Goudsche Courant, woensdag 5 februari 1896

ilrecte SpuocwegverblDdlngeg 1 mi lltud 8 80 7 18 8 40 0 Itoordrmlil 7 81 8 47 MI iiw rV vk V 7 8 8 84 OufMl f 7 4 0l Rolturdaa 7 7 88 1 10 18 Katbirdtn 8 6 87 7 H Oipgll t io 0 8 1 8 1 14 Qoud 1 81 to 7 48 60DDA 18 18 1 84 8 88 8 44 4 80 8 14 7 11 7 88 8 8 1 41 8 81 9 57 11 18 18 31 V 4 87 7 8 V 10 01 1 8 8 04 8 08 r 10 11 f tïi t U ll t 8 18 10 18 f 1 44 3 80 4 01 8 10 8 41 7 80 8 11 8 18 8 01 8 10 10 17 11 90 KOttIRDAM 6 0 D D i V Ml 10 1 11 80 11 10 1 41 8 80 S lt 8 48 4 10 1 8 17 8 08 48 V 10 8 1 81 f r 87 H 10 88 1 8 ir 0 1 8 84 9 88 r 10 48 10 4 1 08 f 41 f r 1 U 11 08 11 40 1 11 8 3 1 4 08 4 40 1 81 47 8 1 S 10 08 A DKeyaDgeo 1 October TUd van Greeinvich WlnterdteDSt 1895 1896 SOUDi SOTTIIDim D ll Hlie OOUDl Hu 6 814 807 438 80 18 4 10 1111 8811 111 86 M4 1 88 3 43 4 18 8 17 08 7 68 S8 jVoofb 6 67 10 17 1 41 14 1 Zmw 11 10 81 1 66 8 88 9 69 Z 1I 8 11 10 43 1 0 e t 10 01 Ooadi 887 608 13 8 lO K 10 6418 06 11 461 17 8 14 S tS 4 13 4 48 6 47 8 60 8 88 III IS Stapt ta Blnawijk CraUvM si Nootdor LgidKbudun m Hakudorp UTEIOHT G ODD Utncht 7 60 iPn 11 34 11 60 I IO 61 4 48 8 88 7 60 8 0 f4 lO St Woardai 8 11 10 8 11 81 4 18 8 68 IS 10 64 Oidawalai 8 1 10 81 4 14 iM Omdl 8 8t 84 10 44 11 07 1 11 8 41 4 37 8 10 7 0 8 16 8 41 4 11 10 1 U S T 1 1 D 4 M e O D D 1 Asaladarf 8 I IO 10 n 1 11 4 19 18 7 4 46 doida 7 11 t 4 10 14 11 11 8 3 8 10 7 1 4 11 10 Itqyaa ta BlakwUk Knimg m NMld p l i4MkMaMi Ibbtdorp ioud 7 ait 8 88 0 87 10 10 10 80 11 11 11 18 1 17 86 3 47 4 48 8 17 7 14 7 4 1 8 84 IJ14 n M 7 41 8 47 11 01 11 40 4 87 1 01 10 08 Zh 7 88 8 i 11 13 11 4 8 08 8 11 lO W Voorb S Of 08 V UJ7 l Ol B K l o l H g9 8 18 t lt t71 07 10 48 11 3811 41 l Oi 1 87 4 08 4 17 8 18 8 87 7 44 8 11 t ll l 1J 48 8 0l Di ÜTIIC T ioud 8 38 37 7 88 8 0 8 li 08 10 1 10 87 11 48 I H S 17 4l l 4 47 1 87 88 81 10 1 Oud w 8 80 84 11 14 1 37 7 10 10 1 WMtdel 8 8 7 03 8 11 11 11 1 48 3 84 8 06 17 7 118 48 10 17 Utmikt 11 t 8 18 8 41 t 7 10 81 11 48 1 10 8 08 1 80 4 48 8 1 31 t 04 t Nuf Awtardui B O D U 1 1 H S M II 1 M G ud 8 87 8 11 10 01 10 67 11 10 t tl i 7 tM lO H lm lordui t tt 8 14 1B lI Ol 1 1 18 4 81 1 48 11 80 Stopt l Nootdati I ridHkMdm u BJ itw$k Knlaw w Ibkudnp werd Te Boeloeb B m Ara eeo der ouderhoorighedeii tad bet Undsehep Tjosade bad het ait Grooi Atjeh bekend bendehooid Habib Acbmad Satnalangan flchooDKooti eo opvolger TBO den berachten Habib Brahim fan BainalaogftDi zieh bg de kwiudwilligea in geroeid Undeebap aangesloteo waarKbyniyk om oewsng labil te innen ia ttg met het dni l te Boeloeh Blaog Ara terog tn ktterea naar Perlak getrokken een 20 tal mnt aehUrla id gAweren gewapende volgelingen onder PanglJma praag Toeloed te Boeloeh Blang Ara achterlataode Wettknit De afdeptingncbef bezocht T n H tot eo met 17 December Melaboeh en Laboean Hadji Ter eeritgenoemdu plaati wai de rnn niet raritoord en in hei laatft eooem laadechap werdan met hoofden en oadeten der berëlkiaK besprekingen gebonden omtrent de definitieve regeling van het beatuor aldaar De weeragMt ldbeid kenmerkte zieh door weinig regen hevige windvlagen kwamen ebter reelvatdig voor De getoodbeidktoe itaod wat orer bet algemeen genomen gnnetiger Het gemiddelde fiekteeyfer bedroeg 23 tegen 25 en dat der ben ben ï tegen 10 gedurende den rorigen rerelagtyd Het tfeerftecgfer waa hooger Dioedag 11 dexer ui roor bet gera bt4bof ta Amiterdam in hooger beroep biihandeld worden de xaak Tan H N Wa raven beiohnldigd ran op 6 of 7 November 1894 aan boord Tan de Oranje Naaiau opaettflijk te hebben gepoogd een ontploffing tewe te brengen waardoor leveDegevaar roor de aan boord an wettge pereooen te duchten wan Mr 8 H J Lambarta Ilarrelbriook sal xich met de verdadiging belaiten Toen de Koning