Goudsche Courant, vrijdag 31 januari 1896

4 80 6 14 7 11 7 81 8 88 8 48 8 61 9 67 11 18 4 67 V 7 5 ff JT ff 10 04 K 8 04 f 8 08 V ff 10 11 ff 5 11 8 18 ff V ff 10 18 ff 8 80 B 41 7 80 8 11 8 88 0I t io 10 87 11 80 1 41 1 80 8 10 S 48 4 10 SI 6 17 8 05 1 4S I B8 i ff ff f 6 17 ff 9 81 1 S8 ff ff ff f 8 84 ff 9 58 8 08 ff ff ff w 6 41 ff 8 18 3 0 3 8 4 08 4 40 8 51 6 47 8 11 10 08 DBN HAA8 B 0 ü D A By eeu feest te Mainingen werd dezer dagen eeu ambtenaar op zyn verzoek door eeozyner vrienden gehypnotiaeerd Bgna zouder eenige rnoeite werd de man in deo hypnotiachen slaap gebracht en de proefnemingen slaagden uitstekend Toen men hem echter wakkvr wilde maken blekan alle pogingen tevergeefs te zyn zelfs deinalleryl ontboden genee h eren kondeu niets uitrichten De gehypnotiseerde erd naar net zieke nhuia gebracht waar hg eerst den volgenden dag tot zichzelf kwam Het ïé te hopen dat da gevaariyke proef zyne gezondheid niet heeft geschaad Een kantoureehter in Frankryk heeft aen grondeigenaar vrygeaproken die terechtstond wegena het dooden vsn een hui üier f Hg had namelijk een kat die zat te loeren op zyn patrgzen doodgr achoten en werd op aanklacht zyner buurvrouw eigenarea vac bet poesje vervolgd De vrgspraak bsrnste op deze gronden dat een kat ophoudt huisdiere t zyn wanneer zy optretdt als atrooper en dat het niet atrafhaar is zulk een dier op baoterdaad betrapt bat leven ait te blazen MAK TÖBRICHTEN Gouda 31 Jan 189fi iranuu liilaudiclie artikelen noR ateoda mt itii BniteiilantUohe Tarwe on Rojf e vry wat hoogor Tarwe ïrtjemriohd 6 75 a Mindere dito 6 50 n f 6 70 Afwijkende R BO a 6 IVlder ƒ B 7B a 6 40 Uogge ZeeuwKho 4 85 i f 4 60 Polder f 3 90 a 4 U Uuilenlaudaohe per 70 k 3 90 s 4 30 Gorst Wiuter ƒ 3 80 ü 4 25 Zomer 3 B0 a 4 Gbovallier 4 60 a 6 50 Haver per Ueot 2 86 a 3 10 por 100 kilo 6 40 a 6 llenoepzaed Inlaudsob 7 4 7 26 Buitenlaiidaohe ƒ 1 80 i 6 7R Kanariezaad 7 50 ü 8 60 KooUaail ƒ 6 26 i 7 60 Krwteii Kookerwton 9 a 9 50 Niet kokende f l f BoitenlandBohe vüererwten por 80 Kilo 4 7Ba 4 90 Boonen Bruire booiieu U a 11 60 Wille booneo 12 60 il f 18 50 Duivenhoonen 6 76 i 8 Pnardonbooiieu 4 80 l f 5 16 Mais per lOO Kilo BoQt Amoriknaniiühe f 4 60 4 76 Cioqusuline 6 75 7 FoxaDian 5 85 ü 5 60 Veemahilt Melkvee red aanvoer handel on prezen mati VüUe varkens f oede aaovoor haodel iniitiK U a 17 et per half K 0 BvtfKen voor Kngeland goedo aativoar handel matig 14 ii IS ot per half K G Magere biggen red aanvoer handol matig ƒ 0 3B ƒ 0 10 per waak Vette iohapen red aanvoer handel onver flauw i Nnolitero kalven goede aaavoer handel I matig ƒ 4 il 7 Fokkalvoren ƒ 8 a 13 Aaugevoerd 13 partyen kaas Handel matig Io qual ƒ a 2a qual Sl il 24 Zwaardere ƒ NoordHol Uodscha a ƒ Boter weinig aanvoer handel v ug Üoehoter 1 25 1 30 Weibotcr 1 05 ü 1 8 p Kilo 1 1 350 Staats loterij Sn Klasw Trakltiug vu Douilerilsg 30 Jwuiri 1890 No 2863 4039 45 15105 18 81 1II35S en 1BS17 i diir 1000 No 10781 I14 a 11088 eu 13S17 ioder 400 No 34 7 en 7744 ioilor 00 No 187 1S43 1404 U99 1013 10380 11589 13000 14092 154S8 17745 19657 en 19577 ioiler 100 PriJMii i n ƒ 70 i9 S308 5115 783 10901 1270B 15901 18010 153 3243 5190 7S94 lOSSO 18300 15997 18025 220 2321 5197 7927 lOSOl 12948 10112 18101 273 2380 5820 7972 10411 12950 10135 18131 345 2417 5331 7980 105lli 12908 16150 18108 413 3428 5755 8080 lOOSIi 12900 10193 18254 443 3409 6822 8112 1070 18003 10283 1 357 452 8588 5811 B130 10811 $ 13017 10140 13049 479 2659 5879 8153 10903 18095 10375 19014 5 0 1725 5924 8418 10900 13173 16438 19004 741 3823 5955 8409 10979 13200 10561 19104 U55 2843 5973 8600 I106 i 13207 16096 19170 1119 2997 5975 870 1I07 18413 10719 19228 1347 3100 020 8713 1U19 13074 10731 19300 1174 3109 0181 8926 1117 19719 18 11 19877 1S95 8330 0289 8982 1I17K 18889 10841 19398 1470 3356 310 9074 1142 14878 10847 1944J U8I 3040 0315 9164 11 11 14987 16850 19745 1H2 3660 6709 9321 1168 14546 16960 19954 1660 3748 0793 9907 11061 14591 10977 H 59 1590 3940 6806 9971 1171 14049 16999 MOS 1601 3870 6846 9498 11980 14831 17057 10161 1690 3937 7118 9466 11013 14991 171T4 10180 1087 4012 7165 9517 110841 14968 17183 10800 1061 4050 7 71 9509 