Goudsche Courant, dinsdag 11 februari 1896

Directe Süoorweeverblndlngen met GOUDA Wlnterdleost 1895 1896 Aansevangen 1 October Töd vao Greenwich 1 94 7 697 69 8 0S 8 18 7 80 8 99 8 59 t ii 8 40 OS A 19 39 19 99 19 46 19 66 1 44 BOTIÏBDAM 61 10 19 10 89 10 86 18 41 10 11 10 4 B 10 7 96 7 47 3 48 3 09 3 8 4 08 4 40 DEN HAAG eOjDDl ooODi DEN BiiO 48 8 80 9 98 9 4610 1111 86 19 1B l SO 44 9 88 8 48 4 16 6 17 8 ÜS 7 88 9 8S £ M w w 10 17 1 41 8 14 t I K 10 89 1 86 8 88 9 6 £ B j 10 41 9 08 ff ff 6 8U lO ÓÏ l fi 10 1610 5419 0819 46 9 17 8 14 3 96 4 18 4 48 6 47 6 60 S 9S 10 8pt HIHRjkKraisveg ea Nootdorp Leidschendam o Hakendorp DTH1CHT G OÜDA 7 60 9 ie 11 84 18 60 S IO S S9 4 48 8 86 7 60 8 09 9 0 lO Si 8 11 10 98 11 61 u 4 16 8 63 9 98 10 64 8 19 10 81 V V ff 4 94 ff ff ff f 9 86 8 89 9 34 10 44 12 07 1 99 3 49 4 87 6 90 7 09 8 96 8 419 49 11 10 iiiwla 7 S0 8 85 8 00 9 87 10 80 10 80 19 19 19 98 1 97 8 36 8 47 4 46 B 7 7 14 7 49 r 9 8 64 9 64 11 v M 7 49 8 47 11 09 19 40 4 67 8 01 10 06 Z Z I W 7 63 8 68 11 13 19 4 6 08 8 19 10 16 Voorb 8 07 9 08 11 97 1 01 6 90 8 9 10 97 Mtge 8 13 18 8r 10 07 10 48 11 89 18 49 1 061 67 4 05 4 17 6 96 6 67 7 44 8 819 9 9910 39 11 46 B O V D i U T E I O H T 9 05 10 19 10 67 18 48 8 9S 11 14 9 37 11 8 8 45 9 37 10 51 11 46 1 90 3 08 AllSTKXDA M 6 O C D A AKsterdam f it 8 9 10 10 49 9 96 4 10 8 18 loixti 7 99 9 04 10 14 19 19 3 80 6 90 7 46 Stoppen te Bleisw k Eruiivag en Nootdorp Ladseks daa a IU adorp 6 O UI A A HSTBSOAM 10 01 la il 18 10 S ll 47 81 10 16 IIM 1 laS 4 8B 8 8 48 11 80 Btopt te Nooidorp Leidsohendam en fileisw k Enüsweg Uekendup koopen doen het omdat ze veel Toorkoopen TBn meel ia Amerika gasloten hebbeo Rnkeat gg op nog meer atyg iDg Voorloopig uog wel en du zulleu ookde broodpr zeo nog atggeo Maar met zekfrheid is er ia den oieelhaDdel nooit iets van teteggeo Zyo do roggeprgsen ook gestegea i Ja xji yn van 8 op 9 gulden gekonifn per 100 KG roggemeel maar ge moet uietTergeten dat sedert 1891 toen de rogge dehoogste pryzen bereikte roggebrood meer betkariütter heeit gekregen van een luxebrood dan van een dagelykscb voedingsartikel Jaap Eden heeft bg den te Petersburg gehonden wedstrgd de fier earste pr zan en bet wereld kam pioen schap gewonnen De 1500 ineter legde hy af in 2 m 367 $ lO tXX meier in 18 m 52 5 sec Iemand te Rotterdam bneft de treurige taak rerTald cgu IS jarigen zoon ter beschikking der politie te stellen De ontdekking dat ziïn zoon in het bezit van ongeveer f 7 wa deed bg den vader het vermoeden ontstaan dat hg daaraan op oneerlyke wyze gekomen was Op herhaald aandringen bekende de knaap ten lutete dat by zich aan diehial van een gouden horloge schuldÏK bad gemaakt ten nadeele van eene bnurvrouw in hetzelfde buis woonaobtig Het horloge wsa door hem iu de bank van leen ing gebracht Theophile s ontwikkeliogsbalsem zegt het Maandblad t d KwakKahtrij is by onderzoek gebleken te zgn water met ean de cologDP waarin wat keokenzout is opgelost en waarbjj een beetje vliegende geest is gevoegd bedeeld met een kleurseltje waarichynlyk aftreksel van Bardaoaworttl De flescb kost f 2 terw l ieder het vocht gemakkelyk voor 5 centen zon kunnen maken o als fabrieksproduct de prgs nog veel lager zon kannen e d By xeer vele dikwyis voorkomende ernHtige ODgesteldbeden zooals typbu roodvouk belroos en vele andere valt het baar uit Gewoonlgk beeft dit plaats als het eigenlyke liekteprocea reeds afgeloopen en het tydperk van herstelling ingetreden is De patient grypt dan naar een of ander zeker en onftfilbaarc haarraiddel In werkelykheid krygt hy langzamerhand zyn vroegeren haartooi terug dit is echter een zeer gewoon verscbyosel en io den regel het geval zelfs by personen die reeds in eenigszins gevorderden leeftyd rerkeeren het haarmiddel doet daar niets toe af Een Zwiisersche dienstbode van mevr G D op de villa Coo8tance te Vnur che liep Yrydagavond meteen brandendepetroleumlamp door de gang toen plotseling de vlam in de peer sloeg De dienstbode hadde legenwoordigheid