Goudsche Courant, maandag 10 februari 1896

34ste Jaargang No 6886 Maandag 10 Februari J896 GOÜDSCHE COIMNT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uil7 onderingf van Zon en Feestdagen De prijs jer drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF OENTEN ADVERTÉNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ir B By deze heb ik de eer UKd te berichtea dat ik op de Lange Tiendeweg D No 70 wBtr prima Ie Kvraliteit UUNDVLEESOB tegen coucurreereude prys ferkryf baar zal zgn Belovende eene prompte en civiele bediening Onder minzame aanbeveling J VAN RHIJN Allerwege bekroond met Ëere Diplonia s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Druiven ltorst HoDiij Exiract MELIANTHE UlT DM KlacbiDsle Fabriek DË HONIQDLOËM II i van Schaik Co gevestigd te a Oravenhage Geïn middel is of kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het ifi OJSHERROEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendü bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONJUfDDELJJIi de streugrite hoest en verouderde borstkwalen Oadeiyk na bet gebruik der MëUANTHE doet zich de weldadifte invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHË bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prjjs worden gesteld De MËLiANTHË ii verpakt in flacouii van 40 ets 70 ets en ƒ L met gebrnikBaanwyztng voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank Ie t Gravmhage Wtr Verkrögbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda K H ViN MILD Veerstil B 126 te Gouda A ÖOÜMAN Moordrecht J C KATëLAND Bos op B V WIJK Oudewa r Wal d besta mwruTinc tegSD JicLt wat Bheamatittk Uadenpijneii kortom fcT MerPainExpeller HS AnkerPainlxpeHer yjl X moet dol itMdf in lBd r haiBfeziii EI F Anter Paiii Expelter Prija 50 oeut 76 owt n 1 25 de ÖBsch Toorhaaden in de mtesto Apotheken en by F Ad Biohter 4 Co t Rotterdam Te Gouda bji A WOLFF Matkl A 144ben OE LAAT en VAN SON apothekerMarkt SP Lijders aan Dauw iif Haurworiii drooge vochtige Schubbendauwworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondrageIflk lastige Jeuken der huid aUook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bij hen die door niemand genezen konden worden door 9$r ÊKebnVê ViecMeniod OuHchmleHjh Ge bruiffl ültwendlu Prya zes gulden Ned Ct t en vooruitbetaliug per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt vriJ vao port en inkomende rechten Verkrijgbaar bij de St Marien Dritgerie ƒ Duitschland v 2 Het beste onschadelykate tn je makkelykale poetsmtddel voor Heerea en vooral damea en Kiaderachoenwerlci9 de Appretuur van C M MUller fc C Berlls BeuthStr 14 Men lett oed op naam en fabrlekamerk VffftitflHaf ky MMA WMeHwi In uliMMMrk lalaatiriflii rirtgvyan Édi MI QetMra l D pot by W SirdamiKB Ar h B FEANSCHE STOOMYEEVEEIJ Chemische Wasscherij II OPPÖliEIMF K J9 Kruinhade Rottenlnm Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az ïipeciahteit voor het stoomeu en verven van a li Heerenen Damesgarderoben alsook al e Kiodergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van piuche mantela veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of tteverfd worden onschadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 25 gedaald ïe stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Geen GrijsHaarmeerü DE NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het baar glanzend en zacht belet het oitvalleu eii neemt de pelletjea van het hoofd Eiicht op den bals van den flacon 1 ÜCP08I Verkrijgbaar in flacons van 1 50 tt f Ö S T l A VATSiahr de Papiermolen te Gouda 4 PÜIKK OUDE l SOHIKDAMMEK Iwl GEUEVEE l n Merk ImI NIGHTCAF HÏfNHjfl Vurkriiitbmir bij M PEUTERS Jz im N H AU bewijs vnit ecbtlioiii ttt ÜHIEDAM zien van den nnain der Firui P HOPPE Ken ware Nchat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retail s IXFBEVVAIUAC Hollaudsche uitgave met 27 afb