Goudsche Courant, dinsdag 11 februari 1896

Woensdag 12 Februari J896 34ste Jaargang No 6888 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woi den berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitg ave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uily ondering van Zon en Feestdag en De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN KLEIWEG O een GrijsHaarmeerü DE NIEUWE LONDON doet de gryze baren binnen enkele dagen verdwyueu maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen n ueemt de peltetjes van het hoofd weg y j Eischt op den hals van den öacon f niposi Verkrygbaar in flacon van 1 50 ét T 0 H5 I A 4 ÏS fabr de Papiermolen te Gouda firma Wed P 144 Gouda MELKEEÏ üoathaven Een ware Schal voor de aogelukkise ülnchtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s i lf e vari g Wflt mwruTiog Ug D Jtobt il Sbeotnatiek Lendetipynen kortom C Btn Tu alUiMrt YHl ia nwt het luti mm au te wen4eii tegea iS AnfcerfainlxpeMer IfH iWMt diu iteedi in ied r hiuagszm s gg Anter Painlxpeller Anfcer PawExpeller Pi i 50 oeot 7 eant en f 1 25 de Q aok YooriuuideB ia de maeste Apotheken en n F Ad Blohter k Co ia Rotterdam Te Gonda bü A WOLPK Markt A U4b en DE LAAT en VAN 0N apotheker Markt HoHsndsche liigavc Oiet 27 afb Pnjs 2 galden Ieder die aan de verBchnkkeiyke gevolgen van deze ondeugd l jdt moet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt jaariyks duizend van eeu zekeren dood Te verkregen by hetVerUgB Mi azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Allerwege bekroond met Ëere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Kere Diploma Gouden Medaille en Ortificate of Award of the World s Hygienic Eiposiüon Chicago 1893 is het Wereldberoemd llruiveR liorst Honkj Exlracl MELIANTHE urr Dï Machinale Fabriek DE BÜNIOBLOËM V4N H ¥ van 8chaik Co gevestigd te s Gravenhage GeRQ middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OlfBMHHOEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDDELIJK de atreugiite hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHË bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt iii flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebrniKsaanwyzing voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te Graven mge 09 Verkrygbaar b F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te fioiida A ÜÜUMAN Moordrecht J C KATELAND Boa cop B V WIJK Oudewa t FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemische Wasscherij TAN 11 oPi Ëi iii iHi it 19 Kruiakfide Botterdani n Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az E pecialiteit voor et stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche man tela veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of uceverfd worden onachadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zöü de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar iD 3 da eo te verven goederea in eene week J F CllJPERS Westeimle 37 Den Haag Buitenlandsche P IA N O s uit de eerste fabrieken in ruime keuze Amenkaansche HARMONIUMS door directe importatie tegen ZKKH I ACIE prezen Inruilen van bespeelde P IANO S Pirmo s Cognac fin Bols l ao da Lilar D OOQSJLO Tïtf floia T ii da SooUU Anonyine 1 wordt ï d In Ttnaisl de bflinaada ftawohea van a lAter bilioud Tooralan Tap hat attaat Tan Dr p r yAH HAKBI KOOS öilalnlland vetkrijgbaar b i H J ï WANKUM POIKE OUDE SGHIEDAMMEH GEMVEE Merk N ÖHTCA F Verkrijj baar bij PEETER8 Iz AU bewys van echtheid is cuchet en kurk ateeiU voorzien van ten naam der Firma P HOPPE M NB PAJRUS Agent vuor Guiida en Omstreken aBANDS MAOASINB DU Frintemps NO UVEAUT ÉS Wij verzoeken de D mei die ons gélllut reerd modealbum voor het Wlnt p fcxo n noch met ontvangen bebben dit tt willen aanvraf en aan I JULESJILÜZOTal