van geest zich op den grond te werpen Ook mevrouw kwam toesnelleo en wierpeen deken over baar been zoodat de brand spoedig geblaschi werd en de dienatbodi er afkwam met verkoolde bleedingstukken en onbeduidende brandwonden Te Berlyn is deter dagen een tenor gevangen genomen die ook het talent bezat om van verscheidene families geld los te krygeii Wanneer hy op een soiree getongen had zond by den volgenden morgen eeu nichtje naar de ryke dames die hem hudden toegejaicht De jonge vrouw vertelde dan in welke moeilyke fioancieele omstandigheden de artist verkeerde en het gelakte haar bynaaltyd geld voor haar neef mee te krygeo Baron Graziani zoo liet hy zicb noemen had eens te Gmünden hg Paalina Liicca gezongen niet weinig verwonderd was de gast vroow toen zy hoorde dat by van al hare geooodigdeo geld geleend had Uou 1h MoDTfirocht Niouvroplrflrk npelle Roltimlftoi 7 SS 7 St 7 7 f 8 1 10 S lt Si 8 47 8 B4 01 10 5 67 6 08 6 K 6 i4 6 80 üottorilam G pelle Vieuworkerk Moordreolit Qoudri 7 45 ouua 5 86 6 87 7 65 8 0 8 91 Oudew 5 60 6 54 huk Wa dea6 6 7 08 8 19 Ulroclit 6 18 t 8 98 8 41 f f Nur Amsterdam 8 91 9 16 Gouda A Tiot rdam 0 St 87 8 U Na Oostenryk te hebben geëxploiteerd ging hg naar Berlyn waar zyo apelletja opnieuw begon Om reclame te maken liet by overal zyo portret exposeeren oogelakkig herkende bem hierin een zyner Oosteorijkacbe schuldeischeresBon en weiuig tgd daarna was de artist in handen der politie In de factory der Peruvian Corporation te GallaOf is brand ontittaan Daardoor zijn vercield 60 ton tpenkolen twee petroleumtanks 00 een gedeelte der algeraeene pakhuizen Dr Detorme chef van den geoeeskondigeo d enst by bet Fransche leger heeft aan de Academie van Geneeskunde mededeelingen gedaan over de uitwerking der kogeU van bet kleiokaübcr geweer mode Lebel zooats hg die had wanrgenomen na het oproer te Fourmies hg welke gelegenheid 8 personen doodgesehoten en 34 gewond werden Da dood voruorzaakt door schoten in bet hart de herbenen enz moet plotseling zgo geweest zegt by De gewooden waaronder er waren die een kogel hadden gekregen door de dg het been en den ba s hadden er niet meer pgo van geb d dan van een speldeprik zy badden geen van allen ean schok frevoeld en waren ook niet gevallen De wenden bloed den weinig en genazen volkomen niettegenstaande de behandeling vry wat te wen chen had overgelaten Men moet echter in aanmerking nemen dat de schoten op minder dau 100 M waren gelost wat in een oorlog gewoonlyk niet zal voorkomen Yermoedelyk nl is de uitwerking op grooten afstand a a de snelheid van het projectiel is verminderd gevasrlyker De Tweede Kamer is tot her atting der werkzaamheden bgeenuGroepen tegen Dinsdag 18 Februari de namiddags te 2 uur Dezer dagen werd gemeld dat een anarchistisch werkman een steen bad geworpen in het rytuig van den Koning van Portugal De geuf esheer die een verklaring gaf dat de man krankzinnig was heeft aan een wraaknemisK van de anarchisten blootgestaan Zg hehóen A 9 mvonds een bom voor zyne woning laten ontploffen waardoor greote materieele fchade werd aangericht Een tiental personen zijn als veriacbfc van medeplichtigheid aan dezen aanslag in hecbteuïs genomen Eerlnng zullen de inspecteurR reRberchenrs J van den Broek en M B van der Roeven te Rotterdam 24 gevangenissen werkinricbtingen politiebureaux enz in het land bezoeken ten einde practisch onderricht omtrent ibet stelselBertillon te geven Hetzelfde onderricht in 8 gevangenissen is aan den beer Lignian directeur van het buis van bewaring te Roermond opgedragen Uit eeu trein van Atitouil naar Parys werd eeu schot getost up den stationschef te Pns ij die in zyn bureau zat De kogel vloog door de ruit en ging rakelings laugs zyo hoofd De dader is nog uiet gevonden De lente komt In Elzas Lotharingen zyo reeds de ooievaars aangekouieo drie weken vroeger dan gewoonlyk Bovendien heeft men tal van leenwerikken gezien die naar het Noorden vlogen Te Chicago is een Holland Society opgericht eeu vereeuiging die