Goudsche Courant, woensdag 12 februari 1896

aangenomen voor een oogenblik het geleverde ware werkelijk orthit en niet tborit de fout geheel door eischeres begaan en kon gedaagde door de domheid van eivcheres nimmer lyden Doordien de deaknndige de chef van de fabriek nog wel schriftelyk erkend bad de party tborit te aceepteeren kwam een onderzoek naar omstandigheden ten opziohte der acceptie niet meer te pas Die erkentenis bewees dat er tborit was geleverd en hierom kon no deze actie niet meer ontvangen worden Uitspraak 11 Maart Men schryft uit Utrecht aan de N R Ct Kaatje Kinkan van wie ik vóór eenige jaren in dit blad een schetsje w dde is in den taatsteu tyd schromelijk achteruitgegaan Nederiger stand dan de hare gednrende een geheel menscbenleven was is wel nauwelyks denkbaar en toeh toch ia zy ïn den laatsteu tyd oog dieper gedaald Vroeger toen hare kraebten haar nog veroorloofden de verre wandeling te maken kou men baar altijd vinden op de hooge stoep in het portaal van de St Augustiouskerk waar zij op de koude zerken gereten met de kin ruitend op de omhoog getrokken knieën de magere hand bedelend naar de vrome kerkgangers uit trekte terwyl zy de groote oogen smeekend omboog sloeg o met de bleeke lippen prevelde dat God hen duizendmaal zou loonen Maar sinds lang reeds viel haar die gang e zwaar Zonder hulp kan zy de trappen van de kerk niet meer opklimmen en ala zij bij het huiswaarts keeren zitlend zich vnn de eene trede op de andere liet glijden dan moest zy beneden gekomen van vermoeidheid vaak een uur riialeu alvorens zy den moeilijken tocht naar huis zich vaatgrypend aan bekken en paaltjes durfde ondernemen Eindelijk beeft zy het dan ook moeten Opgeven Met tranen in de oogen heoft zy den Heiligen Augustinus vaarwel gezegd eu hulp en troost gezocht hy Sint Marie wier kerkgebouw slechts een paar minuten van hare armzalige woning verwyderd ii Dj ar behoeft zy geen hooge stoep te beklimmen het portaal ia gfiykvloers ofsehoon het er door bet onopboudelyk open en toeslaan der denren niet minder koud en tochtig is daar is Kaatje baar gebeele leven aan gewend en als zy haar ouden geacheurden schoudermaotel maar om hoofd en rug en knieën bad geslagen zoodat baar vermagerd gezicht byna niet zichtbaar was dan achtte zy zicb daartegen genoegzaam beschermd In de eerste dagtm dat zy baar oiiuwe standplaats had ingenomen tot groote ergeruia van een conoorrent die ofschoon ook al niet vlug ter been wyqelyk maar besloot de door haar verlatene plaats aan de St Auguftiou kerk te gaan bezetten was zy blijkbaar niet op baar gemak De tranen stonden bet arme mensoh ia de groote fletse oogen en dikwijls ala baar gevoel baar overmeesterde bukte zy het hoofd nog dieper voorover dan gewooolyk en poogde hare gemoi dsaandoeoingen te verbergen door uit de haar nooit verlatene groote blikken tabaksdoos ontzaglyke hoeveelheden snnif in de gapende nensgaten te dowen Maar langzamerhand werd het heter zy kreeg weer bekenden onder de kerkbezoekera en voelde zicb niet mrer zoo vreemd op die plaata Voor korten tyd evenwel bfeef het boekje waar Kaatje gewooulyk neerhorkte ledig Menige reeds uitgestoken band die haar een aalmoes wilde toereiken werd weer teruggetrokken Kaatje was er niet Toen zy een paar dagen niet op haar post geweest was verspreidde zich het gerncbt dat zij dood was eu een der aldaar verscbynende bladen wydde reeda een gevoelvol schetsje aan deze algemeao bekende stadgenoote Doch dtt gerucht heeft zioh niet bevestigd ofschoon er wel eenige grond voor bestond Ook de buren hadden Kaatje eenige dagen niet gezien en toen men daarop uit nieuwsliierigheid baar kamertje in de Visspherssleeg Wliiterdtenst 1895 1896 AaDgevasgeo aOTTlïDill Directe SpoorwegverblDdlogen met tiOlüA 18 88 18 89 18 48 18 6 1 44 KOTUBDAM 61 10 1 10 8 10 86 10 48 10 4 11 80 8 6 8 7 41 8 07 GOUDA DEN HllC Goud 7 S0 8 86 8 0 87 10 80 10 60 18 18 18 88 1 87 8 86 8 47 4 46 6 17 7 14 7 49 f 8 8 64 64 11 l Z T M 7 4 8 47 11 08 18 40 4 7 8 01 10 0 ï gw 7 8 8 6 11 18 18 4 08 8 18 10 16 Voorb 8 07 9 08 11 87 1 01 6 80 8 86 10 87 