Goudsche Courant, donderdag 6 februari 1896

No 6883 Donderdag 6 Februari J800 34ste Jaargang NieuwS en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Djjl g aaf en Hoogheemraden vis Rijnland breugea bg deze ter openbare keunis lo dat da lysten der stemgerechtigde iogeUnden vaa het Uoogbeemraadschap roor het dienstjaar 1896 van den eersten Donderdagiu Februari 1896 af gedurende veertien dagen voor ieder ter lezing zallen liggen ali volgt de lysten van al de zestien districten ter Secretarie ran Ryuland op eiken werkdag van des morgens 10 tot des middags 4 ure alwaar sy tevens tegen betaling van 10 cents voor elke lyst verkr gbaar zijn die van het derde district aan de Cruquius die van het vierde dietrict aan de Lynden die van het zevende district aan de Leeghtomter die van e j ü rot r c ü ric en ter Gemeentesecretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behcorende onderkiesdistricten Zo dat zg die vermeenen dat de lasten niet nauwkearig zyu opgemaakt gedurende veertien d en na het aanplakken dezer kennisgeving het recht hebben hunne bezwaren met overlegging van de vereischte bewezen aan de beoordeeling van de Vereenigde Vergadering te onderwerpen welke op den eersten DonderAag in Maart omtrent de ingekomen bezwaren zal beslissen 3o dat door of vanwege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op 4 Febroari 1896 zal worden aangeplakt Dijkgraaf en Hoogheemraden van Riinland EGBERT DB VRIES D kgraftf H P BEBDSNIS van BERLEKOM Secretaris FINALE UITVERKOOP van alle Wiiiterartikeleii ZUDKN STOFFEN PLUCHE FLU WBELBN ASTBAKANS MOFFEN BOA S KRAGEN HANDSCHOENEN BLOÜHEN enz Tegen SpotprümeH HT Zie Ie ETALAGE WISBRUN LIFFHANN MARKT 136 FEANSCHE STOOMVEEYEEU UN Ghemiscbe Was cberij VA H OPPE IlËlMEIt 19 Sruiskade Rotterdam öebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hooiddepat Toor GOUDA de Heer A VAN 08 z tip oialiteit voor het stoomen en verven van aUu Heeren en pametg rderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet stoom n van plucho mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden ent worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alïe goederen hetzfl gestoomd of treverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekftu z n de prflzen 25o o gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Geen GrijsHaarmeerjü DE NIEUWE LONDON doet de gr ze baren binnen enkele dagen verdwenen maakt het haar glanzend en zacht betet het nitvaUen u neeml de pelletjea van bet hootd Eiseht op den hals van den flacon DiPÜSÉ Verkrijgbaar in flacons van 1 50 A f 0 8S I A VA TS fabr de Papiermolen te Oouda DE VEEEOOPme VAN Meubilaire Guederen aan het huls aan de Westhaven Wtjlr no303 te Oouda xal worden VOORTGEZET r Y des morgens lO uur H GROENËNDAAL Notaris J F CUIJPERS Westeinde 37 Den Haag P IAIXO S Slcuimeii Verhuren Repareereo Buitenlandsche P IA N O s mt de eerste fabrieken in raime keuze Araerikaansche HARMONIUMS door directe importatie tegen ZEER l A E priizen Inruilen van bespeelde Piiino s Agent voor Gouda en Omstreken KLEIWEG wWrNKEL C SïOOMVIJWF RU tiT CUILMISCHI WASSf IIKRH Agentuur b j de Firma Wed B SA1 M te Gouda Een ware 8chat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbeviekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s i LFIlEWARIi G HoHandsche uitgave met 27 atb Prjjs 2 gulden Ieder die aan de verachrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Vie zeker ijn wü de Echte Eikol CaCaO te ontvangen tesamengesteld eo na vele proefnemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Miohaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldbercemde étabblisBement van Oebr Stollwerck te Eeulen eUche J p n2ie LeIi $ Cikel acao in vierkanten bossen Deze Eikel Cacao i3 met melk gekookt eene aangenune gezonde drank TOor dageiytscb gebruik een i 2 tbeelepela ran t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij gerj ran diarrheo slechts met water te gebniiken Verkrijgbaar