lltlt 15239 17139 20326 1708 4409 7870 9711 1214 16411 17240 10370 1712 4670 7998 9751 112011 1544J 17371 20398 1758 4697 7509 9700 12288 15477 17994 20690 1796 4709 7635 9795 12891 15478 17696 20700 1819 4731 7594 9818 l4l25 15601 17010 20701 1871 50 14 7602 9880 1298 16084 17882 20705 1914 6049 7003 9897 1140i 16744 17884 20829 109 509l 788110131 12474 15905 18005 20970 2195 5110 7813 10223 U Het Nwabt t d Hoekachewaard deelt de namen mede van de bemanning der Pec itser vischaluep Eersteling zoo jammerlyk omgekomen Zg waren Bastiaan van dtr Steen schipper nalatende een vrouw en vier kiodereo respectierelyk oud 8 5 2 en i jaar Kryn van der Steen nalatende een kindvan 2 jaar Aria Ketting nalatende een vrouw en eeu kind van 2 jaar Cornelia van deo Engel nalateudö een vrouw en 2 kinderen van 11 eu 12 jaar Gerrit Verschoor nalatende een vrouw en 8 kinderen oad 21 19 2 van H 14 13 8 en O jaar Jan Stort nalatende een vrouw on een kind van 1 jaar Arie Vlaxbloin ongehuwd Hendrik Batenburg oud 17 juar ds kostwinner van een arme weduwe Willem Verschooj Gerrit Verachoor Jan Meibnom oud 15 jaar Bastiinn Barendrecht oud 12 jaar Arie van der Vner nalatende een vrouw en 3 kinderen vay 4 en een van een jaar deze woout te Zwartewaal Dat kleine oorzaken aoms groota gevolgen kiiuneu hebben is giatereu te Oud Begerland gebleken Namens het gemeentebeslunr vrerd pene collecte g oudeu voor de nagelaten betrekkingen van T veroogelnkte viaachera te Zwartewaal De gleuf der bus voor de collecte gebraikt was ongelukkigerwgs te nauw om knoopen door te laten de kooop doa door een gegoed ingezetene io de ha geworpen bleef in de gleuf zitten en moeat er met geweld door den coU leciaut doorheen geduwd worden Deze gebeurteiiii verspreidde zich als een loopend vuurtje door de gemeente en het gevolg waa dAt er spoedig een volksoploop voor de deur van den betrokkene ontstond Er wt rd mtit steenen geworpen en er werden hatelykheden op de deur en kozijnen zgner wo ting geschreven De hulp van de politie moect worden ingeroepen om erger te voorkomen Ten vervolge op het lericht nit OudBeier land kan dienen de mededeeÜng dat thans het volgende gepubliceerd is De ondergeteekende verklaart de knoop t hebben geworpen in de bus voor de Zwartewualache collecte en daarvoor in de plaat egeven ta hebben vgt gulden voor gezegde Zwartewaalsche weduwen en weezen c Volgt du handteekening Ëen tragische gebeurtenis heeft naar de Alkm Ct mededeelt te Krommenie heel wat opschudding verwekt Een 32 jarig werkman gehuwd dia in zyne betrekking nogal eens met de meening zyner mede werklieden in botsing kwam en deswege in een zeker blad ter ver WInterdlenst 1895 1896 Aau eva eo I October Tijd van Jrwnuitli IMi eclK SiXMirwugvcrbindlngen oict GUUUA I o 10 11 OTTllDAM 1 84 8 89 OOD D4 19 88 11 88 18 89 18 48 18 88 1 44 KOTTKRDlIl V 9B 7 88 8 80 GOUDA 11 80 10 18 10 99 10 88 10 48 1114 7 48 60DD A DEN H 1 A e GRONDBELASTING De BÜUGEMEESTER der Gemeente Gouda brengt ter algetneeoe kennis dat het Kohier voor de Orondbelaetipg op de Oeboowde en Ongebouwde Ëif endotbtnen diar Gemeente oTer het jaar 1896 op dea 24 Jannari 1896 door don Heer Oireotenr dar Directe Belaatingen om te Rotterdam ezecntoif Terlïlnard ie geeteld in handen van d n Hea Ont nnger der Directe Balaitingen alhier dat ieder belaitingichnldige rarplicbt ia sgoen aaqaliig op den bg de Wet Hlga 5 51 7 80 7 48 8 80 8 88 9 4810 1111 3511 15 l M 1 44 1 58 8 43 4 15 8 17 O ris 7 5S 9 i8 j Voorb 5 67 ff ff ff 10 17 1 41 O 14 Z ZegwB ll ff ff ff ff 10 81 ff ff 1 66 ff ff 6 28 6S ZaT M 6 BI ff ff ff ff 10 43 1 06 6 3 I0 0 Onod 6 33 7 60 8 13 9 9 66 10 1610 6419 05 19 481 17 8 14 8 16 4 18 4 48 6 47 60 S 88 10 11 1 Stopt tt Bleiiwjjk Kraiiww en Nootdorp LsidicbeDduii ea Hekandorp BTltlCHT OOUD A 99 8 84 9 8411 10 06 10 18 10 97 ioi il I lll 8 16 9 0 9 37 10 90 10 80 19 18 19 98 1 97 S SB 3 47 4 48 6 77 7 14 7 4 ev M 7 49 8 47 11 09 19 40 4 87 8 01 l Zttw 1 lltM ll ia 18 49 8 08 8 11 Voorb 8 07 08 11 17 1 01 8 90 8 96 rtl ll 8 11 18 9 87 10 07 10 48 11 88 11 48 1 08 1 87 4 08 4 17 8 88 8 87 7 44 8 81 9 9 8110 88 11 46 eoi DA UTÏÏCHT 8 08 10 19 tO S7 19 48 1 10 11 14 1 87 11 11 8 48 9 