Hige 8 18 1S i a 10 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 67 4 06 4 1 6 86 6 67 7 44 8 81 88 10 88 11 46 eoUDi UTEIOHT 9 06 10 18 10 57 18 48 8 80 11 14 8 97 11 8 9 4 8 87 10 61 11 46 I iO 3 08 8 17 4 16 4 47 6 67 6 58 8 31 10 18 7 10 10 8 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 8 6 86 t t GOUD A A U 10 01 10 67 11 05 1 4 11 10 Utojii ta No9id rp LaidHliudam eu Bleiiwjjk Knilileg n ttakaudarp verdera oouaerTatieVQ elemeDten kannen orgBnÏBeereu als nieawe cooaerratiere jariy Be slist daarentegen ht t liberale land in anderen zin dan niet alleen moedig en met nieuw leven bezield Toornit maar dan moeteti ook alle niet oprecht liberale elemeoteD die niets liever zoUen verlangen worden achlerKelaten Jniflt datrom heeft de baslisBÏDg die over bet ontnerp programma van bet beatour der Libsrale Uoiec staat genomen te worden eene zoo hooge beteekenis Voor een der pakfanizen vbq een bekend TOem te Amsterdam stond naar De Ëchof meldt een ploeg sjouireriieden Een der bazen werd door ben in het oog geboodeo omdat zy wisten dat er Tolk noodig zon zyo In dien tosscbentyd werd door de naar werk hankerende mannen het gesprek gevoerd orer de minder prettige tydeu die men doorleelde slapte van werk eoz Ëeu Tooral was er die zeer gebukt ging onder bet leed en zoo maar zonder 0Terdry ing gewag maakte dat tbnis zgn vronw ziek ing met drie Tan zpo neijeo kinderen Eindelijk daar kwam de baas Zea man noodig c klonk bet onder de opdriogeode loidjen Zes n an wsren spoedig gevondeo maar Iiy die zoo geklaagd bad moest bemerken d t hij er niet by kon zyn en dus weer mets kon verdienen Daar liep er een met den baas mede bekrnd om zyn reusaahtige tichaamakraoht Toevallig keek by om en zag betvan spyt verwrongen gelaat van bem die zyn vrouw en negen kinderen xooeven bad besproken Baas klonk het met een beweging igD syn pet baas vindt nwee het goed dat Piet de Snuirert Toor my invalt atraks komt er mogelyk voor my nog wel een pennetje werk hy boit het noodiger as ik c Daar de baas er niets op tegen bad ging Piet mede naar bet werk en bleef de arme maar edeldenkende sjouwerman aan den walkant staan om maar weer zooals by bet uitdrukte lop een bootje Ie blyven byten Soms zou men zeggen dat ontbering en armoede adelt want zeker had de edeldenkende bet ook zeer noodig Niet de Nowyorksche correspondent van The Tinie8 beeft vao den gouvernent van Cuba bevel gekregen het eiland te verlaten maar de correspondent van The New York Times € Men mrldt uit Amsterdam Arozt een der veroordeelden in het geruchtmakende proces der valRche bankbiljetten is wegens het verstryken van zyn atraftyd uit de gevangenis ontslagen Men seint uit Vlissingen Gisterochtend heeft de biunenkonsËude iiachtmailboot door den mist op de reed oen bark die voor anker lag aangevaren Men neint nader De nacbtmailboot was de Koniogiu Uegentea en de bark Governiog Queen kapitein Williams iu ballast van Antwerpen naar Cardiff De 3e stuurman van de bark sprong over op de mailboot De Koningin Ileftentea bleef na da aanvaring ter hoogte van de bark om a aiiteatie te verleenen hetgeen erbtar onnoodig was De bark heeft aan bot achterschip en de mailboot aan den ateven bnlangrjjke scbade beide echter boren de waterlijn Omtrent de aanvaring van de Koningin Regantcsc mut de bark Goveroing Qrieen eobryft men uit Vlissingen nader 7 86 8 40 6 80 Gouda 7 88 7 8 7 48 7 81 8 47 8 84 9 01 9 10 57 6 08 16 0 84 6 98 Moordrecht a Nieuwerkerk OaplUe t Rottsrdam 7 Eotterdaro 8 OipoUe 8 10 HUuirorktrk 8 19 Hoordreoht 6 88 ouds 8 88 ioudl 6 36 6 37 7 66 8 0 8 81 Uudew 6 60 6 64 W rde 6 68 7 08 8 18 Vtnieht 6 18 f 8 86 8 41 f t Ni r AnuUrdan 8 81 9 85 Ssuda isulaidui t St 8 87 8 14 Deze lanraring is in de eerete plaats een gevolg van bet ankeren van schepen voor de buvan in den koers der mailbooteo Het schyut dat er geen autori eit is die by machte ia eene dergelyke voor den maildienst hoogst lastige ankerplaats te beletten Waar de Maatschappy Zee nnd al p kraebten iospnut om vertrnein i n in het vervoer van mails en passagiers te oorkomen is het te