Prys 2 guld i Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood ïe verkrijgen by hetVerlags M azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediiM ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland AMERSFOORT AMERSPOORTSCHE MACHINALE I STOOM BROOD EN BESGHUITFABRIEK 1 stoom AtttomntiKehe Wiilneii Meel abriek Pijn gebuild iSelk Tai WebrOOd m ilelijnale soorten tnrwo aMeen mot zuivere 1 oiiafzerooradB bealw lodlk te mengtl ininwlins drie ilaxeri iiiaUcli blyveiiite 19 verkryg iianr iu panvorn geknipt panvorm vloervorm hard vorm gekniptvorm plaatvorm Engelache vorm Duitsohe vorm en Oallenvorm a iiuks vim 6 ct 8 ot en 12 et vloervorm ook van 18 et en 24 ot AU boven maar jn Extra üjn geknipt vorm tot 7 lOVj en 14 ot per stuk Frtma Wittebrood ie pmk wittebrooii ven besto groiidstotfen spaciael coocurreereml tegen zooïtenaamd inetkbrood vim underen alleen verkrijgbaar In pan vorm gemerkt door 2 keepen in elk einde van den rug 5 et T ot en 10 ot Pransche Stokken van epeoiael gesclilkte beste tarwe 6 Ot 9 Ot en 12 Ot Fi in gebuild Water Tarwebrood bhjft steeds smakelijk door pmke bloem is alleen verkrijgbaar in plaatvorm gemerkt met eene snede over den rug m stuks van 4Vi ot eVi ct 10 et 15 ot en 20 ct Ringbroed specialiteit van ons is omgeven door ringeu waardoor de sneden ronde beschuiten gelijken als melkbrood 8 Ot en als waterbrood 7 ot Gewoon Blankbrood is minder wit maar vaster un van deselfde puike soorten tarwe vervaardigd waardoor het een zeer voedzaam en goedkoop smakelijk brood is verkrijgbaar m stuks van 8 Ot 12 Ct 16 Ct 20 Ct en 24 Ct Wij gebruiken alleen CbemlSCll ZUlver ZOtlt zonder sclutdelijke zuliroa on gegarandeerd zuivere onvermengde gist welke dikwijls mot aardappelmeel en gips vermengd wordt terwijl alle groiidstoUen steeds in OnS eigen laboratorium naar iiunnn zuiverheid Bu voodlngswaardo ouderzooht wordOD znodat WIJ zeker zijn steods het besto te verwerken üo députbouders zijn konb iar aan dépötliorden en wagens met de fubriekatitels enVV ü MEDlialNti ila opacbrift I Voor GÜ UIl V eeu é thoudel govraagd franco vr nciiteii lliiike provisie S CPatent H Stollen Warmng Der ffi OMif Erfol j imiêfM i ia ni H SfUên trronieti hai Anlm xu ftrwerthiommn NaclKthtnun en gtitbtii Uan uufe daher anurt ttettt xckarfgn H StoUtn nar ion um direct adtr in iolchsa iliaiunDtilw Bn In dantit unitr Pttkat wla nabsnttahandj uiiiehangl 1st ÜS FreiMisten und Zeugnisëe intU imd franco Vermeng t Uwe Koffie voor de helft met mEAEMEE S KlIEIFF MALZ EOFFIE en gij bespaart 35 centen per pond Aan Z iiuwlijd rs en Zenuvvzwakk ii Tlians ifl do 25o oplage verselieueii van bet boek D6 Zo Beproatd en aanbevolen door de heeren i rof Dr Itterlniér l erijs Prangruber Uujardm Bau metZ Parijs BOUChOt l arijs üoh lluth Dr Schering Kma iLiiii Dr Cyurkoweoh ky V eeiien 0ppeiaLafart8 Dr JOChl VVeeuon liuwzlekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing liet doel va i dit werkje is keunia te versproidea omtrent don aard dor zenuwzwakte hare oorzakeB en gevolgen onderr clit te govon en genezing te vinden liet Imndelt over het bekend worden vuil de I liyaiologiscbe ontdekking lioa op de eeuvouitigst denkbare wgzö op ous zeuuwgesiol kan gewerkt wordtn en wel met een succes datzoowel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding lot iliscnasie gegeven heeft Uet wordt derhalve a iu ieder die aan ziekeUi i zonuwtoestaud of zoogenaamde zenuwachtighald lUdt welkr zich kenmerkt door liabitneele hoofdpijn ml jOpperatafa Dr Sohiesl Bas g gralue congestie groote gevoeligheid opgewon jhefarte D DarsoB Pauja denheid Slapeloo slieirt algemeeae llohameluke kjliel rts P restier iken onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken luistricisarts ür Qrossmaon die door Beroerte getrofien zijn aan de gevolge Joblingen nitz daar vau lijden oomede aan verlammingen