Goudsche Courant, zaterdag 1 februari 1896

Zaterdag 1 Februari J896 348te Jaargang No 6879 J F Cl IJPERS Wostciiiflf t7 Oc HiWfj mrnm imim Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Die Uitgave dezer Cotirant geschiedt d a g e 1 ij k a met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afeonderlijke Nommers VU F CENTEN iDVERT£NTIEN worden geplaatst Tau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd B euwitk OVBRLBDBN M n der torre chtgo ran P in d lleri 71 j J Verklik wed i n T de Oad 74 j ADVKRTENTIKW Voor de vele ljewj n van tieetneiiiiug ondervoDden biJ het ovBrlfideii van miinen Echtgenoot SAMUKL van MKEHTKN in löTen Notarifl te Onderdend am betnig ik mg nea hartelgken dank ü C OLDBNBANDRINGH Wed S TAN MKKRTkV Onderdmdam Januari 1890 TK HIJUK I eene nette Burgerwoning met rele gemakken sn de GOUWE U 103 alhier Te aan mirden l MEI en te bo Tragen bij den bewoner eigenaar Openbare Verkooping bij RXECHTIK OP Dlnsdaj dcii 4 Februari 1806 des ToorraiddngB ten elf ure zal door B H VAN DE WEEVE Deurwaarder hg de ArrondissHnientH Uechtbank te ftotierdam wonende te Gondti voor en in de Uouwman woning bewoond door COUNBLI8 TAK DBR FOUW te JFekeiKlorpp B teekend No 02 vrorden verkocht iMUM i t L waaronder UOUOBN en ZILVtUiEN VOORWEBPBN LANDBüUWGKREEDSCHAPPEN aUNDVEK HOOI en hetgeen verder te Toorsohyn zal worden gebracht POOL S Groene Olie i een uu eltOnar middel tegen ÏS la e oa rca a t i e Ic STRAMHEID in de LEDEMATKN SPIEKEN enz Ook voor BRAND NUWüNDEN en KNEUZINllEN aangewend geeft deze olie verraetende nifckomsten Prye per flacon met gebruikeaanwüzing 40 cent bjj J VAN OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA Lijders aan Dauw nf Haarworm drooge vochtige Schnbbendauwwonu en het met deze kwaal gepaard gaande zoo oiidragelük lastige Jeuken der huM alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bö hen die door niemand genezen konden worden door Hr Ileltra $ VleeMent a OnsrhmleHjk aehruik Ultiiiendlfi Prijs zes gulden Ned t tegen vooruitbetaling per poetwissel ook postzegels waarop toezending volgt vrj van port en inkomende rechten Verkriigbaar bi do m Unrien Drofierle J ii Duitschland TEGEN MAAGKWALEN gebrek nnn retliigt en ulerhte i rerteerlna ben ik gaarne bereid allen een van velen aanbevolen I KA K kollefeu te noemen welke mij ouden man van langdurig Iflden bevtudde C SCIIELU Oud LeeraM aan de Reaal8ch pl to KRFÜRT fttiitacfiland oi oac fin Bois t X 40 ita Lit r D cooNAC rin boih m d 8o 14M Asonyne wordt gctsTWd in T n c U d bsmuid fleuohen van B Lttw Inhoud roonlcn van hst attaat van Dr H P VAN HAHBL ROOS Pi i sm ich t 1 90 UlttlBiMBd TwkrlJffbaar btj J V WANKUM V H J MELKERÏ Oosthaveu firma Wed U4 Gouda IAc S PSlciiiiiiii i i iliiiri ii Rt iiarpcmi Huitenlandsche P IA N O s uit de eerste fabrieken in rninie keuze Amerikaansche HARM ON I IJ M S door directe importatie tegen Z F E R L Cl K prijzen Inruilen van bespeelde Pinno s Ae en vuor GoiKla en ünislrekeii KLEIWEG Ken ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s i lfbevv iii g Hollandsobe litgavc met 27 afb Prps 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeljke gevolgen van deze ondeu jd Ijjdt moet het lezen de oprecht leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bjj hetVerIngs Magazin W Leipzig Noumarkt 3i franco tagen inzending van het liediag ook