Goudsche Courant, dinsdag 4 februari 1896

34ste Jaargang Woensdag 5 Februari J896a NcK 6883 JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERT ENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels è 50 Centen iedere regpel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advert ntiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs ier drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Te Uouda b i A WOLKF Mml A U4ben UE LAAT en VAN bON apothekerMarkt Qaiiila Haeipemlnik au K HaiNKHAtt fc KO n AOVERTENTIfiN KIN ALB IIITVERKOOP van alia Winterartikelen ZIJPEN STOFFEN PLUCHE KLUWEELEN ASTBAKAN8 MOFFEN BOA 8 KBAOEN HANDSCHOENEN BLOIJHEN nz Tegen mpotprytteu ar 7 k Ie ETAHGP WISBRDN UFFMANN MARKT I3G Ken ware Schat Toor de ongelnkki a iliiobtoflitn der ZeltbtTlekkiag Onanie en geheime uitapettingea ia net beroemde werk Z Dr Retau s KLFBEVVAIlli G Hollandube ui are met 27 afb Pr B 2 ffnlden Ieder die aui de rertcbrik kelgke K velgeu vau dece ondeuffd tgdt moet het lexen de oprechte leenng die het K eft redt jaariyks duizend van een sekereD dood Te verkrijgen by het Ver ÏagiMaguöii te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen mxending van het bedrag ook in poitz eli en in alken boekhudel in Holland A Ilti v igt ItltKK mI met KereDiploma s Gouden ni Zilveren Medaillea benevens Kere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World i Hygienic EKpoiilioD Chiaxgo 1803 ie het Wereldberoemil DruivRn lhirsl lloiiiij l mX MELIAINÏHE UIT Dl Machinale Fabriek DB BONIOBLOEMi tl van Schaik Co geTeitigd te Qrnvenhage Gean middel ia ot kan worden uitgefouden welke de Melianthe OTerlrelt het ia OSHKRROEPBLIJK hot beate middel ter wereld hetgeen de vele en reraohillendü bekroningen getuigt Het retxacht engeneeat ONMlIHtELlJK de atrangate hoeat en veiouderde boratkvalen Dadel k na het gebruik der MELIANTHE doet ijch de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele atteaten aan de MKLIANTHE bewesen cgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenachappen op pr ja worden geateld üe MELIANTHE ia verpakt iu flaoona van 40 ota 70 cta en ƒ 1 met ge bruikaaanwüsiog voonien van ona Han delanierk geponeerd a d Kechthank Ie Gratmhagt MT Verkrijgbaar by F H A WOLFF Urogiat Markt touda E H vav MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordnda J C RATELAND Boa cop Wnf ia da baata iawruvliif U ai Bhauatlak WaapJiaaa 1 tagaa Jiobt kortom AriiBrPiliExpelJer Wit ftgiML a Aitar Piii lxp8ll8f yffX mmt t alaa la Mar kal uiB z aS Mnr PilaixpeJin Pliia M east 76 aaal ao 1 86 da laaoli ▼ aoriüadaa b da naaata Apathekan an bij F Ad molilar 4 Oa ta Hattardam B V WIJK OurfiiKi r FFAKSCEE STOOMVEBYEEU Ckemisebr Va t ch rij II oppi iiKi ii u 19 Kruiiikrtde Uottsrilam Uebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor OOUOA de Heer VAN IS Az 8pacialiteit voor bet etoomen en verven vau a b Heeren en Damesgarderoben alaook alia Kindergoederen Bpeciate inrichting voor bet itoom n van pliichfrmantels Toer n bont enz Gordjjnen tafelkleeden ent worden naar de nieuwste eu laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of everfdworden onschadetyk voor de gefondbeid envolgens staal bewerkt j Wf ens uitbreiding der fabrielcea zgn de pryseu 25 gedaald Te stoomen gor deren als nieuw afleverbaar ia 