Goudsche Courant, maandag 10 februari 1896

lllr cli SüoorwcjEverblödlugen mei tiUlJOA WliUerdleost 1895 1896 AanRevangeD I October TUd vao Greenwich 9 06 9 40 7 58 7 59 8 06 8 18 8 88 8 48 1 44 U OTTERDAM 10 19 10 39 10 86 10 48 10 49 7 45 8 07 ï A A e eOUDA DEN BAAO Hage 5 11 7 20 7 48 8 80 9 38 9 46 lU lllliSS 18 15 1 86 8 44 8 58 3 43 4 16 6 17 6 08 7 58 S8 j Voorb 5 67 10 17 1 41 f 6 14 Z Zegw6 11 n 10 88 1 66 6 38 9 53 ZQV H 6 38 u nu K 10 48 3 06 u n 6 89 t lO Oü Oottda 6 88 7 50 8 18 9 9 56 10 1610 641 05 18 45 2 17 8 14 8 86 4 18 4 48 6 47 6 50 8 28 10 12 Stopt te Bleiawnk Kraiaweg ei Nootdorp Leidwheadam en Hekendorp ü T a E C H T 0 O D D i Utrecht 7 50 9 10 11 84 12 60 8 10 3 68 4 48 6 86 7 50 8 09 9 07 10 84 Woerden 8 11 10 8811 61 4 16 6 68 y 9 38 10 54 Uudewater 8 19 10 81 u 4 34 p w n 9 86 fioada 8 88 9 84 10 44 18 07 1 88 3 48 4 87 6 80 7 0 8 85 8 419 49 11 10 iouda 7 30 86 9 09 9 87 10 80 10 60 18 12 13 88 1 27 8 85 8 47 4 45 5 ï7 7 14 7 49 F 29 8 64 9 54 U v M 7 42 8 47 11 0 IMO n 4 BJ 8 01 10 06 Z Zeaw 7 58 8 58 U 18 18 49 6 08 8 18 10 16 vöorb 8 079 08 11 87 l Ol 6 80 8 86 10 87 Ha 8 13 9 18 7 10 07 10 48 11 88 18 48 1 06 1 57 4 06 4 17 5 86 5 67 7 44 8 81 9 9 88 10 88 11 46 fiOl DA UT RICHT iouiia 5 85 6 87 7 56 8 09 8 81 9 06 10 19 10 57 18 48 8 80 Üudew 6 50 6 64 JJl Woerde 5 69 7 08 8 12 lU 8 Utrecht M 8 f 8 28 8 41 f 9 87 10 5111 46 1 20 8 08 f Naar Amaterdam GOU A l HSTERDAM Gouda M 87 8 91 10 01 10 67 18 10 A iAr ttni cat 8 14 9 86 11 05 1 1 18 Stopt AM8TIRDA M O O U D A Amsterdam 3t 8 10 i 10 48 3 86 4 10 6 18 7 45 Oonda 7 38 9 04 10 14 I 13 18 8 80 5 30 7 46 49 Stoppen te Blaiav k Knisweg en Nootdorp lieidaakaDdaa aa UdEeadorp te Nootdorp Leidwhenda en Bleisw k Kniiaweg a fiakandorp Staten Qe eraal ie Ka icm Zitüng rao Vrüdig 7 Febrasri 1896 By de BegrootioK vau Waterstaat gaf de heer Nebbens Sterling zya iogeDotnenheid te kanoeD met bet roorDemen tot verbetering rao den waterweg van Dordrecht naar zen tnngR Broowftriharea De heer Vau Tieahoven betoogde uitroerlg dat het Btandpuot van den mioister in zake het onderhoud der xeeweriug in Noordliollaiid oohondbaar is ea de Staat wel degeiyk verplicbt is te Toorkömea een doorbraak der Noordzee waartegen aederï jnren teo koite van tonnen goode is gewaakt Hy bield vol dat 4e Regeeriiig niet het recht haeft den Staat te dwingen een waterschap te Tormen en dat hit itandpnot der Regeering strydt met de geschiedenii eo de wettelyke regelingea die den Slaat ook verptichten te onderhouden de door den Sta t aangelegde werken Speker wemebte dat de llegeegiog de noodige stapiieo zal doen om een regeling tot itand te bren gen Wil de miniater dit niet verklaren dan ton ipreker een motie moeten vooritclleu De heer Wertheim droog aan op meer promotie voor telegraphieten en op een wettelyke regeling der telephonie met ïerlagiog Tan tarief De heer Breeba irt wenachte by de wetswyzigin coöperatieve kaasfabrieken niet te onderwerpea aan het verbod van Zondagt arbeid De heer Bahaaen wees op het groote staatabelang van de verzorging der xo wfiring opdat de Zuiderzee niet volkenrechtelyk een gemeen eigendom worde zoodat Nedsrlaud daarop geen recht meer Kan uitoefenen De heer Van Niapeu tot Pannerden ontkende dat er voor de zeeweringen aan de Doordzeekaat een exceptioneel recht zou moeten gelden Da heer Beltman klaagt over den postdienst ten platten lande De heer Fokker bepleit bespoediging der werken te Vliasingeo en eener regeling fan de tetephoaie De min van Walerstaat zegt omtrent veriwheiden ponten overweging en onderzoek toe Omtrent de zeewering te Kallantaoog blijfi Ie min bg zjja opinie en weigert de eerste tappen te doen tot regeling De provincie Moord Bolland muet het initiatief nemen De heer van Tienhoven stelt nu een motie voor die naderhand zal worden behandeld De begrootiog van