Goudsche Courant, maandag 3 februari 1896

S4ste Jaargang Dinsdag 4 Februari 1896 INo 6881 mmm tmm Nieuw en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regeU è 60 Centen iedere reg l me r 10 Centen Uroote letters iworden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uit§ ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k met uitr ondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden i 1 26 franco per post 1 70 Ahonderlyke Kommer V UF CENTEN Jloht kortotn g yg Ailiirliii ExiMlter da tnoli r id Biiihln Il k V Goud Ijy A Wül Fl Markt A 1Mb DE LAAT B VAN BON iiiotbeker U rkt Upeobare Vrijwillige Verkooping Büim SOM X l NotorinH jttOKNBNÜAAL K Oê Gouda in TOürnemeni op MAAN Dag 10 FBBItUAUI 1890 dn loormiddigii 11 uur in het UOt l iiii Ptuir un de Markt te Gouda in bet openbaar te Teilen en te Terkoopen 1 Een gued onderbonden HVIfi roorüien ran waterleiding laetEUFen grooten TUINaan den Katteuiingel Wyk Q No UI groot 3 Aren 36 Centiaren Het Huil berat beneden 2 Kamen en Soite Alkooi Tuinkamer en Keuken en boren Voorkamer Tueeebenkamer Achterkamer en Kolder en i rooreien van velerlei geriefeiykheden 2 Man HUIS Toonien tan waterleidingen ËSF aan de Znidzgde ran de Uoeleeteeg Wyk L No 241 Verhuurd aan A J VEKSCHUT roor 1 75 per week 3 Ben HVIH en ERF met opaif gronden SCHUURTJE aan de Smille Zyde ran de Karoemelknioot Wyk U No 371 Verhuurd aan A nu BAALENroor 1 00 per week 47 Vier UVIZBS en EHVEN in de Kak Wyk L Noa S02 263 264 en 26 Verhnnrd per week No 262 Toor 1 on de orerige nommere ieder foor 0 90 Te beiiobtigen Het pand tub 1 op W0EN8OAO en DONDËROAQ en O FEBRUARI Tan 10 1 uur en de oierige peroeelen de drie werkdagen róór den lerkoopdag ran 9 1 uur en op dien dag van 8 11 uur Aanvaarding by de betaling der kooppeuingeu op 15 MAART 1890 Nadere information geeft voornoemde Notmie GROENEN DAAL te Gouda J F Cl IJPERS Westeinde 37 Den Haag IA 0 S fawn Verliiim BDinmreii Unitenlandache P 1 A N O s uit Tde eerste fabrieken iu ruime keuie Amerikaaneche HAR M UN I U M S door directe importatie tegen Z K E H LACK prjiaen I n r u i 1 e u van beepeelde Piuao t Ageni voor iuuda en Umslrelieii KLEIWEG ifcÖJPj PD IK E OUDE d t s hiedammer GEEEVEE Mwk s VerkrüglMutr bij M PEETEU8 Jz N li U bewijs vBö üolithoiti ii nchet en kurk steetls vootv tien ven den niiam der Firmi P HOPPE Eijksnormaallessen te GOUDA 1 4 ondergeteekfude t encht dat op 1 APHIL ft kititneH gejiUtniHt worden Aanmelding vóór 1 FEBRUARI bg den Directeur met overlegging van geboorte bewys een of meer getuigschriften en verklaring van ouders of voogden dat zy voornemens zgn bun kind of pupil voor bet onderwge te bestemmen Vereiiohte leeftgd 14 jaar De Direotenr H W HDBSR Gouda 1 Februari 1896 Openliare Verkooping MEÜBILAISESOEBEBEN Xj üe Noiari H GROBNENDAAL JPgjP te Qouda in voornemens op DINHDAG ddn 4 PKUttUARI 1806 des morgeoi 10 uur aan het hain aau de Weitbaren Wyk U nu 2P2 te Gouda in bet openbaar om contanl gfeld te rerkoopen Vm oeilRn en mr j oed oiiderhoadeu bestaande in Salun Aoieablemeut Canapes Stoelen diverse Tafels Bonheor dn jour Schrytbureau Pendules met