Goudsche Courant, donderdag 30 januari 1896

18 85 1 84 8 88 1 44 4 60 18 88 4 57 18 88 6 04 18 48 r 5 11 11 65 1 44 1 M 4 01 6 80 UOTTIKDAM S 0 ü A 8 51 10 18 11 80 18 80 1 48 10 8 1 58 10 88 1 6 10 41 8 08 lo u 10 4 18 8 18 40 8 18 de meerderheid in eene eukele Kamer het besef in zich omdraagt wat ik wil is macht en s lands wel en wee wil overgeven aan de volstrekte hef rschappij van de neerderheid in de Tweede Kamer Of raen watut dat op de volkakamera de goddelgke olie ta neergedruppeld waarmede in den tgd dat het goddelyk recht der vorsten in trek was deze heetteu gezalfd te z o 6f men geeft toe dat naarmate het kiefirpcht uitgebreider wordt ook de behoefte stygt san een lichaam dat de rechten der ninderheid in hel oog alt de volkswaan van den dag verhoedt over te gaan in de wetgeving en door zyne toeitemming de zedelyke waarde der oitsprakno van de otkskamer verhoogt en den zin tot berusting daarin vermeerdert Da affichsffing der Eerst Kamer zon besluit de chr een daad tan roekeloosheii en wanbeleid zonder weerga zgn Msar zal hare uitspraak in de democrati f beteekenis hebben dan moet zij zich bigven bepalen tot de algemeeae tot die in het groot die zg nu is Juist door den dwang dien het Hoogerbnis zich aangtilegd ziet de voorstellen die baar worden oorgeti gd te bezien en blor te overwej en at geheel juist daardoor zal zij den ruimen blik de angstvallige overweging van het voor en tegen vao een raastregel in zgn geheal beschouwd zich eigen maken die asn bare uitspraken de noodige kracht bgtet die baar in nogt n en negentig van de honden gevallen doet berosteo om als het zgn moet haar veto des te beteekenender te maken De Eerste Kamer moet zelfs niet in verzoeking gebraetit worden spgkers te zoeken o laag water en atle aanleiding tot conflict met hare zn ter moet worden afgesneden De Kamer is aangesteld gelgk zy i9 en werkenda gelgk zg werkt goed en populair Laat men zich wachten het goede te vernielen in zijn ijver om het hetere te veroveren Woensdag znllen te Zntfen aan 70 mai dar Koloniale Reierve Lombokmedaillaa worden ui ereikt De muziek der huzaren uit Derenter rat die plechtigheid in vareeoigiog der rausiek van de schutterg te Zntfen op luistereo Verder zal er parade zgo en een tocht door de stad worden gedaiti Tenslotte feest in de Buiten sociëteit Naar wg vernemen heeft de officier van justitie te Rotterdam da stukken in de zaak tegen W van Berkel en C W vau Hoogsteden by de rechtbank ingedieud nadat de sluiting der instructie aan beiden was beteekeml Zijn wji wèt ingelicht dan kan ook spoedigde invrgheidstelling van eerstgenoemde wordentegemoet gezien f Men ftchrgft uit Haarlem Omtrent de hier gedane belangrijke aanhaling van mootwgo die voor azyo doorging valt nog het volgende mede te deeleo Reeds geraimen tgd had de administratie het vermoeden dat iu de fabriek in de Beeksteeg fraude werd gepleegd doch zg zag geen kans die op voldnunde wijze te conatateerea WpI wAf het natuurjyk gemikkelgk genoeg op straat een vat am te houden doch dan was alleen betrezen dsi gedistilleerd werd vervoerd zonder gdeiliiljet waarvoor de boele niet groot is Ér moest dut op een gelegenheid worden gewacht om het bedrog in de fabri ek zelf te constateeren en deze deed sicb Woensdagavond op Het was zeer miRtig De kommiezen Van Dyk en Van der Mgden stelden zich verdekt in de nabgheid der fabriek op en juist toen te 6 lur een knecht met een vat de fabriek wilde verlaten kwamen zg te voorschgu en deden de bekeuring By bnt daarop onder politietoezicht gedans ondvrzoek werd in de fabriek een vertrek ontdekt dat door raten aan het gezicht was outtrokkeo Ëen groot at maskeerde bv de deur Van het bestaan daarvan wisten de kommiesen niet af In dat vertrek was atles WiiiterdleDSt 1895 1896 OOUDA KOTTIIOAH Directe SpiHirwegverblndlngen met GUUÜA 8 08 8 40 7 45 8 07 l ll SOUDl DEN aiAO Ooud 7 fU t ril 0 87 10 10 10 60 18 18 18 8 1 87 S 16 1 47 4 46 til 7 14 7 4 f 8 8 54 8 54 