Waterstaat wordt zonder stemming aangenomen Daaroa ook zonder debat het Xe hoofdstuk Koloniën en de begrooÜDg voor Suriname Na eeoig debat over de motieSchimmelpeo iiiuck e i betreffende den NieuwMaltbuaiaan ben bond wordt deze itigetrokken en gaat lie Kamer op noes In een Duitseh provinciestadje moet onlangs het folgende zyo voorgevallen Een boer uit en ongeveer twee uor van het stadje verwgdard gehucht wilde o kind daar laten doo pen en begaf zich welgemoed op weg Het kind gehold in twee dekens droeg by op den iirra Toen hy onderweg by een kennis aanliep om dezen te vragen ala peter te willen optreden wilde dere alvorens aan zyn verzoek te voldoen het kind toch we eens eerit zien De boer sloeg de dekens op bet kind was weg Blijkbaar bad de zorgzame vader het terlnren Ulings ging hij met zyn vriend het pad op en jawel aan den voft van een hooge rota vond hy den nieuwen wereldburger die gttlokkig geen nadeel had ondervonden an zgns vaders verliea Da boer nam het kind p en bracht het nu werkelyk naar de kerk waar het gedoopt werd De rooio Rnaaiscbe krooojoweelen zullen bö gelegenheid der kroning van St naar Moskou worden overgebracht 8 40 8 47 8 54 9 01 9 10 ft7 ft 08 6 18 A 84 8 80 7 86 7 88 7 89 7 46 7 I fouda MoonUeoht NieuwerVwrk Capella Rotterdam 7 ftoUerdam 5 Oapelle 10 Hieuwerkerk 8 18 Uoorilreoht S 86 Qoud ï 8 Db kroon naar het voorbeeld dar Bjzbdtgotche gemaakt wordt op 1 1000 000 roebels geschat Zg besUat nit twee helften bet Oosten West Romeinsche rgk voorstellende waartuflïcheu op een beug l die op een paervormigen robgo bevestigd is zich een kruis bevicdt van vgf groote dinmaoten Dit prachtige stnk werd door Katbarina II oa hare troonbe tjjging hg den hofjawelier besteld Met uitzondenng vao den raböo bevat de kroon alleen iatnanten en vier envyftig paarleu Nog meer waarde heeft de scept r dien keiser Paal voor zgne kroning in 1797 liet maken Het prachtstuk ia laet den kostbaren diamant versierd die bekend ia onder den naam ao Orloff Deze steen moet met den bekenden Kohi noor der Ëngelscbe kroon de oogen vao den gouden leenw voor den troon van den grootmogol vao Delhi hebben gevormd Deze ateen ging ala een stuk glas ot een topaas van hnnd tot band totdat hij in tbezitkvam van een Armeoisch koopman die heiu met leveoAgevaar nanr St Peteraborg t rncbt en keizerin Katbarina aanbood De keizerin vond den toen nog rood n edelsteen te d ior en de koopman bracht zgn schat daar p naar Ainaterdaiu het middetpuot van dec diamanthandel Daar verkocht hg den Orioff voor 450 000 roebels aan graaf Alexel die hem liet sigpen en den Hteeii aan keizerin Kntbnrina schonk De Orloffc weegt l99 i karaat dus S Vis karaat meer dan de Kob i noorc Ook de Ryksappel ia voor de kroning van keizer Paul vervaardigd Bg is van goud door drie rgeo britlanten omgi ven in wier midden een amandel vormige diamant aan gebracht is Een band van edelgesteenten vormt een kam waarop epn groote saphir het uit diamanten bestaande kruis draagt Nsar men ons mededeelt is door deu minister van oorlog uitvoering gegeven aan zgu bg te begrooting aangekondigd voornemen om maatregelen te nemen tot veraterking van bet etal sergeanten bg de infanterie met bet oog op het encadreeren van de reserve bataljonü en van bet getal lergeiiDten en korporaals bg de vestingen de pautsnrtort artillerie Het koninklgk besluit van 27 Januari 1896 No 23 dat ook in de 3laat9courant van morgen wordt openbaar gemaakti bevat dn bepalingen waardoor beooftd wordt de bg sommige korpsen zoozeer geweo chte uitbreiding van bet miliUekad r te verkrggen De ingetgfdpQ bg de militie te land der lichting van 1896 die tot de regimenten der veating artillerie of tot het korpa pantserfortartillerie bebooron en tot milicien korporaal worden asngestetd krygen f 25 of twee maanden verlof zonder soldg naar keoze Bg het korpa genietroepen