Goudsche Courant, dinsdag 4 februari 1896

takwerk zeer hug gedrukt vandaar dat de proefneming op dit gebied in het bgsonder balaogvekkend mag beeteo Natuurlgk is bet aantal arbeiderA xoo nuoaen als rrouweo dia tbans werk tnllea krijgen aan bet nieowe magazgo gering docb indien de zaak goed loopt kan er nit treiding aan gegeven worden Zoowel maoa ala vrooweokleedéreo ondergoed eii bovenkletideren worden door bel nieuwe inagazga neleierd ook naar maat waarvoor eea atzooder ijke paskamer aanwezig s Wij bebbfin gisteren een bezoek gebracbt aan den winkel die eenvoodig docb netjes is ingericht De Raad van beheer der Maateehappg bestaat uit mej Meta A Uugenboltz en de beer3n B en A Stoelinga Dr C W Janeseotreedt op als commiMari Het kapitaal verdeeld in 195 aand Hlen van f 100 en 100 vanf 5 ia voor eeo deel gefonrneerd door de ledenvan den Üaad fan Beheer terwgl de heer F W Jansen 99 aandeelen vau f 100 beeft genomeo Hbld Volksbadao lu bet nommer van 1 Febr Tan bet Socisal Weekbladc komt over bovenstaand ontwerp eeo eerste opstel voor van dr A J C Sngders e Zutpheo dat wg om bet actoeele daarvan voor onze omgeriug in rgn geheel overnemen De gezondheid van den roenach zgi weeratande var mogen tegen ziekten eu de iustandhooding vau zgne arboidskricbten zgn niet nittloiteod afbenkelgk van eene goede yooding van de inademing van soivere locht en de afwexigheid ran ziektekiemen docb zg hangen ook tea nauwste samen met tal vsn uitwee dige invloeden Hierbg ia één pont dnt I te veel over bet hoofd wordt gezien en toch van een hygiënisch standpunt in zoo hooge niele dn aandacht rerdient nl de verzorging der hnid Bet is hier niet de plaata uit te weiden over de gewichtige rol welke deze aak bg de ori voor onze gezondheid beeft te verruilen Wg vragen slechts de aandacht voor een bepaald onderdeel der hu id verpleging de reiniging der hnid door beden en wel met het oog op de beteekinis der ivolkabadeo voor de gezondheid van den werkman Zoniler eene grondige reiniging van het geheel lichaam wordtn de vele verootreinigiogeu van de opperhaid die zich deels door hare eigene afncheidingaprodncten deela van builen nf aU stof vuil enz daarop af etteii niet voldoende verwgderd Dieacbterblgvende onreine lang op de hnid brengt op den dunr teeda erns tige storiugnQ in de gezondheid teweeg Zg geeft aanleiding tot onaangename uitwaseming belet de geregelde gaawisaelioK door de hnid veroorzaakt pKataelgke prikkeling van deze terwgl zich in die laag tallooze micru organiamen en daaronder ook zeer schadelgke koonen ontwikkelen Want deganache omgeving waarin wij leven ia bet toouecl eener voortdurende vermenigvuldiging van oi niscbe kienen welke op ons liobaam een vruehtbareii bodem vinden en bg legioeoeu zgu te tellen die wg op de huid in de baren iu onze kleederen en ons schoeisel mede dragen I Alleen in het vuil van den nagel vond dr Mittmann 78 versrbillende soorten van bae I 4eriën I Deze nadeelen doen zich natuorlgk voor den I werkman nog eterker gevoelen dnn voor huderen wegens de oUmogelgkheid waarin hij dikwgl verkeert om herhaaldelgk van ondergoed te verwisselen en door de sterkere buidaitwaseming tengevolge van dnringaepanuen arbeid Bg den fabrieksarbeider vooral io spinnergen eu wevergen bg machiniaten mgnwerkera kolendragera worden de bezwaren nog grooter door de masaa a stof die zich over de kUederea en het lichaam verspreiden te meer nog waar dit laatste van vergiftigingen urd ia zooals ia de loodwitfabriekeu Voor den werkmim n den fabrieksarbeider ia het veraobafien van goedkoope of beter nog van kostelooie baden eeu zeer belangrgke fnctor oor het behoud tau gfizond I beid en werkkracht terwiil tevens zin voor i ül u S rwegv rbl dl g WÜDA Wlnl rdlS l § r W SODDi SOTTIIDAM 18 88 1 84 8 81 18 88 18 8 18 48 18 88 1 44 8 80 R0T IRD1M 80DD4 7 8 7 8 08 8 88 9 48 18 0 10 84 11 01 11 08 11 18 11 84 8 88 10 17 10 88 8 10 7 47 18 88 40 8 88 7 88 i 81 10 1 10 8 10 88 10 48 10 4 4 0 7 46 DIN HtAG