Goudsche Courant, donderdag 6 februari 1896

Sen Italiaansch statisticus heeft een vergetgkenden staat opgemaakt van de geboorten bg verschillende volken van 1874 tot 1894 Daaruit blyk dat gedurende dat twintigjarig tydvak in byna alle landen bet geboortecgler min of meer aaniienigk is gedaald en wel per daizend inwoners slotkrs 98 22 5 30 8 30 8 22 7 36 2 37 7 42 2 27 7 29 1 32 9 27 9 30 3 30 6 48 5 33 3 25 7 84V M ls 26 36 3 6 26 5 40 5 39 9 44 5 31 7 32 9 36 7 30 8 31 2 31 8 50 1 36 9 30 1 op in Frankryk Engeland Scbot aud Ierland Duitscblabd Oostenrgk Hongarije Zwitserland België Nederland t Zweden Noorwegen Denemarken Kustand Finland GriekeolaLd l l a 4V loov In de maanden Juli en Aug zal een examen worden gehouden voor toelating van jongelieden als cadet b d Cadetteoschool te Alkmaar In n der laatste zittingen van de rechtbank te prugge kwam in behandeling een atratpro ees tegen vier woekeraars Willeras Van Wilder Van de Put en de Cannière genaamd die in de jaren 18 2 en 1893 twee tweede laitenants an het 3e regiment lanciera in garnizoen te Brugge herbaaldeiyk sommel vao f 3500 tot f 50 000 tegH n korte wiase s haddeu verstrekt eu hiervoor soowel als voor de vernienwitig der wissels 20 50 pCt badden opgestoken Bovendien moesten da lichtzinnige officieren die inmiddels onder corateele gesteld zyn en hun vaandel ontvluchtten van het roofgierige viertal schilderyen kunstvoorwerpen paarden ry igen eqz tegen enorme prgzen afkoopen eo hec spreekt vanzelf dat de betaling geschiedde met gesloten beurzen de woekeraars ontvingen op die manier dikwyls van hun slachtoffers wissels die ruim tweemaal grooter waren dan de uitgt leende aom Ëen groot aantal getuigen meerendeels klanten van de woekerzwendelaars verklaarden dat zy dezen voor leeningen 20 pCt proviaie en 6 pCt rente hadden moeten betalen Anderen hadden van de beklaagden honderdduizenden tegen lOjpCi geleend Willems werd tot 10 maanden gevangenisstraf en f 1000 boete Van de Put tot 7 maanden en f 50 Van Wilder tot 2 maanden en f 50 en De Cannivre tot l maand en f 1500 boete veroordeeld 97 49 is uy 16 Kerken in treinen Voor den TransSibe riachen spoorweg dia thans in aanbonw is worden waggons gemaakt die syn ingericht aU kerk en van alle voorwerpen die by bet uitoefenen van den orthodoxen godsdienst noodig zgn znllen worden voorzien Deze maatregel wordt genomen omdat de dorpen en itedeo waarlangs de Ign loopt meest te ver afliggen om bet spoorweg perceel bat kerkbezoek mogalyk te makan 861 BulteolaDdsch Overzicht In den Franseben Senaat waa aan de orde het voorstel van Merlin waarvan de atrekking waa aan de werklieden in dienst van den Staat en by de spoorwegen te verbieden een vereeniging te vormen om het werk te staken De minister van oorlog Cavaignac zeide dat de regeering onvoldoende gewapend is ingeval de werklieden aan de spoorwegen het werk staken De minister president Bonrgeoia bestreed het voorstel omdat daardoor 500 000 Fransehen boiten het gemeene recht worden geplaatst Ingeval van oorlog zou de minister van oorlog iu da wet op het leger een wapen hebben tegen e n werkstaking van de spoorwegbe ambten Het voorstel werd mat 199 tegen 12 stemmen aangenomen In de Kamer werd te midden van een levendige agitatie voorlezing gedaan van het rapport van Darlau over de Zuiderapoorwegmaatschappg In den Doitschen Eykadag is de eerste lezing begonnen vad het ontwerp op het Burgeriyk Wetboek De vergadering toonde niet het groote belang van dit ontwerp ta beseffen Nauwelijks 50 leden waren aanwezig toen de voorzitter het ontwerp aan de orde stelde onder de aanwezigen waren ongeveer 25 juristen Aau de mioisterstafet zaten de leden der commissie die het ontwerp heeft nitgewerki zij zullen de beraadslaging ala bondscommissarisaen bgwonen De minister van justitie Niaberding begon met een niteeazetting van de groote voordeelen die de invoering van een enkel en gelyk recht voor het geheele