in postzegals en in eiken boekhandel in Holland UITVEKKOOP K I N A L E alle V7interartikelen ZIJDEN 8T0PFEN kPLUOHE l LÜWEELEN ASTRAKANS MOFKEN BOA S KRAGEN HVNDSCHOENEN BLOUSEN enz WISBRUN LIFFHANN Teffeu Mpofprymeu jmry io Ie KTALMiR f T PUIKE OUDE SCHIEDAMMEK GENEVEH Merk NrOHTCAF Vürkryubfuir bij PEETERS z la bewijs van eohtlieiil i ciioliet on kurk steeds voorïittii van iloii naam dor Kirms P HOPPE FEAITSCHE STOOMVEEVEEIJ Gheniischt Wassclierij VIN H oiM i iii i URn l Krnixknde UotleriUtm Gehreveteerd door Z M den Koning der Belgen Huofddepdt voor GOUDA de Heer VAX OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van a l Heorenen Daraesgarderoben alsook aPe KMideigoedcren Speciale inrichting voor het stoom n van phiche maiitels voeren bont enz Gordynon tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goedoren hetzjj gestoomd of aovertd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prijzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbnM n 3 dagen te verven goed eren in eene week Qoiidn Snelperxlruk v n K llalMHl k om FOTOGRAFISCH ATELIER BEREND ZWEERS Oost Hu ven 81 Atelier eerste rang Artistieke Uitvoering Nieuwste procédés fi Visite l oitrftton iM i i Cabinet Poltretten 6 12 4 I 1 2 10 DiigellJkHch geopend hIJ elke weemgeitteUthetd Aan Zcimwli dei s en Zeniivvzwakkeii Tliaiii 1 25e oplage verschenen van het boek wDö Zo Beproetd en aantravolen door de hoeren l rof Dr nerlillér l rijs Prengruber Uujardin Bau metZ Pnnji BouChOt Parijs i luih Dr Sobering Km tiea Riilh Dr CyurkOWOotl ky Weoneti 0 i Mr ljfarl Dr JeOllI Wuoncn J er lafinn llr Sohiesl Kssiü Ct etartsl DarSOS Paiys iift ruP restior Aken Diitridiarts Dr Groasmann l hliii oil nilK Distriotsnru Dr Busbach irkKriinkarls Dr StOlngrober JlinrL nton loniui Dr v Asoheubaoh rfu Dr infii Corrazza Voii tu Ï Angevillo P rij Lavabre i nnj Wille Tnutkirchon H Cabiliet Areadion Fortget i on ac Ouilloaeau Bor loHllX liabatUt Borrlcam BoUgaVBl In Porriöre h Hirsohfeld VVeoneir Lieber innsbmck Hammer I laum Weiner Wcenoti M Au8t Brncton Matusohleobner Ilriln uuwzlekten en Beroerte Kliddelen ter voorkoming en genezing Het doel van dit vorkje is kennis to vorsproiiien omtrent liou aard der onuwzwakle hare oorzaken en jtevülfjoa onderrictit to fcevon en genezing to inden Het hanilelt over liet bekend irordcfn van de i hysiotogiaohe oiitdokkinjr lto4 op do eenvoudigst denkbare wgzo op ons zeDUA f ea et kan t ewurkt wordtn en wel met oen succes liatAOOwol ein Kroot aantal uitstekende artsen als de eneoakundige pers aaniciilintf lot disctiasie ei erdu lieeft Het wu iii Urluiv8 aan ieder die aan ziekeltjken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheid lijdt welke icti kenmerkt door haljitueele hootdpijn migraine coDgostie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeeue licbameUike onrust on onaangenaam gevoel vorJtr nan zieken die door Beroerte getrofien ïyn eu aau do kovoIkhu daar viin itjdeii zoomeile aan erlamniingeD Spraak verlies of moeielijlc spreketi Styfheld io de gewrichten en voortdurende pyn in c ezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en duur du bekende inlpmiddeleii ala oothoudings rn koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvanisaeren darap modder of zee baden gcene genezing of betering verkregen einii ijk annalle persouen die vreezen door beroerte