Goudsche Courant, woensdag 29 januari 1896

i o esti Donderdag 30 Januari J890 l4ste Jaargang ArmAVINKEL O mmm coürmt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 35 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVmtTENTnSN Hedea overieed in don ouderdom Taa ruim B6 jaren onze bartelyk geliefde Echtgenoot en Voder Mr COBNELIS tis VOLLEN HOVEN oud lid ran Ged Staten Tan Z B Eidder der Orde Tan den Ned Leeuw en van het Metalenkruia Moordrecht 26 Januari 1896 Wed M E TiN VOLLENHOVEN SMtL J P tix VOLLEN BOVEN M E ï4 VOLLBNHOVEN J BBKHOUT n VOLLBNBOVEN C BEKHOUT HaarUmP J T VOLLENHOVEN A W Ti VOLLENBOVEN V WlSTKS Zutpben FINALE n lUTVËIthOOP TBit alle Winterartikelen ZIJDEN HTOPFEN PLUCHE I LÜ WEBLEN A8TRAKANS MOPPEN BOA S KRAGEN H NDSOBUENEN BLOUSEN enz Tegen HpolprOme MT JAt Ie KTALMiK WISBRUN UFFHANN MAIIKT 136 Heeren £ aas iandelaren Een HOLLANDER in Anlairpm gevestigd aoekt de Verleffeiiwoordigingf voor België van een degelgk huis Prima refe rentiën kannen worden gegeven Brieven franco lett P O tan het adveïtentiebureau van NUGU VAN DITMAR te Anlwèrpen GI E3V i A A GHD door een net Jongmen8Ch z b b h h een KOSTHUfS met gebruik van V R U KAMERTJE Brieven met prgaopgave onder No 2801 Bureau van dit Blad lijden aan Danw of Haarworin drooge vochtige Schubbendaawworm en hetmet deie kwaal gepaard gaande zoo ondragelyk lastige Jeuken der huid alsook elke ndere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bg hen die door niemand genezen konden worden door Itr Hebra ê fleehtentoé OnwhadtHtk OebriHk Uitwendig Prys zes gulden Ned t tegen vooruitbetaling per poatwissel ook postzegels waarop toezending volgt vrj van port en inkomende rechten Verkrijgbaar bij de m Marien J rogerle J ii Duitsehland TEGEN MAAGKWALEN gebrek aan retluat en Meehte nfiijiimrteering ben ik gaarne bereid allen eeu van velen aanbevolen DRANK kOttelooM te noemen welke mg ouden man van langdurig Igden bevrgdde C SCHKLII Ond Leeraar aan de Reaalscbool tc KRFURT nuittehland Zeer ITette Gesteendrukte HAAmAETJES worden GELEVERD door k BRI KMA en Xn ttauiln Siiolperulruli vsB BmiiltlOK k y o Amersfoorlsche Hachinale STOOl BROOD EN BESGHDITFABR EK Slll itlllïïISti llHS ÏEEimi TB A3HSKSFOOUT PrljHVerlaginy van af MAANDAG 13 JANUARI 1886 Oewoon Roggebrood van puike rogge zouder bijmengsels tot 1 Kg 5 et 1 Kg 7 et 2 Kg 10 et 4 Kg 20 et Voerbrood van zuivere kwliteit grootAndeeb pmke rogge tot l a Kg 6 et 1 Xoet Koggehrood bgzonder goed van smaak 1 Kg 11 et Roggebrood niet Krenten eitra fijn en idem rozgnen zonder pitt n Kg 12 et Ongebuild Brood met Prima Tarwebloem vervaardigd van da I beste tarwesoorten panvorm Vi Kg t et 1 Kg 10 et l j KG 15 et 1 2 Kg 20 et I Munitieörood brninbrood van de fijnste tarwesoorten ronde vorm 60 Dg 5 et 120 Dg 11 et lange vorm 5Ü Dg 4 et 75 Dg 7 et 1 Kg 9 et 2 Kg 18 et De bovengenoemde broodgewichten worden behalve kantbrood gegarandeerd Alle tr Ma worden iwtt onM elften nuUnjie n T it bette en inodtniete ijeteemen ingenrhte reaa reiniitriigipiieUer wnHChenj drojtenj en boritelinnrhtiu bcitunde alt il virerhilleiida niechinei ven I Jlc vreeaidc b itenddecUn onldean i rlke endere la rH rc el fiTooieiiderU u ede eerbekken wnnlen eaiiu dl iiiivere reoeu doer middel Ten It e let iteleii alx n ttemairn wuFdrn rudu Keii iM JIi el eu Diolruiteoiicii in bH meel komt oudel denk tij