Goudsche Courant, donderdag 30 januari 1896

34ste Jaarffani Vrydag 31 Januari J896 i o 6878 H K ftouDSCHE mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeh èi 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroo e letters worden berekend naar plaatsruimte Inzendiiig van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k s met ui T ondering j an Zon en Feestdaggen De prijs er diïe maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN GOD DA 30 Janoari 18 Door Burgemeester en Wethouders ia tydo lijk de waarnBming der betrekking van directeur dor Algemeen Begraafplaats opgerf ragen aan den beer B Kleiweg koetur der St Janskerk ai 1 Aanbesteding BÜRGBMBESTKH en WETHOUDERS an Omda znllen V IIJDAG den 7 KEBBl ABI 189Ü de middag ten hnlf twee ure bjj enkele inschrüving S a xxloesteca eri Dt L vcring van TW KE HONDERD Kubieke Meter ZAND op de Algeineene Beg aalplaals j Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBonwmeester HET NUMMER der HSOme StaalgloterIJ wBsrop de 100 000 gevallen i IS ilio 8476 en daardoor de houder van dat nunimer de vinner r n het Kgwiel Zoo de winner zich binneu 2 maantfea niet aangemeld heb rerralt zyn recht Tevens houden wy ons aanbevolen niettegenstaande wy thana nieta verloten de heeren toch onze SIGAREN biyven rooken uit het Sigaren Magazijn II 9ft AIIerwfgebfliTooiid met Ëere Diploma s Gouden en Zilveren l ledailleB beneveni Kere Diploma Gouden Medaille en Certificate of A ward of the World s Hygienic Exposition Ckteago 1893 is het Wereldberoemd Druiven ta Honig Extract MELIANTHE UIT M Machinale Fabriek DE QüNIGBLOEMt VAN H K vanSchaik Co gevestigd te 8 Oravenhage Gean middel is ol kan worden uitgevonden vrelke de Meiianthe overtreft liet is OyBERROBPMLUK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt flet veraacht en geneest 02VJIf r J l Jf W t de strengate hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLlANTHE bewesen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worsten gesteld De MELIANTHE is verpakt in flaconn van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwyKing voorzien van ons Han delamerk gedeponeerd a d Hechtbank te ê Gravmkage P Verkragbaar biJ P H A WÜLFK Drogiat Markl Gouda E H viN MILD Veerstal B 126 te Gouda k BOUMAN Moordrecht J O RATELAND Bos u p B V WIJK Oudma T 6000 Stuks uit llittt sanar d r xrita IraitnilaalMka hbri ke rr ftnomM loogeoumd Leger Paarden Dekens BiMtea t c a dta ipotpi i vtn f 2 75 fr tak wordaa uibarkwilit Dtia lllkkt Mliiltara iltkiii ilja faa nna ala aai pala ML 110 XIW am froot doa hel gaaaala paard badakkaad niat wol opgeaaaid ea S braada treopaa T rte een kleine partij wittewoUene Slaap Dekens root 14OXt90 om we t neer kleiiip leohto joor VRklui hnmorkliarn foat n in h t wmAwI ftBgsboden fl 3 50 peritnk KoaUn tndert hel duhbolfl 1 Dil4 lUk CMobrsHO bHi tllnir woniw UMV da rMvnuwl strokl leffen toaaenülns ▼ bat BMMtr ooder lemboMri prompt iift votrd B Hnrwlta Maaatrlolit Crooto Staat Si FOTOGRAFISCH ATELIER BEREND ZWEERS Oost Haven 81 Atelier eerste rang Artistieke Uitvoering Nieuwste procédés a Visite Portretten liM j ü Cal inet Portretten i 12 4 1 12 10 DageHjh teh geopend hij elke tveeragexteUIhetd Vermengt Uwe Koffie voor de helft met mmEINE S KNEIFF MLS EOmE en gij bespaart 35 centen per pond OOSTKCu TTElNr SI GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao Doilmatige door do niciuv te iiilvindinpjen op nwninaal goniüd Terjbeterde fiibricatlel iiitsluittnd gobruik van fijT m fljuhle grimdstoffi r fjnrandoen Ion verbniikor van Stollwerck s CShoeolade en Oacao i tii ti ti i ii aaiibeveienswaarilig fabrii iat nauiMjeurij brantwiiordodo jtnydBn iiiiioud der rcsi 1 Be Vma bobaa d 27 Breyets als