3 dagen te verven goederen in eene week Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet da gryze haren binnen enkele dagen verdwynen maakt het haar glanzend en zacht belet het aitvalleu ati neemt de peltetjee vau het hooid Bischt op den hals van den 0acon Verkrygbaar in flacons van J SO ét f 0 85 l A C l iAJfabr de Papiermolen te rou a aRAKDS KAaAMUVS DU Frintenips NOUVEAUTÉS Wij venoeken de Dames die ons felllo treerd mode album voor het Wlnt ra t xo n noch niet ontvangen hebben dit ta willHii aanvragen aan i JULES JM UZOTaC Pirk Hetzelve wordt dan omgaand gratis as franco toopfixonden Bostel lm rei van af 25 franei vr van alU kosten aai hum met 6 verhooging RélxMd tl liMttir tl RwiBdaal 1 1 TEGEN MAAGKWALEN gebrek uan eelluet en xlechte p Jêvrrteering ben ik gaarne bereid allen een vau velen aanbevolen DKANK k leloOê te noemen welke my ouden man van langdurig lyden bevrydde c 8Ciii lii Ood Leeraar aau de Keaalacbool te ERFURT DuüseUand lijden aan UaQV of llaamtin dmu fin Roig Liter Da OOaHAO TIS BOia van da aeeiét Aaaavma worttiatoTart u naaaiak 8 uur Inhoad Tooraim van hal aataat van Dr ytS aXMML BOO FfoaflaKik a r l M mialanaM vMulttaav Ml P a J y WANSDM MBLKERT Ooathavaa drooge vochtige Schubbendaawworinj met dese kwaal gepaard gaande aoo ondragelp laatige Jeuken der huid aliook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfa by ben die door niemand genezen konden worden door ff r Bebra ê Vlechlenhut OnKohadeHik Oe brulk UUwetullg Prya zea gulden Nad Ct tegen vooruitbetaling per poatwiaael ook poatzegels waarop toezending volgt vru van port en inkomende reebten Verkrygbaar b j de St Miirien Drogerir i rn Dnitaeh lapd T Lxx£ra a xlct H 150 bericht joe geachte Stadgenooteo dat by van ai heden zich belaat met de pGELIUG VAN BEGKAPEiriSSEïr Voor 1 ette bediening passendw bg dergelyke plechtige gelcgenheUen zal zorg gedragen wordea UEd dienaar L MW DEH WOLF Met dl lie hebben wg de eer het geachte publiek mede te doelen dat de dienst de Begrafenissen tUdelij k üp denzelfde voel zal voortgezet worden door de Wed va STRAATEN met behulp van L BINNENDIJK I Stadgbedienaar der Begrafenissen SoTiwe Euiperstraat EXPOSltlKZAAL in het voornialls Passage RAtel Korte Hoogstraat 15 Tejitoonstelling yan Kunstvoorwsrpen geborduurd op de ECHTE SINGEE NAAIMACHINE van 5 tot en met 13 Februari 1896 Dagelijks ook op Zondag 9 JFebruari geopend van 10 6 uur rr = VRIJE TOEGANG z=z = The Singer ManiifactQring Company Hoogstraat S46 IPy AIIb leiitooiidealclile oor er mn ïijii zoii lfr liehalp f an t dan of amler apparaat vulgcm e me uos ciiiij Iii konilo p hlur betrakkrlijk licljl aan t loersn methoile rvuniliijd o i dagenoiiB KrUTe MütieK KAAIKACIIinfE voor hnlthouilelUk febrHlk AMEaSFOORT A HEESFOOaTSCBE MACHINALE STOOH BROOD EN BESGHÜITFABRIEK Sloom Autoinntische Wiilnen Meelfabriek FiJQ gebuild Uelk Twarebrood vnn itc tijaste soorten tarwe allaao mat auivara 1 I onAf eroomile bcsle melk verai iifi d miusteus drie ilaifeii roalidi hlgfecde ia verkrijg baar m panvorm gekuipt panvorm vloervorm hardvorm gekniptvorm plaatvoru EngelBche Torin Duitsolie vorm en Oallenvorm in aiuki i e ot 8 ot en 12 ot vloervorm ook van 18 ot en24ot Als boven maar ta Extra fijn geknipt vorm tot 7 lOV en 14 ot I per stuk Prima Wittebrood is puik wittebrooii