by de Toomaamste H üApothekers enz Vi Ka Ko pweftnajea f 1 80 ToSÖ e 0 35 GturaalTtrteigenvoordiger tow Bedar tand Julius Mattenkltdt Amsterdam Ealvetstraat lOS öoitda öuuiporsdruK van A BalNKMftN ït Koöv Mat deze hebben wg de eer het geachte publiek mede te deelen dat de dienst de Begrafenissen tijdelijk op denzeirde voet zal woortgezct worden door de Wed van STRAATEN met behulp van L BINNENDIJK stadsbedienaar der Begrafenissen Gouwe Kuiperstraat EXPOSITIEZAAL In het voormalig Passage H tel Korte Hoogstraat 15 Tentoonstelling van Kunstvoorwerpen geborduurd op de ECHTE SINGEE NAAIMACHINE van 5 tot en met 13 Februari 1896 DagelIJka ook op Zondag 9 Februari geopend van 10 O uur == VRIJE TOEGANG The Singer Manufacturing Coiiipiiny Hoojstraat 3M Hi Alla tontoonneBlclde voorwerpen ijn zoniler behulp van t eon of ander apparaat ul ens eene nof weinig belteade echter betrekkelijk lioht aan te leeren methode rervanrdi td op de ev one ECHTE SltiQRR MAAIHACHIKE vuor huishoudelijk gebruik Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Thana ig g 25e oolaEe Teraohenea Tan hat bnHk riA Ka Thana ig le 25o oplage reraohenea Tan het boek De Ze Beproatd en aanbevolen door de heeren i rof Dr Merlniére Parijs Prengruber Dujardln Bau metZ Parijs BoUehOt PariJB Bch Eath Dr Schering Km Gez Kath Dr CyUrkOWeoll ky Weeneii Opperatafafts Dr Jeotll Weenon Opperatafa ta Dr SohïeSl Kssig Chef arta D Darses Parijs Chef arte FrOBtier Aken Districtsarti Dr GroSEtmann Johtinfren nitz Districtsarta Dr BUsbactl irk Krankarts Dr Steingreber Chareulon Conaul Dr v ABObenlMtCh Corfu Dr ined CorraZKa Venetië Angeville Parijs Lavabre Parijs Wille Taufkirchen CabiliOt Arcaohon Fort et Lonzao II Guilioaeau Bor deaux II H LabatUt Bordeaux II II Bougavel I a Por rière II L Hirsohfeld Weeneu Lieber Innsbruck II II Hammer Plauen II II Weiner Weenen II Aust Broctou II II lUatusohlecbner Brixn uuvziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel van dit werkje n kennia Ie verspreiden omtrent den aard der tonuwzwakte hare oorzaken eu gevolgen onderricht te geven en genezing Ie vinden Het handelt over het bekend worden van de Physiologische ontdekking lioa op de eenvoudigst denkbare w jze op ona zeouwgeslel kan i eworkt worden en wel met een succes dat zoowal een groot aantal uitatekeade artsen als de genteskuodige pers aanleiding tot diaoussie gegeven beeft Hot wordt derhalve aan leder die aan ziekslUken zeixuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheld lijdt welke zich kenmerkt door habitueele hoofdpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene lichamelijke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroBen zijn pu aan de gevolge daar v n lyden zoomode aan verlammingen Spraakverlles of moeieltlk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pUn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen eu door de bekende hulpmiddelen als onthoudingsen koudwaterkuren Inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens Teischynaelen van voortdurend angstgevoel beneveldheld van hoofd hoofdpUn met aanvallen vanduhellgheld flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegorien van zenuwlijdersbehooreu zoomede aan bleek ZUOhtlge en daardoor lol zwakte vervallende jonge meifnes ook ann gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die da reactie der geestelyke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in bet bent van bovengenoemd boekje te stellen ditt franco en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M CLBBaN Oo Heiligewog 43 Rotterdam F B tan santen KOI PÏ Korte Hoofdstoeg 1 ütreOhtiLOBRY k PORTON Oudegracht b d Gaardbrug P 28 AMERSFOORT AlltBESPOORTSCHE MACHINALE STOOM BROOD EN BESGHÜITFABRIEK stoom Automatische Walsen Meelfabrtek Fijn gebuild Melk Tarwebrood van de tijnste soorten tarwe alleen met zuivere 1 onufiïcroomdp beste melk vermengd minaleus drie dagen malach blgvende is vorkrijg bnar in panvorm geknipt