Goudsche Courant, donderdag 13 februari 1896

GOUD ItOTTlïDAU 10 4 ll OO 19 85 1 84 8 88 8 44 4 50 5 84 7 11 7 58 11 01 18 8t 4 57 K 7 69 11 08 11 89 r 5 04 8 08 11 18 18 4 V 6 11 K f 8 18 11 84 11 18 18 55 1 44 8 60 4 08 6 80 5 48 7 80 8 88 IIOTÏIRDAM e 0 U D A 8 S6 S 40 51 10 1 11 60 18 80 1 4 8 60 8 18 S 4S f 10 88 1 58 H f K 10 88 f 1 69 V f 10 41 r S Oi a sri 8 58 10 11 IC 4 18 08 18 40 8 18 S 09 8 88 4 08 Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA Wlnterdlenst 1895 1896 AanRevangen 1 October TUd van Greenwich a OO 9 40 7 45 8 07 8 18 D KN H A A O aau DA Hags 5 61 7 80 7 48 1 80 8 88 9 4 10 1111 8618 15 1 85 8 44 9 68 8 4S 4 16 5 17 08 7 5S 9 88 Vootb 6 5J ff ff ff 10 17 1 41 ff 14 Z w n ff ff ff 10 89 1 65 ff ff ff ff 8 88 9 6ÏZ T M 99 ff ff ff ff ff 10 48 8 0 8 89 lO Oï Omda 83 7 60 8 18 8 9 58 10 1810 64 18 05 18 45f 17 8 14 8 98 4 18 4 48 47 8 60 S 2S lO IJ Stopt te Blsiiwük Kraüweg eii Nootdoi LsidiebeDdam aa Uekuidorp B T 1 B O H T G O B D 4 10 11 84 19 50 8 10 3 68 4 48 8 88 7 50 8 0 07 10 34 10 98 11 61 ff ff 4 18 8 ff ff 98 10 54 10 81 4 84 ff ff ff ff S ff 10 44 19 07 1 98 3 49 4 3 6 9 7 0 8 95 8 419 49 11 10 GOUDA DEN HAAO Goud 7 SU8 85 9 0 8710 80 10 60 19 18 18 88 1 87 8 85 S 47 4 46 5 i7 7 14 7 49 8 54 8 54 U Z M 7 48 8 47 ff 11 08 19 40 4 57 I Ol 0 08 im it nv ff l lS i X 8 i M i 1 Uoud 5 85 87 7 66 8 0 8 81 8 06 loa loTeVÜ M 9 90 8 17 4 18 4 47 6 57 8 68 8 81 10 1 11 14 ff ff 11 99 9 87 10 61 1 46 9 8 H8TIRDA M 9 O U D A Anstardam St 8 t lO IMl Ml 4 10 i 6 18 fïouda T tt 1M4 ll l S SO 0 7 46 Stoppen t JBUiawitk Kniswag ca Nootda p Laidaelwadan ia UakeBdarp e O U D A A USTllllAH 10 57 18 10 8 81 4 47 68 10 18 l 1 18 4 86 8 8 48 11 80 9 4 11 10 Stopt te N w4 rp LtWMlw ai i m Blmwik KmJiwij u Htkndup Ka ontiangit hd het proipectQi ea Htteiitan ov r b k wonder middel bestelde ik zegi by Toor den upgegeveo prijs T a f 1 65 een kifije met 4 kilo dat m Q na eenige dagen franco werd toegezoaden eo dieastig moet xga voor 50 kippen gedurcn le één tnaand Na enkele dagen gebraik vau het Toeder onder bet eten vaa de kippeo legden e geen eieren meer By onderzoek tan hek onUilbare middel bleek dit te bestaat ait gemalen roode steen geioaleo kryt en zwarte peper cubeba peper Men lebrgft uit Monatei XydeDfl dikken mist werd deor hot blaffen van een hond aan boord ontdekt dat b i paal 111 een itoomBchip was gestrand De ku itwacbt gaf hiervan per telefoon kenoia aan den Roek an Holland en bracht dn reddingsboot in gereedheid Na bet bericht Tereehenen spoedig de stoomreddingiboot en 5 aleepbooten van den Hoek Tan Holland De at andingsplaats werd van den wal met een misthoorn aan di stoom reddingsboot en ileepbooten kenbaar gemaakt Het schip weigerde naam en ustionaliteit op te geren eu de bemanning dekte de naamborden met zeilen af en weigerde halp Door de itoomreddiDgsboüt werd een anker met tros oitgebracht Hedennacht te 1 uur is het Tiartaig zonder assistentie vlot gekomen Het bleek te zgn stoomschip Themis kapt O Knaut van Stettin naar Rotterdam en Keulen met stukgoederen Men deelt mede De laatste trein van Zwolle die te 10 unr 20 te Utrecht moet aankomen n naby het station Slbnrg ontspoord ea is tegen 12 uur in Utrecht gearriTeerd Daarn i is een extra trein gevormd om de reizigers eu de post naar Rotterdam en Den Haag te brengen Het bestnnr van N imegen TOornitc Vereenigiog tot bevordering van het vreemdejin genverkeer heeft aan de besturen van dergel ke Vfteenigingen in andere gemeenten een sobryren gericht waarin de wenacbelykbeid wordt uitgesproken van samenwerking der hi r te lande gevestigde vereenigingen tot bevorde ring Tan het reemdeÜngenverkeer ten einde op ruime schaal bekendheid te geven aan de bezienswaardigheden van bet vaderland Het bestuur meent dat aan dit deukbeeld uitvoering ïOQ kunnen gegeven worden door verspreiding op ruime schaal in het buitenland van een Koogenaamden folderi van Nederland bewerkt op de wyzo van dun folder t der ZoidIta liaansche spoorwegen Dexe folder c zon voor de eerste maal in bet Engelsob opgemaakt en 20 000 examplaran daarvan zouden in Engeland verspreid moeten worden D onkosten