Goudsche Courant, zaterdag 1 februari 1896

Goedkoopste Adres Directe Spoorwcgverbludlogen oiel GOUDA Wlnterdleast 1895 1896 8 40 10 17 AaugevaDgeo 1 October 4 7 11 O OK D A 10 4 11 01 ll li 11 01 19 11 11 00 it io U U 1 4 11 14 11 11 U B 1 44 I t0 4 01 KOTtlKSA M S O D D 1 a St 0 40 O il 10 19 11 10 li lO 10 19 10 10 10 41 8 5 9 11 10 11 10 49 11 01 11 40 lOTTIIDlII 1 S4 l li 1 44 7 61 7 69 S Ot l ll l il 4I 9 11 1M 7 4t 07 t ll 8 99 4 08 4 40 DEI HAAS GOUOi 0011 Dl DEN B4t H g 6 1 7 10 7 48 8 80 9 98 9 4110 1111 1111 1 1 1 1 441 68 8 48 4 18 17 8 08 7 5S S8f Voorb 67 10 17 1 41 6 14 Z ZMW8 11 10 88 l 6 88 Z H ll 10 41 I OI 8 S Oosd 8 18 7 0 l ll 9 9 1 10 18 10 64 11 06 18 419 17 8 14 8 98 4 18 4 48 6 47 8 60 Stopt t Blouw k f mUvw en Nootdorp LeidMbendia ei Hekendorp ÜTÜtlOHTO OUDl Utraobt 7 0 9 10 11 84 18 10 8 10 8 14 48 8 88 7 0 8 09 9 07 Woerdeu 8 11 lO U 11 1 4 18 8 8 9 98 Oudeweter 8 11 10 81 4 14 9 88 Md 8 19 9 84 W 44 19 07 1 19 8 49 4 371 98 7 00 8 96 1 419 49 11 10 AHSTIIDAM fiOCDA iMitwdui it 8 9 10 10 41 i U 4 10 t l 7 4S 1 41 nndi 7 11 9 04 10 14 11 11 180 10 7 41 1 49 11 10 Tf t Wiin k Knimg ca NooMty lridMkMdaB o lUtndoip Goud 7 eu t S 9 09 9 87 10 10 10 0 11 11 19 18 1 87 8 8 8 47 4 4 6 17 7 14 7 49 r 99 8 64 9 64 1 Ze 14 7 49 9 47 11 09 19 40 4 7 8 01 10 06 Z Zef w 7 8 8 11 18 19 49 i OI l ll 10 16 Voorb 1 07 9 08 11 17 1 01 6 90 l ll 10 87 Haga l ll 9 18 9 87 10 07 10 48 11 88 11 41 1 011 67 4 06 4 17 6 96 6 7 7 44 l ll I l ll 10 11 11 48 SOl Di UTKIOHT 9 06 10 19 10 67 11 48 I IO U U 8 87 II M l 4 9 17 10 1 11 46 1 10 1 08 8 O U U 1 A USTIRBAH 10 01 10 7 11 10 11 01 1 l ll Stopt te Nootdorp LndMlindu en Blaitw k Enltwof Uokudaijk Voor dan kantoDrechter ia d a HiMg wu gwteren edftgrurd een tid aeaer mrbaarbeidBTereeoigiag aldaar Ugea wiea procaarerbftal wat opgemaakt toen by onlangs ü wi gakleed io da door bedoalde Tareeniging aangftnomen aaiform yo gewaar op du opeobare itraat medatoerde sondar dat dit wapao bedekt wai ingevolge bat wett lük oorscbritt Tageoover de vorderiog van bet Openbanr Ministerie f 1 boete beriep de gedaagde er tieh op dat zyo commandaDt baai gtlast bad op dea bewaitea dag voor hem te rerschljnen mat fijn geweer ten eiode dit te kuiinen iaspeetearan Eoodat bek meende op hetougenblik der bekeariog bat wapen bjj zieb te habben gedragen in de uitoefening fan zgn dienst De kantonrecbter zat over 8 dagen deze Traag bMÜwen Hoe men door een miiTerstaod op min Mngename wgze met da Jnttitie in aaorakiog kan komen ondervond derer dagen een koop man in de Zaodstrsat te Rotterdam Op een avond ia de vorige week werd by gelgk gemeld op grond van gepleegd verset tegau de politie by den die dien a nnd in de Naowe Broederiteeg woedde gearresteerd en proces verbasl tegen bem opgemaakt wegens misbandeling van een agent Wat was echter het geval gewaewt üïiooali bij brand gebroikeIgk was ook ditmaal de straat door een gelid agenten afgezet om nieaw ierigipublisk tegen ta honden Aldns opgesteld trok een der agenten een anderen aan zyn sabel en keek onmiddellük daarop met een utrak gezicht voor zich oit T e agent aan wiens sabel getrokken word omkykende en bedoelden koopman die toch al in geen goed blaadje staat pal achter zich sieoda itaao gelastte bem dat na te laten Eanige oogeoblikken later werd er weder aan lyna sabel getrokken door deneelfden agent Weer stond de koopman achter hem toen htj omkeek en hem als don dader beschouwende dia zich aan zyo verbod niet stoorde gaf hg hem OQ een duw zoadat de koopman ennige passen achteruit week Deze van zyne oi sohuld bewast maakte zich hierover zoo kwHid dat bg den agent een klap gaf Dit had zgne arrestatie ten gevolgH Thans on de ware toedrscht der zaak bekend is geworden is naar wy vernemen do strafvervolging tegen d n koopman ingetrokken en tgo beide