OOUDA BODDA DEN B liS tHl 17 i07 488 80 8S 4 10 1111 88 1 1 1 S 1 44 8 3 4S 4 1 S U 6 08 V 9 S jVoarb 8 7 10 17 t 1 41 6 14 r Z ZWW8 11 10 38 1 8 6 18 88 Ïer M 6 88 10 48 8 08 6 3 10 0 Ooud 88 7 B0 8 18 S6 10 18 10 4 1 0 18 4 17 8 14 3 884 18 4 48 5 47 6 11 SS 10 11 Stopt U BUUwük KnUmg Nootdon L dKliuluii en Hikeodorp r 9 8 4 8 411 10 08 lO K 10 87 £ S i M i KA i i A r s U T K C H T 11 84 18 0 10 18 11 81 10 81 10 44 18 07 1 88 o o r D P W 8 17 4 18 4 47 7 88 I Sl 0 18 7 10 10 88 8 14 08 8 17 7 18 8 48 10 8T 8 80 4 48 8 8 8 88 f 8 04 f ó d 8 87 7 8 0 8 8 Oi 10 1 10 7 18 48 80 Ottd w B BO 8 4 lit t 4 3 08 11 t 87 10 81 11 48 l aMSTERDA M O U D A 8 9 10 IO 4 10 M4 10 14 11 13 Sao ft SO 6 O D II 4 1 MilTItDAII 10 01 10 7 18 10 8 81 ll 1 l la 4J 8 10 18 IIJO 4 47 8 8 48 Stopp to IWiwük Iraieweg ea Noetdan L deekeBdam ea H endorp Ügpt tl No oii üi4Hk daa w Bl i ir ik Enliint m Ifakadwp ding btwttMiae dat dee cploiUtiehanrmgDeo foor een groot deel oomogeiyk gemaakt is door het Moleggen au waterwvrkeo den leceotear bydreoliqae langt het eanal do Centre Te Ryiwok beeft DooderdagaTond bg efwesigbeid van den bewoner C bd Bellekom eeo hratale dipfiitat p ial gebad Door inbraak van bet acbterboii beeft men een bedrag vao mim f 1000 aau contantoti ontTr eai l e ce aarde van meer dan i 20 000 ain eflftctea beeft men blgkbaar wel io banden gebad maar laten liggen De bestolene heeft bg den bnrgemeeeter f 100 gedaponerrd voor hem die eeoige aaowgaing kan doen Frankriik labgnt meer dan eeoig ander land door boodtdolheid betocht te worden Ia du maand December tocb zgn aldaar wegene iloU beid niet minder dan 146 bonden 7 ruoderea 7 eehapen 4 katten I paard en 1 varken door die tiekte aangetaat en deswege gcitorven of afgemaakt Het aantal perioiien door dolle bónddo en katten gebeten bedroeg 48 daaronder enkele uit Algiere Het nieerendeel deter menecheo werd aan het inititout Paatear tegen de gevolgen der liekte ingejjnt Te Amitardem werd Zaterdagavond geopend een klvedermagaign dat door de bysondttre bedoeling waarmede bet ie opgericht een bgzonder beUng krggt De voomil aog der induitrie heeft de vervaardiging in het groot van teer goedkoupekleediog takken inogelgk gemaakt de groot vraag echter naar deze goedkoope k eer n beerteen ander teer ongelukkig verRcbgniel ten gevolge gebad Waer de eene ondernemer dunander soekt te overir fTün in foordfelige nsnhiediogen tonder evenwel afntand tt doen taneigen winiten moeit wel bg bel grooie aan hoA van arbeidiikracbten bet loon al la er eu de toeetaod der arbeider al leohter worden Hierin il de oaamlooze vennootarbap DeVoorpoitt maateehappg voor kleermakrri ennaaiitere eenige terbetering brengen Z j talin baar megaagn aan de vraag uaergoedkoopeen lolied gemaakte kleeren trachten te voldoen en teveni goederen op maat leveren Aan de werklieden keert eg eeu loon utt evenredig aan de winet die in de ondernaaaingwordt gemaakt en wel op deze wgze dat ierier L erkman of werketer vuor geleverd werk aan ondi een niioimumlooa ontvangt betwelkOb licb self vergeleken met wat gewooolgkvoW confectiewerk betaeld wordt vrg ruim vim Vorden genoemd en voor mtatwerk metdat van goede taken overeenitemt terwglboveqilNM aan het eind van ieder jaar eengroot dei l der gemaakte wiant onder de arbeidere kleermftkern naaïitere bedienden behoerderi verdeeld wordt naar erhouding vande door ben gedarénde dat j ar verdiendemioimomlooueit i ƒ Volgeni d e e fan oprieh wenioht de Vaiinoqtae ep J sAau den arbeider een loo billOV mogelgk loonfte geveo 2i Aan bet kapitaal der onderneming eeu matige rente te rertekere eu tevena een bÜlyke vergoeding voor het ritlco waaraan bet ie blootgesteld Aan de arbeiden in de onderneming dewiniten toe te kennen die overblgven nadatde kapitaaldienst is beloond De aandeelen der vennootschap doormiddel van bwparing ven aan de arbeiderstoegewttxen winsten geleidetgk doen overgaan in den eigvndoui vso hen die aan denarbeid geregeld deelnemen 88 7 88 7 8 