Spraak Disirictsarts Dr Busbach üirk verlies ol moeielijk spreken Stijfheid in de ge Krankarts Dr Steingrebsr wrlohten en Voortdurende pUn in lezelve par Churenton l tioele zwakte toestanden zwakte van geheugen Consul ür v Asohenbaoh Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige Corfu Dr meil Corrazza Venrlie ADgeVille Parijs Lavabre Panjs Wille Taufkirchen n n CabiliOt Arcachon Fortget Lonzao II OulUoneaU Bordeaux LabatUt Bordeaux Bougavel l a ïer rière L Hirsohfeld Weene II Lieber Innsbruck II Hammer Plauen Weiner Woenen II Aust Hroolou II II Matusohlechner Brixn j hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen als onthoudlngs en koudwaterkuren inwrljvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder ol zee baden geene geaming of betering verkregen eindelijk aanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te warden en daartoe reden hebben wegens veisebüiiseieu vsii voortdurend angstgevoBl bonoveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen vanduleligheld flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegorién van ZenUWlijdOrS behooren zoomede aan bleek ZUOhtige en daardoo tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die da reactie n ai der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in bet bent van bovengenoemd boekje te alelleii dat franco en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M CLÉBAN Co lloiligew g 48 Botterdam F E vin SANTEN KOl FP Korte Hoofdsleeg 1 OtreOhtiLOBBÏ k POBTON Oudograchl b d Ga rdbrog F 31 üouda Snelpersdruk van Brikkmak k Za N BINNENLAND GOüDA 8 Pebroari 1896 Men meldt ons nog oit Leiden dat Prof v Gedf een motie voorstelde in de afdeeling van het A N W y die met algemeen applaus werd aangenomen en ten doel had den beer T G G Valette te Gooda holde te breogeo voor zyne toewgding aan de volkszaak waarvoor het conservatisme hem slachtoffer maakte Hedeonaebt waren drie vieaehers uit deze gemeente naby het iloomgcmaal onder Waddiuxroen io de Gouwe met de zegen lan het visichen L vao Doren wonende 4de Kade zat met nog een persoon in de boot ernsklaps sloeg de boot om met het ongelikkig ge olg dat het tweetal te water gerankte en Vao Daron verdronk In eao gister 7 dezer gebonden vergadering in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen c is besloten tot de oprichting van eeue onderlinge Bra dverzekering Maatichappy uitsluitend voor de gemeente Gouda Het reglement werd vastgesteld en tot leden van het bestuur werden gekozen de heeren Mr M M Schim van der LoefF voorzitter lïr J IfêderhWrt Sr Tïoe Tooreittei A b Keedt Dorttand seeretaria penniagmpester N van Krimpen A Jonker Kz 0 G Spit en B Siraver commissariBaen Op de alpbabetipcbe voordracht voor de be trekking van boofd der openbare lagere schoot te Hekendorp z n geplaatst de heeren J M Hofimans onderwgzer te Rotterdam C Kroyt idem Gooda J de Keg hoofd der school te Hoedekenskerke P W van Tuijl idem Dalam en J Weaseünk idem Noordwykerhont Weder is ontvangen door de commissie voor kindervoeding f 10 van N N Da kippendieven hebben te Ouderkerk a d IJsel hun stag weer eens geslagen In den nacht Tan 2 op 3 dezer zjjn b J B in het ondelaod uit eene schaar niet minder dao 21 kippe en 2 hanen geetolen Het vermoeden Itgt voor de band dat z ylings ter markt gebracht en verkocht zgn zooaU gebrotkelyk ia Da aohnur was niet door een slot gesloten Men sjj das b ter op zyne boede FEVlLLETOJ i fïllïMJi De kneeht van den beer Lester een stille vriendelijke min die een afkeer had ven twisten en die nog al goed oiet Tifle over weg kon volgde haar naar hare kamer Als ik in uwe plaats wai juifrotfw Tifle zoide hy vriendelijk dan zou ik mijne tonfi beter in toom houden vooral tegen juffrouw Bordillioa Gij euU het o vrees ik later berouwen Ik geloof dat wyhier veranderingen tegemoet gaan Welke veranderingen vroeg TiÜf Wei ik