worden op f 3000 geraamd door bydragen van de Vereenigingen en van belanghebbende stoomboot booten spoorwegmaatschappyen en hotelhood rs te bestrijden Uit Vliuingen scbryft men aan de Midd Ctc Het in de Wielingen aangevaren en gezonken stoomschip omtrent welks juisten naam Maandag nog geen zekerheid bestond is werkelyk gebleken de Busy Bee te tyn van NewCastle naar Antwerpen De equipage werd door de iUndenfet8 gered en hier aangebracht Laatst emeld stoomecfaip ligt met een gat in dan boeg ter reede wachtende op orders Het lou hier in de haven gekomen lyn doch wordt daarin voor het passeeren van den sloisdorpel door zyn diepgang 25 voet verhinderd De by het wrak der Bmy Bee dat eer gevaarlijk voor de scheepvaart ligt voorloopig plaatste stoomtransportschoener Coertsen ie baden door ten lichtsohip vervangen B 40 8 47 8 64 i Ol 10 1 57 08 8 11 6 14 80 7 6 T 8 TM 7 4 MS I IO 1 St ioud Uoordreoht Kiauw rkerk G petle Rotterdam Rotlerdam Oapelle Kieuwerkerk Hoordreeht Uudeir 6 60 8 64 Wo rdel6 5 7 08 8 18 tnoht 8 18 t 8 98 8 41 t Nur InitHdan 10 01 11 0f 8 81 85 8 87 8 14 Inttardun C Naar rayn gevoelen heeft de ligging der boot ditmaal geen aanleiding tot de aanvaring kannen geren Zy lag vergenoeg van de haven af om de ongehinderde vaart der mailboot te konuen veraekeren het was alleen de zware milt die de oorr aak van het ongeval gnweeit il De Jav Ct meldt Van den waarnemended resident van Timor en onderboorigbeden is onder dagteekening van 2 Januari de telegrafisehe mededeeÜng ontvangen dat de politieke toestand ïn dat gewest niet oognnstig was Alleen werden up 16 December te Eodeh door de bergbevotking gewelddadigheden tegen een Chineeschen baudeIsar gepleegd Nadat de pjstbooder de gewapende bende tevergeefs bad geaommeerd terug Ie kaeren en dfjze eeoige guweerschoteu op bem bad gelost werd zy door een goed gericht geweervuur van dien posthouder en twee Europeanen verdreven en de ruHt hersteld terwyl tot handhaving van bet gezag 13 gewapende politiedieoaren en een gewapende advieabüot naar Endeh werden gezonden Dfl gezondheidstoestand in Timor nas bevredigend Uit Tinaor Koepang werd over deze zaak het volgende aan het Bat Nbl c gemeld De pofthouder te Eodeh beeft t te kwaad gekregen met bet bergvolk Wederzyda hebben zji elkaar flink op geweerttchotan onthaald De ryand schoot erbarmelijk slecht en bad geen trefTors terwyl de posthouder gesteund door twee Europeeacbe schutters en eenigeinlandsche ingezetenen van Ëndeh met zyn vanr meer succes gehad beoft althans de aanvallers trokken zich naar bet gebergte terng Daar bet niet onwaarschyulyk wa i dat het beriüvolk met een grooter macht zon terug keereo werd in alleryl een detaohement van 13 met beaumontgeweren gewapende politiedienaren naar Endeh gezonden om het plaatsje tegen een eventueelen heruieawden aanval te b8 chermen Ook een gowapeude Kruisprauw werd er baeo gedirigeerd en zal daar eenigen tyd in station blyren Het schynt dat de Chineezen nu alle kwaad tegetyk willen doen de asnleiding tot dezen twist is óók weer een Chinees Hy ontkent natonrlyk alles als men hem geloofde zou het bergvolk hem hebben willen berooven en toen hij zich daartegen verzette vau zyn wapens hebben gebruik gemaakt Men mag echter vrg gerust aannemen dat het volk niet alle echuld draagt onze baba is evenmin wars van bedrog en kuiperytjes en by zal de bevolliing wel danig het vel over de ooren hebben getrokken En dat deie nu niet zóó dom is om zich dat zoo maar te laten doen is begrypelyk Het domme volk neemt dan zyn tosvlurht tut geweld Natunrlyk kan de posthouder dat niet toestaan Ziio pogingen om de zaakin derminu te schikken vonden echter gtunn gunstig onthaal er werd zelfs een scbot op hem gelost l Is eigenlijk wel jammer dat het beetaur tnsscbanbeide moest treden ea thans weder ten gelieve van zoo n Chinees die met bet bergvolk overhoop ligt Hue lang zal het wel niet dnren eer er weder van eenige toenadering sprake kan zynVc Zondag werd een agent van politie geroepen op de 2e rerdieping van een perceel Joden Breedstraat te Amsterdam waar hy vernam dat twee personen zoo goed als gestikt waren By onderzoek bleek dat