KofleTerniicfer 44 Ecre l ip oiua 8 gouden enz Medailles wn bnwija van uitmuntend hj i Nous voua ddaemona uno necEaille d or preniif rc cSn te en conQltMrnMon ae Totra exocUenta fabricatloii d OhoooiBt bonbons vai iöa e tc etü Siollwerck t labriltaat is verkrijgbaar bij It H Ooiifiwurs BaiiVutbukter cnf enz GflneraaWertegenwoordifior v xjr Nederlaiid Jmina Hatleirriiodt Amsterdam Knlvorsi rant 10 1 A mersfoor Ische illachinalc STOOIII BROOD IN BESGHUITFABRIEK WJiSil l 1 uiuu ii nuiwlllii TB AMMRSrOORT PrljHxeHaginii van af MAANDAG 13 JANUAIÜ 1890 Qewooii Koggeliroorl van puike ro ge zonder bijmengsels tot 1 Kg 5 et IV Kg 71 et 2 Kg ló et 4 Kg 20 et Voerbrood van zuivere kw diteit groot ndeels puike rogge tot l Kg 6 et Zoet Roggebrood bvjionder goed van smaak I Kg U et Roggebrood met Krenten extra fijn en idem rOKÜnen zonder pitt n Kg 12 et OngebuUd Jirood tnet Prima Tarwebloem vervaardigd van debeste tarwesoorten panvorm Va ï g 5 et 1 Kg 10 et IVa KG 15 et 12 Kg 20 et Munitiebrood bruinbrood van de fijnste tarwesoorten ronde vorm 60 Dg 5 et 120 Dg 11 et lange vorm 50 Dg 4 et 75 Dg 7 et 1 Kg 9 et 2 Kg 18 et De bovengenoemde broodgewtehten worden behalve kantbrood gegarandeerd Alle gr iiDn wordeii luor onfe Mjict onUnpi ni r Ar belle rii mutleriiRle igiirrmrn ingerichte jtrein 1 reiuiftii gipaetterij Miehanj drogcrlj d borit lmi clitmg brglunde int il venehilleDdfl nuchmei i n 1 nlle vreemd b it nddrtlFii onldian eUe Dderii io len regel grooteiiilErU mede erbikken worden i rai de lultere gnnru do r middel lan lei ite itelrii wallen gemalen Horden en duifceeu ef lgpral an niulruitfciinn m bet tncel komt lomlal diiik ly unie uitgebreide en komplrete Inrichtingen om I brood hierdoor alleen reedi bepaald ec beier oodaamer en gezonder den ander bi od ia wnaibtj nog I komt dat wij oor uuie gronditolfen alleen bet beltegoed giuoeg i Déj ötlu uder s g evrang d franco toezendiiig flinke provisie BOEZ EU STEENDEUKWEEK gro le eer$ckeldeHkeia Rouwkaarten en Rouwpost met Portefeuille Sluiting Iftenu s Vofa s Kwitautiën Aa BKII KMAi ZI I Waf da baata iBwravio tafn Jjobr I ai RlteinBalisk Laadaaptnaa kortom i AaiiBr Paw Expdler tagaa IMM Tia i IMm aai4 I Wal aaMtjMIMinaaMlairaadaatHn v J tef P inlx Kller I Vat stlMis a iadn kaiafsiie j AiJBrfililxpeljer Pnia 50 aaat 76 a t ai fl 2i it t ck VoorkanilaB ia da naaata Apatbak au btf r id Riohuic t Oa e SoManbun Te Gonda bg A WOLFK Markl A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt J F CUIJPERS Westeindc 37 Ben Haag IA 0 S Stcmineii ïerlinren Repareeren OZSCSELS Buiteulaadaebe PIANO a uit Ie eerate fabrieken in ruime keuze Amerikaansche HARMONIUMS door directe importstie tegeo ZKEH liACE prï en Inruilen van bespeelde Pi ino i Ageui voor Gouda en Omstreken KLEIWEG PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVER Merk i NEGHTCAP Vorkrijgbsar bij M PEETERS Jz N B A la bew B van echtheid ia I cachet en kurk steeds voor CHIEDAM zien van dan natira der Firm P HOPPE ORANDS MAaASimi DU FiiDteinps NO UVEAUT ÉS WiJ verzoeken de Dumes die om getUii treerd mode album voor het Wlnt i l zo n noch uiet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan I JULES JtLÜZOTAC Piriii Hetzelve wordt dan omgaand gretla s ft anoo toegezonden ResteUmgen van af 25 franca vry van alle kost n aan liuis met 6 verhoo Uf ftiixpéiliUi kHtoor ti Roziiriul 1 1 F i ANSCHE STOOMVEEVEEIJ Cheat ischo Wasscberij VAN II pi E iii i iiii it 19 Krutëkade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belf n HoofddepÖt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az dpeeialiteit voor het atoooien en verven van aU i Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen fSpectale inrichting voor het atoom n van pluche