S7 10 81 11 48 1 80 3 08 10 11 84 19 60 10 88 11 51 ff 10 81 ff ff 10 44 18 07 1 18 Utreobt Woarden Uudawatar Ooada 7 50 8 11 8 19 8 88 AHSTIIDA H e O D D A 8 9 10 10 41 l IS 4 iO 4 10 14 11 1 3 31 5 10 O O 11 DA A HST 1 A M 10 01 lO B 11 10 3 81 4 47 6 88 10 16 11 08 1 1 18 4 88 6 8 41 11 10 9 46 11 10 JLKatardaiii t H noiida 7 81 Stafpan U Blaiawïk Krnuwag ca lfoatd q Wdaahaadu aa Uakaiidorp Stopt tTNÓotiorp LaidaabiwdaB an BlaUwjjk Kiu va aa Halnadai 1 D Burgerlgken Stand geMekea dat Joanoa PetrODellft SteUeuwerck ïoo heette het oadje eborfn wm den 17en October 1793 Ze wu duB 102 jaar en 3 maanden Men bi treart hek nn te Weert dat men dit niet Trneger geweteD heaft daar anders een ieder aaroe zon hebben medei ewerki om den bouderdaten verjaardafï ran het toen nog kmase bttstje plechtig te helpun vïereo Uit Nymegeo wordt aau de Post tteicbrereti In rerscbillende bladen kwain dazer dagen eene adrertentie roor van da soogenaamde Maoafaoturing Company te Londen waarbjj agenten getraagd werden voor een artikel waarroor men geen rakkennia noodig bad Een myner Trieoden vroeg om inlichtinf eo aan d Company en ontring eei paar dagen daarna van den zich noemenden directeur Henry da Silva Morteu een echryven ploa nog eanige gedrukte roclamecirculairen wanrbji hem het hoofdi entacbap Toor Gelderland werd aarij eboden Toor dan ferkoop an de aoliedaté horloget lervaardigd door de Company Daroorwaarden waren zoo aannemelgk mogelgk 25 pet van den Terkoup 2 pet van het kasgeld en minateni f 40 per maand aataris indien io bet begin de verkoop niet tuo heel gnnalig waa doch dit ton wel goed gaan want de beer Torelli it Pittiburg bad wel eens f 210 in een maand erdienata gehad Adrertpntiëo talegrammeo en briefport papier en eDveloppen met den naam van den agent aan t hooft allea voor rekening van de Compaqy M jn vriend in de wolken over de schitterende aanbieding Onmiddellijk ichreef h tfrng dat by gaarne het houfdagentschip aanvaardde eti dat b j zoo goed h kon in bet bi Uog der Company zon werken men mne t hem mmr de monateri zenden De dirrctenr berichtte hem nu dat by hoofdagent no 139 wa dit DOmmer mo ak h j in al z ne brieven rermelden voor da vlngge controle dat hi voor één jaar benoi md waa en hy ijver zyner ijda zou dit tot drie jaar verlengd worden dat by fiubagenten mocht aanatellfln en dat de monater die een waarde van i 240 vertegenwoordigden ter alzending gereed lagen doch dt Company bad reeds ooveel leergeld betaald lueu vertrouwde den nieuwen hoofdagent wel uisar bet waa een aigemeeue msatre el en daaraan moeat hy zich nu ook maar onderwerpen meu behoefde aleohts f 120 te storten en men ontving voor een waarde van f 240 tuter kreeg men allea weer terug Den volgenden dag werd er van regeeringswege RewRarschuwd t eo een zekeren Henry da Bilva Morten Vöör de Tweede Kamer weer bijeenkomt ter verdere bpbandeliug van bet wetsontwerp op de Peraoneele belasting moet er zegt de N R Ct fC een au ander gebeuren teneinde de Kamerleden die weifelen voor het ontwerp te winnen Het etaouiwerp hangt om zoo te zeggen toaachen hemel en aarde en hoeveel belangrijke er ook reeds healisl moge zyo over de gevolgen die aanneming van het wetsontwerp zal hebbeo voor de ichatki ft n voor de belastingscbuldi eü is voor eeu deel nog geen l eBliiaiug geDOOMa en daarop kowt het toch iu hr ofdzaak aan Zou is er nog geen beaUasing genomen over bet tari f kent men de regeling vau den rywielenaansJRg tiog niet er ligt nog oen stapel verminderinKa iuiiendementen op tafel enz waarover de Miniatr goed zou doen acbriftelyk zyn oordeel aan de Kamar meda te deelen In het d bat kan da Minister bezwaarlijk op alle aanmerkingen op plaatselyke tDestauden ij egrond voldoende baacheid geven eu dit wekt dan wantrouwen al of niet misplaatst een waéironwen dat by de gavoeide discusaieit duidelyk genoeg zichtbaar waa Onvoldoende voorlichting en oorberaidiog van bet debat over de veracbillende oog nanbangigQ amendementen zon inderdtad de laak nadeel berokkenen an aan verklaarde tflgenatanders eau nieaw wapen ia banden geven kunnen 8 40 8 47 8 84 01 10 8 87 8 08 18 8 84 8 80 7 88 7 88 7 88 7 46 7 88 8 8 10 8 18 8 88 8 88 iouila