Goudsche Courant, vrijdag 7 februari 1896

No 6885 Zaterdag 8 Februari J896 34ste Jaars an £ r n mjmm imürmt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k i met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs ier drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTEIfTIËN Heden overlfred tot mj ne diepe droefheid do cnn geduldig l deti voorzien van de laataten H ü Sacramenten der Stervenden m n dierbare Eciitgfeuoot JOZEFUS JOHANNES ZOETMULDER in den ouderdom van 34 jaar njy nalatende 5 Kinderen te jong om dii zwaar TerlieB te beeelïeu Ve Jos J Z EÏMULDER PlBZENA4K Schiedam 2 Febrnar l VoUtrekt eeniye en alcMm ne kinnis eving H Heden overleiiB voorzien van delaatste H H Sacrammteo der Stervenden onze geliefde Broedeiien Behowdbroeder de Heer JOZBKÜS oH ANNES KOETMULDER in den oi derdom vanAi jaar T A J ZOpïMüLÖER E Z0EI MÜLDEfe l iij i M LiJleaWEï Pf AN8f sOETM LDEK i I De Bo nï V ZOEfMU W ËR jJ 2 Februari imè Heden overleed te ScAierfarA voorzien van de laatste R i Sacraioenteuder Stervenden opze geliefde Schoonzoonen Öehu dbroeder de Heer JO dEFUS JOHANNES ZOETMULDER in denouderdom van 34 jaar i I Wed aI J BIEZENAAR MAHIE BIEZENAAR I J W BIEZENAAR f J B BIEZENAAR S C J BIEZENAAR A H P BIEZENAAR GoudOy 2 Febr a flertoffenbosch Rotterdam i Wageningen Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s i LFBEW iai Ci Hollandsche nitgavo met 27 aib Priis 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlps duizend van een zekeren dood Te verkrygen bfl hetVerlags Magazin t Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van hel bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland 6000 Stuks uit de fslliti maiBt eeiiflr de Bent buitmltiidMb ikbriekeB over fcnoraUis lOocenMinde Loger Paarden Dekens iiieeten tigen dfln ipotpnjs Tan fl 2 75 per stuk wordeu uitTerkoobt Diz dikke onslijtbare dcktns zijn zoo warm als e n pois OR 140X190 in root diu hel g b le paard btdalütend m t wol op rnuid en 8 breoda atreepen vooria e n kleine paril wittewoUeneSlaap Dekens groot 140X190 on wegen eer klenif taleohta door raklui bem trkbar fouten iti het weefiel atogeboden ad fl 3 60 peratuk Kostfln andere het dubbele n Duldalijk Hhri eD beiteltingreD worden Ma Uur de T rraad ttreki teren toezemlimr Tan het beilta ef ander rembourt prompt itii tcToerd B HnrwlAz Maastrlollt Groots StBRt 31 Snalpersdiuk n K HaiKKHJN Zoon Afdocling GOUDA TiN DEN IDEBLAISCUEN PRÖTESTAJlTElöl Openljare Vergadering op VrUikK 7 Febnmrl 1SÖ6 des avonds ten 8 uut in het Kerkgebouw der Reraoiistrantsche Gemeente meente Spreker De Heer J H LAMPING Pred te Naaldwijk Onderwerp M nntÊë roeping 1 fl T CREBAS i M Secretarii I De bijwonilig i dezer Vergadering is voor belangstellenden geheel kosteloos opepgesteld Vanïallei 1 Winter r ike31c j lJDBN ÖpPFEN PUUCUE lLUWEïiLSN ASTRAtatfS IMfOFFBN BpAp KU GEN j HANDslHOBNENfj iBLoilSEN enz ViSBfNp UFIMAlill lARKT 136 J F CUIJPER Westemde 37 Den Haag IA 0 S Slciiiineii evliiiren Repaveerai Baiteutandscbe P 1 A M O s ait de eerste fabrieken in ruime keuze Amerikaansche HARMONIUMS door directe importatie tegen XËER IjJIlCIK priizen Inruilen vac Piiino a Agent voür Gouda en Omstreiien KLEIWEG TEGEN MAAGKWALEN jebrel aan eetlunt en ulechte spljëverteering ben ik gaarne