8 40 8 47 8 84 8 01 8 10 8 87 8 08 8 18 8 84 80 da Moonlroohl Niauwarlrirll P II HoMuriUlB 6 8 8 8f HoaraniiBU i r WMra 6 8 7 018 1 bwht 8 18 t ♦ f Nur Aiuterdwi 8 81 1 88 7 8 14 ott l Op dese wgte boopt men een bewgi te leveren dat ook aoader de exploitatie der arbeidere bet aoogenaanide ew ings systeem concorrenlie met goedkoopa goed kleedernegaigaen inogelgk is Vooral in bet kleedervek ijn KooaU men weet de loonen door het orde en netheid en dnardoor beschaving erdoor aangekweekt wordt Hat is wel opmerkelgk dat wg in omen tgd nog genoodaaakt zgn voor de invoeriog der volkslwden eeae lans te breken terwgl reeds vóór vele eeuwen ja ia da gnjze oadbeid die maatregel ii vele landen algemeeo waa Id Griekenland eu Italië waa het baden niet slechts bg de meer gegoeden algemeen in zwang docb bad men zelfs iu de kteintte eteden opeobitrec l adfauisen en door Vispa nas Agrippa o a werden in en eokel jaar van zgn bt attlnr niet minder dao 170 badiuncbtingen op versebilleude plaataen gesticht welke voor de oobemiddelden kosteloos openstonden tarwgl van üe betalende bnrgera niet meer dan éen qoadrau z = ongeveer 3 cent gevorderd werd Te Home besioodeu teo tgde vao CoDStantgn niet minder dau 85G volkabaden en in die stad werden dagelgka 750 miliioen litem water verbruikt Voor eene wereldstad als Berlijn met baar uitgebreid spoelsteUel en fabriekswezen bedraagt dit tegenwoordig uog ileefatt 100 millioen liters per dag £ n de norzaak van dit verscbgnaél moet niet uitsluitend gezocht worden in de hoogere tenperatnor van bet zuidelgk klimaat want ook de Germanen waren haitstochtelgko zwemmers en zelfs nog in de middeleenwen bestonden ook in westelgk £ uropa duizenden hadgelegenbedeD waarv o deslgds eeu ruim gebruik srd gemaakt Io dit opzicht alibaos staat onze beschaving nog ver beneden di vau de middeleeuwen Dr Laaaar die vóór eeaige jaren den eerateu toot gaf aan do beweging ten gunste der volkfbaden berekende dat in Duitichland op elke 30000 inwooera neg niet één publieke inrichting voor warme baden aanwezig wa en dan nog tegen prgeen die voor onbemiddelden mei te betalen waren Uü vond o a dat d bsdiariehting te Hatbeuow voor het diitrifit WeHlhavellaod dat 80000 zielen telt slechts 2100 baden per jaar leverde 7 oo lat op elke H8 iDWoners één enkel bad per jaar komt of zooata hg het sprekender uitdrukt elke inwoner van genoemd district neemt pm de 38 jaren een bad i Io Nederland was deütgds ds toestand nog even ongonatig rooals door dr Franckeo in zgne bekende brochure medegedeeld werd Vnn 180 gemeenten waar hg inlichtingen inwon waren er io 1889 aleobts 84 waar gelegenheid bestond voor bet nemen van warme baden docb slechts te Maastricht Arohem Nijmegen Deventer en Zwolle waren voor werklieden warme baden verkrggb ar voor 5 a 10 oenta waarvan echter behalve te Maastricht bgoa geen gebroik gemaakt werd In de geheele provincie Drenthe was geen enkelr ia de provincie Groningen slechts ééne zulk eene gelegenheid Sedert bet optreden van dr Lasaar is de toestand in Doitichland reeds veel verbeterd er werden in vele steden uitstekende volksbaden opgt richt zoodat bgv te Berlgn tbana drie groote badinriohtiogen voor bet volk lestaan twee vrfn particuliere vereenigiugen en een van gemeentewege dat den Isten November 1892 io het Atadskwartier Moabit opgericht werd Io vele andere Dniteohe steden Frankfort a d Main Keulen in Oottonrük en in Frankrgk o a te Bordeaux wordt dit voorbeeld sedert een paar jaren meer en meer Qi evolgd Ii Engeland vindt meu reeds in de meeste steden openbare bad en weminrichtingen en in Roeland is bet bndvt Igemeeu in zwang ook io da laagste klassen der bevolking 8 44 7 11 4 0 4 87 8 04 8 11 80 1 48 1 8 1 8 8 08 8 18 7 80 8 W 4 0818 80 8 4 8 88 11 80 S O 8 8 18 08 18 40 7 8 S U 8 1 8 8 Utnekt Wo il i Osdaw ar Ooiuh at Aiutwdi n nd 1 T M Tegenover andere landen n aken wg tot op heden in dit opzicht geen achitterend figuur Sommige steden hebben inderdaad afeonderIgke