11 t l M 7 4S 8 47 11 01 18 40 4 57 8 01 jO OJ ï ï w 7 61 1 68 11 18 18 4 Ol 8 18 10 15 Voórb 8 07 0 11 17 1 01 5 80 1 10 17 Htg 1 11 18 9 M 10 07 10 4 11 81 11 41 1 0 1 57 4 06 4 17 6 15 6 57 7 44 11 8 88 10 11 11 48 OI DA UTIICHT 06 lO I 10 57 18 48 8 80 11 14 8 87 11 81 1 46 87 10 61 11 45 1 80 3 08 e O U 1 A A H8TIIIAII 10 01 10 57 11 10 3 11 4 47 8 61 lO H 11 05 1 1 18 4 15 8 8 48 11 30 Stopt ta Kootdorp Laidaakaadam aa Blabvgk Knlawag ai Bakaidacp £ d wftt liert ua het geiebi dkaodig onder zoek oTor den materieelea toestand der meoichen Ken vergelgking met Troegere eenwon toont dat in dcre eeaw dealgstneene weWatrt beUngryk if vooruitgegaan 4n dat Tolkomen de bewering maok Kaai als zoo thans i f rgkdom zich in enkele handen opboopen terwgl de maeaa armer wordt In vroeger efowen zonden reien die na over slechte tgden klagen ran honger zyn omgekomen Vooral de werklieden hebben bet thanii veel beter dan roorbeeo Ëeo atatistiek welke ïd SakMn ie opgemaakt leert dat het gemiddeld vleetcbgebruik f edert bet b giu deser eeuw meer dan rerdobbeld ia en de groote mam der bevolking heeft daarvan bet grootste d el gekregen daar het Terbroik bg de lueergpguedan niet veel meer etggen kon Ër cyn altgd tyden van meer en van minder welvaart geweest De klachten door het eleehte dat men zelf eodervindt n het goede an Toorbeen komen vooral voort ait het streven naar een ideaal de eigeuechap diedeu menich boven bet dier verheft Ëen trouw leserc vraagt aan de redactie van Db GamrentestenK voorlichting in df Tolgende quaestie Mag een predikant die wegens ziekte zyn ambt niet kan naarDemen sedert gfroimeo tgd reeds elders varioelt onlangs zjjn getaigschrift van verandering van werkelijke woonplaats naar eene andere gameents overbracht en zgne meabels nit de pastorie naar elders liet vervoeren maar nog geen emoriaat sanvroeg en alzoo nog in bet genot is van het traetement als predikant nog in dere gemeeate in den boofdelgken onislag worden aangeslagen De redactie van de sGemeeutestemc geeft daftrop het volgeode antwoord De vraag waar iemand hoofdverblijf heeft kan door ous in vele gevallen niet met zekerheid beantwoord worden omdat zij iteed van geheel feitelgken aard is Zoo ook bier Uit de omstandig bed en zal moeien opgemaakt worden of dn predikant tjin hoofdverblijf den zetel van zyn vermogen naar aldern heeft overgebracht dan wel xgn verblgl eldern als een tgdelgk van huis zgn is te beschouwen Het eerste zonden wg b v aannemen indien He betrokkene zich in zgae tegenwoordige verblyfplaata met zgn meabilsir eeoe woning heeft tniiericht het laatste indien hg in eene of andere inrichting onder geneeokuodige behandeling is en zgne meubels ter voorkoming van bederf in een pakhuis of in de woning Tap anderen baeft opgeilagen In het eerste geval kan hg in de gemeente waar hg predikant is over dit jasr niet merr worden aangeslagen vermits al behoudt by voorloopig nog zgn traetement en da besebikkiug over de pastorie bg niet meer in die gemeente verblgft daarvoor toch zon per oonlgke tegenwoordigheid noodzakslgk zijn zie het arrest ï1 ïi an 25 Jani 1875 In het laatate geval bigft by in die gemeente als hebbende aldaar hoofdverblyf betaatingpHchtig Men seint nit Aiusterdam TuRSChen half tien en tien uur zagen de bHwoners van de Schipperstraat die den Buitenkant en den Binoeokaot met elkander verbindt de bnffetdame uit de tapperg welke in perceel DO 3 dier straat was gevestigd naar hniten vliegen es uitschreeuwen Kr is brand ie da bedstee c De zetkasteleinen van dit café met damesbediening volgde alras en beide vruuwifwrsoneo maakten zich door schrik bevangen ntt de voeten De brandende bedstee stak het voorhuis aan het voorhuis de insteek de insteek de eerste verdieping en de eerste verdieping de tweede verdieping en dit met zulk een vaart dat het gansobe perceel oo 3 al spoedig in lichtelaai ttond 7 86 40 7 88 47 7 8 54 7 48 8 01 7 56 9 10 i 5 67 5 10 8 08 6 1 11 5 88 8 84 5 88 8 80 