Goudsche Courant, vrijdag 7 februari 1896

r 10 84 18 08 K 36 1 84 8 33 3 44 4 60 6 94 7 11 7 68 8 38 8 48 8 61 il 67 11 13 11 01 18 88 H 1 4 67 7 69 ff ff ff 10 04 ff 11 08 9 89 H K H 6 04 K II 8 06 ff ff ff lO U g 11 16 18 46 H 6 11 It g 8 18 ff ff ff 10 18 11 84 18 88 18 86 1 44 3 60 4 08 6 90 6 48 7 80 8 88 8 62 9 08 9 10 10 27 11 iO liOTfBRDAM GOUDA 8 S8 9 40 9 S1 10 19 11 60 18 80 1 48 8 60 3 10 3 48 4 80 6 81 9 17 15 9 48 10 99 1 68 ff ff 6 97 9 69 ff 10 86 H K 1 68 K H ff ff ff 6 84 ff 9 SS ie 4 H 8 06 H H ff ff ff 6 41 ff ff 8 56 9 68 10 11 10 49 18 08 18 40 8 18 3 09 S 89 4 08 4 40 6 61 6 47 8 84 I0 C8 1 DEN HIAQ 0 0 U D A Winterdlenst 1895 1896 Aangevangen 1 October TUd van ïreenwlch OVH KOTTIXDIM Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA 0 1 40 86 7 88 7 4S eOODl DEN Bil e iHagg 6 61 7 20 7 43 8 80 9 28 9 4610 1111 3612 151 36 2 44 2 68 3 43 4 16 6 17 0 118 7 68 9 38 Voorb 6 67 10 17 1 41 6 14 Z ZeKw6 U ff ff ff ff ff 10 82 1 66 ff ff ff 6 28 9 68 i M B 88 ff ff ff ff ff 10 48 ff ff 2 06 ff ff 6 S 10 09 Qnada 6 33 7 50 8 18 8 9 66 10 16 10 64 12 05 12 46 2 17 8 14 8 96 4 18 4 43 5 47 fi 5 O S 23 lU I Stopt te Bleiswiik lCrailweg en Nootdorp LeiduhsndaDl ea Hekaadflrp U T B E O H T Q O U D A UtreoUt 7 60 9 10 11 84 12 60 8 10 8 62 4 48 6 86 7 60 8 09 9 07 10 81 Woerden 8 11 10 28 11 61 4 16 6 63 9 28 10 64 üadewater 8 19 ff 10 31 i 4 84 ff ff ff ff 9 3 Senda 8 89 9 84 10 44 18 07 1 92 8 49 4 37 8 8 7 09 8 86 8 419 49 11 10 AHSTIIDA V 8 O C D A 8 9 10 10 49 2 26 4 10 6 18 7 4 9 45 9 84 10 14 19 82 80 8 20 7 46 8 4 11 10 Houa 7 30 8 86 9 09 9 8710 90 10 60 18 12 19 98 1 97 8 86 8 47 4 46 6 97 7 14 7 49 f 99 8 64 8 64 11 C Zi M 7 42 8 47 ff ff ff 11 08 12 40 4 67 8 01 0 06 Zev Z ZtRW 7 68 8 66 11 13 12 49 isC i i i O O l D A ü T E O H T 9 06 10 19 10 67 12 48 2 90 ff ff 11 14 ff 9 87 11 89 ff 2 46 8 87 10 61 11 46 1 20 3 08 fi O C D 1 A MSTEXBAH 10 01 10 67 19 10 11 06 1 1 18 Stoppen te Bleiaw k Kniairog en Nootdorp Laidukegdim en Hekeidoip Stopt te Nootdorp LeidioluDdalu en Bleiawijk Irsliweg ei Hekeiidorp dergMn waardoor het eigeourdlge igsnBcbappen verVrggt dr Kodin schreef het met soocai TOOT bg eokele aaDdoPoiageQ vat de maag bvj tiet de patiënten 5 6 lepela oesterwater daast gebruikeo In 1595 werd Hendrik IV erg door derdeodaagBchaii koon gekweld en ofachooo ziJDc doctoren bet hem ontrieJdeo genas hij zich door bet eten ran een masRa oesters waarby by bypocrai drook In 1603 kreeg hu een heTij en boikloop met bleed gemengd cgne dokters zeiden dat diM bet gevolg wes van al de oenterK die hij bad Teritondeo en toch was dit de eenige buitensporigheid wasraan bij zich Tolgenn Pierre de Lestoite aan lafel schuldig maakte Hji Toer er soo wel bij dat de 26 medici die na zga vermpording bg de Igkochnuwing tegenwoordig waren Terklaarden dat hg nog wel 20 jiren bad kunnen leten Ëikele personen hebben K cb ale oestereter een tekere vermaardheid verworTeo doch deze waren eer onvertadeiyke gulzigaards dan boiteniporige lekkerbekken De geschiedenis rerhiialt ran keizer VitelHas die 1200 oesters verslond Albinus die het keizerrgk aan Septimius Ueverai betwistte at er 400 op eigenlgk was dit maar een kleinigheid een uasrbeogereeht roor htm Wannear hg werkelgk Teel Tan oesters bad gehouden dan son hg aan bet meer Tan Lncrinnm en de goU Tan Tarente niet genopg gehad hebben 7j n eetlust was verbazend Zoo zelfs dat h eens achtereen 500 gedroogde Tg gen opat Onder de oestereten T n laieren tgd wordt ons genoemd een broeder van den beroemden Mirabeau die eens 30 doBgn oesters verorberde Napoleon s generaal Junot hertog an Abrantes wai gewoon elicen morgen 300 oesters te gebruiken voor zgo ontbyt en wel gedurende liet gebeele seizoen Men vergete bg al deze mededeel in eren niet a i de grootte dier oesters niet bekend is men verkoopt soms znlke kleine dat er Toor een gezond manscti met goeden eetloat en dito beurs niet veel knnit aan is om een Terbazendec boeveelbeid te gehrniken Van 29 31 Mei e k na Piukstertio do wordt te Berlin een internationale hondententoonstelling Rehonden en wel in 294 klassen waarTan 158 voor jachthonden Btetdn Qénaraal Ie Kjlhhk Zitting vaa Woensdag 