Dnitsche volk zal faebben Hy wees op den verwarden toestand waarin het burgeriyk recht iu Dnitscbland nog steeds verkeert Hat Fransohe recht heerscht nog in een groot deel van het Byk 14 pCt der bevolking ie onderworpen aan de rechtspraak volgens den Franaehen Code Civil ADVSRTENTICN Heden overleed tot mijne diepe droefheid na een geduldig lyden voorzien van de laatsten H H Sacramenten der ïjtervenden myn dierbare Echtgenoot JOZEFUS JOHANNES ZOETMULDEE in den oiJOVom van 34 jaar m nalatende 5 Kinderen te jong ora dit zwaar verlies te beseffen Wel Jos J ZOETMÜLDEK BlBZBNAAE Schiedam 2 Februari 1896 Volstrekt eenige en algemeene kenniegeving Swl S K rw gverbM n e GOUBi WI er l 895 8M Aan eva g I 0 r T d va r lcl ni7 10 54 IJ O U SB 1 84 S SS 3 44 4 B0 5 S4 7 11 7 6Ï 8 S8 8 4t 8 51 8 87 IJ IS 18 86 18 92 H 8 9 18 46 B I 18 66 1 44 3 60 4 08 ROTIIRDA M 0 O U D A l Heden overleed voorzien van de laatste H H Sacramenten der Stervenden onze geliefde Broeder eu Behnwdbroeder de Heer JOZEKÖS JOHANNES ZOET MULDER in den onderdom van 34 jaar T A J ZOETMObDBR E ZOETMULDER Laobbwhy fkan8 zoetmulder 0 zoetmulderDu BIN HAAe GOUDA Hago 5 617 30 7 43 S SO 9 38 9 4110 1111 1618 16 1 36 8 44 3 6 Voorb 6 67 10 17 1 41 Z Zegw6 11 10 33 1 66 Ze II 6 33 10 43 i Ot Onida e 33 7 60 8 13 9 9 66 10 1610 6413 06 18 46 3 17 8 14 3 8 4 13 4 48 Stopt te BUUvnk Krttiilreg en Nootdorp Leidfofaandam a Hakandorp UTEBCHT 8 ODDA 1 27 3 86 8 47 4 46 6 87 7 14 7 49 f 89 8 64 9 6411 4 67 8 01 10 06 6 08 8 13 10 16 6 30 8 8 10 27 6 36 6 67 7 44 8 819 0 93 10 38 11 46 10 11 84 18 6010 83 11 61 10 31 M 44 13 07 1 83 3 17 4 11 4 47 6 67 6 63 8 31 lO li 7 10 10 8 3 34 6 06 6 17 7 18 8 48 10 37 8 60 4 48 6 88 86 f 9 04 f AHSTIKDA H e O U D A Amrt d nr t 8 10 10 48 3 86 nvndÉ 7 88 9 04 10 14 13 88 3 30 Stopiin U Bleiwijk Knüiwtg en No td iil I id ihtiidMi i Hataidotp t 46 11 10 ie i 11 30 Naar de secretaris dezer Kamer van navraag thans aan het blad bericht zyu er sedert met drie mails reeds over de 100 aanrvageo ooi werk en inlichtingen ingekomen die nauwkeurig worden onderzocht en zoo volledig mogelyk beantwoord Voor beo die nog van deze gelegenheid om gratis ingcHcbt te worden gebruik willen maken herinneren wy dat het adres van den secretaris is M P Barendsen Postbus No 383 Pretoria StaUn GeKoraal Ie Ka hhk Zitiiag van Dinidig 4 Febraari 1896 By bet roortgezet algemeen debat o er de StaatsbegrootiDg bUef de beer SchimmelpenDinok sterk bestryden de erkeoniDg van dea NieuwMal tb aaiaao ache u BOQd c hU habbeodo een dölooze atrekking Hjj vond krachtigan steou bg de heeren dr Breuniog en Van LjJDdeQ Mr J D Veegens die in de Vragen deaTyds van deze maand een vroeger nitgespro ken rede heeft doen opnemen weet maaréén middel om de uitkomst der stembus van 1894 althans niet tot een zoodanig bederf inOQS belastingstelsel en in onee Staalsiastellingeo te doen leiden als btj verwezenlyking vande plannen dec teganweotdige Regeeriog tevreezen is Z i moet het ontwterp Personeel dat by om zgn ongelykmatigheid beginselloosheid tegenover een groot deel der lagereen middetklassen en ten deele onuitvoerbaarheid aan een acherpe critiek onderwerpt worden ingetrokkeo of verworpen Uet TOorgeateMe kiesrecht is een cenaudkiesrecht van die slechtste soort en zal no veel gebrekkiger zyn dan het beskaaqde Washet ontwerpPersoneei verworpen dan Éojahet kiesrecht naar mr Veegens meenlDffvoorloopig moetej worden uitgebreid tot qen die in de bestaande Perfloneële belasting f a aangeslagen zy he ook met remissie aaVi s belasting naar du eerste riegrondslagen i i £ en volgeode Kamer onder het voorloomge nieuwe kiesrecht gekozen zou het dan defniti f moeten regelen en de gemeeptefioan iëd op beleren voet brengen door het Personeel een plaatselgke belasting te doen ordi n Bg de mgoootp offing te Tylorstown zyn inhet geheet 56 mynw r Eere Terongelu t De 87 mannen die gered zgn komen lanfi raerbarmdweder