Oouda Moordrecht Mieuwerti rk Capelle llot erdani 7 ELotliinlam üapell Vieuwürkerk Uoordrecht Qoud t ioadl 5 85 8 87 7 15 8 08 81 Qudew 5 50 8 64 WMrdei 5 6 7 08 18 Utraohl 18 t 8 8S 8 41 t f Nur ADUterdtn 8 81 8 85 8 37 8 14 fiouda mit rdaa 0 at De brandweer wvrd dos gealarmeerd voot aen zwaren uitelaauden brand In afwachting van hare komst waren de buren op redding der bovenbewoners bedacht Op de 2de ver diepiag huisden twe oude lieden van wie J eene aangetast door eene oierriekte ookktef l te bed lag De gebroeders Van der Lindei jongelingen van U en 26 laar werden hoDrc redders Zg snelden de trap op sleurden dioudjt s mede dfo eeoen half naakt en droegpn hen Ifiterlyk door de vlammen been de irap a De insteek stond leeg de bewoner wasjaift verhuist Maar op de eerste verdieping was nog een bejaard echtpaar dat van geen heengaan wilde weten De brandwachts m uten detonvoorzichtig talmeoda lieden m veilighei 1 brengen r g hadden euKele braodwonden W komen aan aangezicht en handen werden i eeuf ra lkery door geoeesheereo verbonden ei naar het binnengasthuis vervoerd Zonder de hulp dnr baren en vooral zoode de onverschrokkenheid der Van Lindens zou deze brand zeker menecbenl tvena gekost hebbao Het perceel en de inboedels vao de hewo ners waren verr ekerd Na den brand ble f het vry drok in de straat en de verkoolde gevet van het huis trok iederi oog De beide Van der Linden die zich het best weerden in de oogenblik en van gevaar hadden onder de liedno die bet geval druk bespraken het laagste woord Ëen nieuw toestel Door den h er J F C llofllants directeur van het postkaatoor te Dordrecht is een nieuw toestel uitgedacht dal hg het aanbieden van postpakketten van diens kan zijn Dit bestaat uit een dubbelen cylïuder mei glazen wanden in vorm bet best te vergelgkeii bg twee in elkaar staande tonnen waarvan di binoBDStfl ééa duig de buitenste twee dniget aan tegenovergestelde zgd n mist De biQoeDste ion kan op een spil in dt beide bodems vry in de buitenste draaien zoodat de beide openingen naar buiten slanii en het postpakket daarin wordt gazet Dtbinnenste ton wordt nu een balven slag om gedraaid zoodat hare opening Rnmenvalt mei die in de achterrijde der buitenste en de beambte ht t pakje er kan uitnemen terwgl hÜ door een geperforeerd ruitJH met het publiek kan spreken zonder alweer aao tocht blootgesteld te zgn Verder is door den heer lioalaott aan bet loket voor de postwissels een stel van draaibare glazen kapjes aangebracht in den orni van de kap van een kinderwagen zoodat het op het betaaltsfeltjs neergelegde gtsld enz niet kan wegwaaien en ook niet kan weggenomen wordeu vóór de ambtenaar het buitenste kapjv 0 i6nt De Prov Oron Ct t brengt het woord lu herinnering waarmede dezer dagen de nieuw benoemde voorzitter van den Kranschen Senaat zyu zetel iunam Surtoiit ne tod efface pas c Deze vingerwijzing kan de voorzittr i onzer Eerste Kamer veilig op de lippen houden ODS Hoogerhuii heeft in de afgeloopen week terdege getoond dut zg er is en zicl i by de beh iDdeling van hat ontwerp Hartogh dopn gelden zoosis zji bet in lang niet bad gedaan Noch zg die de ofartolligheid der EeraU Kamer beto gen noch de voomtanders vao uitbreiding harer rechtsmacht welke laat sten haar het r ebt van amendement willeu toekennen of althans de berongdheid om aan de Tweede Kamer de door deze aangenomeii welBoutwerpen terug ta zenden met aitnoodtging er alsnog bepaalde wgsif ingen in aan te brengen kunnen huuneu wensch zonder 0randwet8w jzig ug in vervulling zien komeu Toch acht de Prov Gron Ct het nuttig een waar cfauwond woord te doen hooren om aan ons Hoogerhuis niet te raken en hars bevoegdheden te lateo wat ay zgu Oeene afscha£Gng maar evenmin uitbreiding van bevoegdheid Dat moet dunkt ons met betrekking tot de Kerkte Kamor de lens zgn De afschaffing ware in den zuiver democratic lichen regeeringsvorm do roeketooste van atle daden Tenzg men bet goed mocbt kearen dat 10 14 11 01 