5 Februari 1896 Bg de Toortzetting an het debat over bet hoofdstuk Binnenlaodsche Zaken ken do de heer Tan Nispen tot Pannerden de houding van den minister ai vugens bet opnemen van de post kweekscholen Daardoor wordt de begrootiog voor hem onaannemelijk maar door afótemming zoo bg de kieswet belemmeren In ditdilemna zal zicb bg de stemming verwijderen 8 40 8 47 8 64 9 01 10 6 87 08 6 18 S 4 8 30 80 iouda Moorilrecht Nieuvrttrlrark Cnpalle UoOordun 7 M 7 S 7 48 7 S 7 llotliTilam 1 O polle lO fieuwarkork 1 Uoorilneht Houdn Uouila 6 86 6 37 7 66 8 09 8 21 Uuilew 6 60 e 64 Wogrdei5 69 7 08 8 18 Utrecht 18 8 88 8 41 f f Kaar Amaterdan 8 21 8 26 8 87 8 14 Omida nitonlam B St De min ster van Houten ontkende dat de bedoelde posten aanleiding kunnen geven tot lirgd met bet geweten en bad nooii verwacht dat zgn voorfitellen zulk een politieken strgd zouden hebbeo uitgelokt De post bewaar schoolon der wgzeressen heeft vroeger jarenlang op de begrooting gestaan zonder eenig gewetensbezwaar en de zorg voor de kweek cbool is hem door de wet opgelegd De scliots van beer Godin de Beaufort omtrent de varbooding der Kegeering tot de politieke partgen noemt de minister een caricatuar deze Regeering htpft wel rekening te boaden met baar oorsprong den kiesrechtstrijd maar zij mag diiarom niet nalaten haar t rondwettelgkec plicht op onder wg gebied te blgven vervollen De paoifipatie heeft hg volstrekt niet geschonden Ware er een liberale meerderheid men zon andere voorstellen kannen varwacbten De minister ia voornemens de quae tie van een nieuw krankzionigeogciticht bg afzonderlijk ontwerp te regelen en overweegt of dit o k zal kannen geichieden fat betreft een etbuo grafisch mueam Hg is niet voar verjaging der voorwaarden tot toelating aan de oniverfiteiten ten bate der Znid Afrikanen maar overweegt een andere regeling voer de juristen in het algemeen In bet belang van den veestapel wordt gedaan wat mogelgk i Na replieken van verschillende sprekers wordt Hoofdstuk V zonder stemming aangenomen Daarna ïs hoofdstuk VI Mariue na eenig debat tosschen den minister en den heer Van A pheo iosgelgka aangenomen Te Bargerwolde hadden twee broedera genegenheid opgevat voor hetzelfde mei je Hieruit ontstond n hevige twist Een huntier mm een gewetir nm daarmede xgn broeder te doodeu Het schot miste maar nu schoot bg zich zelf dood Maandag avoud werd een bewonf r van Bloiswgk op den Bergweg door een onbekenden man aangesproken en om vuur ftevrsagd Terwgl hg aac dit verzoek voldeed werd hg door een anderen man die van achter een boom te voorschijn trad aangegrepen en Yastgvbonden waarop de eeriite liem de jan openrakte en hem zgn horloge met keiting ontstal waarna beiden de lucht namen den beroofde bedreigende zoo hg ben achtervolgde In Queensland Anetralië hebben hnvige overstroomingeu veel schad aangericht Het getal verdronke i personen bedraagt 20 Men meldt uit Haarlem Nu het bij de aanhaling in de azgofabriek van C W Schünbuth gebleken is dat de schatkist niet voor schade is gevrijwaard als mout wgn met azgncssence wordt vermengd daar die laatste door bedriegers er aan kan worden onttrokken t e8taat bg dü administratie het voornemen een ander raengmiddel toe te passen line slim in die fabriek bg het plegen van de fraude werd te werk gegaan blgkt wel uit het feit dat de linnen lappen waarmede de bouten stoppen waren omwoeld met azynessence waren gedrenkt zoodat de commiezen bg het ruiken aan die stoppen een scherpe a7ynlucht in den neut kregen Het gerechtetgk onderzoek tegen de Alexianer broeders en oppassers van bet gesticht Mariabergc by Aken in t geneel 14 peraonen naar aanleiding van brt procesMellage heeft tot uitkomst gehad dat er geen gronden ayn gevonden om eeu liunner te vervolgen wegend mishandeling van krankzinnige alleen broeder Baiilius wordt by verstek vervolgd wegens manslag door onvoorzichtigheid en gverig door de politie gezocht De Kamer van Koophandel te Steenwyk heeft een adres tot den dir cteurpgeneraal dar Staatt spoorwegen waarbg wordt aangedrongen om in het algemeen vcor de noordetgke provinciën een betere aanaluiting in het leven te roept a en meer speciaal wat betreft de richting