Goudsche Courant, zaterdag 8 februari 1896

0 eigen pers hem dikwyis voorstellen en in den Indischen archipel heeft hg altyd getoond dat Diait het volbrengen van de taak der besc aving de militaire kracht niet heeft geleden Het bondgenootschap van bet Holliudscbe broedervolk is voor ons van belang en van waarde en wy geloven te moeten aannemen dat onze meeniug ook gedeeld wordt door de rpgeering van het Duitscbe rgk c Dr J C Mulhall een erkeude speoiahteit op het gebied van keelziekten te St Louis reeds sedert 25 jaar gewoon aigaretten te roorookeo deelt daaromtrent een en ander mede Hy verdeelt de sigaretten rockers in twee categorieën i die den rook uitblazen zoodra hg in aanrakiuK met de lippen komt en zy die den rook ophalen Eeratgeooeniden zuUeu weinig of geen nadeel ondervinden alleen gebeurt bet dat zg nu en dan blaren op de tong krijgen Gebeel anders it het evenwel mpt hen die dien rook opbalfln daar deze dan in aanraking komt met bet slgmvlies van de locbtpyp en de absorbeerende oppervlakte driemaal grooter is dan wanneer de rook niet verder komt dan iu den mond Verder moet in aanmerking worden geaomeD dat men in denzelfden tydduur ettflijke sigaretten rookt tegen één sigaar waardoor by bet rooken van sit aretten meer nicotine in het organiKme geraakt Bovendien kunnen siga 1 retten den geheelen dag door gerookt worden en is bet bakend boe krachtig de werking is i van een artseng by kleine hoeveelheden en id korte tussohonpoozeu genomen Tut plaatselgk letsel zegt dr M zal bet rooken van sigaretten zooals d t gewooniyk geschiedt b gezonde persoQBo geen aanleiding gftien eeti pubednidende keelaandoening uitgefloten Wat het sigaretten papier betreft zoo zal de geringe hoeveelheid cellulos daarvan goen nadeel berokkenen Dr M die zich als verdediger opwerptvaueenige onjuiste aaniggingen in verband metHet rooken van sigaretten wgat teven ophet gevaar dat in die gewoonte voor jongelieden ligt voor wier zenuwstelsel bet eenscberp en dikwyis d odelgk vergif i De raad dien hg geeft om niet voor bet 21e jaar met Of kou te beginnen zal vreezen wy niet veelmgang viii len Maandblad Om na veel rooken den mond de tanden eubet tandtleescb in zuiveren toestand te houden kan men gebruik maken van een oplossing va il gram salol 40 droppels catechu tinctuur in 30 gram van de een of andere aromatischetinctuur Van deza oplo siug doet men eenr heelepel in een half glas water en spoeltf meidit mengsel de mornl Maandblad en Toonl liefde voor d v a heid en humaoitoit de twee voor geueeikandigen onmisWe eigaDicbappeQ mocht itraterken Met laid gejaicb werd dete rede door de aaawezigea begroet Bij den laadmnu Hodeoburg te Oreraohie onder het ree ten twtedeu male mond ea kiaowzeer oitgebroken AU lydeoda daaraan ziJD in den nacht van Maandag op Dinsdag 2 koeieD te Orericbie afgemaakt en de andere ruim 50 koeien en osüen allen van de fijnste en edelste kwaliteit werden als Terdacbt wellicht besmet Ie t o met mond en klauwzeer per wagens naar het abattoir te Rotterdam Terfoerd om aldaar geslacht te worden en bet Tl eicb na de gewone keuring in den bandet te hrengati tniaal lal het rleesch niet publiek verkocht worden De bnrgemeesler van Overicbie vreezende dat de opbrengst by publiekcn verkoop door combinatie der gegadigden wellicht zaer gering kon zgn beeft nu de runderen aan een corporatie van Hiagere en biiurdera van banken in de Vleeschhal Toor een zeer goeden prys verkocht znodat het vleencb nu voor ieder vleesobbonwer ot particnüer in die bal te koop is Het vleescb is volkomen gezond De maatregel dien bet ryk neemt ia alleen om bet buitenland hierdoor ils bewegen den vryen invoer van ons vee in België en Frankrijk te doen doorgaan door de ziekte na bet uitbreken onmiddeliyk te tracbten te vernietigen De politie te Amersfoort is zoo gelukkig geweest de hand te leggen op de rermoedel ke inbrekers die in den laat ten tyd die gemeente onveilig maakten Een correspondent scbryft dienaaugaaode aan het Hblad In t einde van Nov betrok zekere W v D die