mantela veeren boot enz Gord nen tafelkleeden eos worden naar da nienwate en laatste métbode geverid Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onachadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt fieuda Saelparvlnik van K Bunuuh fc t M Voor den tUad van State Afdeeling oor de getchillen Tan bestunr werd gisteren be handeld bet geschil tusscben deo Raad der gemeente Gouda tin Gedeputeerde Staten vao old Ho land over het onderhoud van do boorden der Torfairgelgrncbt deel uitmakende van de Boitengouwe Een nikvoerig verslag OTer deze zaak werd uitgebracht door deu etaatstand mr De Nerée tbu Babberieh Oe gemeente Gouda was ran meeniog dat bg de overneming door de prorincie ran het onderhond an hel vaarwater de Buiteugouwe odJE begrepen waren de boorden van dat Taarwnèr als sgnde de daarbg behooreode werken terwgl Ged Staten ill verpliebting van de prorincie alleen erkenden het op behoorlüke diepte houden an het arwater Ter toslicbtiog van de meeniog van Gouda trad op mr J O Veegans die de juistheid van die meeniug trachtte aau te toonen op g rond van het spraakgsbrnik der ProTiacials taten by de behandalini deier zaak aQ de geheele gesehiedeoia van bet tot stand komeo der betrekkelyke oTsreenkomst va 1894 en van begrooting n door de Staten te deser xakc opgenaakt C it dat alles bleek 2 dnidelyk dat de boorden van hel vaarwater als onderdeelen daarvan moesten onderbojiden worden voor rekening van de provincie Gemachtigde concludeerde dat de Raad van State aan Hare Majesteit sou adriseereo te bdsliaseD dnt de provincie sedert 1 Jaooari 1895 met het beheer en oDderhood io den door hem bedoelden zin is belait Voor Ged Staten trad op mr W Thorbeokf landsadvocaat die betoogde dat de verplichting omtrent de bedoelde beKboeiingS werken niet tot het onderhoud van het vaar water behoort omdat de overeenkomst zicb daarover uiet uitlaat en men ten deze alleen met de everesnkomat te doen heeit wgl deae bestemd is om alle na te komeo verplichtingen uit te drukken zoodat ook een beroep op andere stukken of op omitandigbeden niet in aanmerking mag komen Voorts verdedigde mr Thorbeoke de sieoawgse van Ged Staten ook op grond hiervan dat bg hel beboorlgk onderhoud van de boonleu an het water alteen FEVILLETOK 34 Op een sohooueu Meimorgen hield eer e Igkkoets voor het kssteel Dane stil Die zwarte kleuren en rouwptuimen vormden een sllertreurigtt oootrast met dsD helderen voorjsarsoior ea De lijkkist werd vnn den wagen gehuurd ea ia de lijkkamer van bet kaateel sedergezet Vreemdelingen die bet kasteel bezoohten vroegen altgd waarom men de kamer zoo gedoopt bad De eenige reden was dat die kaner aan de dooden woa gewijd Als er een lid vud do familie Dane stierf ward het Itohaaai tot den dag der b rafenis daar als hst ware openlijk ten toon gesteld Iedereen werd tot die lijkschouwing toegelaten Do lijkkamer werd alleeu tot dat doel gebruikt bet was eeue kille sombere geheel ledige kamer met stesuen vloer en smalle veneters dia men niet kon openen ea die zoo hoog van den grond waren dat de langste man er niet door naar buiten kon zien Er bestond eene overlevering volgaas walke bij iedrr sterfgeval van een üd der familie Dane die vloer op sommige plaatsen uiet zoo als bq vochtig weder gehael en al maar bij gedeelten uitsloeg Veritandige tui dreven den spot met dergeUjka dwaze bggeloovigheid De Bohragan weid uit da kast ie vooraobgn gskaaltl midden ia da kaast g et en de Igkkiat ar de aangelanden belang hebben en dat degen die voor de bevaarbaarheid van het vaarwater h ert te zorgon geen belang heett bg de boordsD Da koninklgke beslissing iu daie zaak volgt later Gisteren bad te Moordrecht in alle eeotoud plaats de taraardebeateiling