hetzelfde doel heeft ats de vereeuiging van Nederlanders te New York Zy wil nl gegevens byeenhrengen omtrent de vroegere geschiedenis van Amerika in verband met de vestiging der Nederlanders aldaar en bet verzamelen van kunstvoorwerpen en documenten betrekking hebbende op deze geschiedenis 11 96 10 64 11 01 11 08 11 16 11 94 8 66 lO ti 8 07 3 17 4 16 4 47 6 57 6 58 8 31 10 16 7 10 10 9 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 8 50 4 4 5 99 f 9 04 t De herinnering aan het Hollandscliegeslacht doen voortleven en de deugden en beginselen van dttt geslacht bevorderen Hiermede j mat gepaard een bevordering van hst onderling verkeer der leden Gaandeweg een bibUotbeek byeenhrengen van boeken en geschriften welke op Nederlanders betrf kking hebben Doen uitgeven geschriften over de Hollanders en organiaeeren leningen over onderwerpen welke op het doel van bet Genootschap betrekking bebhen Leden van het Genootschap kunnen worden bIIa bnrgers van de Vereenigde Staten die van nollandsche afkomst zyn en te goeder naam en faam bekend staan De Prov OverÜas en Zwolsche Ct bevatte onlangs net volgende ini ezond n ktakc dat wy ter waarschuwing overnemen t Zal wel niet overbodig zyn t volgende iu ruimer kring bekend te maken Ëen paar dagen geleden werd ik geroepen by een zwak jongetje reeds vroeger door mg bt hendeld Thans vond ik heni lydende aan eene hevige ontsteking van t sigmvties van den mond van t tandrleescb en detong zeer pijnlijk en zeer lastig ei gepaard met een afüchnwelyken stank Het kind kan baast niets gebruiken en de voeding tgdt er zeer onder Het geval deed mg dadelgk denken aan kwikvergiftigini en vroeg ik daarom aan de moeder beeft het kind een of ander medicyn gebruikt t Antwoord Inidde daar hebt n t joist geraden ik gaf het kind pepermuntjea voor de wormen c Deze zoogenaamda pepermontjep maar onregelmatiger en meer afgerond van vorm waren hg een particulier gekocht en hiervtn tien stnks ioijegeven Algn vermoeden dat ze kwik nl calomel bevatten werd door bet onderzoek van de overgableveoe twee pastilles door den heer Engels Bouwers bevestigd eu een groote hoeveelheid calomel benevens santooine gevonden Dit gevat geeft me aanleiding het pobliek ernstig niet alleen tegen dit maar te en alle geheimmiddelen te waaracbnwen Bevatten deze middelen alleen onrcbadelyke stoffen dan ign ze ook onwerkzaam bevatten ze werk7 ame bestanddeeleo dan kunnen ze zooals in t vermelde eval in grootere boeveelheid genomen zeer scbadelgk werken en wie zal de juiste hoeveelheid bepalen die men zonder nadeel kan nemen Dti bereiding en aftevering is dikwgla slordig zooals iu dit geval on wordt door uifmand gecontroleerd Deze pastilles waren zeer ongelyk van grootte en bevatten lang niet allen dezelfde hoeveelheid kwik zoodat men moeilgk weten kan boeveel men van t middel inneemt De verkoopera vnnr t meeren dael onontwikkelde mensohen kennen bnnne waar evenmin als de koopers en zonden in bun onsehutd iemand vergeven maar moet men zich niet verbazen over de lichtgeloovigheid vnn mensch n die met blind vertrouwen hun lichaam en gezondheid ter reparatie geven aan lieden die ze bg wijfe van spreken onbekwaam zouden achten om hun kleeren of schoenen te lappen Verschillende geneeB bain middeten zyn tegen billgkeo prgs by de apothekers verkrygbaar pn deze kunnen te ens inlichtingen geven omtrent de hoeveelheid die men mag gebruiken waarOm dan by onkxindigen hnip g zocht J C G EBTHB € Sedert Dinsdagavond wordt te s Uortogen bosch vermist mej Al Omstreeks 6 uur is zy dieozeUdnn avond nog gezien hardloopeude op weg naar de begraafplaats te Ortb n Hare beide kinderen en moeder zgn baar in korten tyd ontvallen waarover zij zeer zwaarmoedig is geworden zoodat men vreest dat haar een ongelab is overkomen Nog dienzelfdeo avond is het kerkhof afgezocht en heeft men in de nahygelegen alooteu en Gfracht gedregd dech zonder nuccés 7 11 4 50 S i4 4 67 6 04 6 11 6 90 6 48 4 09 19 90 8 50 S O O D i 11 60 S l 1 49 1 69 l B 9 06 9 19 9 60 18 08 