agenten disciplinair gestraft £ an halsbrekend waagstuk £ an jonge Engelsman French gensamd is da helling van Monaco naar Condamine afgedaald op aan anwialar Het pad is zeer steil heaft drie boohteu en wordt op verscheidene plaatsen door trsppen gebroken maar French reed er af zonder te vallen t Ging om f1200 want natiiurtyk was er eeu weddenschap voor aangegeau Wy herinneren ona een t profewional wielrgder French die een paar jaar geleden op sSeinpostc merkwaardige toeren deed op den toonocyole waarscbgniyk is dat dezelfde Man herinnert zich boe voor eeoige fikren onder voorzitting van baron Hirsch eene Maatschappy werd gevormd met een kapitaal van 50 miltioan frcii om vervolgde Joden ats kolonistaD naar Argentinië te helpen Blgkens het jaarverslag dier Mnatschsppy zyn ar rcodi 1222 gezinnen in Maaricie Clara Mojesville 3an Antonio enz Deze koloniën worden om zoo te zeggen door vertegenwoordigers der Maatsobappij bestierd en zg honden zich voornamelgk met landbouw bezig In 1894 waren er 13801 bonders met tarwe en 1240 met andere granen bezaaid in 1895 waren de ogfers 14137 en 4073 De Maatsehappy bezit 189023 banders waarvan nog maar 20000 bezat zgn De seholen in deze koloniën gesticht varkeeren in bloeienden staat i n 7 8S 7 S0 7 4 I IS 8 40 S 47 1 54 01 a io 6 17 0 01 a i4 o so ioud S SO Moorilreoht NieuwerVftrk GiipeU Rottonlini 1 1 10 i lO t M 6 SI RoUerdiuit Oapella Vieuwerkirk Uoorilracht Qouda ttogd 6 l i 87 7 16 1 09 l ll Oudew 6 0 4 Woerdea 9 7 08 8 19 Vtnobt 8 11 t 8 98 8 41 f f Nur Amiterdan Houd 1 87 An l nlui C Si 8 14 8 11 9 8 Natnortyk komen er onder de immigranten ook onbruikbare lieden voor maar naar men rekent niet mear dan tosseben de en 10 püt Aan de N Rett Ct wordt berioht dat volgens ofBcleela gegevens het geheele aantal burgers mannen vrouwen en kinderen df r Zuidafrikaansche Republiek bedraagt 150 308 Het aantal stemgereshtigde bargers is 1 237 en dut der dienstplichtige burgera 25 257 Het aantnt Uitlanders bedraagt 75 720 ouder wie 41 275 Engelscben an 34 445 tan andera nattonalitait Daitichars Hollanders Franschan enz Voorde arroadissemants rechtbank te Utrecht stond gisteren terecht de prrsoon H £ S in wiens zaak niet minder dan 61 getaigen werden geboord De man had zich in bet vorige jaar als colporteur van den Wonjnggids oitgaver E de Wilt scboldig gemaakt aan 54 misdryven van valschbeid in geschrifte en desbewnst gebroik maken daarvan en aan een misdryf van oplichting en verduistering Hy had verklaringen van Terschillande ata getuigen gehoorde personen aan den heer De Wilt afgeg ven die op grond daarvan meenende dat deza personen hetzy advertenties voor den Woninggids opgaven hetzy zich op dezen Gids Kbonueerden aan den beklaagde daarvoor provisie uitbetaalden Al de bandtet keniogen op bedoelde verklaringen waren echter valarh en door bekl zelf daarop geplaatst wat by gisteren ter terechtzitting zonder omwegen bekende Uy bet eindvarboor van bekl door den voorzitter bleek dat by in xtjn jeugd reiziger in sif aren was geweant daarna op 22jnrigan leeftyd als koloniaal naar Indië waa gegaan vanwaar hy ns zes jaar afgekeurd wegens lichaamszwakte met een pensioen vsn f 100 terugkeerde en toan in verschillende betrek kingen bier en elders zyn bestaan vond Het Openbasr Ministerie dat zyae preven ieva hechtenis niet gelast bad ofacfaoon het daartoe oigenlyk wel aanleiding had gehad in een vroeger vonnis wegens dergelyk misdryf tot maanden vond gisterenocbtend op zyn parket de bewyzen dat bekl zioh alweder aan valschbeid had schuldig gemaakt door opmaking van een gelnigschrift vao een vroegeren patroon Het meende daarom rsrp icbt te zyn tot waarborging der veiligheid van de bnrgery de onmiddellijke gevangenneming van bekl te reqnireeren en vorderde wegens ds hem ten lunte gelegde mlsdryven eene