onre uitjii breide er butntdeete inrifhtiiitteii uni I briiod hierd Mjr elle ii reedi bcpuld e l beter oeduilier ti irlondei den iiidir bruo ie weelbij nog 1 J klimt dnt wij eooF onee troudtiofreii elleen kvt brete joed fieuiiei nchlen 1 JDópothouders gevraag d franco toezendiiig Hiiike provisie I I Tak S s Patent H Stollen ittunkarf ininirllt aiiiiut Du Itlill rnt Uku mr jlilii FUirMliiii Warmng knufê VateTU H StoUên tMtagtn hat Aulats iu rtr I mMmMw Vf rfMnt0H Nachahmungen gêgtbrn titif iirufi énht unêvt gtatit êcharf n H Slotltni nar ton uiit u rocl aOtr In soldm bsenhand uritn Jb éttm unsêfPiêtat trtê nebmitehênii tusütfiingt lil BOEK IS STEEOTETJEWEEK N 0ro te eeriehetdeHketa Rouwkaarten en Rouwpost met Portefe üle Sluiting l lenu s I ota Si Kwitatètiën nnii iii im il taü BHBHHB iiiiiiiiBi iMmHassi simiiiiini ijd TS en Zt imvvzwakkeii BIUi KiMAi Zi rh n iB q 251 p ge TereohenPU fan het boak Dfl Zö Beproetd en aanbevolen door de heeren l rof Dr MerJniér l arüs Prengrubor Uujardin Bau metE l ariJB BOUChOt l arys ieh luth tir Schering Km oez Rath Dr Cvurkowech ky Woenon OpperatafatlB Dr Jeohl VVeenon uuwzlekton en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Hut iloel en i ilu veerkjo 19 kennis Ie vtirapraideii itmlranl ieii attrtl tit r zunuwv waktü hare oorr aktiu en KevdiKeii üntierrielil 1 gaeon au geiiezinfj la eindfii Hut hsnilelt ovt r het beiceml worde van tie PhysidliigiacHe oiitdekklO r lloa op da eonvuuiliKat denkliare wij a op ona zemiWj MlBl kan eworkt wortU n en wal luet aan auccea dat zoowal aen groot aantal mutakende artsen ala de noiieeakundige pers aaiilaiding tol discuasie Keeeran heeft Hel vro dt derhaUe aan iedsr die aan zickeljjkea zenuwtoentand of zoogenaamde zenuwachtigheid lydt elke ïich kenmerkt door haliilueele hOOldplJn ml u p perstai art Dr Sohiegl Bmi gralne congestie groote gevoeligheid opgewonciiefaitsi Darses iVijB denbeid Slapeloosheid algemeens lichamelijke Chat arts F rostier lien onruBt en onaangenaam gevoel vanlgr nai zieken Otstricissrts l r QroBsmann die door Beroerte getroneu zyn au aan da ï evoi an liliniieii niii daar van igdon zoomode aan verlammingen Spraak Diatrictnirti Dr Busbach irk verlies of moeielUk spreken StUfhold in de geKrankarta Dr Btemgreber wriohteu en voortdurende pijn in dezelve par ubarenton tleelo zwakte toestanden zwakte van geheugen i onaul Dr v Asohenbaoh Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige Corfu Dr ined CorraSU Venetië ADgeviUe l srija Lavabre l ariia V Wille Tautkirohen CabiliOt Areaohon Fortget Loiizac e Ouilloaean Bor daaux LabatUt Borlea Bougavel 1 F ritïre e h BiriohfeU Weeneu H leiebor tnnsbmok B Hammer I Isum Weiner Weeuen Augt Hroolou Hatusoblechner Brizn hulp inriepen en iloor de Wkende hulpniiddeleiC als onthoudiDgs koudwaterkuren Inwrijvingen electrisoeren galvaniseeren damp modder of lee baden aeene genezing of betering verkicgen riodaidk aan alle personsn die vreezen door beroerte overvallen te warden en daartoe reilen liehiieii wejjona veiBoiiünaeiea van vooridurend angstgevoel beneveldhold van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dui eligbeid flikkeren eu donker worditu voor de oogen drukken rt gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Teven aan allen die tot de l OvenKenoemda CAtheifonab van senuWlljderSbehooran zoomede aan bleek SUOhtige en