tot bewustzgn Af eene byzooderfaftitlkan vermeld wi rden dat ih de nabhh ïd vaode plek waar men de IMken van i ge ongelukkigen vond de Davjvveitigheidslamp nogrustig brandde V Tegen een geneesbeei gte s Hertogenboscbis procesverhaal opgemMkt wegens bet nietdoen van aangifte vaaf bcBmettelyke ziekte pokken I Uit Rome wordt aan de Maasbodec gosohreveo dat de Nedertandscbe Regeering verlof heeft gekregen om de kist met bet stoffelyk verschot van prins WilJeoï George f rederik van Oranje Nassau dat begraven Jigt in de sacristy der Aagustynerkerk te Padua naar Delft over te brengen Ook d bronzen gedenkplaat welke zich in die kerk ter gedachtenis aan ganoemdeo prins bevindt eo een kuo twerk van Cauovo is zou worden overgebracht Alleen moet de Nederlandnche Regeeriog er een nauwkeu ifgietsel van laten maken en dit aan de De heer ReogerB wilde krachtigen bevordering Tan weteoscbap hnodel induatria en landbouw an ia het büzooder toeticbt ran rpgeeriagswege op onze zuivelprodactie zooaU in Denemarken De minister van Bnitenlaadscba Zaken coqstateerdo dftt de Regeoring door de regeling tsn landen tuinbouwonderwyft en door sobftidiën Toor landbouwzaken toont bat belang eener welenschappelgke ontwikkeling te beseffen TegeuDTer den heer Alberda hield de minister vol dat de Regeering geen invloed kan oefenen op hst tydstip van de behandeling der Begrootiog De minister van Jostitie ontkende nogmaals dat de Eegaering als zedenmee 4ter kan optr deu wat trouwens in atryd ware met het auti revolutioüDaire beginsel Zy keurt da atatnten van den iNieuw MaltbuBiannacben Bond goed maar zonder partij te trekken alleen omdat die vereeuiging niet kan gerang schikt worden onder de verboden vere enigingeo Bet algemeen debat werd daarna gesloten Aangenomen werd vervolgens hoofdstuk II Hooge colleges By de behandeling van hoofdstuk III Buitenlandse he Zaken drong de heer Hahasen aan op een ftere regeling van de oitgifte van zeebriev n zoudat niet zooveel buitenlandscfae schepen onder de Nederlandsehe vlag kunnen varen De miniiiter van Buitenlandsche Zaken Ter klaarde de zask te zullen overwegen maar zeidn dat dit een internationale zaak ia Ook hoofdstuk III wefd daarna aangenomen By hoofdstuk IV Justitie beval de beer Sugetberts de belaugea der rykaveldwachters den minister aan vooral wenschte by intrekking van bet kon besloit dat de promotie der ryksveldwaohlers belet De beer Van Lier wenschte een herziening der bepalingpn omtrent de ouderlyke macht en waarborgen voor geheimhouding en persoonlyke vrybeid bg de toepassing van liet bertillonagestelsel De heer Bergsma bespreekt de toepassing van de boterwet De heer Scbimmelpenninck telt ook namens de heer Braining en Bergmann een motie vo4r om de erkenning als racbtspersoonlykheid van den Nieuw Matthusiaansche bond af te keuren Op voorstel van den voorz zal deze mOtie later behandeld wordan Do min van justitie beantwoordt da sprekers waarna dat hoofdstuk sonder stemming wordt Roodgekeurd By Hoofdflt V Binn Zaken bespreekt de hear t Z Bergmann de vernietiging van de gemeente Torordeuing te Nymegeu betrefEoude den verkoop van drukwerken 10 de plaats van kerk der Angostgnen geven bet origiueol Dti beer Godin de Beaufort wraakt de her opening van de scfaoolstryd door de voorstellen van dezen minister en acht de in de 2e Kamer gegeven oppositie alleszins gerechtvaardigd In Het havenstadje Townavüle bg Brisbaoe il geteisterd door een zwaren storm Tal van vaartuigen worden vermist De schade aaa da haven aangeri ïht wordt op £ 30 000 geschat de kamer van een schijnbaar behoeftige man die te Parga op straat plotseling ziek werd en overleed vond men f 960 X 0 aan geld eo geldswaardig papior E Q maand of drie geleden maakte net Schoolblad c op verzoek van het bestuur der Kamer van navraag en inlichtingen te Pretoria melding van deze afdeehng der Nederlaudaehe Vereeniging voor Zuid Afrïka die in het leven geroepen is om