Coupes Bpi els en Schilderyen Ledikanten en Bedden met toebehooren LinneQ eu andere Kasten Haarden Kachels Oasornuoientlen en Lampen Mangel IJzeren Gangbank Uaromet r en Brandkast Kristal Glas Koiper Tin Hlik en Aardewerk Ën hetgeen verlet ten verkoop sat wordei i aangeboden l e beisichtigen Zondag vóór den verkoop van 1 4 uur t en betaling van 10 cents per persoon ten behoeve der Werkinrichting en Maandi vóór den verkoop van 10 12 en van 2 4 nnr Madere tnforraatiën geeft voornoemden NoUris GKOÜÏNKNDAAL te Gouda Tot verminderden pros JJff KOOP eene groote party versch aangevoerde SPARHOUTEN lang 7 ik 9 Meter nitmuntend geschikt voor LADOERp STEIOERHOUTBN BULSINQS enz Briiiven franco letters f II If Algemeen Adivertentie Burean NUOH k VAN DITMAR Hotttrdam Ti HUUR eene nette Burgerwoning met vele gemakken aan de UOUWE C 103 alhier Te aantaarden 1 MEI a s en te bevragen by den bewoner eigenaar EENI9BEF0T7MTIEE l pu wordt verzocht op ï MEKK t lett ii UIT HST MaUAZIJN VA1 M ftAVKNSVVAAY ZONEN QQRIMGHEM Ddze TUëELëN worden afgeleverd in vendelde pakjes van vi twéé en en half en een Ned otu met vermelding van Nommer en Pryi Toonüen vad nevenstaand kMerk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoeriog van geeerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ EENIO DEPOT derBInsUUaagsoheBeschmt t Het dew hebben wg de eer het geaeb £ pabliek mede te daelen dat de dienst de Begrafenissen tlJdelUk up denzelfde voet zal voorlgezei vrorden l i k Wed VAN STRAATEAi met behulp van L BINNENDIJK Stadübediennnr ilrr Begrafeuinten Qonwe Kttipewtraat uit de FABRIEK van miMDB BBBDKB Mx SoUngeu Steeds voorhand n in Groote Keuze en billijke Prijzen zoowel Tafel Dessert Voorsnïjmes en Vorkea in GEWONE en FIJNE SOORTEN alsmede alle soorten Scbaren Zakmessen Snoeimesses enz BIJ Th SCHMIUT voorheen Wed BOEL8UMS GOUDA HOOGSTRAAT EXPOSITIR iAAL in M mtmWi Passage RAlel Korte Hooggtraa t 15 Tojitoonstelliiig van Kunstvoorwerpen geborduurd op de ECHTE SINGER NAAIMACHINE van 5 tot en met 13 Februari 1896 Dagelljka ooh op Zondag 9 Februari geopend van 10 ii uur rrrr VKI TE TOEGANG The Sioger Hgouracturiog Cooipiiy Hongstniat St6 Hl All teiitooo r tcl le foorwerpen zijn zoniler bobalp aD t e D of ander pparut vulxfli viut uoR wijtiiiic bekeoile echttr belrakkrlijk liobt aan te leeren methoile vervanrdiKil op ilc Ke aii EillITE Sl VEtt KAAMArHIKE voor liaishoud l Jli gebralk T a rfen arlct H 1S3 bericht zgne geachte Stadgenoofen dat hij van af heden r ich belaat met de REGELING VAir BEGEAPEinSSEKT Voor nette bediening passende by dergeljjke plechtige gelegenheden zal zorg gedragen worden UEd dienaar L VAIM DËR WOLF AMERSFOORT 4HBBSFOORTSCHE MACpiNAU STOOl BROOD EN BESGHUITFABRIEK stoom Autoinatiëche 1Valtien Meetfttbrie FUD gebuild Melk TwarebrOOd van de fijniteworlan tarwe allMu met mivere imafxeroomdf lirste roulk vfrmpnKct minateua drie daKeri maliirli blgtrcde ta verkrijgbaar in panvorm geknipt panvorm vloervorm lisrdvorm geknipt vorm plaatvorm Engelsche vorm Duitsohevorm en Oallenvorm in stuka aii 6 Ct 8 ot n 12 ot vloervorm ook van 18 eten 84 ot Als boven