va boato itroutUtoffen speciaal concurreereiiU teKCD Eoonaoaamd nialkbrooil van nudcreii alleen VerkfUgbaar In pan I vorm gemerkt door 2 keepen In elk einde van den rug 5 et i Tl ot en 10 ot j FranSChe Stokken van speciaal jiesabikta beste tarwa 6 Ct 9 Ct en 12 Ot I FlJn gobuild Water Tarwebrood Itlijft staoda smakoluk duor puike bloem is 1 alleen verkrijgbaar in plaatvorm gemerkt met eene snede over 1 den rug in stuks na 4Vi ot eVi ct 10 ct 15 ct en 20 ct Ringbroed specialiteit van üus is oinsfoveu door ringen waardoor de anoden ro de buachuiten geiijkon als melkbrood 8 Ot en als waterbrood 7 ot Oewoon Blankbrood is minder wit maa vaster en van deieirda puike soorten I tarwe vervu irdiKd waarilonr hot oen soar voedinam en Koadkoop smskelijk brood is vorkrgKbaar in stuks van 8 Ot 12 Ct 16 Ct 20 Ct en 24 Ct Wij gebruiken alleen CtlenllSOll ZUltrer ZOut Kouder schadolgke zauren en ge garaadeerd zuivere onvermengde gut elke ihkwijls mot aardappelmeel en tipa varman d wordt terwijl hIIp Ki ondstotren steeds in OnS OigOn laboratorium naar hunns Zuiverheid en voedingswaarde onderzoobtvorden I aootiat wil H Steeds bet beste te verwerken De lUputhoudera zijn kaïibaar aao députborden en wagens met de febriettstitata aa W H MKUB81K0 ali opsohrift Voor GOUDA een dé i5tfaouder gevraagd franco vraoiilen flinke provisie GebrS Stoll verck a Chocolade en Cacao DoIinati t door da nieuwste tiitvindiiigcnW marhtnaal gebtod rerbeterde fUbrteatle en uifaloitand gebruik ran fijne en Hjiistt rindHtoffua j randoet ei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao n aanbavaMntwaardig fiibrikaat nauwi u beantwoorJonde a c don iiihoud der reap Etiketten D Firma behaalde 27 Br rets als Hofle + eraacler 44 Eere Diploma 8 gouden enz Xedallies een twwij nut tütmuntend fijn brikfttt Keeds lHT 1 h ibret f do Accademie national do Paris Nona voos déa w mona n e Wwl lll iI or première eIaNH en oonaidArallon ae ▼ otr xoaUont fttbrtoation da Ohooolat bonbona v rlea eto eto SMIwerck t bbrikaat is verkrijgbaar bij 11 H Coiifisenrs Banketbakkers enz enz GaneraalTertegenwoordiger voor ederlaiid imm Katteialodt Amsterdam JCalveratraat 103 BINNENLAND GODDA 4 Pebrnaii 1896 Door hak R K Paroebiaal Karkbeatnor van dea H JoaepK alhier ward Maandag 3 Fabraaii in het lokaal der K K Laeavereeniging oodarbanda aaobeateed onder beheer vaa den arehitact C P W Owaiog het verbouwen van Mn Woonhaia wjk C no 234 aan de Goowe albi r Ingeaehreven werd door i Grendel 5300 albuir j H fua 5250 h Blokland 50m A Verbas 5055 H Smit 00 C B Wildeobarg 4546 Aan den laagaten ioaobrijvar gegnnd In de Gida van Februari komt a een artikelvoor van Dr B J H Ovink getiteld de Idee nleer en de ervaring c Da heer A V Brandt sergeant majoor bij het 5e bat van bet 4e regiment int alhier ii tot baatanialid benoemd van de te Utrecht gevaatigde militaire vereeniging aOnderiinge Vooraorga In de plaat vaa den haar Th G G Va latte oud lid der Tweede Kamer die doorongwUldhaid verhinderd werd trad ZaUtdagavond TOor de leden der afd Leidan van het Algemeen Nederlandaoh Werkliedenverbond de haer B G Haldl met eene rede op over hel kiearecbtontwarp van dan miniater Van Hon ten a Zjne conolnaie waa dat dit omwerp moet worden verworpen temü er alaoog af doende verbeteringen konden worden aangebracht Na