geheel belangeloofl vertrouwbare inlichtingen tö geven over de toestanden in de Z A Republiek en ora all tnischeaperaoou op te treden bg aanvraag en aanbod van werk 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 8 06 8 40 8 40 8 47 8 64 8 01 9 10 6 67 e 08 t ll 84 80 7 86 7 8S 7 88 7 49 7 68 6 S IO lenda Moordrooht Capelle Rottordam aottenUm Capelle 11 88 9 40 10 7 47 9 86 7 86 10 11 7 8 61 Jieuwerkerk 6 18 Moordrecht 8 Qoudi 8 18 7 46 8 07 8 38 600DA DIN BA4 0 In Athene is men onder leiding van het comité voor de Olympische spelen di in Juli a n gegeven worden druk bezig met de voorbereidende maatregelen aldus schrylt de Atbleet Een prachtige wielerbaan wordt door eeu Pranschman te Phalernm een badplaatcje vgf mgl van Athene aangelegd Binnen het oodj Stadium dat met zyn marmeren zitbanken een grootschen indruk maakt zullen de wedstryden in hardloopeu worstelen eu discuswerpen gehouden worden De hardloopbaan wordt aangelegd door Perry den groondman der Londen Atbtetielub Da wedstrgd van ioUa 7 ao Ü S5 9 09 9 87 10 80 10 60 18 18 18 88 Zev M 7 4S 8 47 11 08 18 40 Z Zegw 7 B8 8 68 11 18 18 49 Voorb 8 07 9 08 11 87 1 01 Hage 8 13 9 18 9 S7 10 07 10 48 11 83 18 43 1 06 1 67 4 06 4 17 O O l D A l T I C H T 8 30 8 37 8 46 8 08 9 06 10 1 10 67 18 48 11 14 11 33 9 8710 61 11 46 1 80 Uouda 6 36 6 87 7 66 8 09 8 81 Oudew 5 60 6 84 Woorde 5 6 7 08 8 12 C O V 1 A A MSTtltSAM 10 01 10 67 13 10 J ll 4 47 8 61 11 06 l 1 18 4 36 8 4t Ureoht 8 18 f 8 88 8 41 f f Kaar Amsterdan 8 81 8 86 Gouda S7 ArRflterdam C fit 8 14 Stopt U Kootdorf Ltidaalindsm en BleUw k Knilmg n Hikwdwp Marathon naar Athene 42 KM balooft een der besta nummers van het programma te worden Ëeo grnot aantal Grieken oefent zich met gver voor deze race Te Nunspeet is sedert eenigen tgd een maatscb appg in werking De Ypluwec genaamd waarvan dn heer Molyn van Rotterdam directeiJr is Het NieuwH eo Avertentieblad voor Et urg noemt deze inrichting fin voorbeeld vab een socialistï che maatschappy waarom WQ het volgende aan baar verplag ontleenen De heer Molyn heeft het landgoed de G roo te Bunte c aangekocht eu daarop geplaatst een gebouw waarin ewn atoommachine van 30 paardenkrachten die kracht levert voor een elfctriscbe machine Aa n dit gebouw is verbonden eeu vprffabriek waarin de maatscbappg een soort J panscb lak vervaardigt die een goeden nasbi heeft dit ip zooals de directeur zei de kork vraarop dp onderneming drgft Naast de verfFabriak vindt men da wascheo ntrykiorichting voorzien van de nieuwste maomiie waarin de wasch wordt bezorgd van alleM die werkzaam zgu aau dö maat chappy De Velawe eu waar opk gaarne gewasBcheo worqjlt tegea betaling voor allen die ho i waicb aau de maAtschappg willen toevörtroow n Aan ie jwaascPirg is een badiprichting verjaonden eb lieder mr leden be ft de moreele v éif plichting daar ieo minste éeoD aal s H eeksMn had td uem i if u maatIHaar IHaarÉoeven VerdW Mbeft men het laboratii3rium d schappg r d haer ÏÉ de C rd lein bet en eindel daanao vhtï Yï rder Vnidt men een talcDmeï anflWelkl allei door ètictriciteit bpiëfeei HdÈt inistratiegebonw lï matfazyn en winkel De hoofdadministratie wordt gavoeri deb direoteur Molyn en voor hot ovlerige döor meiejpi die leden zyn der maatfijh Mevrouw Molyn fungeert als kasaier Allen werken hier daar is in de Maatscha py De Veluwe niemand die leeg loopt Meer naar het dorp ligt het vereenigingsgebouw der maatichappg waarover mevrouw Megneraa de directie voert Op d bovenrerdieping wonen de ongetrouwde mannelgke leden oer maatschappy zg hebben ieder een aardig goed ingericht slaapkamertje Beneden zyu groote lokalen waar de ongetrouwde maaneu en vrouwen eten eo gedurende deu tyd dat zy niet asu het werk tgn verblgven Woensdag dageo Zaterdagavond komen de leden der maatacbappg in dit gebouw byeeu om gezellig den avond door te brengen £ r wordt geschaakt muïiek gemaakt en men vindt er een goed voorziene bibliotheek