Goudsche Courant, dinsdag 11 februari 1896

No 887 Dinsdag 11 Februari 1896 34ste Jaargang fiOMCHE COIRAfT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Waf L tawiSrag l m Jioht SjS AnterPawIxpeller Wit i i ll l w BJwt pn ëül faterlaiHlxpiillef jy Aifcerf aiii Expeller Pi a M OMt 75 gut m fl i6 de Sasoli Voorkaiulen in ia mcMta Apcthe n en by F Ad Hichtw ii Oo t gotlwdlin T Gond bjj A WOLFF Murk A U4b en DE LAAT en VAN 0N apotiieker Markt Openbare Verkooping Ti HIÜZËN BN ERVEN XE C3 O CJ ID A op MAANDAG den 17en FEBRUARI 1896 des Toormiddags te elf ure in het Koffiehuis Di RoHi iN ran den Heer KAHLË aan den Kattensingel aldaar ten overstaan ran den te HaaHrechl resideerenden Notaris J KOEMAN te weten No 1 Een aangenaam gelegen goed onderbonden HEEKEINHUIS Mrf D Oi fHften Tuin MUI de Gouwe wyk C No I kadaster Sectie B No 1400 groot 5 aren 56 ceotiareQ Het Huis van waterleiding en vel gemakken voorzien bevat 9 kamera meidenkamer keuken met bykeuken kelder enz Verhuurd aan den Beer J A P MONTIJN tot den len November 1896 voor ƒ 500 per jaar met recht op vyf jaar optie No 2 Een aangenaam gelegen goed onderhonden Woonhuis Erf n Tuin aan de Gouwe wgk C No 34 met een bei plaats daarachter en vrye gang of poort uitkomende Achter de Visohtnarkt kadaster Sectie B No 1846 gedeeltelijk groot voor het geheel 3 aren 19 centiaren Het Huis van gas en waterleiding en vele gemakken voorzien bevat 4 kamers 7 older met meidenkamer keuken en kelder No 3 Een PAKaurSfMRFetyTVlN met Kantoortje en Bovenwoning aan de Qouwe wgk Ü No 35 kadaster Sectie B No 1846 gedeeltelyk groot voor het geheel 3 aren 19 centiaren De perceeien No 2 en 3 zgn te aanvaarden den len MËI 1896 Zg zyn thons tot een woning ïugAricht en worden eerst afzonderlek en daarna ▼ ereenigd geveild en afgeslagen en z iD door de gunstige ligging aan de Groote Vaart zeer geschikt tot uitoefening van alle be No 4 Een goed onderhouden aangenftam gelegen HEEHENHUIS Mrf en Orooten Tuin aan de Tnrtmarkt wgk H No 240 kadaster Sectie B Nos 1033 en 1034 groot 4 aren 14 centiaren Het Huis is voorzien van waterleiding en vele gemakken en bevat 4 kamers keuken en kelder ïe aanvaarden bjj do betaling der koop No 5 Een goed onderbonden gnnstig gelegen WINKELHUIS en ERF in den Korten öroenendaal wyk I No 192 kadaster Sectie B No 1864 groot 47 centiaren uitkomende aan het water vau Acht er de Vischmarkt Het Huis voorzien van gaa en waterIttding bevat behalve de winkel 4 kamers k keu grooten kelder en zolder Te aanvaarden by de betaling der koop penningen fto iHri Sriolp ra lriitr van K Drinkman fr ZoeN Ken WInkelhuls en Erf met Bovenwoning voorzien van vt aterleiding aan de K ui perst raat wyk K No 217 met werkplaats en vrije poort of gang naar de Korte Kaam kadaster Sertie L No 326 jjroot 63 centiarefi No 7 Ef H UU IS en Etil aau de Vrouwest eg wijk H So 194 kadaster Sectie H No 435 groot 21 centiaren Te aanvaarden by de betaling der koop penningen No 8 tot 15 Acht ARBEIDERS WONINGEN naast elkander gelegen in het Paradijs aan de Vogelenzang wijk M No 41 tot en met 48 kadaster t ectie C No 1932 1933 1975 1991 tot en met 1990 te zamen groot 3 aren 77 centiarenDe perceelen No 8 tot 15 worden eerst afzonderlyk en daarna vereenigd geveild en afgeslagen Betaaldag der kooppenningen 26 Maart 1896 Dj perceelen zyn te beiichligen de laatste drie werkdagen