beiden bedwelmd np den grond lagen Een sterke verflocbt was waar te nemen terwyl alles dicht was Door openzetten der vensters en verfrissching door water kwumea beide personen spoedig by Zooals mé4i weet is onlangs door den nieuwen hoofdcommissaris van politie in de hoofdstad een examen ingesteld hetwelk san jongelieden vau 22 26 jaar gelegenheid geeft te dingen naar bet onbe oldigd ambt van surnumerair met vooruitzicht om na als zoodanig eenjaar dienst te hebben gedaan en met goed gevolg een tweede examen te hebben afgelegd benoemd te worden tot inspecteur van politie 3e klasse op een traktement van f 1000 10 17 8 7 47 9 87 ff ff ff ff 7 10 10 88 8 45 8 84 ff 6 05 8 17 7 18 8 48 lO ST 3 08 8 60 4 48 5 8 8 86 f 04 f Het maandblad De PoIÜiegidsc juicht dezen maatregel van harte toe Voor do op eiJiog van geschikte po itiearabtenareo werd tot dusver volstrekt niets gedaan Ook de hoofdcommi aria te Rotterdam de beer Voormolen is blykens een door hem overgel d rapport van de nood akelgkbeid om by de aaustèlliog en bevordering van bet poHtie pergooeel een andert n weg in te slaan ten vol b overtuigd Hoewel geen voorstander an veel examens en hoewel hy in examens aen jnisteo waarborg iet voor bet bezitten van de vereigchte kennis acht evenwol de heer Voormolen examens by rangsverhoogiug noodzakelyk opdat by de jongere ambtenaren de prikkel tot studie blyve bestaan Wat na aanhaling van een en auder uit bet rapport van den beer Voormolen De Politiegids laat volgen achten wy belaogryk genoeg um bet geheel over te nemen Inderdaad t i allerdroevigst K teld met de opleiding en vorming van ons politiekader De weteii ehappelyke kennis voor zoover aanwesig bij de indiensstreding ziet zich weinig en alleen in de richting der practijk vermeerderd En was de mars ledig de lossen om haar te vullen blyven acblerwec e Dit echter is bet ergf te nog niet want dat is hierin gelegen dat het jonge kader zelf niet voelt wat t ontbreekt Met een gerust hart stellen we thana tevens de klacht van den heer V wat we reeds schreven in ons hoofdopstel Opleiding in No80 dat de inspecteurs en onderinspecteors zieh vermeien in een algebeele zargeloostieid ten aandien banner vorming en ontwikkeling Aanschouw hun boekenscbat hun bibliotheek hun gewone lectuur let op hetgeen zg zelf konden offeren ten bate briuner kennis wat zy zich konden getroostvn om zich eenige meerdere bekwaamheid eigen te maken dan voor nat gareel van den dienst strikt noodzakelyk is en verwonder u dan nog over hetgeen hun ontbreekt om t recht te hebben zich als een keur van beambten te presnnteeren Op enkele uitzondering na wellicht niets van dit alles Hoevele vela uren worden daar in bureaux en wachtlokalen versleten als waar deloos goed gebruikt in plaats van deze te beschouwen aU dtt kostbaarste die er zyn voor een jong leven Eenmaal ia beweerd dat onve makers van pornographisohe lectuur io boekvorm eu weekblaadje vooroamelyk aan de politie hun on derhoud en hun succes danken Geen schuine stukje mag het bureau passeeren Het gaat van hand en aau de commentaren proeft men t gehalte der lezers De trouwe lezing van blnadjen die leven van al wat slecht en gemeen is en wier namen zyn als signalen op ooveilig d lezing daarvan wordt beschouwd als het A B buek van den politieman waar by niet bolten kan By moet immers weten wat er voorvalt in t donkerste deel onzer maatscbappy en op de hoogte blyven van het rotte in onze samenleving Aangenomen maar waar ii voor dit noodige gif bet niet luiudere noodige tegengif Waar zyn de boeken en schrifturen en leeruren die een tegengif zouden knnuen vormen wanneer ze als zoodanig werden gebruikt Waar is de wil tot zelf veredeling en verheffing tot styging om de hoogti te bereiken waarop de betrekking behoort te staan en waar zyn de daden die daiirrao moesten getuigen Waar alle onderzoek naar bekwaamheid ontbreekt en alle wetensebap verre blyft tan ons pol tti e k ader baart bet geen verwondering dat op dnt gebied elke oit zich een valk gelooft Is niet in t land der blind en één oog koning In t openbaar te pareeren met barnou s en degens en in de bureau met een brataa gelicht een ruwen