straat aaa iemand diens horloge waardoor de ketting brak en werd toen varoorden ld ter zake van diefstal met verbreking De Hoogd Ritad heeft nu beslist dat die ver zwarende omstandigheid ten onrechte ward aangenomen maar handhaafde overigens da veroordeeting van den traairoover ook wat den dunr der straf 4 jaren gevangenis betreft Iu Engeland heeft men door de ontdekking van prof flÖnigen een matroos die geheel verlamd was genezen Hg lag rerds eenigen tyd in het gasthuis zonder dat men de oorzaak VHU zijn stgfhoid had kunnen ontdekken Met behulp dor X stralen werd na gebonden dat in zijn rug een vreemd roorwerp at en met A een kleine operatie kon dit een stuk Tan I een mes worden verwyderd Prof Votï Mosetig nit Weeneo die ap gelgka wj ze een kogeltje in de hnud en eea Tergroeiing van een Toetbeentje had ontdekt zegt vac deze nieuwigheid W at dezehoogsi belangrgke ontdekking voor de heelkunde te beteekenen heeft daaroTer kan men thans no 8 81 9 67 10 04 10 11 10 18 10 17 S 05 7 61 7 89 8 06 S IS 8 11 3 48 9 10 6 17 8 87 6 84 6 41 6 47 9 43 9 8 9 18 4 40 GOUDA 7 4S 8 4t 9 45 U IO I niet Toldoende nord slen Voor t ootjpnhti eehtn nog niet reel amdtt men hetullde ook Kewoonlijk Unge eaderen weg bereiken kan Bet ia nog eeu epelletje Maar wie ui leggen ot niet bg Toortgeiat onderaoek die methode tot ongedachte oitkometen ui leiden Aangeaien de Ëereta Kamer de begrooting Tan het wedowen en weienfonda fan bargerl ke ambtenaren loor 1896 niet beeft behandeld kan de nitlietaling van het eerste kwartaal der peraioenen niet op den gewonen tfid pluti finden Zg moet wachten totdeSerita Kamer da begrooting beeft behendeld en de wet io het Staatsblad is afgekondigd Vad Het plan der gait roorsielliogen door denheer Willem Van Zaglen te Berlgn te gefon l voorloopig niet aitgeroerd worden Deheer Tan Znglen beeft nl een brief ontvangen Tan den beer Lautenburi directeur ran het Neoes Theater meldende dat deze niet hetrecht had Freund Frits te Berlgn te ge en een niededeeliog welke door een bggoToegdeTerklariug der ageotour Satsoh werd lievestigd JN R Ct In de haven van Tonlon zgn weer twee Fransche tordedobooten in botsing gekomen Beide kregen ernntige schade Aau boord au de mailboot aFrancet te St Nazaire heeft een ketelonIplolBng plaata gebad waarbg een persoon gedood en tie i xwaar gewond cgn PosterUen en Telegrapiiie Dooajea met aantfegefen waarde tot eea maximum an 25Ü00 francs en m t verrekening van respectiereiyk ten hoogste 400 Mark en 500 francs tgn toegelaten in bet verkeer met Duitschland en Zwitserland Het port voor elk doosje bedraagt voor Daitsebinnd 50 cent voor Zwitserland 75 cent boven en behalve bat gewooe recht van verzekering als voor brieven met aangegeven waarde ie verschuldigd Eveneens agn in het verkeer met beide landen toegelaten anogeteekeode stukken en brieven met aangegeven waarde belast tnet een gelgk verrekenbedrag nU hiervoren voor de doosjes ie bepaald In het verkeer met Denemarken zgn met ingang van 1 Febrnari a s toegelaten aange toekende stukken en brieven met aangegeven waard geen doosjes be ast met een verrekenbedrag van ten hoogste 360 Kroonen Evenals iu het verkeer met België is bet maximum van liet verrekenbedrag voor zendingen uit Denemarken Duitschland en Zwitserland met bestemming voor Nederland bepaald op f 250 Door tnaschenkomst van de Britsche posted mi nistratie kannen gewone pakketten bet gewicht van 5 kilogrammen niet te boven gaande worden verzonden nasr Britsch Centraal Afrika omvattende Abereorn Blantyre Chikwaw Chindo Chiromo Deep Bay