vóór den dag der veiling de perceelen 1 2 en 3 na vooraf belet gevraagd te hebben van 2 tot 4 uur de overige perceelen van 10 tot 4 uur en allen op den verkoopdag van 10 tot U uur Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd en zyn ook te bekomen wat perceel 1 betreft ten kantore van Notaris A 0 van WIJNGAARDEN te Rotterdam en van al de perceelen ten kantore van Notaris FORTÜ UN DROÜGLEEVER te Gouda Terug te bekomen tegen Advertentiekosten EEN 2WAUT HONDJE Te bevragen aan het Bureau ran dit Blad Openbare Vrijwillige Verkooplng VAK mw TE mi r De Notaria H GROENENDAAL Ktg r Qouda is voornemens op MAANDAG 10 PEBRÜABI 1896 dea voormiddags 11 uur in bet Hotel dk Pauiv aan de Markt te Gouda in het openbaar te reilen en te verkoopen 1 Een goed onderbonden ff VIS voorzienvan waterleiding metEKF en grooten TUINaan den Kattensingel Wyk Q No 141 groot 3 Aren 35 Centiaren Het Hnia bevat beneden 1 2 Kamers en Suite Alkoof Tuinkamer en Keuken en boven Voorkamer Tusscbenkamer Achterkamer ert Zolder en is voorzien van velerlei geriefeiykheden 2 Een HÜIS voorKien van waterleidingen ERF aan de Zuidz de van de Doelesteeg Wjjk L No 241 Verhuurd aan A J VERSCHUT voor ƒ 1 75 per week 3 Een ffVIS en ERF met open gronden SCHUURTJE aaïi de Smalle Zijde vande Karnemelkssloot Wjjk It No 371 Verhuurd aan A va BA ALEN voor 1 60 per week 47 Vter ttVIXES en ERVEN in de Zak wyk L Noa 202 263 264 en 26b Verhuurd per week No 262 voor 1 en de overige nommers ieder voor ƒ 0 90 Te bezichtigen Het pand sub 1 op WOENSDAG en DONDERDAG 5 en 6 FEBRUARI van 10 1 nur en de overige perceelen de drie werkdagen vóór den verkoopdag van 9 1 uur en op dien dag van 9 11 uur Aanvaarding bg de betaling der kooppeningeu op 15 MAART 1890 Nadere informatlën geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Oowta Bal ifËasqué Specialiteit in al de Nieuwste Soorten van KAEAKTER MASKERS in Fluweel IJzer Satjjn en Gaas alle zeer luchtig Verder alle Soorten van PLUWEEL en SATIJN voor COSTUMES voor 30 cent per el Kousen in kleuren b j l S REISER Korte TIendew Vanaf Iftaandag 10 Februari Voorjaars Uilverkoop Ê A HET EN LAARZE iMAGAZIJN KOBTE GSnmiT TimAAT an eon groote massa HEEREN DAMES EN KINDER SCHOENWERK ALLES HANDWERK IV Zie UITSTALLING HEEL LAGE PRIJZEN uit de FABRIEK van fBlEDB HEHDBR Abx SoUngen Steeds voorhanden in Groote Keuze en billijke Prijzen zoowel Tafel Dessert Voorsnijmes en Vorken in GEWONE on FIJNE SOORTEN alsmede alle soorten Scharen Zakmessen Snoeimeften ënz BIJ Th SCHMIDT voorheen V ed BOELSUMS AMERSFOORT AMERSFOORT AMERSFOORTSCHE MACHINALE A MER3FOORTSCHE MACHINALB STOOM BROOD EN BESGHÜITFABRIEK Htoom Automatische WfilneH Meel abriek PIJD gebuild Melk Tarwebrood vao de tijüste soorten tarwe alleeo met zuivere I I oiittfnoroomde beate melk vermengd rainatena drie daReii malpcft blyïeiicla is vorkryg iiaar in pahvorm geknipt panvoriD vloerïorui hardvorm geknlptvorm plaatvorm Engelsche vorm Duitsohe vorm en Qallenvorm in stuks an 6 ot 9 ct en 12 cC vloervorm ook van 18 ot en 34 et Als boveu maar in Extra fljn geknipt vorm tot 7 10 en 14 ct per stak Prima Wittebrood is puik wiltebrooii van liesto grondatoli en epeeiaai ooncurJ roerend tegen zoogenaamd melkbrood van andoren alleen verkrijgbaar iu pan vorm gemerkt door 2 keepen in elk eiqde van den rug a ct I Til ot en 10 ot FranSOhe Stokken van