Moonlrooht NiöUworVwrt yMpoliu Riitt inlHin üuUfnlsm Ospoll Hiauwurkerk ttoorilrwïht Qoiid touill 8 S5 6 87 7 55 8 0 8 11 Uudew 5 60 8 54 ff Wwrde 8 5 7 08 8 11 Otieohi 6 1 t S t f Na r AmiteriAH 8 11 9 16 tïouda 4 37 8 14 i O St Zeker de ontevredenheid over de tegenwoor dige baltating op het personeel ia in de Kamer fflisachien even groot als by den minister Da miniater ergert zich terecht over ene wwt die zoo oobitlyk ia die do ir hara fouten niet a U gevf erd kan worden die de adrainiatratie noodzaakt hier de baqd te lichten met bare toepaining elders tot gewrongen uitleggmgen hart toevlucht te nemen en de Kamer keurt dit allea erenzaer af lednre wycining echter die de lasten beter wil verdeel n moet noodzakelgkprwyze voor sommigen verzwaring brengen Voor de belailingptiehtigen zal de nieuwe wet dan ook vorachillead werken Voor een deel bnoner brengt de berj lening niet eene verlichting maar verzwaring van druk De vroeger in aitricbt geatelde tegemoetkoming voor de be drijfsbelasting zullen sommifren erlangtn dnch in ongelyke mate maar zg zal roor anderen verloren gaaü in den aanitag volgona den waren huurpriis Het ia ni t de vraagt hepft de Minister gezegd of bet aangenaam is of niet er moet regelmaat zyn c Dat BOtnmige belaalingplicbttgen daar andera over denken dat z j met name aan eene onregelmatigheid die in bun voordeel i de voorkeur geven mag geen reden zyn om deze te bestendigden De Kamer heaftnatuorlyk meer dan zy Q g voor de waarde ener ordeiyke fiscale wetgeving en adminiatratie meer oog ook voor de waarde der opheffing van de on biltykheden der beataande wettelyka regeling Op voldoende voorlichting door den Minister driuftt bet Rotkerdamscbe blad dan ook aan daar de Kamer aden die amendementon indienden natnurlyk geen voldoende licht over de nanrieete gevolgen hunner nmendementen kunnen verspreiden alleen de Hegeerint heeft daarvoor de vegevena Zy make er gebruik van om de kansen van aanneming der wet te verboogeu De barufhie Jacqaea Haint Cère alias RoaenthHJ een der geldwolve i die deo jongen millionair Mai Lebaudy besprongen eu gedeeltelyk afgemaakt hebben blykt ook reeds vroeger slacbtoffBra te hebben gemaakt onder vermotfende vreemdelingen die tydelyk in Frankrgks hoofdata verbteren Zoo meldt het Berliner Tageblatt dat eou in Berlyoacbe kringen algemeen bekend sportman op zakeren dsg kennla maakte met Koseotbal Deze noodigde bem aanstonds uit by hem te komen middagmateii en beloofde hem te znllen introduceerenlin de voornaamste aportknngen van Parya De Bertyner liet zich üverhaten by dineerde by zyn nianwen vriend en bezocht meermalen een Hoirée te diena huize Het duurde echter niet lang of Saint Cère vroeg hem 25000 fraua ter teen voor slechts enkale dagen Voordat de Duitsoher naar Beriyn terugkeerde zou bij dezen de aom hebban gerestitueerd Dat van die reititnlie niets kwam preekt vanzelf De aporttuan liet te Beriyn teruggekeerd tiiet na zyn vriend meermalen schriftflyk aan dien verplichting te herinneren waarop dan tcbtff steeds een ontwykend antwoord olgde Ten alotte wiat Öaint Cère den Berlyoer op de moQW te spalden dat hy hem voor eeu spetprysje aaodeelen kon bazorgen van de Figaro flu op deze wyze 7yn achuld tegenover beiu hoopte goed te maken Maar daarvoor moest de Berlyner eerat 12 000 ijfranoa zenden aan een of andere Pnryache Bank die lan de aaude len houdster was by Saint Cère had met dez Bank een leening aangegaan van 12 000 francs voorschot op deze waarde papieren De sportman meeneude een zaakje er mee te maken drofg bat geld af aan bedoelde baak Dr ze zond een quitantie er by vermeldepd dHt door dit geld de achnld van den heer Saiat CAre nu geheel was afbetaald maar ook erbiJ voegend dat y van dien heer geen aandeelen hoegenaamd in depoaito bad 18 88 9 48 8 81 8 07 3 17 4 16 4 47 5 67 8 818 81 10 11 ff ff ff 7 10 ff 10 8 3 34 ff 5 0B 8 17 7 18 8 48 10 87 1 60 4 48 5 8 8 88 t 04 t De Berlijner die zear gefortuneerd was wilde liefa t eeu opzienbarend procea vermyden Hy was uu voorgoed nit den droom geholpen en verklaarde met de vriendschap van den heer SaintCère voorgoed te breken antwoording werd geroepen terwyl zyn toestand zeer benard