van Portugal Woenedaga ood in een npen rytaig naar zyn palaii terugkeerde wierp een anarchistisch werkman met iteenun naar het rytuig Ben teen trof den adjudant die dadelgk uit het rytuig aproog en den werkman in hechtenii liet aemen die riep Lere da aociale republiek U Door de afdaeling Oandringen van de Oeidi riehe Overi eUchn Maatüchappy van Landbonw werden onlange by de l ruitiscbe autoriteiten pogingen aangewend om bat verbod tatt ÏQToer van melk uit Bolland over de Pruteieobe greoien weer op te heffen en een verzoek tot dea minister van buitenlandeohe uken gericht om deze pogingen te ondenteiiuen Door onteu minister ia nu aan genoemde ereeuiging geantwoord uog niet in staat te feÜo eenig ToarnitEicht te geven wanneer de Duitaohe grenzen weer voor den invoer y n melk geopend culleu wordao Het antwoord der Regeering op de vraag door enkele leden der Éérste Kamef in het Voorloopig Verslag gedaan naar den tyd waarop ongeveei de kieewet van stapel zou kunnen loopen vindt de Standaard niet bemoedigend sNatuurlgk aal zg de Kegeering met den vereischten spoedt wat uit de stfldhuiataal in gewoon Nederlandaeb overgeeet wilzogK n op haar doodc gemak de behandeling in openbare litting helpen voorbereiden Maar eiach blyft deatby dat de kieewet zonderoverbaiutingcin openbare baraadalaging worde gebrachtOn merkt er dreigt oTerbnasttng en daar tegen voolial moet de llegeeriog en moet da Kamer op naar hoede zyn No ton van de zyde der Kamer die aoverbaastiegc alleen daarin kunnen beitaan dat y na tiet uitkomen van de Memorie van Antwoord teratoud tot de publieke bebaodeling overging De Regeering mag dos met haar Memorie van Antwoord vooral niet te vroeg komen Dan toch lou ly de overbaatting in de haad werken In verband biermede Terklaftrt de Begeering dan ook Ier algemeene geroatstelling dal het tÖdstip der ioHodiDg van die Memorie nog oiat kan worden bepaald En wat dit bedoidt licht ze zelve io decer To e to dat van baar niet te vergen i dat ze haar voordracht definitief vafrieteltef alvorens orer het Pereooeel en over Nieawer Amat l beeliat sy Wat beteekenen dpze raadiwtachtige woorden Wit het zeggen dal de Memorie tan Anlwnord wacht op de mof f liikbeid om een defioitieve editie vnn baar ontwerp te geven en dat die definitieve editie wacht op het Personeel en Nienwar Amalelj Zoo ja dan zal de te wachten vartragiug een vertri iog vao aanbelang yn Kn toch rjimt dit weer niet met wat de Regeering eenige regels verder verklaart dat ze toch doorgaat ook al komt het Pertonee niet tgdig tot stand In elk geval liggen hier nieowa voetaogeli ea klemmen Men rekende er balf op dat de Memorie van Antwoord in bet tncèt zoo afkomen Eu nu flchijot alle kans hierop weer verkeken De Ëogeleohe Economist maakt de opmerking dat de hoofden der Uitlandera zich op verregaande wyze hebben misdragen tegenover de eigenaars der mynsn Die eigenaars zün de aandeel houders er de aanvoerden der Uitlanderebeweging zyn grootendeelt niet andera dan ambtenaren der Maatschappijen dus de dienaren der aandeelhonders en waron volstrekt niet gerechtigd de belangen dier eigenaars in gevaar te brengen door bon eigenmachtige baodelingen De myoeprcolanten die self eigenaars zyo moeien weten of ze lost hebben tegen de regeering der Z A liepubliek in verzet te komen en aan politiek te doen Maar zy hebben niet bet minste recht daardoor de belangen ia de naagschual te stellen ven de aandeelhouders die zy vertegenwoordigen Zoo kwam het allerminst te pas dat kat kantoor der Consolidated Goldfields of 8 A werd ingericht als hoofdkwartier der opstandelingen en als werkflokaal voor gewapenden De aandeelhouders hebben hun qeld gegeven om goud te delven niet om voor directeuren af andere beambten der Maatschappij stemrecht en