speeianl geacbikte beste tarwe 6 Ct 9 Ct en 12 Ct Fijn gebu É Water Tarwebrood blijft steeds smakelijk door pmke bloem IS I alleen verkrijgbaar in plaaivorm gemerkt met eene snede over I den rug m tuki an iVt ot av ct 10 et 15 ot en 20 et Ringbrood specialiteit van ons is omgoven door ringen waardoor de anoden ronile beschuiten gelijken als melkbrood 8 ot en als waterbrood 7 ot Oewoon Blankbrood is minder wit maar vaster en van dezelfde puike soorten larive vervaardigd waardoor hot een eer voedzaatti en goedkoop smikelijk brood is verkrijgbaar m stuks van 8 Ot 12 Ct 16 Ct 20 Ct CU 24 Ct Wij gebruiken alleen cbemiSOll aulver ZOut ïonitur achadelijke uuren en gegarandeerd zuivere onvermengde gist welke dikwijls met aardappelmeel en gips vermengd wordt terwijl lle grondstoffen steeds in OUB eigen laboratorium naar huiinn zuiverheid en voedingswaarde onderzocht worden zoodot wij zeker zijn steeds het beste te verwerken J l e dóputhouders zijn kenb iar aan dépotborden en wagens met de fabriekatitels en l W H MKUKSINIi als opschrift V ior OOUU V een dé othoiider goiraagd franoo vrnoiiten flinke provisie STOOM BROOD EN BESGHÜITFABRIEK Htoom Automatische WfilneH Meel abriek PiJD gebuild Melk Tarwebrood van de tljnste soorten tarwe alleeo met zuivere I onafgoroomde beate melk vermengd minstens drie dagen malsch blyvende is verkrijgbaar in pahvorm geknipt panvorra vloervorm hardvorm gekniptvorm plaatvorm Engelsche vorm Duitsohe vorm en Qallenvorm in stuks van 6 Ct 9 Ct en 12 cC vloervorm ook van 18 ot en 34 et Als boveu maar in Extra fljn geknipt vorm tot 7 10 en 14 ct per stuk Prima Wittebrood is puik wittebrood van beste grondatoli en speeiaai ooncurJ reerend tegen zoogenaamd melkbrood van nndoren alleen verkrijgbaar iu paU vorm gemerkt door 2 keepen in elk eiqde van den rug a ct I 7V ot en 10 ot FranSOhe Stokken van speciaal gescbikte beste tarwe 6 Ct 9 Ct en 12 Ct Fijn gebu É Water Tarwebrood blijft steeds smakelijk door puike bloem IS I alleen verkrijgbaar in plaatvorm gemerkt met eene snede over I den rug m atuki van 4V ot av Ct 10 et 15 ct en 20 et Ringbroed specialiteit van ons is omgoven door ringen waardoor de sneden ronile beschuiten gelijken als melkbrood 8 ot en als waterbrood 7 ot Oewoon Blankbrood is minder wit maa vaster en van dezelfde puike aoorten tarwe vervaardigd waardoor hot een zeer voedzaatti en goedkoop smikelijk brood is verkrijgbaar m stuks van 8 Ot 12 Ct 16 Ct 20 Ct OU 24 Ct Wij gebruiken alleen cbemiSOh ZUlver ZOut zonder achadelijke zuuren en gegarandeerd zuivere onvermengde gist welke dikwijls met aardappelmeel en gips vermengd wordt terwijl lle grondstoffen steeds in OnS eigen laboratorium naar buiinn zuiverheid en voedingswaarde onderzocht worden zoodot wij zekor zijn steeds het beste te verwerken J l e dóputhouders zijn kenb iar aan dépotborden en wagens met de fabriekatitels en l W H MKUKSINIi als opschrift V ior OOUU V een dé othoiider goiraagd franoo vrnoiiten flinke provisie GOCDA HOPQSTBAAT Lijders m Dauw of Haarworm drooge vochtige Schubbendauwworm en hat met deze kwaal gepaard gaande zoo ondrage lyk lastige Jeuken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door BeèrH ê ViecMentod Onschadelijk Gebruik Xfitwendig Prys zes galden Ned Ct tegen vooruitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt vry van port en inkomende rechten