en leeskamer De ongetrouwde vrouwen en mannen logeeren by den beer eo mevr Motyo op de villa van de Groote BHnfB Achter bet vcreenigingageboow ia de centrale keuken waar onder beheer van een juffroaw met een diploma van de kookschool hpt eten wordt bereid en bet brood wordt gebakken voor alle leden der maatschappg Allen eten hetzelfde eteo en het wordt evenals dat van restaurateur in bossen s middags by de gehuwden aan huis gebracht eo door de oogebowdeo in het vereenigingsgehouw gebruikt De groenteu aardappelen en vrochtea worden voornamelgk op het land der maatachappy verbouwd De keuken a van de beat en nieuwste machines en ovens voorzien In bet vereenigingsgebouw krijgen d leden gratis melk en karnemelk maar chocolade kost 5 cent per kop eu bier 5 cent per half fleschje Hterke Jrank is verboden Men mag er echter wel rooken en da maatschappg is ook niet vegetarifloh en geeft hg het eten eeo behoorIgk portie vleescb 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 43 1 68 1 69 8 08 8 18 7 80 3 18 6 48 8 60 13 80 11 60 10 19 10 89 10 36 10 4 10 49 18 40 3 8 19 08 ütreekl 7 60 Woerden 8 11 Uudewater 8 1 Souda 8 88 S4 Voor de gehuwde leden zijo afzonderlijke zeer nette woningeo gebonwd De maatii bappy is een naamboze rennooischap waarVan e beer Molyn voornamelyk da aandeelen hee rBnomen Wanuetr er winst wordt geméa krygt het kapitaal 4 pOt muir niet meer de rest komt ten voordeele van de le en Hieruit wordt ten eerste een ziekenfonds en ëen pensioeofoada voor onde leden geschapen en wanneer er dan nog wat overhlgft wonlBn do kapitaal aandeeleo afgelost 60 verwweld oor winst aandeelen die aan d ledenlllorden gi even al hnn aandeel in de winst nfieleidelgk worden dna de eigendommen dej ll maatschappg het eigendom der leden en dai3 i komt alle winst aao de leden De diredlJÉyr neemt nieuwe tedan aan en ontslaat üfra naar zyn goeddoniceo Alle nienwelinge moeten een proefjaar doormaken vóórdat zg y leden worden aangenomen Men an welslagen niet in de waagdoor andere dan gezonde jooge waarsehynlgk in de earsteuij tyd en vallen om gepensioneeni te in staat mogen gaaoht worden en te verdienen aan te namen rk yp ia in deh zomer van 7 tot 12 en van hal e tot 6 nor In den wiuter van 8 tot 12 PMao half twee tot G uur ILllen zg o weiipmeè i hebbed jhetfvoïj oitltil den df meer if 500 pelrjj pen oettfojb f een nbezwi in Jje vrtdl goed giat t Dé verbo ledei 9 vriei gej cit zyn mqfeieü gH v vaA i de maal bellkg fl af 4ö déj naai men e dat iederldei f xt lascheo eo dirjfeti iéhalpetyk Mar Amet IchtV zollei d f i iöi dU zg we k6 p en dus ook in Alle ledëèTvan de maatschappg krijgen eten uit de cenuun keuken malk tlrood eu karnemelk Vrjjjf oni j vry electidach licht vrije bewaaachinjBl ön f c 25 pfk iwiak loon zqbwel voor vrouwfettUu voor manneq l JongeDl van 14 tntil8Hi 4 kt ggeu f Q 25 per week J Alleen J p e hiiofden van n d part zooals fle teWQi t eIectrl ep krggeo f week en Ijijl i iraijteur en j e tech icu elsli en der maatschapjfy M inwerking van allen E zaj ht niet gbluierd wordeqS led weet dat by voor zwt werkt EiT zal daarlgeeo jaloezie haat o oydj zgn omdalj ajleo hetzelfde loon en hetzaUde eten krygen de dijang tot arbeiden komt daa r uit de arbeiders zelve voort Bet blad waaraan wy het bovenstaande ontleenen acht deze stichting de bestudéeriug overwaard van economen en socialogen want zy is een proeve van de vreedzame toepassing van het socialiime dat den kapitalist niet onteigent maar afkoopt uit de winst door samenwerking verkregen In de negende aflevering van het Tydschrift voor Tninbouwc vindt men onder meer eenige cyfers dia betrekking hebben op den invoer van Nederlaodsohe tninbouwproilucten iu Engeland £ n niet alleen de cyfers ook da redenen waarom de invoer uit ons land niet grooter is waardoor wg ons laten overvleugelen door andere landen Alle tuinbouwers dia voor export kweeken of het zouden kunnen doen zullen wel doen deze