bereid allen een van velen aanbevolen DBANK hottetoo te noemen welke mij ouden man van langdurig Iflden bevrgdde C SCHKLM Oud Leeraar aan de Reaalschool te KRFURT Duitechland PAJEUJrSB iiai aifaHMHMiiiiMM ai a aRANDS MAOASmS DU Frintenips NO UVEAUT ÉS Wg versoeken de Dames dl on g IUi treerd modealbum voor het WlnlarMlxosn noch niet ontvangen heolnn dit ta willen aan vragen aan II JüLESJU UZOTftC PiriL Hetzelve wordt dan omgaand gratis M franco toegexonden Bestellingen van af 25 franc vry van all kostPn aan huis met 5 verhooging Iliti iéilllli kanl ir ti oi ii mI I 1 KXPüSITIKZAAL In liet voornmilü Passagc llfttel Korte Hoogstraat 15 Tentoonstelling van Kunstvoorwarpen m geborduurd op de ECHTE stiGEE NAAIMACHINE i I van 5 tot en met 13 Februari 1896 liageHJka ook op Zondag 9 Februuri geopend van 10 sWr == VRIJE TOEGANG I s The Singel Manuraeturing Coinpaiiy Hoogstfaat 3 IP r Alle tentoongestelde voorwerpen zijn zotiilf r ijebulp van t een of ander dpiiaraat volgens eriiip nog weinig bekende eciiler helrekkelijk IScht aan te leeren raBliiofle verviiariligcl op dr gewone ecHTE SANGER NAAIIIACIIIME voor UuUhoudeI jk Mnilk 4 44 Aan Zöi irwlijdt rs eü Zeniiwzwakkökw j Tbans is da Bo oplage virsclienea van het boek De Z i ilDWziektei en Berc erte Middelen ter voorko Bepröetd en aanbevolen door de hqeren rroi iir Meriniéri I Preiigrubé r Üajardln Bau 1 rami f mi K Boudbot parij Geh Rath Dr sjchermg El les Riiiii Dr CyuKkoweoh ky Weonki Oppnrslafarts nt J0CaI Weenon arljs ïtlPg en ienezlpff Het doel vaa dit werkja is Itennia fffspreHlenlimtrenl lf n aafd flor Mnuwzwakta liara oorzaken Jïolgon oilerriolij ib gpvfin n genezing lo vinden tt handeltt over hM bekend wonlbu van do Pliyiiologiaohekkmg liia op de cenvomiigai denkbare wyze ep ons ae slel kan nawerkt worden en wel met eon aiicces datzooL en jgront aantal uitstekende artsen als de genaeakundig aanleiding tot discussie gageven heeft I let wp dil derhalve aan ieder die aan KiekelIJkeiii uwto stand of zoogenaamde zenuwachtigheid r T rt welk illich kenmerkt door lialutueele hootdpjjn mi OppersiatWi uwSohlpsl Kssig gr ine pongostie grooteKevoeligheid opgewouT ctefartsD Daraesili arijs dettbeid iSlapelooslieid algemeene liohamelukej Chef arts Frestier Wlcen oni tist eli onaangenaabi gevoel verder aan ziekeii nistrioisart Dr Grotsmann die doorS Beroerte getroffen zijn en aan d govolgaa Juhliligen Il nit daar van Ittjion zooméde aan irerlammingen Spraak Districtsnnsiir Buabaoh Zirk vorlies tfflmoeieltik spieken StUfheid in de ge Krahkaris Dr 3telngreber wrioliten en voortduifendè pUn in iezelve par chareiiton tieole zwiakte toestanden zwakte van geheugen ijofisui Dr ï i BoUenbaoh Slapeloosheid m en die reeds geneeskundige Oorff i hulp inriepen en oor do boksnde hulpmiddelen als Ur nifii Corr iza Voneiu onthoudings n koudwaterkuren inwrijvingen A ngi Lavarore Parijs Will Taufkirchon Cabinet Arcachoo Fort et Irfinzao GulUoneau deaux LabatUt Bordeaux Bougavel Ia Per rièro L Hirsohfeld Weeren Lieber lonsbmck Hammer i lauen Weiner Weenen Aust Brocton Matusohlechner Brixn 111e l anjs eleotriseeren galvanlseeren damp modder of zeebaden eene genezmg of betering verkregen i inil ijk aan alle personeb die vreezen door beroerte overvallen te W rdeti on daartoe