ich met ipn roaw hier vestigde een buisje bg de iolanteriekazerne dicht in de bunrt van iyn broeder C v D In de stoomwevery der Gebr Visser werd kort daarna bet eersl ingebroken daarop volgde de tapytwevery van den heer Garjeaune Meu gitig daarby met de grootste brutaliteit te werk Weldra werd de tad zelf meer büt terrein voor de operation der slimme dieven maar toen bg een uitdrager een wekkerklok werd gestolen en ze ooToqrzicbtig genoeg waren het voorwerp te koop aan te bieden liepen ze in de vat Zaterdagavond be af de politie zicb naar de woning van W v D Nadat men op t herhaald kloppen geen nntwoord ontving werd de deur door een smid opengestoken en vond men by zorgvuldige huiszoeking den msn Onder in het bed Geboeid werd hg naar het politiebureao gevoerd waar uit zgo weldra fgelegde bekentenis bleek dat 7 yn beide broeders C D en H J v D hsh dén Zeebnrgerdyk te Amsterdam zyn medeplicbtigeu waren De laatste werd Zondagmiddag te Amsterdam gearresteerd en hierheen geleid Zondagavond werd de derde van het waardige drietal in hechtenis genomen allen hebben volledig bekend terwyl de in bun woning gevonden voorwerpen door de bestolene 3 U bun eigendom werden erkend De Volkskttm van den Hen Jan meldt Gisteravond ontving de consul generaal der Nederlanden alhier een telegram van zgn Minister van Buitnnlandsche Zaken houdende verzoek om namens de Nederlaadsche Regaeriog Z H Ed Precident Kruger gelnk te wenscben met het bersttl der orde en den öevredi genden afloop dur recente gebeurtenieaen lu de Z A R Hedenmorgen bracht de heer Doraela NieuV en huis in den Jjltroerenden Raad de wenscben zijner Regering aan de Trunflvaalseh Regeeriug over eu ontving deswege de beiuiging van President Kruger De opmerkingen welke bet Utrechtech Prov en Öted Dagblad bad gemaakt naar aanleiding van wat De Standard heeft gescnreven omtrent Xederland s zwakte worden door de Vos8 Zlg t onder de oogea barer lezers gebracht Het blad ziet in bet artikel van bet ütrachlsche orgaan bet bewy i dat ten laatste de NederlandeiB tot de overtuiging 7yn gekomen dat het Duitsche Ryk niemand bedreigt maar steeds bereid is de ooafhaokeiykbeid der stamverwante kleinere htiiten te beschermen en eindigt met de volgende opmerking n Üe grootere c wordt wel met erioem J inMir het is niet moeieiyk te begrijpen dat Doitschland is gemeend Wy begroeten deze toenadering van Nederland met vreugde want wq hebben den naburig n staat nooit voor zoo machteloos gehouden aia enkele organen der k Men meldt uit Sappemeer aan de N R Ct Zaterdag en Zondag nvoud werd bier oorlog gevoerd usschen twee schippers en eenïge hecpsjagers uit Groningen Dd eersten hsdJen Zaterdag te Groningen over het sleeploon hunner zwaargeladen tjalken naar Zui lbroek oaderhHndeld doch de jagers eischeu zulk een boog loon dat de schippers zelf in de Igii ging GD Dit nu dulden de jagtTn niet Van Groningen tot hier wnar de schepen aan dtm jiriind geraakten achtervolgden zg scheldende lil tierende de schepen eti toen het doukiT waa m s rw gv rW dl ge m OIBA l rdl 1895 jm A va g 1 J i GOUDA 18 86 13 88 i 39 18 48 18 66 1 44 KOTIIBDiM 10 64 11 01 11 08 11 1 0 86 11 84 l 8 86 9 06 9 40 8 40 8 47 8 S4 01 8 10 6 67 S Oi 6 16 g 84 8 80 7 86 7 88 7 8 7 4 7 66 6 6 10 6 18 6 86 6 88 Oeurta Moonireoht NieuwHrVnrk Cupelle KottenlH n Rotleidtm Cepelle Hieawerkerk Itoonlrerht Oondi 18 88 9 40 10 7 47 9 86 7 86 1 9 61 10 19 10 89 lo as 10 48 10 4 S Ö 3 8 4 08 4 40 DEN HAAG GOUDA H g 6 6 17 807 488 809 88 9 481 0 1111 8618 161 86 8 44 8 68 8 48 4 16 6 17 B Ss 7 58 S8 j Voorb 6 67 10 17 1 41 6 14 Z Zegw6 11 10 88 1 66 Zev M a8 10 48 8 0 Onuda 8 33 7 60 8 18 9 9 66 10 16 10 64 13 06 13 46 3 17 8 14 3 86 4 13 4 43 Stopt ie Blaiiwijk KraiiweK en Nootdorp Leida hflQdam au Hakaadorp 9 68 10 11 8 18 êoB DA DIN B 48 8 07 7 46 8 47 4 46 6t7 7 14 lA l KM 8 64 9 64 11 4 67 8 01 g 10 06 6 08 8 18 10 16 6 80 8 88 p 10 87 6 86 6 67 7 44 8 819 8 8810 3811 46 öoU 1 8U 8 86 9 09 9 87 10 80 10 60 18 18 18 88 1 87 8 36 M 7 48 8 47 Hf l Z AgT 7 68 8 