Friesland via Meppe tot € lroning n en omgekeerd daar men op één enkelen trein na altyd in moet wachten De minister van finauciëu heeft Maandag e n krasse beschuldiging doen hoeren tegen een deel der belastingschuldigen Er wordt scbrometiik bij de aaugiftp voor de verraogensbelastifg gefraudeerd 7j6o zelf dut de Minister verklaarde dat de opbrengst der vermogensbelasting geen maatstaf is thq den rykdom der natie Immers ide treurige ondervinding had hem geleerd dat er veel zeer Teel door te lage aangifte wordt ontdoken c De klachten ott de strengheid der inspecteum noemde de Minister daarom ongegrond Hy zeide daarover het volgende 10 17 10 88 10 T 47 lO lS 10 97 8 18 8 96 6 08 6 80 8 17 4 18 4 47 6 67 8 68 8 81 10 16 ff ff ff 7 10 ff 10 89 8 84 ff 6 06 8 17 7 18 8 48 10 37 1 60 4 48 6 88 6 85 f 9 04 f 10 18 11 30 8 81 4 86 8 68 8 43 4 47 6 Dergelyke algemeene klachten over ambtenaren hebben betrekkelijk weinig waiirde Wanneer men mij komt mededeeien dat hiyr of daar met niet genoeg tact wordt opgetreden dan geeft deze mededeelïng aanleiding tot eeu onderzoek tot eone opmerkingen uanr ik vertrouwen mag tot redrts Wil mpH evenwel toch algemeene opmerkingen maken dan zy men billgk èu btjziemen de zaak niet van één kant mefi houdealsdan rekeniag mot het ieit hoe aangiftenscbandelyk veei ie laag door velen wordeningediend wat onbetwistbaar is gebleken Eenzgdi beid worde vermeden Wanneer meneensdeels wenscbt te wgzen op den yver vande inspeetears om de belangen te behartigenvan de schatkist zonder eenig eigen voordeel dan stelle mt D daartegeno er van denanderen Kant den ijver vaa tal van belasting schuldigen om de schatkist te beuaduelen tebunnen eigen bate Wanneer er misecbieugezondigd wordt van beide kanten dan geschiedt dit aan den eenen kant uit slechte enafkeuringsivaardige eigenbaat van den anderenkant gebeurt het zeer zeker zonder eenigeigenbelang Niemand zal ontkennen dat waar een strijd gevoerd wordt tegen zooveel pogingen tot ontduikingen ten nadeele van de s ihatkist wair men slechts met zoo weinig wapenen strydt wël eens wordt misgetait en da i zullen degenen die mifttasten dat in de eerste plaats betreuren Als iemand het betreurt dan ben ik het Wanneer men er een verwgt van maakt dan vordert de billijkheid dat men tegenover die kUcht ook stelt de klacht over iets dat zeker nog veel erger ia depógingeu tot schaodelgke ootdtiikiugeu Die te keer te gaan is de plicht van mg en vau de ambtenaren Wanneer iemand betrapt wordt op het sluiken vau eenig zout over dt grenzen wanneer iemand by nacht en oniyd door weeren wind en zwaren zak draagt om een paar kwartjes te verdienen die op andere manier door hem misschien niet kunnen verdiend worden dan wordt hij om zoo te zegg p te vuur en te zwaard achtervo gd en gestraft en te recht Treedt men zoo streng op tegeu zulke ontduikers wat zou men er dan van zeggen indien men niet alle geoorloofde middelen aanwendde om Ie voorkomen de ontduikingen in het t root en te gelijk van honderden van duizende guldens en die ontduikingen zoo bet eenigsziu mognlyk i te keer te gaan Dit moge bedenken ieder die de ambtenaren eene grief maakt van hetgeen zij doen in bet belang der schatkist De ambtenaren behooren hun ijver voor de belangen der schatkist altijd met tact toe te pataten en waar die aci te wenncben mocht laten kan n eu er mij op wyzen en dan blyft redres niet uit c Het is wel trearig dat de Minister aldus in t openbaar moei t klagen over e oneerlijkheid van een deel der bevolking by het voldoen aan de openbare lasten Want zulk een onware aangifte is niet anders dan oneerlijkheid Of men den Staat of ern anderen ncbuldeischer tekort doet staat volkomen gelyk Het i inderdaad treurig dat zoovele burgers dit nog niet inzien Door minder belasting te betalea dau men verplicht is en weeb verplicht te zgr beniideelt men niet alleen den Staat maar ook zyn medeburgers Men dwin t zoodoende de Hegeering de noodige middelen langs andere weg zicb te verschaffen Dat wil zeggen andere belastingen moeten dan geheven wolden of kunnen niet worden verlaagd Wie dus xyn rermogen te laag opge ft besteelt zijn medeburgers Wiiiiueer zal dit algemeen worden ingezien