U OS U li 11 14 7 47 8 17 4 18 4 47 6 67 8 58 8 31 10 18 7 10 10 88 3 14 5 06 8 17 7 18 8 48 10 11 8 50 4 41 5 88 8 86 f O t 8 86 aanwezig om den atytt aan den moatwyD te onttrekken De aan de firma De Haan gageven vergunning tot inslag van gedistilleerd is ingetrokken wat zoo goed als gelgkitaat met aluiting der fabriek De firma heeft als raadsman gekozen mr Kappeyne ran de Copello die baar reads eenmast met succes verdedigde toen cy beschuldigd werd Catz elixer te hebbeo nageaiwikt Bij de mijngasoutpioffiog t Tjloratown bij Cardiff zijn waarwhyolgk ean vyftigtal mynwerbers omgekomen Reeds werden 30 IglÉeii gevonden Kr zgn 33 arbeiders gered De toestand van deo onlangs door een re volvüiscbot gewonden sergeant o o der wgzer Vrybof van bet 4e regimeiit infanterie ie Leiden is zeer gunstig te noemeo hg zal vermoadelgk binnen een paar weken geheel heri teld het hospitsal kunnen verlaten Uit Canada komt bericht vao een geweldigen storn die Vrgdag en Zaterdag da telegraeT teisterde tpoorlgnen ontredderde an over bet geheet groote schade veroorzaakte Te Toronto kwamuo een paar mannen en versobeiden paardsn om door aanraking met electrisob geleidingen Ëen ingezetene van Amsterdam die 44 loten van de tentoonatetting had aangekocht wou één overhemd Te Blanzy onder Cbalon aan de SaÖue in e u meisje met twee hoofden geboren dat volgens de berichten nog leefde De moeder heet Léger BuUenlaodsch Uverzicht Reuters Office verneemt dat de gerocfaten van de toebereidselen door de Russische vloot gemaakt ongegrond zjju evenals het door d Daily News vermelde plan ran de verdeeliog ran Tnrkye Ghalib Bej gezant van Tnrkye te Weenen is overgeplaatst naar Berlyn Officieel wordt tegen ges prokeL dat het meratorium hetwelk aso de Turksche regserin is toegestaan voor het invoeren dar hervormingen en hetwelk 2 Maart afloopt verlengd zon zgn met twee maanden Ër is nog geen beilissing genomen De Engelsche bladen beklagen zich over di behandeling ie de Engelsche gezant ta Konstantinopel beeft ondergaan De nezaot kWam met zgo dragoman io bet Paleis daar moesi hy zouder nverkleeding meer dan een onr wachten in een koud vertrek e t toen de sultan binnenkwam stonden de heeren te rillen van de koude 8ir Philip Currie is er zoo door aangegrepen dat hg sedert die audiëntie het bed moest houden Het 18 zeker niet aardig van den iiiltan den gezant der Koningin een uurtje in de kon te laten staan Maar deze kteioe wraakneming wordt begrgpelgk als men eiet op welke rnanier de Eogelscben den sultan in het zonnetje zotten c In een meeting gepresideerd door den hertog van Westminster een der voornaamste mannen van Engeland zeide deze van d 4 Armenische tfebeurtpnissen sprekend Wg zagen iederen dag oieiiwe gruwelen begaan door dien demon in menscbgeduote den sultan c En in de Westminster Gazette noemt Watson Eogetands beste jonge dichter den Bebeerscher der Geloovigen Abdul the damned on hia infernal throne Abdul de verdoemde op zyn belschen troon Het is zeker de zachtste vorm om zgn misnoegen hierover te kennen te geven dien de Boltan koofc toen bg sir Philip Currie een beetje in da kou liet staan De beer Alpbonse Allard nit Brnisel do onvermoeide strgder voor de invoering van bet bimetal listische stetael heeft nn in het Jour AaDgevangeo 1 October TUd van Greenulch 8 51 7 11 7 58 7 1 8 01 8 13 8 81 67 10 04 10 11 10 18 1 10 10 87 17 8 06 17 14 8 41 8 47 S li 8 01 5 11 1 51 4 10 8 38 8 41 T W U IO 9 43 5i 8 I 3 11 4 08 4 40 5 51 DEN HAAS 60UD1 Hu 6 81 7 80 7 411 10 l ll 411U U 11 3611 15 1 16 1 44 1 58 8 43 4 16 5 17 8 08 7 68 8 31QVootS 6 67 10 17 1 41 8 14 9 68 10 01 8 U8 10 18 Z Z ir ll 10 81 1 65 8 88 ZeT lt 8 88 10 41 8 08 8 8 10 34 10 64 Oiwd 8 887 50 8 18 9 68 10 1810 54 18 0611 458 17 3 14 8 18 4 18 4 48 5 47 8 60 Btopt U Blaiawjjk KniUwflc en Koottlorp LeidwhsiMlaa M Hakandorp UT ECH T 0 OUD Utnekt 7 50 10 11 84 18 50 8 10 3 58 4 48 8 38 7 60 8 0 07 Wewdei 8 11 10 81 11 51 4 K 53 9 88 OadanHr 3 