overvallen te warden on daartoe rerlen liobben wegens M isotionseU n van touridurendangstgevoel benoveldheid van hoofd hoofdpij n niet aanvallen vandui ellgheld flikkeren en donker wordnu voor de oogen drukkend gevoel onder het Voorhoofd Oorsulsea kriebelen en doof worden van handen on voeten Tevens san allen die tot de bovengenoemde catliegorien van zonuwlljdersbehoaren zoomede aan bleek ZUOhtige en laardoor lol zwakte vqrvatlondo jonge meisjes ook Biiii gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en iiio d reactie der geiHlolijkc bi iglieid voorkomen wdlon dringeiid aangeraden zieli in het he it van bovengenoemd boekje te slellen dat franOO e u kosteloos to verkrijgen js te Amsterdam M CI ÉBaN Ir Co Ueiligowog 42 Kotterdam 1 K va SANTEN KOl Ft Korte lloofdsteeg 1 DtreOht I IBICÏ PORTON Oudogracht b d üaardbvug F 23 A mersfoor Ische Uachinale STOOn BROOD EN BESGEDITFABBIEK laiimEMii TE êAlU EaSFOOHX JPr Jm erlngtng van at MAANDAG 13 JANUARI 1890 Gewoon Boqaebrood van puike rogge zouder bijmengsels tot 1 Kg 5 et I IV Kg 71 et 2 Kg 10 et 4 Kg 20 et Voerbrood van zuivere kwiliteit grootendeela pijike rogge tot l jKg Oct Zoet Roggebrood bijzonder goed van smaak 1 Kg U ot Koggebrood met Krenten eitra lijn eu idem rozynen zonder pitten j Kg 12 et Ongebnllil Brood met Prima Tarwebloem vervaardigd vap do beste tarwesoorten panvorm Vi Kg 1 Kö 15 et 2 Kg 20 et Munitlehrood bruinbrood van de fijnste tarwesoorten ronde vorm 60 Dg 5 et 120 Dg 11 et lange vorm 50 Dg 4 et 75 Dg 7 et 1 Kg O et 2 Kg 18 et De bocengenoemde broodgewtrhten worden behalve kantbrooa gegarandeerd Alle aranen worden doer on if Dnlinps iiit r de be le Ml tjiodereile y leemen inganchte arwar iDiai i8 i l ru h rij drog ru kor lellurieliting b lM d eil 21 r l illCTd elii n til liemdo b edde oaW an rile luien ia Jen r iel sroolindeel mede erk kkea worden w anw de iimere arnneu door middel e n zei lel ileleu waUea geinilen wolden en du jteeo efellJpMl 1 molentfeeiien i let iieel koml ood t d nk iij onJe uitjetreide en knmpleale intiebtiogen nn 1 brood hierdoor allen reeiU bepaald reel beter iMnier ni trïonder d u aiidtr brood i wn rby nog 1 1 nt dat wil foor oit e groniUlniren alleen bet beste goed genofg achten Dójiótliouflers g eviaagd franco toezending flinke provisie BOEK EN STEENDRÏÏKWEEK iH gr mte terMcheldeuheU Rouwkaarten en Reuwpost met Portefeuille Sluiting Uen ns IXotu s Kwitan tien BINNENLAND GOUDA 31 Januari 1896 V7j matDeD de aindacbt U m D reatigea op Mne Toordracbt op Dinsdag 4 Fabr k i afoijds t 8 nor precie in ds beoedenxaal d r Societeti Reunie Oostbaven albier te bonden over De Yroaw en de Diankbeitrgdingc door Mevr Flotboi van Doramelen van Eolierdara die elderi met Teel bölangit iHg en lof dtt onderwerp heeft behandeld Bene Ulrgke opkomit tan naonenen vroawen mag Terwacbt worden De toegang is tegen 10 cent ieder open docb try voor leden ran bet Nuiwlepattenient dooateare eo leden der Volkileeiual alhier terwjjl tegen matig tarief koffie cacao en bier rerkrggbaar xjjn Wg wonteo Teriocht mede te deeten dat deaangekondigde rergadaring van de Hont erSteeabewerkenbond dete week niet kan doorg Naait het onlangs opgarichta katholiek weekblad sal binnenkort alhier nog verscbgnen een katholiek maandblad dat den naam zal dragen De Gondsche Wacht Het zal de Centrumrichting tjJD toegedaan w ir De beer Mê