Verkrijgbaar bij de St Marien l rogerte ïan2 i Dnit8chland Men Lijmt met de wereldberoemde CEMENTLIJM alle VOORWERPEN van Hout Steen IJzer Ivoor enz onhreekbnar vatt Flacons met gebroiksaanwyzing 10 cent by J VAN OIJE KLEIWEG No 2 GOOUA BINNENLAND GODOA 10 Februari 1896 Dat alle vinders nist alltn even eertyk zyn is aan de politie dezer dagen gebleken baar kwam uameiyk ter oore dat een jongen io Jali van het vorig jaar een horloge had gevonden en daarvan geen aangifte had gedaao by de politie De politie beeft dien jongen opgeipoord en nu bleek het wel degelyk dat dien jongen io ïyue verpliehtiogen nalatig wai gewaeat en zich zelf bad schuldtg gemaakt aan b t misdryf itrsfbaar geiteld bjj Art 321 var het Wetboek van Strafrecht Het horloge beroat thaoa op het bureau van den commiisaris vau politie Iwaar het voor den eigenaar ii terag te bekomen eo te bevragen dagelykt tusflolieD 11 en 1 uur Zaterd avond werd in bet Café Unie van den heer G Toythof eene algemeene vergadering gehouden van de onderatdeeling One Voordeel tot leraring van steenkolen 150 deelnemers meldden zich aan Het reglement wfrd goedgekeurd Het Programma der Orkestvereeniging Ëophonia te Oouda op Donderdag 13 Febr luidt aldus Kerate deel 1 Ouverture zur Opar Joseph £ N Méhul 2 a Nocturne J J H VerhuUtb Canzonetta uit het Concerto Romantique Benjamin Godard Viool Soli 3 a Gavotte Heinrich Hoffmann b Scblumnaerlied uit de Serenade D dur Op 72 voor Strykorkest 4 Zwei elagiiohe Melodien fur Straichorcheater a Herswooden b Letzter Frühliog E Grieg No 3ben No 4 op verz Tweede dept 5 Marion netten Trauer marsch Gh Guanod 6 a Nocturne Op 9 No 1 F Chopin b Bondeao brillant Op 62 C M TOB Weber Piano SoH 7 a Flirtation Coquetterie Toor Strijkorkest P A Sieck b a Kommt tin Vogel FEVILLETOK 48 Het lyk was up enige mglen afstauds van het strand opgeriacht en ty haddeu het in bun boot aaar Danesheld gebracht zondar dat zij er veel acht op geslagen hadden of dat de gedachte dat het wel het lichaam van kapitein Daae kon zyn by hen was opgekomen Het toeval bad gowitd dat Esvensbird langB het strand wandelde toen de boot san wal kwam en by den eersten oogopslag verklaarde by onmiddeliyk dat dit bet lichaam van sjjn meester was De gelaatstrekkan waren onkenbaar verauderü maar hij herkende het aan de tanden en aan een teeken op dea rechterarm Harry Pane had bqzonder mooie witte regelmatige welgevormde landen gehad In de algemeene verwarring letus niemand op Adelaidt Venobeidene dienstboden itonden aan ds poort de visechers hadden eene groote drukte over zich en gaven in hunne ru e Isodiaal een breedvoerig ver lag Lord Dane was dien middag opgestaan en had Kyn stoal naar de plaats gerold hg zat voor de deur van de oetsaal het schouwspel aau te tien Harensbird stond voor hem en deelde hem mede aan welke teekenen fay bet lichaam bad herkend Niets verbaasde Adelaide soozeer als de tegenwoordigheid sn Raveasbird Hy was met de viasobers binnen gekomen en Lonl Baae wUde hem nist wegsendsn geflcg D Kim deutschfs Volkslied Bewerkt naar verschillende Componisten 1 Thema 2 Baeh 3 Haydo 4 Mo rt 5 StrHQSB 6 Verdi 7 Gounod 8 Wagner 9 Beethoveü 10 Brahms 11 Militaire Maracb Sreg Ochs 8 Hochzeitf ïleigen Walïer B BiUe Vo gans besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland tollen eerstdaags de verplicbtt provinciale hengalenkeuringen