badinriobtingeo voor het volk opgericht b Uottordam dat in df brochnra van dr Francken oog met eene zwarte kool staat aaugescbreven De zaak werd daar ter hand geoonien door bet departement der Maataohappy tot nut van t algemeen en den 5deu October 1893 werd in de van Spaanntraat het volksbadhuia tfeopend op een terrein dat döor de gemeente ward afgettaan De prye voor eeo regenbad bedraagt daar voor Totwa nen 6 cents voor kinderen 5 eents per bad bg abonnement voor de eerateo 50 cents per 10 baden voor de laatsten 40 eents Dit ia jongate madedeeliogeo aangiande deze inrichting btgkt dat tg in bloeienden toeiUnd verkeert vau 1 Maart 1894 tot 28 Februari 1895 worden door votwasseoen genomen 12 860 baden a 6 eents en 8339 bg abonuement a 5 cent eu door kinderen 650 a 5 cenU au 1317 a 4 cents Te sGraveobage werden in 1894 lo bet volks eu scboolbad geoonen 26 745 baden waarvan 10 686 door burgers en 16 059 door millitaireo Slechts vgf timmerbazen hebben geantwoord op het verzoek vau de timmerknechten te Winschoten om gonstiger voorwaarden be treffende arbeidstyd Gedurende het zomerbalfiaar zgn de bazea wel bereid s morgens om zes in plaats van om vjjf uor met bet werk te laten beginnen doch dan aal geen loou worden uitgekeerd voor bet oor waarin niet wordt gewerkt De werklieden vragen een arbeidalag van 10 nreu met achaftgdeo van 8 8Vs onr en van 12 r e uer een loon vu 16 eents per uur en verboogiog ao bet loon voor overwerk Tot he en werd gewerkt in den zomer van 5 uur i morgens tot 7 nar avonds Zondagnamiddag zullen de timmerkneebfeo eene bgeenkom t bonden in bet eafé Tivoli Ook de baeeo kunnen deze vergadering be zoekeo De bekende commaoemao Maxime Ijiaboone beeft weer eens gelegenheid gehad de Pargzsnaars voor eenige oogenblikken te verbazen Uy had een proces met een collega da man is café chantaothouder en moest daarvoor in bet paleis van justitie verachguen Maxime liet zich daarheen gden in een geheel roodgemaakt rgtuig welks laotirens prgkten met bet 00 104 toespeling op de Igst vau omgekocbte parlementaleden Eenige maanden geleden verlieten drie peraonen de heer Galtais zgne vrouw eu zgn zwager ï arijs om met een kruiwagen een reis om de wereld te maker Die reis ïs treurig nfgeloopeo In Groatië nabg Mitrowicz werden de reizigers overvallen door negen groote wolven £ en der dieren sprong oen heer Gallaia naar de keel vóór bg den tgd bad odi zgn revolver af te schiesen Gelukkig weerde h j deu aanval met zgne linkerhand r f terwgl zgne vrouw het beest eeo kogel door den kop joeg Maar nanwelgkv bad ig dit gedaan of de andere wolven sprongen haar te Igf en beten baur versehrikkelgk iu ket geticht de borat en de armen Verscheidene wolven werden door te hulp achietende boeren gedood Mflvronw Gallaia verkeerde io zorgwekkeoden toestand en had veel bloed verloren de boereu droegen haar naar de naastbg gelegen plaats maar ondanks atle zorgen atierf zg aan de gevolgen Op verzoek van lord Halisbnrj sgn eenige vroowelgke dieustboden die de minister in tq n dienst bad genomen bg gelegenheid van een grootfl soiree welke hg op zgn buiten ia Hertfordshire gaf voor de rechtbank te Hatfield gedaagd Deze vioowen baddeo naar oud gebroik maar tegen het bevel van den beer des huizes io de reatantjes van de buffetten meegenomen zij hadden champagneflesseben gevuld met hetgeen er in fleaacheu en glazen was overgebleven aangebroken potjes p té meegepakt enz Da rechtbank heeft niet de wet iu al hare strengheid op de schuldigen tgvgepa t maar se na een ernstige berisping laten gnau Men vindt algemeen datlord Salisbury zich in dezen nogal klein h6ef ge Ëea gerechtel ke dwaling In 1887 werd ondanks Miaar ootkentenis een harbergierstier i Malaunay veroordeeld tot levenslangen 88 t7 10 04 10 11 10 18 10 7 9 0 V M 8 08 81 8 8 4 80 1 iv 8J 8 i4 8 41 8 47 11 88 43 J g is ♦ t 8 8 81 4 40 0 O U D 3 10 3 8 4 43 6 38 4 16 6 SS 4 84 S 4 4 87 S JO 7 0 7 60 6 09 9 07 10 34 8 10 4 36 8 +1 U IO 7 4V 8 49 9 44 