opmerkingen in bet Tydsobrift voor Tuinbouwc te lezen ür Graanboom kinderarts en privaatdocent aan de universiteit vao Amsterdam beeft aldaar eene voordracht gehouden over alcohol gebruik bg kinderene 8 61 8 67 1J 18 H 10 04 ff It 10 11 t 10 18 8 10 10 87 11 80 17 8 06 9 43 6 87 9 68 e 84 H B 68 41 f 47 8 8 S 10 08 7 68 7 68 8 06 8 18 8 88 3 48 8 68 4 80 4 40 6 61 3 43 4 16 6 17 0 7 68 38 g g If 6 14 6 88 6 6 38 lO OS 6 47 60 8 88 lO lS 1 09 9 07 10 14 9 88 10 64 9 86 8 86 8 419 4 11 10 7 60 3 10 3 68 4 43 6 36 4 16 g 68 4 84 8 48 4 87 6 8 7 0 7 4S l 4 4 10 t 80 l 7 46 Hy ging na welken invloed het gebrnik van alcohol op de geestvermogens heeft in het byzonder op het vermogen tot van boiten leereo Deze invloed ia sterker of zwakker naarmate van de boeveelheid en de sterkte der verbruikte alcohol De werking van alcohol op de hersenen i veel grooter by kindaren dan by volwasseaen door den eigenaardigen bouw en d byzondere prikkelbaarheid van de hersenen van eeratgenoemden Da kinderfaertanen zyn byzonder groot eo onderworpen aan eeo buitengewoon snellen groei en nu zyn UD aterk groeieade organismea een byzooder krachtige faDCtie en een bgzoodare bloedaaddrang eigen Dit beeft ook eene oDgewooe gevoelig beid tengevolge Hieroiede gaan gepaardInetelooabeid dronkeoiebap Oferprikkeling en nlft tennwTerslapping De inrloed Tan nlcobol op het lichaam van kinderen ii eveneena groot Het verbraik brengt een beUmmeriDg van den lengtegroei mede cooal door proeren ii aangetoond Stoorniasen dar apysTertering zyn soms aan alcoholiseeriog te wyten Men beelt den maag inbond onderzocht an kinderen aan wie alappe alcoholdranken werden toegüdiend en btTonden dat de hoeveelheid zoutzuur daarin abnormaal klein wap terwgl andere zuren kenmerken van alechte digestie aanweiig waren Maar werkt alcohol als veritarkend middel Ook deze vraag knoet ontkennend worden beantwoord De energie van spier en zenuwatelael wordt Verzwakt en bet weerstandsvermogen tegen ziekten minder met name tegenover longziekten Dr Graanboom lotaommen waren Ie het regelmatig gebrnik vao alcoholhoodendè dranken ook van bier o w n met wateV verdnnd ia onder alle omatandigbeden heden by het kind ala diaetetiach middal af te keoreo 2o het gebrnik van deze dranken als geneesmiddel mag all n op voorschrift en ondertoezicht van den geneesheer geschieden en isslechts iu een zeer beperkt gotal ziekeiyketoestanden geoorloofd f Vergeten reitjgers 4 Ëen zonderlinge gt hiadania vi I dertr Woor iu Wüit Wyk bg Donrstede deelt men aan do Arnh Ct het bijna ongelooflgke gevalmede t zekare v Gi die verdacht werd van vervanli twee bazen in gesloten 2 jachttgd door de politie geboeid it zyneSwoniog is gehaald Latar bleek dat t geen hazen maar kooynen waren en werd de man onmiddelgk in vrybeid gesteld Maar dit ia betrekkelijk hgzaak Waar t op aankomt is dat men voor zulk een onbeduidend feit als een overtreding van de Jachtwet iemand nit zyn buia haalt ao geboeid naar defgevangenia brengt 1 Ha Ct Men meldt uit Aalten Een veertien dagen geleden verliet een werkman nadat by den vorigeu avond quaeatie had gehad met zyn patroon onsdorpom te Bocholt werk te zoeken Acht dagen later vonden een paar jongelui die vau hier per fiets een uitstapje naar Bocbolt hadden gemaakt zyn Igk voorover liggende op geen yf pas afstand van den druk gepasseerd wordenden grindweg By gerechtelijke soboowing bleek dat het lyk aan hoofd en aangezicht wonden had op het lyk vond men eenig geld eo een jeneverfleschje Da dokter die met de Igktchouwing belast is geweesj verklaarde dat bet lyk daar nog geen drie dagen kon gelegen hebben Het is tot heden nog niet uitgemaakt waar de man voor zyn dood zich opgehouden heeft of wat de oorzaak van zynao dood is geweest Hy laat eene vrouw met kindereu achter Wegens de slechte uitkomst van de haringvangst ia h fc grootste gedeelte van de Urker vitchvloot naar de Noordzee ter vischvangst getrokken