hetrenren dat by gebreke aan bevoegde aotoriteit de enkele vertragingfn nog in de hand gewerkt worden door bet onoordeelkundig ankeren van schepen voor de haven De avery der mailboot Koning Regentes f wordt door de Maatschappy De Schelde gerepareerd De duur zal verrooedelyk drie we ken zyn De dagraailboot Duitschlaod is door den dikken raipt eerst gisterenavond te half zeven op de reede aangekomen De opinie die bet Hbl over bet advies van mr Veegens in ake personeel en kieswet heelt mag niet gunstig beeten Allereerst spreekt het Hbl de isieeniog uit dat de Regeering vermoedelyk wel niet zal dolden dat bet stelsel door haar in de kieswet gelegd wordt aangetast Wel mng men Vfrwacbten dat de Regeering de leemten die baar stelsel aankleven ssl verwijderen Leemten die grootendeeli berusten op het willekeurige der gestelde eischen en dia door een ruimere formolsertng door meer rekening honden met feiten en toestanden grootendeels kunnen worden weggenomen Het streven van allen die naar een spoedige oplossing van het vraagstuk verlangen om dan den bervormingsarbeid op ander gebied met kracht te kannen aangrypen moet dan ook er op gericht zyn die leemten zooveel mogelyk t doen verdwynen in allen gevalle tot afdoening van bet kiesrecb tont werp mede te werken Dat is de weg die bet Hbl wil inslaan maar dat is de weg dien mr Veegena kiest niet Na dien wag te hebben meegedeeld maakt bet Hbl c de opmerking Door wien deze uitweg uit de verwarring c zon moeten worden voorgesteld zegt de heer Veegens niet De Regeering zal zulk een voorstel stellig niet doen zy zal een besliüBing verlangen op haar kiesreoBtontwerp ook al mocht de regeling der personeele belasting worden afgestemd of iniretrokken na de aanneming van een zeer onwelgevallig amendemeat De heer Yeegens schynt derhalve een miaiaterieele crisis te willen uitlokken en van een nieuw ministerie een kabinet van overgaUK zulk een overgangsmaatregel te verwachten Wy vermoeden echter dat in de Tv eede Kamer thans geen meerderheid te vinden zal zyn om het tegenwoordig kabinet te doen vttllan Hat plan van den heer Veegena beeft dnn ook met veel kans te worden uitgevoerd Of is hii voornemens met eenige politieke vrienden zulk qen tegenvoorstel in te dienen Het Hld c acht dan ook dat een voorstel als dat VBQ mr Veegens geen aanbeveliog verdient Noemt hy de nu voorgedragen kieswet een censualtieswet van de slechtste soort en wel wyl zy zeer grooten invloed aan rykssmbtenaren geeft op het al of niet kirzer worden zulk een invloed zegt het Hhl hebben ouder de huidige kieswet de burgemeesters ook dos veel slechter dan het is wordt bet in de toekomst zeker niet daar ryksambtenaren niet alleen elk oogenblik kunnau worden ontslagen maar ook onder voortdnrende controle staan van den Minister die op zyn heart weer wordt gecontroleerd door de Kamer Het Hb wil dan ook den weg van mr Veegens niet gevolgd zien Het kiesrecht dat thans aanbangig is zal in atlen gevalle een belangryke uitbreiding van bet kiezeracorps brengen en kan met de noodige verruiming der te beperkte bepalingen vooral van die omtrent de vereischten van woning en inkomen een vry dragelykeo toestand in het leven roepen Tot die verbeteriugen roede te werken komt ona verstandiger voor dan te ntreven naar nieuw uitstel terwyl er zooveel is dat dringend noodig is maar op afdoening van de kiesrechtquaeetie wacht Voor eenigeo tyd bood een koopman te Rot terdam bij eene chemische fabriek in Hannover 18 85 10 17 18 88 10 88 10 4 11 01 11 08 11 16 11 84 7 47 8 6 10 11 Tim A H 18 10 1 18 10 16 U 80 6 68 8 48 8 81 4 95 4 47 6 8 88 ren partij Ihorit aan een zeer kostbaar erts dat gesmolten gebruikt wordt om er de kousjes van bet gasgloeilicht in te drenken Do fabriek vroeg een monster om te nnaly aeeren doch dit was te klein voor bet onderzoek Ëen tweede werd gezonden en goed bevonden De koopman was echter zoo voorzichtig daar de leverantie een zeer dnnren moeielyk herkenbaar ert betrof i og een grooter monster ter onderzoek toe te zenden en toen geseind werd dat de pftrtij volgens monster geleverd kon worden