ontvangt de milicien korporaal f 25 en bg de overige korpsen als hg blgken geeft een broikhaar korporaal te z n twee maanden verlof zonder soldg De milicieuM korporaala zoowel van de lich ting van 1895 als van 1896 die bg het regiment grenadiers en jagers de andere regimenten der infanterie de regimenten der veitiog artillerie het korpa pantaerfort artitlerie of het korpa genietroepen tot onderofficier worden bevorderd hebben daardoor aanspraak op een premie van f 75 Bg de overige korpsen hebben zg aanspraak op twee maanden verlof met behoud van aoldg Verder zullen voortaan alle miliciens onderofficieren van ouderofficiers kleeding worden voorzien en ook voor zooveel betreft de vergoeding voor eerate uitrusting en de degttIgkacbe toelage op de uitrusting en reserve rekening met de vrgwillig dienende onderofficieren getgk word0 gesteld In de Fransche gemeente Maulévrier bg Anger is een ernstig ongeluk gebeurd De kerk van het plaatsje dreigde reeds geruimeo tijd in te storten en voor da hoog noodïge herstellingen wss geen geld genoeg VVel was men daarmede begonnen maar toen het werk op de helft gereed was moest bet wegens geldgebrek worden geslaakt 10 64 11 01 11 08 11 15 11 84 8 85 10 17 12 25 18 32 11 89 18 46 18 65 18 88 10 18 9 61 7 47 8 17 4 16 4 47 5 67 6 5S 8 81 10 16 p 7 10 ï 10 89 8 84 5 06 6 17 7 18 S 4S lO ST 1 60 4 48 6 89 6 86 f 9 04 f 6 58 8 48 10 16 11 80 S Sl 4 85 4 47 6 Zondagmorgen tgdtns de mis storte plotseling onder een hevig gekraak het dak iii In wili1 vlucht drongen de geloovigen naxr Af uitgangen waarbg een vgftigtal licht gekvvi tst werden Toen de kalmte een weinig was temggektierd ging men aan het opruimen van het puin waaronder vier dooden en vgf zwaar gewonden werden gevonden De joititie heelt een onderzoek ingesteld naar de oorzaak der ramp Bet liet zich aansieD dat de Dojtache margarmefabrikauteD niet bgater ingenomen zonden zgo met de voorstellen der RgksiUgcommtssie oor de margarïnewet Die uit de buurt van Kleef de grootste in Dait cb laud meenen dat de Rgksdagcomn issie huu bestaan bedreigt In een groote door personen van slU standen bezochte meeting is een resolutie aangenomen waarin geprotesteerd wordt tegen de besluiten deznr cnmmisaje in t bgzonder tegen het verbod om de margarine te klenren en tegen de bepaling dat de gebruikte olie moet on tkleurd worden Deze maatregflen zouden de margarine tabrikantfu verniettgpo en daarmede groot nadeel toebrengen aan de industrie van de Krfis Kleef Uit de gevaigenis te Breda nerd dezer datfen dagen een 50jarige man ontslagen die 21 jaren van zgn levf a achter slot ou grendel heeft gezeten Het einde d r vrggezellenbelastiug Het origineele wetsvoorstel van 24 afgevaardi t den tot in oering eeiier belaaling op de Servische vrijgezellen is in t water gevallen Het wetgevend comité bestoet na een koite beraadslaging het plenum der Skapncbtina aan de orde van den dag te stellen toen ds voorstellers bemerkende dat een pikant debat te waeh ten stond verklaarden dat zg bet voorste introkken om het om te werken £ en Spreker meende dat men in een land waa de koning zelf nog vrggezel is de celibatairs niet tot een belastbaar artikel noest maken Mevr S te Utrecht kwam dezer dagen tol da ontdekking dat aan bsar garderobe verschillende kleedinifstnkken waaronder twee bgna nog nieuwe costumes ontbrakeb Al dadolgk viel de verdenking op hare vropgere dienstbode die kort geleden door baar wai outslageu omdat men haar op kleinere oneerIgkbeden bad betrapt Dat men zich ook na ni t had vergist bleek weldra toen de politie ten huize der verdachte een onderzoek instelde en daarbg de vermiste kleediog voor d u dag kwam Bg bet verder onderzoek kwam oog aan bet licht dat het ruim IS jarig dienatmeinje zich door zuobt naar mooie kleeren en ieraden reeda meer tot daden als waaraan zg zich thaus