dewyi vandaar gunstiger berichten komen Vrgdag jl a avonds half negen kwamen de landboawen 8 v Versendaal te Liandan Nader Betowe thois en zag tot zyne bevreemding licht iu de schnnr Gewapend laet een geweer en vergezeld van zijn broeder bagaf hij sieh zeer behoedzaam in de lohnnr en mocht de voldoening smakan twee bernehte kerels v S en v H op heeterdaad te betrappen terwijl zy bezig waren een kip in ean sak te bergen Toen de dieven merkten dat zy geanapt waren volgden zy met het oog op de reniachtiga gestalten der beide broeden en hefc dobbel jachtgeweer eene zeker van te voren afgesproken taktiek Zy hielden zich dronken zeiden dat zy gean kans zagen tbuia ts komen naar da eenzaam gelegen boerdery waren gesukkeld nit vreet van buiten ta blijven liggen een plank van de lehnur hadden bebroken enz Men verwacht dat de politie hun spoedig vry logies zal verschaffen De dlaven zyn berucht wegens bnn brntaiiteit au als vechtersbazsn en slroopers ge♦raetd ♦ Beurs van Amslerdam Vorkr is 100 100 80 97J 104 B9 79 ïlVs S 114 93 100 98 60 776 l 668 1 l02 67 100 iOB 143 73 101 100 146 99 7S iiy lUV 96 194 s 169 1 1 49 BS IBB 991 ül 781 10 1081 99 lOlV 4 FEBBUA SI NEOBBliNB Cert Ned W 8 i dito dito dito S dito dito dito 8 HONOAE OW Goudl 1881 88 1 Ltalie Inaohrijving 1862 81 5 OoSTZNE Obl in papier 1868 B dito in ilvor 1868 B PoETUOAl Obiig met coupon 3 dito ticket S ÏCBIANO Obl Binnenl 189 4 diloGeoons 1880 4 ditobaRothi 1889 4 dito bijBope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 i dito dito dito 1884 3pillJK Perpel sphuld 1881 4 ToBKElJ Gepr Conv lean 1890 4 Gee loeuiufi aerie 1 i Geo loeaiu serie U i ZdidAie Kip ï obl 189J B Mexico Obl Buit Sch 1890 6 VB zOELi Obl 4 onbop 1881 iMSTlEDiM Obligatien 1896 3 KOTTIEDIM Stod leon 1894 3 fED N fr Handelsv aaud Arendsb Tab Mij CortiBimten DoiiMaatsohappij dito Arah Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der Vorstenl aand s Gr Hypotheekb paudbr 3 Saderlandaohe bank aand Nod Uandolmaa h dito N W i Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr SV Utr Hypotheekb dito S i Oostene Oost Hong bank aaud RusL Hypotheekbank pandb 4 LMEElïi Equit hypotli pandb 6 Maiw L G Pr Lien oort 6 Sbd Holl U Spoarw Mij aand Mij tot Bipl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito B ItiLlE Spoorwl 1881 89 A Ii obl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl 3 PoLïH Warsobau Weenen a nd 4 Rnal Gr Russ 8p Mij obl 4 Ballisohe dito aand PastDwa dito aand B vang Uombr dito aand 6 tursk Oh A2ow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 AmaiKi Cont Pao Sp Mij obl 6 Chic k North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver t Bio Gr Spm eor v a Illinois Central obl in goud Ir Louisv NaahvilleCert v aand Meiioo N 8piv Mij lehyp o 61 M iss Kansas v 4 pot pref aand N ïork Ontario k Wutt aand dito Ponns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud S 8t Paul Minn k Manit obl 7 Va Pao Hoofdliin oblig 8 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 6 Canjlda Can South Cert v aand Vbn 0 Rail k Nav Ie h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd TramwegMaats aand Nbü Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aaud 3 liElon Stad Ant rerpBnl887 ü i Stad Brussel 1886 S s lloNO Tboiss ReguUr Gesollsch 4 OoBTENR Staatsleening 1860 i K K Oost B Cr 1880 3 JpiNJ Stad Madrid 8 1868 Nf i Ver Boi Hyp Spobl oert De minister schetste met welke moeilgkheden de commissie van samenstelling van het ontwerp te kampe i heeft gebad en eindigde met de bonp uit te spreken dat de vertegprnwoordiging licb door de aanneming er van den dank v aardig zal maken niet alleen van het thans levende Duitsche volk maar ook nog in de verre toekomat By de daarop gevolgde beapreki g bleek dat er twee atroomingen in den Ryksdag zgn De eene wil het ontwerp en bloc aannemen de andere wil bet verzenden naar een commissie om over de belaogrykste gedeelten veri lag uit