19 40 aU ge5 817 90 7 Voorb 8 57 Z Zflgw6 11 g Za yH 6 8S Ooada 6 38 7 K0 8 Sto iftreebt Woerden Uudewatcr fteada De miliciens der richting 1893 van het regiment gren en jagers en de overige regimenteu infanterie thans met oubepaald verlof ziiM O in de maanden Augustus en September B 8 gedarende 4 weken voor faerbaliDgsoefeningen in werkelyken dienst worden opgeroepen Een zeer onaangenamen indrok kaeft bet te Nflpets gemaakt dat de rechtbank op raad van dep verdediger een 19jarigen schooier die by een alleenwonende rgka dame ingebroken en haar met een pennemes den hals afgesneden had voorloopig vrgsprak De rechtbank bepaalde dat de moordenaar gedorende een maand in een krankzinnigengesticht seu worden opgenomen om vast te stellen of hg io het oogenbtik rtu den moord bg ign volte ver stand was Langs de Atlantische kast der Vereenigde Staten heeft eeo bevigt storm aanzienlgke schade aangericht Vele kuststreken igu over stroomd en tal van ongelukken worden bericht Te NewYork en te Brooklyn zyo eenige hnizen ingestort De stad Bonndbronk in Ne Y rBey staat voor een deel onder water de verbindingen met de stad zgu verbroken Er moeten vete inwoners der stad zgn omgekon en Te Morristown in di azeltden staat is een dgk doorgebroken Vgf en twintig personen wor den vermist Pe brandweer werd Vrgdagavond halftien gealarmeerd voor een brand die wuedde in de paaflcbbroodfabriek De Voorzorg van de firma R de Groot Co op den hoek der St Maria en Gaffelstraat te Rotterdam Het danrde lang alvorens men bg de plaats waar de brand ontstaan was kon komen Deze was uttmelyk in een boven den oven gelegen ruimte gevuld met paasobbrood bloera euz welke naar ile voorschriften van het Israëlietiecb geloof op solide wijze was afgesloten Inmiddels verspreidde zicb zolk een verstikkende rook dat bet zaak was de kinderen van den bovenbewouer 9 in getal in veiligheid ie brengen wat met moeite gelakte Toen mfn eenmaal den vuurhaard bad bereikt was de brand met behulp van een viertal handspuitea spoedig gebtuscht Alleen de werkplaats en een gedeelte der eerste verdieping zijn door bet vnur gespaard De oorzaak van en biltnd is niet bekend doch deze brak uit ongeveer tten minuten nadat de laatste persoon de werkplaats bad verlaten Een dienstmeisje in den omtrek van Breda z u zich in het hnwelyk begaven met een boerenzoon doch daar de onders van het meinje niet gonegeu waren de hrniloftskoaten te betalen nam de bruidegom die voor gne rekening Alvorens bet jonge paar op den avond van bet bowelyk zicb naar de echtelgke woning zou begeven scbynen er woorden te zgn geweest en bet gevolg hiervan wus dat de vader der jonge vroiw weigerde baar af te staan indien de jonge man niet eerst over ds brugc kwam Deze weigerde en ging alleen huiswaarts Tagen den morgen kwam bg echter terog met het broiloftsgald en kon toen zgn rechtmatig eigendom in bezit nemen Hoe gevaarlek het is by bet proppenecbieten ieder en alles tot mikpnnt te bezigen is weer te Garsthuizen gebleken Eenige jongens hadden den hreedeii rug van de meid des bakkers t t Bcbjjf gekozen Juist echter draaide he meisje zich om en kreeg een prop in het oog Geneeskundige hulp werd terstond ingeroepen Vermoedelyk zal zy bet getroffen ooi moeten 8 39 8 51 9 67 U IS 10 04 K If 10 11 f H 10 18 v 10 10 87 11 80 6 17 8 06 9 48 6 97 9 68 6 34 9 68 6 41 1 47 8 96 10 08 6 81 4 90 1 SM 44S 8I 7 45 8 49 9 46 11 10 Strgd om een meisje Jalousie was ook aanleiding der miBhandeliog van den arbeider Adriaan De Koning te Sliedrecht die den 30 December jl van Gorinchem naar Scbelloinen per spoor terugkeerde om zyn meifije thnis te brengen san de halte stond echter de broeder van zyn meisje bem waarschnwende dat een paar jongens hem opwachtten en werkelgk neg niet laug daarna verschenen oit het donker eeu paar p rBonen die hem slagen op neus en niond en op dan rag gaven zoodat hy bloedend verwond werd Om ongehinderd te kannen doorgaan had hg een syner aaovalters y f 1 g geTeo Voor die miBdryven waa voor de Dordtscbe