beeft schuldig gemaakt heell laten verleiden Na door de politie te zgn gerrresteerd legde zg een i volUdige bekentenis at Het Fransche tgdschrift Co3mosc ontleenteeu hujpmiddellje aan de Hollandsche hengelaars die de vissohea lokken door een flaschva i Wit glas half met water en met wormengevuld bg den haak in het vichwater neer telaten IJg den landbouwer W Van Leouwen te Hoogmude zgn O koeien in deu loop van weiqige Jagen gestorven ESlecbts een paar nreu boo steun ééü balven dag waren de beesten zjek zoodat men vermoedt dat liet miltvuur van dukwaadste soort is In tegenwoordi f heid anden burgemeester van Woobrugge isdese wjeekeen rund verbrand I 4 50 4 57 5 04 6 11 6 80 1 48 1 58 1 5 3 06 8 18 6 48 8 60 7 80 I 3 10 8 50 6 O 11 D i n 60 4 08 18 80 D EN Ëergister in door de Regentes weer een danspartg gegeven Ër waren een 125 tal genoodigden meerendeels dames en heeran der hofhouding Het bal had plaats in de kleine danszaal en begon om 9 uur H M bleef tot bg 2 uur zg droeg een amarantbkteorig toilet bare zuster was in t wit satjjn Om bair ó was de partg afgeloopen Voeder bet vee nooit tgdens h t melken Slechts weinige meoschen kunnen twee diagen tegelgk doeo Verg dat dus ook niet van een koe £ en koe dia tegelgk gemolken en gevoederd wordt zat naar melk uooit ten voUe laten schieten Als cao bewgs van Iroawe plichtivarTulling dieoe dat Lanrens Oera hoveniersknecht bg de gebroeders Van Voren te Schiedam dezer ilagen den dag herdacht waarop hg vóór GO jaar bg zgns patrooos grootvader iu dienst trad Oers is ruim 75 jaren oud en verricht zijne werkzaamheden even vlug als zgae jongere kameraden Te Kotterdam is weer eens een kind van 2V2 jaar dat doot de moeder alleea waa gelaleu in een knip met beet water gevallen en aan de bekomen brandwonden overleden Nadat Van Ëmmenes zich had verwgderd ia de redactie van de Voorwaarts in bandengekomen van Baylé Ook deze za die taakuüerleggen omdat zgne partijgenooten hem indeu ban hebhen gedaan wegena onzedetgkedaden Of het blad ia worden voortgezetmoet nog bigkep A C Op betrekkelyk nog jeugdigen leeftgd ia te s Gravenba j e overleden de beer Ë C F De Lannoj consul van Uumenië te Scheveningeo Dagelgks komen te s Ilertogenboscb nog gevallen van pokziekte voor tn van tgd tot tgd komt het uit dat er nog steeds gevallen worden verzwegen Dezer dagen moest een Igk worden geschouwd de geneeabeer verscheen jU vond in hetzelfde buis een pokigder Hoe weinig aandacht een dienstbode vaak aan de aan hare zorg toevertrouwde kinderen kan wgden is weder te Wiidervank gebleken Ëen 2jarig kind van den landbouwer D dat onder de hoede der dienstbode stond werd plotseling ongeitteld Nader onderzoek bracht aan het lioht dat de kleiqe een naald iu de keel had Later kwamen lauga deu natunrIgkeu weg nog drie spelden en eenige spgkertjet te voorscbgo De meid weui weggezunden UuUeulaDdsch Overzicht Ds algeiiieeae besehoQwiugen over het Borgertijk Welhoek zgo door dun Duitschen Rgkidag afgehandeld Aan de debatten hadden twee regeeringscommissariasen een groot aandeel dr Pianck die een uitvoerige en flinke rede bield ten gunste van het ontwerp en gisteren prof Sobm wien men erwgt als jnridisch deskundige die de regeering bg de regeeriog hg de verdediging van het ontwerp moest ter zgde staan wel wat buiten zgn rol te zgn gegaan wat nogal heftige redevoeringen van Stad tb age n eu een ander eociaal democraat ten gevolgde had Helaugrgk waren ooral de verklaringen vau den conservatieven leider Mantfuffel een tegenstander van het burgerlgk huwelijk die met vele zgtier partggenooteo zon stemmen tegen het opnemen vtin het verplichte burgerlgk huvrelijk io het wetboek maar zooala bg uitdrokkelijk verklaarde oiel tegen het gebeele ontwerp en de rede van den centrumsafgevaardisde Spahn waaruit daidelijk bleek dat meu Rintelen s principieele verklaring niet