daardoor lol zwakte vervallenda jonife meiajea ook mu geaonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die ds reaetie der geetttetyke bezigheid voorkomeQ willen dringend aangeradeu zioh in bet bs lt van borenxenoerod beekje la alallou dat franco au kosteloos te varkrijgeu is te Amsterdam M CLEBAN k Co Heiliftewei 41 BOtterdam V E vm santen KOI FF Sorte Hoofdateeg 1 Otreoht l IBRÏ k PORTON Oadegrschl b d laardbroit V S Sf KIIMNKIUM V SlOOMVrRVl RU ri iii Mis iiKW s snii ij Agentuur bjj de Firma Wed SII M te Gouda FPANSCHE STOOMVEEVEEIJ RN Cbemische Wasscherij TA 11 t PPE l1EIMEK 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor üOUDA de Heer VAN OS Z Specialiteit voor het Btoorueii en Terveo van a Heereïieu Damehgarderoben alsook ar Ktndergoederen Speciale inrichting voor het atoom q van pluche mantels veeren bont enz Gordijnen tatelkleeden enz worden naar de üieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd ol ceverfü worden onschademk voor de gezondheid en volgens staat bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekeD z n d pryzen 25 gedaald Te stoomen got deren ala nieuw atleverbaar io S dagen te verven goederen in eene week aRAKDS MAOASINB DU ÏMteips NO UVEAUT ÉS WU rersoftken de Damet dl om g IUwh treeM mode album voor het Wlnt r zoen noch niet ontvangsn hebben dit te wilten aanvraiten aan iM JULES JM UZOTtC P rii lietzelvo wordt dan omgaand gratie en franco toesezonden Bestellingen van ar 25 h anoe ttU van alU kostf n aan huif met 5 verhooging Kéfixpédltis liftnloer U Ipctb mI i i Geen Grijs Haar meer V DE NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwenen maakt het haar glanzend en xacht belet het nitvalleu eu neemt de pelletjes van het hootd Ëischt op den hals van den flacon I Verkrijgbaar ïnflaconBvan l SO f O HR ï A CA THitkhx de Papiermolen te Gouda Wie zeker zyn wii de Dchte Elkel OSC O te ontvangen tesanK ngestald en na vele prcofnemingen in den handel gekomen onde den naam des uitvinders Dr Michaelia Terraardigd op de boste machines in het wereldwraemde ótabblissoment ran GebrB Stollwerck te Keulen lache J pT12ie 2aeU $ Cikel Cacao in vierkanten bnsaen Deze Eücel Cacao is met melk gekookt eene aangenune gezonde dnnk root d gelijksch gebruik een t 2 theelejeU tib t poeder voor en kop OhoooUtaf Als geneeskrachtige drank b j geval T o diarrhee sleciils met water te gebraiken Terknjgbiuir bij de voomaamita H 3L Apothelcers enz p Vt Ka K pwribrnjes FTM c 0 90 CL 0 35 Oeneraatvettezenwoordiger Toor Beder and Julius MattenkloiK Amsterdam Etdreiscraat 103 BINNENLAND GODDA 29 Junaari 189G Da uiisli van bet boawen van een kerkgebouw op de KattenHÏngel alhier is aldui net vnfwerlE tonder veifwerk J J Dniin te Qoada f 9880 J Vergeer 9775 f 9075 J H de Wilde 9749 C Middelkoop 8320 38 D Ama 8567 8027 L van Blokland 8443 7843 Bi rookingtom 9000 In plaaia na Maandag 3 Febraari zal te Boikoop Donderdag 6 Febraari de voorite ling van de Directie k van Lier van Amsterdam ptaate hebben Opgevoerd zal worden Een Zondares waarvan de titelrol Terrnld zal worden door MerroawJaUa van Lier Cuipers Laaisledea Dinsdagavond trad te Moordrecht voor het departement Moordrecht en Gouderak t van t Nat van t Algemeen op de beer H M Dekking nit Rotterdam Zyn programma bestond nit een tiental kleinere of grootere Toordrachteo in proza en poësie zoowel van