18 10 31 4 84 9 38 Soada 8 88 84 10 44 18 07 1 88 3 48 4 37 5 10 7 0 8 85 8 41 9 49 9 45 11 10 7 4 1 41 A Kit rdaii C t noada 7 88 4 paa ta Blaiiw k Kcoiawag u lfo 81air 1 AHSTIIDA H o n D A 1 10 10 41 1 15 4 10 1 10 14 18 88 130 6 80 7 48 Hakaadorp nal da Bruxellaac gereaBaaitaaagatet hoexaer da uitatooting nn het liliar in do groote Staten de waardeTermiodering rao vela pro daaten inde hand heeft j ewerkt en wat anorni Terlieten dit heeft veroorzaikt Alleen voor wat de granen c betreft kan men dit verlie in Frankrgk i elgk itellen met een kapitaal van 300 milliard waar an jaarlgki de rent wordt gederfd De beer Allard komt tot deaa berekenini door de tbana gepobliceerde oogltcgfers over 1894 Het geoogate koren had een wairdx van 9 mill 817 millioen voor da overig granen maakte men een totaalprgv van 3 millioen franei Na tgn de granen in de laatate 20 jaren 60 pCt in waarde verminderd soodat deaelfdr oogat vóór de prgsdaling een kleine 8 miillani meer had opgebracht t Staat dua 13 milliard tegen 5 Elk jaar verlieit de Franacba boer alzoo een rente van 8 milliard wat gerekend tei eo 2 pOt een kapitaal uitmaakt van 300 milliard alKén wnt den graanoogat betreft Kan nationale roïne roept de heer Allard ait Voor Engeland wonlt het j arlgk8Ch verlies op 74 millioenan franca geachat Kan men nog betwgfelen of die staat van laken wel verontrustend ia vooral wanneer men bedenkt dat die prgtdalint alloen gevonden wordt in die Enropeesebe staten waar goud de eeniga standaard munt is en nergens elders t En wat bljjft er over tan debewerin anderigds daartegen steeds vernomen dat die lage prijzen aan het volk zon ten goede komen en men nn zooveel goedkooper leeft dan vroeger De oriais ia door soherpziaode economen raeda voorlang aangekondigd door Lnvel ye bovenal maar nog gaat men voort bg het mooomotalliime te zweven terwijl we elk jaar waer al dieper zinken Van een internationale maotcoafereotie hoort men maar niets De Duitache Bondsraad heeft pas weer balloten geene nitnoodigingen van Dnitacbland tot eene infsroationate mnntcontereotie te laten uitgaan AU men nagaat boe gevoelig zich da bimetalliaten nog verleden werk iu den Bykadag toonden d n is te verwachten dat een offiaieele mededeeling van dit bpaluit van deo Bondsraad weer eene onstuimige Rjjkedagzitting zal veroorzaken Wat Frankrjk aangaat wakt daar ook de kwgnaoda toestand van den handel in veel kringen zorg De Temps sobryft er eea uitvoerig artikel over Hat blad doet dit iaar aanleiding van ean rede door den beer Dervillé prcaidant der rechtbank van koophandel te Parijs j l Vrijdag bg de installatie van nieuwe leden dier rechtbank gebonden Reeds vóór twee jaren had Dervillé op den ongnnBtigen toestand gewezen maar in 1895 is het nog veel erger geworden Hierbij voegt zich een tweede bedroevend versehgneel naarmate de kapitalen zich van handel en nüverbeid afwenden zoekt men zijn slag te slaan in vrAmde onderueniing u van ten deele zeer twgfelachtige waarde DerTillé had hierbg de speculatie in goodmgueo enz op t oog De TempB geelt sprekendj cijfers ter staving van de heerschende kwgning en zegt dat dagelgka de noodlottige gevolgen van bet protectionisme zich scherper doen gevoelen De oude geest van initiatief op indostrieel gebied door den Fraoschen s r aak en vindingrgkheid gekweekt is ontmoedigd Het blad wijst voorts met groote bezorgdheid op de lichtzinnigheid waarmede de macbtbebbenden de kapitalen afschrikken om in s lands ngverhe d plaatsing te zoeken Terwgl men van socialistische zgde I steeds feller tegen da kapitalisten schettert ontwerpt de rsgeering drukkends belastingen en laat de grootste onzekerheid zweven over de totverhoodingen in het bnitsniand Hoe kan het anders of de nijverheid moet oi der zulk een régime gaan kwgnen terwijl tevens indirect de ipecnlatie in buitenlandsche ondernemingen in geiyke mate wordt aangemoedigd als zij in de bionenlandscha wordt onderdrukt Da Italiaanache regeering