lUo 8 18 7 4 10 08 dwangarbeid wegcos eea dubbelen moord Baar man en baar broeder waren beiden bezweken onder versohgaselan die aan vergiftiging daden denken Het onderzoek bracht aan het lieht dat de vrouw wat redenen scheeo te hebben om zich van haar man te willen ontdoen Zij werd veroordeeld en nadat zg aeht jaren haar straf ondergaan had vond men in dezelfde kamer aar baar man was bezweken een latorea bewooner dood liggen Ditmaal waa ket onmo lgk ean vergiftiging te cnastattereu De woning werd onderzocht en men zag nn dat dit nieuwe slachtoffer geatikt wa door de itwaeemiogen van eed tot bet huii behooi cde kalkoven QgDe advocaat die de vroow verdwligd had verkreeg hare onmiddellgke invrgheidastelliog en de bepalingen eener onlangs in Frankrgk ingevoerde wet op de herziening van atrafproc taen eo het herstel van recbterlgke dwalingen maken bet mogelgk dat bet proces opnieuw gevoerd en dat de uoodloUige vergisaing der jury zooveel mogelgk hersteld wordt Bulteolandsch Overzicht i De president van den Oosteurgkscbe Raad VBD State vergezeld van den minister van itneaciëoiia naar Budapest vertrokken om de onderhandelingen voort te retlen betreffende bet compromis tosseben Oostenrgk en Hoogariie Bei ontwerp van eea progressieve iokomateobelMting dat aan de Fransehe Kamer zal worden aangeboden bepaalt dat van Ik inkomen een som van 2500 frauos vrg zal zgn van belasting Van de volgende 2500 fr tot 5000 fr wordt 1 pCt geheven over het geneele inkomen van de 5 10 000 fr 2 pCt van de 10 20000 fr 3 pCt van de 2050 000 fr 4 pCt en voor bet deel boven 50 000 fr 5 pCt Men betaalt van 20 000 fr dus iets meer dan 2 pCt van 50 000 3 25 pCt van 100 000 fr inkomen iets boven 4 pCt en de 5 pCt wordt zooit over bet volle inkomen gabaven Aftrek wordt verleend naar de tairgkbeid van bet gezin tot 50 pCt toe De opbrengst winit geraamd op 156 millioen tra waarvan 150 zal dienen om de belastiogeo op de roereode bezittingen en op deuren en vensters af te icbaffen 5 miUioen voor een herrieoing van de belutbare opbrengst van de ongebouwde eigendommen eo 1 millioen voor i emeenteu die r icb met de herziening van bet kadaater willen helasleo Dientengevolge zollen 6 millioen ingezetenen vrier indjjlliomsten niet boven 2500 fr bedragen wordau ontheTon Ongeveer millioen snileu inkomptecbslaating hebben te bataten en van dezen sollen neg rnim 1 millioen minder dan tbans hebben op te brengen Alteen de seer gegoeden znllen zwaarder worden getrotfen De aangiftu wordt onder waarborg vau geheimhouding beoordeeld door een gemeenteIgke commissie naar gegevens van de admiuistratie en eigen wetenschap mair mag geen verdere inlichtingen van dabetastingscbuldigen vragen Bg verschil kan men zich wenden tot ƒ 6ea raad van beroep in de hoofdpltatsvan het arrondissement Degenen echter wier inkomen onder 10 000 frs bedraagt behoeven gaeo aangifte te doen maar worden dan ambtshalve aaogeslageo met recht van beroep Het ontwerp maakt een onderdeel uit vau de begrooting van 1897 Vóór de begrootingsoommissie benoeml wordt zal een interpellatie van den beer Leon Say worden behandeld over de 0nancieele plannen der Regeering Te Home weet men nog niet of bet geheels garnizoen van Makallé te iWagbamosia aangekoaen w Immers terwgl de AgeneiaStefani Ier opeo bare kennis brengt dat kolonel Galliano hietz n batailloo te Adagbamj s is gmrriveerdimeldt de Opinone dat koning Menelik een ge dselie der officieren beeft ternggehouden alaggzelaars ten einde daarvan gebruik te kunnenmaken voor bet geval zgne v redes voorstel lenniet mochten worden aangenomen De Itaüa Militaire maakt ewag van betr lfde gerocbt doch voegt er bg dat het nietia oitgemaakt of deze ot cieren behooren totde kolenneGalliano dan wel tot deofficierep die aa het gevecht bg Ai haUi werdAn gevangen ganomeo I De Tribdna daarentegen verflaart niets van dit gerucht te getooven en is van raeeniog dat alle manschappen dio Het garnizoen van Makallé aitmaakt n dpoJ koning Menelilr