ernstigen als Inimigen aard Het gedicht vao den Nooraefaen viucher Terjen Targep uit t Dnitsch en Doa Ternbio door Van Eden voldeden seer De andere takken van v rBchiUeade sehrgren ala Alb Verweg Hooft Mare Emans ent evenali een paarstakken waarschgniyk van sprekera eigen band werden ook met belangstelling gevolgd De toehoorders kannen gernst instemmen met het tlotwoord van den voorzitter dat de heer D zgne reputatie ali gesellig en onderhoudend voordrager alhier op dezen avond weder gehandhaafd bed hem daarom eeu tot weerziens toeriep HpdsDraorgen werd omstreeks haU zeven ure te Waddiagsveeu gevonden in de Qouwe het lyk van den op den 24 November verdronken P Alkemade Het Igk verkeerde reedi in varregaanden staat van ontbinding De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gjateren J J T L timmermanskDeeht te Benschop wegene mishandeling tot zes maanden M J H sjouwer alhier wegens diefstal van een portemonnaie met geld tot drie maanden A B arbeider te Bsrgarabaoht wegens KishandeHog van een ambtenaar tot 45 dngAo A FEVILLETOJ 3S Wilt gij mg uitleggen wat gy bedoelt vroeghy Hy ai opgestuii ea koq oaast baar zyn Keweettt aU zg niet weder schielijk naar hars plaatsop de tofa was teruggekeerd Hij legde zijo elleboog op den BchoonteaDniBntet en volgde baar met zqn doordringeadeu blik Zij boog haar hoofd een oogenblik maar toen hief te bet op ats bad zij eea ntt besluit genomen ejp met gloeiende wangenseide sjj Ik ben van daag waarlük niet ia staat om veel te aprekeD Öij hebt gehoord dat doktor AVild mij besehaldigd heeft van in zekeren zin medeplichtig te ign un den dood van Harrj Dsae Het zal mistohien nooit aitgeaaakt kunnen worden in hoeverre ik dat ben hg kao dood gevallen zijn Maar daar is ieta anders dat mg vervolgt en waarover miJD ge weten mg kweli en pUagt ea dat ia het wreede bedrog wuraan ik rag tegenover hem scbnldig beb gemaakt Ik wil daarvoor boeten Op welke wijse vrot Herbert na eene pauze Dat weet ik nog niet maar met det tijd uificfa dat wel ailwgMn ik gevoel halua maar at te wel dal ik nooit meer goed kan maken wat ik misdreven beb Ik hoop dat gq aalt willen r rgeren wat gd nissohisQ voor grilligheid of oDhartelgkheid V en W XI arbeiders aldaar beklaagd van getgk misdryf werden vrggeiproken Te verantwoorden had zich F v d H 38 jaur sjouwer alhier Hg zou op 3 Januari alhier met het oogmerk zich wederfechtt lyk to bevoordeelen de wed van Vuen bewogen hebben tot de afgifte van een baU hectoliter aardappelen door vaUchsiyk voorgevende dat hg uit naam van den aardacpelbandelaar ïhi Zaager kwam voor dezen om eeu half mud jamcneo te vragen Beklaagde bekende H j had de aardappelen na ze op bovenvermelde wjjze in xyu bezit te hebben gekregen ten eigen bate voor 50 cent verkocht Eisch vier maanden gevangenisstraf Mr E S Hollander kwan het voor datdi wed van Veen in deze zeer lichtvaardig heeft gehandeld door de aardappelen al te geven aau een persoon dieo zg wist dat sich veelal aan misbruik van sterken drank sehotdi maakte Overigens verzocht pleiter de opleg ging van eene clemente straf daar bekl nit armoede heeft gehandeld Op Nieuwjaarsdag van dit jaar bracht O F 30 jaar arbeider te Vlint J de Jon moedwillig met een mes eene snede over dilinkertgde van het hoofd toe die een bloedende verwonding tengevolge had Te dier take stond hg heden terecht Na eerst vriendschappel