maar In Extra fijn geknipt vorm tot 7 lO i en 14 ot per stuk Prima Wittebrood ia puik wittebrood van beite Kronditoffen speciaal Doeourreerend teten zooKeoaaind melkbrood vaa andoren alloen VerkrBgbaar in POQ vorm gemerkt door 3 keepen ia elk einde van den rog s et T ot en 10 et FranSClle Stokken van apecisal teinljikte besle tarwe 6 Ct 9 Ct en 13 Ot FHn gebuild Water Tarwebrood Wijft itaeds naksiijk door puike bloem ia alleen verkrijgbaar in plaatvorm gemerkt met eene snede over den rug m nki t n i i ot eVi ct 10 ct 15 ct en ao ct Ringbroed apeciahteu van ons is onlf aren door rmKen waitrdoor de sneden ronde baaehuiun itelijkaii als molkbrood 8 Ct OU als Waterbrood 7 ot Gewoon Blankbrood mioder wit mam vaster eü van detelfdfl puike soorten tarwe vervaardif l waardoor het een zeer voedaaam en ffoedkpop snikei y k brood is verkr nbaar in stuks van 8 Ot IS Ct 16 Ct 20 Ct an 24 Ct Wij nebruiken alleen cbemisob Culver ZOUt zonder sohadelgke maren en ge garasdeerd luivere onvermengde gist welke dikwijls met aardappelmeel en nfps varin n d wordt l rwijl alle rondstofTen steeils in onS eigen laboratorium naar imnnn 2uiv rheld Sn Voedingswaarde ouderzoobt wordoo aoodat wg leker iqn 4taed8 bet beste te verwerken l e dépi tliouder8 zijn kenbaar aan d póthorden en wagens nti de fabriekstitels en W H MKURSING als opschrift Voor 60UÜA een dë T thoiider gevraagd franco vraeuten flink provifie Q uda Seeipttradruk vaa BaniKMaM k ZaaK BINNENLAND 4 000 DA 3 Febraari 1896 Id de öemaentMttm t tiq Maandag 3 Fa braari leaat mes het Tolgeoda lo de op 24 Jan jl gebonden sittinK va den gftmeeDteraad Tan Gouda waarin Uteden unw6x g waren werd en vooratel tan een d r leden om van een bealait Tan Ged SUten tot niet goedkearing Tan een raadibealnit ii lalie lager ooderwgi bg de Hegentes in beroep t komeo anDgenometi met G tegea 5 ttemmen Volgens het rerelaft io de N R Ct hielden lich 3 tedeo baiteo atemaiing Ëeo bnnoer bad reeda bg d dieeuifiëa Torklaard dat hl oficboon het met den TooreteÜer niet aeni ttjnde de maerderbeid die bet raftdebatluit genomen had niet wilde terbinderen in haar streven om bet beituit te doen baodbaTen en dat bg tich daarom onagdig wensebte te boadeo Wg veroorlofen ona de opmerking dat dv drie bedoelde raadsleden niet Jaièt hebben ge haodeld De gemeente moet worden bastuard o a door besluiten Tan dan Baad eu ditbesluiten moeten word n genomen bestemming Dool onthouding neemt men geen deel aao bet beetonr Ieder rwulilid is behonden de FtèTa ieo aa art 46 gem wet tot medeetemming erpliebt ïea tid der Staten Generaal zef t Tborbeeke in sgoe Aantn op de Qrondw I 280 en dit geldt TOor elk ander etgerend liebaam tin de vergade ring tegenv oordig mag zicbi buiten bat ge Tal dat het ign perioon geldt niet Tan d temmiag ontbonden Dit ii itrgdig met den veeriteb igner plichten Door de politie alhier ii aangehouden eeue roQw die nog C weken geTtogeniutraf moeal ondergaan Daar xg ih eene Aak als getuige ene Treemde oaam bad upgegaven om dete kraf Unog ta ondergaan is procee Ter baal t en baar opgemaakt De beer G N C Tan £ e surnnmeraii aan het sUtion