Goudsche Courant, donderdag 13 februari 1896

Donderdag 13 Februari J896 34ste Jaargang No 6889 ftOUDSCHE COIMOT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIEN worden geplaatst vau 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uilMndering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTICN FINALE UITVEKHOOP Tan alle V7i iterartikeleii ZIJDEN STOFFEN PLUCHE FLUWEËLEN ASTRAKANSMOFFEN BOA S KRAGEN HANDSCHOENEN BLOÜSEN enz A Tegen fipotprljmeu i iW Zie Ie KT ll A ilv WISBRUN LIFFHANN MARKT 13Ü j5 LijdcR aan Dauw of Haarwiiriii droüge Tochtige Schubbeniiauwwortu en hetmet deze kwaal gepaiird gaande zoo ojidragel k lastige Jeiil eu der huid alsookelke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfa by hen die door memand genezen konden worden door tBr Hebrii flecMentoé OnDChadellah Ofbrulk Ultwendly Prijs zea gulden Ned Ct tegen faoruitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt vru van porten inkomende rechten Verkrijgbaar bij dp St Marlen Drogerie Duitschland EEHIO DEM TAH THEE Ileii wordt verïoclit op t MERK te letten UIT HUT MaUAZUS van M RAVK S VAAY ZO K UOHINCHBM Deze THEEËN worden afgeleverd iö verzegelde pakjes van vijf tioee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstaand Ti Merk volgens de Wet gedepo I i iji neerd Zich tot de aitvoeriog van geeerde orders aanbevelende 1 BREKBA tllT LZ EENIG DEPOT derilJDateUoBgscheHescbui F3ANSCÏÏE STOOMVEEVERIJ Cheiiiisclit WïsscLerIj VAI H in E I1FJMKIt IS KraiHkade Kotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepat voor ÖOÜDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomeu en verven van tlh lleereu en Damesgarderoben alsook al e Kiiidergoederen Speciale inrichting voor het stoom d van pluche mantels veeren bont enz Gordijnen talelkleedeu eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzi gestoomd of aevjrtd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken i w do grijzen 25 gedaald Te stoomeu go deren ali nieuw alleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eeiie wwk StoUwerck sche Borfttbonbons gefcbrieeerd na voornohrift van den kon Üniversiteita Prot OeUm Hofrad Dr Harles Bonn hébben sedert 60 Jaren ab Terïachtend middel tegen hoesten heesciheid en aandoening dor ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warnw 1 en koude lucht is t byzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken I Verpakking Qeele pakjes i 25 oent Alom verkrijgbaar wiruk vnri Mhink man it H Ken ware Schat TOOT lie ODgelakkige HlHcbtoffers der Zeltbeïlekking Onanie en geheime uitspattingen ti bet beroemde werk Z Dr Retau 8 i lfbb aiu g UoUaudsclie uitguvo n et 27 atb Prijs 2 gulden leder die aan de verachrikkelijke gevolgen van deze ondeugd lydC moet liet lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te erkrygen by het VerIflgs Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het Iwdiag ook in poatzegalsj en in eiken boekhandel in Holland 6000 Stuks j uit de fallitt man eetisr der e ent e bnittDlaadMihe fibrieken ov genomene loogenuinde Leger Paarden Dekens i moeten tef a dea ipotprijs vaa f 2 75 pir stuk orden mtT rkoaht Dcza dikke onslijtbare dtkeni 2ljn zot warm ali e n pais ca 140X190 om groot due liot eheele paard bedekkend mat wol opgenaaid en 3 breede atreepen voorts een Jtlelne rtlj witte woUene Slaap Dekens ffroot 140X190 cm wegena zeer kleiiie ilechtB door raklui bemerkliare fouten iii liet weefiel aaageboden xd fl 3 50 per atuk Kotten anderi het dubbele imr Ouldcigk laMhrevep bexellliifan worilei EM luff d Toerrwkd ilrekl