geraakte aangezien igni medearbeiders dreigden het rerk toestaken indien hy in zijne bonding tegenover zyof supérieuren bleef volharden geraakte daardoor zoo io wanhoop dat hg geen andere uitkomst wist dan zich vao kant te maken Da ongelukkige nam een hoeveelheid sublimaat in dat hg aU liefhebber pbotografiit irt huis bad en boewei de hulp van den dokter spoedig ingeroepen werd was het vergif reeda te ver doorgedrongen en stierf hg na de hevigste pijnen In zyne laatste dagon bleek nog de geuetienbeid zyner patroous die niets onbeproefd tieten om die aan het arm slachtoffer vaii vinnig geachryf en angst voor gedaan krggen van arbeid te toonen Mr Troet ra achryft io bet orgMn der Sociaal Demokratische A rbeideraparty over van Emmenes die er mat eene juffrouw van door ging en te Arnhem vrouw en kinderen onverzorgd achterliet Reedft jaren hebben wg den atryd tegen dH individu gevoerd die met zyo gladde lon die arbeiders die veel aan revolutionaire woorden hechten afhield van elk ernalif en degelyk strgden tot verbetering hunner toestanden Wy wenacheo de Nederlandsebe arbeidersbeweging gelnk dat zy van hem verloat ia Moge mep hiernit leeren niet al te veel af te gaan op de uiterlgke prastjea doch van de props gaodiaten degelyk eL ontwikkelend werk te eiachen In de Fraoacbfl Academie van Weteosebappen zyn door de heeren Laonelongue Ondin an Barthélemy photografieën vertoond der opheldering van de wyze waarop na leedj de ontdekkiug van prof Röotgen in de chirurgie kan worden toegepast De eene vertoonde een dybeen waarbg men duidelijk lien kon hoe de centrale lagen door ziekte waren aangetoat en weggevreten roodat alleen nop de oppervlakte gaaf was witte vlekki n p d photografie bewezen dat op lommige plaateen da dikte van bet been van 5 tot minder dan Y D millimeter afgeoomen moest ign Op de andere plaat was een hand te rien waarbg de eerste qhalanx van den middelvinger een tubercnlenae aandoening vertoonde men kon op de photografie doidelyk bet voort chryden der ziekte en wyiiugen in de omli weefsel waarnemen Dat dö loodwitfabrikatie niet overal en onder alle omstHodigh den een moordende induatrie behoeft genoemd te worden blykt uit een in de vorige maand versebenen geïllustreerd artikel in de Nedarlaodache Illastratie getiteld de Scboonhovenache Loodwitfabriek Daarin wordsu o a aan do hygiënisehe toestanden dier fabriek de volgeode regelen gewgd die wy bier om het belang der zaak gaarne laten voljien Terwgl ons van een bezoek aan elders gevestigde fabrieken minder aangename indrokken waren bygebleven door het fijne stof dat vry rondzweelde halen wy bier onbekommerd aden Overal geven doelmatig aangebrachte ventitatiainrichtingen ons een gevoel van gerustneid Het afzonderen van bet loodwit van de overgebleven onveranderde looddeeleu io vrooKer tyd voor de arbeiders een zoo echadedelyk werk geschiedt hier door grootsehc builinrichtingeo van geheel oivuwo vinding welke mede io niet geringe mate bydragen tot den welverdienden roap van fijnheid dien bet fabrikaat dezer fabriek geniet 7 50 10 34 10 64 8 10 3 68 4 48 6 36 ff 4 16 ff 8 58 ff 4 14 3 41 4 37 5 10 7 09 8 09 9 07 ff 88 9 86 8 419 49 11 10 7 4 8 4 M18 7 46 Ook het verpakkan in de vaten dat voorheen allerwege zoo onoordeolkandiggeacbiedde wordt in deze fabriek een abaohintonschade lylï werk Byz nder praotisch ia een ander niet minder belangrijk voorbehoedmidflel Op plaatsen waar het mtken van stof onvermytyk is zooala in do droogkamerv wordt een helm gebruikt welker constructie geheel ia gebasaaerd op die der bekende dnikerhelmen Heeft de werkman deo helm op t hoofd ge at du wordt door middaï na aaa gatfai panbk baia dia naar bnitan roart koala an friaaeba loebt ingeblateD fmet bet gefolf dat de man geen ecbadn hoagenaamd an het atof ondervindt ËTan opmerbeiyk sla afbiddend mag bet genoemd worden dat in de laatate jaren onder de werklieden geen enkel aiektegaral ala gevolg der fabrikatie ia voorgekomen Toen dan ook de inapectenr van den Arbeid een pooi geleden oen beioek brarbt san de fabriek legde bij de verklaring al dat deie aan alle te stallen eisohen gebaal voldeed fiene verklaring waaraan zekerluiemaod groote betefkenia