bovendien te conditiouneeren dat te Rotterdam van wege de fabriek de party zou worden onderKOcbt n in ontvangst genomen ten einde genn risico te loopen tegenover zijn leverancier in Noorwegen De party kwam aan werd onde ocht schriftelijk in ontvangst genomen betaald en verzonden naar de fabriek Hier bleek volgeus de koopster dat niet tborit doch orthit geleverd was Orthit een erts geschreven met dezelfde letters als tborit is echter van zeer luttele waarde Op grond van deze bewering dagvaarde de Dnitache fabriek den koopman tot ontbinding van de koopovereenkomst met schade vergoeding Zaterdag word de zaak voor de Rotterdamsche rechtbank topgelicbt Mr TeN voerde voor eischeres aan dat tborit flU chts na langdurige chemische onderzoaHegen is te herkennen en dat niet was gekocht op het grootere monster dat ook ortbit bleek te zyn doch op het tweede goed bevondeo proefje Bet telegram kon blykeos d n datum niet anders dan op dit proefje slaan daar t laatst monster toen nog niet onderzocht kon zyn Nu bleek de party geen spoor tborit te bevatten en had de koopman op de reclame slechts gfantwoord Geheel geaccepteerd Pleiter constateerde dat de party oppervlakkig buzichligd betaald en naar de fabr ek verzonden waS doch ontkende dat zulks acceptatie daarstelde Pleiter noemde acceptitie willens en watens goedkeuren en door ats eigenaar over het f oeA beschikken dit aannemen c Of acceptatie plaats gevonden heeft moet iu elk bytonder geval uit de omstandigheden worden afgeleid Hier was deze zeker niet aanwe ig geweest daar tborit niet door eene oppervlakkige beschouwing aangetoond kon worden doch eerst na langdurig chemisch onderzoek Mr Tels stelde om dit nog duidelyker te maken A verkoopt B in het donker citroenen B betaalt en ontvangt in t duister doch in t licht gekomen blykt bem dat er kooüeo ya geleverd Heeft B dan geaccepteerd Immers neeu Zoo ook hier Gedaagde h id dns niet geleverd wat hy leveren moeat en had hierom reeds zich san wanpraeatatie scbnldig gemaakt welke der koopster recht gaf de ontbinding der overeenkomst to vorderen De fabriek had aangeboden door deskundigen te bewyzen dat tborit niet dan na zeer langdurig Gbemisch onderzoek is aan te tooneu door getuigen dat de party was afkomstig van den gedaagde en wederom door deskundigen dat deze part was ortbit en geeu tborit Slaagde eischeres in dit bewys dan moest volgens plei er de vordering toegewezen worden Mr Havela r was daarentegen van meeniug dat bet tot dit bewyR nimmer komen zonde Gedaagde was een man onbekend met het erts en hattdelde hierom zoo voorzichtig mogelyk en poseerde zich als leek en toen bet eerste monster goedgekeurd was wilde hy eerst nog een grooter monster onderzocht hebben en na dit onderzoek ontbood de eischerea hy telegram de party en zelfs toen conditionoeerde gedaagde nog dat een deskundige der fabriek hier de geheela paity onderzoeken en aceepteeren zou om bil niet goedbevinding zelf de party tegenover zi n Noorscheu leverancier te kunnen weieeren Nu komt eischeres met dt stelliog dat de tyd voor onderzoek van het derde monster te kort was en dat bier in Rotterdam niet wetennrhappelijk onderrecht is Dan was echter 1 October TUd van Greenwich 4 0 4 67 6 04 6 11 6 80 1 48 1 68 1 6 8 08 8 18 7 11 7 68 7 6 8 06 8 18 8 88 3 48 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 1 84 3 88 7 80 3 1 8 68 4 8C 9 03 8 81 6 48 8 60 9 10 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 4 40 GOUDA 8 60 4 08 aOVDk 6 1 DEN HAAS iHage 6 61 7 80 7 48 8 80 88 9 4610 1111 3618 161 86 8 44 8 8 3 48 4 15 6 17 6 08 7 58 g SSfjVoorb 57 10 17 1 41 6 14 Z Zegw6 11 10 88 1 65 6 88 9 6E Z6Ï M 6 9S 10 48 8 0 6 8 10 08 Gouda 6 83 7 60 8 18 6 10 1610 6418 0618 4 8 17 3 14 3 86 4 13 4 43 47 6 0 8 88 10 18 Stopt tm Blaiiwnk CraiavBg ad Nootdorp LflidioliaDdaQi Hake dorp U T K E O H T 8 O D D A Utreoht 7 0 10 11 84 18 0 3 10 3 68 4 48 8 36 7 0 8 0 07 10 84 Woerdan 8 11 10 88 11 1 4 16 6 8 9 88 10 4 Oudawalar 8 1 10 81 4 84 S6 Gouda 8 89 8 34 10 44 18 07 1 8 3 48 4 87 8 7 0 8 86 8 419 4 11 10 AHSTIIOA H e O n D A Amatanlam t