weet eigenlyk niet of ik r vanspreken mag maar ik oieeüde van morgen uiteen gezegde van onzen heer te kunnen opmaken dat hij plan beeft om te hertroawon Om te hertrouwen t herhaalde Tifle met eene benauwde half gesmoorde stem Ja om te hertronwen dat Igdt geen twqfel maar bedenk dat dit geheel ondfr ons most blgven Tifle werd koud van schrik eensklaps ging baar een licht op en kwam sg tt de wanhopende overtuiging dat de man gelgk had Zjj streek zich het verwarde roode haar uit de oogen en zag er verbijsterd uit van sohrik Dao gaat hU met dat dier van eene juffrouw Bordülion trouwen I riep By uit terwyl s j met de Yolgeng de opgemaakte tabel bevat de gO mooLte BergAmbacht 459 kindereu van 6 tot 12 jaren Van deze gaan er 37 nog op geene school of hebben die rteds verlaten De Ned Herv gempente te Berg Ambacbt telt thans 242 stemgerecbtigde maaHÜdmateo Tnt tgdelyk secretaris kerkvoogd te Berg Ambacht is benoemd de heer C Benschop Sr Ten oadeela van een sleeper oit de Lange Frankenatraat te Rotterdam is gisteravond van de Goudsche boot liggende aan de Oosterkade een vaatje margarine ontvreemd Bet bericht omtrent de toestand van denbper Fransen van de Putte luidde bedenochtend Nacht vrij rottig Toestand onver aaderd Ia aene vergadering van de afdeeling Assen van Patrimoi iam werd de volgende motie met alle stemmen aangenomen De afdeeling kPatriraoniomc t Assen el oit zich geheel aaa b het protest uitgnsprokeo door den heer Schimmelpenninok van der Oye in de Kamer tegen de verleeoiog van reohtspfrsoonlgkheid aan den Ialthuiia n chen Bond als zgude strijdig met de edeiytibeid alsook in strgd met alle godiidionatig gevoel van zoovele duitenden in den lande Een krankzionigeogestiofat an de Grgze Karmelietinnen bij Quebec in Canada is afgebrand Ër waren ongeveer 1000 verpleegden Velen hunner weigerdeu de et Hen te verlaten twee sprongen weer in de vUmmen terug anderen braken door de gelederen der soldaten die bet brandende gebouw omaiagelden been en vluchtten sommigen naakt in bet bosch Twintig krankzinnigen vochten met verwoedheid tegen de soldaten die ben redden wilden Met de grootste moeite werden zij in veiligheid gebracbt Ook de vroowen verweerden zich met kVacbt Eene vrouw stiet haar hoafd tegen een muur te pletter Twee andere sleepten een bewaker weg en hadden hem bijna vermoord TosBcben twee heeren te Amsterdam een advocaat en een ambtenaar van de politie een eigenaardige weddenschap aangegaan die door eerstgenoemde glnnsrijk gewonnen werd De politie ambtenaar had zich beroemd op zyn rechercheortalenten en met dfen advocaat om hand op de tafol sloeg Üie sluwe listige tooverheka die deed alsof er kwaad ia stak om hem gezelschap te honden en die zioh altijd op een afotand hield en alleen bij de kinderen bleet alsof hij haar zou opeten De knecht gtimlaohte Hy dtcht niet dat Tifle de zaak Boo hoog zou opnemen Jat zij er den dienst om zou opzeggen Masr ala Tifle boos was was tg bet in allen ernal en dan was zg ontembaar Zij ging juffrouw Bordillion onmiddelijk opzoeken en zg Tood die dame in de onibijtkamer bezig om den brief uit te lezen waarin zij dion morgen door den huer Lester gestoord was Kr was niets vreemds in dat Tiflo met haar rood fersehrompeld gelaat biTinenkwam maar or was iets bijzonder uildaeenda in haar gang va in hare houding oeu zij juffrouw Bordillion naderde Juffrouw Bordillion zoo ving zij aan ik woondo hier bg dr familie lang voordat gg ooit uwe voeteuover dezen drempel hadt gezet en mij dunkt datals er zulke groote plannen op til z n bet niet meerdan biltgk ware geweoat dat men er mij in gekend had Juffrouw Bordillion was aan Tifle s onbeaohofiie uitvallen gewocn en zg dacht dat zij op den twist met Wilfred sinapeeldo Ik begrijp niet wat gg bedoelt Tifle Ik herhaal dat het schande ia dat men demindere dienstboden in deze zaak gekend heeft enmg die het