Port Anderson Fort Johnston Fort Lister Fort Liwoude Fort Hosebery Kalnngwizi Karonga Mlanje Mpimbi Pangomani Port Berald Rhodesia Taoganjika eu Zomba de Andaman eilanden Djedda Arable de Nienw Hebriden eilanden AnstraliS Raratonga Cooks eilanden Tristan d Acunha eiland Turks eilanden Amerika Urugnay Maihonaland Znlnland eu Britsch Ooat Afrika Golbanti Kiimayn Lama Melindi Mombasa Takaogu Wanga eu Witn Hot in Nederland te heffen port bedragen voor de pakketten tot 1 kilogr van 1 tot 2 kilogr van 2 tot 3 kilogr van 3 tot 4 kilogr n van 4 tot 5 kilogr naar Britsch Centraal Afrika resp f 1 25 f 2 50 f 3 625 f 4 375 f 5 125 naar de Andaman eilanden rasp f 1 875 f 3 626 f 3 625 l 4 875 f 4 87 naar Djedda resp f 1 875 f 2 376 f2 375 f 2 875 f 2 875 naar de Nienw Hebriden eilanden resp f 1 875 f 3 876 f 3 87 f 2 62 f 2 625 naar Eiratonga resn f 1 625 f 3 375 f 3 375 i 5 125 f 5 i2sj naar Tristan d Aeanha resp f 1 375 f2 375 f 2 375 1 3 875 f 3 875 naar Turks eilanden resp f 1 375 f 2 25 f 2 25 f 3 375 f 3 376 naar ürngnay resp f 3 125 f 3 125 f 3 125 f 3 125 3 125 naar Uaabonaland raip f 1 25 f 2 50 f 3 625 f 4 375 £ 5 126 naar Znlnland resp i 1 875 f 4 12 f4 125 f 6 25 f 6 25 naar Britsch Oosl Afrika rasp f 1 62 f 2 875 f 2 875 f 4 125 f 4 125 Het aantal doaaoeverklaringen waarvan elk pakket behoort vergezeld te zgn bedraagt twee in het verkeer met ürngnay en één in h t varkaer met de overige lauden en plaatsen Niet ter venending toegelaten sgn naarde Andaman eilanden opium naar Djedda wapena zont tabak faascbiseh planten en doelen van planten naar de Nienw Hebriden tabak en opinm nur Triatan d Acnnba onbewerkt goud Btmisvederen en sterke dranken Uashonalaud ala Kup de Goede Hoop naar Znlnland als NaUl naar Britsib Oost Afrika vergiftige gaiaansiddalen Hat bnlpkantoor der postergen ta Zatten ut met wgziging in zooverre van het bepulde bg No 223 der Dienstorders en MedodeelinKrn van 1895 eerst met ingani van 16 Frbruaii 1896 opgeheven en vervangen worden door een posten telegraatkantoor iPOSTBRItTBiq T LIJST Taa brieTen geadresseerd aan onhtkfloden gedurende de Ie helt der maand Januari 1896 en terug ta verkrijgen door tussorenkomst van het postkantoor te Gouda Verzonden van GOUDA D T Willigen Amsterdam J Damming imaterdam Bonte Dordrecht J Vsnoink sOravenhage J Hubert Ny netten J C t Bergen utrecht Wed F v Duijasen M LeT son Gouda Wed G Mennes sGraveohage F Berlyn s Gravenbaii e De directeur Tan het Postkantoor VORSTER BuUeDlaodsch Overzicht Zaterdag hebben de afgcTaardigden Hpyl en Sehónaich Carotath zich in den Rijksdag beklaagd OTer den achteruitgang der zatnivisschery op den Ran De Hollanders leide v Heyl Terdienen millioenen by die Tisscherü en onze eerwaardige RiJnTisschery is aan het kwgnen Daaruit blykt dat er in de wettelijke maatregelen iets ni t iu den haak is Waarin dit mankement bestond wist de afgeTaatdigde spoedig Renoeg te zeggen de verboden viichtüd duurt te lang en het verdrag met Nederland deugt niet Beide sprekers drongen er op aan dat verdrag op te teggen en een nieuw te sluiten Minister t Boetticher antwoordde dat de refzeeriog er wpI over erlacht heeft het Terdraij met Nederland op te Keggen maar er nog niet toe wilde overga in W kunnen niet verwachten dat de Hollanders een voor ons gunstiger tractaat zullen sluiten De bepalingen van bat tractsat worden loowel in Nederland aU bier te lande in acht genomen Zeggen wy het op dan kunnen wij hier viaschen zooals wy willen maar in Holland zal men het dan ongetwyfeli ook doen enhrt gevolg zou zijn dat er nog