Goudsche Courant, maandag 3 februari 1896

OVERUiDEN 26 Jan J C Ham 6 m C tan Vollenhoten 86 j Goedkooptte Adre Het bg elk pakket te ta igen aantal donanererklariogen bedraagt twee Door de Zoid Afrikaantcbe Rrpab itk wordt geen tcbadelootttelling verleend in ge al tan betchaiJigiog of verliee van een pakket De terzendiog zal getcbieden roei Dnitecbe pakketbooteo welke oai dn 4 weken 29 Jan Febr en l t Miart iik tan Uimbarg naar d üelagoa Üaai tertrekkeo Dr FranKhe potlinrichting te Hhodee in Tnrklie il toor de i dientt der pekkelpoetopengeitald Benoemd 1 Febr Tot brie eogaarder ta Soetterberg B M te Kolita thant poithode aldaar 16 Maart Tot directeur tan het Pott nTeli raafkaotoor id Omii en E T J Dinauz thant directeur tan het pottkantoorte Ijtren Verplaattt 17 Kebr ecnmniiezeildtr Potterijen leklaaae H Ijping Wi titn Amtterdam naar het8 ioorwegpottkantoar no 1 atanilpliiatKAmtterdam P H L Verwej tan Zwolle r aar het Öjioorwegpottkantoor n l atand plaata Anitterdam G Brucb ran Utrechtnaar nOratennage P M Galand tauhet 8poorwegpottkantoor oo 1 atandplaattAmsterdam naar Utrecht D H ao deWerk tan GratMnhoge naar ItotterdaiuM Ü Henneqiiin tan Ut euwarden naar t Grateohage J J C Stottvrbeim tanArnhem naar Ijeeuwarden de commisxen 2de klaate M 1 de Jongh ti n het Bpoorwegpoitkantoor no 3 ttandplaate Zwolle naar Zwolle postkantoor S ftegndert tan het Sp orwegpottknntoor no 4 naar het Spoorwi gpoHtkaotoor no 3 laudplaatt Zwolle A de Kok tan Miduelbarg naar Amsterdam H J Huiiket tan Gratruh naar Middelburg Ë Vo rbg itan Hotterdam naar hec Hoofdbestour K 0 van der RamhorKt da Bronwer van Oordfecht naar Zutphen K I tan Hcheer vnn Leeowardeo naar Dordrpcht A Wychgel tan Hchddwolde van Groningen naar jeeuwardeo l de comniiexen 3ile klaaee W Iloetert tau Mfen uaar het Spoorwegpostkantoor no 4 standplaats Arnhem U H Mnldtr tan Winschoten naar Groningen 0 Zwaanshals tan Amersfoort naar t Hertogenhotoh C Willinck van het Spoorwegpottkantoor oo 2 naar Amersfoort de comniibten 4de klasu J II VpgtJr van Leiderrnaw Alfen G A Print iin Kenkum naar I ideii tgdelgk J K J Bnuing n Venloo naar Winschoten A Saodberg tan Ti 1 naar het SpooN wagpostkaii or no 2 G J H Prick van Maastricht naar Tiel 16 Kbr D klerk der Posteröen en Telegraphia 2tle klaase ü A Bos tan iloermond naar Ornniugen postkantoor de klerk der Telegraphic 2de klasse M A J tan Eogers van llolterdara naar Roermond 1 Maart De klkrk der Postetaen l te klasea B Hondelink tan Waganingen naar Gioenloo de klerk der Posterijen en telegraphie Ute kissse W tan dtn Boicli tan Hengeloo naar Wauaniogen de klerk der Poiterijen en Telegraphie 2de klaaee J U A Vooren tan Hilttrtuiu pottkantoor naar Hengeloo Oterledtn 16 Jan De brietengaarder te Koodetchool J Alkcma zooala de HoUandera worden bebandald door de Ëngetacbe regeeriog in de Kaapkoloaia eo Natst en zooata de Ëngelscheo worden behandeld ia deo Oraoje Vrgataat De beer White mef nt klaarblgkalgk dat bet onTöorziebtig en ooTaderlkndalievend ia te verklaren dat de Uitlaoders reden tot kl eo hebban Dat ta niet onze meeoiog en bet ia evenmin de meeoiiig ven het Engeltehe volk en van dH ËtigeUche ministers tooala uit boa redevoeringen duidelijk il op te maken Te iiome blgft meu nog aitgd even pesai mistiscb gezind ten opzichte Tan helgeea io de kolonie Ervtbraea TOOrTelt Vooral de tgdiog dat