ui ontzeggen De loodwitfabrikatie op model leeat geschoeid zooala bier verliest zeker al de kerachrikkiogeu welke zjj had in het oog van ieder die wist hoeveel trenrige verwoestingeji tg voorheen santicbtte in raeni werkmanagezlo dat den Toomaamaten koatvardiener vaitk den eenigen stenn in de volle kracht zyiier jaren moest verlieien Igesin loudarm Te Wemeldinge is wser een nit Argentinië teraggekeerd Zuid Amerika £ r zi o er nog zeer velen iiidie erlangend uitzien naar het oogenblik waarop zg in staat zullen zgn luaar het vaderland terng te keeren zy die all it t te goeder trouw indertijd aanmoedigden tot landverhuizcn naar Argentinië zullen daarover langzamerhand wel berouw hebhen Wie zich vroeger met een agen of rytuig van Nederland over de Duitscbi grenzen begaf mocht het voeder zooals brood haver enz dat hg voor agn paard meenam vrg invoeren Van 1 Februari a s zat men daarvoor evenals voor andere voedingsmiddelen dia aan het Zollrecbt zyo onderworpen aau de Duitacba grensksntoren moeten betalen Bultf DtaDd8Ch Overzlcbt Uit aanmerking van het voornamen dat by verschillende mijnmaatachappyan van den Rand beataat om de myneo ta sluiten heeft preaident Krager een proclamatie oitgevaardigd waarin hy zegt dat er gtien reJelyke grond beataat om aan te nemen dat de voorgestelde stuiting der myoan io verband zou staao met een voortzetting der ongeregeldheden en der onwettige handelingen welke onlangs hebben plaata gehad Zeker i dat de willekeurige sluiting der myneo nadeelig zou zyn voor da aandeelhouders en de ontwikkeling dar mynindoatria zon betemmeran Dientengevolge brengt preafdent Krugar ter openbare kennis dat da Begeeriug even kraehtdadig als toï dusver zal waken voor de vredelievende ontwikkeling der myn iudaatrie Al degenen die mochten trachten hare ontwikkeling tegen ta houden zullen zich aan de volltf gMtrengheid der wet blontatellen Zij die zich op de goadvalden achuldig maken aan rebal ie of op wettig verzet legen de regearing zullen honne rechten en goedereo verbeuren De regeering is verder bereid om den inboorlingen iu ban arbeid ann de mynontginning bebulpziam te zyn Gedurig geven Ëngelsche staatslieden in hunne redevoeringen en de bladen in hunne hoofdaltikelea oiting san hunne rechtmatige blydschap dat da koloniën in de ernstige dagen toeo bet moederland in oorlogagevaar verkeerde zoo krachtig van bare aanbankelykbeid hewys hebben afgelegd En er waa te meer oorzaak tot verbenging aangezien men in Engeland dikwyis niet zonder reden zich over de trouw van enkele volksplantingen ungernat maakte Maar on kon Chamberlain zeggen dat alle Britache bartan in de gebeele wereld aioegen met éen slag De WeatIndische koloniën zoo vernemen wij nn door een Xogelaob blad willen by Cnnadalen Australië niet aohterbiyven Al hebben zg groot belang by een goede buurachap net de Vereenigde Staten ook voor een oorlog n de gevolgen zonden miaschian nergeSa zoozeer gavoeld worden ala op de Engelscbe Antillen zonden zy bet moederland net verwken Overigeoa ztet men in West Indië wel begqerig nit zoo lezen wy verder wat de nieawe koloniale politiek van Engeland voor de koIoniSn daar doen zal Vooral hoopt mea op rechtatreektcba telegrafiacbe verbinding met bet moederland orer Halifax Men zift dat de gehechtheid aan Oud Eogelaod nog zoo onvoordeelig niet achynt Wat dan algemaeoen politieken toeataod aangaat verdient oog vermelding een uitvoerig aehrijven van den reiziger Stanley nu lid van het Engalaohe Lagerhoia in de Figmro € Tan gisteren opgenomen Hoofdiakslyk apreekt Stanlj over de betrekkiogen tnaachen Frankryk en Engeland Indien de Fraoaobe journaliatan aiob niet zoo heftig legen da Éngelachen uitlieten zaida Stanley dan zon de vrieodschap tnaachen d M beide atatan apoedig berateld zjjn want beide rageeriogen atreven naar verzoening Io alle weralddeelen hebben Engelschen en FnuMheii dtieUde belangen Wanaeer men zoening met Kusland zal Ferdinand de stem vfto zyn geweten wel onderdrakken Afloop van Openbare VerkooplDg van Ouroerenae Goederen Veiling van 29 Januari I89 gelioudeu ten overstaan vao dan te Haastrecht ifHidaerenden Notarie J Koeman Eene Büowmaoswoning verdere Wtimniering