panvorm vloervorm hard vorm geknipt vorm plaatvorm Ëngelsche vorm Duitsohe vorm en Qallenvorm I in stuks van 6 ct 9 ct en 12 ct vloervorm ook van 18 et en 24 ot Als boven maar in Extra lijn geknipt vorm t ot 7 10 en 14 ct per stuk Prima Wittebrood ia puik wittebrood van boste grondstoffen speciaal ooncurrecrend tegen zoogena imd melkbrood van andoren alleen Verkrijgbaar In pan I vorm gemerkt door 2 keepen in elk einde van den rug S ct I 7 ot en 10 ot Pransühe Stokken van speciaal geschikte beste tarwe 6 ct 9 ct en 12 ct Fijn gebuild Water Tarwebrood blijft steeds smakelijk door puike bloem is I I alleen verkrijgbaar in plaatvorm gemerkt met eene snede over den rug in swks van 4Vi ot 6 ct 10 ct 15 ot en 20 ct Ringbroed specialiteit van ons is omgeven door ringen waardoor de sneden ronde I I beschuiten gelijken al8 ofëlkbrood 3 Ct CU als Waterbrood 7 ct ewoon Blankbrood is minder wit mna vaster en van dezelfde puike soorten larwe vervaardigd waardoor het een zeer voedzaam en goedkoop smikelyk brood is I verkrijgbaar in sinks iin 8 Ot 12 Ot 16 Ct 20 Ct en 24 Ct Wjj gebruiken alleen Chemisch Zuiirer zout onder snhadolgke zuuronj enge 1 garandeerd zuivere onvermengd gist welke dikwgis m t aardoppolmaol en gipa vormongd wordt terwijl alle grondstoffen steeds in onS eigen laboratorium n iar hunne zuiverheid CU voedingswaarde onderzocht worden 1 z odnt ivij zeker zijn stoods het besto tB erwerkon Du dépothoudcrs zijn kenb mr aan dópötbordeu en wagens met do fabriekstitels en H MEÜKSINfi als opschrift Voor OOUD een dé öthouder gevraagd franco vraobten finke provisie BINNENLAND GOi DA 5 Februari 1896 Gurne voldoeo wy ain bet tot oDi ricbtto rertoek om onze leseri ttent te maken lat morgen Hy gelegenheid fao de ToooeelvoonteUing rao bet HollaDdach Toon elgecelscbap directie A trd Lier in bet Hjptel yNeafc te Boskoop waar opgevoerd zal woiden Ëea ZondaroBc Extra bootea tullen varen 7oowel Tao de Maatschappy ïVólbardiogc ala van de Vereeoiging Vooruitgang c die na afloop ook de bezoekers wederom terag zoHen brengen De prijzen der plaatsen iijn Eerate Rang i 0 75 tweede rang i 0 50 Toen Zaterdagavond di van D uit Hoorn te Schoonhoven overgekomen cm Zondag eeneprediklienrt te vervullen bg de Remonst Geref gemeente aldaar zgn hotel bad verlaten omeen bezoek by een zgner kennissen af te leggen riel by misleid door onbekendheid meibet terrein en i g vatscb liebtc uit enkelewinkel by het Boterbate van den 3 Meterboogen wal io de baveo Door zyue tegenwoordigheid van geest en wyl hg een goetlrwemmer was mocht bet hem byge taan doorspoedig toegesnelde hulp gelukken weldraweder op den kant en in zyn hotel te komen waar dad lyk ook een geneesheer aanwezig wasen reien zorgden oor het rerschoffen vaudroge kleederen Het geral belette den leeraarniet reeds Zondagochtend v r de gemeeenteop te treden J Zaterdag bad te Utrecht de plechtige terardebestelling plaats van bet atoffelyk overschot van den oud hoogleoraar dr W G Brill Da Senaat eu den Senaat Tan het studentencorps deputaties uit dat corps waren i eowoordig Prof Gallée hield eene rede by bet graf Na hem voerde het woord baron van Boetzelaar die in berinnering tracht wat Bril gedaan bad voor de Marnix stichtiug Zyn oudleerling mr O W Star Nomsn griffier der Eerste Earner wydde een woord aan bet edel karakter van den overledene vaarna de loon van prof Brill hulde bracht an de nagedachtenis van zyn vader Op bevel der rechtbank te Roermond is door de marecbauBsee te Hora aangehouden eq naar de gevangenis te Roermond overgebracht de 23jarige arbeider J P verdacht van zware miibftodeling FEVILLETO Het is nu twee jaar geleden sedert Katharbastierf zeide bij en zijne stem daalde tot dien iVpen teederen toon zoo als zij baar steeds toeklonk ou het u nu nog aanstoot geven Margaretba als ik begon te verlangen om eene andere tn hare plaats te stelten Niemand dan lij zelve wist hoe onstuimig baar hart b i deze woorden klokte De heer Leater