rechtbank gedagvaard Aart H 20 jaren arbeider te Schellninen Ëiich 4 maanden gevangenisstraf Te Stockholm is io den koainklyken schouwbnrg Madame 8ans Gêne voor de bonderste mMl opgeroerd De voorstelling werd door de gtheele koninklyke familie bygewoond De afdeeling Alblasserwaard van de Hollandfche Mattschappg van Landbouw heeft afwgzond beschikt op bet adres van ele belangstetlende ingezetenen van Giesendam om een ander terrein voor de te houden feetentooostelling aan te wyzen dan het daarvoor bestemde stationaterrein Giesendam Hardingsveld Als een bewg dat de promotie by het wapen der infanterie volstrekt niet zoo slecht is als men het wil doen voorkomen dealt de N Amst c mede dat binnen acht dagen een eerste loitenant der infanterie tot kapitein zal worden bevorderd Nauwelijks vier maanden geladen 7 October werden er twee tegelyk tot kapitein aangesteld De heeren die bet eernt aan de benrt zyo hebben pas een leeftgd an 48 46 eeu zelfs van slechts 41 jaren bereikt en zyn nog geen 19 jaren officier Sn men moet niet vergeten dat dit bevorderen van een eerate luiteLant onder alle laitenaots nawerkt Hy die thans bv no 329 beeft komt op 328 te staan enz enz Op een verzoek van den heer A J S Werten onderiryzer te Beers om een Boek en papierhandel met aigarenzaak te mogen dry ven ia door GeHep Stalen van NoordBrabantafwy zend besobikt wyl dit in atrjjd is met de Wet op het Lager Onderwys artikel 35 Da herbergier Hendrik S oud 26 jaren te IJselmonde bad in den voormiddag van 30 December jl ongenoegen gekregen met Marius Jacohus van D broodbakker te IJselmonde over betaling en bem uit de herberg verwijderd en met een hard voorwerp op het hoofd geslagen Een paar uur later had Marini Jacobus Van D voormeld met een parapluie een paar glasruiten van de herberg van Hendrik S stukgeslagen Be de personen stonden achtereen volgens te Dordrecht terecht Tegen Hendrik 8 reqnireerde bet O M f 10 boete subs 4 dagen hecht doch tegen Marius Jacobus van D aeb te Z K Acbtb het bewys nog niet voldoende fieleverd en verzocht schorsing der zaak tot 14 Februari waartoe de rechtbank besloot Door de leerlingen en het personeel der school voor gewoon lager onderwys aan de Gashonderstiaat te Ond Kralingen is f 12 72 bijeengebracht voor da weduwen en weezen te Middelharnia Pernis en Zwartewaal Van I tot 7 dezer werden aan t Kralingsche Veer te Rotterdam ter markt aangevoerd 186 winterzalmeu prjjs f 1 25 a f 1 80 per 5 ons Wien de schoen past behoeft bem nog uiet aan te trekken 1 Uit Aalsmeer In het nabnrige Kwakel kwamen den laatsten tgd telkens brandjes voor Nu eens v ashst een schuur dan een hooiberg zoodat men by een nieuw geval terstond aan kwaadwilligheid dacht Voetstappen in den tuin gaven daartoe aanleiding Het gerecht verscheen dan ookweldra aan de Kwakel ten einde een naderonderzoek in ie stellen Hierby deed zicb hetkomisoh geval voor dat de voetstappen vanden Officier van Jastitie volkomen overeenkwamen met die welke de vermeende daderin den toin had gemaakt Niemand verdenktnataorlgk den Ëdelacbtb beer Officier vanJastitie van brandstichting aan de Ewakel Naar den ichuldiga zoo inderdaad boos opzetin t spel is geweest moet dan ook nog worden gezocht H Op het terrein van het station Maas te Rotterdam is Vrgdagavond aangehouden een jongen van 13 jaar op dietstal van steenkolen betrapt Twee kameraden hieraan medeplichtig ontliepen het Drie dronken kerels hebben een knaapje dat uit school kwam aangegrepen Zy brachten het knaapje een messnede over het gelaat toe tengevolge waarvan het ventje later bewusteloos werd gevonden Na het verleenen van de eerste heelkandige halp door dr Holm uit Groesbeek went bet kind naar het ziekenhuis te Ngmegen overgebracht Te New Britain in Connecticut is een brug over de Feqneback rivier ingestort Twintig werklieden die op de brog bezig waren met het doen vaa herstellingen stortten in den stroom dertien hunner sg verdronken A floop van Openbare Verkooping van Onroerende Goederen Veiling 10 Pehr 1896 