in vrgbaid gn getiteld In elk geval gelooft meln te Ro ie dat bat nu spoedig tot een beslisaénden sl cal komen Generaat Baratieri beeft zgn troepen nn gi eooaentreerd bg AdigratI en koning Meaelik bevindi zich met zgn leger té Haoeen 25 kilometen van Adigrat T rwgderd De voorposten van beide legers zjjn reeds zoo ver vooruit geaeboven dat de e elkaar tot een afataod vaii 10 mgten lijn genaderd Het ierntn is benvel btig iqet bosMïben bedekt en door riviertjes doorsneden Mocht het daar tot een veldatag komen dan hebben voordeel dat xg de baset en met hun da Italiaoen althans het boqgste pnnten hebben kagonnen de gefaeela Tgaijdolske linierknnDen beairökaD Bete guD tiga positie weegt ten mioite enigszins op tegen de overmacht der AbeesiniSrs waot naar men beweert lelt koning Meneliks leger 80 000 man terwgl generaal Baratieri slechts 25 000 soldaten bgeeo beeft In het rapport door kolonel Galliano nitgebracht wordt bgzondere hulde gebracbt aan de houdiog der officieren en maosohappen tgdens bet baleg Kapitein Benaoci rorgde elkeo diMï oor de verdeeliug van het water loiteuant Giosti wist door strooptochten in deu omtrek steeds voedsel te verkrijgen eo en de tuiteoanta Mottedo en Francooi leidden op voortreffelgke wgae de artillerie Ondanks de koude brachten officieren en manschappen veertien nachten op de wallen door eo wedgverden teo apgt van alle oot beringen ia noad en valhardiug Zoodta de igdiug van Galliaoo it aankomat te Adagfaamna bekend werd bexaf keizer Wtlbetin zich naar de woning van den Italiaanschen gezant graaf Lanza om hem geluk te wenschen De keizer verzocht den gezant koning Humbert ihurvan in kennii te stellen lerwgl hg tevens den wenseb uitsprak dat spoedig vpor goed een einde aan deu oorlog in Erjthraea zou komen Of er inderdaad kaua b slaat dat het tot den vrede zat komen zal uu spoedig moeten blglion waot on beide t ers elkaar zoo dicht zgn genaderd kan de beslissing niet lang meer oitblgven Of vrede 6f een veldslag waardoor de s rgd wordt beslial dit is do eeoige keui die nu overblgft Vorst Ferdinand van Bolgarije is te Sofia teruggekeerd Aan bet station waa geen der ministers noch eenige andere autoriteit aanwezig aaugeziec Ferdinand uitdrokkelgk bad verzocht dat van zgn terugkeer geen notitie zon worden geoomen Men wacht nu uog slechts op de terugkomat van den hofmaarschalk graaf Foraa di dqor den vorst naar St Petersburg is gezoodeo eu bet antwoord van Czaar Nicolaas zal brengen Het besluit dat vorst Ferdinand zal nemen is geheel afbankelgk van hetgeen de Czaar zal doen Mocht de Czaar zich bereid verkïnreu als poet op te treden bg de herdoopiog van prins Buris of althans geneigd zgn Ferdinand als vorst van Bnlgarfe te erkennen indien de troonopvolger io da leer der orthodoxe kerk wordt opgeleid dan zal de vorst zeker daartoe besluiten ondanks den B die hem dan van den Paof ta waohten staat Indien echter de herdooping van den kroonprins nijst tevens wordt gevolgd door eene verzoening met Uusland dan zal vorst Ferdinand alvorens tot eene abdicatie te besluiten waarschgnigk het kabinet Stoïlotf opofferen en nog eene pogiog vlagen 0 tegen den stroom in nog meester te blgven van den toestand door een aoder ministerie te kiesen Immera de minister president Stoïtoff heeft den votke reeds zoo vaak verkondigd dat de overgang vnn deo kroonprins tot de Grieksche kerk eene uitgemaakte zaak ia dat hg niet langer aan bèt bewind kan blijven indien er niets au dit ptau moebt komen SCHETSEN mRieVEN UIT AMSTERDAM nooR FEK ET FEÜ I Ik myn vricni Kwek en het Aaitelnld Niet zonder eenige aarzeling heb ik bovenataaudeo titel voor mgo eersten brief gekozen Daar ik evenwel eerst mgzelf en daarna mgn vriend Kwek wil voorstellen heb ik da volgorde maar behouden Maandagmorgen Ik word met schrik wakker niet wekt door bet geringel van efb wekker of het gebons op mgn kamerdeur door de jnffroow o aeen mgo ontwaken wordt veroorzaakt door eeo poëtiacbeoorzahk Gg moet amelgk