lefta toaMnülmt v n bM badnf tï onder reinboura prompt iill TMrd Maaatrloht Groote Staat 31 L J F Cl IJPERS Westeindc M Deii Ha ng Sltiiiiiieii Verhuren Rfpiiiwcii Buiteulandsche f I A N O u mt de eerste fabrieken in ruime kouKe Ainerikaaiische 11 A It M üN l U M S door directe importatie tegen Z i E II l Cl t pryzen Inruilen teu bespeelde Piiino s KLEIWEÜ 4 GRATIS t bekomt etks laser van dit blad het niet aUeen roor zieken maar ook roor eiond n hoogst belMgrliks an nuttig book DE VRtEIB OER HEIEN Hen Bolu Te eene briencaml un Rlehttr i Boekhandel te Botterdam vv w PAJRXJ ai Agent voor iouda en ümstreken ÖRANDS MAOASINS DU FriDtenips NO UVEAUT ÉS WM veraoeken de Damea die om gelUiUtreeni mode album voo het WlnUr lloen nooli nu t ontvangen hebben dit willen annvraccn aan M JULESJtLUZOTAC Piric Hetielve wordt dan omgaand gratis en franco toe ezonden BBStellinjren van af 25 frano vrij van alle kost n aan luns mot 5 verhooging Rilii iiiHli lnnlMr li Rtitriwl i Het groote aantal zenuwkwalen van EOLuwlioofdpfJn af tot de Toorafgaande kenteekenen van apoplexie heraeoberoerte toe tirotaeeren oog ttteeda alle middelen doQr ae medUche wetenaohap aangewend fierst aan den nteawea tijd komt de efir X tc dut zij door het gebmik maken van den envoudtgaten weg namelijk langa di hnid eeD pliytfiologiache ontdekking gedaan heeft die na honderde proefnemingen thana over de gelieeJe wereld vprbrfid ii en terwijl zij in wetenBchappelyke kringen da hoogate beiangateUing wekt tpvena ppue weldaaii blijkt te zgn voor de aan zennffkwalen llidenda menBchheid Deie Epnet DwfjKe ir uitgevonden door den geweien üfllcier van Oeïoudheit Dr Roman Welssmuin te vil 4hofpn en hPiuet op d üii t vinding opgedaan in c ne 50 ja rige praktijk Door waseehlBK n bel lifisfd renmnHl iter dav HonUu daartoe K Mi blkle atolTen doord hnld un Hl id del lijk an hel x4 uDW c lel Ried 4 de ld Met deze geneeswijze werden werkelijk Kchitterende leaultaten verkregen en zij maakie zooveel opgung dat van een door den lutvuider es i re en werkje OVER ZENUWUJDËN EN BEROERTE hara voorkanUg en gaaeilng I korten tijd leedii de 21e drnk verschenen in Dit boekje bevat niet alleen voor het groote eratabilia dsTnPva len ganicnt pnbll k zelfa m vei handflti van tal val faisar k rank I Ine oan ga J hllngen Or P bare verklaringen omtrent liet wesen der nieuwere therapie en de daarmede gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenachapnelljke de mcdlHebe blndeu die aan deze geneeüwijze gewHd zijn zooroede anchrift hl iften van hooggeplaatste geueeekuuiligen onder welke P lanlira nti ér fn Iniak te Parlji rua j ougeflionl w Stelngreber med dr praktltearand gBnaetliaer aan Int da Charenton Sanltdiirath Dr Cobn Ie Steltin Broasmann med dr arread arta ta Forejitter gertaBaliBer illreoleur van het hospitaal te Agen Sehalmrath Or Sohsring kaalaat SulsnTeli Bad Emi Dartel med dr geneeihser dlreoteur der galvano therapeutliohe inrichting voor laauwlijden ta Parlii rue St Konore 334 Consul ven Xschtnbach med dr te Corfu Dr Buabaoh arrond arta ta Zlrltnitz Obsr itatitarit iechl m d dr te Waenen Dr C Bongaval ts La Farriéri Eura lid vaa dofl Conaeil Central d hygi ne et de Sinte in Frankrijk en tele itndeibn Aan alliMi wiei zennntccti l meer olmluder aaiiH edRau la of aan aooKeuaaoide xciiiiwaebtlirlielil lijden w iurvau de kenteekenen zijn chronisoha hooldpifii mlgraina aohala hoofdpijni hteadandrang toqXz pritlielbiBrheld gelaagdheid lapelooahelit lichamelijke onruit en onbehagelijke toeatand veider alle zieken die door leroerte getrofien werden eu nog lijden aan de gevolgen daarvan ooalH verlammingen onvermogen ol apreken iware tongval moelelijk lltkkaa tijnielÉ der gawnohtan met voortdurenda pijn plaataehjks iwahle vanwahklng van geheugen enz en rij die reeds onder geneetfkiindige behandeling eweeat zijn maar door de bekende middelen bIh onthoudingaenen koud wat e rk nul wrijven elei tnaeeieu atoomlool of zeebaden geen genezing of leniging hunner kwaitl gevonden Hebben en ten slotte zjj die vreea gevoelen vuor beroerte en daartoe leiten liebben wegenu verHcbijniieleQ als lich aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoaH hoofdpijn met duizel gtisid flikkeringen an donkar werden voor da oogen drukkende pijn onder hel voorhoofd suiling in da oori n het voelen van kriabeling In en het slapsn vanitianden en voeten aan al deee drie eategontn an xeDiiwIIJderw aia ook a in jonge melajss lijdende aan bleekiuoht en hraohtelooihold ook aan gezonde lelfs ean jonge personen die veel mat het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen woidt dringend aangeraden zich het boven venneidu weikje aan te eohatfes hetwelk op aaiivrace kosteloosen franco vei onden woiilt door Ain 4terdaiH door N CXKUABT Jk Co HeiligeMeg jü Kotferdara P E laii HAKTEN KOLFF Ai otheker Korte Hoofnteeg I Vtroeht LOBKV A PWBTOH ünd gracht bit de Uaardbing V Uö Op dn Jongnte n Sionnfiieli me lk nale tento iudtelling ia de Or WelnoiiiRnn aühe Ueneeawh e ilooi de Met is he Tuiii met de Zilveren WedHÜIe heliruoud AMERSFOORT ARUüRSFOORTSCHE MACHINALHI STOOM BROOD EN BESGHniTFABRIEK stoom Antoinatlurlie WalHen Meeltabriek Fijo gebuild Melk Tarwebrood i au ileüjiisto soorten tarwe alleeumut zuivere oiiitt zeroDmde bfslu m llc lerinfiigd mlnRU na drie liaxen iuhIscIi Irlijreiide is vorlkrijg imnr in panvorm geknipt panvorm vloervortn hardvorm ekmptvorm plaatvorm Engelsche vorm Duitsohe vorm en Qallenvorm in luka n 6 ot 9 ot en 12 Ct vloervorm ook vaü 18 ot en24ot j Als boven maar lu Extra fijn geknipt vorm tot 7 lO i en 14 ot per stuk Prima Wittebrood is puilt wittolimoil van boato fjr ndaE lten apeciaaï coDCurreürenil teifon zoo rt iiHHm i inulklirood van anilüreu alleOU VOrkr gbaar in paU vorm gemerkt door 2 keepen in elk emde van den rug 8 ct I 7 ct ea 10 ct Frausche Stokken van apyciaal ueBclnkte bcato tarvva 6 Ct 9 Ct en 12 Ct Fijn gebuild Water Tarwebrood blijft atooila amakelgk door puike bloem is I alleen verkrygbaar in plaatvorm gemerkt met eene snede over den rug in stuks van 4Vi ot ev ct 10 ct 15 ot en 20 ot Ringbroed specialiteit van una ia oin avon door riiifïon waardoor de snedüii roiiilB bi sriiuiten eiijkuii als mclkbrood 8 ct en als waterbrood 7 ct Gewoon Blankbrood is mimltfr irit m t f v istür on van deiölfdo jiüike soorten j larwo vörva iidiiiil waardoor bat on oer vofd uni on goedkoop smikelijk brood ia jvorkrijifbnar In atuka van 8 Ct 12 Ct 16 Ot 20 Ct CU 24 Ct ÏVij gobruiken alleen cUemiSCh ZUiver zout Miiilor eli idolljko jlluron on ge garaiideerd zuivere onvermengde giat welke ihkwijls met aardnppolmoel en ifips vorineli wordt terwijl alle jiruiidatoiren aleeila in OUS eigen laboratorium naar liuiini zuiverhold OU Voedingswaardeondorzooht wordeo siodat WIJ ïokor iijn stBods het besto te verwerken üa dépothoudera zijn klnb iar aan dcpollionlen en vagens met du fabriekslitels on VV H MEURSING al upschrift Voor jOlJI V een dé óthouilor j e raagil franco vraciitan flt iike proviale Veuneng t Uwe Koffie voor de helft met EAtEAHEINEB S ENEIPF IM imi en § ij bespaart 3t centen per pond r r è s Patent H Stollen Cl X Der groëg Brfoly tf t B iïrnUnQ urM Pattmt H StoUen 1 11 tmmién fiët Mets m r§r têMêdtHm werthloMn Jfachahmungen M f Uan kauft Hliir utiun iU t Mcharfan H StoUen mr fon uns dtroet adtr In iotchtn Ciaenhaniilarian In dêiren untêr Plaltat wit ntódnttehtnd uiBgehangl lat = Pr H tó i and ZeUifniMt inth mi franco BOEK Eïï STEENDRÏÏKWERK In gro te ceriehetAeuhetd Rouwkaarten en Eouwpost met Fortefeciille Sluiting A BRIi RlIAi ZI BINNENLAND GODDA 12 Februari 18 De rechtbsuk te Rotterdam reroordeelde giiterpn S L F timmerman alhiw die zich op oaaiD rBD xijn Tftder rerachillecde zaken deed afgeftin tot vier maaadeo Op bet verzoek van dea dieDitplicbtigeD onderwiJMr W Sterk t WaddiogSTeen om tar wille z oer betrekking mo maaod later dan d opgeroepen dieaiiplicbtigoD in dienit te treden ïi door den minitter van oorlog afwgieod beiohikk Naby Woerden it bet woonfania van Nelis gehee nitgebrand Da Bftogrenzende atoomffaaicberg bleef behoodea Allee was terzekerd De inatrnctie tegen Willem fkn Berkel ie opnieaw geopend zoodat xgn prereotiefe heohtenie weder Toor onbepaalden tyd ie fertengd Oeu 17n ia bet drie maanden goleden dal de jonge sekolier Hoogateden vernoord is B na drie maanden beeft de rbalra rau Berkel in de gerangenit doorgebracbt Maambipinni ai Bag v De heer Liodaul Jacobi rncbter in de Ar rondiflBementaKecbtbank te Rotterdam en door diezelfde Rechtbank oolanga by Tonnie failliet verklaard ia n dat vonnis een dezer dagen gekomen ia hooger beroep bg het Gerechtshof alhier Over een piai weken rermocdetyk zal dat beroep bg bet Bof in behandeling komen Men neldt nit Amsterdam 6iatermorK n omstreeks 10 uor TerzauieUU Reeni een 100 tal zijner Trienden op den Dam Zy begavea zich naar dwn stadstimmertuin waar een verkoop wegens belastiDgschuld zon plaats finden £ r werd gedreigd tot de omitanders van het terrein verwyderd zouden worden indien de voorgang van den verkoop moobt worden gestoofd Dit geschiedde niet De inboedel bracht f 131 75 op waarnit de sobutd kon worden voldaan Reens zag ricli door bet opioopen der pryten op het Uatst gedwongen by bekenden geld ta leenen Nur om door het bestnnr der Vereeoiging to beitrgding van knoeieryeo in den boter handel wordt medegede ld kwamen door den gfer Tan één door beo aangesteld persoon FEVILLETOX 4i Zü stond ook na in rouwkleedersn ssd betzelfde venster maar niet om uasr buiten te zieo want de luiken waren ftesloteD Zy xsg er bedroefd uil ea toen bij bianeakwsm acheen ty te ontstellen en wilde lij heeniïaKn Wilt gij mij ontwyken Adelaide O neen antwoordde sij verlegen leririjl zij bloosde en zich in den groolen stoel van Xisdy Dane nedersette Ik hoor dat bet pisn beslaat dat gij naarSehotlsod zult lerugkeeren en daar ng mevrouwGraat luU gase invransnP Js daar ta aprake van geweest antwoordde lij Gy ktiat u even gosd lerend Isten begraven ala bij mevrouw Graat te gaan wonen zy gaf geen antwoord Zy speelde met hare gitten ksiting en soheea d sobakela te tallen De heer Dane stond vlak voor haar Adelaide zeide hy acht terwijl hy ziek tot haar voorover ttoog wilt gy even goed zyn ala uw oom en m j nrgevsn dat ik op een dag als dnsnmyn hart voor u open leg Ik zal kort sija Ik heb u alleen ta vragen of gy als myne vrouw myn huis tot hst uwe wilt maken in plaats van naaraievrouw Grant Ie gaan onbu oldigd Rijksfeldwachter wt geus overtreding der boterwet iu openbare terechtzitting voor de kantongerechten van Amsterdam A van Rtisonw Frans BalsUraat 02 A Hnig Frana Halsstraat 94 A Erkalens v Wonstront 38 D Fnmp 2e J v d Hegdenstraat 55 O Oltshoorn v d Hnletstraat 15 G ï V d Akker Raatenburgeratrant 80 Nieuwer Amstel Dellt J v Leeuwen Zuideiude 84 Haarlem K Huenderdosv Korte Wolatraat 5 Door dr H J A M 9obaepman is als advi ur van den Bond der R K Werkliedeuvereenigingan in bet aartsbisdom Utrticbt eene adresbeweging op toQW gezet Het adres gericht tot H M de KouiogioRegeolei betoogt de ooodtakelgkbeid dat de werku aoswoaingea zooveel mogelyk eigen wo niogen moeten zgo om redenen van zedelgkbeid eu hygiëne verdernm ny den werkman arbeidzaamheid apaarzsambeid matigheid en orde aan te kweeken en eindelyk tot bevordering der algemeeoe welvaart met dien verataode dat door bet vastzetten van eigen verdiend geld de werkman bet groot kapitaal eenigszins verdeelt zoodat de t eostelling tosschen rgkdom en armoede minder scherp zal worden maar overwegeode dat zonder holp van overheidswege de werkman zgne eigen woningen niet zal krggflo dat die hulp van överbeTdswege het beat kan orden varlmnd door de overschotten der postapaarbank verzoeken adressanten aan H M dringend aao Hare fegeering te willen opdragen de daartoe noodige voorstellen bg da Staten Generaal in te dieoen Omtrent de reeds gemelde verschrik keigke vechtpartg te Soest scbrgft het U D € nog het volgende Gisterenavond bad hier een treurig voorral plaats In de Birkt langs den ryksweg nabg de woning van B v d Duinen kregen 3 hoereojoDgens nit deze gemeente ruzie met twee boereDkoecbts uit Amersfoort van deze laat te trok een het mea en sneed een der Soesterjongens over een lengte van 5 centimeter achter door den bals en stak den twe den zoodanig en zoo diep achter in dan haU dut bet mea den slagader naby de keel doorsneed en da persoon binnen drie minuten dood gebloed was Dit was de 21jarige B H on gehowd dis veel aan asthma leed De bnrgemsester was oogen blik kei yk aanwezig op diens lai t vertrok de ryksveldwaehter W van Amerongen dadelijk per rytuig naar Amenfoort alwaar hg met behulp van den brigadier en den rijksveldwachter D Otteu er in slaagde Dat kan Ik niet dat is onmogelijk stsaieldezg Waarom is dal onmogelijk Nog een oogenblik van inwendigen stryil en toen liet zy do ketting uit hare vingsra vallen en hief ly Tastberaden bet hoofd omhoog Zij had al haro zelfbeheersehiDg bsrlcregeu ea hoewel zacht zoo klonk hare stem toch rast au bealisaend toen zij sprak Omdat ik myn woord lao een ander gegeTen heb Hat waa Gtoffry Dane bij deze woorden als wrru het hart hem toegeknepen Hg beminde dit melijo bartatocbtelyk sijne lirfds was inoig eu opreobt cn toen by dit vonnis hoorde was het hem alaof hij ineen kromp van smart Zij ontstflde van do verandering op zyn gelaat Ik wentofate dat ket in mijne macht stood om lieten ilag jroor n te verzachten eeidozy vriond lijk Waarlyk GeotFry dat wensoh ik vurig Waarom zyt gy aoo veranderd rroog hg Wy maakten nc zoo onlangs allerlei plannen en bouwden luehtkaateelen om ona leven te jutmsn te slijten Gy placht toen te seggee dat gg bet soadt wagen om mei mg te trouwen al bezat ik slechts een paar honderd pond ajaars O spreek daar nooit meer over zeide ly Die tijd ia voorbij De iyden z ja veranderd dat is wsar maar ik kan u nu een beter lot aanbieden dan ik toen dit rerklaar ik plechtig ooit mogelijk geloofde Ik kan u nu maar al te spoedig vrees ik dea titel aanbiedeu van meeaterea vso dit kasteel en omliggende goederen Gij behoeft niet uit te wgdee ik versta u zeer goed Gij wilt my dea tiiel van Lady Dane aanbieden de 2 verdacliieu des nachts ce half een iv iHrrsteeren en gcvankelyk uiiir Soest te brengen Onder leiding van den burgoin E tvr en mei beliolp van gmioeinderi brigadier wnrd bet verhoor dat ze oren duurde eëindigd en erd ééu verdaobtf gena imd l r B boei ikneeht te A tot beköntenia gobrHcht Het parket van Utrecht wna Maanda avond dOg uiet te Soest geveest Ht t lijk is beden iK or de gerechtelijke schouwiui naar Utrecht jjebracht terwyl de verdachte D B eveneQn i daarheen verroerd wordt Zestien jaren geleden in Jannsri 1880 verdween te Lichtenberg eene voorsta van Berlin ds zoon van een millionsir die in 187 gestorven was Niemand wiat waarheen du jonge man waa gegaan Ëenige maanden later werd een bevel om aanhonding van den voortvluchtige oitKevoardigd De jonge man die van zgn vader een vermogen van een half miMioen hsd geërfd werd Wfgena meineed vervalgd Hg had u l z ne bandteekeoing onder een wissel van 15 000 mark tegen beter eten in onder t le niet als de cyne verklaard Alle natiporingen bleven echter vrucbtelooa tot hg eindelyk zelf ran zioh liet booren Hg wns naar Pennsylranië gegaan had daar eene bo rdery gekocht jQ bad toen iemand naar Earopa gszondin om de achiergelateu paarden hondenen duiven ta halen eu mée te brengen Sinds hoordf men niets meer rap hem tot voor eenigc dagen toen do inmiddels 43 jaar geworden vluchteling met zgn rronw in Liohteoberg werd gezien en spoedig werd herkend Maar hg verdween voordat de justitie iels van zgn bezoek wist eo eg doet nu weder alle moeite om den Iftog gezochte in hechtenis te nemen die naar men vermoedt zich heimelyk te Berlgn opiioodt De diefstal van 100 500 mark aan papieren in Augustua van het vorige jaar gepleegd bg Bleiohröders Bank te Burlyn is nn paa ontdekt onder de volgende omstandigheid Een particulier uit Pommeren had bg BI oen paar millioen mark belegd In Augustus ontving dfl firma eeu schryveo waarin hij verzocht 100 500 mark van t deposito te zenden aan den heer Glas te Hamburg Hieraan werd oldaan zonder eenige aarzeling omdat tweo jaren geleden de bank een acbryven ontving van den Pommerschen particulier waarin dez t verzocht een millioen van zgu deposito over t i Bohrgven op naam vao zgn vrouw die Gla heette Men dacht dus dat de heer Glaa een broer van den cliëot was Ja ik ameek u om Ladj Ditne en myne teer beminde vrouw te wordeii hernam hy teeder O Adelaide zie mjj niet zoo aan wat heeft u veranderd Wie of welke macht heeft ons geacheiden Ik kun uw aanbod niet aannemen toide sij koel Geloof mij QeofTry allei is voor altgd tuascbsn ons beidon afgedaan Hg leed zichtbaar hg was bijna al te ontroerd om ta kunnen spreken Kunt K j mij ilan ton minite de oorzaak zeggen waarom gg 7 ao veranderd ylF Waarom is alles tusschen ons voorby O Adelaide dierbare Adelaide Stil ga niet vbrder viel zij hem iu do rede ik mag zulk ene taal niet meer asnliooreo adertik met een ander verloofd ben Hij daaht dat zü droomde of dat sg met hem spotte Hy geloofde haar niet eu zij sag dat hy baar niet geloofde Geloof mij Geoffry ik spreek in eruat ikben met den heer Leater Teiloofd Uy atond ala verateend ram sohrik sn zoo bleek als een doode Zy was vuurrood geworden Met deu heer oester I zeide hy spottend Het zou eene bittere spotterag met u zelve siju als gy hem huwdet en gij zoudt het u bsklsgsn want gy bemint hem niet Er bleef mg geene andere keuze hemara zy met gefronst voorhoofd als sprak zy tot zioh zelve Er bleef rag geene andere keuze Ik voorzag dat ik bg meirouw Grant van verreling zou verkwynen Vervloek mij niet Geoffry Om Ooda wil lia mijnist zoo aan £ r bleef a wal eens andere keuie of leefde ik niet meer Na ontvangst van de jaarlykscbe afrekening echter schreef de inlegger dat de coupons van 1 X 500 mark ontbraken men meldde hem de ïioedracht der zaak waarop hg antwoordde dat hy er niets van wist eo den beer Glsa niet kende By onderzoek waren de lastbrief en de kopie vao den brief waarin de verzending van het geld werd gemeld spoorloos ver dwenen De jostitie werd er nu in gemoeid en weldra bleek dat op het laatat van Aogustus te Hamburg een heer in en hotel was gekomen die voorgaf Glsa te heeten Nauwe lytiB aangekomen ging hg weer even uit tn kort daarop kwam een poatbeambte die hem afwachtte en na afgifte eener quitaniie hero eeu brief met geldawaarde overhandigde De gewaande Glas vertrok s middies naar BerljJQ terng Kort daarna scheepte een bediende der bank die op den dag van de Hamburgsche briefuitlerering een paar uren verlof bad gehad juist lang genoeg om even een uitstapje naar H ta doen en savoqds weer op zyii werk te zgn zich met zijn aanstaande in op den paf van haar brosder Fncha naar New York vanwaar hg bg aankomst de papieren van dien broeder terugzond Waar hg nu is weet men niet Het krediet voor de vertegenwoordigiog T n Fronkrgk bydakmoingsfeesteDla Mosktu ia van 975 000 frs verhoogd ot een mïllioeu en daarna door de begronting cümmissie aao genomen Op deze kredietaanvraag komen enkele belangwekkende cyfers voor Zoo is voor de buur van twee paleiion te Moskou gedurende de f stdageo oitgstrokken 40 000 roebel voor het groote bal te geven door den Franscbec icezant waaraan de Keizer en de Keizerin zullen deelnemen 100 0 X roebel De rest van het bedrag Ig noodig voor dn stoffeeriog der paleizen waarvoor o m 20 XJ meter fraai tapgigoet noodig is voor paarden rytuigen enz bestemd Daar de Fransebe gezant thans doyeo van het oorpa diplomatique is ru en op hem bgzondere representatieve verplichtingen De heer r d H R te Ë waarschuwt in t N T d D a tegen een advertentie luidende Indien uwe kippen weinig eieren leggen of niet meer legden scbrgf dan aan A do Becqoevort te Wolnwe St Etienne België die u gratis hut oofeilbtre middel zial aangeven om hon onafgebroken te doen leggen zelfi door strenge koude Meer dan 200 bewgzen van goeden uitslag c Zij schudde het hoofd en flaïsterde Neen dat kan niet zijn ik verwgt mij daartoe het ongelukkige uiteinde va Harry Dane to zeer ik kan het bedrog dut wij ploegden met vergeten Ik heb u dit reeds eflumfial gezegd Geotfry al waart gy de eenigs ovefjitebleren man op de ganiobo wereld nog ton ik niet met u trouwen Dus hebt gg geeu medelgden met mg Ik beklaag u en mg zelve ook een weinig voegde zy er bij terwyl ig hem hare vermagerde banden toonde Ik heb selve ook veel geledoa Adelaide gg hadt beter gedaan mij te doodsu Ik wensch wol eens dat wij allen te gelijk gestorven waren antwoordde zg terwijl zij opsteud Vaarwel GeofTry Zoek mg niet weder op want waarlijk zulke schokkon zgn voor geen vsa onsbeiden dieustig Nog een oogenblik Adelaide luister oog eenmaal naar mgno waarschuwing Ik voorspel u datgij het u te Iaat beklagen zult als gg met Osorge Lester trouwt Dat geloof ik niet Ik zal het ten minstewagen Zoo waarachtig ala wtj bier staan zweer ik u dat gg het u zult beklagen Gy bemint my js ik Meet dat gg my lief hebt en ik durf het a hier ronduit zeggen Als gü met George Lester troQwt lal uw gansobe leren een eindslooa hopeloos baken en verlaageu zgn Ken hopelooa hiUea en verlangen naar u heraam tij terwgl zg hare Hppcit spijtig naar omla trok waut dit gezegde miabaogdo baar Gjj vergUt u aynbeer Dane Watit wtnolfi