als eeu oorlogsverklaring van hei centrum be behoeft op to vatten 9 67 10 04 10 11 10 18 10 27 8 Ü6 9 08 5 81 8 62 4 80 9 10 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 9 48 9 53 y 58 4 40 O U D A 9 45 11 10 Het aannemen van het tweede deel vao het voorstel BucbkaSchröder was niet zonder gewicht daar er nu kans bestaat dat het weta ontwerp vrg vlug afgedaan zal kunnen worden Tegen stemde het centrum de Polen de sociaal democraten eu eeoige autisemieten was do Ugksdag voltallig geweest dan zon dat het pkenen ongeveer 170 tegenstemmers op ten naattec bg 400 leden Overigers wordt nu alge meen erkend dat de kansen voor het ontwerp reer gunstig staan eu zelft de KÖIulache Ztg op de binderpa eu wgzend die de verdere bebaudeting nog zal oplflveren trooet zich met de overweging dat hinderpalen er sgn om overwoanen te worden Maar de Rgksdag was niet voltallig daar ontbrak reel aan Eu met verontwaardiging en ergenia wordt door meer dan een blad geconstateerd dat de leden wel tgd kunnen inden om 0 1 dn parlementaire soiree an prins HohsDlohe te gaan die druk bezocht was Woeasdiwavood maar dat ze op de banken vanden figksdag don gezaaid tijn Is het mogelijk vraagt de Vossische dat 25 jaar na de vestiging van het Rijk de volksvertegenwoordigers onverï cbillig zgo geworden voor een groot nationaal werk Het is een publiek schandaal c Het bericht dat de Czaar zich by d n overgang van prins Borifi van Tirnova zal doen vertegenwoordigen wordt bevestigd Generaal Golenistcheff Kntnsoff ia naar Sofia vertrokkeo om aan vorst Ferdiband het antwoord eau den Czaar over te brengen eu de plechtigheid als diens vertegenwoordiger bg te wonen Bovendien zullen de diplomatieke betrekkingen tutaehen Rusland eu Balgarge worden hertteld Dat ia de eerste stap op den weg tot erkenning De beer Taebarikoff thans geznntschapsraad te Berign zal tot diplomatiek agent te Sofia worden benoemd Do Balgaarache pers tracht door overdreven lofoitingen over het patriottisch gedrag van den vorste dien smart over de ongenoegens die daarvan het gevolg zgn te verzoeten Maar buiten Balgarge vindt hg zelfs geen De Daily News verneemt nit Rome dat vorstin Maria LoQii a van Balgarge den paus beeft verzocht haar huwelitk met den vorat te ombinden De pans heeft haar echter dien stap afgeraden De Voce della Varita bet orffaan van het Vaticaan gaat in een attikel dat deu titfl Ferdinand de Afvalligec draagt den vorst fel te Igf Het blad zegt dat zgu onmondige zoon de genade niet ksn verliezen die d katholieke doop hom heeft geschonken maar de vader ia door zgn besluit uit de alleen zaligmakende kerk getreden en kan slechts vergeving krggon door boete en berouw c de officieele London Gazette behelst aeo telegram van Cbamberlaïu aan sir Hercules itobiosoi den boogen commissaris vau ZuidAfrika dd 4 Februari Het telegram gaat de geschiedenis van Transvaal sedert 1881 na en zegt dnt voor da ontdekking der goudvelden de staatsinkomsten nauwelgks voldoeode waren om io de eerste behoeften te voorzien Oe mgnindostria kwam en viel bgna geheel in handen van uillanders Iu andere landen met eene t rke immigrnlie Rebben de ragaeringen vrgzinnige bepalingen voor de naturalisatie gemaakt Ohamberlaia betreurt dat in Transvaal de oitlandera nooi hopen kunnen de volle burgerscbapsiechten te verkrijgen De wet geeft het gaheele be tunr van zaken eu het recht om belastingen op te eggen aan eene afnemende minderheid die zich bgna oitalnitend mat den landbouw bezig houdt terwgl de meerderheid die de inkomsten deed stggen hu £ 75 000 tot £ 2 000 000 geen aandeel heeft aan bet bestuur van zaken n er niet in geslaagd is het minste herstel Tan hare geweldige grieven te krggen De uitlanders hebben wel dikngU van hooggeplaatste personen beloften ontvangen maar die beloften zgo nooit nagekomen Vertoogen werden met baleedigiogen