J Oosterling wonende op de Hoogstraat alhier zag dat hedenmorgen een keopnan in pMtpapier in den winkel ging ran Biwafaop Cönder door de bewoners te worden opgemerkt Genoemde beer cag dtarop dat dese man iets wegnam en onder zyn jas Terborg en de Turfmarkt opging De heer Oosterling stelde de heer Bisichop daarvan in kennis welke toen vier boeieroeuen vermisten De agent van politie van Donielaar die op de Markt sur teil leerde kreeg hiervan spoedig kennis hij sag bedoeld persoon in de Vroowensteeg de bewuste boexeroeneo in een zskdoek kuoopen waarop by hem in arrest stelde T co die man is proces verbaal opgemaakt terwgl de boezeroenen zgn in beslag genomen Het bonweu van bet kerkgebouw op de Kattensingel is gegood aan de laagateo iosehryver L Tan Blokland In de vergadering van de landbouwaideeling Oiidawater en omstreken c I l Dcndardag deed de penningmeester de heer J G W v Dortb FEVILLETOni Si De drank stond op den rand van den haard wsar men hem had aedei eset on hem warm te houden Sophie asm deu trekpot op eo satte hem een oogeoblik op de tafel neder terwijl sy inmiddels haar beat deed om tot rich zelve te komen want zij was vsn schrik en ran het hsrde loopen geheel buitoo adem Zij bukte sich om haar pantoffel weder aan te trekken toen zij door een geluid boren haar hoofd in die basigheid werd gestoonl Het wu niets snders dan bat sbian van de kl pk op den sohooretaanmantel die half één sloeg Maar Sophie was zoo sannwaehtif dat xü er van ontstelde zoo zelfs dat K alle Eelfbefaeersohing verloor een gil gaf an sioh oao het eerste beste voorwerp oader faaar beieik dat toevallig een stoel wu vastklemde Zg verborg er haar gslaat tegen san en vroeg zich angstig af hoe sg den moed sou hebben om naar hare kamer terug te keersR £ n toch moest z jl de een of andere wgse tenugoaa want hoe Isoger zg bleef des te erger werd bat Sén ding weet ik mompelde Sophie en dat is dat er eerder een geest met mg ssl wagtoapen dan dat ik mgne üsaoa weder vergeet I Zg Bom den trekpot op wikkelde sioh in baar doek sa oom da tarugr oaa maar dit mooi longsamer uit rekening van sjjn beheer eo werd besloten dit jaar weder eene teotoonstelling te doen plaats hebbao De sang vereen igiug Crescendo te BergAmbacht bwft eeoen nieawen seeretarïs beDoemd in plaati van den tieer B Breedveld die syn ontslag genomen had Thans is de heer P C van Lit secretaris geworden Gisteren werd door de zaogvereeniging leeat gevierd na de onlangs gehouden opeobare uitvoering die Eoo uitnemend staagde Er hebben lich voor de loting der nationale militie te Berg Ambaobt 22 jongelieden aangemeld van welke er 4 reden van vrgstetling upgeven Men sabrgft uit Ouddorp man de Nederl Dezer dagen heerschte er ia ons dorp eene ongewone drokte en beweging vproorraakt door de verkooping van bet boot van de gestrande Noorsche bark Familie c Van heinde en ver waren de koopers afgekomen Ër werden hoDge pr zea besleed Het viermast schip Waterloo € dat op St Nicolaasdsg j aan de Noordkuit op het ntrand geloopen is heeft iosgelgk heel wat werk aangebracht Rondom het vaartaift is meo thans bezig in eeu wyden boog een dgk aan te leggen van sandcakken waarna de biaoenste rnimle van dien boog wordt oitgegraven om bet schip weer water te geven en vtot te makoo Ëen honderdtal persooeo verdienen hiermede een goed dagloon wat voor velen hunner een oDverwacht