k met elkander nit te zgn geweest eu verschillende herbergen te hebben beaocbt ontstond er later ruzie toaschen bekl en den verwonde Bekl bad daarna zgo mea getrokken en De Jong daarmede eene bloedende verwonding toegebracht waarvan da sporsn daidelgk zichtbiiar zgn Te veel gebruik van sterken drank was de oorzaak van het gebenrde zoo gaf bekl heder op die toonde beroaw te hebben over het oorgevaliune Met het oog op de ernstige lerwondin eischte het O M zea niaaodan gevnngenisetruf Nog stund tareoht B de B 55 jaar kastelein te Lekkerkerk beklaagd van op 23 December aldaar moedwillig df a gemeen te vold wacbttr K Zwaagstra ga ehul tdig bg de kee te hebben gegrepen en bloedend te hebben verwond jl Uit de bebaudeliug der zaak bleek dat d Teldwnchter door de vrouw van bekl waa uitgenoodigd ten haren huize te komea daai bekl in beschonken toestand verkeerde twiMt t aakte en een kind van hen bad mishandeld De veldwachter had bekl op straat ontmoet waa daarop hem achtervolgd en later op diens verzoek mede naar binnen gegaan waar hg op aitdrnkkelgk ver oek van bfkl s vrouw verble f daar deze bang wna voor haar man di lult houden m ar ik moet brgiaueo met u te zeggen dst ik u smeek om mg nooit maer over liefde te tprekea Adelaide Dat is allea voorbij lo deze weinige dagenvan eentaamheid heb ik ernatig uagedaoht en hob ik voornamens opgevat diu niemand ooit zat doen wankelen IV wil ten minite bet bedrog dal ik tegenHarr pleegde niet na cjjn dood voonzettun ik bob berouw over mijne sleohte handelwiJEe Ik zal u als nabestaande jho de familie hier zeker dikwgla zien maar ik smeek u om voortaan bat verleden te ver getea Ik vrees dat de aebrik u in het hoofd is ge slagen was tgo antwoord tg vergist u Mijn hoofd is soo helder alsbet uwe Kom met diehter bij mij bid ik u gg kout tfiob nieta aan mijn besluit veranderen Waarmede beb ik u heleedigd Feraooolgk nergens mede Maar ik wil Harr Dane al was bet dan ook slechts zgoe uagedaohtenia niet langer bedriegen Ik zou bet niet durven ikzou haift zgn dat zgn geest mg vervolgde Hg waaaijn aanstaande echtgenoot Maar gg bïeldt niet van hem antwoordde Herbert Dane terwijl hij baar ottvorschend aanug Daar hebt gü het juiil Als ik hum lief badgehad zou ik hem miasefaien minder hetraureii sla gg det begrgpen kunt Ik beb hem nu lief Maar locb niet zoo dat gg u aan zgne aagedaehtenis wilt huwen Dat kunt gg toeb nietmeenea f Missehien niet Ik voel m too rampzalig in dit haisr dat ats iemand mg van bier wilde medene raeermalen in beschonken toeitand verkeerde In de herberg nn had hij den votdwachter bloedend verwoud Tegen bekl dia bekf nd staat als ef n zeer lastig man die dikw le drouk n is ei chte hft O M f 25 boete aubn 10 degnn hpchtenis Bekl zeide veel laat te Debbe van de zv□Dweu □ en iit dien toestand bedoeld feit gepleegd te hebben De verdediger mr Jos van Haatte wak van Kirdeel dat in deze een notalag an rechtsvervolging zoa moeten volgen daar bekl in deze gehandeld heeft tot wettige zetlverdedigiug Snbaidiair vroeg pleiter mede de oplegging van eene geldboete In deze zaak bleek door den bofKemeester van Lekkerkerk een rapport omtrent bekl te yn attgebracht wnarvan de verdedig r geen kennis bad gedragen Deze kwam dan ook met kracht daartegen op en wel op grond van de algemeene rechtvpl giog en op grond van art 134 stratvordHriiig waarin nitdrukk