begroet Alles toonde dat de meerderheid der uitlander dn grenzen van de conatitntioneele actie niet nltdo oferscbrgden De Engelsche regeering vond geeo aanleiding tnwchenbeide ie komen hetgeen bovendien eene vreedzame oplosRÏng had kunnen verbioderen Noch de Eogeliohe noch de Kaapsche regaering wist tot op hst latitste oogenbliV ieti van dan inra van Jameson De samentrekking van politie der Chhrtered Company wekte gaen achterdocht omdat daartoe machliging waa gegeven ten einde de overdracht van Betsjoeanaland aan de Chartered Company te bewerkstelligen Ook de Transvaalache rogeering waa overrompeld Den 29q December merkte men Chamberlain op dat de politie der Chartered Company gebrnikt kon wazen om het in Johannesburg tot eene crisie te leiden Chamberlain telegrafeerde toen dadelgk naar Robinson met a t Rhodes er op t wgzen wat de gevolgen konden sgn maar liet was te laai Jameson was de grens al over Het telegram lomt daarna op welke pogingan gedaan zgn o Jameion te doen terogkeeran Na Jameson s nederlaag legde Cbamborlaiu aan preaideot Kruger uit dat de Ëogelicbe regeering de soldaten an Jameson niet straffen kon en dat de leiders alleen langs den gewonen weg of voor den gev onen rechter varvolgd konden worden Desondanks besloot Eroger alle gavaageneD aan Engeland nit te laveren Chamberlain bondt er aan vost dat de boitenlandsehe betrekkfogen van Transvaal aan het toezicht van Engeland onderworpen bigven Ook gelooft hg niet dat er eene mogendheid is die Ëngeland i rechten in deze zou willen betwisten rechten die de ref eering voornemeni is tea volle te handhaven Engeland is bovendien gerechtigd vriendaehappelgke raadgevingen in de binnenlandache aangelegenheden aan to bieden aangezien de meerderheid van de immigranten Eogelscbsn zgo Chamberlain hoopt dat ook de conservatieve burgers nu inzien dat bet wezenigk belang jvan het land de aanneming eiscbt voorstellen die de billpke redenen van het misnoegen dar uitlanders zullen wegnemen e Eogelsebe regeeriug heeft met zorg overwogen of bet uiet mogelijk war de weoscbeu der uitlanders aan den Rand te bevredigen zonder de algemeeue belangen van Transvaal te schaden Chamberlain geeft on Kruger io bedeuking om aao den Rand een gewgzigd plaatselgk zelfabestuur te gnven met wetgeveude macht over zuiver plaatselgke aangolegeohedeo behoudens het recht Tan veto van den Uitvoerenden Raad Ouder die wetgevende macht zoii b v begrepen zgn het recht om belastingen op te leggen en te innen met vaststelling van een jaarlgkseb quotum aan de regecriufj Verder zou de Rand zgn eigen hooggereehtahol krggen Ëindatgk uoodigt Chamberlain Kroger uit over deze quaestiea in Engeland ts komen spreken KanKruger niet komen dan noodigt Chamberlain Robinson aitdeunderbaudelingen tn voeren Over Transvaal nog een paar telegrammen nit Pretoria Zoo wordt er van den 6den geseind De instructie iu de zaak van het Hervor mingscomité te Johaooeeburg is heden begonnen voor het gerechtshof te Pretoria Benige ofBcieele gntuigeu legden verklaringen af over den toestand tgdens het HervorraiDgacoraité de stad in beheert wilde nemen Een later telegram hield het volgende in Bg bet proces tegen de leiders der Uittanders bewaging die terecht staan wegens aansporing tot rebellie en hoogverraad legde de mgocommissaris te Jobanuesburg de verklaring af dat het leven en da eigendommen der inwonera aldaar nooit in gevaar zgn ge pest Er bestoud daarom geen enkele reden voor de inwoners om rich teo strgde nit te rusttiD De directeur der Standard bank aeide dat 70 000 pd st was gedeponeerd ten behoeve van het zoogenaamde bevrgdingsfonds De landdrost legde brieven over waarin een opgave werd gedaan van de wapenen eu de ammunitie die door het Hervormingscomité waren uitgeleverd De directeur der Argus printing comp ver telde dat hg van genoemd comité de kopg bad