koning Menelik oa de ontruiming Tan Makallé in weateljke richting Toortr kt is in militaire kringen met bezorgdheid vernomen Immers men ziet daarin bet bewgs dat de Abeaainiscbe vorst kolonel Galliano eo zgne oldaten ala ggzelaiita fMtboudeode bet voornemen heeft generaal Baratieii i stelling bg Adagbamas om te trekken en den generaal van een anderen kaot aan te valleu Zoo o a betoogt bet militaire blad lEaer cito c Deze marseh van koning Menelik oit eeo strategiach oogpont beachoovrd ia reedi een overwinning vuor hem want hat Abesaininche leger is on den neui tau generaal Baratteri voorbg getrokken zonder dat de generaal wegen de bekende onderhandelingen van deze gelegenheid kon gtbroik maken om deo gand aan te vallen Van daar dan ook dat de Italiaanaobe regeeriog gelgk door bet Berliner Tageblattc wordt gemeld uenaraal Baratieri beeft gelaat alle onderhandalingeD af te breken geen bode vin koning Menelik meer te oatvangen eo on erwgld over te gaan tot den aanval zonder zich erder om het lot der koloone Galliano te bekommeren Voorts wordt er nog bggevoegd diit generaal Baratieri reeds van Adaghamns met zgn leger i opgerukt naar Adua waar koning Menelik h eerst tot keizer van Abeatimë wil lat jw onen Indien dat bericht waar blykt u beide l era elkur spoedig ontmoeten De Italia Milit re vikomt tot de conclosia dat deze Afrikaaoafhe illdtoobt meer en meer bet karakter van een fgrooten oorlog begint aan te nemen Daarentegen blgftde Opinione goedimoeda en geloofd dat koning Menelik de Italiaanaehe gevaogeoefei wal zonder varderen ttrgd zat uitleveren De Pargache Tempa bevat een lang telegram over hetgeen generaal Wearier bij bet Tarlatan der buTen Tan Cadiz gesproken heeft Hg acibtte sich zeker tau de overwinning op Cuba maar niet zoo spoedig als de natie wel hoopt en verwacht Voor een behoorlgke pae ficatie van het eiland rekent hg minateus twee jeren noodif te bebbeo lig herinnerde aau den vurigen opstand die 10 jaren gednnrd beeft Een ongonstige factor is ook dat men tot de oproeping der volgende Uabtiog geen versUrking meer zal kunnet zanden want da reaerve op te roepen ia z i ilaohts als niterite maatregel mogelgk Het zoo hem ook niet verwonderen ala man in financieele moeilgkhedeo kwam maar hg had toch goeden moed op dan uitslag Zoodra de nu opgeroepen versterkingen zullen zgn aangekomen wil hg vóór alles de prolinciëo Mataozaa Havanah en Laa Villas van opstandelingen 7uiveren en daarmade hoopt hg binnen enkele maanden klaar te komen Man moet het woordje zuiveren echter niet al te Utterigk opfatten want meu vergate niet dat zelfi in tgden van vrede wel eena rooverUendtm de Ooboaoscbe provinciën doorkruisten De woorden van den generaal hebben io Spanje geen opwekkeuden invloed gehad Zg beveatigen de uitspraak die maarschalk Martinez Caaipoa reeds voor garnimen tijd haaft dAn hoori U dat bet onderdrukken van deo opstand tgd en groote opofferingen sal koatan Zo la per telegraaf ia gemeld baeft df Benaaticom missie in de Amerik Unia het in een motie uitgaaprakao dat na eindelgk de ummmmm L van OS Ai Matoh Tailllanr KWweg E 73 GOUDA brieteogai HuiteulandSch Overzicht liet KngeUcht ministerie tbu koloniën maakt de rolgende offioieele keonitgeTiog openbaar In de laaiate dagen ztjo aan TerBchilleode ndreasen telegrammen ootfangen Tan Buteche iiigav eteoen te Johanneaburg die