andere politieke rechten te verovereu In een andere niyn hebben de werklieden te rtobt geweigerd sich by de gewapende beweifing aan te sluiten en heeft men hen mrt ontslag gedreigd Is dit niet een inbreuk op de rechten ook an de aandeelhouders voor wier rekening die werklieden zgn geworven om in de mgnen te werken niet om oproer te maken Eu niete ia gebleken dat de llegeering der Z Afr Republiek bet werken in de mijnen ook mnar in eenig oplichttReeft belemmerd The Economietc voegt by deze juiste besohoowiogen nog een hartig woordje tot de aandeelhouders iu het algemeen Het blad vraagt hoe lang zy nog zullen dulden dat hunne belangen worden verwaarloosd met alleen wegens politieke bewegingen rasar ook door allerlei specnUtiSn en gewaagde koopen en verknopen aitgÜten enz Men heelt de direeties maar haren gang laAn gaao en aldus er toe gebracht de ondernemiugen als baar particulier eigendom te behandelen in plaats van de goedkeuring der werkelyke eigenaars te vragen Zullen nu dn gebeurtenissen der laatste weken de aandeethoaders wakker achndden uit hun onveraohilligbeitl zoodat zy niet rasten voordat de behartiging hunner belangen in goede handen is Wat de verliobtiag van den Rottenlamschen Waterweg betreft erzekert de Minister van Marine dat die hem zeer ter barte gaat en dat hy gaarne andera middelen dan het bouwen van eeo oieuwen iicbttoren zal overwegen om deu toestand der verliobting al acht by di n eer voldoeode oog te verbeteren Staten 0 neraal Ie KiUaa Zitting van Maanrlflg 3 F bnmn 189t 10 17 U 0t 40 10 88 10 14 11 01 11 08 11 18 11 84 4 7 47 8 81 D I N B 1 S 8 S8 Na d opening der zitting braebt de Toorritter holde aan de ol e achten is van den heer J Prina eeo bo gewaardeerd medelid wiens boeugsan een groot verliea is Ni goedkennng der begrootiog voor het pensioenfonds en het domeiofoods tgn de algemeenf betchoowingeo over de ataatsbagrootiog begonnen De beeren Nebben Sterling en Alberda wilden voortaan tydiger vaat teliing der staatsbegrooling Eerstgenoemde nam akte van de toezeg iog omtrent eene regeling der gemeentefinanciën De beeeen Schimmel pen oi nek en Van Zinninc Bergmaan protesteerden met kracht uit zedf lyk en godsdienstig oc puat tegen de wettetyke erkenning vau den Nieuw Malthuria uacben Bond De heer Sassen wil verbetering van den Soaocieelen toestand door tgdelyke verhooging ven de tariefre hteo op bet voorbeeld van het bnitealaod en voorts eene gewgiigde lode tling der departementen De minuters van baitenlandscbe zaken van fioineieu en van justitie beanWoordden de sprekers Oe stryd over de erkenning d r Statuten vao den Nieuw Malthosiaanseben bood was naar de Minister van Justitie antwoordde een miskenning vao de beteekenis der Koninklyke goedkeuring Zy duidt geen instemming aan en hsar ontbreken maakt eeo vereenigiog bet naitreveo van hnar doel en het gabroiken barer middelen oiet onmogelyk De Minister van Financiën greep metgraagte de door deu heer Saj aen geopende gelegenheid aan om de ootdtiikers der rermogensbeU ting smokkelaars in groot weer eens duchtig op faun Dommer te zetten Da Rotlerdamsche Rechtbank werd dezer dagen geroepan het volgende geval te beslissen Een winkelier te Rotterdam riep in rechte den ui ever van hot weekblad MütQa Confidentie der beeren Wysmuller C De eiscb atrakt tot beUliog van f 10 000 schadevergoeding omdat io het blad dat van wege bedoeld buraao wordt uitgegeven o m gezegd wordt dat de winkelier handig en yverig in t bestellen mnar nalatig in het betalen was Na Qene den eiscber werd betoogd dftt dit geioigachrift onverdiend en beleedigeud was en dat nUoo een ruime vergoeding uooetig waa om t oadeel ineer goe4eo naam eu krediet geleden e herstellen Enkele honderden guldena achtte de eiscber daartoe met voldoende