voordeeltje mag beaten daar ook bier voor den arbeidersstand s winters de werkloosheid aan dq orde van dfu dag is Zoo ziet men des éénen dood In vroogeren tfld toen Rotterdam zjjn Nieuwen Waterweg uog uiet had eo alle schepen uit de Noordzee derwasrts gaande bet VooroHche kanaal moesten paaxeeren was de stranding van een schip aan de Noordkust van ons eiland vrjjwat minder zeldzaam dan nu £ r xjJD Oud dorpers genoeg die zicb weten te herinneren dat er in dien tgd wel eens twaalf schepen tegelijk aan den IJzeren Toren zaten Toen viel er oog eens iels te verdienen vooral daa het politietoezicht op da gestrande sebepoD in dien tijd lang niet zoo streng was als tegenwoordig £ r zgo menscheo zegt een boos gerucht die zich in dien tgd hebben rgk geplunderd Thans is alles veranderd De schepen kiezen ten anderen weg en willen niet meer strandeo En zoo er al eeos een vastloopt zgn de maatregalen der StrandrnnH ri c wpI rondanig vrees van de tisane uit deu trekpot ta lullan storten Arme Sophie Da ergste schrik wachtte haar oog Toen zy aan de gaander kwam waarin iioh do doodksmer bevond stouden haar de haren leiterlgk overeind op het hoofd eo rilde en beefde zy van angst Ëen doodschrik overviel haar toen zg dia akoltga deur voorby moest gaan Ala gy o herinneren kont waarde lazer dal u io hst holle van den nacht ooit zulk een doodssugst orerviel dso kunt gij u voorstrllea wat Sophie op dit oogsnblik ondorvoud Hare oogan waren oowillekearig en als het wars tegen haar sin op de deur geresligd het was als of eens booie macht haar daartoe draaf xg loa gaeo anderen ksnt uit bebbeo kunnen lien al was haar leven er mede gamoeid geweest Paar klonk op eenmaal eens klagende zooht aao zacht gesteen of gekerm uit de doodkamer baar tegan Sophie viel bgns verismd van s ïhrik en haast onnaohtijc tegen da deur aan die daardoor opea sprong als ware zg niet goed gesloten gswecst en tooh wiit Sophie dat de dear dea vorigen avond toen het begnu ta schemeren lorgvoldig gaslotan waa gHsordsn Als ar geeoe deurpost geweest wss zon zij i haar hoofd ia da kamer terecht sya gekomen maar er waa er eaae an dit redde haar Weder hoorde jj een fi t Ka karm eo het kwam haar voor dat aeu heldere Iiu6t troom uit de kamar kwam an nu snelde da arme Sophie giileode en sehreenwende terwgl de trekpot aan stukken op den grond viel de gaaoderg dourA Haar gegil weergalmde door het gaosche kostaelrV aoodat de ontatelda dienstboden uit huons kamers kwameo toeschietaoi I nrd Dane bg barbaltng belds as freule Adelaide die in den ïoatsteo tgd onrustig gliep uit hare kamar ta voorafga kwam en even dat ook in dit opzicht het vet van den kstels is sMslaitie overal Da assistent bode Zw hg het ministerie van kolouiëo heeft berust in het vonnis van eroordeeliog wegens den bekenden postzegeldielsUl Zondag zal tn het Koloniaal Mnsenm te Haarlem wordeu geopend eene tentooustelling van een groote verzameling pbotographische afbretdingeo betreffende de Transraalscbe Repabliek voor dit doel bgeengebrscbt mvt medewerking van de beereo J F Creiier president van den raad van bestuur van bet Museum L H P üatbuvs Ë Brucknnr te Amsterdam en de directie der Zuid AfrikaaDsehe Spoorwegmaatsebappg te Amsterdam Dese afbeeldingen geven een overzicht van bat land de steden eo de bewoosrs Vooral de aanleg van dan Zuid Af rilraanscbeo spoorweg is ill vele