alhier beeft heden ie Utrecht met goed gafolg examen gedaan Toor klerktalegrafist bg de itaataspoorwegen Ia een led D ergaderiag tan da afdealiog Ileaaffgk en omatreken ran d sHoll Maat sdti pg Tau Landbouw ii met meerderheid TftD itemmen besloten dit jaar onder leiding TH den heer A Bos suiTel contolent en landb nwlaeraar een cnrsns te boadsn in aaÏTetbereiding Da laodbonwer J N Tan Sprengen fEVËLLETO iiïiriiiui Adelaide Ërrol was btgkbaar teer ontroerd toeatij sioh OTer here tsote heenbodg dete had here beoQeo Refst en hield di tu heo de hare gekiend Of tjj wilde of oist tij moeit preken bet oatgiDglelfs der iterTepde Lady Daoe niet hoe ODttniuig haar bah klopte Jk begeer niet net Herbert Daoe te tfoaweo Hg is an Geofffj Adelaide Hü aal lijn oom opTolgeo hg wordt aut der tgd Lord Dane Dat wtet ik Maar ik beminde vromer Harry Diet soQ all na iia ign dood Neen ik ik wilnog geen ander in sgn plaeta atellen HerbM ik bedoel Geoffry ik Tergii mg ook 1 nooitin sgns plaaU treden Gg ittlt dan moeten bealniteo om ouor merreow Grant te gaan Dat denk ik wel Het zal leker een ellmdig Terblnf Egn maar o tante hocxeer wentdi ik dat Hariy nog leefde Ik ton ntets lierer willen lap dadelgk met hem te trouwen Terwgl aij soo iprak Terwjjderde t zii Tan het liekbed en barstt zg in tranen nit Misaehieii was de rooraaanute aanleiding iot hare ontroering dat ag geTOttlde boe Ktherp bet contrast waa toisebeQ kaar lot wanneer eg als eobtgeooUs ven Harrj TOor dat doel sgn hoere te Reeavgk beeft beaebikbaar gesteld Voor eenige dagen oferleed wn der groolitr bgenhottders in OoatstelUngwerf Op laat Tan de familie werden toen alle bgenkorTeu Tan bno plaata geut en Terwisseld Deed men dal niet dan loodeq de bgen alle Terrtiegen meende men Het bggetoof i de wereld dus nog uiet uit op dese wgee moeetan de ngverr diertjes Tan bet orerlgden Tan bun eigenaar ia kennis geateld worden De Pro Groo Ct € meldt Een paar weken geledan plaatsten wg eene advertentie TOor het algemeen adverteutiobureau iCoofidentiaif Rptengracht 3 Amsterdam dirfctie Van Doldet To onder het opschrift Telegramf Op die adTertentie werd geiobrsTen en op dten brief aotwoord ontfsngen Dak antwoord wekte echter eenigen twgfel op De scbryver wendde EÏcb toen tot den bootdcommisitris Tan politie te Amaterdam en deze schreef bem oier genoemd adTertentie bureau in solka termen terag dat hg Tan z yn Toornemen ten eeDeumale afsag Blgkaoe de statistiek ran bat Chrietelgk onderwga bewerkt door den secretaris tan da Unie een eohool nut den Bgbel deu beer R Derksen te Rotterdam is in 1895 bet aantal icboteo met den Bgbel van 570 tot rM eu het aantal leerlingen Tau 92 987 tot 94 596 geklommen De kweekscholen en normaalleisen voor het Cbiistelgk ooderwigi telden 1056kweekeiiDgen ran welke 94 de akte verkregen hebben Ais een bewgs dat bet Friesch stamboekveo Ter over de aarde wordt Terspreid kan dienen dat in dan loop der Torige maand door den heer K N Koperus te Marsaom eene beaendiug vee werd Terzonden naar de Kaapkolonie ZuidAfrika eene naar Chili Zuid Amerika en eene naar Adelaide ÜSnid Auttraiiè Waooeer men daarbg iu