Namens den gedaagde werden aangevoerd verschillende feiten die moesten aaotoonen dat de eiscber in zijn haniel en wandel niet steeds ren onberispelyk was geweest dat hy enkele jaren geleden wel degelyk een lastige betaler wee en dat hy zlcb indertyd meer dan eenmaal op zyn minderjarigheid had beroepen en t deze omstandigheden waaraehyalyk de aanleiding waren geweeat tot Vvhet getuigschrift waartegen de eiacber opkwam Gedaagde erkende dat uit nadere berichten waa gebleken dat dit ge tuigicbrift schoon voor enkele jareo volkomen joist thans minder juist was diiar de eiscber in den tegen woordigen tyd stipter eu prompter betaalde dan vroeger De naaste reden die den uitgever had bewogen een onderxoek uair den eifcher in te Hellen was gelegen in bet feit dat eeo zeer befaamde fiesscheotrekker die prysopgaven van een leverancier verzosht als reterentiën had opgegeven den naam dss sisebers en dien vau een internationalen verdachten koopman ie Weenen Was dus hier een vergissing in het spel dan b eef toch nog de rraag over of deze vergissing aanleiding kon geveu tot da ingestelde actie De gedaagde meende van neao yn bnreao trachtte bet algeraeeu belang te dienen door het geven v o informatien en waarncbowingefi en natnurlyk kon hy zich daarby evengoed ala djt wel eens met de politie voor zoover op dit terrein tredende gebeurde vergissen zonder dat men alsdan moeit of kon denken aan een oogmerk om te beleedigen te meer daar le gebexigde woorden niet op eene bedoeling om te beleedigen doiden Overigens zag de gedaagde zieh daarby nanaloiteode aan de bekende jorisprndentie der Rotterdamscbe r chthank in de gewraakte woorden g eu krenking van eer of goedec oaa a maar ten hoogste een beeebadiging van krediet 2oodat ook op dien grond de a etie niet l On oji faan Namens den eiscber werd dit alles weder uitvoerig bestreden Men erkende allf B dat hg zich éénmaal op sijo minderjarigheid had beroepen t n eeo leverancier van slechte waren en trachtte voorts aan te toooen dat bet onderscheid dat de Rotterdamsche rechtbank maakt tusschr a aanranding in eer eo Koeden naam en anoranding in krediet onhoudbaar was omdat iemands kreliet ten nauwste met dieof ef r ol goeden naam samenhangt By vonnis van heden wees de Rechtbank de vordering toe edoch tot een bedrag van f 200 Voor den eiicher werd gepleit door mr M Teil advocaat te Rotterdam Voor den gedaagd door mr J P A N Caroii advocaat te Amiterdam De portier van tt broodfabriek aan den Hofdyk te Rotterdam maakte Zaterdagavond inde Atmondeatraat een agent van politie opmerkzaam op eeo man io het pak van een getan gene gekleed die blykbaar geen weg wetende door de straten liep Toen deze man bomerkte dat er over hem gesproken werd en de politieagent op hem afkwam nam hg de vlucht dan Hofdyk op De agent ging hem achterna door bergere geTolgd die allen om t hardst thoodt hem riepen By de Weenastraat gekomen liet de TJuchteliog ague klompen io de steek rm harder te kunnen loopen Doch aan het einde van die straat naby het spoorwegviaduct greep een timmerman hem beeteo hield hem vaat tot er hulp was komeo opdagen Men braebt hem toen naar het politiebureao aan de Oalerp wanr het bleek dat de aaogebondeoe tnsschen 7 en 8 uren uit de strafgevangenis aan den Noordsingel was ontvlocht waar bg sedert drie maanden vurbigf hield em eene vgfjarige gevangenisstraf te ondergaan wegens een Jbelaogrijken diefstal met braak door hem dp eene biiiteoplaats na Utrecht gepleegd Hy is een 23jarig Duttacher genaamd H W Breedewold en blikslager van beroep Hg had de gzoren ataven Tan sgneoel van onderen en van boven doorgezaagd zoodat toen de opening groot f enaeg was om hem door te laten hg de uitgezaagde stukken gzer er sleehU uit te nemen had Na zich uit bet raam sgner