gevangenisstraf van twee jaren Het vonnis wegens verdaistering wil het O M gepubliceerd habben in twee te Utrecht verschyoende bladen opdat een iedsr gewaarschuwd zy tegen de handelingen van dezen beklaagde In raadkamer gegaan keurde de rechtbank de onmiddellyke gevangenneming goed Nopens de atraf zal over acht dagen aitapraak ordan gedaan Meii Pchryft uit Limborg lu Npyt van al onze seneeskundige wetten oefent ven boer te Klimmen onbevoegd de geneeakuude uit en mag ztob daarby in eene mtgebreidn practyk verheugen Ër zyn dagen waarop 80 en meer personen zyne dienaten inroepen Vooral 7yn het de omstreken van Aken die het grootste contingent leveren Bedoelde boer ia reeds eenige malsn ter zake van het onbevoegd ui oef neu der geneeskunde tot geldboeten veroordeeld t Bchynt echter dat de behaalde winsten wel tegen eenige boeten kunnen opwegen althans de man gaat onafgebroken foort met zyn bedryf nit te oefenen Ta Utrecht is in den onderdom v n 84 jaren overleden de ood hoogleoraar dr W G Brill 10 7 47 10 11 I 8 17 4 18 4 47 1 87 8 11 8 81 10 11 7 10 10 19 8 84 6 0 8 17 7 18 1 41 10 17 I IO 4 41 6 19 1 16 t 04 f 10 11 ILIO 4 47 8 1 1 8 48 l ll 4 1 Voor da batrekking van gemeantebode te Dordrecht op aena jaarwedde van f 700 hebben zich niet minder dan 181 sollicitanten aangemeld Tnsacben ket Paviljoen en de villa van dr Mess te Bahavaningeu ia gisteren een slok ap urlwan aangelegd tot het aanvoeren van sand w gezakt op het oogeoblik dat ar aan zandtrein orer ging Zes wagens van dien trein stortten daardoor naar beneden De locomotief an twee wagens bleven atsao Het gebaorde liep af zooder persoonlyke ongelukken De Koninklyke Acadamia van Wetenschappen te Berlyn beeft besloten aan den Keizer als haar medelid voor ta dn en onzen landgenoot prof dr J H van t Hoff terwyt het Praisiach ministerie van onderwys aan deze voordracht eene tweede tot hooglearsar aan de ryksooiversiteit te Berlyn verbindt Deze batrekking waarover met de betrokken autoriteiten sedfrt Maart van het vorig jnar besprekingen hebben plaats gehad verplicht den hooglaeraar tot hek bywonen der wekeiykache vergsdetingeo der Academie en bet geven van ééa uur collega ovt r eenig onderwerp naar zgne keuze en beeft ia het byzonder ten doel hem in de gelegenheid te itelten zgne volle kracht aan studie en onderzoek te wyden In verband daarmede worden ook de hulpmiddelen verstrekt voor inrichtingen onderhoud van een laboratoriam waar deaverkiezende door hem ook met enkele meergevorderden kan worden gewerkt Het geld bier niet de benoeming in eene bestaande vacatare maar een werkkring die na overleg met den hoogleeraar voor hem wordt geopend Hoezeer wy t betreuren dateen landgenoot die zoo oniverseele beroemdheid als prof Van t HoiT den vaderlandschen bodem gaat vpriaten ongetwyfeld zat deze eervolle werkkring die hem in zoo mime mate gelegenheid geeft zich aan wetenachappeiyk onderzoek te wyden in hooge mate aan de wetenschap ten goede komen Aan het hoofd van de werkzaamheden van da Eerste Kamer in bare byeeokomst op Maandi ï a s staat de begrooting van het burgariyk penrioenfonds en vso het domeinfonda voor 1896 Daarna volgen de algemeena beschouwingen over de Staatsbegrooting Volgens bet laatste telegram zyn 3 der slachtoffers van de myngas ontploffing by Tylorstown ontdekt Een der mnnnea die zeven our fang bedolven was geweest werd even na twee nur s middags gered Ean kleine jongen werd gevonden nsdst by tien Qur io den put begraven waa geweeet Een zeer tragisch ongeval deed zicb nog voor Zestien mannen waren sit de myn gekomen juist vóórdat de ontploffing plaats grsep er werd van beneden oen teekan gegeven om een andere kooi met mynwerkers naar boven te halen Om de aanwezigheid der mannen ïu de kooi aan te duiden worden vier slagen met den hamer geneven Twee slagen werden