ontvangen eener proclamatie waarin werd gezegd dat de aanstelling eener voorloopige regeeriug noodig was daar men Jomaaon verwachtte en er wellicht ongeregeldheden zouden voorkomen Dezti proclamatie was wel ge et maar niet gedrukt Eindelgk wordt nog gemeld dat tot de ontwerpen die door de Transvaalache regeering zgn opgesteld tot hervorming van deu politiekeo toestand o a een behoort waarbg te Johannesburg een gemeenteraad wordt gevestigd met een burffemeester terwgl de inwoners volledig plaatselgk besltiur krggen Püsterllen en Telegraphle Aan ateekende stukken en brieven met aan even waarde geen doosjes bela t met een verrekenbedrag van ten hoogste 360 kroonen zgn te rekenen van 6 Februari a s toegelaten io het verkeer met Zweden Het maximum van het verrekenbedrag voor zendingen bestemd voor Nederlnod is eveokts in bet verkeer met de overige landen die zendingen met verrekeaing toelaten bepaald op f 250 Voor de aanwgzing van bet verrekenbedrag wordt in Zweden de Zweadsehe taal gebezigd zoodat voor zooveel noodig is te raadplegen de lijst van de spelling der Zweedsche getallen van 1 tot eo met 500 voorkomende in oo 1085 der Verzameling Voor zooveel de landeki die zendingen met verrekening toelaten mede zgn toegetreden tot da overeenkomst voor de invordering van gelden op qoitantiën en handelspapier zgn voor de herleiding van het ingevorderde bedrag toe te passen de tabellen vaUi herleiding voor deu dienst der qoitantiën Benoemd 1 Febr Tot brieveogaarder te Peize H J van der Scheer 16 Febr Tot directeur tan het post en te tegraafkantoor te Zetten de commiei der poatergen 2de klasse H W Hegman ir tot commiea der postergen 4de kla ie de lurnamerair J H van der Pant te Nijmegen zal rang nemen na dep commies 4de kla se J M Henning 1 April Tot brieven gaarder te Nederborst den Berg M G Roakena Verplaatst 6 Jan De commies der telegraphie lite klanfie P Nienweahuicen Fz van bet hoofdtele graofkantoor nsar het bgbantoor aan dn Veerkade a Rotterdam de vroowelgke klerk der poatergen ea tele graphie 2d6 klasse P H S Srngt van bat hoofdtelegraafkantoor naar het bgkantoor aan de Veerkade te Rotterdam en de telografist A den Haan van de Veerkade naar het hoofd telegraaf kantoor 16 Febr De vrouwelgke klerk de tergen en telegraphie 2de klasse P Happel Amsterdam telegraafkantoor naar Driebe goiEervol ontslagen 1 Apr De brievengaarder te Nederhorat den Berg F Haierman Goedkoopste Adre mm EN lINNBNeOED A van os Ai March TailUear Kle wei E 73 GOUDA iteiirs vaik Ainslerdam Torkra alotkrs 3 10 l l lü 80 84V 8 84 S t 7V HS l 104 57 V 80 2l l ïl lit ÏS 1 100 98 60 730 674 lO 66 100 80 1 71 71 1 1 100 U6V 88 V 99 73 37 IlSV 96 97V 1941 1801 lOS 49 4 V sa 151 99 82 9S l 7 77 lOi 10 98 103 184 IS 18 IO 47 103f 48 12 A 1 108 83 lOi 101 89 607 51 IS 18 319 185 l08 1081 8 108 103 IOSVb U S 118 126 166 34 114 7 FEBRUARI r EDïttLAND Cert Ned W S i a dito dito dito 3 diio dito dito S i HoNQAR OW Goudl 1881 88 4 iTALïE Inaohryving 1862 81 5 tJoaTSNa Obl in papier 1868 B i dito ia zilver Isflö 5 PoaTüOiL OMig met coupon y dito ticket S tuauNU Ubt Bianenl 1894 4 dito GocoDs L880 4 dito bij Roths lSSö 4 ditobijHopel83yfl0 4 lUtoinRoud leen 1888 dito dito dito 1884 i Spanjb P rpet bcIiuUI 1881 4 TcaKKiJ Gepr Couv leen 1890 4 Gec loüDÏng eerie D Gec leoiiioK sertë C ZuibApa llïp V obl 1892 6 VIbxico OI Huit Scb 18 0 6 Venzzukli Obl 4 oubep 1881 VusiEauAir ObU atiou lUVS 3 aoTTBRDAM Stod lee 1894 Bo N Afr llncileUv aaiid Arendsb Ïab Mij Certifiratün Uoii Maatechappij dito Arnh Hypothookb paüdbr 4 Cult Mij der Vorstoul aand s ör Hypolboekb paudbr 8 i ïfedorlandeehe bank aaod od Haodelmaa b dito N VV l ao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheokb paudbr 3 ITtr Hypotheokb dito S OoatSKa Oost HonK bank and R aL Hypotheekbank pandb 4 Hsxw L G Pr Liea oort 6 S Bu Holl IJ Spoorw