gehouden door Notaris H Groenendaal Huis en Erf en Tuin aan de Kattenaiogel Q 141 f 2720 k 1 Cats Huis en Erf aan de Doclesteeg L No 241 f 1225 k G flasgsman Huis en Erf aan de Karnemelksloot R 371t i 930 k F A StotwÖkanis en Erf in de Zak L 263 i 370 k T Blom Hais en Erf in de Zak L 263 f 360 k G Haagsman Huis en Erf in de Zak L 264 i 365 k G van Otterloo Huis en Erf in de Zak L 265 f 370 k A Sanders HuiteDlandsch Overzicht Id de xitting van de begrootingscommiasie uit den Duitscben ryksdag kwamen Vrgdsg ter sprake de quaestïe van een atnmerkelyke oitbreidiug d r vloot en de fiferachteB over eeu kanseliers crisis en andere ministera crisisseo Atle sprekers verklaarden zich tegen een groote vermeerdering van de vloot gelgk daartoe de plannen aan den keizer waren toegeschreven maar de conservatieven en nationaalliberalen toonden zicb met oogenegen om mede te werken aan een matige versterking der marine Zooals reeds is medegedeeld werd van regeeringszgde verkUard dat ia deze zitting geen aanvuUings crediet voor de marine zal worden aangevraagd boewei sedert bet vorige jaar de behoefte an vermeerdering va i bet aantal kruisers is toegenomen zonder dat verandering in de buitenlandsche staatkunde is gekomen of beraamd wordt De versterking der vloot is noodzakelyk voor de bescherming der koloniën voor den handel voor de Duiticbers io bet baitenlaud en voor den uitvoer die in 1895 zeer is toef enomen De gebeurtenissen van den jongsten tyd zyn daarop van geen invloed geweest Lieber van het oentrnm Bebel en Eugen Richter meenden dat de Duitscbe politiek er op K riebt moest zyo om een oorlog met Engeland te voorkomen De staatssecretaris Von Marshall ontkende wat Bebel had gezegd dat de Duitscbe politiek de laatste jaren onvast en zwevend was geworden Over de Transvaal quaestie zal een witboek verscbgnen De Standard en Diggers NewB die nauwe betrekkingen hebben met de regeering van Transvaal ontvingen een telegram nit Johanneabnrg van den 8ste Daarin wordt gemeld President Kruger neemt de nitnoodi iug van lord Chamberlain aan en zal naar Engeland gaan vergezeld van een commissie De punten waarop b zal onderhandelen met de En elscbe regeering zullen vóór zyn vertrek worden vastgesteld Het telegram voegt er by dat de geruchten afkomstig van Rhodes omtrent de onder handelingen tusschen Pretoria en Berljjo betreffende nauwere politieke betrekkingen van allen grond ontbloot zjjo De Transvaatsche regaering denkt er niet aan naar de bescherming van eunige mogendheid te dingen De instelling van een Duitscbe politie is eenvoudig een voorloopige maatregel De werkzaambeden in de mynen zyn overal hervat Er vallen zware regens De bedenkingen welke zonden gemaakt zyn tegen het wetsontwerp betreffende de instelling van een gemeenteraad te Johannesburg rnsten op een verkeerde opvatting Ieder die een vaft eigendom bezit van minstens 200 pond sterling waarde twee jaar Ie Johanneshnrg gewoond beeft en genaturaliseerd is zal verkiesbaar zyn als gemeenteraadslid Reuters Office verneemt dat het bezoek van president Kruger en van de regeeringscommissie eerst aan de goedkeuring van den Volksraad moet onderworpen worden Het breedvoerig telegram van den Engelschen minister van koloniën amberlain aan sir Hercules Robinson verzonden is om meer dan één reden belangryk De heer Chamberlain verlaat hier bei onpartijdig atandpaat dat hg tot nog toe tegenover de binnenlandache aangelegenheden van Transvaal innam by gaat nn aan de Transvaatsche regeering een zy bat dan ook vriendschappelyken raad geven betreffende de wyze waarop Engeland gaarne zon zien dak rans vaxl zgn binoenlaodsche politiek regelde En welk een svriendsebappnlgke raad De minister stelt aan president Kruger voor aan den Rsad een plaatsetyke autonomie te geven met bevoegdheid wettelgke bepalingen te maken over qnaesties van zuiver plaatselijken aard terwyl het Uitvoerend Bewind bet recht van veto zon behouden Die bevoegdheid zou zich ook uitstrekken tot het beffen van belastingen