redou hobhen ivogena ïfisohijnseioa van iootidure ici inKBtgevoeI beneveldheld Hor van hoofd hoofdpijn met aanvallen vandui eligheid flikkeren on donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aaa allen die tot de bovangonoemde oathegorien van zenuwIÜ erS bohooren zoomedo aan bleek ZUOhtlge en daardoor tot zwakte vervallende joagc meisje ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die d reactie der getstelijke bezigbrid voorkomen wdlen dringend aangeraden pzich in het be it van bovengenoemd boekje te stellen dat franco n kosteloos te vorkrijgeu is te r A msterdam M CLEBaN Co Hedigeweg 43 I Hotterdam I E v ik SANT15N KOIJF Korte Hoofdaleeg 1 1 utrecht I OBBÏ k porton Oadograoht b d Gaardbrug V 82 Vernieng t Uwe Koffie voor de helft met mHAEEINEÜ S ENEIFF Ummil en gij bespaart 25 centen per pond Qébrt Stoll wörck a Chocolade en Cacao Dcelmattg door de nieuwste uitvmdingon cp machi anl f ooiod f ef1 ete de fifttiricfttle en uitsluitend gebruik vau Bjne eu Hjiiiite j uindstofïi tij anmdoerei l n verbruiker van Stollwerck s Choeoladei en Cacao een aanbevMceiviMU dig fabrik at nauwi u if buantw rdo do aan den inhoud dor lesp Ktikfjtten De Firma behaalde 27 Breyets als HofleTeraiiclei 44 Eere Blploina s gouden enz Medailles een bewijs van nitmuntend fijn fabrlkait Keeds IHH stbreef de Accademio national de Paris Nona voiM dtaeniona ano HeCailIe d or ptMinicre eluMse on oonolderatdon aa votr exoaUsnts fabrinatlon de Ohocolat bonbons varies etc etc StOllwgrCk C fabrikaat ia verkrygbaar bij U H Cunlii fvirs Bankstbukkers ouz enz Gweraalvertegenwoordiper Vvtor NederUiid Juliiis HattoiKlodt Amsterdam Kalverstraat 103 BINNENLAND GOCPA 7 Febriari 189 HadAiniiddag bad ten ttaadhuize dezer gemeeole de inechrgving plaati naar de levering ivan 20O kubieke meter4 zand op de Algemeeoe Begraafplaata logeacbreven werd do r D de Jong te Ouderkerk a d U el voor f 1 45 J Otterspeer ta Ouderkerk a d IJael voor f 1 33 L Broero tt Gonda voor t 1 15 en L Brouwer te Gouda voor fl UJ p Kub Meter Beroepen by de Gereformeerde Kerk te Blei ttük dl Wolf te MBBsIftod DoDÜerdagtvood bad de Toontelling vao de lohoawburg vaa Lier tpe Boskoop plaats de artiüteo i tield D voor bod uitverkocht hiiïi en badden buitengewoon reet luccee dat nn elk bedrijf een paar tnalen werd gebiwerd Na bet 3e bedryf werd door eenige kunstkenuers van Boskoop iiaa mevrouw Jalïa van Lipr Cuypera een prachtige bbemeumand gegeven Men sprak algemeen om weder spoedig een voorstailing daar te f eveu wat door de directie van Lier io overweging is genomen Da caDgvereeniging cXpoHtAte Zeveubuizen gaf 29 Jsn l K eene nitroering ten voordeele dar armen Na aftrek van de ODTerm dalgke onkosten bleek dat de aaivere opbrengst f 40 bedroeg Van dit bedrag zal eené buitengewone bedeeling gnhouden worden Ook gaat aldaar eeoe lyat ter inteekeniug rond om aau de armen eenïge versnaperiug ts verschaffen Ome maatregel is genomen om de arme ingezeteoao te bedeeleo voornamelyk hen die vroeger gewoon waren aan de buizr o der ingezetenen eeu liefdegift te ontvangen Tfl Boxmeer werd gisterochtend een persoon woonachtig te Afferden gebaeid door de mareohauftaees aan de recbterl ke macht te Gennep overgeleverd De man wurdt erducbt een moordaanslag te hebben