Pirii Hetzelve wordt dan omgaand gratia en franco toegezonden Bestellingen van af S5 franca vrij t Q U kosten aan huis met 5 verhooging Réixpéditiskantoor te Rozindul 1 1 nimWÏNKEL CB KnM KII l K u MVl KvlJ M n Clll jn S Hl lUSbdEUJIJ Agentuar bfl de Firma Wed BOSMAMteGoiiila Uouda SnolperBilruk van h Brimkhan 8r Zo h 1 Veimeng t Uwe Koffie voor de helft met 1 EATiAiEira s EiiFF ummi en gij bespaart 9S centen per pond Aan Zt iiiiwlijdeis en Zenuvvzwakken Than is 1e g5e oplage ver cheneii Tan het boalc De ZO uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en geneziOK Het dael va i liit irsricje ia ksDnii te verspreiden omtrent den aard der ïenuwzwakto hare oorsalcea en Kflfoljfen onderricht ta geven en genezing te vinden Het handelt over hel beltend worden van de Phyaioiogiacha ontdeli icing lioa op de eenvoudiget denltbare wyze op ons aennwgealel lean i ewerltt worden en wel met een 1 eeea datsoowel een groot aantal niteteliende art en al de geateekundige pers aanleiding tot discuasie gegeven heeft Het wo dt derhalve aan ieder die aan zlekelijken zenuwtoestand of zoogenaamde zeDuwaohtigheid ijiltitueul Beproefd on aanbevolen door de heeren l rof Ur Meriniére Parijs Prengruber Dujardin Baumetz Piirijs BOUChOt Parij uh Ratli Dr Schering l mè Oez Hutli Dr Cyurkoweoh ky Wacnon Opperslalarls llr Jeohl Woenon Ijjdt clki rioh kenmerlct door hiiliilueole hootdpiin ml Uppersiat ari l r Sohlesl Bssi f gralne coagestie groote gevoeligheid opgewon JefnrtiDr DarSes Pa ui denboid Slaneloo sheiri al pmBfinn linhnmolnVo Clief arts lirFrestier Ak Oistrictsarti Ur Groasmani Johlin eu nit Diatrictsana Dr Busbach £ ir denboid Slapeloo sbeid algemeeae llohameluke onrust on onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getrofien zijn en aan do govolge daar van lijden zoomede aan Verlammingen Spraak a verlies of moeielijk spreken Stijfheid ia de geKraiikart Ur Steingreber wriohteu en voortdurende pijn in aezelve parOharenton tieele zwakte toestanden zwakte van geheugen t on ul Ur ï Aaohenbaoh Slapeloosheid enz on die reeds geneeskundige i hulp inriepen en door de bekende hulpinidilejou als AngeVille Parijs Lavabre Parij Wille Taufkirchen CabiliOt Aroaohon Fortget Lonzno Quilloneau Bor deaux LabatUt Bordeaux Bougavel I a For riiïrü L Hirsohfeld Woanen Lieber Innsbruck Hammer Plauen Weiner Weenen Aust Hrocton lUatusohlecbner lirixn Ur tned Corrazza Venetië onthoudlngs en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing oi betering verkregen eiode ijk aanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te Wirden en daartoe reden tobben wegen verjohijnselen van foorldurend angstgevoel lieveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen vanduieeligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van hftnden en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegorien van ZOnUWlijderabehooren zoomede aan bleek ZUOhtige en daardoor lot zwakte vervallende jonge meisje ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie r der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden w zich in liet be it van bovengenoemd boekje te stellen dat lfranco on kosteloos te verkrijgen i te h Amsterdam M OLEBaN Oo Heiligeweg 4S I Hotterdam K B van santen KOLPP Korte Hoofdsteeg 1 I ütreoht LOfl Kï porton Oadograohl b d öaardbrug ï 82 GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal göbied verbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fyne en fijnste gnindbtoflea garandeerei ien verbruiker van Stollwerck s Ohoeolade en Cacao een AanbeTüenswaardJg fabrikaat uauwteurig beantwoordondo aan den inhoud der reap Etikotten De JHrma behaalde 2Ï Brevets als HofieTeraiicier 44 Eore Dlploma B gouden enz Medailles een bewijs f B oitmuntand fijn febrikaitt Keeds 1S74 sclireef