en daarnaar ook gehandeld Amaterdaia f 8t flovda 7 82 De bekende Spanjaard die overal schatten weet te liggen exploiteert nu Zuid Duitschland en is ook in Frankrgk weer begonnen meteen nieuw procédé Er liggen daar nu sommen begraven welke hehooren aan een Cubaan dio in Spanje gevangen is en nu niet kan heengain om het eld op te graven dat voor de strgdenden op Cuba is bestemd Deo eerIgken vinder wordt 5 a 9 pet aangeboden De heer Baneau Vai lla een Franich worktuigknndige ia er in gestaagd een systeem uit te vinden om b germoleub in beweging te brengen langs elekcriaoben weg wtardoor vele nioeilgkheden worden voorkomen Voor de uitdieping van de Ësla in Spanje waar de heer Buneau Varilla eeu spoorweg aanlegt en uit wstke rivier het zand wordt gebeiigd om den weg te ballasten beeft hg volgens zijn stelsel op de werf van den heer Smulders te Slikkerveer een yzereu x drageur doen vervaardigen die geheet door elektromotische kracht wordt bewogen Op bet land wordt eene elektrische ioataU latie ingericht stoommachine met dynamo dia door een kabel op den boden der rivier den itroom naar den baggermolen voert Door een transformator wordt aan boord de spanning in eone lagere omgezet ten einde de stroomsterkte oor de verscbilltBde motoren te leveren In de directie keet is eeu schakeibord waardoor de vericbillende elektromotoren alle te gelyk of elk afionderljjk in werking kannen worden gesteld om de machinerieën in beweging te stellen Deze zyn tweeërlei de eigenijjke molen die de specie vnn den bodem van de rivior baalt een Jacobsladder en het werktoig dat den drageur vooruit of achteruit doet gaan of hem naar stuurboord of bakboord doet wenden ja zelf geheel zwenken Dit laatste geschiedt zonder kettingen buiten boord gebracht zoodat voor de scheepvaart de weg geheel opfnblyft en mea niet den tgdroorendeu last ondervindt dat men de kettingen roor elk vaartuig moet laten zakken Verwouderlyk is het hoe alle dealen der macbiueriaën aan den wil van één man in ds directiekeet geplaatst onmiddellgk gehoorzaman zooJat feitelyk al bet werk machinaal wordt verricht en dus aan boord slecbts één persoon beuevens een man voor kleine diensten noodig is Deze directiekeet is als het ware bet hoofd van deze inrichting van waaruit de Terschilleude bewegingen werden geregeld De belangstellenden dia deze proefneming bywoonden waaronder de heereu Ittersum inspecteur Tan den waterstaat Scbnebbelie hoüfd ingenieur Kenrenaer en Do£fegniei ingenieurs van den waterstaat ran Hastelt en Niarstrain van de Holl IJz Spoorw Mg den directeur van P W te Rotterdam en vele technici wareu eeu en al bewondering voor bet resnltaat ran de nieuwe vinding welke voor zoover bekeud is nog nergens ie toegepast Loodat Nederland daarvan voor geheel de wereld de eer wegdraagt De heer van Ittersum voelde zich genoopt den uitvinder geluk te wenschen met zgn prachtig succei Het voordeel van deze toepassing der elak triaiteit is ook dat men van den wat meer dan één machine in beweging kan brengen Zoo zal de dynamo bg bov ngenoemde werken ook dienst doen bij een elevator die bet uitgehattgerde zind in de wagens stort Besparing van tyd au personeel zuiniger kolenverbruik en wej neming ran alle hindernissen voor de scheepvaart 7 yn de groote voordeelen De machine wordt thans uiteen genomen en in deelen naar Spanje gezondenDe vorige miand is in don Staat New York een wet in werking getreden die waarschijnlijk baars gelyke niet heeft Deze zoogenaamde Ainswoithwet bepaalt dat in alle volksscboleu aan de kindereu moet geteerd worden dat wpH bier jenever en tabak vergiftige dingen zjjn dat de spieren daardoor verzwakken en dat bet gebruik er vau onz3delgk is Zoo cal dus een Newyorfcach kind op school vernemeOt dat zijn vader die bier drinkt en rookt een onzedelgk men cb is Deze fraaie wet is doorgedreven door de repablikeioen die daardoor de afschaffers op hun hand hoopten te krggen Eeu veertien dagen geleden verliet eed werkman nadat bg den vorigen avond geschil bad i eh td met zgn patroon Aatten om te Bocholt werk te zoeken Acht dagen later vonden een paar jongelai die per fiets een aitstapje naar Bachott hadden gemaakt zgn Igk voorover