68 11 18 If X 8 Ï8 l 10 57 10 U y 18 48 l oj l U M 4 l 7 li t1 il 8 o 8 6s 4 48 6 86 7 60 8 09 9 07 lO St lOJ 11 61 4 16 6 68 38 10 64 lOSl if 4 84 ff HU 36 w 10 44 13 07 1 83 3 48 4 87 6 3 7 0 8 86 8 41 4 11 10 flOl Di DTBÏCH T 9 06 10 19 10 57 18 48 S SO 8 17 4 1 4 47 6 67 8 68 8 81 10 16 10 10 3 S4 5 06 8 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 4 6 89 86 f 04 t iouila 6 86 6 87 7 66 8 0 8 81 Oudow 6 60 6 64 Wosrcio 6 69 7 08 8 18 Wtrenhl 1 t 8 ♦ t f Nwr AnMtsrdra 8 81 8 87 o 8 46 1 80 3 08 TI II DAM 18 10 1 18 11 14 11 88 9 37 10 61 11 46 GOUD A i M s 10 01 10 67 11 06 1 AUSTÏÏDA M B O U D A A t rd me 3t 8 9 10 10 ooda 7 38 8 04 1014 1 8 StoppaBta Bl Uw k Kt Uw g eB No td ip L itol md Hekaudorp 9 46 11 10 10 16 11 80 6 68 8 48 8 81 4 86 4 47 6 8 87 Goudii Am t rdu e St 8 14 9 86 topt t Nooidoit Lndaoheidam ei Blaiaw k Knlnrcf n Hakaidaip gewordeu bombardeerden ly dezen raet stetnen De schippers beantwoordden dit met revolverschoten Zoodagavond kwamen weer enkele ficheepsjagers naar hiur en hetzelfde tooueel herhaalde zich Uot Hchgot echter dat geen der kogels doel getroffen heeft De schipperi hebben nu lichters aangenomen Volgens belofte van de scheepsjugers zon eergist ara vond de atrgd worden voorgezet SUten Oeiittraal ie K hkr Zitting van Donderdag 6 F bruari 1896 tiy de behandeling van het Hoofdstuk Financiën drong de heer Fokker aan op maatregelen om vreemdelingen die hier te lande grond bezitten sterker te tre£leu daar ze door de bestaande wetgeving onbillgk bevoorrecht worden Voorts verlaun de hy uitstel an herverpacbtmg der perceclen wat betreft de mo selcultuur in Zeeland in afwachting van een nader onderzoek naar de schade door die cultuur uitgeoefend op de bedgkiogen Da heer Van Tieoboven kwam op legen de overdreven toepassing van den maatregel by de verniogeusbelastiLg tot verhooging van aangifte zonder inhehtuigcn te vragen aan de belastin schuldigen Do heer Wertheim drong aan op een terlaging der rgkstollen voor le stoomtrams De beer Godin De Beaufort meende dat de inspecteurs der vermogensbelasting stelselmatig de eigen aangifte tegenwerken en ambt haho den aanslag willen bevorderen hy drong aan op instructies voor die inspecteur De heer Sassen sloot zich hierby aan en wees er op dat vele Termt endeo de proef ervan nemen om het land te verlaten De beer Van Nijpen tot Pannerden wilde debelastingschuldigen in keunis hebben gesteldmet de ari omenten van den inspecteur opdatzy zicb voor den ruad van beroep zouden kun nen verdedigen De minister van Fiaancien verklaarde niet te kunnen beloven een gemengde fakelgke en persooulgke belasting zooaU de hewr Fokker die wenschle De niet herpachtlug van da mOïselbauken kon hg niet bevelen met bat oog op het belang van honderden gezinnen bg die cultuur betrokken Een driejarige verpachting heeft hg bevolen wat de toWerlaging voor stoomlrumi betrfft deze zuu het groote plau tot afschaffing van tollen in liet algemoeo beoadeelen wat de toepassing der vermogensbelasting H ngaat men moet wel degelgk onderscheiden tuss ben eerlgke en oneerlgko menschen Dat moet bet streven zyn maar daarvoor is ondervinding noodig die geleerd moet worden De minister zal onder oeken of werkeiyk de inspecteurs er op uit gn om de eigen aangifte tegen te werken en zal dan zeer zeker dnartegen waken want dit is in strijd met de wet Het hoofdstuk VII Financiën wordt daarop goedgekeurd alsmede Hoofdstuk XI Onvoorziene uitgaven Bg de Ve itingbegrooting bespreekt de beer Wertheim de stelÜng Amstfirdam aan welker voltooing te weinti wordt gearbeid en de heer Bultman de militaire innndatiën Na beantwoording door den Minister van Oorlog wordt uok deze begrooHng zonder stemming aaugenomen 7 11 4 60 4 67 6 04 5 11 6 80 1 48 1 68 1 6 8 01 8 18 7 80 3 10 B 48 8 60 4 08 IS SO J 60 GOUD k 11 60 18 40 18 08 Utrecht 7 60 Woarden 8 11 Oadawatar 8 19 Seuda 8 88 9 34 Bg de begrooling van oorlog waren de bezuinigers aan het woord de baur Regout die geen cent meer dan 20 millioen wil geven de heer Reugers