gepleegd op eene vroaw Hg was kort te voren nit de gevangenia ontslagen waar hy 19 jaren bad doorgebracht Bg beachikking van de miuiiters van binnenlaodscba zaken en financiën opgenomen in de Slet no 32 is bepaald dat in bunne gemaoDicbappeiyke beschikkingen van 20 Mei 1895 eo 11 januari jl opgenomen in de FEVILLETOIM 41 De slager staat reeda sedert tien mlouteD te wachten en de oude Oaud is siuds latiK komen zeggen dat h goeile viub heeft ging Tide op kaorrigeu toou voort want het verzuim van juffrouwBordillion mishaagtle haar Gy kunt van den slager nemen wat gy wilt Title neem de viach van Oaiid en achik den maaltijd verder naar uw f oedvindea antwoordde juffrouwBordillion op opgeraimdeu toon Title gaf een knorrig antwoord Zelfs dit had de eer niet vau baar te behagen y tiield zioh alsof zg nadere orden van juffrouw Bordiltiou afwachtte maar deze herhaalde dat y bet verder aau haar overliet Zal taijoheer te huis lunob gebruiken vroeg £ ij Ik weet Irat niet gij weet dat by dit io denItatsten tijd zelden do maar miasobieu misschien sal by van daag te huié komen Zorg dater vau middag schapen vleaaoh voor de meisjes ia Tifle Jongeheer Lester verkiest geen sobapenvleescbte eten telde Tiile boos Hy beeft mij g isterennog op sijae onbsBchaamde manier gezegd dat hijdaar te Eugby z ine bekomst van heeft gekregen Qeef hem dan ieta andera lïfie zeida juffrouw Stct van 22 Mei 1895 no 119 en U Januari jl no 11 betreffende den invoer nit Ouitsobland België en Frankrgk ran rnndvee en schapen bestemd voor de slaebtbaok daaronder begrepen de exportslncbterijen de volgende veranderingen worden gebracht lo iu de voorwaarden gesteld anb lo b vervallen de woorden beneven binnen een afstand van 10 KM c 2o bg invoer van rundvee en achapen bestemd voor de exportslacbtergen verrallen da foorwaarden gesteld sob 2o mits ontzegeUng van de wagens waarin de dieren nanrd plaats van bestemming zgn vervoerd aldaar niet geschiede dan in togenwoordigbeid van den dis trictsveearts of een zgner plaatsrervangerfl Op 15 December 1894 werden te s Oravenbage vermist veracbillende talons en coupons behooreade bg obligatiën Als vinder van dese getdswaardige papieren werd gesig aleerd een polderjongen die i icb genoemd bad P van Vliet Hg en de geldswaar Üge papieren zyu niet kunnen gevonden worden De commissaris van politie in de 2e afdeöHOg te ü 6rnvenhage verzoekt nogmaali dringend misporingen te doen en maakt bekend dat zoo do iuder zich met de papieren aanmeldl aan hem zal uitgekeerd worden eene belooniug van f 100 of wel eene belooninit van f 25 aan bam die aanwgeini en verstrekt welka l Q UL dekking van eten vinder De redactie vac het Maandblad tegen vervalschiogen ontving van den directeur vanden gemeentetgken gezondbeidadieust to Amsterdam dr B H Saltet de mededeeling dat men misbruik maakt van den naam van het ge meentelaboratorium in dier voege dat men verklaart ïu eircolaires dat boter onder controle van genoemde inrichting zoude staan Een dergelgke controle behoort echter niet tot den werkkring van bet stads laboratorium en wordt derhalve niet uitgeoefnnd Indien ondanks dexa waarschuwing van offioieete zgde door verkoopers voortgegaan wordt deze ouKeoorloofde reclame te maken zal bet Maandblad de namen dier personen