deaan apr beklom p of P van Geer den katheder om ook iSoenjjda da odaannamalökhaid vaa het ontwerp te beloogen Da vergadering werd bealoten met eenf hnldebetaiging aaa da beide aprekora door den beer C H Koow vooraitter der afdealiog die Snaragda made een woord van aoherpe ver oordeeling over het ontwerp nilaprak De collecte heeft te Haaatrecht voor de viaaeberat Zwartewaal opgebracht de aomma van f 29 92J Idem voor da Vlial f 6 011 9a TüdapiegaU van Febroari IwTat aan r i geaehraveo Ia Memoriam van prof H Moltaer door dr O Dnflon FBV LL ETO illLllUl 88 Usfrouv LHter rsrkreeg da belofte dit tij af nwkte dtt M rg rBlh BordillioD Tooreertt op Ptnnheld HiU lou Ugran om Msria t opvoeding t rol tooien En heriDoer u Marg retha Suiiterde ne rotiw Leitei Margarethft in dat loo ooit een renner gevoel tauoheD u eo George mocht onUtaui ea det xou IcuBDei gebaaren als hij ooit uaooht wen sehaa dat gg xÜoe tweede vrouw werd ymetdan niet dat ik a itervoDde jfeiegd heb dat 4 ij gelukkig zoa maken Hoe kaa dit bij a opkenen Hoe kunt gy op ilit oogeoUik over eoo iet spreken f iel Mtr iaretha BordiUïon baar outatcld in de rade terwyl Bij bare laiige ranke getUlte opriobtte Uoekuntg j xtjefe TiMDW bedatu over de mogelgkbeid spreken dat 1 eene andere vrouw sou hawra t Maiftaretba ik leer als het ware niet meer de we ld met bare hartatocbten is dood voor ta gaf meVtouw Ijester ten antwoord Öaorge ui teker hertnkBweD en ik sag Q liever dan iedere andere vrouw de tweede moeder mijner kinderen worden Mevrouw Leetar stierf Sedert wareu er twee jaren verloopon ea joffmnw Bordilüon was te Daoetlield Uall geblerea Uaar liJ had üib staadi Mker Bj da periodieke v rkieaing van Mn darde van het aanUl leden dar Eerate Kamer in du aaoataande Juli vargadering van de Provinciale SUten dar varKbillende rovineiSn tradan af in Noord Brabant de bearen jhr mr J B A J M Varhaijen en W Merkelbach Gelderland jhr B A D Cuenan en J E N baron Schimmelpenninok van d r Oya Zuid Bolland F B P van Alpha mr E J J B Cramera mr H A Nebbeoa Sterliog NoordHolland H F Bollmao mr U J Ki t en mr G an Tianboveo Zeeland mr E Fokker Priealand D D Breomng aa mr W A Bergama Overgiel mr A VaO Naanan van Eemnea Grooingen jhr mr W C A Mb rda van Ëkenatein en Limburg W H Pgla Uit de provincie Utrecht en Droota ia ditmaal gaan dar ledan aan de banrt van aftreding Man aahrijft nit Btadikanaal aan de Pr Dr en Aaa Ct Ongeveer veertien dagen geladen werd alhier gelgk wji toen gemald hebben een seer brutale diefstal gepleegd Daa naobta namelyk werden tan nadeale van de wed K een hoeveelheid mannfactnren uit den winkel ontvreemd welke goederen de dieven onder bun bereik hadden gebracht door een der glaarnitan nit t angdan Oiaoboou de poütia wel giste wiat te totduaver gaaa apoor van de dadera t ontdekken Gisteren sgn door de marechauaaee alhier gearreatecrd een paar teer gevaarlijke aajetten die reeda meermalen met da politie en jeatitie kennis hebben gemaakt n l R Niks 39 jaar ea J Uitvlucht beiden arbeiders alhier eea paar lieden die naar men legt van diefstal en roof leven Uitvlacbt moet reeds bekend hébben bet feit mat Nika te hebben gepleegd ea daarna da goederen te hebben gebracht naar dan koopman de L te Pekela Nika wil evenwel van den diefatal nieta weten Hg aagt geen schuld aan hetgeen men