dïe de begrooting om het eïndcyfer zou afstemmen als hg niet de politieke gevolgen duchtte Op de uituoodigiog echter van den heer Schimmelpenninck om eens aan te wyzen waarop die bezuiniging zou moeten geschieden werd niet geantwoord en de becijferingen dte de Minister terstond tot zgn beschikking had toonden aan dat dit bezoi nigen zoo n eenvoadig werk nog niet is Tnderdasd wie zou met wenst hen dat er op dit betrekkelgk hooge budget kon bezuinigd worden maar ook wie ziet niet in dat het gevaarlgk is een bezuinigingsleuze nau te hef fen dip men met weet boo te verwezenlgken Drt hf eron Wertheim en Alberda beiden zeke geen hartatochielgke militaristen rerklurdea xich tegenover deze beioinigers bereid te gerac wat voor onze verdediging noodig is ja da beer Wertheim had van de slelliag van Amsterdam gaarne nog meer bestemd En de heer Regout bekeerde zicb Ook dit hoofdstak werd zonder iteaming aangenomen en de discnsaiën over Waterstaat namen een aanvang Het laat zich aanzien dat heden de discnssiën over bet budget zullen afloopen wy leven nu in dagen van politieke wind stilte doch niets waarborgt ons dat die stilte niet nog eens door eeo politiek stormpje wordt afgebroken En dan mag het niet tevergeefs zgn altt atle hans aan dek geroepen worden Daarom zg men op gebeurlgkheden voorbereid en drage ieder man ondanks de rustige rust die er nu heersent zorg dat zgn geloofsbrieven ats kiezer in orde zgn Slechts tot 15 Februari heeft men daartoe gelegenheid Niemand late dien termgn passeeren Herinnerd zij dat men om ouder het thans nog geldend kiesrecht op do Igat te worden geplaat 4t moet zyn Ie Manneiyic meerderjarig ingeseteoe Meerderjarig is hg die op dec dag der stuiting van ie Igsten den leeltgd van 23 jaar heelt bereikt 2e Men moet voldoende zyn aangeslagen to de personaele belasting en dien aanslag hebben voldaan en dit kunnen bewij eo door het voldaan geteekende belaatingbiljet Onder voldoenden aanslag verstaat de wet Voor de gemeenten van nog geen 3000 zielen tegen een huurwaarde van niet minder dan f 24 per jaar Voor eeo gemeente van 3000 5000 zielen meer dao f 28 per jaar Van 5000 tot beoeden 800Ü zielen f 33 8000 12000 38 12000 17000 44 17000 24000 49 24000 36000 65 36000 48000 70 48000 en daar boven 100 Om nu te weten of ge tegen zul een som zgt aangeslagen vermenigvuldigt ge bet aantal guldens dat ga in de belasting voor de huurwaarde betsalt met 20 Bgv Wie in Amsterdam f 5 in de huurwaarde eerste grondslag beUalt kan kieraecbt hebben want 20 X 5 = f 100 buurwanrde 3 Men is ook kiezer wanneer men f 10 in de iroudbelaftting betaalt onverschillig waar die grond iu ons land ligt ook zelfa als men dien grond iu gemeenschappeiyk bezit heeft Ieder die f 10 grondbelasting betaalt kan kiezer worden En vraagt men dan nog welke aanslag moet voldaan zyn om recht te hebben op de kiezersigat te worden geplaatst dan luidt het antwoord De wet settt de aanslag over het laatst verloopen dienstjaar No loopt bet dienstjaar der peraoneele belasting van 1 Mei tot 30 April Bet dienitjaar der grondbelasting loopt tot 31 December Om dus voor deze kiezersiyst io aanmerking te komen moet het aanslagbiljet voor de persooeeie belasting voldaan zgn dat loopt van 1 Mei 1894 tot 30 April 1895 d t is bet laatstverloopen dienstjaar 95 96 is nog niet verloopen Voor de grondbelasting moet bet in 1895 ontvangen biljet dat tot 31 D 1895 looptvoldaan zgn Zgn deze betastingen misschien nog niet be aatd dan kan men dat nu nog doen Wie verhuisde naar en andere gemeente kan kiezer worden zoo hg afschrift van bet voldaan geteekende aanslagbiljet over het dienstjaar 1894 95 bg den Burgemeester zgner woonplaats inzendt Wie in dezelfde gemeente bleef wonen maar alleen een andere woning betrok wordt eveneens kiezer wsnoeer zgn aanslag oVer 1894 95 daartoe recht geeft en voldaan is 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 U 30 8 06 4S 9 8 9 68 8 Si 10 Ó8 7 6S 7 69 8 06 8 18 8 88 8 48 9 08 6 81 8 68 4 80 8 10 6 17 6 87 e 84 41 6 47 6 61 6 88 9 68 8 89 10 