lyk staat geechraven dat de bekl inzitge kan namea van de stukken Het O M behield zich het recht voor informatien in te winnen zoowel voor tich telt als om die ter inzage aan de rechtbank le erschafieo zonder dat er eenig voorschrift bestaat dat ook de verdediger daarvan zon moeten kennis dratten Mr Jon van Kaalte bleef met kracht daartegen proteeteereo Ten slotte hadden zich nog te verantwoofdw F D 19 jaar smid en T B 18 jaar tabriek arbeid ir beiden alhier De aanklacht laidt als zouden rg in den nacht van 31 December op 1 Januari alhier aan dnu Tiirfsingel jl opzettelgk en wi derrechtelgk na te roeiden glasruiten hebben verbrgztfid als no 1 een aan A II van Dillen tOHbehoorende glasruit zich bevindende aso de woning van den kle rmuki r van der Klein uo 2 eenige aan A Junker tonhehoorende glasruiten zich bevindende aan een pakhuii naast den krgtmolen van van Dillen en beiden te camen en in vereeniging eeuige aan voormelden Jonker toebehoorende glairuitcut zich lao diens pottmbakkerg bevindende De feiten b wezen zyude werd veroordeeling gevraagd van ieder tot 5 dugeii gsvatigeniflstraf Uitspraak over 8 dagen Voor de vacante betrekking van gemeentesecretaris te Alkmaar op eea jaarwedde van f2000 hebben icb aangemeld 43 toMicitanten waaronder 3 burgemeesters 2 burgnraeeitersecretariKsen 20 secretari sen 2 serretari mmÊmmmg mmmmm men ik gaarne volgon lou Bfgrgp mg wel I met u zou ik met mede willen gaan wg bi bbcn te lamen dat bedrog tegen Harry gepleegd Vergeef mij mgnheer Herbert Dane óni ik u dit herinneren moet ik vreffl dat gij mg uiut Iwgrijpt maar ik kan rag waarlijk niet hater uitdrukken AdüUide liefste engel ik geloof dat ilt uhogrgp an ik beklaag u maar geloof mij dat l allea over gaan ala uwa oatstelde Eenuwon tot bedaren zga gokomen Ik wil u nu niet aitïg vallen nf bij u aaodripgen ik wret dat ij mg lief hebt datgg niemand anders bemint dau mg en ik wil gaarne geduldig mijn tgd afwachten Hg sprak lacbt en teeder Adelaide b dekte haar gelaat mol hara bandon zg l emindo hrm inderdaad en niemand dan hem Iiy wilda bnar wednrnaderon toen t i in een aanval van angst als vreesde zij dat hare krachten om hem langer wederstand te bieden te kort zouden schieten van haar itoe opiioiid de zoal nitinftlde en bijna tegen I ady Dane die juibt binnenkwam aanviel Dokter Wild vi dt mijn man dezen morgen minder wel zeide zg tot Herbert Ik geloof Herbert dat hij het zich aantrekt dat hij aiela van Oeoffry boort Lady Dane bad zich niet bedrogen Lord Dane trok zich het atiltwgüen van zgn zoon niet allren aan maar hij was er knorrig over bg meende dat er tijdi genoeg verloopen waa sedert OeofTiy do tijding bad ontvangen om oen antwoord ta kunnen verwachten Als Get ffry niet van plan waa om over te komen bad bg ten minste kunnen schreven zeide by dientelfden avond tot zyne vrouw naar helaasi seo ontvangers l oud burgemaester seeretaria ea 1 advonaatprocorenr In een Zondag te Antwerpen gehondea vergadering is Sealuteu het aausteandu Nederlaodache taalen letterkntidig congres aldaar in Angnstns of Beptemher te houden De beide politieke partiien der stad sullen in gelgk aantal in de regelingMCommmsie nitgenooditfd wor den deze zal beawau uit ongeveer 150 leden Binnen eertien dagen tal een tweede ve pi dering belegd worden Te Ter Aar is aan de openbare eebooj die nitslniteud door protA ttantoa