plaatd hebben te Oonda o a op VrydBg2l dezer Inlicbtiogeo omtrent deze keuringen 7t a te bekomen bij dn heeren Pb van der Breggeu te Waddingsveen en J H van der Torren Kz te Zevenhuizen Voor de betrekking van hoofd dar openbare school te Zoelermeer Zegwaard hebben zich 37 sollicitanten aangemeld Om dan grooten toevloed van Iiefbebbf rs eeolgaziai te temperen was in de oproeping de beperking opgenomen dat alleen zy die niet jonger waren dan 28 jaar mochten aollicitetren De oorrespondent van de N H Ct te Batavia seint Er is reden aan te nemen dat een ernstigeoputaod is uitgebroken in Pontianak Depanonbahaa vin Siogtang beeft niet voldoen den steun verleend De raden Pakos en zycvrouw Pakoe zjju gevloden naar Malawi zyworden geiiteund door twee machtige Dajakatammen Op het oogenbÜk trachten 275 sol daten de rebellen ta omsingelen Naar de N R Ct c verneemt moet de gesloten instructie in de zaak moord Hoogsteden tegen W van Berkel weder op laat der rechtbank geopend zjjn In verband biermede werd de voorloopige bochtenia weder verlengd Onder de minsehappen die in Haarlem eerstdaags by de nationale militie zullen worden ingelyfd is een loteling met een houten been By heeft zich de moeite niet willen geven om ta worden gekeurd en zal nu na inlijving vermoedelyk in bet militair hospitaal worden opgenomen Men achryft ons In een Noordhollandsche gemeente overleed dezer dagen een hoogbejaard man lid van bet College voor Zetters lid van den Raad oud lid van Waterscbapabesturen en die een zeer mooie maatschappelyke betrekking bekleed voordat hg hem had aangehoord Adelaide zou niet hebban kunnen zoggen welk gevoel haar naar de berrie droefi misiehien was zij zoo ontsteld dat ly zelve niet wist wat zy deed Haar blsek gelaat en hare verwilderde oogen bewezen dat ly zeer ontroerd ai Zy stond au vlak voor de berrie en wilde juist hst kleed oplichten dat over het lyk lag uitgeipreid toen een vlsacher haar zonder de minste plichtplagiog op zeide trok zy mag dat niet zien zeide hy zich tot Lord Dane wendende Het is geen gezicht voor vrouwen zoomin voor jonge aU voor oude oordeel zelf Mylord of zy het zien ma Lord Dane kon zyne oogen nauwelyks gelooven toen hy Adelaide zag hy verzocht haar op bedruef den maar gebiedenden toon om zioh te verwyderen Hoe komt gy hierP vroeg hy Gy zoudt dat gezicht uw leven lang niet vergeten freule zeids een andere stem die tusauhen haar en de berrie was gaan staan deze had zelf dochtera Daarenboven is het liohaam geheel naakt voegde hy er by Ga heen Adelaide zyt gij van uw vbrstand berooMF zeide nu Lord Dane strong Ik geloof dat ik krankzinnig ben fluisterde zy toen zy tot zioh zelve kwam en een donkere blos haar gelaat verfde Zy keerde zich haastig om enwilde been gaan toen zy den doordringenden blik van Ravensbird ontmoette Is het waariyk kapitein DaneP vroeg zy gsjaagd terwyl ay voor den man stil stond Ja freule bet ia zyn Uatato overschot Ik zou zyn liohaam ouder duizenden herkend hebhen Zy barstte ia tranen uit sn yida naar hare kamer liad De man gaf zich eteedü in de vermogens belast ing nau op p m 50 miüe Na inventarisatie bleek d ruan vry wut meur dan 130 mille na te l itoH 1 De beer Vati Tienhoven zou dezen man gerust ouder de opzetteiyke amotckelaar kiiuiien rangschikken Bg de op de Hvler de Waal te enoTer Nieuwaal plaats gehad hebbende aanvaring der twee