te brengen Dpze laatste wyzQ Tan behandeling is verreweg de beste dat is oog onlangs in Nederland hy de behandeling der faillisaement wet gebleken De bespreking van een zoo omvangrijk ontwerp als het thans voorgestelde Duitscbe Burgerlyke Wetboek is eenvoudig een onbegonnen werk indien die benpreking niet wordt voorbereid eo gebaand door den arbeid der commisnie vao onderzoek Dan kan het debat zich bepalen tot de groote begiuae en en de wyze van nitwerking daarvan zonder te wydloopig en vooral zonder oiivrnchtbaar te worden Dat prins Ferdinand vau Bulgarye in de benauwdheid 7 at voordat bg deu bealissenden stap deed blykt uit alles wat daaraan voorafging Hy had verzocht dat niemand aac het atatioo te Sofia zou zgn om hem te ontvangen maar s middags liet hy onmiddellgk dpo premier Stojüof en den minister van oorlog Petrof bg zich komen Uren lang duurde het onderhoud met die beiden maar afdoende waa het blykbaar nog niet want midden in den nacht werden Stojitof en Petrof opnieuw met den minister van verkeerswegpn Madjarof by deu Vorat ontboden en den volbendeu ochtend de metropolitaan van Boestsjoek eu voorzitter vao de Synode Gregorios En het einde n geweest dat de Vorst hfeft toegegeven Hg is gezwicht voor de betoogen van het ministerie voor het verlangen van natie en leger en voor de overredingskracht die uitging van de belofte van den Tsaar dat hij de peet van Borii wilde wezen 183 IS 10 V lOSl 1 157 108 83 107 101 36 61V 13V j 19 185 107Vi 109 103 l 2 Vl 118V 126V 164 841 IU Om de t er aan zich te honden beeft Fer linand ronduit verklaard dat de herdoop van zgn zoon een auivor particuliere aangelegenheid van hom was waarmee de regferiog niets had te maken Na al wat ar vroeger gebeurd ia klinkt die verklaring nogal zonderling De Orleanaen Bourbons Parma a en andere prinsen en prinaeeaen zonder land zuilen wel boos zyn maar wie zon zich daaraan storen Al die men§cben zouden immers man voor man evenzoo bundelen als zg in het geval van Ferdinand kwamen Des te dwazer ia het van dezen geweest ze eerst te raadplegen Naar men weet is uit Massowah gemeld dat Bas Makonnen alle Italiaansche officieren die zich nog in zyne macht bevonden op vrge voeten heeft gesteld De officieren aldus Wordt ar nog bggevoegd zijn behouden in het Italiaansche kamp aangekomen Van generaal Baratieri zyn sedert Zaterdag jl geen tydingeu ontvangen Men ziet daarin te Bome de bevesti ing van het bericht dat de generaal uit Adagbamus ia opgerukt en wellicht reeds met de Abeasiniers slaags ia geweest Men vertrouwt dat de Italianen in den heslisaendeu taldalag die op handen is de overwinning zullen behalen ondanks bun gebrek aan cavalerie Wegens net nitblyven vau nadere berichten van goueraal Baratieri is het dus zeer natuuriyk dat te Bome groote spanning biyft beericbeu Koning Oscar heeft het Noorweagscbe Stortbing geopend In de troonrede sprak de koning de hoop nit dat de pogingen der commissie aan velke is opgedragen een uiiddej te vinden waardoor a AanAa naachil tnssehen Zweden en Noor bet bekende geschil tosschen Zweden en Noor wegen over de consnlaut quaosti kan wordeu tiygelegd met een goeden uitslag zouden bekroond worden Tevens werd de wenpch genit en deze is nogal merkwaardig dat het gescnil tot Zweden en Noorwi gen beperkt zoo bljjven Bö vorige twisten zeide de koning hebben beide staten steeds hun volkomen vrijheid van handelen behouden en nooit de hnip van een der andere mogendheden ingeroepen Het is te hopen dat het den vo ksvertegenwoordigers ook voortaan vergund zal zyn een dergelyke onafhsnkeiyke positie in te nemen Over den uitslag van het onderzoek dezer commissie van Zweden eo Noren is nog niets bekend Zoowel te Stokholm als te Ghristiania hoopt men dat het nog tot ten sebikifing tntschcn de beide staten der Scandinavische Unnie al komen Goedkoopste Adres VOO DACSEHENLIMElieOED Schiedam Dordrecht A van OS Al March Tailllenr Kleiweg B 73 GOUDA