My aand Mij tot Expl V St Spw aand Nat lad SpoorweKm aand Ned Zuid Zuid Ital Spwiny A H obl S POLBN Warschau Weouün aand 4 RoBL Gr Riwa Spw Mij obl 4 Baltlaohe dilo aand Fastowa dito aand IwauKl oukbr dito a ad 5 Kurik Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oldig 4 A MEBiKA C nt Pac 9p Mij obl R Ohio k North W pr O v aand dito dito Win St Poter obl 7 Denver Ie Rio Gr Spm oert v a Ülinoii Oeotral obl in goud 4 Louisv NanhviUiiCurt v aand Mexico N 9pw Mij lehvp o 8 Miss Kanaoa v 4 pet prof aand N York Ontario Wost aand dito Pc iins Ohio oWig 6 Ornpon Oalif Ie byp in Roud 6 St Paul Minn Manit obl 7 L u Pac Hiiofdlijn oblijr fi dito dito liinn Col Ie byp O 6 ïANAiii Can South Cert v aand Vbn C Rallw Nuv Io h d c O Amstflrd Omnibus Mij aand Kutterd Tramwe Mnata aand N BD Stad AmBtonlnm aand 8 Stad Eoltordam annd Z ilELOiB Stad Antworpönl 87 2 Stad UruBSot 1886 3 HoNO Theiai Regullr OoaHllBch 4 OoaTKNR Staatsloeninfc 1880 6 K K Ooet B Cr 1880 1 iPAWB Sud Madrid 8 1888 Nfpi Ver H ï Hyp pobl tert INGEZONDEN Naar aanleiding van de leziug welke Dias dagavond 4 Febr 1 1 gehouden is door Mevr Flothuis v Dommelen over het onderwerp de Vrouw en de Diankbestrgding hebben eenige vroawen het plan opgevat tot oprichting eener vrouwenvereeniging Dia vrouwen welke tot dit doel willen raedewerkeo worden verzocht zoo spoedig mogelgk hun kaartje in te zenden bg de uitgevers van dit blad Eenige Vroawen 8edert de laatste opgare oogootvaogeo voor de werkverseoaffiog Van v d G f 2 50 en van mevr N f 1 Lgst van personen die in de werkvericbaffiog sgn d itukkdoon 1 matMlur 2 kooplieden 1 la looier l viascber 1 tuiDmaQ 5 opperliedeo en 4 loaae werklieden Heereo werkgofer knncea inlicütiogen terKry a uo het geboav Baanatrist DE COMMISSIE Burgerlijken Btand GEBOREN 7 Febr Adriaea oaders J L tlortaoslas eu J deu Oadoo Panl Daniil Willem oaderi W den Hoed on F E Verpoortn OVEKLhDEN 5 Febr J Vererbot 5 m A C Tan Spingeleo wed J C Tan der Bruggen 73 j 6 C M n Warkhoo en 7 w P Tan der Laan 2 i j P Tan Scbaik 9 m ONDERTROUWD 7 Febr T de Brnin 2G j en C Vernoef 22 j C J Tan Hof wegen 37 en M Tan deu B ra 34 j ADVMRTEWTI3BN ♦ Voor de Tele bewgzen van belangstelling bij le geboorte Tan onzen Zoon onder Tontlen betuigen wy onzen bartelyken dank A STEENSMA L C M STEENSMA IJsSIUTIJ ORKEhTVEREENIGINÜ E cri= i3 oiTi tf C Ot DJ Beschermhoer de WelEd achtb Heer R L MAaXENS Burgemeester der gemeente Gonda Directeur de Heer J H B SPAANDEBMAN EERSTE ÜITTOEIIINS vooi Ie Leden IN UET VEREEN1UING8J4AB 1890 or Donderdag 13 Februari 1896 s avonds half acht uur in de ml i Kunstmin derkieleihlblieDoejiei te O II D A Solisten de Heer 0 van obb WANT Gouda Viool de Heer A H BEUSÏSKAMP rJourfa Piano U H KuQBtl Leden hebben toegang met 2 Dames Introductie voor Dames en Vreemdelingen 0 0 per persoon Op den avond der Uitvoering zal voor hen die wenechen toe te treden als Knostlieveud Lid en de l itvoering nog willen bywonen aan het bureau gelegenheid bestaan zich als zoodanig te laten inachryven Leerhngeu der Bted Muziekschool hebben toegang tegen betaling van 0 25 per perioon SocJQto it Ons Genoegen Zondag 9 Februari BUITElEWOl TOOlELYOOKSTËlLlüfi IO r G UA lTi i Biyspel iu 3 bedreven voor af Een hxi die Io veel gekoesterd wordt Blgspel in één bedr t Aanvang 8 uur Bespreking ala gewoonlijk Leden f 0 6U ËNTRËE let Leden f 1 TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 172 Gouda SPREEKUREN van 10 tot 12 en vau l tot 3 aar £ oudags ui ezonderd DONDERDAGS van 8 tot 12 en 1 tot 3 nar tT ki lr Htl befte ontchadelrkate to ga makkelylcete poeUmlddel voor Heem en vooral dames en KlnderBchocnwerk il de Appretuur van C M MUIIer L C Berllii 8euth Str 14 Menlettvfoed MOOv op naam en fabrleltsmerk Virkryikiir ly Hiirin WlnkelUn In tthoanwirk falaiitfrlMi rvM Ml ni S it rw1 DiyBt by W tirritHiMa ArnhM