016 47 6 60 8 88 10 1 7 4 8 44 4 10 6 80 6 18 7 46 In dit laatste geval behoeft men zich echter aiefc tan te geren want dan lorgt men op het Raadhuis dat de keizer op de Ijjst wordt gabraoht 4 Man kan kiezer worden wanneer men sond r aalf parsooeale belasting te betalen toeh sedert minstens 9 maanden een gedeelte eaner woning bewoont die in haar gel eel het dubbele der hoar haalt voor de rerschilleode gemeenten aangeven Dan moet men eebter een biljet voor kamarbewunera van de eeretarie balen dat biljet inruilen en terogbezorgen Daarna wordt de woning geschat zonder kosten en de uitkomst van die schatting maakt iemand kiezer of weert hem vonrloopig van de Igit De man wordt geacht in de grondbelasting te betalen dan aanslag zgner vrouw de v der diens zgner kinderen enz Krügfllieden worden gehouden voor inwoners der gemeente waar zy in bezetting liggen Standaard c Het volgende ingezonden stuk on leenen wy aan het i Rotterdamach Nieuwsblad c Delft 4 Febr 18Ö6 Mgnheer 4 Redacteur Beleefd verzoek ik u onderstavnde regelen in Qw veelgelezen blad op te nemen Zaterdagavond II had ik de een geïutroJnoeerd te zgn door een der leden van de korporaalsvereeniging Sparta € Nimmer had ik een feestavond van deze vereeniging bggewonnd Ik stelde mg daar dao ook heel wat van voor Maar o wee 1 wat bittere teleurstelling eu ontgoocheling 1 Ie In de paaze raten eenige jongeliei envroolgk te schertsen en te praten ten spgtvan seen earelidc of donated r c die daiir metzgn dame zat te keuvelen Zyn eerste werkwan dan ook zich bg den president te beklagen die zoo wellsrend was hun toe te voegen £ in na bouwen jullie je bek en anders ga jeer uit Triomfeerende blikken van bet eerelid f eo van een naast hem zittend sergeant terwgt hy een korporaal die onder de jongaliedao zat en zoo gelukkig was een lid vandie rereenigiog te zgn aankeek met een gezicht alsof bg zeggen wilde jou spreken we tater 1 2e By het bal was iemand een weinig boven zgn theewater gegaan het gevolg was dat hg met nog iemand tuFScben de dansende paren rondsprong Ds president waa terstond aanwezig en snauwde bon eenige woorden toe in plaats van beleefd te waaracbuwen of hen anders met de politie die daar altyd tegenwoordig is te laten verwgderen zoo zouden die heereo dat zaakje wel klair spelen en wet op de volgende manier Genoemde persoon had den moed den gevreesden president tegen te spreken en daar trok de bende lo Hg werd van alle zgden nangpgrepeu naar den uitgang gedragen eo daar naar beneden geploft zoodat bg met eene bloedende wond aan het hoofd kon heengaan zeker ook wel met de gedachte aan die moedige Spartanen die met hun allen zoo maar één man zonder vorm van proce aandurfden vallen dte in t minst niet op aena dergeiyke bebaudeliog verdacht was Maar wie zou dat dao ook onder die lui gezocht hebhen zg die zich ten allen tgde op hnnne nette manjeren spreekwijzen en welvoegeiykheden voordoen 3e Ër moest nog iemand uit een net persoon dien ik zeer van nabg ken Nu ward er evenwel tot mgne verwondering politie gehaald De man der heilige Hermandad trad binnen keek de zaal rond en bleef in twgfel staan toen boveogeooenide persoon aangewezeD werd Hg zei evenwel mynheer wees a zoogoed en verlaat de zaal en daarmede getoovende zgn plicht gedaan te hebben vertrok hg Doch daar nam de uitsmytersvereeuiging ooals de iergeantiohryver der marine tprecht in zgne gespraak aanhsalda geen genoegen mede Ook deze moest den weg dar anderen op Met veel vechten en slepen eindelgk aan da trap gekomen zgnde werd ook bg met toediening van vele trappen en stompen naar beneden gegooid Daar merkte een der leden des slacbtoflers dame op die door het vechten nog geen heenkomen had kunnen zoeken Dapper stapte hg er op loa terwgl hg ei jü mot er ook uit en nen beetje ganw ook asjeblieft Ne ss he en dao dnrft de president den feestavond nog ala gelukt bescbonwen Ten ilotte mgn dank aan Heeren leden die voor het maziekconoert zorgden dat was in één woord genotvol maar zg hadden een unr of wat van ons af moeten