toezicht over allen heb er buiten heeftgelaten barstte Tifle los Maar gedenk mijne woordflu het brengt selden geluk aan als men zoo tersluik te werk gaat Ik moet u nogmaals verioeken om duïdelgker feri fijn dini r te evan m do societt it Hurmouie gewed Hat liy hrm vóór I dezer z b annipreken en dat de anHer hem niet harkenuea zou De ambteuair begon zich daarop in allerlei vermommingen te steken Nii eens sprak hg den advocaat aan als schipper i5efeleed dan weer uls bedelaar maar bot uiti i breid zyn garderobe ook was do advocaat herkende hem onder olke verkleeding loodat de politieamb tenaar zich op 1 dezer overwoutien moest verhUren en bet diner kwyt was Ceatr Men seint uit St Petersburg 7 Febmari aan de N R Ct c laternationale wedstrgd voor amatnari in het hardryden om het kampioeoKchap van de wereld op de banen vao de St Petersburgsche schaatsenrydera vereeniging gereden naar het reglement van den Internationalen schaataenrgdersbond baanlengte 500 m ter meteen bocht van 25 meter Op den afstaud van 500 meter on Jaap Eden iu 50 seconden tweede was ie Rus Papekin in 52V sec Op den afstand an 5000 wetvr won Eden evenaens in 9 min SVs sec t eede was de Etllander Hetin in 9 min 42Vs sec derde Winlt in 9 min i8 s lec en vierde Muller in 10 min SYe sec Het was mooi weer Er was weinig publiek Groote financieele onregelmatigheden zgn ontdekt in de gemeenteiyitf administratie van Lfos de fttbrieksstad iu t Frauscb departement du Nord De gemeeqterekeuingen zgn geheel iu de war 2oo werden om maar een paar aardighedeu te ooemm o a 1000 francs uitbetHald oor pen offieieet dioer dat nooit gegeven is en 896 francs de opDreogst eaner collecte voor een hef da lig doel werd vergeten op te zenden Toen dezer dagen de avoodsneltrein van Beilen naar As en tydens een dikken miat welke belette om de teiolichtnn op eenigen afstand to zien de brug over het Oranjekanaal naderde stond die brog open en t waa deo brngwBchter niet mogelyk haar te sloitea daar er een schip in beklemd zat Het dreigende gevaar ziende snelde de bragwachter met een ro d licl deil trein tegemoet en het gelokte hem daarmede de aandacht van den machinist te trekken ioodat de trein op enkele meters afstand van de brug tot staan gebracht kon worden De tentoonstelling van moderne borduur erken door de Singer Maatschappy thans iu da expositiezail van het voormalig Paseage te zgn hfirhanldo juffrouw Bordillion Wat bedielt gij Tifle gij vergeet u zolve Jonea heeft mg daar zoo even verteld dat gijen de heer Lestor van plan zijt om eon huwelijk aanla gaan schreeuwde Tifle Hij zngt dat hij het vanzijn meester zelven weet en ik herhan dat ik de persoon ben die dit het eerst had moeten weieu ten minate eerder dan Jones Aan dorgeigke hejegoniagen ben ik niot gewoon juffrouw Bordillion meu heeft mij in nl mijne diensten altijd gi geven wut mij toekwam en ik htijf daar aauspraiik op maken Margarotha Bordillion was in haar gansohe loven niet zijo van haar si uk ebrocht De onbeschofte toon en de woede van Tifle waren niets venfelüken bij Iiel nieuws dnt zij hoorde dat verraste haar dermate dat zij moeite bad om zich noad te houden en hare verlegenheid ie verbergen Zij hlooade sfolterde en kon alechts bg afgebroken volzinnen uitbrengen dat zg niet wist dat zij niet zeker was enz Zij twgfulde geen ooguablik of de hoer Loster het wol aan Jones medegedeeld had en lij was 200 waarheidlieveud dat zij de zaak niet wilde tegenspreken En daar ik niot gewoon hen om op die w ze bejegend te worden en zulk eene behandeling nietdenk te slikken zeg ik u tegen margen over vierweken den dienst op Hierop streek de woedende Tifle de karaiir uit zg had maar al te duidelgk gezien dat juffrouw Bordillion verliefd waa men kon x ich in dien blos die het fijno gelaat had overtogen en in de zalige uitdrukking barer oogen niot vergissen Ër zou dien dag iets voorvallen