liggende op geen vgf pss afsiands van den druk bfuanen grindweg Bg gerechtelyke schouwing bleek dat het Ijjk aan hoofd en aangezicht wonden had op het lyk vond mea eenig geld en een jeaeverflescbje De dokter die met de Igksohonwing belast is geweest verklaarde dat bet lyk daar nog geen drie dagen kun gelegen bobben Bet is nog niet uitgemaakt waar de Q ga vóór apn dood zicb opgehouden heeft of vat de oorzaak van zgn dood is gbweest Hy tut een vrouw met kindereu achter Bg koninklgk bestuit van 5 dez r ia de commissaris der Koningin in Noord Bolland gemaebtigd tot het bljeeuroepeu van de Stateu ditr provincie in buitengewone vergadering op Dinsdag 18 Februari a a om dau aan de orde te stellen lo de verkiezing van een Hd van de Berate Kamer der Staten Generaal ter voorziening in da vacature ontstaan door het overlgden van den baer J Prins 2o het voorstel van Gedeputuerde Statentot wyziging der begrooting van enkel provinciale Jeu hnishoudelgke inkomsten en uitgavenvoor 1896 betreffende de bgdrage in de kostenvan aanlig van de stoomtram Alkmaar Formerend f St Ct Op uitooodiging van eenige kleermakers te s Gravenhage hebben ongeveer een 300 tal patroons en gesellen een byeenkomst gehouden ter bespreking van den tegenwoordigen toestand van den kleedormaker Die toestand was door concurrentie en confectiewerk treorig te noemen wanneer men de loonen van vroeger met die van tegenwoordig vergelykt Betoogd werd daarom het nut om zich te vereenigen ter behartiging van de belangen van dezen vakman Ongeveer 100 aanwezigen onder wie vele patroons meldden zich aan om lid te worden van een te a Gravenhage Ie stichten afdeeling van den k leer makersbond Een der te Breda bestaande pretlievende vereenigingen heeft bare leden en hunne damea verzekerd tegen geldelyke gevolgen van invaliditeit en ongelukken en wei gedurende het carnavslabal Bultenlandscli Overzicht In de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers interpelteerde de socialist Defnet den minister vnn binnenlandsche raken over de benoeming van burgemeesters Hg z ide dat er meer dun 2000 burgeraeestfrs zijn benoemd waaronder geen enkele gocialist en hg vroeg of de minister van plan waa bet scherven gerecht toe te passen ten opzichte van de socialisten Minister Sohollaert antwoordde dat hy verantwoordetgk zjjnde voor de orde ambtenaren moest hebben die voldoende waarborgen in zich vereenigen als er in den gemeenteraad geen leden zgn die deze waarborgen aanbieden kan de burgemeester gekozen worden buitPQ den raad voorloopig zou de luinister geen enkelen socialistischen burgemeester benoemen In den Duitschsn Rgksdag worden de beraadslagingen over het Burgerlgk Wetboek voorgezet Uit d med deelingen der leden van verschillende partgen bljjkt dat er tegen enkele onderdeelen van het ontwerp nogal oppositie te wachten zal zyn Het Centrum verklaarde zich hg moude van den heer Binteler t gen bet gedeelte dat betrekking beeft op het huwelijksrecht Üe bepalingen zgn in stryd met de geloofsartikelen der Katholieke Kerk £ n als bet niet doenlyk is de daartegen bestaande bezwaren weg te nemen dan zou ket Centrum zich tegeu het ontwerp moeien verklaren Deze redeueoring lokte protest uit van de zgde der vrgcinnigen Namens hen deslde de beer Schroder mede dat zjj zich niet kunnen vereenigen met het denkbeeld da bepaliqgen der Burgerlijke Wet ondergeschikt te zien maken aan kerketgke belangen Den sociaal de moer aten gaat bet Wetboek in een ander opzicht niet ver genoeg Door den bear Stadth n werd er op gewezen dat bet ontwerp de perioonlyke vrybeid der werklieden buitensluit en dat het de veronderde bapalingan der wet op bet bedrgf in hoofdzaak behoadt Kn de vrgzinoige afgevaardigde Kanfimann wit vooral de bepalingen op het recht van vereenigan en vergaderen aanmerkelgk verbeteren De regeeringseommissaris Planck erkende dat het ontwerp voor verbetering vatbaar is Maar bg wees er op dat Ie mienx l ennemi da bien is eo dat de invoering de eerste stap IS op den wag om bet Duitsche volk een goed en werkelgk sociaal recht te geven Dat het bastnur der conservatieve partg bet tafelkleed tu scheu zicbaelf en Stöeker heeft doorgesneden zal vooreerst geen