geboord en voor de derde kwam werd de man die het sein gaf gedood door den nadamp De put is 350 yards diept Er werd zear veel hulp verleend in den loop van den dsg verschillende autoriteiten waren ter plaatse aanwezig Nadere byzonderheden vermelden nog dat van de 130 paarden in de myn 80 Joor den nadamp werden gedood Een jonge man trof men 800 yards van de plaats aan wnar ryt andere ongelnkkige mynwerkers dood werden gevonden Zy hadden ov r massa s afval te klimmen en na ongeveer een lOOO yards te zyn doorgedrongen dreef de damp ben terng In de stallen vonden zy nog een paard levend Er is atle reden om te vreezen dat er 54 doodau zijn 4 0 4 67 6 04 6 11 6 10 1 41 1 6i l ti I Ot l ll 7 1 19 6 41 1 0 9 09 Ta middernacht seinde een correspondent De laatsten dia oit den pat kwamen om half alf beweerden dat zy vyf lichamen hadden gezien in de westelyke syde van de middenschacht ongeveer 900 yards van den bodem Da commissaris tan politie ia da 2 lectia ta Amsterdam bnraan J D Meyarplein Terzoakt de opsporing en aanhouding van een parsoon zicb noemende H Kars ena vry lang ongeveer 45 jaren mager baard en kneveltja donker Indische type saer eenvoadig gaklecd Hg wordt vardaeht van bedrog tan nadaela van den heer J Drost EF n inwoner van Opaterland ondervond bg da gehoodsn varloting vanwege de tentoonstelling voor Hotel en Keiswezen eene grooke telaurstelling ndertyd had hy zich ean lot aangeschaft voor die verloting Vooraf wenschta hy gaarne ingelicht te worden omtrent hetgeen op hst lot zoH vallen Daarom begaf hy zich naar de bekende kaart tegstar t Nienwebrng en liet zich de kaart leggen Da nitali daarvan was dat op bet vertoonde nnramar de gooden zuil zoa vallen Vol goede verwachtingen tooft de man naar fauii doch werd bittar teleurgesteld toen de uitslag beweas dat op zyn nummer zelfs geen enkel pröeje was gevallen Hy de politie te Maastricht is aangifte gedaan van een diefstal van 24 thealapeltjes ten nadeele van den commissaris der Konii giu jbr Roys de Beeraobronck De diefsUt is gepleegd bg gelegenheid van een bal dat in het gooverneraeotagebouw werd gegeven Sulteolandscli Overzicht In den Senaat haeft by de tweede lezing van bet wetaontwerp betreffende de ongevallen by den arbeid de rapporteur der commissie bet tegenontwerp van Béranger beatreden Ricard bestreed de terngzeudiog naar de commissie en verklaarde tevens van het tegenontwerp niets te willen wetan De Senaat beeft echter tot de terugzending basloten met 81 tegen 76 stemmen Dit ii a ne nederlaag voor de regeering ea voor de commiaaïe welke laatstgenoemde hasr ontslsg zal nemen De Politiache Correspondenz logenstraft bat gerucht over een wyziging welke er zoo worden gebracht in de regeling der troonopvolging in Oostenryk De Frsnsche ministerraad heeft zich beziggehouden met de begrooting voor 1897 die Zaterdag by de Kamer zal worden ingediend In de begrooting zal begrepen zyn een belaS ting op het inkomen ter vervanging vaa de betaatingen op bet meubilair en op dearen en venatera Da nienwe belasting op het inkomen zal 150 millioen moeten opbrengen Ze zal bedragen I tot 5 percent naar verhouding van het inkomen van de belaatiogschuldigen Inkomens beneden fr 2500 zullen an de belasting op hst inkomen vrygasteld zijn Voor de kiezers in België belooft bat nieuw ingetreden jaar alweer een werkzame tyd te zyn In Mei worden de provinciale raden vernieuwd in Juli vinden de verkiezingan plaats voor de helft der kamerleden In alle gelederen begint men reeds da verdedigingswerken in gereed te brengen de onde wapenen voor den dag te halen en waar noodig bet roest er af ta wryveu en za nooi blinkend te maken Vooral in het kamp der radicatan en dat der arbeidersparty heerscbt groote opgewektheid Van beide zyden toont men zich ditmaal gezind de handen ineen ta slaan om da clericalen