glimlachte nog vriendelijker En ÏH dat geval zult g m toestemmen datwij het oude huis eerst moeten opknappen Hetzou niet gaan om de veranderingen later te muken Wat dunkt u Margaretba wat zegt gij van mijnplan Wat zou hel arme meisje zeggen Niets Margaretba BordiUion stosd dair met nerrgebogen boofd en gloeiende wangen Zy verkeerde in eene allertreurigste dwaling Niet dat z deze woorden als eene liefdes verklaring opvatte daaitoe was e te verstandig maar zij was tn den waan dat in zoo verre zij eene beteekenis hadden het haar gold George Lester was een van die mannen die doorgaans zaobt en teeder in bun omgang met vrouwen zijn woarduor zy onwillekeurig gevoelens opwekken die a j lelf niet deilen £ r hntond eenige versohooning De toestand der vroow wonende ÏD de Nieowkerkstraat te Dordreebt op wie Maande door haren minnaareenige rerotverschoien den gelost en die tengevolge daarvan werd enomen in bet Ziekenhuis in bevrodigend kogel welke haar in bet hoofd was gedrongen is thans verwilderd by bleek plat geslagen te zjin MinnaDyd acbynt den mau tot hot plegen der daad te hebben aangezet Id de gisteren te Montfoort gehouden raadsvergadering il met ééne atem meerderheid berloten tot benoeming eener commissie van onderzoek van een ontwerp schooli eglement Het voorstel van den voorzitter tot benoeming eener commissie voor bet maki n eener nieuwe verordening voor den hoofdelyken omslag werd verworpen Daarna deed de voorzitter een voorstel om de jaarwedde te bepalen voor een te benoemen gemeente veldwachter De beeren De Gelder eo Van Frankeubuy en wezen hem in deze op zyne verregaand willekeurige handelwyze Immers hy bed ah burgemeester reeds de vorige week in verschillende bladen sollicitanten opgeroepen voor de betrekking van gemeenteveldwachter op i 325 terwyl hy eerst beden de regeling van bet traktement aan de orde stelde Eindelyk las de secretaria het voor de gemeente zeer treurige bericht voor van denminister van waterstaat dat ZËxc afwijzendbeeft beschikt op het rekest van den heer J Vreeswyk albter om subsidie voor het vervoerder brieven tusacheu Woerden en bïer Er£al van den voorgenomen omnibuadienst welweer niets komen N B Ct Men Echryft uit s GMvAnpbage Eergistareoavond oouttRelfs alf negen hadb er ter stede een droeinp migoval plaats Inde Roelof van Groenss ït een zystraat vanvan de Laan van Niriuw Oost Indië stortteeensklaps een hooge zymuur van een nieuwgebouwd perceel in medeilenpende een gedeeltevan den voorgevel en den rioer van de eersteverdieping j In liet buia bevonden zich vier werklieden Drie hunner konden toen zy gekra k boorden inderhaast wegvlochteu waHrbij een hunner tn een loot terechtkwam De vierde werkman die juist aan den ingestoten muur zat te voegen werd onder esn berg van puin bedolven en is vermoedelyk dood Een talryke politiemacht do brandweer en Tsle burgers stelden pogingen in het werk den ongelukkige te redden uit zyn benarden toestand maar door het dreigende gevaar voor voor juffrouw BordiUion dat zij i yne woorden nu in dien cin opnam zgns verlegenheid iets dat zij vroeger nooit bij hem had opgemerkt versterkte haar in bare dwaling De heer Lester wachtte te vergeefs op oenig antwoord i sprak niet zoo als zij daar in het heldere zonlicht voor hom stond ontging bet ook hem niet dat zij verlegen en ontroerd was en nu wilde het ongeluk dat b dit ook verkeerd uitlegde bij dacht dal het denkbeeld om eene andere vrouw de plaats van Katbarina te zien innemen haar pijnlijk aandeed Margaretba zeide bij op overtuiftenden toon en bij legde daarbg zijne bund zacht op haar schoader zonder dat hg met deze bewefiing of met zijne woorden een bigk van teederbeid aan haar wildegeven ik ben m n eenzaam leven moede Kathaiinais niet meer maar w die baar overleefd hebbenbehoeven niet voor altijd aan de dooden verbondente blgven Denk eena na over deze zaak en doeuw best om uw tegenzin op dit punt te overwinnen De heer Lester ging daarop naar buiten naar