van beide parijjen roordeel aanbrengen In de conser vatieve bladen wordt met kwalyk verholen bezorgdheid de vraag overwogen welk gevo g Stöcker s uittreden zat hebben voor de party en wat Stöeker zelf n doen zal Hy heett wel verklaard ook in het vervolg te zalleo streven naar samenwerking van cbri8telyke Bociali ten en conservatieTen maar reeds het feit dat by een afzonderlijke party wil stichten beteekent een Tertiea voor de eooservatieven uit wier midden de aanstaande Stöeker partij zich wel vormen moet Reeds heeft eeu Hd van den Ryksdag Krug von Nidda de party au den gewezen hofpredikaot genomen en een poos geleden vertiet ook de afgevaardigde Hopeden wegens verschil van meening op sociaal gebied de conservatieve partg en daarenboven is de beslistheid v aarmede bet orgsan der PommerBche conservatieven Stöeker bgvalt nietzoudtT belang De Reichsbote spoort Stöeker aan om zicb uit het openbare leven terug te trekken en zich geheel te wydcn aan zijn roeping op kerkelijk gebied maar bet i meer dan twylelachtig of Stöeker dezen goeden raad ter hart e eal nemen Intusscben ook ziju glorie is getaand De conservatieven hebben hem uitgeworpen maar de jongere ohristelyk socialisten van Naumaun s riehting zullen hem zeker oiat met open armen ontvangen tarwgl hg zelfs zgn vroeger orgaan het Volk zoo goed als verloochend hesft Ën zoo wacht den vroeger zop gevierden en invloedrgken man welliehl de verlatenheid die het loon is voor wie op twee gedachten blijft hinken en heel graag de geit wat geven maar tegelyk de kool sparen wii Nu bet tegeu de opening van bet Parlement loopt beijveren mioisterH en oud ministerft in Engeland zich om voor de natie over tal van quaesties hun licht te ontsteken dat men eeuige maanden lang beeft moeten missen en waardoor men zich tot recht verstaud san zoovale vraagstukken en inclilenten moest verlaten op wat de party bladen in bet midden brachten De regeerings person en spreken echter htit meest Chamberlain Hicks Beach Hamilton Salisbury Balfour die alien zgn reeds aan bet woord geweest maar met uitzondering dan van den eerlgker Joe as bet alles koekoek één zang De buitenliiudsche politiek van het ïory kabinet werd verheerlijkt Transvaat kreeg een zyiingsche schop op Duitschlaud werd in scherpe woorden afgegeven voor broeder Jonathan werd werd een beleefde buiging gemaakt en omtrent Armenië wat de meeoing eenparig dat Brittanje gedaan had wat liet kon en verder niets zou doen dan met andere mogendeeden toezicht houden Naluurlyk echter trok de groote r de van den premiere bet meest de aandacht en nog is de pers in het bolteuland en in Brittanje zelf er niet over uitgepraat De Jingo bladeu hebben voor Salisbury mets dan lof maar de liberale pers gaat voort met baar scherpe en inderdaad houtsnydende critiek De Britsche minister president is dan ook niet gelukkig geweest en zgn vergelgkiugen vooral die an Transvaal mot Ierland waren bepaald bespottetgk Zoo oordeelt men op het vaste and en de oppositie pers in het Vereenigd koninkryk laat zich in denzeltden geest uit Wat Daily New4 scbry t biervau eeu mtaaltje De legende van lord Salisbuiy s onfeilbaarbeid in buitenlandsche zaken gaat snel den weg op van alle legenden Zyn rede van Vrijdag boeit oua gelyk te verwachten was cp het vasteland vrywel behchelyk gemaakt Hoe kort zij was waar zy buitenlandsche aangelegenheden behandelde waar zjj tegelyk prover van geest eo uitdagend Zjj ws bovendien schromelijk onjuist en in deze en andere opzichten heeft zg werkelgk den spreker weinig fouten te maken overgelaten De toespeling op de Boeren qnaestie ah een voorbeeld Tan de slechte gevolgen van Home rule is een schrikkelijke ookieachheid waarvan zy die het meest belang hebben bij het verzwakken van ons gezag in Zuid Afrika natuurlyk niet verzuimd hebben nota te nemen Zij zal zoowet president Kruger alarmeeren als den weerzin wekken van de groote zelfbesturende koloniën die in dezen moeilyken tgd zoo edelhartig aan het moederland haar zedelgken steun aatibieden Noch merkwaardiger waa ictusschen wat de bekende John Morlay de oudminiater in een tweede verkiezingsiede over de speechc van den premier beeft gezegd Een meer