neer te werpen c Reeds heeft de algemeene raad van de progressiatische party een plan de campagnec voor de verkiezingan in Juli a ontworpen en de wenschelykheid uitgesproken van een bondgenootschap tosaohen da radicale party ea de arbeidersparty Het hoofdbestnnr van den prograasistischen bond nam een resolntie aan waarin het zgu partygenooten oitnoodigde f bon arroodissemanten onderhandetingen aan ta knoopen met de wsrkliedenparty met het oogmerk dat bondgenootschap tot stand ta breogan overal wasr bet mogelyk is In deze resolutie verklaart het boofdbaatanr verder van oordeel te zyn dat het kiaabondgenootachap dat gesloten zal worden o i aan gemeenschappsiyk kieaprogram aan heide Ti d vao GreeDWicb t OI 11 8 1 4 10 1 10 6 17 8 97 8 84 1 41 8 47 9 7 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 9 48 1 18 6 61 9 8 lO OS S IS 10 11 10 14 10 4 9 8 gWlqoB da ooafliankalBkhaid moat waarborgaii it de punten ran hnn programma laagaat waaromireDt geen eeoigeiindbeid bestaat Bet hoo dbeltuar acbt het noDKhalgk dat op het gemeeOBchappelgk kioaprogram deae herrormiDgen wortjen lermeld Algemaen Btemrecbt op 21 jarigeo eaftijd Toor de Terkieüng van gemeaateradea en proTinciala radan nrkiezing ita de burgemaeetara door de gameeoteradea berzieoiog Tao de achootiret onTerwylde ufscbaffiag ad de loting intrekking Tan de protectioniatiacbe wetten ea den ocratiacbe herTOrming an de belastingen wgiiging ran de wet op de Nationale Bank en democratische inrichting ran bet landboQW handels en ngrerheidscrediet ferToer ran de grondstoffen tbd landbonw en ngrerbeid op de staataapoorwegen tegen den kostenden prga aanvulling ran de wetten tot beaeherming ran den arbeid Het hoofdbMtunr spoort de progeasisten aan om onniddellljk da kiespropaganda op hnn program aan ta Tangen c In Sofia heeft hel bericht dat de Fans zyn toestemming geweigeid beeft oor den orergang Tan prins Boris tot de orthodoxe kerk een zeer ongunstigeu indruk gemaakt Indien de Torst ni t door ean proclamatie doet hakend maken dat de plechtige oTergang zal plaats hebben en wanneer is ean crisis onTsrmydelyk Een terugkeer tot de politiek nSlamüoaloff kan aleobta tgdelgk helpen De Toist heeft zelf de Rnasisobgeiinde ataatknnda opgewekt in bet land en wanneer thans de meerderheid Tan het Tolk zegt dat Bnlgarye zonder Bnsland niet kan bestaan herhaalt het slechts de woorden Tan den rorst De deputatie naar Rusland was hst werk Tan den TOrst Clement had Tan Ferdinand zgn instructies De doop lan den troonopvolger is bat onmiddatiyk gerolg Tan het zenden dier deputatie Bet is thans ondenkbaar dat de politiek Tan den TOrst eensklaps wordt opgegereu en bet is te Terwaohtao dat zonder den OTergang Tatf prins Boris een gevaarlijke rarandering te wachten is Rusland zon een Terandering Tan systeem als een nieuwe provocatie aanzien En dan soa orer het lot ren Torst Ferdinand spoedig beslist zijn Wordt Boris gedoopt dan Terbetert de Torst zjjn eigen positie Tolatrekt niet Wilde Rusland slechte Tcrklaran dat dan de Torat zoo erkend worden maar aan de Newa zwggt men ala het graf L aarbg komt nog dat prinsea Clementine en de TOratio Tan Bnigarga de sterkste tegenstandsters Tan den orargang zgn Zoo heeft de TOrst bebalre rgn politieke ook nog zgn peraooolgke moeialgkhaden £ n bg dat allea het Toornitiiebt dat het Balgaaracha Tolk Boris tot Torat zal rarkiezen au Ferdinand zal verzoeken heen te gaan De twee afgevaardigden ran den nieuwen ataat Utah de 45e ter io da Amerikaansche rlag habben bun intrede in den Senaat gedaan Aan het eind dus ia uii de qnaestie die dertien presidenten der Utaie van Polk af 1844 tot Cleveland toe heeft bezig gabon dan gedarenda welken tgd het aantal inwoners der repnbliek ran 23 millioen tot 70 millioen is gestegen Joist een balre aauw is het geleden dat Brigbam