sleepatoombooten de Adnana on de Stad Oorcom war tu beide zoodanig ia elkaar ge loopeu dat men ze uit elkaar heeft moeten winden De Adriana zit nu half vol water tegen den kant en de 3tad Gorcum eftnzoo op bet zand Van Retteeriogswega is dezer dagon te Luik eeu onderzonk ingesteld of zekere mevrouw Bacba de weduwe van een gewezen teeraar aan het Koninklyke CooaeVvatoire die sedert meer dan vyftig jaar pensioen trok werkelyk nog leefde Dti dame kwam zelf bij den wethouder voor den Burgerlyken Stand hare identiteit bewjjzen en bleak 102 jaar 1 msand en 25 dagen oud te zyn ü4n sleepboot op hbl Een wonderlijk ongeval had dezer dagen 1 in de haven van New York plaats Eeu sleepbootje Sayrec genaamd kwam met een veerboot in aanvaring De bemanning der Sayre op lyfabehood bedacht aprong over op het dek van het laatste vaartuig de kSayrec richtte zich echter weder op en stoomde met volle kracht zonder iemand aan boord vrrder Een aantal andere aleepbooten z itten haar na p Sayre stevende recht op bet eilandje aau waar bet kolossale standbeeld der vrjjbeid staat en voor een der andere schepen tasachenbeide kon komen voer zy tegen het hoofd aan hetwelk zy deerlyk bescbadigda De onbeheerde sleepboot wende toeu den teven en voer tegen een schoener in die kort by geiukerd lag De schoener verloor verscheidene planken ep zonk dadelyk De Say re f stoomde vervolgeoa tegen een anderen schoener aan en nam zyu boegspriet mede Na een roeibootje onderst boven gevaren te hebben stoomde zy met volle kracht op een boei in die verbryzeld werd Onderwyl bad een der sleepbootjea die de Sayre nazetten de Runyon op haar ge wonnen Eenige mAnscbappen der laatste stonden klaar om op aet dek over to springen toen de sSayrec plotseling den steven wendde De heer Letter iiiela vermoedcndo van hetgeen or beneden gebeurde hij had het f edrang voor ooii onbeteekenenden oploop gehouden woohtte te vergeafs in de zaal op hare terugkomst maarzy kwam niet terug Er werd in haait een onderzoek ingesteld het geschiedde eigenlyk slechts voor don vorm ter voldoening van de wel Kavensbird betuigde dat het lichaam aan zyn voormallgen meeiter behoorde Mitohel en Drake legden i uk hun getui enis af Kr werd eene diepe scheur aan het achtorhoofd ontdekt en de dokter getuigde dat die wond meer dan voldowde was om den dood te varoorzaken De uitspraak was dat hier mottrd met voorbedachte radt was gepleegd door een onbekend persoon of door meerdere onbekende personen en dit beneea dat het alffemeene KS oolcn niüt meer zoo als voorheen bepaald tegen Richard Ravenibird waa Het verhaal vafi Drake had by velen ingang gevonden Daarenboven was ket zoo atellig bewezen dat Havenabird op het oogenblik dat de moord had plaats gehad io de herberg was dat niemand behalve eenige bavooroordeelden hem moer verdacht en de man met het vslliea algemeen voor don schuldige werd gehouden Hoe zonderling het klinken moge toch is het niet tni der waar dat bet feit dat deze niet weder te Danesbetd verscheen oor Hak was dat hot publiek de zHak ten zijnen nadeele uitlegde Het was naar mep meende bewezen dat hy zich 9ohuü hield want zoo niet dan zonden de pogingen die men aanwendde om hem op het spoor te geraken niet zoo lang vruchteloos blyven Het bleef nu de vraag waar hy zich ophield en hoe men hem lou riadea en recht aanvoer op het Britiobe stalen schip