zijne kinderen Nu hij de zaak op bet top t had gebracht wilde bij voor het oogenblik niets verder zeggen maar baar den tijd laten om er zich lauKZamerhand op voor te bereiden En Margaretba BordiliionP Zij bleef in dezelfde houding waarin b haar verlaten had aan bet vonder taan zoo als zij daar in het heldere zonlicht stpaB j waB zy een toonbeeld van licht en leven haar nUlat straalde van vreugde de zaligheid van bare zi stond er op ottffedrukt Ik zal tocb eindelijk zijne vrouw worden I fluisterde zg zaobt zijne vrouw I zgne vrouw t Waarmede heb ik zulk een gelttk verdienen F Ulier nu ti chenleveus door liet overhanj ende dak most men hot roddiugswi rk staken op lust van de boii vpolitie Op de plaats des oob iU die met de flamboiiwnn der brandwoer verlicht moest worden waren ook aanwezig de wethouder jhr Repelaer en de hoofdcommissaris an politie Louis Apol die in 1880 mr t de Willem Barents een tocht naar de Noordpool mee mnakte en daar een groot aantal Bchetseu maakte heeft op een zestal doi keu van 2 meter breed en ongeveer I meter boog de yszee in at hare v fohrik nde naaktheid in al hare onmetelykheid van reusachtige ysbergeu eu onafzienbare sneeuwvelden afgebeeld Dit tafereel zal binnen eenige maiindeu gezamfnlyk bet nieuwe panorama in de Plantage te Amsterdam uitmaken na tienmaal te zyn vergroot Met twee of drie jonge artisten wieo de ontworpen schetsen tot richtsnoer stullfln strekken gaat Apol daartoe weldra in de Plantage aan het werk Door het politie personeet te Nijmegen is besloten tot oprichting van een onderling fnnds tot uitkeering van f 100 by overlyden vaneen coutriboant aan de weduwe of de minderjarige kindereu By toetreding verplicht men zich tot een wekelijksohe bijdrage van 5 cent De zaak is op t uw gezet opdat het gezin van dan politieagent althans in de eerste maanden ns diens overlyden geen gebrek zal hebben waartegen het by de bestaande regeling der penaioenen van wedowen van gemeente ambtenaren niet is gevrywaard Door de Ned vereeniging van spoorwegambtenaren h ten behoere barer leden of van hanae vrouwen en kinderen eene afdeelmg Onderling Begrafenisfonds opgericht Het fonda wordt behalve door vrywiliige bidragen enz geTurmd door een voor eiken deelnemer naar gelang van den leeftyd by toetreding vastfEesteld entreegeld en eene jaarlijkaohe coDtributie Bli overlyden wordt na minstens één jaar te hebbeu gecontribueErd vergoed vour personen boven 10 jaar f 100 beneden 10 jaar f 50 Om te s agen worden minstens 150 deelnemers noodig geacht Door tusacbenkomst der politie is naar hnt ziekenhuis te Rotterdam gebracht een 35jarig zeilmaker uit Ru and berkomstig Hy werd hier aangebracht met het aan de Prins Hendrikkade liggende stoomschip Uranu8 aan boord van welk schip hy zich by vertrnk uit Rivfti heimelyk in het rnira ver tnpte Gpdo Maar helaas de beer Lesier kad niet van haar Rosproken D grootste verbazing zou in die donkure diepe oogen te lozen rijn geweest ala bij fteweten had dat Margaretlia BordiUion x gne woorden op zioh zelve toepaste Hg had aan eene andere gedaoht die jonger loo niet schooner was aan freule Adelaide Errul Gedurende de weiaigu dagen die sedert den dood van Lady Dane vorloopen waren was de beer Lester bijna onophoudelijk op hüi kasteel Hij kwam or veel meor dan GeofTry de nieuive prfgenaam en voelde er zich geheel te huis Hij t ïis Lord Dane zeer behulpzaam bezorgde alles voor hem on bespaarde hem zooveel mogelijk alle moeite Zoodoende zag hij freule Adelaide dagelijks eu hij bad haaf reods over barn plannon voor de toekomst ondervraagd en wat de veranderingen op bet kasteel voor haar ten gevolge zouden hebben Als men zeido dat de heer Lester zioh aan Adelaide Enol gehecht bad zou dit slechts eene koels uitdrukking zgn voor bet gevoel dat hem ten baren opzichte bezielde Hij beminde baar met eene vurige hartstochtelijke lïefne zoo ats hij zijne eerste vrouw nooit bemind had zij was de efigel zgner hope de morgenster