do Accademie national de Paris Nous voua dé enioiia ane Hedlallle d or prftmiere elawnte en oonsldération aeTotra exoellente fl brioatloa da Ohooolat bonbons varies eto eto StOllwerck t brika t U verkrijgbaar bij H H C wifl icur 5 Banketbakkers enz enz G nert lTertegenwoordig6r voor NederbtndJolins Mattenslodt Amsterdam Kdl eislraat 103 ££ s Patent H Stollen iC RnsKbrT t Kf y mi dsiti mt11 imotrtn BBKÊÊÊL tenrnaiit Warnung Der ffTMM Erfolg éit 1 lM r ratent H StoÜÊm êmmgan kat Anlaa ia mp aêhMtitm werthloêmn Nachahmunten tagéhm Man ioufa éaktr urnar tfetê scharfen H Stollen nuf ¥ i aw direet oOtr la aololien Elionhaniitup tn tn damn unitr Pltkat fwla nabinstthandl auiga iR rgt M okmttnürtiT rMnliftten und Zeuffnifêe gntia imë franco BOEE EN STEENDEUEWEEK in gromte verMclieidenheia Rouwkaarten en Rouwpost met Fortefeaille Sluiting A BRIj KMAi ZI BINNENLAND ÜOÜDA U Februari 1896 De beer C Krait onilertryzer aibier i beQoeoid tot boofd der bcbool te Hekendorp Bg da politie te Hotterdam ie de opsporing rersocbt vna een bruine pel jas ter vraarde van f 250 te Gouda mei aoder goed ontvreemd a de ja ttaat de naam O Prince Door het onvoorxicbtig omgaan met eeu geladen geweer werd eau der kinderen vbm A V S te Waddiugareea door eenige bagel korreia in den hall erustig gewond Aan de kweekvcboot voor loacbiaiiten t Amitcrdam afdeeling ichetpiiaiachioiateD ii o a geplaatst J de Joog van Haastrecht Bg kou bflilait fan 10 dezer ia aan mr J A YailllBut op z io daartoe gedaan versoeb met iogaog van 15 dezer oerfol ontslag verleend aio president der arronüissemaots racfat baak te Rotterdam met dankbetuiging roordtdoor hem in rechterlgk betrekkingea beweten di o tea By kon beiluit vid 10 dezer zyn met iogaag van 15 desert benoemd tot president der arroadiasemeDta rechtbaoK te Rotterdam mr J van Beukelom tbaoH vicepresident van gemelde rechtbank tot tce preeideot der arrondisiemactsrecbt bank te Rotterdam mr A H van Tienhoveo tbaoB rechter io gemelde rechtbank Btct De iu bet Algemeen Potitteblad gesignaleerde H V D uit Antwerpen verdacht van dirfelal is te Deurne gerat Naar Het Vad c veroeemt heeft prof Druoker zgn eervol ontslag gevraagd aU hooglaei iMn in t Romeioscbe recht aan de Leidschc UaWer iteit lo zgn Memorie van Toelichting op zgn kieswet heeft de minister van BinKenlandicbe Zaken meegedeeld dat hy ao plan ra3 ook de groote gemeenten boven 20 000 zielen voor de gemeenteraadaTerkieziugeu io districten trerdeeleo Volgens het sVad c is thans een wetsvooriiel tot herziening der Gemeentewet voor dat doet by den Raad van Stoto in behandeling FEUiLLETOK 4 Qeoffrj voer de oude edelman voort terwgl hg om meer nadruk aan iijnö woorden te gevea zyne hand op den arm van zijn neef legde en hem bezorgd aanzag Ik draag u bij uwe eigene zaligbfid deo last op om niet ta rusten eer gg dun moonlecaar van irgn zoon outdekt hebt spaa daartoe al uwe krachten ia spaar geoae moeite en geene kosten en laat geene traagheid of geen twijfel aan het welslagen uwer pogingen u reralappen in hut volbrenger uwer taak Btijf steeds heiraelgk dien raau in het oog houden Verstaat gy mij Gaoffry Maar men is dien man nog niet op het spoor mgnheer Wien bedoelt gij Gy bedoelt den vreemdeling met het valies niet wsar Hoe kunt gij dal deakaDl antwoordde Lord Dane spotteud Zooals ik u reeds vroeger gezegdheb Geotfry beeft dit verbaal bjj mg uooit den miusteo ingang gevonden Die vreeasileling was emi reizend koopHtna die Harry tegenkwam toeu dese dien avond uitgiag ea die hem naar de hoogte volgdeom iets aan hem te verkoopen mogelgkeen katoenen doek o een hoornen mes on het aanhouden vanden man zal Harry verveeld hebben hg zal driftig Een bejaard vrouwtje te Katwgfc aan Z i had aldaar eeu stukje uroud net huisje Op diea grond