ongelukkige een meer betreurenswaardige uitdrukking is zelden gekomen van de lippen van een man in een booge en veranwoordelgke positie zeide Honest John En dit zeggen sloeg dan op d parallel die Salisbury bad getrokken tassoben Ierland en de Transvaal Terwyl zoo ging Morley voort de minister van koloniën den inval veroordeelt maakt de minister president ar een grap van eq zegt dat de Etrooptocht niet erger is dan een inval van Schotten in Ulster zon zijn indien Ulster in rooeilgkheden kwam onder een Home rule f regeering Terwijl de koningin aan den prssideiit van Transvaal een telegram zendt waarin zy de grootmoedigheid en wysheid van zijn beleid erkent geeft Salisbury te verstaaui dat Kruger nooit eenige macht bad behooren te bezitten Terwgl zgn eigen minister van koloniën terecht verklaart dat de toekomstige voorspoed van Zuid Afrika jafbangt vau de hartelgke en eendrachtige samenwerking van Hollanders en Eugelschen ontjbaalt de premier zyn gehoor op aardigheden oirer de vereeoiging van harten in Transva il Ën let wel bg bezigt zgne kwaadspelende woorden tegen de Transvaatsche regeering op het oogenblik dat zgn eigen minister van jkoloniëo onderhandelingen van den meest kiesofaen en moeieIgken aard aangeknoopt met diezelfde regeering en tertryl hy moeat weten d t die onderhandelingen alleen zullen slagen indien de Transvaatsche regeering gt heel oprébht is en te goeder trouw Daar kan Salisbury het mee doen en bijheeft een zoo scherp vonnis ten volte verdiend Ook wat Morley zei lOver Brittanje stegenwoordige houding in de Oosteischequaes tie was zoo waar ieder Britach burger beef zich daarover te schamen vooral wanneer bijbedenkt d it nog in November van bet vorigejaar lord Salisbury aan het feestmaal in de Guildhall verklaarde dat de SJuropeesohe mogendheden niet langer den kreet van Ijjdenwilden hooreu dit in hno oort u doordrong envast bestoten fiwareu gemeenstphappelyk op tetreden tegen Turkye Thans is berusten deboodsobap Had Bismarck geen gel k metSalisbury eens een irietstok e noemen Die zwakke Gladstone zou zeker andera bebbrngehandeld i De Fransche en Duitsche pers die gelijk de bladen byna overal in Europa en Amerika er op wgzen dat Salisbury tegenover Turkye bakzeil henft gehaald zeg en dat Brittanje zóó zyu dare verplichtingen maar niet mag loslaten daar komt Engeland zoo maar niet af Zelfi j vete conservatieve bladen in het Vereenigd koninkrijk verbergen zegt de Indép van beden j bon teleurittelting niet en zien iu de rede eeu terugnemen van de krasee waarBcbuwiugenl die vroeger aan het adres van den Sultan waren gedaan Eén is er die niet medestemt in het koor van afkeuring over Salisbury s speech en dat is de Sultan Hy is integendeel dankbaar en dat is van zyn standpunt te verklaren Hy kan iu zyn vuistje lachen MAk TfiERICHTËN Gouda 6 Febr 1896 De aanvoer van granen wsï ruim voldoende voor de vraag Prijzen ongeveer onveranderd Tarwe ZoeuwBohe ƒ 6 70 v f1 Mindere dito 6 40 a ƒ 6 60 Afwijkende 5 50 a 6 Polder 5 7B ii ƒ 6 40 Uogga Zeeuwflche l SB a 4 60 Polder f 8 90 l ƒ 4 10 Buitenlaadache per 70 k f 8 90 a f 4 30 G rat Winter ƒ 3 70 a 4 15 ZomBr S 40 8 90 Clievamer 4 50 l f 6 50 Haver por ifaeot 2 20 a ƒ 3 10 per 100 kilo 5 40 a ƒ 6 Hennepzaad lulandsob 7 a ƒ 7 25 Bu tenlandaohe ƒ 6 50 a f 5 75 Kanariezaad ƒ 7 50 o ƒ 8 60 Koolzaad ƒ 6 a ƒ 7 2B ErMen Kookerwten ƒ 9 a ƒ Ö BO Niet kokende ƒ a ƒ Buitenlandsche voererwteii pör 80 Kilo ƒ 4 75 ƒ 5 Boooen Bruine booneu ƒ 11 a ƒ 11 50 Witte boonen ƒ ii f Duivenboonen ƒ 5 75 i ƒ 6 PaardenbooDea ƒ 4 80 a ƒ 5 10 Maia per 100 Kilo Bonte Amerikaanaohe 4 60 a ƒ 4 75 Cinquaotine ƒ 6 75 a ƒ 7 Pownian ƒ B 2S ïi ƒ 5 60 Veemabkt Melkvee weinig aanvoer haodel en prijzen mati Volte varkena goede aanvoer handel vrij wel 16 i 1 ct per half KG Biggen voor Engeland overgroote aanvoer handel vrij wol 14 k 15 ct per halfj KG Magere biggen red aanvoer handel vrij wel ƒ 0 35 a ƒ 0 70 per week Vette sohapen redelijke aanvoer handel matig ƒ f Nuchtere kalven goede aaovoer handel vrij wel 4 a ƒ 7 Fokkalvoren ƒ 8 ü ƒ 14 Aangevoerd 13 partijen kaas Handel vry wel Ie qual ƒ ƒ 2e qual 21 a f 84 Zwaardere ƒ NoordHol landache ƒ 25 a