cel op den grond te hebben laten vsllen maakte hg vervolgens gebrnik van een op de binnenplaats aanweiig laddertje om aan de zyde der Bergstra t over deu maur te klimmen In de strafgevangenis bad men vaniyne ontsnapping niets bemerkt en keek men vreemd op toen de politie met len Tloehteling aaD kwam Door de rechtbank te s Hage werd gisteren de Klager die terecht tond wegene meineed iu eeb civiele procedure vrggesproken De reehtbank verklaarde wel geen redelykan twyfel te koesteren aan de juistheid der Terklaring van den zaakwaarnemer io deze zaak betrokken maar ook geen reden te hebbsA om aan te nemen dot bekl een valseben eed heeft afgelegd daar de verklaringen van den zaakwaiirnemer niet op zoodanige wyze werden bevestigd dat met volkomen zekerheid is aan te nemen dat alle misverstand aan de rgde van den bekl was Dat de reeroof in Strnt Madoera nog el eens het boold opate kt mag uit het volgende bulale stukje opgemaakt wordedMohrgft het Soer Hbl Een dag of watg den werden 3 prauweu van het Nieuwe Prauvenveer alhier op hunne terugreis van Phaeton Probolingo liefst op klaarlichten d ter hoogte van Zwaantjesdrongts door zeeroorers aangevallaa Volgaoi nrkUriog der prtawTOndcra wu bet rooTCrafaartiiig eeo gewon djaogoliD met tlackU 8 s 10 koppeo benund eo waren de usnlhn iml enkele geweren en pieken gewtpend At wat de leeachnimert tan hnnoe gading fondeOi ata TerachilteDde kloMliogatukk D proviaün eo eenig geld werd oor goeden bnit nrklaard De bMMtde hemanning der tjoeniaa 6 koppen r prauw aterk dit i juiat geen oompliment o er haar heldhaftig gedrag Terdient h olt naar wg ememeo ran de saak aaagifta gedaan D batenm eiter hier wendt adert jaar en dag allea aan om den seeroof io rS Madoera den kop io Ie dnifcken Oaok ag da flinke maatregelen tot beteogeliog dier t aal aangewend ia de liefhebbers Toor bet rrijboitersbandwerk belangrgk rerniiodard aeboon nog niet geheel verdwenen Toen Zondagochtend eene roaw te utrecht gereed atond om naar de kerk te gaan zag sg hare Sjarige popa die te gf dagen geleden aan hare mater te Breuknieo geaonden had weer oor hare daar ataan Bg Taroopol in Hoogarga ia eeo peraoneotrein ontapoord Enkele reizigera werden gedood Telen gewond Bttltealaodsch Uverziclit Op de jaarlgkache vergadering van de kamer Tan mynweaen te Johannenbiirg uoemde de voorzitter bet bericht dat er maatichappgen waren die bat werk in de myneo dachten te staken geheel ongegrond Het zoeken naar wapenen ia nu feitetyk opgegeven De overheid houdt de stad nu vo r ontwapend Handwerkslieden verlaten in grooteo getale den Kand Atdeeliogen Duitaehe ruatbewaardera doorkruisen de straten en wekken veel ergenia en geacheld Montagu White heeft een officieel telegram penbaar gemaakt waarin ontkend wordt dat de toestand te Johannesburg verontrastend zou zijn Bg die depêche is de verklaring getoagd dat oomogelyk alle leugenachtige berichten die door de vyanden der republiek worden uitgestrooid telegralscb kunnen ontzenuwd worden de onbevooroordeeld n zolleo de waarheid wel weten te onderscheiden Zooala de beer White schrgft is bei gebleken dat die laatste ongeteakende tgdiog ivao Ëogelsche inge ete nen te Johanfieeburg volstrekt oiet vandaar sersondeo is en dit wordt door de Timea erkend zulke telegrammen segt het blad worden daar de Boeren te Johannesburg eensuur uitoefenen van Charlestowo in Natal verzonden De Times verneemt uit Kaapstad dat de Ouitschera in den Oranje Vrgstaat telegrapbiich hulde en dank aan keizer Wilhelm hebben betuigd door bemiddeling van dan eobsul Groothertog Peter Van Oldenbarg heeft zyn htgenoote geboren prinses Elisabeth van SakseU Altecburg met wie hij sinds Febr 1852 gehuwd was door den dood verloren in den ood rdom van 70 jaren Zyn oudste zoon de erfprios