en erveo eo eenige perceeleo Wei hd Hooiland in den poldefr Graveokoup tn Reouwyk te jtamen groot ruim 21 hektaren kouper G P Booman J van Trieten A van Triet voor f 12860 Ëen Huis en Erf eu een percaal Tuioland aao den Oudenweg te Reeowyk kooper G Kwakernaak voor f 460 Eeu perceel Tnioland aldaar groot 62 aren 8 ceotiareo kooper T Zaal voor f 745 io Fr inkryk voorheen jeg na Engeland aleehta een vierde gedeelte vao de welwilten Uieid bad bdtoond welke Rnvland ten deel is gevalltn dan zouden wy reeda lang een ander drievoudig verhond hebben gehad Alleen f pte is nog altyd een beletsel Dat de Eogelschen daar alleen zyo is slechts daaraan toe te chryveo dat da Fransehen iudertyd weigerden met hen daarheen te gaan De Ëogelache regeering ia begonnen den toestand in Eftypte op beteren groodati te veatigen en daarom kan zy bet land niet ontruimen voordat dit werk gereed is Indien é Engelacbeo nu Egypte verlieten zou hat £ ngel ehe olk door de daling der Egyptiacha fondsen een verlias Igdan van 400 000 000 francs Bovendien de Egyptenaren baachouweu het hun door den Mahdi ontnomen Soedan ala een Elzaa Zoodra zy weer alleen baas zyn in bun Und is het zeer waarachijnlyk dat onmiddellyk weer een oorlog tot herovering van dit land wordt oodernomen Kortom Stanley komt tot de eonoloiie dat de Eogelschen vooreerst nog in Egypte moeten blyven niet uit vyandachap jegens Frankryk maar uitsluitend tot voltooüog van het begonnen werk en tot beveiligiog vao het Suez kaoaal De bezetting van Egypte door de Engelschen aldus eindigt Stanley zyn aahryven is slechte tydelyk Zoodra de toestand in Egypte aoo is dat er geen gevaar meer bestaat kunnen wy met eere bet land verlaten Het Fraoacbe volk dat met zuoveel ongeduld uaar oos ve trak uitziet belpe ons liever het middel te vinpen waardoor de ootruimiog moKelyk kai4 worden t Welk en verandering de alemming in Susland heeft ondergaan ten opzichte van Duitacbland is doidelyk merkbaar uit het artikel datde kMoskowskya Wjedomoiti c het felstePanslavistiich orgaan lo het Russische Uykwiidde aau het gedenkfeest van het DaitscheUyk Het blad dftt vroeger het orgRan waa van den Duitschlandbatendeti Katkoff zeide oogevB r dat de eerste kwarteenw van bet be 4tnan van bet Doitiche Ryk vredelierend wa voorbijgegaan en dat Duitscbland het recht heeft trotsch te zyn op resultaten die bet iu lien tyd oor zyn ontwinkelibg verkreeg Nyverheid handel kansten en wetenschappen hebben in Duitachland een hoogte bereikt die voor vyfentwintig jaren niet te voorzien was En ook voor den vervolge ia de vredelievende ontwikkeling van Duitachland verzekerd De regeering heeft getoond iedere onrlogazuchtige stemming te willen onderdrukken evenals Hnslaod en Frankryk zich beyveren den vrede te bevorderen en alles te verwyderen wat dien zon kunnen verstoren Daarentegen ia de bonding der Rasaischepers tegen Engeland nog raar weinig riendaohappelyk Het tractaat met Frankryk betreffende Siam wordt aangegrepen als gelegenheid oth te doen uilkomen dat Engeland ziclCverfrist als het meent te mogen rekenen opeen wyziging iu de boadiog van Frankrijk of Rusland De tPeterabnrgakya Wjedomoatic en de Nowoje Wremyat varklareo nadrijkkelyk dat de toenadering vao Engeland niet verlangd word want dat men noch aan de Newa noch aan de Seine geneigd is de politieke oneerlykhaden van Kngeland te steunen Ook de bekende mavrouw Novlkoff spreekt op denzelfden toon in devMoak Wjedomoati f De Romein ehe correapondeot van de Indép c seint nan dit blad het volgeode Leo X U heeft er io toegestemd dat Prins Ferdinaod van Bolgarye hem kwam spreken over den do6p van den jongen Boris als lidmaat der Griekache kerk Hetonderhoaddriurde drie kwartier De paus gaf den Vorst te verstaan dat de kerk geen moeielykheden in Bolgarye sou trachten uit te lokken maar weigerde beslist zyn topat mming voor dea overgang van dan kroonprins Dat is een gewetenataak waarvan alle verantwoordelykheid op Ferdinand raat KEXXISGEf IKG Zul nn de jonge Boris tèch worden gedoopt Ja beweert men en de datem wordt reeds genoemd 12 Febr Eenige dagen geleden beeft de Bolgaancbe premier Stojitof na weer in eeu ctobvergadering vao da oationale