ƒ Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter ƒ 1 45 a ƒ 1 55 Weiboter ƒ 1 20 ïi 1 31 p Kilo DE BURÖEMEESTER T n Gooda breogt oreteenkomstig art 15 2f lid der Wet id 2 Mai 1870 taatiblad uo 82 ter algBmeeoa lienuii d t gedurende dertig dagen Tao den 6 dezer mitaod tot nn met den 7 Maart a s ter Secretarie dezer Gemeente ter inzage an balanghebbenden ie nedergelegd do Staat aan wgzende de laitkomsten der meting eu ichatting Tan gebouwde of ongebouwde eigeodommao welke Terojeuwing wijziging fan grenzen of eenige andere verandering bebben ondergaan aUmede de uitkomsten en nitipraken bedoeld in de artt 23 40 41 en 43 der bovenge Doemde Wet Gouda dön 5 Fe irnaii 1896 De Bnrgenaeeater Toornoemd I KL MAETENS a =H BurgBrlljken Stand QEBOREtJ 5 Febr Karel ouders J K Liseendorp en A M Smiea OVERLEDEN 3 Febr C Stolwijk wed W Tan Wjjk 79 j 4 C M Langeraar 3 m 5 M M NuTelstjjo 14 m ÜEHOWD 5 Febr C A de Knoop en C F Frie J Slaman en O van BanreD C G an Willigen en P C deGrugl J van Wingerden en E fan Asoh L de Ijruin en J de Kuiler Q Sol eu K Tan der Wolf BeeuwUk GEBOREN Herfflanui Coruelii ouden D Klerk en A Yerweij Eiieabetb Cornelia ouders J Tan Kats ouden A Vogelaar Eacbel Margarietba P Alblas Heintje en A Ooeterwgk OVERLEfiEN M A Boere Gerrit eu J Groenendyk ouders G de Hoog eu ouders J an der Star Tan der Starre buisvr van P van den Berg 71 j J Verkaik wed T den Oudau 74 j A Tan Küsdam 79 j C Stra er 6 w ZeTenbuizen GEBOREN Dirk ouders L W Vermnlm en A HooKeveen Andries Frederik ouders A Helmstrijd en l £ Verbeggen OVERLEDEN A Hooreweg 73 j GEHUWD 3 Klapwijk eu M A van dan Hoek Goetlkoopiite Adre DASSEN EN LINNEHBOES A vau OS Az March TaiUleur Kleiweg K 73 GOUDA Iteurs van Ainstcnlam Torkr lo tkn 100 V 100 8 V 84 84 84 i V 6 31 631 87 n Til 10 104 5JV n 21V i 2SV 11 94 ♦ IV 100 98 50 780 665 lO 7V 10 20 i 1 8 101 loov i 9 72 U3V 95 196V 161 10 49 49 U l 6S l 166V 627 781 lOlli lOil 99 loiv 184V l8Vl 10 ll 1 1BI L 108 18 i 7 8ïV saVv 107 102V 86 V 51 18V isv 219 185 107 109 103V 103 1 13 101 118 126V 160 84 38 114 5 FEBRUARI NEDSiu iND Cert Ned W S ï a dito dito dilo 3 dito dito dito S IIONGA Obl Goudl 1881 88 4 Itaub Inschrijving 1862 81 5 oaTENa Obl in papier 1868 5 dito ill zilver 18ftS 5 PoKTUQAL Obiig met coupon i dito ticket 3 Ri HLAND Obl Binuonl 1894 4 lito Oeooiia 1680 4 dito bij lloth8 188B 4 ditobliHopel83y 0 4 dito in goud leen 1883 1 dito dilo dito 1884 f Spanje Ferpel Bchulil 1681 4 ruttKBij Oepr Conv loen 18Ö0 4 ftoo leening serie U Geo leeniut serie O ZuiuA Fa Rep v obl 1893 6 Mexico Obl Buit 3oh 18iMi fi Venezuela Obi 4 onbop 1881 AuaTBRUAM Obli atien L8S5 8 ftoTTEBDAM Sto l loün 1894 a Veu N fr Handelsv aautl Arendsb Tal Mij Oertiüciten DuiiMaatsohappij dito Arnh Hypotbeekb pandbr 4 Uult Mij der Voratonl aaml s Or UypolUeekb pajidbr 3 Nudert aiidacbo ban k aaiid Ked llBüüolmaft U dito N W 8t Pao Hyp b pandbr Rott Hypotbeekb pandbr S i Utr Hypcthookb dito Si i 008TE a O08t Hoiig bankaand Husi Hypothookbank paiidb 4 iVMKRiKA Kquit hypotli pandb 5 Muxw L G Pr Lion cert 6 Ied HoU lJ Spiidrw Mij aand Mij tot Bxpl V 8t 9pw aand Nüd lud Spoorwogin aand Mod Zuid Af rik Spm aaiid 6 dito dito dito 1891 dito 5 ITAUESpoorwl 1861 89 A Kobl 8 Zuid llal Spwmy A H obl a I OLEN Warschau Weenon aRnd 4 Ru8L Gr RusB Spw Mij obl 47 Hahiaclie dito aand FastowB dito aand 5 Iwang Dombr dito aand Kursk Ch AzowSp kap obl 4 dito dito oblig 4 AHEEiKA Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio North W pr O v oaad dito dito Win St Peter nbl 7 Denver Rio Gr Spm eert v a lillinoisCeatral obl iu goud 4 Louiav Na8hvilloOort v aand Mexico N Spw Mij Iclivp o 8 Miss Kansas v 4 pet prol aand N York Ontario West aand ihto Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 l Paul Minn t Manit obl 7 1 n Pac Hoofdlijn oblig fi dito dito Line Ooi lo hyp O 6 Janada Oan Simtli Cort v aand VEN O Rallw EiNav leh d c O Amslerd Omnibus Mij iiiind Rotterd TramwepMaats aaud Nbu Stad Amsterdam tiHiul H Stad Roltordam aniul 3 Ubloie Stad AntwerpönlfiS 2Vi Stad lirussei I8 fi 2 i HoNG Thüiss Regnllr GosHJlsch 4 OosTKNR Staatsleoning ISfif h iC K Ooat R Cr 1880 3 dPASJB Stad Madrid 8 1868 Nbi Vf r R 2 Hyp SpobI oert