aanmerking neemt de booge Iraniportkoilen en den langen daar der zeereizeo respcctievelgk ongeveer 80 45 en 50 dagen dan bigkt wel doidelgk dat het Friefch itam boekree in bet bnitenlaod boog gewaardeerd wordt Een Arnhemmer trok op zjin lot in de Amiterdamacbfl teotoonitelling naar hg meende een pianino Met vrouwlief toog hg naar d hoofdstad om dien koste tg keu prgs io ontvangst te nemen By onderzoek bleek het ta zgo een meesteres van bet kaïtecl Dane was geworden en bet ellendige verblgf dal haar nu bij neTroaw Grant wachtte Deze nieuwe aandoeniDg was uiet dienstig roor Udy Bane doch er was aan haar niet Teel meer te bederven Ken paar uur later was bare IsTeeidraad afgesneden en waren hare wereldsehe bekom naraissen Toor altgd ten einde De woning van den beer Ijesteiilsg ongeveer eene halve mijl Tan bet kaïtsel Dane TerwÜderd omitr eki ter halverwege tustclien het kasteel na het dorp Daneaheld Het wat een atorig bouwd rood steenen huls dat DaneBheld Hatl werd genoemd en ware het niet soo g oot geweeit dan zou men bet lichtrIgk voor eene pschtboeve hebben aangetien want bet huis bad allerlei uitstekken eo was omringd van churea warkplaatseal hooibergen eo ander toebohooren die men gewoonlgk bjj eene pacblhoeTc ziet Het hail wai eenigzini eenzaam gelegen er waren geenc andere huizen on been en de donkere woeité bosehgrondeo die ioh schteiAetzelve uitstrekten fniven het een somber aannen ue boncben behoorden aan Lord Dane zg graniden aao xgne jacbtgronden en er hieldsa ziob daar dikwgli itroopers in op Het landgoed van den beer I ester was geen erfgoed Het wu ksm als legaatj niet als erfstuk vermaakt en eon groot gedeelte van zijn inkomeB kwam bem ran zijne orerledene vrouw De roormaligf eigmatL van Daneaheld Halt was een rerre nabestaande Tsfa bem geweeit en déze had George I iester tot zija erfgenaam benoemd op voorwaarde dat deze üoh op hst landgoed aou vestigen efi bet tijse se hamertjes 30 oent met den couden wg leg ei kinderpiaoo kostende AU het geen oi is dat ds man beter bad gedaan earik te iufor AU wat een Bijnsselieb blad uededeeU waarheid higkt dan kan men den schoolitrg i at opgeloit beoclioutreQ omdat de schoo oierbcKlig ii geworden De Uelgisebe mioiatUr an oorlog aoo egt hst Bnisselscb blad tjad den heer Colts snelschrijver au den senaat Terlot gegeven mH ongeletterde Walen vau een raiment eeit proef te doea met een door hem aitgerondei leermethode De uitslag was TarniKiend zegt meu nn zsatien leasen van één uor konden allen lezeti m t na Albrecht iu ezelsobap Tan luiienatit kolonel Jungbluth de geiieraala Bocquet en Marcbat en Terscheiden andere hoogere officie ren hebben de lai late les btjgnwoood et allen waren Terwouderd oTor den gunstigev oitilf met de aenTpudige learwgr Tan den beer Colfa verkregen Als men 16 iinr kan leeren lezen én Bobrgven wet zal er laq van de onderwyterr moeten worden Nadat de oorsproiikelgke onderneming der verbinding van Amelpnd met den vaswin wal waarvan aanslibbing t ge olg zou zgu wai miilukt zijn iD de laktste jaren doordeMaatschsppg versobillends vooratellea gedaan betreffende iodgking waar oor