publiceereu Toen voor eenlgeu tgd beproefd werd een dergelgk misbruik te maken van de proefstations heeft het Maandb ad dit gepHb iceerd met bet gevolg dat bet onmiddellgk gestaakt werd Da Commissaris van politi in de 2e sectie bureau J D Meg rplein te Amsterdam ver Bordillit laebend Hij is zoo Zelden te kuia Als Tide baar zin had gedaan zou zij hem droog brood voorgezet hebben en de reden waarom zij zoo boos waa geworden was niet omdat men bnar schapeuvleesch voor de meisjes bestelde maar omdat zij daardoor aan hem dacht Hij was een aardige vroolyke joegen maar als bij iets tegen iemand bad was bij niet makkelijk hij en Tifle hadden van het earate oogenblik af een hekel aan elkander gehad Het bleek wel uit de menigvuldige twisten dia er plaats hadden als jongeheer Leator te huw wbs ilat zij het niet met etkaUr vinden konden Somiyds Ing de sobuld aan hem een ander maal nan Tifle jutfrouw Bordillion hield er ziob altijd buiten en de dienstboden namen altijd de partij van den jongeheer Toeii Tifle met julfrouw Bordillion had afgedaan ging zij naar buiten uiet door de gewone kamerdeur maar door de opeDsIsande deur in den tuin Zij bad iets over zich alsof zij de meesteroa van het huis wai en zij betoonde aan niemand behalve aan haar meesier de minste onderdanigheid Juffrouw Bordillion dacht dat zij meenende dat de heer Lester nog buiten was hem iu betrlickiDg tot het bereiden der maaltyden naar eyue plannen voorden dag wilde vragen maar zij had waarachynlyk geen ander dool dan om in het voorbijgaan jongeheer Leaier te plagen Zij slaagde hierin volkomen Se beer Lester was uit en nu sarde zij Wilfred dat hij niet van aohapenvleesoh hield dit ergerde hem eu hy liop haar na on vroeg haar rekenschap van bare woorden Pe vechtpartij werft zoo hevig dat juffroui Bordillion tuBschea balde moest koman Het tafereel was bet penseel van Wilkie waardig Zij stonden midden op de plaats tuasohen de poort van ds dienitboden sn iüölit uiimeoa den ma to wortlen bukeiulj e ma ikt met di vurbliitplait vau Johntiiia Adelu Henrietta Vogt buisv vmi Jobnunea ile Looper 24 jaren wooende J aperstraat 14 ü beeft z ob sinds 4 wekeii nit de echtelijke woning begeven en ia niet teruggekeerd Men gelooft dat zg zelfmoord heeft gepleei d Signalement klein blozeud uiterlgk hanr en oogon donkerbruin wenkbr zwaar gckleei met bauwen japon zwarte dotik blout tboofdtt Zy was in bet bezit van een ziheren knipjo lulioudende ongeveer f 5 en droeg een gouden irouwiing au een ring met rond steentje Om haitr baU droeg zg een granaten collier mot gouden tonnetje De Commissaris vau politie ie Delft waarschuwt dat men i op zgn boeda zy bg bet aanknoopen vau bandeUbetrekkingen met Wilbelmu ï Cornelia Brouwer 15 juren wonende iD de Zuideratruat aldaar die op alle aanbiediogeu scbrgit en na ontvangst niets betaalt Volgens eene annonce voorkomende in een dv laatste nommers van t Delfflch advertentierblsd waarschuwt zgn vader geen crediet t verleenen ot zaken te drgven met zgn minderjarigen zoon Willem Schulden door hem gemaakt zullen niet worden betaald men lobrgft uit Utrecht Hoewel de colfegfs van prof von Ëiselibsrg steeds zeer druk door de studenten bezocht worden was het toch giaterenocli end toen de geliefde hoo fleeraur voor de laatste masi