den ütant T n znkeii aldaar aU onrualbarend Tooritelleii Dfift telegrnramaa ago bgoa alle ongeteekeiid TUd van Greeuwklj 1 41 1 11 Uirecte SjMMirwcgverblndlDgen met GOUDA 10 17 06 1 40 10 7 47 lO tl 7 H Agentuur hg de Firtna Wed B SNANteGonda 7 4S 1 07 e eo D4 D H Btae oU 7 u Mn oi i 8i m i V J H M r ó V V 5 1 i i o V B k v t tit gaT9 04 1 1 10 37 1 4I I 11 14 li n 7 10 31 11 41 1 1 3 03 lt4 1 4 47 I J 31 3 81 10 13 7 10 10 1 8 34 03 17 7 13 3 43 10 87 30 4 43 3 1 3 f 4 t 10 01 ei 7 11 10 l l ♦ ♦ U O 1 i i urNo ÏÏorp Uldaah ad ea Bleis k tniltw Uekairfar De U un v a U A kmu ii Coaranti wtrdta ZtierdagftToad tustcbea de droge l cioor over verlotiDg tao pek eo md poftduiTtattatooDiteUing MngeDMm erraifc door de Tolgflsde bUoka vtruo Dexe wiater D wiatar die Mm yzig kond on NederIwd bwuwkt Q elke urt o elk kftDul b dtkt met hik ipieffelend ge dte koadi wiuter ia iso t t r el uobt en goedig fsa gemoe Het dnDite Tlie j spreidt bf oïet tot Umad vuor d öierftQ ichMti die bunkert uur den barden wfg den rloervao krittallyo Ue iterreo tiatlaii MOti dea nacbti met veelbelorend licht maar i morgesi komt een dikke miat dia met zyn Tocfat de aarde dekt eo boom en kroid eo bo aa dropplend vatt van tak an itam opdratiig waeken grood Of wolkey pakken zichteEaatii baloveod naeaw voor d urd maar grgzer grgter wordt haar kieur enioeeaw wordt watar waar De jeogd dia nueeuw oor ieüaTaart Toor pop Q bat baiioeft kan raatig peUn laoga de atraat met koikkeri dag aan ó l e lehaiteo die dan wiaterlgd aan wal rya vaatgameardy ig vareauimmer ong atoord b ffacbt naar markt eo aU Wat of dan winterTori t beweegt tot Kolk een ucht beitaur gren die bet waat ef giaaen kati geen die bet oaa Térklaart Man aegt bg n roor d armen goed foor itedeD mUacbien waar maar wie xgo blik lUat ofer t reld en weet wat t laud beboeft spreekt ala tgn Tante roeening uu de wiater ia wel goed maar t geld t loon oor d arbeidaman betit de landman niet t Ia leeg dai leeg ia t oreral men tiet j eeu menacb op t feld ea ook geea rgd ra op t baaii Tan Rpiegeleod kriatal O winter m t u grgïen banrd aw woad ren toorarataf geef enkele dagen loeeuw en gi tot rrengd Tan menigeea tut hulp voor d ertuea werkmaniatand die loon Tour arbeid vra t en door nw ya en door uw aueeaw dien arbeid ook ferkrggt Id varband met de fraude gepleegd hg de faeorea M van Deld n Zo te Gronau Ternamen wg nader dat de Terduialeriog thu goederen reeda circa 2 jaren moet behbeo plaa a gehad en dat da ontrouwe beambtitii er ten bniie Tan een in de buort der fabriek wouhodeo kroeghooder eeu noort magazgu op nahiel den van waar de Teriendiogen geregeld plaat Toodeo EUeda agn 13 parooneQ ter beacbikkiug der JQttitie te Ahana geatald ToFD de po itiedeataiwlplutaontdfkte moet de voorraad niet ign roedagevallen h tgeen met bat oog op dan geregelden afset aear begrgpetgk ia PosterUen fn Telegraphle In ferbkuü m6t eeQ wyKiHiDg iu le fftsrt Mil il Uuiuohe paketbooten fu Bremeo natr Naw York ui de iirü iDiliDK tiid brie eii en Mdare lukken nur Noord Amerika en naar Ciin ao tot nader order platte bobben ali lotirts naar Noord Amerika Dei Dinedage en bovendien den 14fln Meart langt den wok nu Southampton por DoitKhe paketboot dea Vrüdagi langs den weg Tan Qaeanitown per Urilicbe paketboot naar Cnraijao lei Dinadtgs en borendian den 14an Maart a langt dan weg tan Sonthaniptom