geldetgke onder leeninjï van bet Rgk werd gevraagd Over de miite en de wyjse van die ooderateoning zgn underhaudetingeik gevoerd die evenwel tot geene uitkomst I hebben geleid In dien stand van zaken hébben opvolgsnde Regeeringen bezwaar geztea iu de intrekking der coneesiie waarvan Nt gevolg zou zijn dat de Regeertog voor het alternatief werd geplaatst om de zaak itv den tegenwoordige toestand te laten i n welk geval de belangrgke daaraao bestede ommen verloren zonden zgo uf zelve de ood rneming te aaovaarden Uit het feit echter dat de belanghebbandf maaksebappg de ïndijkiDg niet mogelgk acht tonder eer belangrpke geldeljjke bgdragen van het Rgk bIgkt dat de onderneming van den Staat aanzieniyke offers zou vorderen waarvan het onzeker ii of zg door bet algemeen belang gewettigd kunnen worden geacht De minister van waterètaat zal iotusseber met zgr ambtgenoot Toor finaociëo in nader overleg treden om te trachten de saak tot aena besHasiDg te breifgen huis sou Iwwuneo Oa rg Uster diende toen aU luiteuani bij de Rarde hij was a m en zeer levenslustig en hij wilt eigenlijk met of Lg sich over het legaat al dan niet verheugde Hst geld i si bemzeer welkom maar hij had bitter weinig rek on op bet land te gaan wonen en zicb iquire te laten noamen Doeb men gewent op den dnur san alles eu soo ging hst George Lestsr ook 11 nam zgn ontslag trouwde eo visiigde lieb e Dineibotd Maar hg blaef Danesheld Hall nog alt d eeinszins pittig eene lombere pli ati en het uitcmde v m de wereld uosmen i Zgne vrouw was eene jliffrouw Itordillion Zg wiit zelve zoo goed als ied r asder dat b baar nooit bartitoohtetgk binind ha Hg had zieh in rro aren t met baar rerli Id omdat later fortuin te wachten had toen hü nu self erfde wilde bij hoewel hg er eoigsint toe OTsrbelds zgn woord met breken ec bij rouwde haar t e ilotsom min dat zg hem bij haar bawetgk geen geld medebraohl Katharine Bordillioa l nal van baar zelve oiels Zg wai Val eno goede maar arme faailte bet was in den omtrek waar zg oojnde Aen ipreekwoord geworden arm trotaoh afs oen Bordillion 7 was door rasTrouw Hask ens sobalri ke kiaderlooze dame opgevoed Het was een gelukkig buw lgk want da beer Imter was een uitmuntïnt eebtgenoot Z kregen twee kidderrn een jongen en leen meisje die betden nog zeer joug wai n toen melroaw Hosketb stierf Deze tiet een zonderling teilantont e i y Termaaktoaan mevrouw LAter jsarlijki onvMiriHlrdslyk twaalf bon derd pond aau foudiwh dit inkoman kwam naitiur Igk krachtens rsobt san dea beer L ster eo kon OftI het er met de promotie bg het legar hier t lauds met name bg de intaotarie nog alles behalve rooskleurig niisiet moge blgkeii nit hek feit de Ie luitenants die op bet oc en blik aan de beort tjjn om kapitein te worden hnnne aanstelling tot 2e luitenank kregen die van de infaotsrie op 22 Juli 1877 die vau de ij enie op C Jali 1878 dis van de mil administratie op I Doe mber 1878 depaardenartsen op 5 Mei 1880 die van de eavaUriv op 13 Dec 1880 die van de artillerie op 5 Juli 1881 Da officieren van gezondheid moeten ingevolge de wetteigke bepalingen na 8 de mtl apothekers na 10 