onder voorbehood dat daarvan een evenredig deel aan de regeering wordt betaald En eindelijk dat aan den Rand een eigen gerechtshof worde gegeven Das niet anders dan den Rand met Johan neshon tot een siaai maken in de Zuidatri kaanscbe Republiek een staatje met vrBgroote zelfstandigheid dat bgna geheet En gelach zoo zgn en als een wig zou gelegenwezen tasseben de Z A Republiek en detl OranjeVry staat steeds gereed om d aauM leiding te worden voor nientve onlusten I En dat noemt de beer Chamberlain dan een middel om aan de venscben der uitlau ders Ie gemoet te kooien zonder de atgemeeneibelangen van Tranavaal te schaden c Om dien raad een beetje meer kracht bg te zetten verzoeKt de heer Chamberintu aanipresident Cruger om eens naar Engeland te komen ten einde die raken te bespreken Alsof de president der onafhankelyke Zaidalrikaansche Republiek de dienaar ware van den EngeUchen minister van koloniën en dooridezen tot een confereutie kan worden opge l roepen Als deze veranderde bonding vart den beer Chamberlflin het gevolg is van hetgeen in de zitting van den ministerraad ia besproken dan moet het overredingsvermogen van lord Satis 1 bury wel groot xyn Uit het telegram van den Eogelscben mi l nister blykt tevens onder welke voorwendselsi de Chartered Company haar troepenmacht by Mafekini heeft geconcentreerd De Ëngelsche regeering wist niet van naar voornemens I doch had haar machtiging verleend om troepen byeeu te brengen ten einde by de overdracht van Bechuanaland aan de Company dienst te doen Op 29 December vernam de minister vankoloniÜD dat die troepenmacht gebruikt zoukunnen worden voor bet doen van e n ïnv in Transvaal om een crisis iu Johannesburg oit te lokken Dudelijk seinde de ministeraan sir Hercules Robinson de opdracht om Cecil Rhodes te waarscbawen voor de gevolgenen Jameson terug te roepen Maar het wasIe laat Jameson was de grens overgetrokkenen had de telegraaflycen achter zich doorge snedeu om Ike verbinding te verbreken I De Staatspresidaut der Z A Rupnbliek heptt wan den Volksraad een vooratil gedaan om I aan Johannetthurg een soort zelfbestuur te schenken Daarin wordt bepaald dat de vertegenwoordigers der burgery een temeenteraad zullen vormeu Dh toorzitter vau dien raad zhI burgemeester zijn en benoemd worden door den Staatspresident Twee of meer wethouders door den raad benoemd zullen den burgemeester tnr zgde staan Het kiesresht voor dien raad wordt toegekend aan alle burgen die burgerschapsrecbteo hebben verkregen en aan alle ingezetenen die onroerende eigendommen bezitten ter waarde van minstens £ 100 of die een jaarlykscbe huor betalen van minstens £ 100 De raad znl worden gekozen bg geheime stemming Tot raadsleden kunnen alleen burgers der Z A Republiek wordeu gekozen Bot gemeentebestuur zal bet administratief beheer voeren verordeningen mogen uitvaardigen in het belang der Openbare veiligheid der gezondheid en der goede zeden in alle zaken betreffende overdracht of rail van eigendommen voor bet onderhoud van wegen en straten enz Elk besluit kan door de regeeriog orden vernietigd De stedelyke inkomsten zullen gevonden worden door het heffen van plaatselyke belastingen op ongebouwde eigendommen op het boaden van rijtuigen en op vergunningen tot bet oprichten van opeubare vermaketgkbedeu Welken invloed de verzoening tusschen Czaar Nioolaas en vorst Ferdinand zal uitoefenen op den toestand in Bulgarije is nog onzeker Te Weenen wordt verteld dat de Czaar en de Sultan Ferdinand als vorst zullen erkennen op zekere voorwaarden waarvan de slotsom is dat de Russen voortaan in Butgnrye weerden toon zullen aangeven Waarscbynlyk zal na de Porte in overleg treden met de andere regeeringen welke bet tractaat van Berlyn hebben oodeiteekend Eeu en ander word na besproken tusschen den Sultan en den Bnlgaarscbe minister Stoïloff die zich nog te Konstuntinopel be indt De St Peters hu rgsche St Crt bevat een officieus communiqué waarin wordt herinnerd dat Bnlgarge door Rusland is tot stand gebracht Derhalve