van e jn der oudste en meest geachte inwoner aldaar Mr C van Vollenhoven die den 20eo dezer op ruim 86jarigan ouderdom wa overleden Bjjna bet derde eener eeuw stond de overledene aan bet hoofd dier gemeente welkoi belangen door ham met volle toewydiog en met strikte recbtTaardigheid en ooparlgdigbeid werden bebartïgd Mr Van Vollenhoven wan lid van de provinciale Staten voor Rotterdam en twintig jaar lang lid van Gedeputeerde Stataa vatt Zuid Holland De gpmcenteraad bracht door het votgeu van den Igkitoet naar de begroatpInatK atillo buide aan de uagediushtenis van den man dii hier niet licht zal vergeten worden Aan het graf werd niet gesproken Dtzoon dankte ook namens moeder en zusters alle aanweaigon voor d laatste eer aan i i onvargetelgkeo vader bewezeu De leden van de Ëetste Kamer der StatenGenersaI xgo thaoe tot itarratting der werkzaamheden bgeengeroepen tegen aanstaauden Maandag 3 Februari des middags te half drie Zooals reeds gemeld werd heeft de reobtbaok te Rotterdam invr beidsstelling van Catbarina Wilhelraina Hoogsteden gelaat 0 i velke gronden de rechtbaak reden ha l baar te ontslatn is onbekend geblereo Wanneer bier werkelgk eene onschuldige G weken van hare vrgbeid beroofd is geworden dient zg ten Tollfl in bare eer hersteld te worden De RotterdamBcbe correspondent bad korl na hare invrgheidatbelliog een langdurig gesprek met haar Volledigheidshalve geren wg het gebeele vnrhaal weder wanrran echter enkHti gedeelten reeds vroeger ter kennis van ooz lezers werd gebracht Wat baar persoon betreft kunnen wg vermelden dat het een jeagdifi vrouwtje ia ooge veer 24 jnnr oud met zwart baar een paar vroolgke bruine kgker een weinig geelachtifr tintje iu het gelaat Zg is leer vroolgk van aard en een tenger figuortj Op Zondagmorgen atdus deldezg ons med hielden voor de woning van haar gehuwden op goploAiat liord Dane word in sijn stoel naar binnen gerold eu Lady Dane volgde hem langzaam Beiden kadden grooie moeite om zioh liednard ie houden totdat zy alleen jotidau zgo an san hunne smart den vrijen teugel konden geven Kr wsreo een paar bedienden aanwezig en eenige werklieden die men besteld had om de kist te openen Zooiira Wilkens bespeurde wat men voornemenüi woa te doen trad hij vooruit wenkte ja werklieden om terug te gaan en sprak Lord Dane aldus aan Mjrlord verschoon my dat ik 00 vry ben u te vragen of het wel raadzaam ii om du kigt tr openen Uw zoon ia aan eeue besmettelijke koorts gestorven en zou het ntet gevaarlijk kunnen zïjtiom die pestlucht iu te ademen Deze woorden maakten een onaangenamen indruk óp alle aanwezigen en esnige van ben traden onwilt skeurig sohieruit Lord Dana bedacht zicb een oogenblik maar zeide toen Ik vrees de bumetting niet Degeneu dtQ dr bang voor z n kunneu heengaan maar iV ben er opgestald om het Isatate overschot van mijn zoon te sansobouweD Het is neor dan eens gebeurd dat men oen aader Hcbaaai in da plaats stelde van dat van dengeoe die men beweerde dat overleden was Wilkins Iceerrle zieh verbaasd en met tranen in de oogen tot ord Dane Mylord is bet mogetyk dat gij kunt veronderstellen Denkt niot Wilkios viel bem Lord Dane in de rede dat ik u verdenk Dat is zelfs oiat by mij opgekomen Maar er bestaat eeo onderscheid tussohen ionarlijka overtuiging sn fsiteli jk aaasobonwea Ik betwfjtsl geaazias dat het overaohot van mfjn broeder in da SintMetis straat bg wien ookzg met haar eenig kind een knaapje verhlgfhoudt drie rgtuig u stil waardoor eeue nietgeringe emotie in de stille straat veroorzaakt werd Ambtenaren der justitie en politie tradeti naar binnen hielden eeo zeer uttgabrsidn buit zoekiug en een bevetichrift ward voorgelezQn waarin haro iuhechieniHOemiug vermeld stond Zg nam het in den