met zgoe leerlingen in de operatiezaal zou tezamen zgu nog voller dan gewoonlyk Zgu collega prof Tali a had met opzet zgu college een kwartier vroeger doen eindigen om ook ann zgoe leerlingen gelegenheid te geven prof E Ëiselsberg voor het laatst te bei roeten De hnogleeranr werd de operatiezaal binnengeleid door eene commissie bestaande uit de heeren Baart Je la Faille Woltering Coleubrander Boks en Hamaker Dr L P von Lelyveld sprak den scheidenden hoogleeraar op hartelgke wg e toe herdacht bet uitnemend onderwgs dat hg aan zgne leerling n op zoo bevattelgke wgzs wist mede te deeleu gaf uitdrukking aau het teedweten dut allen om zgn heengaan bezielde eu beval de universiteit te Utrecht eu hare stndenten in zgne vriendeIgke herinnering aan Om die herinnering levendig te huudeo werd den hoogtteraar een groot étui geschonken met tal van de Bcboonste f tadsgezichteu De voornfiainste plaats werd daaronder echter ingeuoinen door de photogra do keuken TiÜe was vuurrood van woede en gilde luidkeels terwijl liarü kloino gcatalto van inweodigen nijd beefde do jongen stond in eene bedaarde tergende houding over haar eu wierp haar al die achatilwoorden naar het hoofd die een acbouljongen ten lijnen dienste hoeft Hij was een slanke jongen van voertien jaar on lahg voor zijn leeftijd hij zag er goed uil on bad dezelfde rsgelmalig gefO nide gelaatstrekken en donkerblauwe oogen als zijn vader De dionatbodttn stonden met innig weigevnllen om do twistenden heen do slagersjongen on Uill Qand wreven zioh van pret in de jnnilen on de twee kleine meiajes die oen poppenwagentje voorttrokken waren Wilfred on Tiile gevolgd Maria Lester wiis een zacht verlegen kind d it veel op baar vacler en haar broeder geleek zij had zachte bruine oogen en Kydeachiiyo bruine lukken lOdith Bordillion waa een bevallig nimfje met bruine oogen liolitblond haar en een lauheud gelaat Maar op dit oogenblik lachte zij niet zy waren beiden ontsteb eu Maria sctireidu Wilfred Wilfred wat betookont datP riep juffrouw Bordillion Title Zij kwam lo laat Title vloog juist gillend op hetn af eo gaf hom een barden slag op de wang Wilfred Lester sloeg niet teiug hy vatte haar stevig bij haar beide armen en schudde baar ftink heen on weder Tifle waa razend zij kon zioh niet verweren tot nu toe was eij den jongen altijd bass gebleven maar nu kon ij hem niet meer aan Juffrouw Bordillion kwam tusaohen beiden Zij verzocht Wilfred om de meid los te laten en zij hield hem vast ter ijl zij naar de oor ank van den wist vigeg Voor zoover zij morkon kon bad Tiflo ohuld zy WBS de aanvalteade partij geweest juf pbit ón waarop da protexaor zeU staande te midden vau z ne leerliuften op de operatiezaal is afgebeeld alsmede die van bet ziekenhuis en die van bet huis waarin prof v Ëiaeisberg gedurende xgn kortstondig verbigf bier ter stede woonde Prof V Ëiselsberg was bg bet woord dat bij ia zijne moedertaal tot seine lieben jongen Freundec richtte btgkbanr zeer geroerd Hg had voor 2 jaar toen hg hier kwam niet durven denkeu dat bg xoo spoedig valer sym patbie zou verwerven Dat sohreef bij daaraan toe dat ook hg evenals zgn met weemeed herdacbteu voorganger Salzerr onderricht gaf naar de school van den onvergetelgken Billroth wieu bet gelukt wss bg zgne leerlingen