waarbg de twist tusachen Wilfred Lester en Tifle ea Ifttor de sanral böt l te Amsterdam op tonw gezet werd op den diig van bare opening reeds door 527 personen bezocht Op den tweeden dag waren or 544 en gisteren 591 bezoekers Verreweg bet grootste gederlte van dezen kwam tosiohan 2 en 4 ure en aangezien dit wel zoo zal blyveo zulten zg welke niet van drukte houden of alles nauwkeurig wenseben te zien daarom goed doen tus chen 10 en 2 ure naar die tentoonstelling te gaan want dan is de zaal betrekkelyk weinig bezocht Da toegang is zooall men weet vrg Het joogemensch lid der Haagsohe afdeeling van de Nederlandache Weer baarheidsvereeniging die door de politie bekeuid werd omdat hg niet in uniform gekleed zgn geweer niet bedekt volgens wettetgke voorscbrifcen op de openbare straat medevoerde is door den kautonrecbter ontnlagen van rechtsvervolging op grond dat hg was in de uitoefening van zynen dienst door zicb ingevolge bekomen oproeping met het wapen naar de wooo ila8tB van zgoen kommandant te begeven ten eiade het geweer te doen inspecteeren De VoisiRche Zeitungc deelt eenige byzonderheden ïhede omtrent de plaats die prof Van t Hoff te Berlgn zal innemen DezB zal waarschyrllyk die van deo academischea chemist zyn Tot nu toe was er attjjd eeu perfloneele onie tnsschen den post van daa scheikundige en dien van den eersten gewonen bongleeraar in de chemie eeu combinatie die niet gunstig werkte op bet onderwgn in de schnkonde Want de gewone bongleeraren hadden altgd als Akademiker een chemisch laboratorium tot hun beschikking en de toegang daartoe werd door beo will kenrig aan enkele studenten maar niet aan de groote meerderheid verleend Waarschjjn yk zal nu door scheiding van beide betrekkiageo in dezeu toestand verbetering wordeo gebracht terwgl prof Van t Hoff ook als sAkademikerc het reibt zou hebben colleges te geven een recht waarvan retds andere leden der Academie van Wetens happen zooals Grimnif W Voo Humboldt Du Bois Reymond enz hebben gebruik gemaakt Tegen half Mei worden te sGravenbage 2000 geweren vap hetf tï 5 mill kaliber ontvangen en vermoedelijk komen in deo loop van den zomer de militie licbtingen voor 12 dagen onder de wapens om in bet gebruik van bet vuurwapen van nieuw model geoefend te worden van Tillo op juftVouw Bordillion gelicfll op den achtergrond geraakten Het Igk van Harry Dane werd gevonden on naar het kasteel gebracht Koodat Lord Dane de flauwe hoop die hij mogelijk nog hoimelgk gekoesterd had Vernietigd zag en do erfgenaam voor goed Ijevrgd w a van alle mogelijke kwolliug en laatigen twijfel s Namiddags van dien dag was Adelaide Krrol met den heer Lestur in de zaal Hg vertelde haar zijn ptan om eene nieuwe proviaiekamer te laten mnkan waarover hg dion irorgen ook met juffrouw Bordillion had gesproken zij zat verstrooid en lusielooB naar hflm te luisteren men kon haar t uidelgk aanzien dat zij niut het minste belang stelde dn provisiokamtra on dat zijne plannen haar onveraVhiilig waron Eensklaps zag zg op en luiaterde Keu geluid op drn weg dat hen eerst ontgaan was maar dat nu al nader en nader kwarj trof hun oor hel kwam hen voor dat er eon atoet naderde die nu den grooteu ingang van het kasteel bereikt had Zonderling genoeg Zg schsen er een voorgevoel van te hebben wat het waa Zg stond met gevouwen hajiden geheel vorhijsterd van aohrik Men xag uit het venster nieta dan eene zamengeachoolde menigte die nieuwsgierig naar de groote poort van het kasteel drong om naar binnen ie k ken Zondor een enkel woord tot den heer Lesler te zeggen sloop zg de trnp sf en begaf zij zioh midden in het gedrang Èen twaalftal visschers waren onder de poort vorrarafld en daar de deuren in der haast waren opengeslagen was het volk mede naar binnen gedrongen Zg haddon eene oort van handherrie waarop een overdekt Itohaam lag naar het kasteel gedragen Wordt vmitU d