Aagnit hs in Aug jl in elgks agn gemalin verloren eveneens Elisabeth gebeetep nl prinsee Ëlisa beth vaa Praiaen Georg de tweede zoon ii majoor bg de dr onders van de Proiaiscbe garde Van meer direct politiek belang dan het overlyden dezer grootfaertogin is de uittreding van den es hofprediker St6cker nit de cooeervatieve fractie van den Prnisischen Tjantfdag Men beschouwt dit eenerzÜds als een gevolg van sgn vroegere nauwe rel iën tot den vrgheer Von Hammarstein Ederzgds als den Toorlooper eener volkomen reorganisatie van de conservatieve party in Pruisen daar onge iwgfeld Slöcker oiet slechts uit de Kamerfractie maar geheel en at uit de party zal treden en vermoedelgkt ook de vrgheer Von Mantenffel der Dritte im Bnodec eerstdaags Landes direktor in Brandenborg zal worden zoodat dyi het driemaoAchap HamDarateio Stücker Mantenffol dat metf de leiding der conservatieve partij belast was gaheel van de baan zoo wezen De uittreding van Stöcker geacbiadde Zaterdag met officieel plecbtigheid Het dirigeerend en ontrolaeren Comité van Elf leden dat indertijd ook Hatni merstein tot ontslagneming noopte had hem gasommeerd om de houding vao bet christe Igk Kwiale blad Da Volk dal de lagere standen tegen de grootr grondeigenaars opzet te verloochenen en tevens zgn verbinding ipet dal blad op ta geven Stöcker verklaarde aan dien eiach jiiefc te konnen voldoen en daarom on geen eensgetindbeid meer bestond agn ontilag ie nemen als lid der conservatieve fraetie van het Prniiiache Huis der Afgevaardigden M twijfelt echter niet of Stöcker tal zich thans gebeel van de oonservatieTen afscheiden en niet enkel wild blyveo maar de e kristel gke BOciale groep als een nieuwe fractie constitnaeren terwgl iotosschen de eonsernttevan van de weerbarstige elementen getuiverd meer tot de inzichten des Keizers zullen nadaran of minstens een wapanitilstand net de Regeoring snllen sluiten Opnieuw loopt te Berlgn een gerucht als zon de rijkssecretaris van Binnenlaodsche Zaken en Pruisische miniaterpresident Von B5tticher vervangen worden door Von Pottkamer thans staatssecr van het Rgkslaod De joridiacbe commiaeie van den Duitscben Rgkadag heeft met algemeeoe stemmen aangenomen bet r ermg fvoorstel betreffende de betaling eener sehadeloosatelting aan veroordeelden die in hooger beroep worden vrggeFproken of minder zwaar gestraft en bet recht op achadevergoeding vanjderden die verplicht worden reroordeelden te onderhouden De nationate liberale fractie van den Proïsiscben Laaddag heeft een voorstel ingediend waarbfl der Kegeering wordt verzocht op de uioorwegen uitzonderingatarteven in te oeren voor de verzending van vruchlen uit de belangrgkste streken wuar fruit wordt gekweekt naar de voornaamste markten Berlgn en Hambuiït benevens de bbriekadi tricteo Het is UQ zeker dat Galliano eenige officieren vnn zyo colonne als gyielaars in de banden van Menelik beeft moeten achterlaten Een bittere droppel in de vreogdebeker der Italianen 1 De Exereito verklaart niet te begrgpen waarom de commandant in plaats van het tiental officieren oiet zelf als KÜzelaar is achtergebleven Verder acht bet blad het rapport van den kolonel zeer onvolledig wyl daaruit oiet blykt welke driu nde redenen hem tot deze capitulatie hebben genoodzaakt want zegt de Rxercito het wordt nu me r en meer duideIgk dat het Italiaansche garnizoen geen oapitalttte heeft geft oteu waarbg de militaire eer werd gehaudhaafd maar zich eenvoudig op genade en ongenade heeft overgegeven c Dit in echter nog maar een onderstelling Toch zyn veracheideo Cüitranteu het er over eend dat men volstrekt geen reden heeft om zoo hard te juichen de toestand iu de kolonie Erjtbrea geft daartoe allerminst reden Een telegram uit Rome aan bet Berliner Tageblatt meldt dat