maar woioigjonge zalmen den Ryn zouden opzwemmen Overigens gaat meent de minister de zalmvisscbery in haar geheel ook in Dtiitschland niet achteruit De Toorzitter van den Fischereiverein bee t opgegevan dat tegenwoordig 23 000 zalmen meer geTangeo worden dan tuB ehen 70 en 80 De post tan 40 000 Mk subsidie aan den Fischereiverrein ter beTordering van de lalmteelt ward zonder rerder debat aangenomen Zaterdagavond hield de heer Chamberlain da Ëngelache minister van koloniën eene redevoering te Birmingham Belangr k was zün verklaring dat de wolken dio den politieken horizon verduiaterden langzamerhand wegtrekken Wy werden Toor een paar weken zeide de minister verrast door een ongewone uiting Tan vijandschap Tan da zijde Tan Duitschland een uiting die te grievender was daar zg geheel onTcrwacht kwam en er Tolatrekt geen aanleiding toe bestond Die Tyandschap verdwijnt steeds meer en schynt gefu ander spooj achter te lateu dan de heftigheid der aanTallen van de Duitsche pers Toch beeft vq er ons toe gebracht onze Terdedigingsmiddelen te ver sterken De minister besprak daarna bel tractaat met Frankrgk betreffende Siara en zeide dat Engeland getoond had bezield te xyn met een gefst Tan Terzoeoing die do r de Fransche staatalielen zeer werd gewaardeerd Wat de Venezuelaansche qaaestie betreft sohynt sr misverstand te bestaan zoowel in de Vereenigde Staten ala in Engeland Het Kngelsche volk ontkent de juistheid der Monroeleer riet en Tsrlangt geen daimbreed gronds in Amerika buiten dat waarop bet rechtens aanspraken kan laten gelden De toestand in Armenië levert nog steeds geTaar op en ia een schande voor Europa De Toorstelleo Tan Engeland zyn vrnchtelous gebleven omdat tg geen steon Tonden De gebeurtenissen in TranSTaal hebhen de ontwikkeling der goede verstandhouding tusschen di Nederlandsche en Kngelsche bevolking van Znid Afrika niet gehinderd De heer Chamberlain meent dat een voorziehtiga stantknnde kan strekken om aan de eiscben der Uitlanders te voldoen zonder de onafhankelgkheid der Z Afr Republiek te schaden De bezetting van Makallen heeft Tan koning Meoelik vrgen altoefat gekregen met medeneming van zieken gewonden wapens en ammunitie Dit r anltaat is vooral verkregen door de onderhandelingen van den beer Fel ter een Italiann die gernimen tijd in Abes ynië tieeft gewoond en met Ras Makounen op zeer vriendschappelgken voet rerkeerde Toen de oorlog uitbiak werd Felter aangezegd dat by hei rgk van koning Menelik moest Terlaten Hg begaf zioh met zyn geiin naar Mnssoewab en was generaal Baratieri behulpzaam by het orKauisetreu van da aanTalatroepen Zyn kenuit van land n volk en zün bekendheid m t de hulpbronnen vau de Abessyniërs maakten zyn bystand zeer nuttig Ras Makonoe vroeg Toor eeniRo dag n aan generaal Baratieri hem een geTolmaehtigde te zenden ten einde over den vrede te kunnen onderhandelen De he r Pt iter werd door den generaal m t die opdracht belast Door zyn tusschenkoinat beeft M metik da bezetting van Makallen vrgen aftocht toegestaio Bovendien heeft de Negus met groote welwillendheid hulpmiddelen ter heschikkinf van overste Gal liano gesteld tenten voor de officieren en mmldiereo voor de gewonden De heer Felter is drager van een peroooulyk Bchryren van koning Menelik aan generaal Baratieri Do uittocht an overste Galliano wordt zeer versehillend beoordeeld Btj de ootrangst van het bericht werd in verschillende sted n Tan Italië gevlagd en geïllumineerfj In Masaoewah daarentegen vreest men vïior onlusten in Tigré Met apanning wordt de aankomU van overste Galliano