hem tan laate legt te habben Evenwel sgn de bedoelde goederen ter waarde van pl m f 200 reeda bg genoemden da L tegen wien als beier procea verbaal moet zgn opgemaakt lo bealag genomen Ua verdachten werden natourlgk opgeborgen iu de cachot der kazerne doch de wachtmeeater kwam tater tok de ootdekking dat een der cellen ledig waa Terwgl Nika er a avooda no in waa waa er den volgenden morgan nika in Nika had dr gaeren ataag die aan de binnenzgda der deur van zgne cel ter meerdere atevigheid waa aangebraebt weten loa te krijgen eu daarmee Mrat de cachot en vervolgena da hoofddear opengebroken waarna bg natuurlgk de vlucht op den achtergrond gehoudon alsof sg du gouvertisnje van Uaria was en ig weigorde als ineeiterea van dea Hall op t tredao Zij betoilte lich gedeeltolijk met de lo over het huishoiiden eu gaf bare IxtveUn aan de dienitbodea op uflbt n bescheiden toon Zij uam aan den maal jd nooit de plaats van de vrauw des huiaat in als de heer Lester bexoek had verscheen xy in het geheel niet aan dee discb maar bteof met het kind alleen sjj hraobt meeatentgda hare avonden in hare eigene titkamer door en hield den heer I ster ileobts zelden gezelschap Maria waa Dog slechts aebt jaar oud toen hare moeder Btierf i ware xy volwassen geweest dan zou de verbonding van juffrouw BordUUon veel minder moeit lijk lijJD geweest Menigeen zou er toch uieis moeielijks tn gezien hebbes manr juffrouw Bordillton w bh bijzonder HjYigevoelig en kiescb vau aard y Kn boe waa het in dïe twee jareufmet haar hart gegaan Z bemiode Haar dagelijksche omgang met George iter had haar gevoelig gemaakt vooil ityce aaotrekkelijkhaden mogelijk hadden da laatste oorden van de stervende mevrouw T ester ook in druk op baar gemaakt zoo veel is taker dat juffrouw BordillLoD zich onwillekeurig innig aen bem geherht bad Kn als eene i qw geene liefde gekend heeft voor haar dertigste jaar ea dat gevoel wordt dau voor het eerat opgewekt dan bezit die hartstocht esne diepte an eene kracht waarvan jongere lieden zieh gc jljf denkbeeld kunnen maken Margarstha waa verlagen en ter getrokken vau aard zij voeidde hare liefde in smu en de hoop dat de weusch van mevrouw fjeater vervuld en lij tijoe tweede vrouw Boude worden werd 4i ffaiM levendiger by baar Z gaf bot laogtt hoe auar aan dia hoop toe as lii eft tfaoomen Het Ijj It evenwel geeu twgfel of du gevlogeae zal apoedi weer gevangen IU daar hd aau gene zgde dar grena niet durft te verschgnen omdat bg ook daar iets op egn kerfstok heeft en dua apoedig door de politie zoo worden ingerekend Later ia nog naar het beia van arreat en bewaring te Winachoten overgebracht Roobj N 33 jaar ventater te Nieuwe Pekela atiafdochter van den koopman de L bg wien d door B N et J ü gestolen manufacturen ten nadeale van de wed K ia hui ago gebracht ea verkocht Naar men verneemt heelt genoemde Rooaj de goederen iu ootvangat genomen eu aai verdachten een igkadaalder op afkorting ter haod gesteld De Maaabode oppert het beawaar tegen du nieuwe anikerwet dat aij den omvang der bietenteelt eer beperken dan uitbreiden zal wg uu het maximom bedrag dar protectie op f 2 300 000 zal worden vaatgeateld afdaleudi lot f I IOO OOO en dit n iar den maalataf vau aaavBBkelgk f 3 50 per 100 KG uitgeslagen uikar Willen nu merkt de Maaabode op deaoikerfahrikaaten