liefde voor de waarheid en humaniteit te wekken twee factoren waaraan de school van Billroth voorDamelgk bare vermaardheid bad te danken Hel scheiden viel ook den professor zwaar om de vele bewgzin van gehechtheid die hg hier ondervonden bad maar bet bewusttgo dat hg in zgne nieuwe bestemming by eeu outzaglgk veel rgker mariaal veel nuttiger zal kunuen werkzaam zgu dan hier beeft hem het besluit doen nemen Maar boe bet hem in de toekomst gsan moge de berinnering aan de hier gevonden sympathie zal hem steeds veel leed verzoeten Achtereenvolgens dankte de boogleeraar CD Hkiboren en zgue collegae van den senaat da r nben vt t gtatbnia en met name den secretaris Baart directaur eo directrice tJe öi van bet ziekenhui alsmede de hoofdverpleegster en ten slotte ook den amanuensis an de operatiezaal Hemkeiis Tot den aan wezigen prof Engelmann richtte hg een afzonderlijk woord van dank voor de biirtetgke wgze waarop deze hem bier ontvangen en Utrecht tot een tweede Heimc voor hem gemaakt had Ook aan den onbekende die hun f 2000 bad geschonken waarvoor hg zoovele nuttige zaken die meu thans op de operatiezaal aanschouwde kou aanncliuffen wgdde bg eeu wo rd van dauk eveaals aan mevrouw d Aulnis de Bonronil voor de mildheid waarmede deze als voorzitster van de Petras CampnuvereeoigiDg ten behoeve van ongelukkige pitienten kunstarmen en beenen te zgner beschikking had gesteld Aan het einde zijoer gitvoelvolle rede die bg velen der aauwezii en merkbaar aaudneoing bad opgewekt schonk de professor aan zgne teerlingen het purlret van zijn leermeester Billroth om dat ia de operatiezaal te hangen en drekte daarbg de hoop nit dat bet aanschouwen van deze b selteiiit bg hen zooaU betzoo vaak bg hem zeli gedaiin had frisscbeo moud en ijvtr voor de w ten8chiip muoht opwekken rouw Bordillion schaamde zicli over het misbaar on gaf haar eene duchtige vormaning Mogelijk gaf het vooruitzicht dat zij spoedig meesteres van bet buis zou zyn haar daartoe den moed Title whs verstomu van verbazing eu wierp baar een boosaardigen blik toe uit liaro kleine sluws half geopende groene oogen die jongohoer Wilfred gewoon was openlijk kattouootcon te noemen Het was bare sobold Mnrgarethn waarlyk het was hare sobuld betuigde Wilfred heftig Zy kanmij niet met rust laten Ik zou haar met vrede gelaten hebboa als zij my niet was aongevallen Zijkwam bU eoue loerende knt op mij toeschieten ensarde my omdat ik geen schaponvleesoh lust dekinderen ktinneii het gotuigen Het gaat haar nietoun wat ik eet dat is uwe zaak en die van papa Il vr es Tiile voegde de jongen er stoutweg bij dat gij bief te lang geweest zijl Julfrouw BurdlIUon ging met Wilfred naar huis Title wierp hem eon paar seholdwoorden na Zij waa woedond het laatste geiegde van Wilfred vond algemeen bijval en de dienstboden juichten hem luidkeels toe dit as oli in bet vuur Ja schreonwda zij woedend terwijl zy sioh tot bet dieustbodenporsnneel wendde gy zoudt mÜ gaarne kwijt zijn niet waniP maar dat zal w niet gelukken evenmin ala dion vlegel van een jongen Zij joeg de dienstboden rfcbts en links uiteen zond den slacbtersjongan weg mot bevel om een half uur later terug te komen greep don visobkoopman de viach af streek het huis in en wierp de keukenmeid mat de viach om do ooren