per paketboot dei Vrjidagi mat oitiondering ten Vrgdag diB I3 ii Maart a i langt den weg tan Qoeenttown per Britioht paketboot Het pottkantoor ta Oroia Mehedintii in KoamauiS it toor den dientt der pakketpoit in het internationaal terkeer otwngeitald Door taiaoheBkomit tan de Duvltche poiladminiitratie knnnen gewone pakketten het gt wioht tan 3 ttlMi o B woi flea tenooden ulSFSt Zuid Arrikaantobe lUpnbliek Traniitnal 1 40 I 4T 1 14 V Ol IO I t7 0 t li a i4 80 7 1 Ï W 7 7 7 H I i m i ii t ii t si Ooudt Heanlnclil Nle werV tk Oapell Rotterdam Saltenlaia Oapalle Hieuwerkerk Uoordrenkt Oaudn rpi Ueada I SS 37 7 13 3 3 11 t ndew 3 30 34 Woetde S 3 7 03 1 Ulreeh 1 t 8 ♦ t f Nair Amiterdtis 8 81 1 81 tJouda 4 87 3 14 A m tcTdatB C St Stept Bet ia Nederland te heff o port bedraagtf 2 9 en fr 40 toor elk pukket maar koman klaarblgkalgk Tan tea kleine greep Tan peraoaen Daar de miniater ren kolooiën niet gelooft dat zij een wire Tooretelling tad den toeatand gefeu beeft hg den Britscben agent te Pretoria teleKraphiacU galoatrueerd naar Jobaaoeabnrg te aao urn Tera ag ait te brrngen o er deo toeataod en indieo bg grieTen rao driogandeu aard fiodt die Tatbaar xgn Toor heratel daarop de aandacht te veatigeo Tan de TraotTaalacbe regeering die naar de beer Chamberlain Tertronwt in taat en geneigd al xgo de noodige stappen te doen Ër il miaacbieo aldua eiodigt dit communiqué een kleine minderheid an per ioaeo financieel betrokken bg deo Rand die geneigd r go opuieuw troebelen in het Igtah te roepen en dit ia een zaak welke de mtniater ter OTerw iug aanbeteelt aan de aatideelboudera en andere belanghebbenden Uq Timt i ic g at Toort op zeer onaangename wgxe en met Toorbgxien der meeat primitieTO begiQHiSQ van pohliftke eerlgkheid o er de TraoaTaalacbn qnae tie oojniate mededeeliogen eo beschouwingen te publiceeren Dit heeft deo eonaul geoeraal der Zaidairtknanscha Knpubliek den heer Mootaga White tti toe gebracht aau het blad eeo schrgren te zenden waarin hij wgU op het a felaelmatig troTen tan Ue Timea om de Traiisfalara en hun regeeriug hattjtgk loor te stellen Punt TOor punt gaat de beer White de beachuldi giüg n Tan de Timeflc en baar correapondeoten na dat de regeering der Zaidafrikann che republiek da conventie Tan 1884 geschonden xou bebbeo dat de tertegetiwoordigera der Hspubliek in Tarscbillenda hoofdslt dflu onderbandelan orer bet loiteu vao tractateo dat preaideut Kruger ziju beloften rerbroken beeft en dergelgke Voor de zooTealate maal wgot de heer Montaga White er op dat niet TrauaTaal maar de ËugeUche Carted Companyi de overeenkomst Tan 1884 fcboud dnt TraosTaal bet TuUte recht beeft tractaten met Treemde mo gendbeden te sluiten mita de regeeriog die onderwerpt binnen aea maanden aan Engelands goedkeuring en dat de president ge handeld beett naar bet eigvn ourdeel Tan ËDgelaiidi miniiters met kalmte bezadigdheid en grootmoedigheid Ën de beer White maakt dau Tan de gelegeubeid gebruik om nog eens het gehee e znndeuregister Tan de Uitlandera op te hilen hun weigering om mee nit te rukken tegen Malabocb de beleCAj der Tlag eu der TransTaaUehe regeeriDg wiameuswermg oui do regeeriug ovTer te wirpeo en het binneoainökkelen tsq wapenen De tTimeac wijdt eengeheel boofurtike aan de bespreking Tan das n brief De beer Muntagn White had er op gewezen dat detTimaacateeJidaTraniiraaUcbe