zwggt over baar plannen in Afrika Eu nu de eerste vreugde over de bevrijding van het garnizoen van Makallen voorbg is begint man in te zien dat biermede niets ia opgelost en dat da moeiigkhedOD nog steeds voortdaren In Rome is een sterke partg die meer dan ooit bealoteo is de oorlogszuchtige staatkondcder regeering te bestrijden Het schijnt vry zeker dat Menalik voornamens is Tredesonderbande liugan aan ta kooopen Maar als de rageering den eiaeh atelt dat de Negus de beacbermheeraehappg van Italië over Abaaajoië zal erkenneu en alle veroverde gebied aan Italië sal moeten afstaan dan is de voortzetting van dan oorlog onvermgdelijk Koning Umberto haait het besluit geteakeiid waarbjj de staat van beleg wordt afgekondigd voor da Erjtraesohe kolonie en de aangrenzende landen Da Italia geeft den raad niets te ondernemen of te bealniten voordat de voorwaarden bekend zijn waaronder Menelik vrede wil slnitan De voorwaarden zijn waaraebgnlijk opgenomen in den brief dian de reiziger Feltar aan generaal Baratieri moat overhandigen Tegenover de meening der vredelievende artg slaat in de pera die der oorlogagecinde elke uiting vind in da Fanfnlia Deze meent dat geen vrede kan gesloten worden voordat op Menelik een be llsaende overwinning s bebaa d men kan daaruit afleiden dat de onderhandelingen slechte voor den vorm worden gevoerd en dat eischen geateld znlleo worden waarvan de aanneming voor Menelik onmogelgk is Met de veelbesproken herdooping van deo Buigaarschen kroonprins Boris schgnt allet nog niet in het reine te zijn Vorst Ferdinand bevindt zich nu te Rome en had daar een aodiëntie l ij den Paus Volgens hetgqan dienaangaande gemeld wordt bigtt de Paoa weigeren ague toestemming te geven tot de Orieksche kerk Te SoSa blgft men echter vertrouwen dat deze nationale wenscb toch tot vervalling zal komen Dst Paus Lt o xjjn toestemming zon geven aldus meldt de correspondejit van hel Berliner Tageblatt uit SoBa werd hier niet verwacht maar toch vertrouwt men dat dp Paus rekening zal honden met de moeie lyke omstandigheden waarin 4orst Ferdinand verkeert Indien het den vorst gelukt van den Paus te verkrijgen dat hg althans geen protest indient wanneer ook zonder zijn toe temming tot de herdooping van den prins wordt overgegaan dan zou daardoor althans oorloopig een crisis in Bulgarge worden vermeden terwgl dan tevens de verhouding tusscben Bulgarge en Rusland gunstiger zou worden Hot is mogelijk dat vorst Ferdinand ook zonder de toestemming des Pausen tot de herdoopiog van den kroonprins s il overgaan waat hij went dat de Bolgar n prgi stclleiide op het h rstal van de goede betrekkingen met Rusland niet tevruden zullen zün iudien bun lievalingsdenkbaeld niet wordt verwezenlijkt Men kan derhalve aannemen dat Ferdinand zich liever aan da ongenade des Pausen zal blootstellen dan voor goed de kans te verliezen op eeoe verzoening met Rdiland KantODgerecbt te Gouda Zittiog van Woensdag 29 Januari 1896 De Tolftende personen zgn veroordeeld wegens Orsrtradiug van het K B van 24 Sept 1869 I K ce Beothaiteu tot f 1 üf 2 dagen b Overtreding Visschergwet J A H en J P beiden te Qouda no 1 tot i 5 no 2 tot f 2 of 2 dagen hechteniF voor elke boete OrertrediuK jachtwet A h V L te Moercapelle tot f 6 of 6 dagen hechtenis met verbeurdverklaring i v het 2loopB jachtgeTeer Overtreding lïegtement op wegen en voetpaden 10 Zuid Holland W G te Hiltegersberi en O d G te Gouderak ieder tot f 1 of 1 dag hechienis Te vroeg betrekken van zjju nieuw gebouwd huis D d B te Qoada tot f 1 of 2 d hechtenis Spelen met geld op den opeub weg P 8 A R P H A N H B J P v O J V d W P J A J P D enA V d L alleu te Gouds ieder tot ƒ 0 50 of 1 d becbtfluis R S te Gouda ontslagen van rechtsvervolging J U d R te Gouda tot f 1 of 1 dag b opeten om geld op den openb weg J V d M en A E beiden te Gouda vry p e9p roken Overtreding v d politie varordeniog van Gouda P C V B te Gouda tot f 3 of 2 da en b J J te Lan eraigflweide