beeft de regeering alle geheartenisaen in Bulgarije met de grootste belangstelling gevolgd Herhaaldelgk heeft zy verklaard dat zg ten einde verbetering te brengen in den toestand slechts fen openhartige verklaring der Bnlgaarscbe regeering verwacht De eerste stap daartoe is nn gedaan Vorst Ferdinand heeft tot den Czaar het verzoek gericht om een vertegenwoord ger naar Sofia t zenden ten einde don overgang van prins Boris tot de orthodoxe kerk by te wonen Bg de wijziging der grondwet in 1893 welke bepaalde dat bet Vorstenhuis tot de orthodoxe kerk moet bebooren heeft de re geering alle Balgaren zooder onderscheid gewaarsobuwd om niet af te wyken van de heiligste traditiën Rusland s stem is doorgedrongen tot het hart van het Bolgaarache volk De bestnarders des lands erkenden de noodzakelgkheid dat alleen de overheersching der orthodoxe kerk het onder nnd loo knnoeo zyn van den onbreekharen band tosschen Rusland en BoU rge Bezield met edelmoedige welwillendheid voor Bnlgarge heeft de Czaar hee verzoek van vorst Ferdinand ingewilligd en graaf GolenitsobefffCutusofif tot bgwoning van de Heilige Zalving van Prins Boris als izgo peet naoiena den Czaar naar SoBa gezonden Goedkoopste Adrea ummwmm L van OS Al March Taillleur Kleiweg E 73 GOUDA lienvH van Vorkn alotkra 100 1 37 8 Vl U 84 84 4 2S 16 6S 97V a va 10 4 lOS BOV 79 1 ai 114 113 41 100 8 60 780 678 103 SI T 100 iOS 143 70 1017 100 uev axB t 72 S7 l 1 2 1B4V 161 102 ♦ V U8 99 Vj 2 8 10 1 1341 18V 18 103 t 48 127 U Vl 1 8 FEBRUARI Nedeblano Cert Neil W S ï g dito dito dito dito dito dito S HONOAB 01 1 tJuudl 1881 83 4 Italië laschrijving 18C2 8I 5 UosTEMa Obl iapupierlSdS 5 dito in Kilver 1H1 8 R PoaTUOAL Üblig met coupon J dito ticket S aiJSLAND Obl Biuüeal 189 4 dito Geoom 188Ü 4 dito bij Rothi lSSS 4 ditobüllopel83U 0 4 dito in goud teen 1683 dito dito dito 1884 dpANJS Ferpot sohuld 1881 i TüBKZiJ Gepr Conv leen 18 Ü 4 Qeo loeDing serie Geo leenin t serie C Zuiu AfR ttsp V obl 189i 5 Mexico Ohl Buit Soil 1880 6 Vrhkzvki a Obl 4 onbflp 1881 A KBTXRUAM ObliKHtieu UVfi ü RoTTBRUAU Stud leou 1894 3 Mbu N Afr KandelBV a iid Arondsb Tab Mg Certificaten Duu Maatsflbapp dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Cult My der Vorsleul aand s Gr Hypotbüükb pandbr 3 Kederlandaoho bank aand Ned HaudolraaH h dito N W Pao Hyp b pandbr 5 Rott Hypotheekb pandbr SVi Utr Hypotheekb dito 8Vi ÜOBTBNB OoatHoDg bank aand RusL Hypotheekbank pandb 4 AMaaiKA Equit hypoth paudb B Maxw L G Pr uen oert 9 PJiD Holl lJ Spoarw My aand Mij tot Expl V 8t Spw aand Nod Ind SpoornrttK a i d Nfld Zuid Afrik Spm aand 1 dito dito dito 1891 dito B iTALiK Spoorwl 1887 89 A Kobl S Zaid lial Spwray A U obl 3 PoiiBN Warachau Weenen aaud 4RüsL Gr Kuas Spw Mij obl 4 Baltiache dito aaud Faatovra dito aand 6 wan Dombr dito aand f K ursk Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito obtig 4 AHEBiKA Jent Pao Sp Mi obl 6 Chic Sc North W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm cert v a j IllinoiB Central obl in goud 4 Louiav k NashvilIeCort v aand Meiico K 8pir M lehjp o 6 loa MÏBB Kbiiu V 4 pet pref aand N York Ontario k Weit aand dito Ponni Oliio oblig 6 108V On KOn Jftlif U hvp in goud 5 83 St Paul Minu It lilanit 1il 7 108 Uil Par Hoofdliin obli t 101 dito ihto Lino Ooi 1p byp O 6 39 Oanaua an aoHtli Cort v Hand 61 i Ven G Rallw Ii Nnv Io b d o O 13 Amstord OmnibuH M aand 319 Rottord TramweK Maats aanil SOO Nbd Stad Atnaterdam aand 3 108 Stad Roltordam aaiid 3 108 Htr uil Stall AiitworponlS87 2 108 Stad Hru ol 1886 2 lOSI i lloNo Thei Kegulli Ooiollscb 4 1181 OonTBNlt StaatsIsoninK I860 B i 122 K K Oost B Or 1880 3 166 jpiBJB Stad Mmirid 3 1898 SS Neu V Uoz Hjp SpobI o rt i 114 ADVKRTENTIXSN WESÏLAND8CHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te n GravenJmge verstrekt Gelden op f e tÊypotheek en verkoopt Fandbriecen van 1000 600 100 en ƒ 50 ntiehtin en ten kantore der Bank en bg de Heeren Montijn é Co De Diractit J HOOFT GltAAFLAND J A ïakERPKUS ROIJAARÜ