it 8 10 10 48 8 8 4 10 O ia 7 4l Oonda t 88 9 4 10 14 18 88 8 30 6 80 7 46 18 48 Stoppaii te Blaiawljk Eiaiawa ra Noetdotp I idaolMiidaiii w Htkudorp binneodroag rond men het urne mentcb uitgeteerd ran elleude en oniberiag op eeo boop Todden ia eeo hoek tiggea geheel machteloos Diet in ataat om eenig geluid te ge en of een beweging te maken Spoedig iras de politie gewaarachuwd eil bet duurde niet lang of door hare zorgen waa Kaatje in het ziekenhui opgenomen Daar zag ik haar hedenmiddag ge heel onherkenbaar De dikke laag rail die anders haar gelaat en bala bedekte was ferdwenen de lompen die haar anderd om het Igf hingen badden plaats gemaakt oor een net liodelyk jakje en een helder witte muts dekte haar tbans gekamde barea £ n zg glimlachte zelfs loon da dokter baar vriendeIgk vroeg boe zg bei maakte 0 meneer kostelgk kostelyk Wat heb ik lekker gegeten Tan middag en wat zyn die juffronwen toch goed Toor me En toen ziende dat mgo oog gericht was op eeo grooten miSTOrmden nagel aan den duim Tan baar linkerhand stuk zg die naar mg oit en zei met iets Terlegens iu bare oogen tja ziet u dat is een hondenteen maar dat kan ik niet helpen daar ben ik mee geboren Nadat de dokter nog met een paar andere ronwtjes die met baar nan de tafel zaten gesproken had vroeg Kaatje bem eensklaps maar meneer mag ik er nn asjeblieft aen Maandag weer nit c En de geneesheer antwoordde Trieodelgk ja ja een Maandag boor als je weer heetemaal beter bent c Daarop hield bj zich met andore patiënten bezig en ik verbaasd dat die Trouw nit deze nette ziudelgke omgeTing naar haar eenzaam en llendig tbnia terug Terlangde Troeg haar waarom zg zoo gr ag weer weg wilde en kreeg fluisterend ten antwoord och meneer een menscb is toch graag zgn eigen baas ui waar en liet u ik moest bier eens komen te sterTeo dat zon ik niet graag willen myn vader en mgn moeder zyn ook op haar eigen bed gestorven al ia bel dan ook een beetje minder c Hier werd ons gesprek afgebroken Wat de drgfveer is die zooTele srme menscbeo doet haken naar hnn armzalige woning liever dan in zulk een zindelgk en gezond verblgftezgn werd mg dus door Kaatje niet nader opgehelderd Maar bet feit is zoo Zij verlangt weer naar baar kerkportaal naar baar koude zolderkamertje waar zg nauweljjka eenige Todden heeft om baar des nachts te badebken naar de lompen eu naar hit Tuil die zij geheel haar leTen gewoon is geweest om baar lichaam te dragen Om dat alles weer te bezitten siet zg niet op tegen het gemis vau bet goede voedsel en de liefdergke behandeling die zij hier vindt en nog minder tegen de plegerjien en mishandelingen die de wreede strsatjeugd ook deze ongelukkige niet spaart Door de socialisten te Maastricht werd Zondagavond wederom beproefd eene ovatie te brengeu aan Vliegen die eene gevangeListtraf ondergaat Om hun voornemen ongestoord te kunnen uitvoeren hadden zg zioh Tereenigd in eene herberg grenzende aan de gevangenis Zg badden echter buiten den waard gerekend die hnn den tosgang tot de open plaats achter zjjne woning gelegen weigerde Éierduor verstoord hebben eenigen der manifestanten den man onderscheidene messteken toegebracht Te Soest is Zondagavond een moord gepleegdDa vermoedeljike daders zgn gisterennacht te Amersfoort in bechteuis genomen Aanleiding tot de noodlottige daad was eene ernstige vechtpartg tnsschen Ngkerkers en Soeaters tengevolge van misbruik van sterkeu drank en een twist over betaling van het gelag De messen warden getrokken en een der boeren kreeg een steek in bet hart en was oogen blikkelgk dood Da JDstitie nit Utrecht werd gisteren te Soest verwacht De getuigeavarhooren sijo reeds in vollen gang De verslagene was een oppassend jongmensch Nog eea ander werd ernstig aan het hoofd gewond en ia niet buiten gevaar De eigenaars dar groote contsctie magasyn te Berign hebban hnn positie besproken tegenorar de omvangryka loonbaweging onder da klaedermakers Hst bleek dat de meeste patroons voor een parcaotsgewjjze loonsverhoogiug waren van de oprichting van werkplaatsen willen zg achter niata walen IJit een gesprak van aen dar eigenaars met de voor hem werkende kleermakers moet geblaken sgn dat de meeste sngders tehuis werkac en getrouwd zijn en dat da werkstaking niet veel kans van slagen heeft daar de onderstenoiogskaa niet groot is De eigenaars dar confectiemagaignan te Breslau hebben besloian de loonen met 10 percent te verhoogen wanneer echter het werk niet op den lOen wordt hervat breken zjj verdere onderhandelingen met de sngders af Een correspondent van De Hollanderc deelt eenige staaltjes mede vau den trenrigen toestand van sommige woningen te Hoek van Holland Hg meldt dat in een gedeelte van een wagenscbuur niet grooter dan 3 meter in bet vierkant een gezin van 12 personen geboisvest is Dit ellendig verblgf ontvangt slechts het licht uit een raampje omstreeks ter grootte van eeue gewone glasruit en lucht alleen wanneer men de denr openzet Ëen jongeling Igdeude aan eene ongeneeslijke kwaal ligt in dat verblgf ziek te bed Door een ander gezin san 4 personen wordt eeu kelder bewoond een kille rocbtige ruimte onbereikbaar voor de stralen der zoo Weer een ander gezin vau 4 personen dat spoedig tast vermeerderd te worden bewoont een krot onder den naam t n de roefx bekend dat meu niet dan gebogen kan binnentreden en waar men binnen zijnde Torplicbt is terstond te gaan zitten omdat men audsrs in gebogen houding zou moeten bIgTeu staan De correspondent zoo nog meer dergelgke staaltjes kunnen noemen In de laastgehouden raadsvergadering der gemeente Shedrecht werd het Toorstel Tan den beer Vermaes om aan bet verlangen van den eigenaar der gasfabriek den beer De L efde te Hooru toe te geven met 7 tegen 5 stemmen verworpen en Burg en Wetb daarop met eenparige stemmen uitgenoodigd in de volgende Tergaderiog nieuwe Toorstelleo ter tafel te brengen Voor Telen stond dit gelgk l met opnieuw onderhandelingen aan te knoopeo met den beer De Liefde docb de woorden Tsn het besluit gaven aan Bnrg en Weth de volkomen Trijheid ook in andere richtioi werkzaam te zijn Door bemiddeling Tan een der Toornaamste ingezetenen werden connecties aangeknoopt met een mantscbappg tot verstrekking vau electriscb licbt met bet gevolg dat naar we vernemen in de eerstvolgende raadsvergadering belangrijke voorstellen tegemoet gezien kunnen worden Ds zaak geraakt daardoor in een nieuw stadiuiii degasquaestie is nl omgezet iu eene lichtquaestie eu het zal vooral ook van de deelneming d r ingezetenen afhangen of de zaak ten bate der gemeentekas zal worden opgelost HuUenlaDdsch J verztcbt President Kruger beeft air Hercules Kobinson doen weten dat bij bereid is naar Kugeland te gaan mits de onderwerpen welke bü met de Ëngalscba regeering zal hebben te bespreken vooraf deiioitief worden getpecifiiceerd Naar aanleiding van bet bericht dat Kruger ie Londen komt bevat de Times c een boningzoet hoofdartikel dat eene nienw6 zwenking van het blad achyut aan te duiden Kruger wordt hartelijk welkom geheeten niet alleen maar volop geprezen om zijne kordaatheid zijte volharding schranderheid en grootmoedigheid Daaraan heef volgena de iTimes de openbsre meening in Engeland reeds alleazinR recht laten wedervaren Ook bet Hoereovolk deelt nu in den lot als bebooreod tot het ras dat aan Engeland een zyner grootste koningiu ge schenken heeft eu waaraan de wereld voor hare frijheid zooveel verscbnldigd ia het ras waartoe de meerderheid der Zuid Afrikaanders behoort Kruger zal zoo versekert de Times de Ëngelscbe regeeriog ten zeerste bereid viuden bem tegemoet te komen op alle wenachen waarvan de inwilliging vereenigbaar is met de welvaart van Znid Afrika Rhodes is heden over Port Beira naar Bueloflwajo vertrokken Hy reist ia Napels en het Suezksoaal Volgens de iTimesc gaat hg al zyne krachten aan de ontwikkeling van Rbodeaia wyden waarvoor de Chartered Company na afbetaling van al hare schulden nagenoeg £ 1 000 000 beschikbaar zon hebben Volgens de Daily ff gaat hy thans omdat hy van Chamberlain de verzekering heeft gekregen dat de verandering die iu bet charter der maatschappij noodig is slechts gering is Hbodea zoo in Juni bier terugkomen om bet Jamesbon s prores by te wonen Da direotenren van de Chartered Company maken bekend dat zy het minder geschikt achten een vergadering van aandeelhonders nit te Bcbryven De aandeelhouders toch zullen bet met hen eens zyn dat er niets moet gedaan worden om Jameson ta benadeelen De directearen achten zich gerechtigd te verhlaren dat zy ofschoon de politie der Chartered Company onder controle der regeering zal geplaatst worden redenen hebben om te gelooven da de positie der Company in andere opzichten in hoofdzaak onveranderd zal blyven De plechtige overgang van prins Boris vau Tirnova tot de Orthodoxe kerk zal dan werkelyk plaats hebben en daarby znllen zoowel de Czaar als de Sultan van Tnrkye zicb doen vertegen woord igen De Vorst ontving een deputatie nit de Sobranja die hem kwam gelnkweniehed met zyn plannen In zgo antwoord zeide de Vorst Door deze opoffering op te leggen heb ik nietfl gedaan dan myn plicht tegenover de natie die sedert een tiental jaren bur lot in myne handen heeft gelegd President Thendoroff beeft u medegedeeld dat die opoffering voor my groot en wreed is want ik heb voor het welzyn en den bloei van Bolgarye myn zoon gegeven als pand myuer liefde ik heb daardoor de banden verbroken die my hechtten aan myn geslacht en aan het Westen van Europa Io ruil hiervoor raag ik geen schitterende ovaties noch gehuichelde huldebetooniugeD maar vertrouwen en eerbied It hoop dat in de toekomst de heiligheid en onBcbeobaarhoid van den aonverein geen holle klank meer zal zijn on dat alle Bulgaren zullen vereenigd worden onder het devies Eóu God één vorst ééu land De Ind Beige wyat er op dat de erkeuoiug van den Vorst niet van den Czaar af hangt maar van den Sultan Dexe moet krachtens de Berlynsche conventie aan de mogendheden het vooratet doeo den gekozen vorst te beiroatigeo in zyn ambt Waarsohyulyk beeft de reis van Stoïloff naar Konstantinopsl de bedoeling gehad di vau den Sultan te verkrijgen nu Euslaud geneigd schynt geen bezwaren te maken De berichten uit Havanna apreken van den grooten nood die op het vun nature zoo achoone eiland heeracht Do uil j iutteude oorlog heeft schromelijke verwoestingen veroorzankt De Kö1d 7a veinemut dat dü beslissing wellicht spoedig vaMen znl denkeiyk teu nadnele vnn Spanje De inaurfrentcn blyven in kracht wiuQon eu handhaven een uitstekende krygstucnt Op huo aanvoerder Maiimo Gomez moet een mislukten aanslag goplee i d ziJn De dader is gegrepeu eu doidgeachoten Zeer ongunstig heet de indruk der zending van generaal Weyler omdat deze door zijn wreedheid by de demping van vro gere onlusten doodelyk gehaat ia Da vervanging van maarschalk Campü8 wordt als een erustiga fout beschouwd De ongunstige geruchten utt Rome zyn tot dusver uog niet bevestigd De toestand op het oorlogatooneel is zuo heet het uit Rome stationnair gebleven Gedurende de laatste 24 oren wordt geen enkele beweging gesignaleerd alleen worden voortdurend geweerschoten gtiwisaeld tuaschen do voorposten Men weet niet of de achterhoede van het leger van Sehoa zich in beweging heeft gesteld ËQ tocb is de toestand ernstig wat reeds hieruit blykt dat er zeer talryke troepeuaf deelingen naar de Roode Zee worden estuord Men apreekt vau niet minder dan 30 000 man in t geheel De hertog van AoAta gaat mee naar Afrika eu wel zoo spoedig mogelyk Volgens de Temps zal goueraal Baratieri deze versterkingen afwachjeo eer hy actief optreedt Koning Menelik beffft zyn 80 000 atrydera alle met repeteergewereu gewapend eu op Europeesche wyze gedrild iu gednchte positie opgesteld het S3hyn dat Baratieri zicb niet zeker acht van een overwinning hyaldien hy mocht aanvallen De Venezuelaanacbe quaestie is nog steeds niet opgelost De correlpondent van de Times te NewYork deelt dianaangaande mede dat men in de Vereeuigde Staten algemeen aan een minnelyke schikking van dit geschil tusschen de Vereenigde Staten en Engeland blyft gelooven Waaischynlyk zal dan ook Lord Salisbury wel terug komen op zyu besluit om eeue acheidsrecbtarlyke uitspraak te weigeren BurgerliJlKeD Stand GEBOREN 8 Febr Gertirdus Hermanna oudera h J Donker en A Luynenburg Leonora ouders L Reparon en C M Brenkman Adriana Cornelia ooderi W B Streefland en C H M ven Lierop Selia oudera L Baas en M Troost Dirkje Aaltje ouders J den Braber en K Oosterom 9 Johannes Cornells ondera G B E Terhorst en J C Zantvoort Cathnrioa Johanna Adriana ouders C G Sprait ea A J den Hertog Johannes Gerardns ouders J A Donker eu A D van Dam OVERLEDEN 8 Febr J Bos wed A van der Kleiu 77 j 9 P de Jong 41 j 9 m J Mikkers buiavr van J an Koon 61 j GEHUWD 11 Febr J B C Nieboff genaamd Werning en A J C G Kootwyk InRICHTINOHV WELSË OËVAAÜ HCHAUB OV HIKUEB KUNNEN VEKOOBZAKKN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op arit 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1875 Staatsblad No 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie zyn gelegd verzoeken m t bylagen van G J Goedewaagen om vergunning tothet uitbreiden zyner bakkery in het perceelgelegen aan de Gouwe Wyk 0 No 22 KaaftStraal bekend Sectie B No 1927 J van der Post om vargnnning tot het oprichten eenar ilachtery en rookery van vleesch ia het perceel gelegen aan d n Langen Groenendaal Wyk I No 61 Kadastraal bekeod SecUe B No 1757 De Directie der Glocoze fabriek omvergunning tot het uitbreiden dier fabriek doorhet plaatsen van een tweeden stoomketel tahet perceel gelegen aan de Lazarassteeg WykO No 563 Kadastraal bekend Sectie D No 2127 C Disseldorp om vergunning tot betoprichten eener imedery iu bet perceel gelegenaan den Kleiweg Wyk E No 51 Kadastraalbekend Sectie C No 2720 Dat op Dinsdag den 25 Februari 1896 dei namiddags ten 1 nre op het Raadhuis gelegenheid ia om bezwaren tegen de gevraagde vergnuniogen in te brengen n dat gedurende idrie dngeo vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake iogekomeu schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den Jl Felmari 1896 Burgemeester eo Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Goedkoopste Adres uwwmE m A van OS Az March Tailllaur Kleiweg E 73 GOUDA Itt ui s van Amslenlain slotkrs Vorkrs 100 100 79 s 16i 78 2 l B7 8V 98 50 n ïlV SI IU U4V 41Vs 100 98 SO 780 87 S lOS B a lOïV iOt H3V 69V 101 1007 USl 99 70 87 V lUV 961 194 16JI 101 4 53V US 99 88 7 V 108 108 10 101 18 V 13 10 v loav 11 JO 14ÏV 10 J EBBÖARI NEDERLiND Cerl Neil W 8 dito dito dito 3 I dito dito dito S HoNOAa Obl öoudl 1881 88 4 Italië luschrijving 1862 81 5 OoSTENK Obl in papier 1868 5 lilo iu zilvsr 1868 B PoRTüöAl O di met coupon U dito ticket 8 fttisLANU Obl BioQoal 1894 4 dito Secans 1880 4 dito bij ttoth IS89 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito ia goud leea 1883 li dito dito dito 1884 apANJB Perpet soliuld 1881 4 TuaasiJ Gepr Conv leen 1890 4 dec leeoing serie D ieo leenin serie O ZuiD Ars lllp V obl 189 5 Mllioo Obl Buit Sob 1890 6 VsNEzUELA Obl 4 onbep 1881 A KsTEaUAH ObliKBtieiI 1898 3 ttorraaoAM Stod loon 1894 3 $ riD N Ifr Usndelsr ssud A rend b Tsb Mtj CertiScsten Deti MstttBohappij dito A rnli Kypotboekb pandbr 4 Cult Mü der Vorsteal sand s Or Hypollieekb psndbr 3l i Kederlandsohe bank aand Ned Handelmas h dito N W l Pao Hyp h psndbr 6 Roti Hypotheokb pandbr SV Utr Hypotheokb dito 8 i OosTENa OoBtllonR bank aand HusL Hypotheekbank pandb 4 Msiw L O Pr Lien eert 6 tfiD HoU U Spoarw Mij aand Mij tot ISipl V 8t 8pw asnd Ked Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm asnd 6 dito dito dito 1891 dito 8 iTAWtSpoor 1887 89 A Kobl 8 Zuid Ital Sp mij A H obl 3 I 53Vr Polen Warschau Weenen asnd 4 EosL ar Euss 8p Mü obl 47 Ballisehe dito aand 1 88 eS Fastowa dito aand S 7 77 sIwanp Dombr dito sand 6Sunk Ch AsosrSp kap obl 4 dito dito oblig 4 AilEailA Cent Fac 8p Mij obl 6 Ohie h North W pr O r sand dito dito Win St Poter obl 7 Denver b Rio Gr Spin eert v a 13 IS Illinois Central obl in goud 4 Louis Il N8shtilleCert ï and 48 4 ♦ Meïico N Spw Mij lehyp o 6 Miss lCansasv Btad Roltordam asnd S 109 rtELOlE Stad Anlwerpenlf87 2 i lOS Stad Brussel 1886 2 108 lloNO Thoiss Rcgullt Ousellscb 4 IU Oosten Staataleening I860 6 113 iC K Oost B Cr 1880 3 166 JPANJE Stad Madrid 8 1868 SS NiD V n Hyp Spobl eert Ill4