tot f 1 of 2 d h Ovartreding strafwet N d V te Bodegraven vroeger te Rietveld tot f 3 of 3 daffflu hechtenis Openb dronkeudcbap e i nacltrnmoer W M te Gonda eo J B te Bleitwgk ieder tot f 2 of 4 dagen hechteuii Openbare dronkeoscbap T L te Gouda tot f 0 50 of 1 d hechtenis C J J V A D V d P P C A K allen te Gouda H B te Zwammerdao J H te Nieowerkerk a d IJsel en A T te Gouderak ieder tot f 1 of 2 dagen b C A S te Gouda toi f 1 50 of 2 dsgenb A V te Rotterdam tot f 3 of 3 dageo h 350 Staats loterij 5e Klasse Trekking tsd Woensdag 19 Januari 1898 No 8478 100000 Ko 1716 86000 No 6078 7034 eu 16076 ieder 1000 No 110 308 408 5830 15487 en 18894 ieder 400 No 10S7S 800 No 3368 781 8998 4171 5985 6000 7798 10160 11703 1547 18410 16711 17787 18884 en 19131 ieder f 100 Prijzen van 70 1 8573 4671 7388 9978 18834 15878 1807o 178 8688 4679 7340 11 018 18908 16937 18886 851 8609 4708 7457 10168 nm 16994 18894 884 8694 4780 7471 10334 13004 16001 18488 338 8790 4866 7508 10843 13069 16138 18593 391 8830 4864 7788 10370 13128 1 162 18788 481 8837 t 36 7747 10496 13398 16278 18727 680 3018 5157 7748 10680 18485 16388 18761 04 3030 5846 7809 10610 13883 18410 U989 699 3187 3389 83W 10683 13779 16605 19004 88 3189 64 6 8443 107 iO 13843 16580 191138 867 3863 5487 8448 10714 13903 16564 19068 938 3865 5495 84J0 10778 14009 18668 19106 963 3407 SB41 9518 10809 141 48 16840 19864 983 3460 5558 8616 10984 14146 16S76 19364 1046 3536 6788 8688 10955 14163 16903 19384 1861 3667 6803 8764 II81S 14178 16913 19397 1879 3607 5908 8869 11148 14197 16965 19436 ISïS 3674 6986 3983 1H37 14867 17007 19U2 1693 3798 601i7 8967 11604 14337 17194 19560 1686 3909 6085 9018 11681 14480 17800 19648 1669 3986 6186 9149 11748 14455 17801 19873 1879 S967 188 9858 H066 14751 17898 19731 1701 4003 6890 937i 18194 14 67 17303 19747 1818 4064 8 96 9390 19350 14781 17308 19767 1897 4076 6899 H464 18499 14799 17415 19979 1948 4110 6311 9484 18600 14796 17468 80188 9063 4130 8343 9487 18586 15067 17484 80811 2109 4174 6687 9888 18617 16360 17498 80488 alJS 4811 797 9640 18678 I537S 17679 80466 2864 4863 Un 977 14684 16398 177SO S0490 8481 4478 6938 9780 18790 16573 17986 SOi78 8444 4495 7117 9831 13793 I6S80 18003 80716 8478 4688 7894 9849 189U 15689 18018 0918 8516 4670 7308 9949 18830 15803 18016 80976 8647 4667 6e ICliiSBo 13 ijlt No 366 ni ï 858 ƒ 70 Goedkoopste Adres nmsii s mmm L van OS Az March TailUeur Kleiweg É 73 OOUDA iiisl Tdaiii Vorkrs 93 lOllS 100 ll urs vai alotkra 03 80 84 84 35 l 63 98 98 99 105 68V 79 81 21 1141 9IV 41V 100 98 60 772 660 i02 68 100 805 143 7a 101 100 144 99 71 ♦ SV 106 68 28 JANl ASI Nlo l iNn Ceri Ned W S 8 i dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNOia Obl Ooudl 1881 884 ITALIB Iiisohrijïing 1862 81 5 Ü03TBN11 Obl in papier 1868 5 dito in ulier ISflS 5 PüETlOAl ü jlid met coupon 3 dito tieltot 3 HusuNO Obl Bienenl 1891 4 dito ïoooiis 1880 4 dito bij llalhi 1889 4 dito bü Hope 1899 90 4 dito in goud lm 1883 i dito dito dito 1884 8n J Porpet ohuld 1891 4 Tvaazij Clepr Gonv leen 1890 4 tlec loeuing serie 1 tJeo leeoiniï serie C ZijioAni ll P 1 obl 1898 6 Mzlioo Ülil Buit Sell 1890 O VïNazuELA Obl 4 oubup 1881 AüSTSBiiAM Obligstioo 18 6 3 HoTTKEUAU ated luüD 1894 J Nzu N ifr lUndels luind Arendsb Tab My Certificaten lluitMsatsohsppij dito Arab Ilypotlieekb pandbr 4 Cult Mij der Vorstonl sand s Or Hypothoekb psudbr S i Nederlandsohe bank sand Ned Handelmaa b dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 3V Utr Hypotheekb dito 3 i OosTKNE Oost llong baak aand Kcsl Hypotheekbank pandb 4 Amkeika jCquit hypoth pandb 5 Maiw L fi Pr tien eert 6 BB Holl IJ Spoorw Mi asnd IH i Mij tot Bipl 1 8t 8pw aand Ned Ind 8poi rflre m sand 194 Kod Zuid Afrik Spm aand 6 168 dito dito dito 1991 dito 5 10 2 i iTilIa Spoor 1887 89 A 18obl 3 49 i 62 Zuid ltal Spwmij A H obl S 52 PoLlH Waraehau Woenon and 4 166 8osi Or UuM 3pw Mg obl 4 99 BaUische dito aand 69Vl Fastoira dito