party verzekerd dat de doop zal plaats hebben vóór het einde van deze zitting der Sobranje dat zon dua zgn ifog vÓór den lien Februari En betzelfde he ft de premier me deeld aan de prefecten met het verzoek bat nienws over te brengen aan de bevolking opdat die zich gereed kan hoaden om deel ta nemen aan het feeit Dat de paoa zyo toestemming zou geven werd wel door niemand verwacht maar men m nn vertroawen dat de pnus rekening zat booden met de imoeilyka omatandigbeden 4 waarin forai Ferdinand verkeert Indien het dan Torst gelakt ia van Leo te verkrygen dat hy kltbana geen proteat indient wanneer ook zonder zijn toestemÈiing tot dehordooping van den prina wordt overgaau dan zoo daardoor 4 althana voorloopig een cricia in het vorsten 1 dom worden vermedao Beet Bolgarye heeft hart en zinnen gezet op den overgang vau Boriaï en om de kroon neen mogetyke ver bepMiden loat U oldoag en dat binogn drie mnandeD o fttkoodiging aii bat Kobier onder oferteffging nn aen dubbel rau bet AsDslagBiljet beKwaanchrifteD kanoen worden inga diend bj Haeren Gedepnteerda Slataa daiat Proiiocie Ooada daq 30 Jannari 1896 De Bnritemeeater loornoamd K L MiRTENS Uoedkoopiitt Adns fOOK MSSESENLINNENSOEE A van OS As March TailUaur Klo wen K 73 GOUDA Itoiii H van Torkn ilotkn 19 JANUAKl N D i iNO Gen Ne 1 8 dito ilito Itlo 3 dito dito dito 3 llüNUM Obl Uoudl 1881 88 4 80 83 Sty 104V V 7 10 11 iTiUB IniohnjfUig 1802 81 5 OostSNa Ohl in pnpint ISO 5 dito in l lM M 6 PoHTi QAi li jliiï met qoupon y V 10 dito tiottet 3 arsLANu Did Biunon 1891 4 j dito eooni 18140 4 dito l y Kolhi 1889 4 i diu I ij Hope 1989 90 4 tiitoüi irond to iM 1883 du dito dito 1894 SfiHJï Turpel ohnld 1881 l TuaKllJ tlcpr Oiiitv ttttin l tdO 4 toe loütiinif m rie 1 lleo loeniii anrm V Zuiu Ara Ktr V old ISUJ 6 U4 ilco Old Huil 8cli 191111 6 I H I V N iiEl Ohl 4 onlfcip 1881 41 MaTatu tH OMiKelM U 5 9 D0 ilorraaiuil Stod Iwin 1994 o 98 Veii N fr Uauiloliv Mild 50 Areudib r li Mj ortinmiUiii 77 DmiMaatwhappü dito 1 600 Arnh Mjrpothookli pmidlir 4 lOl Cult Mi der Voriteiil eend 09 Ir llynothoolcl peiidbr 3 100 Nedorlandooho luinic aand 105 491 521 N nl iUudelmaa li dito i 149V N W i Pap Hyp lj pindbt 6l 7 Koll Hypotheekli pandlir 3 lOlVtUlr llypolliüokli dito 3V 1 I007 OoiTlKa Oott Hontt liank ttaiid j 148 Umi Hypoth iekli nkp iidli ll j 99 MEaix Kquit liypoth pnndli 6 7 1 Maiv 1 ll l r Li nioort O 19 imi Holl lJ 8poar Mtj and 118 Mij lol Kipl t 8t ap Mild 96 Mod Ind öpoorwoKin aaud 194 Nod Zuid Afrik Spin aaiid 6 159 dito duo dito 1891 dito 6 1021 lTAUa Spoarvl 1881 89 A Knld 9 49 Zuidltal Hpomtj A tl olil S 5I l oLaK VV r ihaii Weoiieu niid 4 l55 i KtHL Or Rim bp Mij old 4 9 llattifohn dito iiand 02 Kaïlova dito nd i 79 IwBOK Domlir dito aaiid lOl Kunk Jb Asow Hp kap old 4 109 dito dito oliliK 4 lOl IS 40 lïV i V 81 AMEaUA Conl IfacSp Miiolii 11 10 l C hio Il North W pr C lid dito dito Wio SI I otor ol l 7 1 4 mm k Rlo ir 8pm run a l 91 1 Illinois lontral olil in lioud 4 101 I Louinv Sl NaHhviUulWt v naud 40 i Vlolico N Spw Mij lelnp o O 1011 Miae tCansaa r 4 prt prof nand l 11 1 S YorkOnUnok W i t aand t 6V ditn Penni Ohio olilin O 109 Oroffon laltr lehvp iuKoud5 81 r St Paul Minn k Manit old 7 i 107 I 11 IV Hoiddlim ohliii 104 ea M dito duo l liu ld Ic hyp O 5 34 Casauj lan Soutli Oon ï iiand 61 Va C Kallw I Nav leb d r O 19 AniRterd Omnilitis Mij aand 110 lloltord TramweK Manls aand 195 Nau Slail Amsterdaio aand 9 tÖO 8tad Bollordam aand 8 109 H11 011 Stall Antwiirp nl i87 2 101 8tad Hruuol 1880 i l lOU Stad BruMoi 1880 2 1011 llomi rheiu lUitullr ii KdlKli 4 118 OoaTKNR StaauliioninK 180 1 6 IC IC Ooit H Jr 1880 8 JPA Stad Madrid 9 11109 Jan v r H Io Spobl eert 41 111 BurgerlUken Stana GEBOREN 27 Jan Willem ondan J Rykelijkhnizfn en Nobel OVERLEDEN 28 an D ao Straatan 09 j J C Morie boiafr aan P J Scboeomakera 42 j 29 N Pjn 9 j GEHUWD 29 Jan W Janaen en J O de Jong H J Qnirie en J A MatM G H de Peer en W Bakker Uaaatreobti GEBOREN Lena ondara W de Graai en G Urouwer Alida Cornelia oadera W Straver en E M Dajja Cornelia oadera C Raaphorat en E Klooi OVERLEDEN C i Baara 15 w VlUt 1 GEBOREN Wilhalmina oaden J tal fr Qrih en A Kloot