zitten Van de Quadrille kwam letteriyk nieti terecht Nummer twee van het programma liet men dan ook maar aehtarwege Ik heb vele Tereenigiogen Tan verschillenden aard bggewoond doch nimmer zoo n troep Techiersbazen all Zaterdagavond II Hopende niet t veel van uwe goedheid gevergd te hebben blgf ik u dankbaar voor de verleende plaatsraimte mijnheer de Redacteur Hoogachtend Ëen geïntrodaeeerde Eenigt dagen geleden kreeg en armoedig geklead grgiaard op een der Fargsehe boulevards eene duizeling waarna bg nederriel Nadat de eerste hulp was verleend zocht men in zgne zakken naar een adres Men vond eene enveloppe uit AmeriKa verzegeld en inhoudende een atak papier waarop Engelicb stond geschreven Den en ander bracht aan t licht dat de grgsaard een ktfmertje in een hoia op een der groote boulevards bewoonde en dit waa ook zoo De zieke werd naar zyne woning gebracht waar hg weldra stierf Inmiddels werd bet papier onderzocht en bleek dit een cheque te zgn voor eene geldwaarde van 29 000 francs Ëeu nader onderzoek in de woning van den man had het merkwaardige gevolg dat men in een koffer een masse geldawaardige papieren vond zoomade in een nauweiyks gesloten tafetlade tal van ehèques ter waarde elk van 15 000 a 30 000 francs Allen te zamen gaf een bedrag van bgoa 2 millioen Of de grysaard een Amerikaan familie heeft weet men niet Te Kampen hebben vier fabriekanten zich verbonden om geen jongens aan te nemen zonder bewgs van voldoend genoten lager oudeiwgs en 13 jarigen leeftgd Volgeus een telegram uit Odesaa van 3 Februari heerscht op da Zwarte Zee eo landinwaarts een hevige sneeuwstorm Het spoorwegverkeer is gestremd en een groot aantal personen zijn in den storm op zee omgekomen D zee heeft hier en daar doorbraken veroorzaakt en overal enorme schade aangericht ItuiteDlandsch uverzicht De Belgische Kamer zette do discussie voort over de interpellatie au Detnet iu zake de benoeming der burgemeesters Na eau zeer bewogen zitting stelde de socialist Vandervetde een motie van afkeuring aan het adres van den minister van binudulandscbe zaken voor Deza motie werd echter verworpen mot 53 tegen 23 stemmen en daarop werd een door den clericaal Uoyois voorgestelde motie om over te gaan tot de orde van den dag ronder meer aangenomen met 53 tegen 23 stemmen By d voortgezette bnraadHlnging in den Duitschen Rgksdag o r het Burgeriyk Wetboek verklaarde de nat lib Ënneccerus zicb voor het voorste der afgevaardigden Buehka en Schroder verzending naar een commissie van 21 leden Tegenover de wenscben tot verandering van bet recht van vereeniging deed spreker uitkomea dat in de bepalingen omtrent het recht van vereeniging reeds een zeer gewichtige aanmerkelgke vooruitgang ligt opgesloten Hy bestreed daarna de beschouwingen van den sociaal democraat StadtUagen betreffende eigen richting hnur en pandrecht en verdedigde tegenover den heer Spahn het verplicht bargerlgk hnwelgk De cons Von Manteuffel verklaarde dat bij evenals vroeger teg bat burgerigk howelyk was doch hg zal bet wetsontwerp niet laten vallen op de quaestie of de Rgksdag dit standpunt inneemt De heer Frobme bestreed de opmerkingen die de afgevaardigde Sohm gistereta gemaakt had De arbeidersquaestie zeïda hg bekoort in verband met de geheele groote sociale quaestie te worden behandeld Men heeft gezegd dat bet wetboek een wal zou zyn tegen de sociaal democratie doch de sociaal democratie kan slechis eeu uniform wetbpek verlangen en zal tot het tot stand komen daarvan medewerken en voorstellen in bet belang der werklieden doen De aocialist Stadthagen trad met Sohm in debat en bAdhaafde zyne bezwaren tegen het feit dat in do commissie voor het wetboek geen werklieden zitting hadden Toen tot atemming werd overgegaan werd bet eerste edeeUe van het voorstel Buehka verzending naar een commisaie van 21 leden aangenomen ofschoon de conservatieven eu vry conservatieven tegen stemden eveneens werd aangenomen het tweede gedeelte van het voorstel waarin de commisaie wordt gemachtigd enkele deelen van het