de maximam premie van f 3 50 ovar heel hun productie genieten dan Mten zij niet meer produoeereo dau iriO OiX zal vati 100 KG wart raat het daarboven geprodo cewd anilan zg t a ai e r de f 9 50 vermc delBk geen winst kunnen behalen Dat zon dus waaracbgnlyk neerkomen o i egn beperking van de productie die ever het afgaluopan werkjaar zelfs 1 1 IO OÜ J lakkan beliep Intuaacheu ia ook de Maaabode wal van oordeel dat van een verdere bevoordeeliog der aaikerfablikaotaa geen apraka meer wesen mag en dat het nu ingediende ontwerp indien alacbts bovengenoemd vermoeden aiet bevaatigd wordt alle aanbevaling verdient De beer Goeman Borgeaias heeft in aan lesing te Deventer de vraag behandeld of iu Nederland het verwaarlooade kind skind van Staats worden of wal overgeleverd a blgven moet aan de ouderlgke macht Spr wil volst elit niet tornen aan het gezag t welk het bnrgerlgk wetboek aan den vader toekent maar hg weea er met instemming op dal toch allenga de O artuiging had ingang gevonden dat bet kii ÉMP recht heeft om niet miabrnikt jiiet mmarloosd nie mishandeld te worden en dat da ataat als orgaan dor gemeenaobap verplicht ia oter dat kinderrecht te waken Een eerste atap iu ditrichting was i edaan door de wet Van Houten verwAchtto itellig desoUe verwezenlgkt te zuUon zien zoo sleet z bare dagen ii een brdrlegwlijkeii droom an Bhepte zioh in de toekomst etm paradijs van geluk en zaligheid Het ware voor haar te wensoben eweaat dat zy an den beginne af de waarheid had doorzien dan zou de donkere wolk diealmarr en moer imderde baar niet verrast hebben en niet zoo meodoogenloos b rven haar weerloos hoofd zyu losgebroken Op zekeren morgen kort na den dood van Laily Dane maakte de heer Lester terwijl hij van do ootbifttafel opstond da opmerking dat da r omerwarmte vroeg inviel en dat het zaak werd om van oDtbijtkamer te verwisselen Zg deden dit altgd in de omermaanden want de kamer waarin zg gewoon lyk ontbeloti lag op de morgenzon Ik zal het van daig aan de dienstboden gen eeide juffrouw Borditlion Als Wilfred ttet zoontje van den heer tester tehuis was ontbeten zij uio als deien morgen ge Voonlijk allen te lamen Kdith bet niehtje van juffrouw Bardill on was bij ben gelogeerd Zij wai hnt eenige kind van don majoor Bardillion die zich In Indi l vond en was onlangs naar Engeland overgekomen om daar hare opvoeding te Tottooien Jutfroiiw Bordtllion had haar te DBiieebeld Hall bij sieh geaoman en zag nu niar Ma goed sebool voor haar nit Be twM kleine meïaJM beide allerhefsle kinde iWDsJiappeldeo door de laag openslaande de r naar boit en WiJfrSd liep aeo achiema Als een eobto schooljongen bad hg geen grooter genoegen dan om de meisjes te plagen Zj verschilden weinig in laaftijd Wilftwl was raertiaa Kdith BordUliea op den arbeid van kinderen di had moeten gevolgd worden door leerplicht ea maar andere wattalgka b palingan maar er niat door gavolgd waa V9 knd èilde apr een vrraadarda atrafwatge viitg4ii betrekking tot bet miadrgfplageod kind De legen voordiga manier aan prbwlaaren soowal ala de atraffan aalve meaalal gevangeuisalral of opaendiog naar atn rgkaopvoadinggasticht keurde bg al daar ag bet geatratta kind meer kwaad dau goeddosa Hg wilde ala eerste straf eee bariapiag an waaraehnwing a s volgende straf aeboolarraat in daarvoor