de positie der beide legers nn als volgt ia De Italianen hebben te Adigrat een stelling va 20 K M brerdte ingenomen Het Abttgiijnische leger ia even ruim opgesteld in den omtrek v n Jlauaen De afstand bedraagt gemiddeld 25 K 4a nianr op sommige ponten naderen de voorpAi ten elkander tot op 10 K M Het is een zacbtgolvenda landstreek iu deo omtrek van Adigrat zgn feel boascheu Daarenboven hebben de Italianen het voordeel dat zy uit bet hooger gnlegen Adigrat de positie bg Hansen met hun artillr rie geheel beatrgken hetgeen tegen de numerieke meerderheid der 80 000 AhesByaiërs misschien gB heel opwefgt Oit zco zyode verbaast het de roemruchtige Italianen te meer dat er nietguvoohten wordt Durft Baratieri niet of gelooft hy werkelyk dat Mpnelik over den vrede ernstig wil onder hfudelen Op die vraag geeft ook de regeeridg geen antwoord en dat maakt de Italianen ongerust De Voss Zeit weet oit betrouwbare brom het volgende medt te deelen De Italiaansche regeering heeft officieel voorhet Afnkaansohe expeditieleger verlof gevraagdom door Zeila te mogen trekken waarop hetEngelscbe ministerie van bniteolandsche rakenliet doorschemeren dat vooraf Frankryka toeKtemmiog vosr het bezatten var Harrnr ge raagd moebt worden Daar de eerste ouderhandeliogen leeB dergelgke boading vao lordSalisbury niet deden verwaahten heeft zgnantwoord te Rome een onaangenamen indrukgemaakt Men wil in Ëngelands eranderdahouding het bewgs zien dat het oit wroktegen Dnitsehland 7ioh geheel aan irankryks zyde wil scharen en aan bet Drievoudig Verbood den rug toekeerao Italië ie zich vclkomen bewust van de onmogetgkheid om metFraokryk samen te gaan en zal wet nondi masr toch zonder bedenken eer van Engela id dan van Doitschland vriendschap Rfzi u I fiurgerlUken Stand GEBOREN I 31 Jan Cornelia Johanna ouders D Graatsma eu C J Bleagraaf 1 Febr Eva Bastiaantje Hendrika ouders D van den Berg en B Schippers 2 Jannetje oodere W Both au A Verwèy Pieter ouders P Tom en J Schoooderwocrd Dirk ouden P van 4er Starre en J P van Reede 3 Jacobus ouders G Kraan en W Blommestein Adriana Theodora Maria ouders A W van Berkel en A M H KIkverwgden 4 Ernst ouders E Radix en M na Reenwgk OVERLEDEN 2 Febr M C van Wyk wed G Rynen 85 j 10 m A C A Faay 3 j Ooedkoopate Adréê imsm mmm 4 van OS Al Maroh TaiUlaDr Kleiweg S 78 OOUDA Beurs van Amsterdam Vorkr slotkrs Dit Vt lOU 100 80 8SU wvH B4 Va 88 631 104 8V 7 iVi IV V 114 113 93 4 4l 1001 50 775 863 6 IB ini 67 100 04 148 U l lOl l 100 148 aa T 7 88 i u 6 1B4 18 lOl V i ♦ aay 881 781 10l lOJl lOi 1 8 1 10 V i y i 10 i V i V 16 u my 8 10 7 101 36 60 i A aia 185 108 loa lOS 10 7 108 WïJr 164 841 l V 3 FEBKI JIRI SamaiiSD Cen N i W S V dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoMSil Obl Gondl ISSl tt 4 Itaui loaobrg ing lBAf 81 5 ÜOSTISZ Obl io papier IStS 5 dito in Eitver 186f S Foatco i Obli met oonpeo 3 dito tirkat 3 anuHD Obl BinMDl 18i 4 dito Oeoon UlO 4 ditobgBolb U 4 ditobijHapeia 0 4 dito in goud leen 188 li dito dito itilo 1 14 5 a i Perpel whuld 1881 4 ToMtu Oepr Coni leen 18 5 4 4eo leeaing Mrie 1 fïae leeniti aerie C ZuinAra llap obl 1811 8 Mllloo Obl Buit ach 1810 8 Vlsuc Obl 4 onbep 1881 AüBtzaBui Oblin i m 1885 S EoTTMDUl Stad leen ll 4 S Hm N Afr lUcd lai aand Arand b Tab Mij Certl6iial ii D nM alMbappü dito krah Hypotheflkb pandbr 4 Cult Mij der Vorateal aand Or H polh9ekb paadbr S t MaderlaDdaoha bank aiud Ned Handelraaa b dito Ni Vt k Pac H p b paDdbr t Rott HfpotbMkb pandbr 3V Utr Hypothmkb dito S i OoniKa o t Honf bank aand KUIL llypothiwkbank nandb i l AaaaiXA I uit tiypottt pandb S Mal 1 O Pr ii n oert D Holl U 8poor Mg aand Mij lot Kipl T 8t 8pw uind Ved Ind Spoorvegm aand I Ned Zuid AMk 8pm a rd dito dito dito 1881 dito 8 iTiLIlSpoorwl 188 A Kobl 