lezocht wordt omdat er een afsonderlgke kath school bestaat door dHo Raad een katholiek hoofd benoemd De antiTavolutionaire Nederlander kliagt dinrover steen en been Terecht zegt de Tgd naar aanleiding dauvan Wy vragen Endtan het iets zoo rreeietyka is voor protests ntuche kinderen in een neutrale scbuol onderwezen te worden door een katholieken onderwgxer hoe moet het dan dan Katholieken die benoorden den Moerdgk voor hun kinderen an het ueutraaU oaderwQN gebruik maken wel te mo de zgn deu Katholieken die schier overal als zghno kiaderen naar soholen van booger middelbaar ol lager openbaar ooderwgs zenden ze dii4r aan heel of hall ongeloovige leeraren en oudarw lers van allerlei r flg moeten toavertroawen V Of zou een oogeloovig onderwijzer voor katholieke kiadnreo minder gevaarlgk zgn dan eeo katkoliake ouderwgger voor de prutestaatMshe jeugd Zoo dwaas de angstkreet tonder de macht van Rouielc ook moge klinken toch geluoven wg dat uit de vrees welke hem ingaf ook voor ons wel eenige leering te trekken valt De bekende Berlynaohe boogleeraar dr Hans Delbrück heelt de vorige week ewn voordracht gehouden over den goeden ouden tgd Ala men sommige geschriften van de dagen gelooven mag zoo begon hg vgn rede lan ia geen tijd Z o veidirvtm geweeat alt du un e Kn daarop ri p hij een aantal getaigen op van de hoogste oudheid at die van hun tgd hetzelfde hadden verklaard Niet alleen do kerkvaders n da minnezangera maar ook Uriekscbe wgageeren en zelfs Homerua waar men lezen kan dat het vriieger heel wat beter is geweest Van ondxher is er geklaagd over verwgfde jongelingen over de slechtheid der vrouwen en ook der mannen ovar de verdorvenheid der dienatlodeo over de oneerlgkbeid der koopliedon en tnaschenhandHlaars over ongeloof over oiibe chaamHe chrMvera iB bij Helaasi Oeoffry Dane kwam maar al te apoedig maar niet hg zelf slncbts zijn itoffntijk oversobot Hg bad ia den omtrek van ftonie geraisd en toon hij Jaar aankwam kreeg hg pestkourtien luio ala in die itreken algemeen regeeren en na verloop van drta dagen beEWMok bg Ilij bad den brief dien Lonl Dane geschreven had eu die door dan bankier behoorlgk aan tgo adres was opgeionden niet meer ontranguR zoodal bg g storvfn was voor dat bij hst noodlottig uiteinde van zijo hroeitar bad vernomen VVilkins lijn bediende kwam de treurige tijding aau Lord Dane overbrengeu Toen de beroofde vader dfQ brief ontving was bet lichaam van tgn zoon dat it Civlla Vecchia waa ink escheept reeds op Weg uaar bnia om iu b t familiegraf hggezpt te worden Treffend waa de indruk die tr e nieuws treurmare m den omtrek maakte Ken angstig voorgevoel overviel elk die de Igding vernam en men merkt met zekere bijgeloovigbeid op hoe kurt naelkafir de beirie broeders gestorven waren De bewoners van hst kasteel Dane waroD ala verpletterd door dsten nieuwen slag De vlag was nog too onlangs voor Harry neergelaten en tt moeat dit reeds weder voor Geoffrj dfu erfgenaam geaohiedi a Lord en l dr Dana gingen diep gebogen oiider zooveel ja mer zowaren nu kinderloos en men rreeade dat baidee buooe kinderen tiiet laoEf zouden overleven Vooral I ady Dane trok zich lneu nieuwen slag zeer aan de dieuatboden zagen haar bezorgd aan eD beweerden dat lij in weinige dagen soo veranderd waa dat men duidelijk kon zien dat zij den dood met raasohe aohredea t geowet snelde trordt ttnolfd