Holyrood c De benmiining der kRunyon zsg bet gevaar en zette baar na Eindelyk konden en paar van hare mannen op de Sayre overspringen een bunner snelde naar de machinekamer en draaide de krak om een ander wendde het roer en de swerveling werd op drie bootsleoyten van de Holyrood tot stilstand gebraoht Gister in den vooruaobt wilden twee vrouwen ot meisjes zich asn boord begeven van de in de Wolweversbaven te Dordrecht liggende stoomboot Libere dooh de gang bekwam haar niet goed Zy vielen van de plank en geraakten te water Doordien de gttzagvoerder Kranendonk spoedijt bjj de bsnd was en haar Ijjono toewierp werden ly met behulp van anderen op den vasten wal gehaald Aanvankelyk waren ty eenigzins bewnstelooi Te Amsterdam is bet brood cent opgeslagen en de bakkers cef en dat t nog wel donrder zal worden Aan een der grootste meelbandelaari te Amsterdam heeft het Hbl om ÏDliobtingen gevraagd Is die stygiag der broodpryzen gerechtvaardigd vroeg het hem Zeer zeker antwoordde hy de prys vanhet brood is met ot par 75 lood gestegeneo een etyging van 1 cent zou billyk geweestzyn De bakkers htibbeo dit waarscbynlyk alteenniet gedaan omdat de fabriek Holland c denprya niet verhoogde Zyu de meetpryzen dan zoo erg gestegen Ja De prya van het meel dat beginDecember nog f 8 a f 8 75 per 100 KG bedroeg is nu gekomen tot f 10 Alt ge nuweet dat ongeveer twee jaren geleden de meolpryzeu waren 7 a 7 galden eo de broodprys toen even boog was ala in den laatsteo tyd ziet ge dat tbana de bakkers rechtmatig denbroodprijs verhoogden En waaraan is die styging der meelpryzen te wytun Aan bet feit dit de voorraden tarwe in Amerika kleiner zijn dan gerekend was Er zyn nu hoegenaamd geen voorraden tarwe of meel te Amsterdam terwyi drie jaren geledso de veemen bier vol lagrn Maar voert Rusland dan niet nit Jawel maar RusUud is zyne offertei gaan vaat houden en doet de prgzen dus niet dalen Vroeger waren de looo pariyen goedkuüpor dan voor aflading eo uu duorder De genen die nu üoi goadkoop meel knnnen ver Lady Dane en hanr zoon werden te gelyker tyd begraven en er werd meer om William Henry dan om JeolTry Dane getreurd Lord Dane kou de begrafenis niet volgen en de hoofdpersoon onder de treurenden wai weder even als voorheen de nieuwe erfgenaam Toen Herbert Dane atil wy moeten dien naam nu ook laten varen toen Geotfry Dane van de begrafeniiplechtigheid lerug kwam werd hy hy Lord Dane ontboden Hy gnf zijn hoed die met krip omwonden was aan Bruff en Uegnf zich naar de kamer van Lord Dane Hg ontstelde tosn de kranke zyn Echoon odel geinat uit de kuasena ophief want by ontwaarde met schrik hoezeer hy veranderd was Gevoelt f Ü minder wal oom was de onwillf keurige uitroep van don heer Dane k vreea Oeoffry dat myn einde nadert Ik gevoel my zeer zwak Ik hoopte straks dat ik in staat zou zyn om het lyk te volgen maar toen men my op witde helpen zonk ik ineen en ik zou flauw zijn gevallen ala men mg niet weder in bed bad gedragen Ik heb u ieta te zeggen Geoffry Ik moet u iets opdragen dat ik u dringend verzoek na te komen Qy wilt my beloven om dien last op u te nemen en hem te vervullen niet waar Ja gewis zooveel in myn vermogen ii Het lot beeft in zyne wiltubenrige ondoorgrondelyke raadsbeiluiten want wel verdienen ze den naam van grillig en onnaapearlijk gewild dat gij de zeventiend baron Dane zoudt zy Wordt 9 rvolgi