qaaealie onder bat hoofd Koloniën bespreekt en hierin eeo beleediging gezien voor de ouafhankelgke Eiepubtiek Uit zegt het blad is niet rreemd da TransTaatache quaeatie wordt In Engeland behandeld door den minister Tan koloniën Het blad Tolgt dat voorbeeld eo bespreekt de TransTaalacbe qnaeslie als een koloniale zaak Dit is geeu loorbgzien Tan de onafhankelgkheid en de rechten der Z A Aepubliek Maar de belangen an de TransTtal zgo zoo samengewe en met die Tan de Engelsobe bezittingen dat de Itepnbliek in dien sin deel uitmaakt Tan het Ëngelsch Koloniale stelael Dat da Sngelicbe bladen iii TraoiTaal op geheel anderen toon orer de TransTRalache regeering spreken dan de HoUandscha bladen TÏndt de Timei niet bnitengewooo Wie het meeste Igdt schreeuwt het bardat en wie geen klachten heeft iwggt In Zoid Afrika Igden d Ëngelschen onrecht ran de tgde der Boeren Het blad wgat r dan op dat bet de qoaestie zoowel ran de zgde der Boeren als van die der Uifclandera heeft bescfareTen en dat bet zich niet bewust is faitea dte gouNtig voor de Boeren zgn te bebbAn verzwegen En ten slotte zegt bet blad A1 wat aau de Boeren gevraagd wordt ii de ËngeUchen in hun land te behandelen e P Wliiterdlensl 1895 189 AaogevangeD 1 October SOllDi ltOTTÏEDill S7 l S 10 04 10 11 10 18 10 7 I I ll I IIS 11 43 U tl K8 3 Si 10 08 t 44 4 40 4 47 4 04 i ll 4 01 i iO ll tO 1 4 1 SI 1 61 I OI 1 4 i ll 10 14 11 01 U Ot U U 11 14 U O 11 l 4 8 M J 44 4 80 5 4 7 U 7 1 1S JI 4 17 7 t 04 t 0 01 1 31 11 4e Il t 10 0 17 17 1 14 41 3 47 tl 4 10 it ii a 4 li ll 1 44 3 40 4 01 i iO t 4i 7 M I M HOTTKItDl M e O U D a u to I IO 3 43 ai l tO 11 10 1 10 1 lo ie lO i 10 4 i n S M 4 40 4 01 l tl lO U 3 11 11 01 D N HAIS OOUDa sHageS 3Y7 0 7 4 8 l3 l 4 1 0 1111 83 1 13 1 88 144 1 58 8 43 4 13 3 17 08 7 38 38 Voorb 3 57 i l l l l 1 Z Zegw H 10 8 1 33 8 SU Z v fl 1 48 I 0 8 10 0 Onoda 887 30 3 18 9 B 10 1310 5411 06 11 431 17 8 14 8 4 18 4 48 3 47 80 8 S8 lO li 8te t U Bleisitük lraisweg en Nooldorp Leidsohtndam ta Hekendorp utIsoh t g oud I 1 50 8 09 9 07 9 8 3 S tS 8 41 11 4 lO St 10 54 IO 11 84 ll l 10 13 11 31 10 81 t 44 11 07 1 8 Utreekt Wotrdea Uadtwattr Seada 7 5 8 11 k l 8 3 8 10 3 8I4 4S 8 4 1S 1 13 4 14 3 4 4 87 S l 7 0 Aautvidaii t Si AmdB 7 8 10 11 11 811 3 48 iHSTlIDAli eOUDl 1 10 4 1 13 4 i0 8 13 7 4t 1 45 rlM4 l ll 8 80 S iO 7 43 8 4 ll U Uafpaa ta BlaUwtk Knliwag a Ko tey I M n k a da m an Uakaadotp id waa gekomen om de Cabcon ala oorlogtoefudt ptrtg t trkaanan Volgana dan corratpondant tan da tlndép t ia bat moeieiyk sieh een denkbeeld t maken tan de terontwaardiging welke dit toorttel in Madrid beeft terooriaakt De bUiden terlangen eenparig dat de Spaaniehe regearing £ ngelaadi toorbeald tolge en te Washington aal doen weten dat Spuije geen bemoeiingen tan inderen mat haar eigen aangelegenheden dnldt i INaSZONDEN M k BtJaetmr Gaarne bad ik een plaatsje loor bat tolgaod Zaar belangryke taken op het gebied tan ondeiwya aijn in den laattten tijd in den Kaad bahandald Mit balangitellmg lat ik dat in de sitting tan 17 Jannari een nieuwe terordaniug op het ooderwjjs door B en W aan den Baad wat aangeboden Het tertlag tau dan raad is nu tersoheoen eo ik heb die terordening eane goed geleien Wat ffl j nn in dia nienwe terordening trof ia bet opheffen tan de 7e klatta tan di 1 Bnrgertehool toor maiaiea B ao W maeoen