weten dat ik woon m een van de nieowe wgken van Amaterdam meer speeiaat genoemn de Nieowe Pgp een buurt iraar de huizon op zgn g koopst èo op sgn vlugst worden gebouw Het is zulk soort van huizen dat ze wel eens instorten voor ze geheel iaar fgn Deze buizen nu zgo ran elkaaz geeoheideo door verbazend dunne mnortjea ën dit is dan ook de oorzaak datik vad pianospel wakker word Een of twee buisjes dat verachilt heuach zoo Teel niet van mg af woont ecn moaicol die zich a morgens altgd eea paar oren vermeit met genua s te stndeeren Ik lig dus wakker beo nog wat aao t droomen als ik plotseling een zwaren tred op de trap hoor daarna een zacht gepraat en ten lotte een boos op mgo kamerdetfr Voorplat ik binnen c kan roepen gaat de dear reeds open en mgn riei d Kwok treedt binnen O Iniate alt r menacben zoo roept hg nog in bed met dit heerjgk weder Kr oit er uit zeg ik o Na veat moeite ben ik opgeataan eo ga ik mg wasabeo Ik kan Kwek jei t iieq ten eo wit bom even aay n vborstelten Ziet liier zj a kaartje MAXIMIUAAN KWEK Dramatiaeb Artiet Hiermede is too wat de geheelei man geteekcnd daar bg semper et obiqoet dramatisch ia £ en poosje later zitteo wg aan t outbgt waartoe Kwek zich gemakkelgktaat overhalen Wij spreken af een eind te gaan wandelen Ons outbgt is atgetoopen eo lerwjjt ik mgne manchetten opioek heeft Kw k nit een kistje dat op den scboorsteeomantel staat tieb roeda een sigaar toegeëigend Ik heb twelgeiegd Kwek ii attgd dramatisch Terwgl ik mgn jas aantrek en mgne handschoenen klaar leg kgkt Kwek met één oog naar zgo oogascho ide banden met het ander naar mg etv een paar handschoeoen dat op een kutje ligt Zeker leest bg iets toeetemmends in myn blik wmot bg beeft eor de geuoemde bandsoboeneu aan dau ik demgne o Kwek aisfzoodramatisoh No giiau wg weg de trappen uiet de trap af en staan een oogenbUk latter midden in de Albert Cn fpatraat VVaarheeaV zeg ik cWeU zegt Kw k laten wy eens naar tAmstelvetd gaan kgken c Naar t Amstetveldït roep ik verbluft oit Ja ja goede vriend eu toan met eeurechte steotoralem declameert bg midden inde Albert Cuypstraa I Poëzie scbuili overal Overal mgn vrienden t ia de vraag maar wie baar al Wie ze niet kan vinden Lachend neem ik Kwèh bg den arm en wg gaan mijue sigaren rookend en mgne handschoenen dragend naar t Amstelvetd tAmitelvsld is een der grootste maar ook der leelgkste pleinen van Amsterdam Het ii niet veraierd met eeu of ander m oument of met boomeo eu heeft een zonderliugeu vorm s Maandagsmorgens evenwel vallen al die gebrekon niet zoo iu toog want dsu ia het geheet bezet met kraampjes en ttalletjes en wemelt bet van koopera en verkoopera Niet alletau kan men er zoo als opdeMafkt 10 Gouda kleine artikeleu verkrggeo en sommige eetwaren maar ook lekkerngeo die men niet iu Gouda krggen kan z s Hla gebraden kastanje en versch gekookte lev r bier en limonade flveuwel ook grootere I UMthoudelgke beaoodigdheden verschaft men o eu ik zon wfl kaos zien seu jong paar dat niet at te vbel behoetteu heeft er io hun huishouden ta zetten Hat grus d r verkoopera beitaat oattlurlgk oit Israëlieten misschieu wel 95 pCt Van d koopers ia dit peroont veel g riuger misschien geen 5 pOt Let wel op dit verschil in de verhoudingen Het spreekt van elf dat men om er iets te koopen dkt bij nader inzien niet slecht eo onbruikbsar Ugkt te zgn goed uit zgu ooget moet zien Kw k sti ik bevinden üus daoliusaeben die warrelerida en wroetende menigte vooreerst bg de boekeoatajdetjea Alle boeken die eenig ina Kwèka aandadbt trekken neemt bg io banden men heeft bet grootate genoegen wanneer de laraëtiettacbe hande nar op hem toe komt loo pen met het stereotiepe Wat moois meneer 1 Kwek heeft van morgen zeker geen geld iu zgu abk want er heeft geen loven en bieden plaats wat ik gaarno eeoa bad gezien Nadat wy de boektfoatalleljftshebben bezocbt komen wg in andere regiouen waar oud gzer eo leer en bonden en togela wordao verkocht Wg houden met een der kooplieden een zeer