in het kamp van Adahagamua te gemoet gezien Uit de hericbten vt wel op te maken dat Menelik voornemens is den atrijd op te geven Hy gaf bevel den we van Öocotia vrü te houden voor den terugtocht In hoeverre de nadering der cholera die ztch in Aasati nogal uitbreidt invloed btd op dat besluit is niet bekend In goed onderrichte kringen te Rome gelooft men dnt generaiil Baratieri thans eru t vrede kan sluiten Indien V op zgn atuk I lyft staan kan tiij nn vau den Negus den afstand au Tigré en de erkenning van het Italiaansche protectoraat over Ah saynië verkrijgen Dit punt is de oorzank vm de gr ote ontevredenheid die in Tigré b r cht en die zich uit in mifiooegen over het verleeuen van vrgen aftocht aan overste Galliano Iu militaire kringen In Italië meent men daareutPKen dat het than 4 zeer moeilyk zhI zyn gunstige vndesvoürwaardHn te bedingen en dat de valdtocht notf lang niet t mdigd in Vorst Ferdinand van Bulgarije is ntig nii t te Sofia teruKgeketrd Naar nen zegt Ievindt de vnrst zich nu te Rome ten einde daar te pogen den tegenstand des Pauaen tegen de herdooping van den krocn irina Bores te ovorwitnon De kans dat het den vorst zal geUkken zoowel de lot ftemming te Terkr ü en van den Paus ala ran zyn schoon vader den herton van Parma sohynt gunstig Ten minste de minis terpresident Stoïloff verklaarde gisteren io een vergadering door zyne partygenooten te kjofia gebonden dal de herdoopiog van den prins nu eene uitgemaakte zaak is Deze pKohtigheid zride de minister zal nog volirokkeo wordeu ó 5r bet duiten der tegenwoordige SübranJB titiingg op 30 Jannari ondeo stgl derhalve vóór 13 Februari volgens onze tijdrekening De kroning van Czaar Nicolaas is nu definitief vaatgesteld op 12 Mei Den 6en Mei zullen de Czaar en de Czarina hun plechtigan intocht houden te Moskou Zes dagen later zalten beiden dan gekroond worden in de groote kathedraal Men is na reeds bezig met het treffen van do toebereidaelon Toor deze plechtigheid 350 Staats loterij 6o Klasse Trekking vso Diuidag 28 Jsnnsri 1896 No 1906S 1000 No 1110 10377 137S9 18391 U49U U749 1 109 1 171 en 17736 ieder 400 No 8074 14934 on 18783 ie ler 00 No 831 141 S41 8 9I0S 9684 9884 11479 18717 14019 14097 11014 16144 U838 17US 18848 19411 en 80016 ieder 100 PrySBQ TSQ ƒ 70 1 8566 60B4 8671 10880 13118 16801 18400 188 8183 8149 8 31 10968 18190 1B6S1 18680 8i6 8184 199 8796 10989 18886 1680S 18688 880 S873 6881 8886 11006 18269 15811 18674 674 336 874 8960 11111 13496 16973 18880 838 S4T4 6408 9066 111J7 13499 16046 I87S0 666 8514 6t07 9266 11887 1361 16071 18768 738 3M 6420 93IS 11835 13698 18000 18813 858 35 8607 9388 11871 1ST48 16868 18944 949 3687 6638 9440 11880 13898 16804 18966 1018 3667 8660 9681 11497 18974 16369 18968 1080 8717 6671 9660 11623rl 4 J S 1 110 3860 6883 9784 11637 jljtj 16 7 1988S 1160 4188 6947 9790 118671 1H 4143 6969 9866 11735 1897 4300 7017 9911 17777 1888 4457 7U9 9988 11813 1 1444 4486 7301 9976 11845 14739 18810 19980 1461 4684 7489 10000 11878 14914 H816 19940 1470 4584 7474 10128 12087 14918 17187 19941 1640 480 7488 10190 18088 14846 17411 20069 1710 4947 7687 10888 18816 16064 17646 90100 1788 4988 7696 10448 18224 15104 17552 80185 1753 4982 7803 10465 12378 16153 17553 80862 1841 5113 8081 lOSOS 19877 16181 17889 80888 1847 5151 814S 10677 12470 HISS 17704 30870 1952 5280 8169 10689 12493 16199 17716 20862 9859 5608 8804 10834 18617 15 393 17879 80398 8617 5770 8310 10844 12700 16408 17964 80436 8641 6943 840910660 18863 15483 18018 80681 2737 5891 8490 10776 12924 11827 18084 20718