van ztjn teven geworden Tgdens bot leven van Harry Dane had hg niet recht voor zijne liefde durven uitkomen maar somwijlen had hij zijn gevoel toch niet voor haar vorborgeo De heer Lester bad met de eigenaardige scherp innigheid die der liefde zoozeer eigen is ontdekt dat zij niets voor Harry Dane gevoelde bij was overtuigd dat ij hem zou bedanken en bij bad zich voorgenomen om zoo lang te wachten u dan zijne eigene zaak te bepleiten Haar te zien wis reeds zaligheid voor hem rende vyf ila en voedde by zich met io het rnim geborgen haver doch tnen noodzaakte de dorst hem zich op het dek te vertoonen Daar de Uranus toen in volle zee was nam meo den man mede naar hier waar hy ernstig ziek en met bevroren voeten aankwam De zeilmaker was voornemena werlÈ te zoeken Men meldt nit Den Haag Door het niet sluiten van de boomen van den overweg naar het bestelgoederen kautoor aan het HoUundscbe spoorstation alhier bad Maandagavond een geval plaats dat gelukkig goed afliep Juist toen een trein komende an Amsterdam dicht by den stuitboom was roed eu bestelwagen d r H IJ S M over de rails De openstaande klep aan den achterkant van deu wagen werd door de machine geraakt en door den schok viel de besteller van den wagen De man kwam er met eenige lichte kneuzingen af Aan de M v k van den minister van Justitie ontleenen wy nog bet volgende Ten aanzien van het openbaar maken tmti berichten in de dagbladen verrichtingen der justitie betrefiende verklaart de minister dat hy waar meer speciaal de moord te Rotterdam scheen bedoeld te worden de over tuigiug heeft verkregen dat de politie te Rotterdam in dezo geen schuld heeft De mfeste dagbladberïchten dienaangaande waren geheel of gedeellelyk onwaar Naar den minister verzekerd werd ging relfs een enkele verslaggever z66 ver in zyn zucht naar de sensatie berichten dat hy de inspecteurs op hun onderzoekingstocbten naitoop eo daarna de in verhoor genomen per oneu ondervroeg Een dergelijke opvatting der p3ra is in het algemeen te betreuren doch gelukkig kan daartegenover op de boffelyke bonding van andere dagbladen worden gewezen Zaterdag moest dt gemeente veldwachter te Bil rvliet proces verbaal opmaken wegeia het levend begraven van een hond Naturen dier iu staat zyn tot derge yke wreedheden zyn ook tegenover hun medemenschen niet te vertrouweu Het onbeduidende oploopje dat Zaterdag te Ameterdam plaats had toen Hermans naarde gevang nis geleid werd moest natunriyk dadelyk naar t buitenland geseind worden De Weteringschans is by deze gelegenheid gepromoveerd tot boulevard dn Weteriogc Hij had niets van de veritandhouding tusscben haar en Herbert Dane bespeurd bot was zelfs nooit bg hom opgekomen dat zij elkaar geuegea waren Tiady Dana was sedert lang over bet tot dat Adelaide na baar dood wachtte bezorgd geweest Zij begreep dat zij dan eens andere verblijfplaats moest hebbeu en het eenige buis waar zg gaan kon was dat van eene verre nabestaande mevrouw Grant eene weduwe die io een afgelegen gedeelte van Sohotïsnd woonde zeer arm was en verscheidene jonge kinderen had Dezo dame zou freule Adelaide gaarne huisvesten en de ruime vergoeding die zij daarvoor ontvangen zou zou haar zeer welkom zijn Het vooruitzicht om daarheen te gaan lachte Adelaide al zeer weinig toe zij bekende in vertrouwen aan Bophie dat dit verblijf voor haai eene bol zou zijn maar nood breekt wetton Zg kon op het kasteel niet lauger bigven Lord Dane biold zijne kamer on zij was om zoo te zeggen bijna altijd geheel alleen Gij tuit aoker weinig lust gevoelen Adelaide om naar die mevrouw Grant te gaan F bad de heer Lester daags na hot overlgdon van Lady Daue eaubaar gevraagd TïUst Ik zie or tegen op als tegen een berg Maar ik heb geene anders keuze nu tante gestorven is Goorgo Lester s hart klopte van vreugde ttidelgk verbrak hg bet iange stilswijgon en uu openbaarde hij baar zijne liefde en nmüokte bg baar om zijne vrouw do meesteres van zgn huis te worden H ordt nw y l