stond eeu gebouwtje ana eeu ander toebehooreode btt moedertje io den weg Om dit verwgderd te krggeo wendde zg ïicb tst een pleitbezorger te Leiden om raad Diens beraiddelioR kwam baar evenwel te duur voor en op aanraden van de buren kwam zg tol baar nadeel iu aanraking met een poeUei tevens zaakwaarnemer in de Hobbemaatraat tt s Gravenbage die razend goedkoop c zou zgo De zg rechtsgeleerde raadsman Bcheen het oude TroQWtjevau allea w s te kannen tnaken wist voorschot op voorschot te krygeu eo het slot waa dat het vrouwtje vau haar spaarduitjetongeveer f 1000 offdrde en de aaakwaarnemer alleen de zaak in hnndeu gaf vau een advocaa in de residentie Wegens oplichting had de poelier zaak waarnemer zich voor de Haagsche recblbaok tv verantwuordeo Hg bekende den stapel misleidende brieven te hebben geschreven en ook de verschitUode bedragen te hebben ontvangen Zgn overgang vau poelier tot zaakwaarnemer verklaarde be klaagde aldns dat een aardappelenverkoopster voor wie hg wel eens een briefje had geacbrevan hem zooveel klandisie bezorgd had D rechtzuekenden kwamen uit eigeu beweging zgn raad iuwiunen hoewel by zich uimmer voor zaakwaarnemer bad uitgegeven en aU eeuige bron van reebtawetenschap iu haia bad een vre op de scbotterg Nog bleek dat bekl by zyne recbtoprsktyk geholpeu werd dooi een voor bet examen van iaodmeter uiet go slaagd persoon die hoewel weinig vau raLhta sakeu wftende zich toch grof Ket betalen Het O M vorderde de veroordeeliug vau beklaagde tot drie jaren i evangeuisslraf Mr L R Teltiug trad als verdediger op Gisterenavond metdt de Java Bode van 11 Jan is alweer het amokaigoaal moetengeslagen worden Bratalor amokpaitg dandeze is wel zelden hier voorgekomen Dv Chinees Lie A Kong eigenaar van een warong itaasi op Pintoe Beaaar kreeg tegen 7 uur bezoek van 4 kerels die voorgaven t willen eten Twee hunner wisten zich toegang te verschaffen tot het binnenhuis terwgl de twee andereu by deo ingang pos vatten De iv ec bandieten biuoenshuis ontstalen den waronghouder zyn trommel lobuudende preciosa en contanten er waarde vau pim f 100 waatbj de eigenaar die bun liet weghalen van de trommttl wilde beletten eoo kap kreeg ovir zyn hoofd eu voor de dieven ouscbadalyk werd gemaakt De gardoewacbler de oppafi zijn geworden tn hem met eeu paar ruwe woorden hebbea af esofaeept Ik ben overtuigd dat er mets anders is voorgevatleu Keen stiloof mij degeno die Harry vermoord heeft deed het met voorbeiiBchteii rade Bavansbird is de dador Geolfry on ik drnag u op om hem uiet uit hel oog te verliepen Deze woordeo schenen den heer Dane onaangenaam aaa te doen Het spy t mg mijnheer dat ik uw gevoeleuin deze zank nirt kan deolen maar ik geloof inderdaa l niet dat Baveosbird schuldig is Ik heb denman ook eerst voor den dader gehouden i maar sedert hel bewezen is dat hij op liet oogenblik datde moord gepleegd word in Zeemnusru t was bentk tot andere gedachten gekouon ik zeg u Geolfry Dane dat Rarensbird e niemand anders de dader is Ik verzoek u diingendom mijn last ta volbrengen en niot te ruaton voordat gij de bewgien hebt vun zgno schuld Kn nu over tets anders Waar is Cecilia is zj nog niet teruggekonaen F Neen ik beb heden morgen een brief van haar gehad zij meldt mij daarin dnt zij niet voor overeen pafcr woken te huis kan komen Mevrouw 3t Aubio is ziek en dat is de reden dat Cecilia dnsrlanger moet blijven Dit scheen Lord Dane teleur te stellen Ik bad gaarne gehad Jat zij hier was gekomen totdat Adelaide naar Sohotland vertrekt Is het bepaald dat zij osar Schotland gaat P Zeker ij heeft geene andore keuze Zij kanniet alleen hier blijven Nu bad ik gehoopt dat Cecilia bter met haar zoa kunnen bigven tot haarvertrek Ntet dit zg elkander veel toegeven want aer eu de jnekeuier dte op bet liulpi