ingerichte sobolan dan plaaising in een ander getin en zoo ook dat ai it hielp plaataing in een opvoadioaagesticht naar liefst geen ataatsgaaticht omdat dit natuurigk van allaa moet opnemaa en niet dao neotraal kan sgn en hel voor bat klad nondig ia dat ago omga sing het niet aeralechtera en voor de oudera dat het katholieke kind on ar katholieke het protealantsohe onder prolaahultehe zorg worde gaplaatat Zoo kwam Spr tot de oonclaaia hel varwaarloDsde kind door den Slaat iievr d van bet bedervend oodavlük griag msar opgevoed door da rorg der vrija maatacbappg Aan bat oBeiael veralag tot 21 Decamlm ia het volgends ontleend Groot Aljeh Na onderzoek was gablakaa dat d lisslea die in dan Mcht van 5 op 6 Daeamber jl aan inval deden in de Hoekim Pang Oleb Soesoeh IX Moakins beboorat tot de bende vaa Habib Lhoog onder wient persooolgke aanvoering zg dien nacbt stonden Na den moord van lladji Bintang trokken tg naar bat LamWrakacha terug Iu den naebt vaa 18 op 19 December dr ing bovengenoemde bende in de hampong Adj UI Moekima Kerkoen en hoewel door de kampongbafolkioK met geweervnar ontvangen kon deze toch niet beletten dat die bende de tweeonirnimde woningen van Tengkoe Bach Poatoaa bet waarnemend hoofd der III Moekims Karkoea verbrandde Op da postan onaar bail a linie Sanalop Anak galueng Uiloel en Kreang Gloempang gewoonlyk bat doelwit der party van verset werden gedurende den va alagtgd op sommige dagen ankete schoten gelost soms bOngsteoB een 3 of 4 tal tarwyi waarsehgoljik door een paar binnengedrongen ktfaadwilligan op Pakan Kroeag Tjoet il en op Lainjong 4 schoten werden gatf an Noordkual Deo 9n December werd tan Cbineeache werkman dia bezig waa bat dak van het civiel etabliaaement teraparearen door een paar kwaadwailigan btachoten met het gevolg dat hg aan een zijner voeten gewond Iwsalf en Maria tion aar oud Juffrouw Hordiliiou zat op eeae vensterbank aofater in de kamer een brief ta lezen dten zji jaïst mM de post ontvangen had toen zij daarin gMltierd werd door den heer l ter di haar vorioobt om eefas b j bem te komen Hij was tn de aangrt nundt kamer en stood aan een venster dat op het iïuiden lag Margarstha kom eens hier ik heb uw raadnoodig teide b i legde den brief neder en gingnaar hem toe Is het u nooit opgevallen dal er eene goodeproviiieltamer van dit aobtente vensterraam lou lamaken zijn f Het OU er een uitmuutande plaats roor b o antwoordde zg Ik gel of dat ik u dit vroAger ookal eoQB hsb hooren opmerken Dat is wel mogelijk S Mlert eeaigtn t d bebik ar berhaaldel k aan gedacht en alt ik er ooitgevolg aan geef dan moet het nu a a Waarom tat nu vroeg jnffrouw Itordiltion De herr Lester Inrhte M n kon het met rerht een verlegen laohjo noc ea en op zijn tohoon gelaatlag oeas bedraortaelde uitdrukking Men kan zeldenvan een man Keggen dat hg schooa is maar van hemkon men dit met alle reoht doen Het was sulfs eenfip sor rt van mooi boo zeer dal zijn gelaat iots vronwelgka soa gehad bebbee als zijne diepliggandeblauwe Dogea niet met efu bartsloehielijkengloedUtield waren geweest Margaretha llordillion zagbem fol bewondering ra Itttfde aan terwgl bij daarin de stralen van de morgenzon voor haar stond Hg ag kaar opreelit in de oogen igne vrrlegenheidweek en een heldere gUmbich verBpreidde zich over z B gelaat rerrfi nrwiftf