Yonng de nianwa leider der Mormonen door da openbare meaning in Je ooataiyke atatan genoopt naar hg zeide weat waarta toog met enkele getrouwen met wie bg eau jaar later de earata woning bouwde waar nn Salt Ijake City staat In 48 zochten een paar duizend Mormonen deze bnnne nieuwe woonplaats op kozen aen roorloopig beatour mat Brigbam Young als boofd Formeel werd het territoriom Utah met Yonngals gouTerneur twee jiren later erkend Na 1852 toan hg zgn groote troef oitspe lda door de aelwgverg tot een dar Toorname leeringan ran zgn godadienst ta rerheffen wiea de berotkiog snel n zoodat men zeggen kan dat de polyga4nia TJtah gemaakt haeft CTenals men beweren mag dat het Taathonden daaraan de politieke macht der Mormoonschs kerk beeft gebroken Bet niaowa tarritofinm genoot aleobta ean korten tgd ran Trede en met In 1857 brak er aan opatand nit tegen da nationale regeering waaraan mat groota moeite en opoffering door kolonel Johnaton aan einda ia gemaakt zonder bloed rergisten Eanige jaran lang hoorde men niet van da Mormonen maar in 1868 haeft de spoorweg aan eind gemaakt aan bun isolement waarin Yonng earat zgn groote kracht bai gezien doch welke nienwigheid hg toenaanTaarddeen baTorderda Da nienwe tgd waa daarmede Toor Utah aangebroken an toen Yonng overleden wu da ToalwiJTerij van Waahington nit werd Torbodan er ziWermgnen ontdekt waren en aen nieuwa itreemde bsTolking zich er Teatigen kwam toaa werden da oude koloniaten gehaal OTerbaaracbt en daagde da tgd waarin Utah door het Congres ala ataat zon worden toagalaton Dit geachiadde in 1894 in 95 maakt Utaih ign grondwet en enkele waken galadan ia Utah in de Unie opgenomen Da nienwe ataat ia loo groot ala Engeland Schotlaod an Walea te zanan en heefi een boTolking Tan 260 000 tien percent eigenaardig in Terband mat da Troagera polygar mistiache bagioaalan tioii pwMBt utaor manuon dan Trouwen In de niiuwo eonatitutia Tan Ulah zgn aan da Tronwen gelgka rechten als aan de mannen Terleend ook het stemrecht INQEZONOEN Oproeping aan de NederI JoBgelingschap Nog Tcrscb ligt ons allen in het geheugen do verraderlgke inral van Jameson a rooverbendec in de Tranavaal oog herinneren wg on boa oit alle deelen der bescbaafda wereld een kreet van rerontwaardigiog opging over des schending Tan bat volkenrecht en eau betoog Tan ajmpathie roor de kranige Boeren die kalm en bedaard doch met jnist OTerleg hun bedreigde rrgbeid wisten te handbaTon Niet bet minst in Nederland werd niting gegeven aan de aympathia Toor onze atamverwantan ona broederTolk Betoogd werd dat ook wg iets moeaten doen voor de maonen die getoond haddan waardige afstammelingen ta zgn van bnnne en onze vaderen Tan hen wier bloed rloeide in den strgd der Trgbeid tegen het trotsche en oTermachtige Spanje Daar waar wg onze stamgenootan niet sullen kunnen stennen mat kracht ran wapenen galgk andere machtiger rgkan daar is uitsluitend Toor ons de taak weggelegd denhechtsten band die Nederland met de Tranavaal verbindt in stand te bonden namelgkonze gemeenschappelijke taal onze heerlgkemoedertaal v Uiting aan daze gedachte werdjgegeven door dttu hoogteer iar C B Sprayt secretaris der Nederl Zuidsfrik Vereeuiging te Amsterdam doorfde oprichtiog an een Tnalfonds tot instandhooding onzer taal in dd Z A Boerenrepubtieken tot steon dier rijken Tin hun strgd tegen het opdringende Eogelsche element Daarom verdient dat taaltonds aller stenn en sympathie daarom ook Bioeten wg het opkomend geslacbt niet achterblgven en roep ik u toe Verzamelt awe hydrageu op uwe burgerscholen en gymnaaia in uwe atudentenTereenigiogen en andere corporatiSo Oeeft allen en laat o niet weerhouden door de orerwegiog dat nwe bgdrage een drnpje aan den emmer ia want bedenkt dat io eendrachtig samenwerken onze groota kracht ligt Maar bedenkt boTenal dat ons