aand 6 781 liraoK Uombr dito sand 6 102 Kursk dito dito oblig 4 lOOV AiUHm Cent Pao 8p Mi obl 6 101 Chic fc North W pr O t aand dito dito Win 8t Peter obl 7 IH 1S V 16 a Vsi Denver i Bio ör Spm eert T a 18 n Illinois Central obl in goud 4 10 Louisr k NaahvilleCert r aand 46 Mexico N 8p Mij lehvp o 6 101 Miss Kansas 4 pet pref aand ll ii N ïork OnUrio k Weal aand 1 5 dito Peons Ohio oblig 6 103 Oregon Callf Ie hvp ia goud 5 81 3t Paul Hinn fc Manit obl 7 107 Cn Pao Hoofdlijn oblig 6 108 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 34 Canada Can South Cert r aand 49 ViK O Ballw kNar lob d o O 13 Amsterd Omnibus Mij aand 280 Botturd Tramweg Maata asnd 186 NlD Stad Amsterdam saod 3 108 8twl Rollordam aand S 108 ItEloia Stad Anlwerp nlf 87 8 108 Stad Brua ul 1886 Uf a ilOHo Theis Begulli Heaellach 4 118 OoslKNK ataaUliMuing 1860 5 I 135 K K Oost B Cr 1880 3 181 8PAKJS Stad Madrid 3 1868 84l i Neo Ver B i Hyp SpobI eert 1113 INGEZONDEN Sedert de laatste opgare nog ontTangen Toor de werkverschaBng san N N f 25 san a n geialliga elnb f 2 48 an 12 02 ignda de opbreofist der collecto s f ebouden op de generale repetitie en liitroering der di ettaoten olub Door oetening Kunst albier De COMMISSIE Borgemeester en Wethouders van Qooda doen te weten dat by Raadsbeslott ven 8 Novemher 1895 no 15 goedKokaard bj Kouinklyk Besluit van 27 December d a v do 13 de votgeude veranderingen syO gebracht ïa de Ver rdeuing op de he£Eing van rechteu voor het gebruik of genot vao opfobare Gfrneentewnrken bezittingen n iurieht n of voor door of van weKQ het Gemeeutebettaar verstrakte diensten Ie aan art 3 wnrdt toegevoegd oeoa darde alinea luidende Bp weignriugder vergunning kau de reqa atrant ücb met jju verioek tot dau Gemeeutfraad wendtin 2 iu hft tttrief vnorkomde in art 7 vervalt de zinsnrdp hu i u voor het nederteggen vaii bouwiuiLtc riah n op deo opeabaren weg wordt het tarief in dit punt o verrat vervat verdubbelde worden de woorden drie dageo gedeelten TBn een dag voor een gehoplen gerekend c aob f vervangen door ééü daf2 wordt het bedrai van het recht bedoeld sub A verujinilerd en bu f 1 op f 0 25 ebracht van dat bedofld auh k 2e lid eveneen vermindt rd en van f 1 op 1 0 50 gHbrachten van dnt bedoeld sub I veihoogd en van 13 gebracht op f 5 ver alt de xiosut de sub m geheel wordt de riosuede sub n aangevuld met de votgendn bepahng sllierfao i n uitgesloten difl perceelen waanoor da bru het eentt e verbindingsmiddel met den opeubaren Wfg is knismedo lustelhugen vau weld digheid en scholene en tervatt de zinsnede tab o geheel Gouda dflu 29n Januari 1896 Burgemeaiiter en Wnthouders voornoemd K L MARTEN S l e Serretari BIlOllWER KEi I lSGEVL G Pe Bargemeeiiter vuo Gouda brengt bg deze ter kennis an de belanghebbenden dat door deo Heer Pirecteur der Directa Belastingen enz te Uotterdam op den 25 Januari 1896 eiecutoir is verklaard Ëen kohier der belasting op bedrgfs en andere inkooiiteu over het dienstjaar 189d 96t uo 16 Dat voormeld Kohier ter invordering is gestild in banden van deu Heer Ootfauger dat ieder die danrop voorkomt vt rplicht is xjjuen aanslag op den bg de wet bepialden votft ta foldoen en dat heden ingaat de termyn van zes wekeu binnen welken do reclames behoorea te worden ingediend Gouda den 29 Januari 1896 De Burgemeeftter voornoemd K h MARTENS ADVÜRTENTIEN De ondergeteekendo neemtfiS de vrijbeid de belangen van Wr de dochter van wjjlen D BROEÜELKT ook dit jaar dringend ü aan U bevelen iNiet dan mot moeite kan haar edele verzorger haar een geheel jaar van het noodigste voorzien laarljjksche giften zjjn noodig Zelve kan zy in haar levensonderhoud niet voorzien Elko gift gezonden aan den Heer 08EUZ LEOULEIÏNEll te NIjmegin of aan mg zal welkom zjin E A ttEMLl Zat m KINALB llTVEIlli N P van alle Wi iterartikelen i ZIJDEN STOFFEN PLUCHE PLUWEELEN ASTRAKAN8 MOFFEN BOA S KRAGEN HANDSCHOENEN BLOUSEN enz Tegen tt tpr me ar Zie de ETALAGE WISBRUR i LIFFMANN MARKT 130