dat daardoor bet aantal leerlingen op de 2e Bnrgertehool toor maitjet teer tal worden rermeerderd Door B en W wordt tarder een teer gonttig oordeel oter de tegenwoordige inrichting dar Ie Borgertchool uitgesproken en o a geweten op het toenemend getal leerüngto Ik begryp dan ook niet waarom dete aobool die door de borgery zoo teer wordt op prys geateld moet worden onthoofd Ik geloof ker dat het B eo W reeds bet eerste jaar tal tegen tallen wat betreft bet getat meisjes dat naar de 2e Burgerschool otergaat Toch aal dete maatregel wet in bat welbegrepen balang tan het onderwgs ign en aangeaien ik tan ouderwet taken bitter weinig tentand heb wil ik er ook niet rerder oter praten Maar rni rgit bjj my de traag wat moeten wji burgert beginnen met onte meitjee als ze 12 jaar zgn Volgent B en W naar da schoot tan Mej Bander zenden Maar ik termoed dat er met mg tele zeer tele burgen lyn dia dat niet kunnen doen Waar de belaitingen in de laattte jaren zoo sterk zijn toegenomen is het mg niet mogelgk ook xaar wser f 40 in plaati tan f 18 tehoolgeld ta betalen als straks mün dochtertje 12 jaar is Er blgft dan toor mi nieta andert oter dan mgn meisje dat ik toch nog niet tan school wil nemen nog maar eeu jaar of twee bg den heer Cittett in de Ge klaase te laten floogttwaartchijnlijk tullen da meeste onders eteneeoi handelen en dan ia binnen een paar jaar de Ge klasse zoo sterk bevolkt dat splitsing noodig is met andere woorden dat er tau zelf weder een 7e klasse untetaat M de R Ik eindig met den wensch dat da Baad bet toorstal tan B eo W niet zat tusnoemen maar in het belang der burgerg de inrichting tau de tobool tan den heer Van Cittert onteranderd zal taten EEN BURUBR jMckté StadgMooUn Da Comuinie acht het haar plicht n mede te dMlan dat de werklieden die tan at het begin werkiaAm zgn geweeet iu de werktertobaffing bedeuatond hou ontslag hebben gekregen maar dat de werklieden die pas 14 dagen in da werktersohaffing zgn btgten doorwerken en dat zg door da collecte en andere giften in staat gesteld nog enkele werkliedsu nit da inschrgviogslysteu zal z04 ken die tot beden nog niet zgn grpUalat kunnen worden De gehouden tchaalcolleate beeft opgebracht de som tan f 233 80 Bg P W Kamphuizen atiugeu tan N N f 100 DË COMMISBIE 350 StaatB loterij 8e Klasse Trekking nn Zaterdag l Febraari 18 No 8871 Fnssie f 8000 No 1440 eo 1184 400 Ko 11187 ƒ 800 No 11140 100 Frgton tan 70 88 47 3 808 10034 1188 13111 1 80 17885 1811 398 883310850 IIIOS 14030 13737 1 871 3108 7319 980 11048 18798 14980 17184 80084 40 7 9ta 11880 18838 15117 BnrgarlUken Btand OXBOREN 29 Jan Maria Eliaabeth oudüM O Berkhont en M tan Saodwgk IFabr Chtiiitiatn Pattnt Laonardot oodars CrJ Clement en G Rotten OVERLEDEN 29 Jan W Zomer 21 m 30 K da Ngs wed G Vermenlen 80 j ONDEBTBOÜWD 31 Jan A Sandart 32 j en M Klem 22 j M J P Theoteen 19 j ao M J E Tbaaiogh 20 j oordrecht OEBORËN 23 Jan Jan Quirinnt ouden K Stoppelenburg an W tan dan Wgngaard 26 Helena oodan G da Brnin en A Park ttfurs van tlotkrt t Vorkn i l lOOt lOO s i 8 I 8 s I 8 T 97 105 63 79 0 ll s 114 As 41V 8 Vs 84 I8V V s 81 31 JANL ARI KanttLaliD Cen Ned W 8 I dito dito dito i dito dito dito 3 HONOU Ohl Goudl 1881 38 4 iTAUZ iBsohriJTiag 18AS 81 5 OosTZNt Obl in papier 1808 dito Iu lilter 1888 5 PoRTUoAi O jtig mst coopoQ i dito ticket 8 RIISI 1N0 Ukl Bianenl 18 4 4 