mond en zinnelijke lectaar is geheel iets anders dan verloren uren zich ten nutte te maken door eigen studie opdst die uri U niet verloren zyn en voor bevordering een degetyken grondslag gelegd eu een recht neschnpen worden ütrookl 7 60 Woardan 8 11 Osdeirattr 8 18 OoMda 8 89 Van overheidswege bestaat een jammerlyk tekort ten aanzien van de opleiding ook der hcogere politie beambte Deze waarheid rondweg te erkennen ontslaat echter niet en iemand van den plicht in dat tekort persoonlijk ip de meest doeltreffende wyze te voorzien Veeleer wyat het op de noodaakelykheld het gemis tot een nioimum te beperken Daarom zy de richting waarin te Botter dam en Amsterdam thans in bescheiden mate wordt geitunrd aanbevolen als voorshands de eenige die de gemeente politie een kader kan verscbaffdn dat op de hoogte is van zyn taak eu dat zich zgner roeping bewas blyft Het voornemen bestaat om daags na de hgeenkomst der Tweede Kamer alzoo op Woensdag 19 dezer n volgende dagen io de afdeelingen te doen onderzoeken alle nog by de Kamer aanhang ge wetsontwerpen waaronder die tot oprichting van Kamers van Arbeid wtjaiging es aanvulling diir jachtwet en omtrent den Hccyns op de suiker waarechyulyk zal den 25n Febr de discussie over ds personeele belasting worden hervat Uit Amsterdam wordt gemeld Gisterenmorgen omstreeks half elf werd de brandweer gealarmeerd voor een hevigen uitslaanden brand in een koekbakkerswinkel aan de Nieuwe Heerengracht Vermoedelyk il de braad ontstaan door bet springen van ean brandend petroleumtoestel In weinig tijHs stond het perceel in lichte laaie De bovenverdiepingen waren onbewoond een schildar die daar aan den arbeid was kon zich oog bytyds langs de trap redden De brandweer was het vunr in korten tyd meester maar vermocht toch niet te beletten dat aan het dak van een aangrenzend perceel aaniienlyke S hade werd toegebracht Perceel en inboedel waren verzekerd Onder het opschrift een gnnstig teekeo daa tyds schryft de heer O Kamerlingh Onnes in Hoymans Schuurman s Vracht eu Scheepsbericbten Op het gebrek aan Nederiandsche handeliSrma s in overzeescbe gewesten en de groote behoefte daaraan ter bevordering van export uit Nederland of betere aiinsluiting der scheepvaart is vooral door diegenen onier consuls KBwe en die met het feit voor oogen dat Nederland in de mededinging achterbleef de eerlijkhetd hadden daarop te wijden en ziob de moeite getroosten daarin door aanwijzing van connectien verbetering te brengen Hun werk stuitte meest at op de onmacht of den tegenzin an hier gevestige firma s om in den vreemde als pioniers met alle risico daaraan verbopden op te treden op de onmacht meerendeels van jongelieden die zouder gesalarieerde positie niet naar het bnitenland konden gaan Dnor de hnlp van de vereeniging Het Buitenland waarop vroeger door ons ii gewezen vonden enkelen de middelen maar dit getal bleef uit hoofde der beperkte financiën van genoemdo vereeniging zeer gering Zy de jonirelieden missen schreven wy de oatourhjkd plaats die in Nederlaudsche baodelahuizen Daarin komt nu blykbaar verandering In de dagbladen per annonce vraagt de Nederiandsche Handelmaaischappy voor haren di n t in Nederlandsoh of Engelscli Indië eenige geëm ploy eer den ervitren in de Nederlandicbe Éngelache Fransche en Dnitache tant en het Italiaanscb boekhouden 25 oO jaren oud By gunstige beoordeeÜng door de directie wordt aan sollicitanten toegezegd vrye overtocht la klasse tegemoetkoming in de kosten van uiU ruNting en f 300 maande salaris 8 B1 9 67 II 3 10 04 ff 10 11 10 18 ff 8 10 10 87 lt 80 8 17 S OS 9 48 8 87 ff 9 68 8 84 ff 9 68 8 41 ff f 8 47 i 10 08 8 58 5 81 5 51 4 40 7 4S 8 49 Mogen nu de besten van onze joogeliedea die in de nyverheid van ons lund de ervaring hebben opgedaan hoezeer da export belangen locnle behartiging noodig hebben zich aanmelden een energiek personeel werkende voor een zoo machtig lichaam als de Bandelmaat schappy moet in korten tyd nieuw zaken doen bloeien dus out ntwyfeld zelf ook carrière maken Wy hopen dat vooral met het oog op het groote veld dat in Britscfa lDdië braak ligt zich daarheen de allerbesten zullen aanmelden