bijzonderheden voorgesteld Tot opluistering dezer tentooaatelling zal van de in bet Museum anowezigo voorwerpen van ZaidAfrika worden gebruik gemaakt Voorwerpen monsters en afbeeldingen belreffeode de Zuid Afrikaaoscbe Republitiken die door de eigenaars blgveod of tgdelgk voor deze tentoonstelling knnoen wordeu afgestaan sollen met waardaering worden ontvangen ToHchtn 10 en 11 nar eargistereo avond trok een troep socialisten door de straten van Haarlem vnjbeidsliedereu zingende Hnn avondwandeling eindigde aan hun Volkf ebouw in de Kleine Houtstraat voor welk koffiahois een uit den troep tut tweemalen nep leve het socialisme door sgn geestverwanten met een hoera beantwoord Een kind te Wgk gem Wgk en Aalburg dat voor ongevanr twee jaar geleden door deo schrik bat spraakvermogen verloor hpeft dat Zondag jl ua electriscb behandeld te zgo plotseling ternggekregen Toen eenige dagen geleden een trerkman te Leenvnrden tehuis kwam om het middag maal ta gebruiken moest hg van de buren vernemen dat xyn vrouw en kinderen waren verdwenen en geen plan hadden terug te komen Zy hadden tevens het meeste huisraad medi enomen Verleden week is op de openbure lagere scholen to Nieuw Vork iets geheel oieowi iogevoprd overeenkomstig de zoogenaamd Ainsworthwft FflrMwn jrnir door cIa wfltc t bleek als hare ksmeoiar aan da daiir stond Toen mea het uit de bevende Sophie kon krijgen waarvan zij loo geschrikt was begaven san psar vaii do moedigste dienstboden sich op wag naar de doodkamer en daar werd het raadsel opgalosl Geheel in bare smart varzonkeo ongevosliif voor wRt er om haar heen gebeurde lag daar Lady Dans io een wit norgeukleed dat tg orar baar naohtKs waid had omgeilagan op den steenen vloer naast da lijkbaar geknield Zg was bat die van üelsverdriet SD SRurt kermde eo het witta licht kwam van haar naohtlampja Hat kostte hen grootf moeite om de ongalakkiga rroaw te bewegeu nattr bare kamer terug te goaa Man waarschuwde haar te vergeefs dat zij eene doodelgke koude zou ratteu Wat doet het er toef jammerde zg Eerst moest ik Hsrry daaroa Oaoffry veriiazen beiden werden in dan bloei huns levens van mg afgescheurd at baleekeut do dood of een ander ongeluk dat mij nog zou kunnmi treffen bij dia rampen vargalekenF Oeoffry werd in bot familiegraf met alle mogelijke eerbswgsau en pleohtiffheid tooals man volgeus bet gebruik aan eeu erfgaoaam van de Dants verschuldigd was bggoset Lord Dane wu te zwak om da b rafcuu bg ta wonen de jongste jfsbeurteniisen h id i ttfm leer aansegrepen eo sijne kwaal was A 4rdt K vererf erd h0 was gsheal sn al in elkaïtr geuki J nieuwe erfgenaam was de hoofdpersoon finder d treurendaa die het tgk volgden en ward tiKir tal van vriouden versecald De nieuwe erfgenaam Herbert Dana Hij was de naaste opvolger en erfde zwiwal d titels als de rgke en uitgeairekte bnittiogan van Oeoffry Kiumand was verbaasder dan kgcalf over den onkoer ia zgn vonde vergadering aangenojieo waarbg bepaald wordt dat de leerlingen oodarwaiaD moeten worden betreffende den aard van aloobotisehe dranken au andere bedwelmde middelon en bon oitwerkiog op het meoschelgk lichaam io verband met pbysiologie en bygiSoa De wet in kwestie welke o a xorg draagt dat kinderen dia te jong zgn on te lesen mondeling op de hoogte gebracht worden van de uitwerking van alcohol en abtk haaft indtrtgd heel wat hoofden warm gemaakt