leerrgk diapout over bet al of niet waakscb zgn van een hond dien wg niet van plan zgn te knopen Ons oog wordt daarna getrokken door eenige koloeiate cgfers op eeo muor ik zie duar staan 22 000 000 eu besluit daargit dat er eeo verhaal wordt gegeven van het drankgebruik io Nederland Mijn gissing btgkt ten deele jaist te zijn social istiutm sigarenmakers zgo daar bezig hua e waar te verkoopen Tot oploiateriog krggeo de koopers een politieke redevoeriog op den koop toe Dat die wèl overdacht ia geloof ik niet m sar ik bewooder bet fluïde boqohev van den spreker Menig politicus kan hem dien heugden Plotseling wprdt onze aaufTucbt getrokken door bet lolden van eeo bet Wg ziep om en wg aanschoowea daar bg een tafel lieladen met sigaren kistjes een Gooweuaar Jaj bg beeft bet gedurfd zich io welsprekendheid t meten met Amnterdammera hg durft met zgne sigaren te concur reeren tegen de hunne eo vertelt evenala in Gouda van oomenschelgk groote erfenissen uit Frankrgk Toen ik Kwek over mgo stadgenoot bad ingelicht zag ik een beweging in zgn gelaat die er op doidde dat bg die sigaren van dotien wel eens probeeren wilde Bedacht evenwel dat ik verplicht zon zgo er ook eeo opte steke trok ik hem mee wendde hoofdpijnvoor van de drukte eo wg verwgderdeu onavan het Am teUeld en wandalden nog eeu paar grafhtJM om IHQEZONDEN De eerste Nneliteren K ivereDmtrkt Geao eebreeowen of kreunen Gaeo klagend geblear Oeeo Doebter kalfje Van nabg of vao ver Zoo was hot Van morgan Op de markt geateld Hst ia ja een nieowtja Zoo werd er va d Alles liep tegen Het weer dampig en kood Dan bebbeo die beetjes Het slecht eo benauwd Ook tgn er zoo weinig Eo duar bovoodioo Ja zeker meer kooplui Dao kalveren miascbieu li waren ter markf Maar boe men ook beek Niets zagen tg konen Dat op een kalfje geleek MarktmoMter hakken Alle atood klaar Ach zuebtea vele Waren de nuebterea er nn m Zorgt das allen Die belang er ia slalt Dat gg bet Donderdag De boeren verteld Eo het is zeker Als men er veel over praat De nucbteren markt Spoedig in Gouda bestaat M4ln ojNrf Adr9 i mnwmm A van OS At March TwUliar Klé wi u K 73 IJOUUA I 1 II I lleurs van nislt r lam lolkra Vorkn Ml lOO loov r 14 y 10 O 114 ♦ IV lOOl 8 50 7Jt lOI 7 100 lOt 14 V 7 V 101 m f UI a 71 19 11 Ut 1B 101 ui 7 i V 101 101 U 101 ♦ 10 I 8 107 loiv 84 il lis IOt 100 101 SI il 1 FWRl ARl Nïoi i KD C rf N 1 W 8 dito dito dilo 3 dito dilo dilo 3 tIasOAk Olil Oo dl Iltl gt 4 tiu luolir iiig ISti St B ÜormiiB OU in pi r Ullt t dilo io lilnr l 8 S t ttftTt l4t Oblie t ooupoq U dilo tirkil 9 KiiiuHl Obl Bioaanl Uit dito Omoi llto 4 dilobüKaHultav 4 dilal iiHo il89V a4 dttoinitoud liMn IBflS tl dito ditii duo 18 4 U élMKJi Panxl Mhuld 1181 Tilwiu liepr onr Iwii 188 4 Om looniiig uria 1 Ooo loeuiuK wria üuiuAn Kir i obl lS t Mtiico Olil Hiiit M 18 ll VtuMviLA Obl 4 onbofi I8tl Muw I O fr Lian aorl Itu Holl lJ Spoor Mü aaod Uij lot Kipl 8t Spw auid Nad lod 8pqorwai m aand Nad Zuid Afrtk Bptii aaiKl 8 dilo dilo dilo 1891 dito lT4Ul Spoorwl 1887 11 A Kobl S 2aid Ital Bp m4 A H obl S PoM Warfcba Waaoaii aand 4 Umi r Huaa 8p Mij obl 47 1 Baltiaeba dito aaad Kaaltlwa dito aand I wanfc Dombr dito aaod Kunk Cb Aaow Sp kap obl 4 dito dilo ooliff 4 m it i Via AuiuiA Conl Pao Bp Mij obl 8 Ohio Il North W pr C r aaotl dito dilo WiD at l atar oU 7 Deii k aio ir Spm aorl r a IllisoiaOaotral obl io ouil 4 Louiir k HaabviUaCurt r aand Molioo N 8pw Ug lah vp 0 8 Miaa Kaaaaa f 4 pet pref aand N York OoUrW k Woat aand dito l oniia übio oUliii OrOKOli Jalif lo bvp il Houd dl Paul Minu k ilaoil lil 7 t n Pac liooltllilo obliK 8 dilj to Uw W In hjp O l ASAlii Can Bouth Orl naml Van C BaliskNa loh d o O Amtlard OmnibOa Mij aand Roltord TramweijMaaH and Miu Btad Anuterdam a d H Stall HoUonlam aand S Hn af Stad Aotwarp nl887 IV luv 1 glad Bruaaol U8 l k 1M7 rto Tboiat IU allr noaollacb f 118 t OlMIliR gtaaulamin I8 l t i lt K Ooat B ir 1880 1 4 SuiMi Bud MadrU i U l S4i Nll Var BaL Hyp SpobI aart V u