gezamenlgk optreden eene groote raoraele vaarde heeft dat èa hier èn aan gene zjjde ran den Aeqnator het bewga zal lareren dat de sympathie TOor de Boeren ook door het jonge Holland geroed wordt en dat de band die beide Tolken Terbindt ook in de toekomst zal bigvan bestaan en steeds nauwer zal worden toegehaald Namens vele mgner kamoraden O GUNNING Cadet sergeant der genie h t 1 Dblct Artilleriecnrans 28 Januari 1896 In het belang dei zaak wordt redacties van andere bladen aan wie boTenstaand schrgTee niet kon worden toegezonden beleefd verzocht het te willen overnemen Bgdragen worden gaarne ontTangen aan hetbnraau der Nederl Z A vereeniging Rokiu 60 Amsterdam terwijl ondergeteekende ziebook daartoe beieid rerklaard O G 350 Staats loterij e KJaiBC Trekking vao Vrijdag 31 Janaari 1896 No 8870 1500 No 8489 1000 en Premie 30000 No 778 6047 8800 en 18089 ieder 1000 No 408 en 15716 ieder 400 No 48 4044 en SOilO ieder 200 No 1741 8988 697 747 6994 11848 1B022 18116 18 43 18996 10 88 en 10194 leder 100 Prijzen van 70 180 1364 tut 8461 104 4 18811 1 788 18287 940 2448 B411 848S 10484 18230 1 800 18803 398 2638 945 8498 10689 182 7 1 944 18310 4 0 2713 IS104 8618 10686 13273 18081 18397 466 9797 6129 8 64 10716 13277 16190 18 33 606 3196 6243 8 78 10893 13310 16277 18 48 54 3286 261 8619 10909 18368 16360 185611 801 3395 6 83 6613 10919 13383 16363 18 69 678 8348 S639 8616 11077 13806 16398 18 99 731 3479 6810 8864 1U7S 13489 18430 18694 761 3493 0637 8918 11980 18602 18618 18835 770 8543 760 8948 IISK 1367 1 38 18979 796 3689 7088 897e 11319 13739 1 1 19I S 888 3764 7071 9108 11331 13748 16769 19991 1969 87 7 7074 9176 11412 139 9 10788 19293 127 3788 7108 0205 11 28 14196 16792 19839 1812 8809 7 07 9989 11713 14949 188 4 10583 1380 3911 7548 9988 11768 14319 16884 19899 13S1 4009 7679 9941 11998 14848 17018 19606 1879 4108 7610 9896 19097 14488 17061 19899 14 7 4119 7688 9897 19197 14438 17180 10684 1480 4134 7897 9363 19430 14679 17819 19914 1698 4873 7799 03 7 12461 14780 17389 19983 1636 4415 7816 9884 19461 14878 17462 19988 1787 4610 784 9010 196 4 1499S 17481 20166 1884 4674 76 1 96 8 11609 1 066 17649 20175 1900 4686 7969 9671 19613 1 096 178S6 20920 1945 4687 8188 9792 186 1 498 17820 20419 9101 4789 8910 9796 12692 15498 18080 20602 9108 4921 88 9867 199 1 15 88 18110 20876 1181 071 8894 9873 19968 1 5 18160 20686 9973 6193 8398 10089 18001 1 898 18181 90882 9849 998 84 0 10413 180 9 1 S9 18118 20909 DASSEH EN LINNENGOED A van OS March Taillleur Kle weg E 73 GOUD A Beurs van Imsteniam 311 JANÜABI Torkia lolkr Nsniamio Cert Nad W S fV 91 99V dito dito di lo 8 lOll dito dito dito 8 iOO HoMOAl Obl Uondl 1881 88 4 iTiui lusohrijving 1862 81 5 80 OosTZNB Obl in papier 1866 5 83 88 dito in zilver 1868 6 84 84 PoaTTJOil O jlig met coupon K 25 OC 63 V 97 8 l 98V lOC i BV 79 90 91 114 9IV Vl lOOV 98 O 779 860 109 67 100 805 143 77V 101 100 143V 99 71 98 U2V 184 153 102 52V 156 99 i 63 78 103 108 lOl s 20 911 dito ticket 3 RuaUHD Ubl Binnenl 1894 4 dito Oeeona 1680 i ditoliijltolhi 1889 4 dito bü Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 l dito dito dito 1884 ó Spihji Perpet ohuld 1881 4 Toaisi Gepr fJon leen 1890 4 Gec leening Mrio 1 im leening aerie C ZuiDAra ttap v obl 1S93 Muico OM Buit Sch 1890 6 VaNBZURLi ObL 4 onbop 1881 Amstudam Ohligatien 18 3 iloTTaaOill Slod leeu 1894 3 Ntu N Ut HacdeUv aaud Arendsb Tab Mij Oertificnten DeiiMaatAchappü dito Amli Hypothüokb pandbr 4 Oult Mij der Voratoul aand b Qr liynolhoekb pandbr 3 Nadortaudaohe bank aand Neil Handelmaa h dito N W Il Pac llyp b p ndbr 6 Kolt Hypotbeokb pandbr 3 Utr Hypotheekb dito 3 UosTIKa Oost lloDg bank aand ttuBL Hypotheekbank pandb 4 AHlaliu Fxiuit hypoth pandb 5 Majw L 6 Pr Lien eert 6 ID Holl U 8piwrw Mij aand Mij tot Ihpl T at 8pw aand