dito Oaeoos 1880 4 dito bij Kotht l38V 4 dito bij Hope 1889 90 4 lUto ia Koud leea 1883 ü dito dito dito 1884 5 SriH Perpet schuld 1331 4 TuaKiu Gepr Cont leen U90 4 Geo teeuinK serie 1 Oec Icttniax serie i ZuiDAra Kar t obl 1893 5 Mtlioo Obl JluiL Sch 18 U 3 ViNBtiiu A übl 4 onbep 1881 AMtrtaDAM Ubligatieu 1915 3 gorraanu Sted leen 1894 S NZD N Xfr Handelsv asnd 50 Arsndtb Tsb Mg Osrtiluileu 778 bmi Msatschsppü dito 033 Amh HyputbeeÜ paiidbr 4 lOI CulL Mij der Vorstent send 3 s Or H polbeekb paadbr 3 1 0 Ksderlsodsohe bank sand 805 143 77 Ned Handeimaa h dito 143 N W k tiLC Hjp b ptodbr 5 7 i i Rott Hjrpotksekb pandbr 3V 10 1 Utr Hypotheekb dito 1 100 ÜosTBKa Üost HoDK Iwok sand 143 KcsL Hypotheekbank psndb 4 i Ahihikx Rquit bypotb psndb 5 7 Mstv L G Fr liea eert 83 SiD Holl U Spo3r U j sand UI Hij lot Kipl V St Spw asnd 13 Sti Ind Spoorwegm saud 184 Ned 2uid Afrlk Spm und 158 dito dito dito 1891 dito 5 108 50 8 lTU lB Spoorwl 1887 8 A KobhS 4 l s Zuid lul Spwmij A H obl S 5I PoLZM Wartohsu Weenen tad 4 153 Rusi Or aiiss Spw Mij obl 4 l s BsUisohe dito sand 38 Psstowt dito aaud 5 781 wang Dombij dito sand 5 108 t tCursk Ob Aiow Sp kan gbl 4 10 dito dito olilig 4 Anzaiiii Cent Ftc 8p H obl 6 lOlV Ckio kNorth W pr C t saud dito dito Win St Pater obl 7 l33Vs 18 Deoter k Bio Gr Spm eert t s 13 llliaois Cectral obl in goud 4 108 Louisv fcNssbriUet rt v sand 4B Mraioo N Spw Mü lehjp 0 3 10 ll s 1 83 Uiss Kansas t 4 pet praf aand 18 N ïork Ontario k West sand 1 dito Fenns Ohio obllg 3 109 Oregon Calif Ie byp in goud 5 83 St Paul Minn k ilanit obl 7 107 l n Pao Hoofdliin oblij 8 101 dito dito Line Col Ie hyp O 5 34 Cstiu Csn South Cort T sand 58 Van C Ballw k Ntt Ie h d c O 13 Amsterd Omnibas Mii sand 819 Bottard Tramweg Hoali tand 185 Km Stad Amsterdam sond 8 108 Stad Boltonlsm send 8 1071 Ulisn Stad Aotworpenl837 1 3 Stad BrnsMil 1383 103 HoKO Tkeiss BegulUr QMellscb 4 118 s OosTmK Staauleening 1380 5 Ii5 K K Oost B Cr 1380 3 134 irutit Stad Madrid 3 1833 S4i Ntn Va Bet Hyp Spobl eert 113 ZiDVüRTENTIfiN Mevrouw LKVEDAQ dbJovq rraagt tegen 1 Mei eene bekwame KE JK i MI IÜ goed kunnende koken en werken en eene T Txreed e IvCelifl goed kunnende strgken naaien en met een kindje omgaan Zooder goede getuigen on noodig Kich aan te melden TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 172 Goada SPREEKUREN tan 10 tot 12 en tau 1 tot 3 nnr Zondagi uitgezonderd DONDERDAGS tan 8 tot 12 eo l tot 3 nor Opealaie Verkooping HIIIZGN H ËRVEKI O O XT T Ja op MAANDAG den 17eo FEBRUARI 18t det toormiddagt ten Hf ure in het Koffiehuis D Roii iii tan dan lieer KAHliE aan den Kattensingel aldaar ten oterstaau tan den te HwutrteU reai deerenden Notaris J KOEMAN te weten No 1 pE n aangenaam gelegen goed onder houden HKEttEINHlJIS Brt en OnwfffH Tuin aan de Gouwe wgk C No l kadaaterBectie B No 400 groot 5 aren 56 ceutieren Het nuis tbu waterleiding en rele ge makken voorxien bevat 9 kamen meidenkamer jeuken met bykenkeu kelder enz VerhQurd aan den Heer J A P MONTIJN tot denllen No ember 1890 voor 500 per jut met recht op vgf iasr optieNo 2 6 en aangenaam got eo goed onderbonden I Woonhuis M en Tuin wooi de G Gouwe gk C No 34 met een PAKHUIS ot bergplaats daarachter entrge gang of poort uitkomende Achter de Vischmarkt kadaster Sectie B No 1848 gadeeltaIgk groot toor het geheel 3 aren 10 centiaren