Ëen Daitaob werkman te Chicago door ellende tot bet uiterste gebracht heeft zyn vader zyne moeder zyne vrouw eo drie kinderen ia den slaap vermoord en daarna zich selven om het leven gebracht Hy was tangen tyd zouder werk geweest Meo verhaalt dat daags na de vreeselyke gebenrtenia een brief aan zyn adres kwam waarin hem werk werd aangeboden Ëeo ge€mployeerde op een koffieondernemiag niet ver van Dnmpit chynt een vreeselyk lot t hebben ondergaan zoo lezen wij in de rSoer Ct c Hy had op last van den adipiniitratenr zich te paard naar Oampit begeren om geld te halen Toen hy eenigen tyd vertrokken was kwam bet paard alleen terug met een gebroken beugel Onmiddellijk werd getelefoneerd naar Dampit of degeëmployeerde daar ook reeHs was geweest Toen hierop ontkannend aotwooid kwam trok men uit om hem te zoeken aangezien hem een ongelak moest zyn overkomen In bet boscb op eenigen afstand vond men eerst een voet later het vreeaelyk verminkt Igk van den armen man die bljjkbaar bet slachtoffer van een tyger was geworden Niet onwaarschyolyk is het dat by door h t breken van zyn beugel van het paard gestort hulpeloos is blyven liggen terwyl zyn paard naar huis bolde Wellicht i hij door pyn bewusteloos geworden en zoo een gemakkelyke prooi geworden van een tijger of ioetoel Te Maaasluts is men reeds druk bezig met aanrooniteren van matrozen oor de aanstaande haringvibschery De voorwaarden waarop de aanmoustering geschiedt loopen zeer uiteen By enkele reederyen wordt f 8 by anderen f9 en by oog andere nieti voor weekgeld gcgaraodeard Ontploffing van een aerolith te Madrid Dinsdagmorgen om halftien is boven Madrid een aerolith uiteengebarsten Op het observatorium is geconstateerd dat de ontploffing plsatt had op een hoogte van 32 kilometer Ër vertoonde zich een achittereod licht gevolgd door en drouneuden stag die een algemeene paniek teweegbracht Toen het verscbynsot plaats greep was da hemel vlekkeloos blauw Men merkte alleen een wit wolkjeop omgeven door een roodeu rand dat Oostwi rts dreef en een soort wit stof achterliet In de stad en in t byzondar by de hallen was de ontsteltenis niet te ba chryren Ëeaige personen vielen in zwym anderen die bygeloovig waren geloofden aan eeD akrat des hemels Toen de maansteen ontplofte ontstond er een paniek in de tabakefabriek de werkmeisjes die meenden dat er en aardbeving plaats had snelden een trap af welke daarop inzakte Zeventien vrouwen werden gewond waaronder één doodelyk Ër hebben LOg meer ongevallen plaats gehad Een jonkman o a die uit een raam op straat geeprongen was heeft ornitige verwondingen bekomen In de aobolen namen de leerlingen overhaast de vlncht Vele winkels warden gesloten Io t paleis meende men dat een helsebe macliinec was ontploft doch de gooverneur van den koning stelde het hof gerust toen hy veruamf dat een maansteen was gevallen In de omstrekea van Madrid is e n haia ingestort Op den grond werden eenige nog warme stokjes grysacbtige steen gevonden Inde voorsteden i men nog niet van de ontroering bekomen Op grooten afstand van Madrid is het geluid der ontp offing gehoord Te Quadaiajarn gelegen op 57 kilometer afstands van Madrid werd het versohyniel evengoed waargenomen als in de hoofdstad Ook te Sargossa gelegen op 541 kilometer afstands tan Madrid werd de uitbarsting waargenomen Op hei oogenblik dat de ontploffing plaats bad doofde bet etectrisch licht in de halten plotseling uit doch ging onmiddellyk weder aan Ëea weerkondige die geraadpleegd werd was t DUt geheel eens met het opservatorinm doch meende dat de locbtsteeo op een hoogte van veertig kilometer was ontploft Op bet obserratorinm denkt men dat de stukken van den laebtiiteen in de omstreken van Madrid zyn gevallen en verscheidene personen zyn ul ezouden om de brokken van het vastere gedeelte van den mateoorsteen te zoeken dat te oord elea naar de groote hoeveelheid gas die hy beratte onbednidend moet tyn In de raadezittÏDg van Sagan werd door dan voorzitter volgens de Breil Ztg de volgende grappige mededeeling gedaan Den beer König is de kroonorde 4e klasse verleend De heer König heeft evenwel voor dia orde bedankt Want hij is eerebnrger