Nad Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 189i dito 6 lTlLIs 8poorwl 1887 89 A ïoM S Zuid ltal Spwmü A H obl 3 69 52 PoLiN Warwjhan Weanen aand t l56 4 ttoaL ör Hu 8p Mij obl 4 99 99 Balliaebe dito aand 6S aB Faatowa dito aand 5 Iwaog Uombr dito aand 5 Kunk i b Aiow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 AHsalla Cent Pao 9p Hij obl A Cbio k North W pr aaud dito dito Win SI Poter obl 7 IH Denver t Rio Gr 8pni oort v a l8 13 Ulinoi Central obl in goud 4 101 LouiiT iNa li illiiCürl v aand 46 4jl Mexioo N Spw Mij lelijp o 6 102 Uias Kauaaa T 4 pot pref aaud ll j 11 N ïork Oulario WmI aand 15 1 I dito Pennl Ühio oblig 6 109 Oregon Calif Ie bvp in goud 6 99 831 8t Paul Minn Manit obl 7 107 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 101 dito dito Line Col Ie liyp O 5 34 iUnada an South Cort v aand 51 Va C Eallw k Na Ie h d 0 O 13 Amsterd Omnibus My aund 219 Itottord Tramweg Maats aand 185 Nio Stad Amsterdam aand 8 108 Stad Kolterdam aand 3 107 ilILOlz Stad Antwsrpn1887 2 108 8ud HrUBiei 1886 3 109 Mono Tbei liegullr Ooiellsch 4 118 OoBTlKR Staataloening I860 6 125 K K Oost n Or 1880 3 164 irkïut Stad Madrid 8 1868 84 Nan V r Bm Hyp Spobl eert 113 adv rtenti£n ATT Vflil vorderen hebben of verschul digd mochten zgn aan de nalatenschap van den Haar C V MW UBH MliVIJH alhier wordon rarzocht daarran opgara of betaling te doen roor 15 FEBRUARI as aan dan ondergeteekende A DOBTLAND Sr Execntanr Tot Tarminderden prgs TB KOOP eana groota partg rerach aangeToarde SPARHOUTEN lang 7 k 9 Meter nitmnntand geschikt Toor LADDERS STEIGERHOÜTEN BULSINGB enz BricTen franco letters il H meen AdTartantie Bureau NIJGH DITMAB BiUtriam j jf A llarwege bekroond met EeraDiploma s Gouden en Zilveren Medailles boneTens Eero Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Clüaigo 1893 is het Wereldbertemd Druiven Borst floiiij Exlratl MELIANTHE UIT 01 Machinale Fabriek DE UONIOBLOEM TiN II I van Schaik Sü € o geTCstigd te s Oravenhage Gesn middel is of kan worden uitgaTOiiden welke de Meliauthe orertreft het is OyUEUBOKPBIjIJK het baste middel tor wereld hetgeen de Tele en verschillende bekroningen getuigt Het Terzacht en geneest OS Ml l OELIJK de atraugate hoest en rerouderde borstkwalen Dadelyk na het gebroik dar MBLIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden H groote debiet en de Tole attestlb aan de MHXIANTHE bewezen zgn de orertuigiug dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gaateld De MËLIANTHË is rerpakt in fiacons Tan 40 ets 70 ets en 1 met gabrniksaattwijiing Toorzien van ons Hande1ame k gedeponeerd a d Rechtbank te s Oravenhagt aUr Verkrggbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Oouda E fl va MILD VeersUl B 126 te rtouiio A BüüMAN MoordrxAl J C RATELAND Bos cqp B T WIJK Oudewofr aMBM iMasnassMaHmiiaHiB n FINALE IIITVEKHOOP Winterartikelen ZIJDEN STOFFEN PLUCHE FLU WEELEN ASTtlAKANS MOFFEN BOA S KRAGEN HANDSCHOENEN BLOUSEN enz Tegen ftpotprifmeu ar Zie de ETALAUK WISBRUN UFFHANN MARKT 13fi FEANSCHE STOOMVEEVERU n Ghemlsclie WisscberlJ Tin H OPPE IIEIMEll 19 KruUkade JtoUerdam GehrcTeteerd door Z M den Koning i der Balgen lloolddepftt Toor OOUDA de Baar VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en Terran tu alle Ileereu en Damesgarderoben alsook alle Kindargoederan Speciale inrichting Toor het stoom n Tan pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goeder n hetzg gestoomd of erorfd worden onschadeljlk loor de gezondheid on volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn da prijzen 25 gedaald Te stoomen goi eren als nieuw alleTarhaar in 3 dagen ta Terren goederen in eana weak itOPA PDIKE OUDE t 8CHIEDAMMEH GENEVEE Merk NIGHTCA T Verkrüibur b M PEËTER8 Jz N B Al bewijs vsn echtheid isi cachet en kurk steeds voor zien van den naam der Finns F HOFFM