aanvang nog zou heel ernstig uiet op iit den waan verkeerende dat zg wederom verboord moest worden om inlichtingen omtrent Van Berkel te g v n Zg zettH daarom haar kind mn de armen en aprak het bemoedigend toe dat moeder atraka weer terug kwaiu tntusacheo gingen de rechercheurs gverig voort met zoeken geen stuk bleef op zgn plaats en ten alotio namen zj eenigo brievao dia tbaua nog in banden der justitie zgu mede Catburina UoogHteden atspte vergezeld van twee inipectenrs van olitie in een der geslaande rytuigen zonder nog juist het doel vnn den tocht te weten Gadurende den rit drongen de inspecteurs up eenige bekentenis hij haar aau die wellicht tot d ontdekking vande misdaad konde leiden zg raadden baar bet beate Het was echter oumogelgk meerdere liobtponten iu deze zaak te geven dan zg reeds vroeger bg den hoofdcommiisaria gedaan bad Toen het rgtuig de Schiekade passeerde begreep zg eiras dat men haar naar de strafge augeais aan den Noordsingel transporteerde Zii gaf daarover bare groote veroulwaardiging te kennen wgl er geene bewgzon van eeniKimedepliobtigbeid volgens hare meaning waren In de strafgevangenis aang komeu werd zijoumiddellgk naar een der cellen overgebractit Hierover altunbehalvfl gesticht vnrzoQht zg den recbteroomniisiaris te spreken waarop ZEdfersclii eD nan wien zg opnieuw bare verontwaardiging uitte Gednreode ffare govangeuscbep werd Catharina Hoogsteden viermaal in verhoor genomen door deo rechter rommisiaris Deze verschillende verhooreo kwamen op betzelfde naer Aau Catharina floogstedon bleek uit de ver hooren dat men baar van de brjeven cbrgvttrg verdacht wgl baar hnndsobrift veel gelgkeni m t de brittveu Ihad In tegeuwoordigheid van e3n kweetal so riftknodigeo moest zij da brieven overacbrgreo nieermalRn op T rschillende tydatippen en kwefm meu tot het resultaat dat zj werli lgk veel elgkenia hadden met het briofje waarin stond sWiliem beken maar ik kan het niet langer oitljoudenx Nu echter qe justitie vrg zeker van harv OQscbnld overtuigd is zou dan hier misarbieu aau mopdwilliK sohriftnnbooliiing ten eindedt litiven zoon Oeoffry in de kist Hut monr took wmiicd ik het met eigen oogon to zien i g leunt allen heen gnau zoide liij oenigisina kortaf tot de bedienden en ziolt lot de wprkliedüu richtende voetfde hij er U verrioht gy Uw plicht ou bet iiiut verstandiger z n flat gij u ook verwijderde DüZeUaiite vr ag WA9 tot J iidy Dnoo geriübt Zy wenkte ontkenoead en bleef Het duurde een geruimen tijd eor men zoover was dat men du kist kor openen wiint het soldoerset moest losgemnakt worden maar indelyk was men daartoe in itaot j Btibulvü Brulf baddeu alle dienst boden de kamür Vurlniou Lord IJaie zag li m vragend uau Ik vrees ni tt Mylord Vergun mij om hrt laatste oversoliot an den armeu mijnheer ïuolfry te ien Ja het wa OaofTry Oano en hij was miodL r veranderd dan man zou faebbea kunnen verwscht n Etlk der aanwezigen sloeg uog efnmssl Hen langen ontroerden blik op den doode de nu kinderlooio moeder bedwong met moeite baar snikkea en ds kilt werd voor sittjd gesleten Daarna verlieten z bet vertrek en word eder die zulks wensobte in de kamar toegelaten Dien nfUsht had er eene onaangename opsobudding in bet kasteel plaats die aanleiding gaf tot een atgoneenen schrik Sophie had sedert eenige weken vooral des naübls veel tast vsit btflstAn y gebruikte daartegen een verfaobteoden draak dieu zt van kruidea bereidde en ttsaae noemde alszy Qssrbed ging nam zij die thee altljd mee Baar boven maar dien Dacht vergat zy blare kruiden of eigenlek durfde zij niet recht nasr beoedeo gaan om za te balen want DU ar asol tjjk ia huis ww wm zfj aren als aandacht van een ander af M leiden of Hit totival gedacht moeten worden