ontwerp en bloc aan te nemen daartegen stemden de Polen het Centrum en de sociaal democraten Cecil Rhodes de ond minister der Kaapkolonie da leider der Chartered Company is te Londen aangekomen en heeft een onderhoud gehad met den minister Chamberlain Zoodra nu Jameson en de met hem gevanges genomen officieron in Engeland zyn ka i het proces beginnen Over het geheel wordt in Europa weinig verwachting gekoesterd van de rechterlgke behandeling der bescholdiging tegen Jameson eu zyne makkers Al les wat kan gedaai worden om het gebeurde verkeerd voor te stellen en anders te kleur n wordt door het grootste deel der Engelache pers beproefd eo de kringen die bg den inval betrokken zgn hebben geen enkele aanleiding om ieta tot verdoidelgkiog bg te dragen c zegt doVoss Ztg Doch dat sohgnt zelfs niet gewenicht te wordsi want dan hadden de ministers heel andere redevoaringen moeten houden als se nn gedaan hebban Rhodes is in Engeland de Man van den Dag Dat btgkt genoeg uit hetgeen de bladen over üem zeggen De Times wgdt hem een hoofdartikel waarin het blad er op aandringt dat Rhodes zicb niet te lang zal bullen in stilzwygendheid Hg is het voorwerp van vgandig uitingen dB van aanvallen die aU zebewezoo worden onvermydelgk moeten leiden tot zijn veroordeeling Indien bg ertegen opziet daartegen op te treden al ia het ook uit verachting voor de lasteraars zullen dezen steeds meer geloof vinden en dat zoiftüe oorzaak kunnen worien van het te niet gaan van den grooten naam dien Rhodes iich heeft verworven en waarop zgn geheele macht rust De Daily News verwacht dat uu weldra zal blgken dat de ledige kas der Chartered Company de ware oerzaak van den inval van dr Jameson was i et plan van den Franschen minister Cavaignac tot het instellen van een koloniaal leger zal indien bet uitgevoerd wordt een besparing geven zooals gemeld is van 15 millioen doch van deze zgn 6 millioen bestemd voor het onderhoud der hezettingatroepen op Madagafikar De he uiniging zou 1 dus io werkeiykbeid 9 millioen bedragen Frankryk heeft nu twen verschillende koloniale l gers het eene wordt gevormd door de infanterie en artillerie der marine het andere door de zoogenaamde Afrittaansehe troepen Het bezettiügil ger van Algiers en Tunis verder is volgeni den minister te groot 70 000 man dat is 40 000 te veel Dit te veel wil de minister naar Frankrgk terugzenden en er het 20e egeikorpa medit vormen en bet koloniale leger doen bestaan uit de marine troepen de Afrikaanscbe en de iulaudNche troepen die reeds in snmjiige kolonies zgn gevormd en met de vorming waarvan men in de andere zal heginnen De marine u de AfrikaanBche troepen zouden al een in die kolonies worden gebruikt die als iteunpunten dienen voor de oorlogav Jot overal elders worden dsa iulandBche troepen gevormd Madagaskar krgut behalve een inlaudncb leger van 4000 man 2000 Eurrpeaneo Het garnizo tn van Reunion zou opgenomen worden in het effectief van bet Fransche leger Dit is in hoofdzaak bet onlwerp Cavaignac zooals het door de Martin wordt meegedeeld De begrootingscommissie ha ft zioli eenstemmig vóór het door de regeering aangevraagde krediet ten behoeve van de deelneming aan de plechtige kroniue van den Tsaar verklaard Men weet dat een som van nagenoeg eeo millioen fr U aangevraagd de commissie moet genegen zijn om oog voorstellen tot verhooging te doen Volgens het rapport van den beer Raiberti is er daarom zooveel noodig omdat bg deze gelegenheid nan den Franschen gezant no de doyen van het corps diplomatique de eer zal te beurt vallen om den keizer en de kei erin te ontvangen Hy z l een bal geven ter eere van de keïzertyko mnjesteiteii Verder zullen de Franscho gezant t i Petersbuig en de buitengewone gezant voor het bezoek aan het Kremlin plaats nemen in eeu kostbare koets ook worden twee der fraaiste woningen van Moskou door graaf de Montehello gehuurd huurprys 40 000 roebel enz enz De toestand der Italianen in Oost Afrika wordt steeds ongnnstiger Biykens de heden ont iangen telegrammen trekken de troepen van