zelf zeide msn dat vg alleen werd iagavoerd ten bate van zekere uitgeversflrma dia da eenige gesehikte boeken dienaangaande oitgaf In elk geval hebben thans ook andere firma s zorg gedragen om aan de beboatta te gemoet tfl komen en ket ministerie van ondarwy he ft reeds 35 000 dollars uitgegeven voor de noo dige lectuur De onderwijzers sckynan niet hoogelijk iagenomen met den nieuwen maatregel in de eerste plaats omdat 40 lessen in bet jaar be trefff nda alcoholisme enz moeten gegeven worden wat uatnurlgk gaat ten ko te van d andere vakken Z vreezen ook dat de styl vnn da leesboeken sr bnven de bevatting der kinderen gaat en doen altkomen hoe moeïlgk het zgn zal kinderen wier ouders altgd bier of lichten wgn ouder het aten drinken en hiervan den kinderen ook wat gaven te overtuigen dat zolks kwade gevolgen heoft en dat de p p vaa kon vader deieu vroegtgdig ten grave zal doen dalen s Baarl Ct c Oe Bood van Dnitsobe Spoorwegbaituren waartoe ook de directies van spoorwegen io Oosten rgk Hongsr je Rumenië Nederland eo Belgiti sgn toegetreden dagteekent van 1846 Bet balfeeuwfeest zal in den somer van dit jaar tgdens de algemaeoe vergadering te BsrIgo worden gevierd Bet Berlgnsch gemeeotabeatuur Heeft daarvoor een hgdrage van 15000 mark van den gemeenteraad gevnu d In de slUvae Scientifiqnec beweert een sohrgver op grond van lange waarnemingen dat men bet spoedigst an gazotdit slaapt al het hoofd niet hooger maar zelfs lager ligt dan de voeten Wie sich bii raan wil geweanen moet laogzamerband het büofd lager plaatsen door kuisen en peluw dunner te maken en z eindelgk weg te laten en onder da voeten te leggen Vooral voor bloedarmaen eeauwachtige gestellen is die houding beilsaam an zg doet vsak DJtscekeode ditinsten bg beginnende longaandoeningen lot Hy kou zuh naowelgka voorstDtlen dat allei waarheid was en dat hij de vermoodolijke opvolger van Lord Dane was Als hy dea morgens ouiwaaitta rees da vraag bg hem op of hg gedroomd hati dsn wel of hij wurkolgk de man vio aanzittn de erfgenaam dar Danes wss Bomtijds bstwyrelde hij da werkelijkheid llarry was naar alle waarscbgnigkheid dood maar ign dood was niet bewezen Lord Dane bad nog onlauga aangehaald ilat er roorbeolden wa ren van oodergestokon tgken Herbert Dans wist msar al ta goed dat het otet vuor hot eerst zou zgn waunear iemand die men dood waande maar wiens dood niet beweeen had kunoen worden op het onverwachtst weder op het tooueel irad en ouder de lavendsa te voorsohgo kwam Bg niemand tn Kaoseh Daneshotd kwenen dorgelgke gedachien op da erfgenaam allaea ward op otiaaugenauie wijr e met allerlei soortirotgke gedaohten vervolgd en napljnigd en hg verbeeldde zich dat hij da aanspraak op sgoa nieuwe waardigheid als erfgenaam bjJDa verbeurd zou hebben als hg op welke yiJM dan ook dst gevoel rao twgfel onderdrukt haq Lord Dane behield geen enkel greintje hoop meer i hg was even overtnisd van dan dood van s ojoogsten sU van zijn oudsten soon Herbert Dane was volgens reobt en billgkhaid sjjo naaste erfgenaam en hg mo st vui uu un bj ti a tweedoo naam CjeofTry genoemd worden Gaoffry was de iieveliogsnaam dar Danes Twee derden van da Ixirds van dat geslacht hadden sedert ó baronie bestond dien naam gedragen en men hield het ar voor weder eae van kunne bygeloüvigheden dat degenen die dien naam droegen gelukkiger waren dao de overigen