8 Zuidllal apwmg A U obl S j PoutN Waraobau WeflD D aand 4 Rual Br Kui Spw Mij obl 47 Balliaohe dito aand I FwtOffa dito aand 5 wanff Dombr dito aand ö tlrak Ch A o 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 Aaiuiii Ooot Pao 8p Ulij obl 8 Ghio k NAth W pr ü r aafid dito dito Win St Peter obl T Denver It Kio jr Spin eert lltinoiii Antral obl in Roud 4 Looiav k Na brillo urt r anod Heiioo N 8pir Mij leMp 0 8 Uiai Kayaa r 4 pot pref aand York OnUrio k Wort aadd dito PeoDB Ohio oblig 8 OrOftOD CalU Ie brp in goud 8 8t Paul Hiun k Manit obl 7 Un Pao Hoofdiün oblig dito dito LiM Col leb p 0 8 OiHAUA Cao Soutb rl r aand ViH R Rallir k Nar Ie h d e O Amalerd Omniboi Mg aand Bottord TramireK jdaali aand NlD 8tad Amatordam aaud 8 Stad Uollordam aaud lltioil Stad Antirerpenle87 2 l 8ud Brunei 1880 3 a HONO Theiaa Kogullr ieullieh 4 UoaTiNK StaaUlaoiinii 1880 8 K K O B Cr 1880 8 itiLSIt Stad Madrid 8 1888 lm V r Boa Hn 8pobl oert ADV£RTENTI£N Heden o erU t tl tot mi ne diepe droeflieid na een geduldig lijden vooraien ran de laataten H H Bacramenten der titerrendeo myn dierbare Echtgenoot JOZÉFUS J0EUNNE8 ZOETMULDER in den onderdom van 34 jaar my oala tende h Kinderen te jong oio dit zwfiar rerliaa te beaefieu Wel Joa J ZOETMULOEK l B aM aau Sehudam 2 Febrnan IS90 Volstrekt fgnige en alt emeene kannUffivintf Heden o urlwjd voorzien an delaatate H H Sacramenten der Hllrrenden onïe geliefde Broeder en Behnwdbroeder de Heer JOZEKUS OHANNES ZOET ULDËïl in den ouderdom van 34 jaar T A J ZOETMULDEK B ZOETMULDEH Laobrwiv FKAN8 ZOETMDLDBB V ZOETMÜLDEK D Bo tT P ZOBrMIJLDER Heden o erleed te Schuthm roorlien ran de laatate H H Hacramenten der Sberranden onie geliefde Schoonxoon en Bebowdbroeder de Heer JOZEFUS JOHANNES ZUiCTUULDBR in den ondeidom ran 34 jaar V Wed A J BIBZENAAK V l MARIE BIEZBNAAR J W BISZBNAAR 1 B BIEZENAAjt S C 1 BIEZENAAR i a P BIBZENAAK OoiKia 7 2 F br 96 A llerwege bekroond met Eere Diploma a Oonden en ZiUeren Uedaillea benetëna Eere Diploma Oouden Medaille en rtiflcate ol Award of the World a Hygienic Eipoaitlon llticago 1803 ia het Mdberoegul DruJTeii lloRit iloiiij Eilrart MëLIANTHE UIT DB Maobinale Fabriek DG HUNIUBI OEH Tan II van Kchaik Co gereatigd te Oravenhag Ge n middel ia ot kan worden uitgeTOQden welke de Molianlhe orortrott net ia OyUERKVEPKLIJK het beate middel ter wereld hetgeen de eïa enrererhillendo bekntni gen gekaigt Hetrenaehl en geneeat OA MI hftKVIJK de atreugate hoeat en erouderde boratkwaleu Oadeiyk na het gebruik derMKLIANTÜE doet iich de welJadigeinvloed gelden Het groote debiet en derele atteaten aan de Mf LIANTHK bewezen ajjn de orortoiging dat hare uitnemende en geneaende eigenechappen opprga worden geateld Oe MËLIANTHE ia rerpakt in Hacona van 40 cta 70 cta en ƒ 1 met ge bruikaaanwyKlng voorsien ran ona Handelamerk gedeponeerd a d Rechtbank Ie iiravenhagt HF Verkrggbaar bg F H A bLFF Urogiat Markt Imula K H va MILD Veeratal B 128 te aoHia A üm kü MoordnAl i C RATBlS D Zioaiiop B T 6000 8tukN uit ds fallUie aiaaia snvr iltr aritt baJtanlaaJssha Hshriskei ertr aan fl IS sas sooesaMinds Leger Paarden Dekens nitw t tvifan d a ipotptïji in 8 75 pi r ituk wortlcn aitttrkoflhl Dsie eihkg Bsll tlHir tfekens itja res wtrin als sn pel ca 140X1 0 cm frout ttiM l t gsfaMl pft rd b d kkanil mtt wol opfr naftid en S brMcIt rtrMp B V0 rto eea klelae pmrii witte wollene Slaap Dekens troot 140X190 om w g iu tf VUuif ralMthta door raklai htmntk v f ut ij m b t WMfnel aaagsbodiin uA fl 3 S0 per ituk EotUii ftaden Imt diittlK ic I M lUk tMelinv D VMifilhiR w ii Ui M iMff d HtfrUMl tlmkl ffn it vnMtt i U tiM ba4 C r vmétr fMntisun pi mi f mr B Hnrwltx Maastrlslit Giom Smni Si Zeer Uette Qesteendrukto mEAASTJES worden GELEVERD door A BRIiNKMAN en Zn