eachreeuw toüfchoteu en de dieven tot stnau wilden brengen werden op rerr lvprRcliotiMi ontliaald De gewonde Cbiuee ligt in tift stadsverband ter vetplegiog Het Bat Nieuwsbt deelt over deze zaak Dog mede Op eeu gegeven tuouient vroeg een d T t vee gasten ilen Cbineeschen warooghouder nog een stukje viscb Toeu de Chinees zich enikeerde tea eindu hem daaraan te belpeu voelde hg zich plotseling ruw by dun staart gegrepen en werd hij dus tegen den grond geworpen lutDSScheu niaak e dn endere inlander icli meester van een trommeltje met kluiu geld dat lu de toonbanklade stond eu toeu df mishandelde eo beroofde warongbouder begon te schreeuwen e i zich te weer stelde werd hg door zyu aanvaller inu lddels een hevigen houw over bet hoofd met eeu gollok oaachadelgk gemaakt De zoon vau den Chinees een stevige jonge kerel maar blijkbaar een erge lonimel die vlak by de toonbank stond eu eveneens bet gGldirommettje onder zgo bereik had beeft uiebt gedauu om den roof tegeu te gaan of zyu tader te hulp te komen Middelerwyt vim eeu derde inlander binnengekomen die dadetgk duorgiog naar bet achterlinis en uit een kamer een der twee daarin taaude trommels wegnam toevallig juiat die waarin zich het beste goed van den Chinees bbVD id De inlandsche bediende van deu warongbouder stond hg deo po t der binnendeur De derde roover ging hem dua tweemaal voorbij eu deze bediende beeft eveumin eeu huod uitgestoken om deu diefstal te beletten Da verwonde is naar bet Stadsverband getransporteerd Hy beeft zeer veel bloed verloren en men vreest daarom voor zgn leren De Arnb Ct c bevat eeu hoofdartikel dat men zou kanneu betitelen Wat de Liborait Unie f is en wat zy wezen moet De schryver maakt in de eerste plaats de opmerking dat m n by het bespreken vau bet ontwerppro gram der Liberale Uniec dikwyla de uitdrukding nieuwe party bezl tt hoewel deze Vereeniging volstrekt niet zoekende is naar een program van een geheet nieuwe party maar enkel tracht de begmsuleu en maatregelen ie formuleereu welke in het program der liberale partij dienen te worden opgenomen £ ea niet te luodieutn fuit is bet dat iu den boezem dier parti outoarding verva verwording bestaat In de eerste plaats beb beu tengevolge vau de noodwendige reactie Cecilia is ook verre van bei ndigd maar verbeeld U dat Adelaide onlangs midden in het godrnng toon het lichaam van llarry binnen werd ebraaht naar beneden kwam en dat ij op het punt was om het kleed dnt over het lijk Ing op tü ligten om bet te tien Zij ia zoo wild ala oen Mnnrlaoha haas Als ik nog donk dat zij dien nacht alleea mar den heuveltop is geloopen Zij jsal dunkt mij geen grooten lust hebhenom naar Schotlamt terug to keerea Nood breekt weiten merkte Lord Dnno aan Mevrouw Grant ia aan haar vermuauschnpt en deze zal gofld voor haar üorgeti Als Irkdala getrouwdwaa zou zij bij hem kunnen giian inwonen maar daar hy dit niet is blijft haar geene andere keuze Ik denk ik vorbeeld my oom Btottenlo Geoffry Dane terwijl een hoog rood iijn gelaat ovortoog dat zij gelukkiger mot mij zou zijn Als gij mij uwt loestemming wildot geven en mij koudt vergeven dat ik op een dag als dezen over die zaak gesproken lieb In wolken zin bedoelt gij dat zij getukkigormet u zou zijn Ik bedooi als mijne vrouw Üeotfry ik geloof dat ik verplicht ben om openhartig met u te spreken 7 eide Lord Dane Üj znlt wel overtuigd zijn dat ik sedert den dood van mijno zoons meer dan eens ovor uw oakcrastig lot heb nngodncht Mytie vrouw moenda vroeger wol oena dat Adelaide meer voor u dan voor Harry gevoelde maar zij sprak daar eerst aa Harry s dood met mij over Ik voor mg deelde haar guvoelen niet want om welke reden zou zg zich met Harry verloofd hebben sla ig bom niet beminde Maar I tegen het in boudgenootachap optreden van de