Het Huis tau gas en waterleiding en tele gemakken roorzieu bevat 4 kamers r older met meidenkamer keuken kelder en mangelkamer No 3 Heti PAKHÜIB KHFeu TPfjf met Kantoortje en Bovenwoning aan de Gouwe wyk ü No 35 kadatter Sectie H No 1840 gedeeltelgk groot voor bet geheel 3 aren 19 centiaren Ue perceelen No 2 en S yn ta aanvaarden den len MKl 1890 Zg worden eerit alzonderlgk en daarna tereenigd gereild en afgeslagen entgndoor de gunstige ligging aau de Groote Vaart zeer g tchikt tot uitoefening tan alle bedrgveuL No i Sen goed ouderbonilen aangenaam gelegei HËEEENHUIS I Brt en Grooten Tnin aan d Tartmarkt wyk U No 240 kadaster Beclie u Noi 1033 en 1034 groot 4 aren 14 centiareu Het Hoia ie voor Jen van waterleiding on vete gemakken en bevat 4 kaïnerti keuken en kelder Te aanvaarden bg de betaling der kooppenoingen Mo 5 Een goed onderbonden gunstig gelegen WINEELHUIS en ERF n den Korten Groenendaal wgk I No 192 kaïlatter Sectie B No 1864 groot 47 centi aren uitkomende aan bet watai van Achter da Vischmarkt Het Hnia voorzien tan gat en waterleiding bevat behalve de winkel 4 kamen keuken gtooten kelder en zolder Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen f Een Wlnkelhuis en Erf met bovenwoning voorzien van waterleiding aan de Kuiperstraat w k K No 217 met wirkplaatt en vrge poort of gang naar de Korte Raam kadaster Sectie D No 326 groot 03 centiaren No 7 Men nVIS en BBP aan de Vronweataeg wgk H No 194 kadaatar Secüe B No 435 groot 21 centiaren Te aanvaarden bg de betaling der koop penningen No 8 tot 15 Aeht AHBHIDBBSWOXiyGXy naatt elkander gelagen ij k Paradgs aan de Togelanzang wgk HK 41 tot en mat 48 kadaatar SecË C No 1982 1 3S 1975 1991 tot en mat 1990 te laman groot 3 aren 77 cegtiarea De peroeelen No 7 tot 14 worden aant afkonderlgk en daarna vereenigd gereild en afgealageu Betaaldag der kooppmningen 36 Maart 1896 Du ieroeelen zgn te b iclkligon de laatite drie werkdagen iiVtr den dag der veiling da perceelen I 2 en 3 nu nwta Mtl grmasi kihbm van 2 tot 4 u ur dd overige pameka van 10 tot 4 uur en atlan on den veikoopdag van 10 tot 11 uur 1 Nadere inlichtingen geeft Notaris KOBMAN voomoenid en tgn ook te bekomen wat petoaet 1 betreft ten kantore van Notaris A U vaa WIJNGAARDEN te Hotunhm en tan al da perceelen ten kantore tan NotaiiaFORTUIJM DllODIll EEVEU t lomL 1 a Hiermede heb ik de eer mjjn geachte Stadgenooten kennis te geten dat ik mgne SCmUEESAFFAlRE ENZ heb overgrrdaan aan M t J UAHtKT Dankende tdor het vertrouwen mg zoovele jaren geschonken beveel i mgn opvolger beleefd in OBd guntt aan Hoogachtend C DE WILDE Under referte van boveniitaande boop ik door een nette eo promte bediening de gunat en het vertrouwen m n voorganger geaehonkan waardig te miüteu Onder beleefde aanbeveling heb ik de er te lyn Hoogachtend U Dinitw Dn M r J MAELET ScliiMm OOCWB C No 7 Otuja 1 Februari 1890 WIIVTGRIIANDËN en voeten worden binnen enkelen dagan totaal genezen door het gebruik van WISTEBaANDBUZALr verkrijgbaar ik lOCfitl por doos bg J VAN OIJE Kletw No 2 Qouda IIITVERKOOP tan alle Winterartikelen ZIJDEN STOKKEN PLUCHE FLÜWEELEN ASTUAKANS MOFFEN BOA S KRAGEN HANDSCHOENEN BLOUSKN tnz Tegen Mpolpr mem urnZie de KTALAUK WISBRUN UFFMANN Cognac fii Boii Dt oooKAo rm woa wotdt ctuvasé ta t da kmMBée ilsssaia tsa t Utir lakaaa P H J V WANKUM HELKERT üstthavan MAUKT 130