der itad Sagan mynheeren neen earebarger der stad Sagan laat zich niet klaasificeeren Hy kan niet goed vinden gesteld te worden onder den eerste den beste die da d rde of tweede klaaae heeft De heale ntad riep bravo D tExamioart vaa Sao Franciaco geeftean portret van onze Koningin io wielryderacoituam Zij heeft het rywial by zich Een heele beschryving van haar pakje is er by gevoegd Bet mooiste Jb dat de Koningin nooit opeen rywiel gezeten heeft Eenigen tyd geleden wendde KI ara Klompenmaker te Sellingen Gr eeu meisje metéén arm zich per adres tot H M de Koningin om eane gift in geld ten elude iiistaat te worden gesteld tot den aadkoop van enkele koopwaren waarmede zij veu nde dachtin eigen onderhoud te kunnen voorzien Jl Zaterdag werd haar door tusscbenkomst vanden burgemeester van Vlacbtwedde Leo bedrij van f 25 ter hand gesteld De heer J van Dyk Mzn te D etinchem directeur der Vereeniging tot bevorctaring van inwendige zending bedoelende de opleiding van jongelingen tot predikanten in de rited Herv kerk geeft in een tbans verzonden circulaire een bekuopt overticht van de inrichtingen o er het afgeloopen jaar Daaruit olykt dat behalve vee particulieren ook predikanten kerkeraden eu kerkvoogden dezeu arbeid steunen zoowel van de oud als van de teget woordige kweekelingeu werken veleii krachtig mede Reeds 120 gemeenten zijn pan predikant geholpen terwyl nu jaarlyks meer dan 10 gemeenten van een predïkaiit worden voorzien Op de markten te Breda worden tot naderebeslissing geen kramers uit Den Bo eb toegelaten met het oog op de gevallen i an pokkenwelke daar voorkomen BuitenlaDdscb overzicbt In de Fransche Kamer werd het debat voortgezet over de verentwoordelykheid welke de ond minister van openbare werken Raynal op zich geladen beeft by bet sluiten der Conventiei met de groote spoorwegmaatschappy u De radicaal Peletan liet heftige besohnldigingen hooreo tegen Rayual Deze erdedigde tich tegen het verwyt dat by di belangen dar reheering zon benadeeld hebben door de conventies te verlengen tot 1914 De woorden van Haynul werden gevolgd door een heftig tumult dat de linkerzijde en de uiterste linkerzyde maakten Da voorzitter Briftson trachtte te vergeefs zich verstaanbaar te maken De leden der niterste linkerzyde stonden op en namen t en Hayaal een dreigende bonding aan Toen de kalmte eeu weinig heijiteld was verklaarde de minister van openbare werken GuyotDessaigne dat over de rentO lwaarbnrggen de meeningen gevestigd warenj in 1914 zal bet Parlement uitspraak doen De ministeraanvaardde de conolusiën van het rlpport dercommissie Ër wa een motie voorgesteld waarin bet betrenrd werd dat Raynal bet stilzwijgen had bewaard over de pretentië n der maatscbappyen Voor deze moti word de prioriteit gevraagd maar verworpen met 275 tegen 225 stemmen Ëen amendement waarin voorgesteld werd de conventies op te zeggen omdat d ze verkregen waren door arglistige middele i werd verworpen met 361 tegen 195 stBm iien Het eerste gedeelte van de motie der oommissie waarin verklaard wordt dat de Kamer zonder uitspraak te doen over de ponventiesvan 1875 en met voorbehoud van 4e rechtenVBO den Staat van oordeel is d t er geeoaanleiding is om Baynal in taa vala beschuldiging te stellen werd met eenparige stemmen 539 aangenomen I Na vereobeidene stemmingen nam de Kamerten slotte de geheele motie der commissie metopsteken der handen aan In den Senaat interpelleerde de b r Monis den minister van justitie Ricard over de vervanging van den rechter van instructie in de zaak der ZuiderapoorwegmaatiebappH door een ander In zyn antwoord herinnerde Bicarde aan de talryke precedenten waardoor dezla opdracht gerechtvaardigd werd Ër werden twee motiën voorgestelfl In de eene werd verlangd dat de discossie zou gesloten worden met de aanneming van de eenvoudige orde van den dag in de andere werd gezegd dat de Senaat de gepleegde onregelmatigheden betreurt De minister president Bourgeois verzocht dat de Senaat zieh zon bepalen tot de eenvondige orde van den dag deae werd niettemin verworpen met 158 tegen 85 stemmen De vicevoorzitter Peytral verlangde dat de Senaat f een motie zon aannemen waarin verklaard word dat de Senaat besloten i i volledig licht te ontsteken over de zaak der Zoiderspoor weg maatscbappy en na te gaan wie in deze de veraotwoordelykbeid draagt Het eerste gedeelte dezer motie werd m algemeene stammen aangenomen het tweede gedeelte met 116 t gen B stemmen Na afloop van de Senaatszitting confereerden de miciater Boargeois Donmer Loekroy Ricard en Guyot Dettaigne Ër ia echter geen sprake van bet aftredeojvan eeo der ministers Waarsebyolyk zal in de Kamerzitting van Donderdag een incident worden opgeworpen over de in den Senaat behandelde qnaestie en men verwacht at de Kamer dan naar aanleiding van dat incident e u motie vau vertroawen zal aannemen De mededeelingen door Ai a Doitschen kanselier over de Muntquaettie Zaterdig gedaan waren in hoofdzaak reeds vromer uit officieuse bron bekend en Eutlen vandaag of morgen wel in den Ryksdag het ondernarp vormen van een groot debat Uit de verklaringen van Hobenlobe bleek dat ook het tegenwoordig Britsche kabinet ofschoon daarin bimetalliiten als Balfour zitting hebben niet geneigd is zelfs niet voor Inditi tot een herstel van het zilver stappen te doen Zonder de hulp van Engeland nu meeoen de Daitsche regeeringen niet bet initiatief tot een nieuwe muntconfereLtie te moeten nemen zy willen echter afwachten of een audere Skaat dat initiatief neemt Vermoedelyk zyn daarmede de Vereeoigde Staten van NoordAmerika bedoeM eu daarom ziet men met belangitelling tegemoet boe aUair de verklaring des Kanseliers wordt opgenomen Volgens het zeggen van Hobeiilohe was het besloit door den Bondsraad met algemeene stemmen genomen de geruchten als zouden enkele Duitsche regeeringen gewild hebben dat de muntconfereotie toch doorging lyn dua ongegrond geweest De plotselinge keer dien de gebeurtenissen in Bulgarye hebben genomen dnor het besluit van Torst Ferdinand om zyn zoon tot da Orthodoxe kerk te doen overgaan ts een overwinning voor de Uossiscbe een nederlaag voor de Ooatenryk cbe staatkunde op bet Balkanschiereiland betoogt de Daily übrouicle Graaf Goluchowski de Oostenrykacbe minister van buiteutandsche zaken is nog te kort aan bet bewind om hem er voor verantwoordelyk te stellen Dat Oo3tenryk aan invloed verliest is alleen te wyten aau de politiek van graaf Kalnoky Deze heeft eerst de toenadering tuflsoheu Servië en Rusland ten gevolge gehad koning Alexander staat nu geheet onder Russischen invloed ev naU Montenegro En in sontmige kringen wordt reeds beweerd dat de beide kleine Balkanstaten een militaire conventie hebben gesloten Tbans wordt ook de Cobnrger een Rnsaisch satraap In Weeneu twyfelt men er niet aan of de erkenning van den vorst door Rusland zal thans wel volgen en dan znllen de overige mogendheden die bet tractaat van Berlyu teekenden daaraan hun toeutemming niet kunnen onthouden In de byeenkomt der oommissie van kar ilusals heeft de Paus gesproken over de diepe smart die de overgang vau prins Boris hem heeft veroorzaakt Eeu der kardinalen wees er op dat vorst Ferdinand ten gevolge van zyn besloit ipsa facto geëxcommuniceerd is eo dat geen priester hem de beiliga genademiddelen mag toedienen Het is daatom onnoodig da de Paus de excommunicatie aftondtjrlyk bekend maakt Ër alt in Spanje weder een oplevende beweging ouder de republikeinen waar te nemen Vrydag gaf de komst van eenige democratische en republikeinsche afgevaardigden te Madrid aanleiding tot een rooioorige republikeinsche straatdemonstratie die s avonds door oen tweede gevolgd werd na een redevoering van den af gevaardigde Vallés Ribot die pleitte voor eon nauwe aansluiting van alle republikeinsche groepen in verband met de aanstaande verkiezingen en mogotyke gebeurteuitsen Woeliger ging het toe en indrukwekkender aa de betooging by de teraardebestelling van een jongen die by demanifeataties tegen maarschalk Martinez Campos by zyn terugkomst in de boofdxtad door eeu gendarme werd doodgeschoten Roim 25 000 personen waaronder duizenden marktvrouwen en ligarenmaaksters stonden om het graf geochaard ben 12 000 meoschen hadden zich hy den Igkstoet aangesloten de oude moeder vnn den gedoode volgend Op de begraaf plants vnodeu rumoerige taferaelen plaats het was of de menigte bii den aanblik vau bet graf buiten zichzelf geraakte Meb dwong den prieitter de gebeden in de volkstaal niet in het Latyn op te zeggen Na de begrafenis trokken tsiryke groepen naar de woning van den maarschalk het gelokte de politie de opgewonden menigte uiteen te dryven en eenige der belhamels te arresteeren doch bet kostte haar buitengewone inspanning te vpftrkomen dat de schare optrok naar bet koninklyk paleis Uit een eo ander bl l t voldoende boe groot de opgewondenheid onder de volksklassen is Voor den heer Canovas wordt de positie oog kritieker als het gepeupel een woordje mede wit spreken in het staatsbeleid KantODgerecbt te Gouda Zitting T D WosDidag 12 Februari 189G Da Tolgende panoDeo zga Teroordeeld wegena Visscliery otertrediog C B te Hoenkoop tot f 5 of 2 dageo h O N te Lange Roiga Weide en Q t B t Nienwerkerli d Uwl ieder tot f 0 50 of 1 dad bechtenii J £ te Waddingiieen tot f 1 of 2 dagen h Th r d L m L B Ie Oouja ia4ar tot f 0 50 of 1 dag heohkeoia C te Goud tot f 2 o 4 dagen h F B te Gonda tot f 3 of 6 dagen b P d J ta Nienwerkerk d IJael tot f 3 of 6 dagen bechtenia P C T B ta Oonda tot f 10 of 20 dagen b W V te Reeuwgk tot f O M of 1 dag b J S te Qonderab frggesproken J H H C C L D A B Th R J M K mei W en B r W allen te Qonda ieder tot f 0 50 of 1 dag bechtenia A d R en A O te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen hacbtem P S te Bleiiirgk tot f 2 of 4 dagen b ES T £ wrd A CtaNienwerkarda dUnI tot f 1 50 of 3 dagen hecbtenii U G T d W te Gouda tot f 2 of 4 dagen bechtenia J D te Waddingaieen tot f 1 of 2 dagen en f 0 50 of 1 dag bechtenia L V te WaddiogiveeD tot f 6 of 6 dagen b J L B te Gonda tot 6 of fi dagrn h Qoedkooptte Adres BASSEN EN UMENOOED A van OS Az March TaiUlaar Kleiweg E 73 GOODA Beurs van Amsterdam ilotkra 11 ÏEBBUABI Torkn NüUBHiND Cerl Keil W S 3 dito dito dilo 3 100 dito dilo dito 8 lOO UoKOi OM Goudl 1881 88 t 7 88 98 104 I iOV 79 Vl 114 941 41 lOO 98 BO 780 678 lOS 100 808 149 8 l lOlV looy 141 70 J7V 98 H6V 16JV los 491 B U9V 99V l V m U lojv lOOl i i losv I 184Vi wv Italië luBobrijving 18fi2 81 B 84 84V SA 3 üosTïNft 01 1 in papier 1S68 B dito in silver 1M8 B PoHTuuAi Oblig met coupon U dito ticllet 3 acsuHli UU Biuoenl lS9t 4 ditoaeeoua 1880 i ditohyBatlii l88t 4 dilo bij Hope 188U 90 4 dito in ffoud lüOQ 1883 i dito dito dito 1884 i 8ri Petpet lohuld 1881 4 ToaKi Gcpr Conv leen 1890 4 il Gec loeniug serie D Oeo leenini lerie O ZoiB Al lllP obl 188 B Malioo 01 1 Buit 8ch 1890 VKNazirsLA Obl 4 onbep 1881 jtMaraauAU Oblif ation 1898 9 BOTTIIDAX atod loon 1894 i Siü N Mr Handelar aand Arendsb Tab Mij Certitoateu Duu BlaatHbappi dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Cult Mü der Yontenl aand Or Hypotheekb psudbr 3 i Nadorlandsohe l ank and Hwi HaadelmaH b dito 70V N W k Pao Hyp b pendbr B Roti Uypothrokh pandbr S Ulr Hypotheekb dito S OoaTaNï Ooat Hong hankaaad Kvih Hypotheekbank pandb 4 Vi AmiiaA Kquit hypoth pandb B 491 6S 169 68 77 Maxw L O Pr Lion corl 8 Jao HoU lJ Bpoorw Mü and Mij lot Kipl ï SI Sp aand Nod Ind Spoorwunm aaod Nod Zuid Afrik Spm o nd dito dito dito 1891 dito B lT ul Spoorwl 1887 88 K Rold S Zuid Ital 8p mij A H obl 8 POLBN Wariohau W oeneti attnd 4 EuaL ir Ruaa apw Mij obl 4 Baltiacho dito oaud Faatowa dito aand Ti IwanK Dombr dito aand 5 Knrak Uh Aaow Sp kap obl 4 dito dito ol li 4 14 B l 16 82V 102 i 18 8 108 Vii 82 108 103 88 61 13 210 200 108 109V 108 108 u Stad 8ru ol 1888 2 lll i lluNO Tbeiai Ki Kullt GwllKh 4 118 ii OoaTKïlR SlaataleouinR I8S0 5 128 K K Ooat li r 188 S 186 JPAHJa Blad Madrid 8 1868 83 V D V r Bm Hyp SpobI eert i 114 39 AMiull Cenl Pao 8p Uij obl 6 Ohic k North W pr C aand dito dito Win 81 Poter obl J DooTOr k Bio ir Spm corl T a lUinoigContra ol l in jroud 4 10 Louiav Na8hvillo Jert v oand 49 Moiicf N 8pw Mij lch p o 8 Mies Kanana v 4 pet pref aand N York Ontario k VVoat aand dito Peuna Uhlo oblift 6 Orufjon Oalif Ie hyp in Koiid B 8t Paul Hinn k idanit nlil 7 l n Par Hoofdllin iibÜK B dito dito Ijinc W Ie hyp O B ANADi Oau Bouth t ort r aand Vbk O H n kNa loh d o O