beide kerkelijke partgen veleu i ch bg de liberale party gevoegd die van clerioallime vaa iedare soort afkeerig toch ia de politiek veel meer couservatief dao liberaal wareo Men heeft deze lieden aangenomen en toen het op een orgaoiseeren vau het leger aan kwam bleek al spoedig dat voor wezaulgk liberale oojimarken zelf iu den boezem dar liberale party geeu meerderheid was te ver krygeu Üe nieuw sangekomeo liberaleo warao niet genegen ttch daar te sehareo waar hunne neiging en hunne politieke betfinselan hun een plaats aanwezen als echte couservatievao oakomers die ongaarne maar door de eischeo van den tyd gndwongeu de liberalen navolgen en zich ten slotte by da door deieu bevochten overwiuuiugen zy t ook tcboorvoetende neerleggen bebbeu zy de beKioseleo althans de tot stand gekomen maatregelen van de liberale partij van het laatste geslacht aanvaard maar van da onlwikkeleude kracht eu da eischen der voortgaande revolutie van elk liberaal beginsel zgo za nooit doortrokken geweest Zoodoende ia de liberale party blyven staan op bet standpunt dat aeue halve eeuw geleden door haar is veroverd Voor den aiscb van nieegaau met den tyd scbgnt zg bUod geworden AU de roeping vau de Liberale Uniat beanbouwc da sehryVer het doen herleveo van den ouden geest in het herstellen rao het verband tusscbeu partgleus ao tydgeest dat nu vyftig jaren geleden zoo sterk aanwez g was maar sedert voortdurend ia verzwakt en geheel dreigc te vorrallen Geen nieuwe party wordt er erlaugd die zich lagen de liberale acharau moet de liberale party moet io i laven teruggeroepen moet verjongd worden Ziedaar de eisch van deu tyd de wensoh van elk liberaal die het liberaliima niet in bat woord en deo naam maar iu dn daad eu het optreden ziet Ën deze verjon iogakaarza1 wil z j eeno practisebe beteekenis hehbon niet moeten uiigaaa van het bestuur van de Liberale Uniec dat alleen formuleert n ontwerpt maar van de iu haar vereeoigde llbarale vt raeoigingeu van bat gansche land Niet de keurbende an de voorgaageri bet liberah land zelf moet d n toon geren van de grooto liberale partg zelve moet de beslissing komen of zg met den tyd wil medegnan dau wel blgveu staan wiar zij staat Antwoordt zg in den laatsteo zin dau i de tijd daur voor ben die anders dflokeu zich tot eene nieuwe organisatie te veraaoigen want dau zal de liberale party feitelgk als zoodanig zyu afgHtredeu en zal zy zich met nog llarry stierf daarna Geolfry en gij lijt hen all mijn erfgenaam opgevolgd In het laalsla onderhoud mut mgne vrouw spraken wij over Adelaide want ik wilt dat zij bezorgd ovor haar wns Ik zeide haar dat als gg on Adelaide elkander hemindet ik volgaarne mgne toestemming tot uwe verecniging zoude geven Kn om u de waarheid to zeggen Oeoffry bad ik haar liever met u dau met Harry zien trouwen ik heb iets trgen pen huwelijk tuaaoben eigon uaef en nicht on gy lijt niet aan baar verwant Welnu mijnheer zeidu ieulfry want Lord Dane zweeg Welnu Lady Dano ileelde mij toen mede dut zij met Adelaide over deze zuiik gesproken eu bevonden had dnt zij zicb destijds vergist had dit Adelaide werkelijk flarry bemind had en dat zijniets vuor u gevoelde Daarom vreea ik dat gij umot een ijdela hoop vleit Ken Irotsehe KÜnilHch vertoonde zioU op het gelaiit van den hsor Dane le fl gij mij uwe toestemming om haar ten huwetijk te trainen mgnbeor Gewis ik geef u volgaarne mijne toestemming Maar ik weniohte nog over uudere zaken met u te spreken en nu ben ik uitgeput Wees noo good om heden avond terug to komen Oeotl ry Do heer Dane verliet den kranke en begaf zich onmidilelijk naar do zaal om Adelaide op te zoeken Hij vond haar in do daaraan grenzende kamer waar zij in gelukkiger dagen zoo menigmaal nnn bet venster had gestaan om hem to groeten Wordt Ttrftahli