koning Menelik verder voort en hebben zy zelfs Haussa bezet zoodat de regeering indien de Temps althans goed is ingelicht zich genoopt heeft gezien nog 10 000 man naar Afrika te zenden Het moest evenwel nog blgken in hoever deze Jobstgdingen waar zgn Zeker is het echter een ongunstig teeken dat generaat Baratieri nog niets meer van zich heeft doen boo ren Het eenige dat door de Agoncin Stefani wordt medegedeeld betreft de capitulatie an Makatlé Het officieose agentschap verklaart op grond van nadere inlichtingen door geueraal Baratieri verstrekt dat koning Menelik de dienaangaande gesloten overeenkomst heelt geschonden door nog eenige luliaantcbe officieren als gyzelaars achter te houden De voorwaarden der capitolatie werden door den Italiaanscben reiziger felter en koning Menelik vastgesteld in overleg met generaal Baratieri en kolonel Galliano Da medsdeeling van de Temps dat de ItaUaansche rageering meer troepen naar Ërytbraea zal zenden vindt tot zekere hoogte bevestiging in een bericht der iRiforma Dit blad bet orgaan van deo heer Crispi spreekt ook over den aanval door de Abessiniërs tegen de met de Italianen berriende Haussa s ondernomen en verzekert dat deze stam niet in den steek zal worden g daten Het begint dus tijd te worden dat generaal Baratieri tot een krachtiger optreden overga i il hg althans het prestige der Italianen in OoatAfrika niet geheel ts loor laten gaan Qoedhoopate AdrM TOOR SN LmraeoEi A vaa OS A M roh T illlaar Kle wen E 73 GOUDA Iteurs van Amsleniam slotkr s Torkn 93 lOll 100 801 84 84y 26 68 98 lol i 67 80 21 ¥ 114 Vl 41 lOOt 98 60 780 680 lOS 61 100 205 144 72V 10IV 100 1461 9 72 87V U8V 91 194V 160 108 49 V 59 156V 99V 82 7 1081 10 99 10 1341 13 10 48 102 V 18 I 108V I 8av 10 loiV 39 219 186 108V 108 103V ll 8 118 128V 164 If i a e FKBEÜAEJ 87 148V 7 99V KïDaai iND Cen Ned W 8 l i dito dito dito 8 dito dito dito S HoNOiB 01 1 Goadl 1881 88 4 iTiLll luMhrij ing 1868 81 5 OoSTBNR Obl in papier 1868 6 dito in ll or 1898 6 PoBTUQAL Oblii met coupou y dito tioket 8 ïoaLAKD Obl Bionenl 1894 4 dito aoooul 1880 4 dito bij Uotlii lSSU 4 dito bij Hope 18S aö 4 ditoiagoud teoo 1888 1 dito dito dito 1884 s dpiNJB Porpot Bühuld 1881 4 ToantlJ iepr Oonv leeii 1890 4 Geo leeuing serie 1 tiim loouiD serie C ZdidAr ttlP olil ISÜ J 6 ViBïiao Obl Buit Soh 181 0 6 Venszukla Obl 4 oiibop 1681 49 G Maiw L i Pr Lioii eert 6 ÏBU Holl IJ Spoorw My Band Mij lot Kipl V 81 apw aand Ned Ind Spoorwegm aaod Ned Zuid Afrik Spm aand dito dito dito 1891 dilo 5 lTiLlE 8poorwl 1887 89 A Eobl S Zuid ItalSpwmij A U obl S l oLRN Wamchau VVoeuon aBnd 4 Hou Gr Ruia 8pw Mg obl 4 B ltiiolie dito aand Fastowa dito aand 5 Iwan Dombr dito aand 6 Kursk Ch Aio r Bp kap obl 4 dito dito oblig 4 14 481 nil 40 13V 1267 AMl MKA t ent Pao Sp Mij obl 6 Ohio North W pr Cf aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Eio Gr Spin cert v a lllinoi Central obl in oud 4 liouisï Si NashïilloOerl ï aand Mexico N Spw My lehyp o 8 Miss Kansas v 4 pet pret aBnd N ïork Ontario VVost aand dito Penns Ohio oblig O Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Minn k Mauil ibl 7 111 I nc Hoofdhiu oblig rtilo dito T inc Col U iiyp 0 6 lANAOi Can Soulh Cort v aand j Ven C llailw It Nav lo h d o OJ aiaterd Omnibus Mij uand Ilottord Trarawtg Maats aand Nri Slad Amstordam aand 3 Stad HoUcrdam aand J KeIoii Stafl Anl orp iilfS7 2 8uid BruBsol 188B 2 tlONO Tlieias K gullt n si lhcb 4 OosTKNK Slautsbjonlug 18 10 K K Oost B Or 1880 3 lPi NjE Stad Miidri l 3 l i8 Burgerlijken Stand Moordreclit GEBOREN 1 Febr Jao onder A vaQ Kranenborf eo A W raQ dei Kog OyEBLEDEN 3 Pebr A Verwei 3 m 4 H Veritoep 51 j ADVHRTEMTIBN Ouzen hartelijkon dank aan alien die ons dezer dagen blijken van deelneming be toonden by het overlgden Tan ouzen Vader Behnwd en Grootvader de Heer Al 0BD8 WENNEKEB8 te Naaldwijk C P W DES8ING C M DE88ING Wl VNHIM Gouda 7 Febrnari 189G VAN Blommestein s Inkt IS pro fonderVmileiijk de BESTEl en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND