Goudsche Courant, vrijdag 7 februari 1896

iNo 6884 Vrijdag 7 Februari J896 34ste Jaargang mmm mium Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitfondering van Zon en Feestdagen De prijs 3 er drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers YUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advcrtentiën tot 1 uur des midd Te Gouda bvj A WOLFF Markt A 144b en UE LAAT en VAN 0N apotheker Markt Agentuur bjj de Firma Wed BOSMAMIefiomla Goufla Snolporsdruk vaa h BaiNKKAN k ZoOn Heden overleed te Schiedam voorzien van de laatate H H Sacramenten der Stervenden onze geliefde Schoonzoon en Behnwdbroeder de Heer JÜZBFUS JOHANNES ZOETMULDEtl in den ouderdom van 34 jaarWed A J BIEZEN aar Van Catz marie biezenaar j w biezenaar j b biezenaar s c j biezenaar a h p biezenaar Gouda s BeHoaenbosdi I 96 2 Febr liotterdam i Wapeningen A llerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren MedailleB benevens iere Diploma Gouden Medaille en certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wenslilberoemil Druiven Uorsl lloiiig Extract MELIANTHE UIT DE Machmale Fabriek DE HONIGBLOEM TAW II van SchaU Co gevestigd te Qravenhage Gean middel is ot kan worden uitgeTonden welke de Melianthe overtreft net is ONBERHOEI ELXJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele eti verachillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIUOtSLIJK de strengste hoeat en verouderde borstkwalen Dadel k na het gebrnik der MELlANTHff doet zich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de vele attesten aan de MlïlLlANTBE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prya worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 cta en ƒ 1 met gebruiksaanwgziog voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Ilechtbank te s Gravenhage Verkrijgbaar b F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A ÖÜÜMAN Moordrecht J C RATELAND Boa rop PJkRXJfil B V WIJK Oudewa r OBAND8 MAOA8INS DU Iriiitenips NO UVEAUT ÉS WU Tonoeken de Dames die ons g lll treerd modealbum voor het J loen noch niet ontvangen heboon ai willen aanvraRen aan IIIII JULESJtLUZOTaC Pirit Hetzelve wordt dan omgaand grAtia en franco toegezonden BestelllnBen van af 25 h anos rt i van all koston aan huis met B rhooging BaiipéJHlB k iila r Ie iiieniMl 1 1 PUIKE OUDE SCHIEDAMMEIJ GENEVEE Merk NIGHTCAP Vorkriiabaar bij M NB PEETERS Jz Als bowija van ecbthoitl is cachet on kurk steoils voorzien van rfon imairi der Firm P HOPPE KNEIPP s Salmoniak Pastilles lossen alle Slgm op en doen de hevigsten Hoest bedaren In origineele verpakking met gebruiksaanwijzing verkrijgbaar tegen 20 cent per Flacon by 1 VHüUiJi klelwcj Sfo l Ua Lijders aan Dauw o Haarworm drooge vochtige Schubbendauwworm en het met deze kwaal gepaurd gaande zoo ondragelijk lastige tjeuhen der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelft bg hen die door niemand genezen konden worden door Mr iÊebra $ Ftechientoü OuHchadelijk Gebruik Uitwendig Prijs zes gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt vrij port en inkomende rechten Verkrijgbaar bji de St Marien DrogeriCf Jïa ly Duitachland TEGEN MAAGKWALEN gebrek aan eetlust en nlechte pijHverteerinff ben ik gaarne bereid allen een van velen aanbevolen DRANK kotteiooê te noemen welke mij ouden man vau langdurig lyden bevrgdde C SCHEL Oud Leeraar aan de Reaalschool te KRFURT Duitêchland FEAITSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ EN Chemische Wassclierij VAN II opi e iii imkii 19 Kruitthade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer r VAN os Az Specialiteit voqr het stoomen en verven van a tu tleerenen Daraesgarderoben Isook ll Kindergoederen Hpeciale inrichting voor het atoom n van pluche mantels voeren bont enz Gordijnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverid Alle goederen hetzjj gestoomd of geverfd worden onachadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekBO zgn de prijzen 250 gedaald Te stoomen goederen als nieuw aileverbaar in 3 dagen te verven goederen in eeae week Cognac fin Bois X AO d Liter db coonao fiw bois TBH ds Seoiëté Anonyms wordt g leT rd in T nBtfll de l 8m nda fleagohen van 6 Liter inhoud to oman Tan het ftttast Tan Dr P P VAKT HAMBL HOOS JProeifieach fc t 1 30 OitahtlMnd rerkrïjgbau blJ firma Wed 144 Honda mwryving tagen Jiciit Ittiftamatiek Lendenpynon kortom tegca WHl Ri sqaeR van kInrlei tud yf X 1 MB tc wtnden tecaa l£C B AniierPain Expeller Terkndheid H vMfnan d Q woidea e hondm Pi B 50 oent 75 oent en ƒ 1 25 de flesoh Voorhanden in ds measta Apotheken en hg F AdRiohteT Go te Rotterdam in ieder KoiBgesln nmaWCNKEL CB KnMNKI IlKI S 1 S1VK1 V1 RU i riEilUSCHK WlSSf iUIKlJ P H J V WANKUM J MELKEHT Qosthaven KXPüSITIKZAAL hl hi t vuormaliiv Passage Hfttel Korte Hoogstraat 15 Tentoonstelling van Knnstvoorwsrpen geborduurd op de ECHTE SINGER NAAIMACHINE van 5 tot en met l J Februaii 1896 Dagelijks ook op Zondag 9 Februari geopend van 10 6 uur zzz VRDE TOEGANG tzzz TIn Singer Manufacluring Company llooitstraat aé6 f f Allti teiitooiijioftlclil voornernen zij zuuiler beliutp van t een of ander apparaat vuljïtjtia enne uo weinig bekeodfl echter betrekkelijk licht aan te leereii metbode ver aariligd op de ewone ECHTE M9ÏGEII SIAillllIArilINE voor huiskuudel k rebrulk Vermengt Uwe Koffie voor de helft met mEAmnEü s sneiff im mm en gij bespaart 9S centen per pond Patent H StoUen Ititi Ktirl Inintrtlt niilUct Du liiiig tni utti Ilr glalte riMaliiti 55 V r rrOM Erfolu ihn iüOI llUnü t r a mt H atMm trtmi n hêt Anlm ref icMtAMi tverihloMn Nachatimungen itio t lint xaufe taher uman ftelÊ itcharfmt H SfotUm wf ron Uns direct oiitr In ttiictieo Hsgnlividlur m In thrrni unttr Flakat wit nebênttehMiut MUlgeftangl al SZ ereimlUitmt uirf ZeugniM intn uut frmm AMERSFOORT A MERSFOORTSCHE MACHINALE STOOM BROOD EN BESGHUITFABRIEK stoom AutomaHHche Walxen Meelfabrlek Pijn gObuUd Melk Tarwobrood van do iijnste soorten tarwe alleen met zuivere 1 I onafiteroomde beste molk vermengd rainatens drie dagen malneb biyvecde ia verkrijgbaar in panvorm geknipt panvorm vloervorm hard vorm geknipt 1 vorm plaatvorm Engelsehe vorm Duitsolie vorm en Qallenvorm in tuks van 6 ot 9 Ot pn 12 Ot vloervorm ook van 18 ot en24ot Als boven maar in Extra fijn geknipt vorm tot 7 lO j en 14 ot I per stuk Prima Wittebrood is puik wittebroo i van beate grondstoffen speciaal conourrecrend teson zoogenaamd melkbrood van andoren alleOU verkrijgbaar in paU I vorm gemerkt door 2 keepen in elk einde van den rug 5 ot 7Vi ct en 10 ot Fransohe Stokken van speciaal geschikte beate tarwe 6 Ct 9 Ct en 12 Ot Fi tn gebuild Water Tarwebrood blijft steeds smakelijk door puike bloem is I alleen verkrijgbaar in plaatvorm gemerkt met eene snede over den rug in stuks vm 4V ot 6 ct 10 et 15 ot en 20 ct RmgbroOd specialiteit van ons is omgeven door ringen waardoor de sneden ronde bosciuiten gelijken als melkbrood 8 ct en als waterbrood 7 ot CïwJPOOn Blankbrood ia minder iTll maA vaster en van dezelfde puike soorten 1 tarwfo verva ldi gd wnauloor bot een eer voedz um en goedkoop smakelijk brood verkrijgbaar in stuks van 8 Ot 13 Ct 16 Ct 20 Ct en i Ct Wij gebruiken alleen chemiSCll Zul er ZOUt zondor aehadelijke znuren enge 1 garaudeerd ztiivere onvermengde gist welke dikwijls met Vardnppoimeel en gips vorniengd wordt terwijl alle grondstoffen steeils in OnS eigen laboratorium naar hunne zuiverheid on voedingswaarde onderzoabt worden I ztiodat wij zeker zijn Steeds het beste te verwerken Do dépothouders zijii kenbiiar aan dépdtborden en wagena met de fabrtekstitels en I W II MEUKSING als opschrift Voor JOUnA een dé öthouder gevraagd franco vrachten flinke provisie BqEE EN STEENDRÏÏKWERK in groote cerêcheldenheld Rouwkaarten ea Rouwpost met Portefeuille luiting jNAAM KAARTJEg JU en US Nota s Kwitantiën A BRirVRMAIX ZN GOUDA 6 Februftri 1896 QiftereD hebbea de gemeaDteveldwachUr J J Ooaterliag en den RgkHreldwachterjftcbt opziobter J ¥ n SpaDJO beide te HaMtrecbt aaogoboodeD twee manspersonen van 27 eo 26 jaren die zicb onder de gemeente Haastrecbt aan btdelary en liiodlooperg hadden schuldig gemaakt Laatstgo noemde wai sedert October 1895 dtserteur van het 5e regiment infanterie Na door den bnrgemaester deier gemeente een Toorloopig Terhoor te bebben ondergaan zyn de aangehoudenen overgebracht naar bet bois van bewaring te Rotterdam Men schrift nit Berkénwoude dd 30 Jan In de hedenavond gehouden nntivernadering werd de spreekbeurt verruld door den beer H A Westbroek hoofd der school te Stolwgk t Beiersche Op oene Toor reffciyke w ïe droeg de spreker kIh lezing Toor de novelle an Weriimens Booing getiteld De oode Admiraal Na de pauze gaf h nog eenige hydragen ten beate waarvan zeer io den smaak Tan hot talr k opgekomen publiek rielen De Werkstaking c tbu Fr Coppée en De doode Pierc De heer Wenthroek schonk den nutsleden een geootrollen avond en de voorzitter was xeker de tolk der aanwezigen toen hij balde braoht aan zgne talenten en hem hartelyk dankte oor at het genotene Door het omverwerpen eener brandende lamp geplaatst op de bedstedf ptank ontstond bjj V ta Waddingsreen een begin v n brand Moeder en kind bekwamen ernstige brandwonden zoodat geneeaknndige hnip direct noodzakel k was Den verderen voortgang van het vuur werd door de taganwoordigbeid van geeat der man gestuit Bed en toebebooren verbrandde Op verzoek van dan dienstplichtigen onderwjizer W Sterk aan den Raad te Waddingiveen om een tydelgk onderw zer aan 1e stellen heeft genoemd eollege goedgunstig beschikt doch in dien zin dat adressant velve den Raad anwysiDg vóór een geschikt persoon zonde dooQ Hat ongeiroon saohte winterwafr zoo gehee zoDcler iDOenw totnogtoe is voor de werkzaamhedeo in de kweeker en te Boskoop bjjzonder gunstig ven als bet voor den handel ia boomec au planten is De verzending duurdt tot Kerst FEVlLLETiüM 40 Dit overviel haar eonigtins en haar eerste indruk was oin hem te bedaDkon want zij gevoelde niets voor den heer Lester evenmin als voor Harry Dane Maar eeoaklaps stelde zij zioh de afgelegene woning van mevrouw Grant voor en al de ontberingen die zij zieh daar zou moeten getroosten zig dacht boe lastig en vervelend het zou zijn om altijd al die kiaderen om zich heen te hebben en nu ontzonk haar de moed om hem te bedanken Vergunt gg mij om uw aanbod eenige dagenin beraad te nemen manheer Lester vroeg zg Hg was zoo dankbaar dat zij bet niet ten eenenmale verwierp dat h j vol vreugde haaf verzoek vawilligde bij zou nog tevreden zij a geweest als zij hem een of twee raaandeti uiiatet had gevraagd Driu dagen later kwam sij zelve op de xaak terug zg gaf hem het jtwoord maar op zulk een kalmen teoQ dat de heer Lester als bg niet zoo als de meeste mensohen in dergelgke omstandigheden blind was geweest duidelgk bad kannen bespeuren dat zij geen sween van liefde voor hem gevoelde Ik hoop dat gg vooreerst nog niet op de vervulling mijner belofte zult aindringen voegde zij erbg Over een jaar ui ik er missobieQ toe overgaan Ik kan sis uwe verloofd zeolang Lord Dane ge mis A F onafgebroken voort en kon kort na Nieuwjaar opnieuw aanvangen De verzending naar het bniteolaad die zeer levendig was neemt nog steeds toe Vooral naar Duitichland Engeland en de V S van Noord Amerika worden honderden wagens en duizenden kisten boomen pu planten verzonden Üok de kvreekeryen vermeerderetï nog jaarli ks vela hectaren weiland z o ook nu weder tot tuinen omgegraven Het getal bactaren kweeker en zal thans wel ongeveer 500 bedragen De landbouwers vinden het voordeehger hun weiland als tainland te verhuren dan zr voor de metkery zelve te gebruiken Met de uitbreiding der kweekergen is er ook een geittadige aanwas der bevolking daar er veel bandenarbeid voor vereischt wordt en vele arbeiders nit omliggende gemeentou vindea hier werk vooral in het voorjaar Gaarne zonden zy z ob bier vestigen maar aan woningen is groot itebrek niettegenstaande de aanbouw er van gestadig toeneemt QevcMkte bouwgrond is echter peperduur an wordt met f 10 tot i 20 per vierk meter betaald Düor de groote uitbreiding van den handelwordt het gemis van aansluiting aan het spoorwegnet steeds sterker gevoatd en men hoortvan ernstige plannen om een verbiading vande atatiors Gouda en Alfen door een spoorwegdoor of lang deze gemeente te verkrggen waari oor hier alles een nog hoogure vlucht zonnemen Ëen conoPSsie aan vraag om deze gemeente met eenige andere langs den Rhgh gelegen telephonisch te verbinden is by den Raad in gekomen die voor electrische verlichting zyn iu aantocht Door dr commiosie van handelshalaogen der Pomologiache Vereeniging is aan den Raad het verzoek gedaan om een Kamer van koophandel voor de gemeaata its verkrjjgen N R Ct By da herstemming voor dpn gemeenteraad te Woerden is gekozen de heer J A P Levenkamp Gisterenavond is tusschen Scbirdam en Delfshaven het lyk gevonden van een onbekend Bcbamel gekleed man van 1 84 M lengte Het gezicht was door bloed en slyk onkenbaar Een revolver lag in de nabyheïd Gedeputeerde Staten dezer provincie hebben bepaald lo dat de uitoefening der jachten op waterwild wordt gesloten op Zaterdag 11 April a s 2o dat de uitoefening van het weifpel van kwartelnn met steekgaren of vliegnet is toege spaard blijft op het kasteel blijve i en wij zullen soo doende in de gelegenheid zijn om elkander dagelijks te ontmoeten 1 9 heer Lester was in do wolken en hg bracht van vreugde den ganschen nacht bijna slapeloos door terwijl hij in gedachten ten haren baUevo allerlei plannen en verbeteringen in zijne woning mankte er bleef in zgn hart nauwelijka een plaatsje voor zgne kinderen en zijne vrienden over Adelaide was zijn afgod en ieder ander gevoel verStonk bij zijne liefde ïn het niet Ta het wonder dat het niet bij hem opkwam wat de rechte oorzaak was van de verlegenheid van Margaretha BordillionP Hg was op dat oogenblik juiat gereed om weder naar het kasteel to gaan on zich in den zonneachgn van hare tegenwoordigheid te koesterei maar zij hadden afgesproken om Lord Dane roet voor na de begrafenis dus eerst r a verloop van drie dagen hunne planuen mede te doelen En onderwijl leefde Margaretha Bordillion in hare begoooheliag voort zij wist later zelve niet hoe lang rij op de plaats waar de heer Lester haar verlaten had bleef voort drooraen buiten in de laan hoorde sij in de verte de stemmen der kinderen en van den beer Lester en die tooaan klonken haar als de welluidendste muziek toe Ëïadolijk werd zg tot de werkelijkheid terug geroepen door eene van de dienstboden die over huishoudelijke aangelegenheden met haar kwam spreken Wij moeten een oogenblik bg deze dienstbode stil slaan en haar eens zeer nauwkeurig opnemen Zg heet Kliza Tifie en slaat aan het hoofd vaa het dienatbodenpersonael op den Hall alle andere dienstboden moeten naar hare pijpen dansen Zy weet luten vHti 25 April as tot en met 4 Jeli d a V doch dat het vliegnet in geen geval tot liet tiraesofrco van k arteteii mag worden gebruikt 3q dat de visfchpry in de binnenwatertn wanrooder ook worden verstaan rivioren door shnzen afgesloten zal syn geslotfin van 15 Maart a s tot en met A Mei d a v met uitzondering a van de visscherij door middel van fuiken aalschareu aalkorveo dobber en door peurennaar aal en paling b van de visachery met de gebbe om kleineviscbjfs te scheppen tot ass voor dobbers 4o dat he i visncben met kmlnetten waaronder ook bfhoorenankerkoilen et staalboomen van 1 April a s tot 15 Juni d a v is verboden 5o dat de kooilieden hunne kooieeudeo in dit jaar moeten opsluiten of opbokken van 2 Juli tot de opening der jacht op waterwild Men scbryft uit Utrecht Ëeu weerzinwekkend schouwspel kan men hier eiken Maandag in dan vroegen ochtend op de Neode bywouen Daar is sedert een paar jaar na de sluiting van de stadsbank van leening eeo particuliere voorschotbank geopend WBar biykens aaukoodiging voor de ramen p aitertei voorwerpen sieraden nieuhelenf klee deren enz voorschotten gegeven orden Zulke banken zyn er hier verscheidene in de stad maar die op de Neude schynt tocb wel de meest gezochte e Maandags ochtends no vóór zes uren komen van alle kanten vrouwen haastig aaof etoopen met kindnrwagens atle beladen met groote pakken die bestemd zyn weer voor eeQO week m de voorschotbank opj eborgt u te worden Het zyn de kleeren vm den man van haarzelve en an de kindereu die zy des Zsterdagsavonda toen de man 7 tju verdiende loon te huis bracht hebben gelost om des Zondags tan minste behoorlijk gekleed voor den dag te komen en die nu weder beleend moeten worden nm tot Zaterdagavond te kunnen leven Dat gaat zoo elke week van het geheel jaar en men kan zoo onge eer berakenen hoe dnar zoo n familie wel geltleed gaat die elke week van iederen gulden die zy er op leent een cont rente moet betalen En hel aantal dier vrouwen dia daar komen is niet gering Voor de goede orde wordt er qoene gevormd en die is soms zoo lang dat zy door de Viukenburgsteeg eerst aan de Oude Gracht eindigt Het Troolyke gelach rn gekakel dat men ouder baar hooit en de weinige aandacht di de voorbygnauda werklieden en anderen er aati mooi to praten en te violen maar zij is eene Üatigo bedriegster Het is een klrin schraal vrouwtje met een scherp roodachtig gelaat an kleine sluwe loerende lichtgroene oogen Zij aiaat bijzonder wel met iclt zelve en zij draagt meestal een ouden bruin geverfden zijden japou Men kan ha ir tiioc reobt aanzien hoe oud zij is raen zou haar tusschen de twintig en veertig jwr geven raiasoliien is zij ongevepr halfweg Eliza Tiflo was haar loopbaan als onderkeukonmeid begonnen en later was zij zelve keukenmeid geworden zij was in mevrouw Lester s laatste ziekte als keukenmeid en huishoudster in haar dienst gekomen Zij wist zich zuo onmisbaar te maken dat bare ongelukkige zieke meesteres haar bIs een onwaanloerbaren sohat bcaehouwdo en don heer Leator liet boloven om haar zoo mogelijk altijd bij zich te houden Kr word besloten dat zij nu alleen buiahoudater en opzichtster over alles zou zijn en men nam eene andure keukenmeid die onder hare orders stond Laat haar het toezicht over alles zeide mevrouw theater maar toen deze dame stierf en bet bekend werd dat juffrouw Bordillion dnar aan huia tou blijven ging Title zonder zich te bedenken naar baar meoster eo zeide hem don dienst op onder voorwendsel dat zg met dat halfalaohtige soort van meesteressen niet om kon gaan De heer Lester wilde hier echter niets van hooren en zeide dat hot de ondergang van zijn buis zou lijn als hij zijne vrouw en zijne buiahoudater te gelijk verloor hij sloeg de buur van Tifle op o verzocht baar om hem nooit te verlaten Tifie beloofde nog drie maanden ta blijven zg hield zioh legenovor hem vrij goed maar inwendig was zg woedend Maar toen Tifie na verloop van drie maanden de wyden bewyst trouwens wrl dat het d j ïn de bnnrt een zeer gewoon verschyosalis Byna 1 dia vronwen zyn vaste klanten van de vo6tBchothank en slaaa geen enkele week over H t Bcbynt voor ht3n die eenmaal er toe gekomen zyn om door beleoning ziob te belpon niet meer raogelyk die slechte gewoonte te laten varen Èen liefdadig stadgenoot deed daarvan vóór eenigon tyd de treurige ervaring op Hy stelde een vroaw die byna al wat zy bezat beleend had in staat dit in te lossen en verheugde zieh rin dat nu de man weer in verdienste was die menseben voor ondergang gered waren Maar na eenige weken zag by wanriyk de vrouw weer in de qiiene staan Ëd toen by baar des middags bezocht en naar de reden vroeg kreeg hy ten antwoord Ja meneer maar is het dan ook niet zonde dat die kleeren die we toch alleen s Zondl s maar noodig hebben hier zoo n heele week io de kast hangen te muffen 2fe liggen daar net zoo goed en wy hebben er de vorige week een lekker aiakje vleescb van gegeten I De weldoener ondernam het maar niet om tegen deze redeneering iets iu te brengen De commixBie uit Armenzorg en andere vereenigiogen die men tot taak gesteld beeft teonderroeken wat er gedaan kan worden omden nadeeligen invloed van de zoogenaamdeclandestiene beleeningen te fnuiken zal zekereen nuttig werk verrichten al zy door kaarbemoeiingen weer leidt tot de oprichting vaneen bank die aan beboorlyk toezicht onderworpen waarborgen geeft dnt de beleeners nietbedrogen worden Wlint bet eaval zit zoo diepin onre volkszeden ingeworteld dat men hetbuiten een lomberd onmo etyk stellen kan endat hy het ontbreken van een vertrouwbaren dan maar met een onvertroowharen gBuoegenmoet worden genomen N R Ct Volgens de Geneesk Ct bevat da oester onbetwistbaar geneeskrachtige eigenschappen Boerhave en tal van andere practici hebben beweerd dat ty met oesters taring zouden hebben genezen en daarover behoeft men zicb inderdaad niet te verwonderen Dsoestertoch leeft in een jodiom bevattende middenstof het zeewater en legt om zoo te spreken van dit metalloid waitraan zooals men weet de levertraan hare genoeskraoht dankt een zekeren voorraad op Het zou daarom niet onmogelyk zyn dat wanneer oesters methodisch eti iu voldoRude boeveelbeden werdea gebrnikt zy misschien do levertraan zouden kunnen vervangi n Het water dat elke levende oester in hare schelp met zich voert is niet zuiver zeewater doch beeft door het dif r een bewerking on ondorvindin bad opf edaan dat jufl ruuw BonUUion het haar hoegenaamd niel lastig tnaakte maar dnt ij iutegimdeel meer vrijhoid had dan lij lens het leven barer naeeatHrrs aprak zij van geon heengaan meer JiilFrouw Hordillion bomDoide lich eigenlijk zoo weinig met haar omdat zó iets teg o haar had L vertrouwde haar niut en had hot nieta op haar beKrepen men kon Tifls met recht eene vorzuurdo vrijster uoemüo lij had ints booaaardigs en beeraohzunhtiga over zich zij had danrbij oen onastigenatm humeur on nas nitijd ontevreden en gemelijk gestemd Ie dienstboden beweerden dat lij nltgd alecht gemutst wns Tiflo htid op haro beurt oen hfkel aan jutfrouw Bordillion zij haatte in don regel bijna ieder een maar juffrouw ÜordilUon in het bijïonder omdat do e hare meesteros waa en dat Tiflo voelde dnt zij haar mot vertrouwde Title kon ii mand haten en diezelfde persoon toch vleiend eu vriendelijk bojogenen lic ben zoo vrij om u te komen vragen juffrouw ving Tifie aan of gij vitn morgen niets to bestellen hebt Ik geloof waarlijk Tifie reide juffrouw Bordillion terwgl zij opslond dat ik mij verlaat hebjzij had zulk eeua mooie kleur en er lag Eulk een gloed in hare zachte donkere oogen dat de huishoudster baar ven tor zijde Dieuw8 ierig opnam Do heer Lester sprak van m rgen ovi r eene verandering diehij in deze kamer wtlds maken en t rwgl ilc daarover nog oena nadacht vorgat ik de klok Zij prakgoene onwaarheid In de overmaat van haar gotnkhad zg ook dat niet rorgeten on toon Title binuenkwam zat zy werkelijk te bedenke hoe men bet plcn van de provisiekumer bost ten uitvoer sou kunaeu brengen ff orit rertolgtt