Ook was de arr statio geschied wgl de jaeti tie in den waan verkeerde dak ig laag niet alles verteld bad wat zg van Willem vau BarkttI wist Daar sg van Berkel reeds uit haar jeugd kent gat Cathariua Hoogsteden een uitvoerig verhaal omtrent zjio lovensloop en ook van het gesprek dat sij den avond van de ververmiaaing vau deo 10 jarigen Hoogatedeo met Van Barkel gehad heelt in wioüs tegen o r digbeid zg gezien was Niet een enk lea keer heeft Cath Hoogateden Van Berkel te zien gfkregen alleen vernam sg omtrent hem dat bg geregeld de godsdienstoefeniogau bgwoonde sq door geat telgken bezoobt werd ook C Hoogsteden obI ving op haar verzoek van eeue geestelgke be zoek Behalve met de cfariltkundigen werd zg met Diemaad geconfronteerd en kwamen dan ook gedurende bare gevaogenscbap geen nieuwe tichtpunieu in deze treurige luak Aan den recbter van instructie veraooht ay van tgd tot tgd haar kind ta mogf U zien hetgeen geschiedde door tusscbeRkomat van de directrice der gevangenis die haar kind iu de cal bracht ook mocbt zg later bezoek van haar zuater die te Scbiedam woonachtig ia ontvangen evaiisoo was baar ila Van Berkel rvrguud brieven aan de familie te sobrgven Wat haar verblgf io de gevangenis betreft ia zg uitgazouderd de cellulujrH opsluiting in een gav one oef eu hut ge vangen ia roggebrood vul Inf over de vriendelijk bejegening van de zgde der directrice eu dar ondergeschikte be ambten en droug zg er teo zeerste bg onzen correspondent op aan dit door middel an dit blad wereldkundig te makeo eu lot toe te kennen waar ie werkelgk verdiend wordt Des avonds te zea uur bereikte bet bevelvelsehrift tot hare iuvrjiheids teüing den diri cteur der uteraugeuia eu werd hiffc officiuelf stuk dnnr e n ambtenaar voorgeleseo waarna teu 7 uur de gerangeuiideuren voor baar geopend werddo Cttthariua Hoogateden begaf zich na hare luvrghridistelling naar faaa r suitttr te Schiedam alwaar ok baar kindje tgdeos bareafwezigbeid verpleegd was Telegraaf Met ingaug vau 12 Mei is benoemd tot gnurerneur van Suriname Mr W Tonckena JLz lid vau den ftaad van bestour eu goa vernementsieeretaris Te Weert is de vorige week een vrouw begraven üie naar men meende 94 jaar oud was Tl uns is eehinr uit lf reiiiat rs van de Budero dienstbodsn buiverig om door du lange gaamlergen te gaan Zij was laai bij fronle Adelaide gebleven en zij wist dat de dienstboden allen naar bud waren Maar wat sy ook deed zfj kou dea sisup maar nitil vatten Haar hoest kwulde haar nog meer dau gewoonlyk EOodat zij ten laatste ongeduldig begoo te wordüu en besloot om den angst voor spoken on eenzame gaanderijao up zü te zetten en hare tlsaiie Ie gaan halen Zij sloeg een douk om en ging moedig met eeu lampje in lU band naar beneden Hare slaapkamfr W88 naast die van freule Adelaide r4 odat ly de grouLeo trap af moest den langen donkerea steenen gang door en de lijkksmur voorbij Bopbiezoa ziob hy helder daglielit gesebaamd hebben om te bakennen hou t beefde b e haar bart bonsde en h s zij bet kippevel kreeg toen y voorby de deur vaodsdoodksmer snelde Niettegonstaaiutu z j sLouteag aan fruiM Adelaide verklaard bid dnt zij niot aan spoken geloofde ging bet baar zoo als de meeste franache vrouwen vsu hnu stand en ik geloof dst bat bfj deze meer dan H Ëngelicbe rouwsa bat geval is en bed zij een bygetoovigcn sngst voor doodan iMaar er is een oud spreekwoord dst zegt hoe meer baast boe minder spoed en dit moest de srme Sophie ook weder ondervinden waut iu de baast verloor zij vlak voor ds zoozen gevreesde deur een barer pantoffels Maf een half gesmtwjrds kreet van doodsangst dst zij juist dsar werdt opgeboudun greep Sopbia bemop en ijlde zonder stil ta staan om bem wwler aan te trekken voort rerAr wJ