jaron dienst ale offloier tot ofT van get Ie kl en uil apolhekera ie k aangesteld worden dat zgo dus io dit jaartg die reep io 1888 en io 1886 werdta aangesteld Bg bet Indisch leger syo op hek pont omtot kapitein te warden aangesteld leluitenante die 2eluiteoant werden hg de militaire administratie op 6 Dec 1881 hg de genie op II Juli 1882 bg de infanterie 15 Angastus 1883 bg de artitleiie 8 Jnli 1884 Iw decavalerie 8 Juli 1884 N R 0 Uit oen gemeente io Zoid Hollaod séodt men het Centrums het voIgeDde voordeheo uerking van onzen polikiekeo toeakaod MMir opmerkelgk bericht Qiitereoavond vergaderden de leden van de kies vereen i ging Keosgerindheidc met banso vrnnwen lo het tot feestlokaal ingerichte sehoolgebonw De heer A de W Tond Teel bgvat met yne eomisohe voordraohten Jongens vaii Jau de Witt Iden tevreden Nederlandseb meoech Uet eiarenmeisje van Ooraohotc ei sUaunoe de Kleppermau s aOok de beer K 0 die zich aii een handig uniious op verschtlteode inetrnmeoken en als even vlug leekenaar deed kennen werd aitbundig tofgejuloht Ue heer € hr vao D begeleidde bpluitstekendé wgze de veraibillend voordrachten Na afloop bedankte de peouingmeeattrder Vereeuigiog namens de leden den heer De W n ook allen die h adden meegewerkt om dsMit avood voor de leden raobt aangenaam l maken Men hoort tegenwoordig ie weisig van dt bedrgvigheid onzer kieavereenigingen om dik bé tangwekkeod bericht een plaali ta ootboadéD Voor de rechtbank te Bergen UeaegooweD kwam gister eeu coaderliog prooesaandeordi Eene ragnmeatichappg eiicht van den Belgischen ntaat 4 milltoen francs eobadeveigoe daar ovsr r i beschikken Zgn eii BU inkomen wsrd daardoor verdubbeld raaar hg kreeg buitendien nog meer Aan bun klein doehterQc liet rasTroka Hsskeih eens som vsn Toerlimi duiieod pond 9 hot kapitaal was zeer voordeelig op rente gMil on de heer Lester zou d te rente genieten zoolang hiA l iiid ongehuwd bleef Ki warei nog andere legaten onder anderen ook een san den soon vermaakt Nadat mrvroow Laster eenige jaaso getroewd was gewaeat begon tg te kwyney Kene rerraaiobtvaB ba r Margarettia BördilUon paste baar in bar laatste aiokte op Zg waren sli kinderen te tamso opgegroeid ai Ister trouwe vneudiuneo gswordM psvrmMV Lester liet Margtretha beloven dat zij na baar4lod op Dinesbeld llaU aou hieven om baar doebtortje Maria op te voeden Margaretha Hordilhou w een meiije van twee jpf dne eo dtrtig jaren dat er teer uitzag eend Bl bloija vsrwdc hsre waogrn toen zg bédaobt HBü wereld xóu zeggen all t bij den teveodige mitrekkel kon ieorge Lester bleef wonen Maar als eon ftter enda ons eene hein doet eu Margaretha BorditboH wist da bare nieht sterTends wsi toen zij do kismms hand rat roevrouw Uster to de hars bield en on dat ffleek en ingevallen gslsat neArtag den komt alle oss nietig voor in vergelijking met de plechtlgr geheimzinnige toekomst welke de tiet der atervendii i emoet gaat n die wij k éénmaal vro uf taai tullen tegen K n wg voeten ons in zulke oogfoblikkea raeer iooif geneigd om Totgens pUcbt en geweten te handelen zonder om om bet oordeel dfr wereld te bekonrarrsn j rWle f eir ï